Bảng mã màu

pdf 23 trang ngocly 27/05/2021 820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bảng mã màu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbang_ma_mau.pdf

Nội dung text: Bảng mã màu

 1. Bảng mã màu Khi thêm m t màu cho trang web c a b n trong ngôn ng HTML, ôi khi b n ch c n gõ tên màu. Nh ưng th ưng thì b n s dùng tên ưc g i trong mã màu thì b trình duy t c ng s có th hi u ưc. Hãy ch n m t màu t danh sách d ưi ây và nhìn vào bên trái c a nó có ưc mã màu tươ ng ng. Ví d : N u b n mu n n n màu thì b n gõ bgcolor="#CC3300". Mã màu Màu #FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66
 2. #FFFF33 #FFFF00 #FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00 #FF99FF #FF99CC
 3. #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
 4. #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300 #FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066
 5. #FF0033 #FF0000 #66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00 #66CCFF #66CCCC
 6. #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00 #6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
 7. #6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600 #6633FF #6633CC #663399 #663366
 8. #663333 #663300 #6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000 #CCFFFF #CCFFCC
 9. #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00 #CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
 10. #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
 11. #CC6633 #CC6600 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300 #CC00FF #CC00CC
 12. #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000 #33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
 13. #33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00 #3399FF #3399CC #339999 #339966
 14. #339933 #339900 #3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600 #3333FF #3333CC
 15. #333399 #333366 #333333 #333300 #3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
 16. #99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00 #99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66
 17. #99CC33 #99CC00 #9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900 #9966FF #9966CC
 18. #996699 #996666 #996633 #996600 #9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
 19. #9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000 #00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66
 20. #00FF33 #00FF00 #00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00 #0099FF #0099CC
 21. #009999 #009966 #009933 #009900 #0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
 22. #0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300 #0000FF #0000CC #000099 #000066
 23. #000033 #000000