Họa sĩ Bùi Xuân Phái

pdf 18 trang ngocly 27/05/2021 780
Bạn đang xem tài liệu "Họa sĩ Bùi Xuân Phái", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfhoa_si_bui_xuan_phai.pdf

Nội dung text: Họa sĩ Bùi Xuân Phái

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái ® HDINVESTMENT.JSC Đi L 1000 n ăm Th ăng Long – Hà N i Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Bùi Quang Tú | Hi u ñính: Nguy n Th Khuyên 2010 www.100hanoi.com 1 Hà N i Tôi yêu
 2. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Hà N i luôn là m t ñ a danh v ăn hóa, kinh t , chính tr c a c n ưc. Tìm hi u các thông tin v kinh t , v ăn hóa, gi i trí .c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng lp nhân dân. Bên c nh ñó, n ăm 2010 là n ăm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñi l 1000 n ăm Th ăng Long. Đây là m t c t m c v ăn hóa, l ch s ñưc quan tâm c a c trong và ngoài n ưc. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh h ưng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñưc công ty CP ĐT Hoàng Đt tri n khai th c hi n t tháng 2 n ăm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m v ăn hóa gây ñưc n t ưng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đi L 1000 n ăm Th ăng Long ñang ñ n r t g n, d án c ũng ñang ñi vào giai ñon g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đi L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , c ũng nh ư nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ng ưi Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra mt nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñin t ñưc t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi vng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñiu thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñưc s ưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñưc nh ng thi u sót. M t s t ư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñưc s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñưc nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án www.100hanoi.com 2 Hà N i Tôi yêu
 3. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ti u s : Bùi Xuân Phái (1920 – 1988) Quê g c c a ông là làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huy n Hoài Đc, t nh Hà Đông (nay là thành ph Hà N i, Vi t Nam). Ông t t nghi p khoa H i h a tr ưng Cao ñng M thu t Đông D ươ ng khoá 1941–1946. Tham gia kháng chi n, tham d tri n l ăm nhi u n ơi . N ăm 1952 v Hà n i, s ng t i nhà s 87 Ph Thu c B c cho ñn khi m t. N ăm 1956-1957 gi ng dy t i Tr ưng M thu t Hà N i. Tham gia phong trào Nhân văn Giai ph m, ph i ñi h c t p lao ñ ng trong m t x ưng mc t i Nam Đnh và ban giám hi u nhà tr ưng ñă ñ ngh ông ph i vi t ñơn xin thôi không gi ng d y t i tr ưng M thu t. Bùi Xuân Phái sinh n ăm 1920, m t n ăm 1988 t i Hà N i. Ông t t nghi p khoa H i h a tr ưng Cao ñ ng M thu t Đông D ươ ng khoá 1941 – 1946, tham gia kháng chi n, ñ ng th i tham d nhi u tri n lãm chung v i các h a s ĩ khác. N ăm 1952 ông v Hà n i, s ng và sáng tác t i nhà (s 87 Ph Thu c B c) cho ñ n khi m t. T n ăm 1956 ñ n n ăm 1957, Bùi Xuân Phái gi ng d y t i Tr ưng M thu t Hà N i, khi x y ra phong trào Nhân văn Giai ph m, h a s ĩ ph i ñi lao ñ ng, h c t p trong m t x ưng m c t i Nam Đ nh và ban giám hi u nhà tr ưng ñã ñ ngh ông vi t ñơn xin ng ưng gi ng d y t i tr ưng M thu t. Bùi Xuân Phái là m t trong nh ng h a s ĩ thu c th h cu i cùng c a sinh viên tr ưng Cao ñng M thu t Đông D ươ ng, cùng th i v i các danh h a Nguy n Sáng, Nguy n T ư Nghiêm, D ươ ng Bích Liên - nh ng tên tu i nh h ưng l n t i s phát tri n c a m thu t Vi t Nam hi n ñ i. Ông chuyên v ch t li u s ơn d u, ñam mê m ng ñ tài ph c Hà Ni. Ngay t lúc sinh th i, sáng t o c a ông ñã ñưc qu n chúng m n m g i dòng tranh này là Ph Phái. Tranh ph c a Bùi Xuân Phái v a c kính l i r t hi n th c, th hi n rõ h n c t c a ph c Hà N i nh ng th p niên 50, 60, 70. Các m ng m u trong tranh Phái th ưng có ñưng vi n ñ m nét, ph không nh ng tr thành chính nó mà còn g n h ơn v i con ng ưi, t b mt ñ n c nh quan ñ u có chi u sâu bên trong. Ng m tranh ph c c a Phái, ng ưi xem nh n th y h a s ĩ ñă g i g m nh ng k ni m, nh ng hoài c m cùng n i bu n man mác, www.100hanoi.com 3 Hà N i Tôi yêu
 4. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái tic nu i bâng khuân trên t ng nét v , nh ư ñim báo v s ñ i thay và bi n m t c a t ng mái nhà, t ng con ng ưi mang h n phách x ưa c ũ. Ngoài ph c , ông còn v các m ng ñ tài khác, nh ư: chèo, chân dung, nông thôn, kh a thân, t ĩnh v t r t thành công. Nhi u tranh c a Bùi Xuân Phái ñã ñưc gi i th ưng trong các cu c tri n lãm toàn qu c và th ñô. Ông v trên v i, gi y, b ng g , th m chí c trên gi y báo khi không có ñ nguyên li u. Ông dùng nhi u ph ươ ng ti n h i h a khác nhau nh ư s ơn d u, màu n ưc, ph n m u, chì than, bút chì Các tác ph m c a ông bi u hi n sâu xa linh h n ng ưi Vi t, tính cách nhân b n và lòng yêu chu ng t do, óc hài h ưc, ñm nét bi ai và kh n kh . Ông ñă góp ph n r t l n vào l ĩnh v c minh h a báo chí và trình bày bìa sách, ñưc trao tng gi i th ưng qu c t (Lép-dích) v trình bày cu n sách “H chèo” (1982). Do tham gia phong trào Nhân V ăn Giai Ph m, t n ăm 1957 tr ñi, ho t ñ ng c a ông dn b h n ch . Đ ki m s ng, ông ph i v tranh minh h a và tranh vui cho các báo, l y bút hi u là: PiHa, ViVu, Ly. Mãi ñn n ăm 1984 ông m i có ñưc cu c tri n lãm cá nhân (ñu tiên và c ũng là duy nh t), nh n ñưc s ñánh giá cao t phía công chúng, ñ ng nghi p. V i 24 b c tranh ñưc khách hàng ñt mua ngay trong ngày khai m c, có th coi ñây là tri n lãm thành công nh t so v i tr ưc ñó t i Vi t Nam. Đó c ũng là l n ñ u tiên, Đài truy n hình Trung ươ ng dành th i l ưng l n phát sóng ñ gi i thi u v cu c ñi và tác ph m c a Bùi Xuân Phái trong ch ươ ng trình V ăn h c Ngh thu t. www.100hanoi.com 4 Hà N i Tôi yêu
 5. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Mc dù cu c s ng khó kh ăn nh ưng v i tình yêu ngh thu t, khát khao tìm tòi và th hi n cái ñp dung d ñ i th ưng b ng nh ng nét v c , Bùi Xuân Phái ñã không ng ng v , sáng t o ngh thu t ngay c khi không mua ñưc v t li u và ông ñã ph i t n d ng m i ch t li u nh ư v bao thu c lá, giy báo Ông c ũng là h a s ĩ ñã g t b m i toan tính ñ i th ưng ñ cho ra ñ i các tác ph m dung d , ñơn gi n nh ưng ñy tâm t ư sâu l ng. N ăm 1996, ông ñưc truy t ng Gi i th ưng H Chí Minh. Tác ph m chính: • Ph c Hà N i - S ơn d u 1972 • Hà N i khán chi n - Sơn d u 1966 • Xe bò trong ph c - S ơn d u 1972 • Ph v ng - S ơn d u 1981 • Hóa trang sân kh u chèo - S ơn d u 1968 • Sân kh u chèo - S ơn d u 1968 • V ch ng chèo - S ơn d u 1967 • Tr ưc gi bi u di n - 1984 Gi i th ưng m thu t: • Gi i th ưng H Chí Minh v V ăn h c - Ngh thu t n ăm 1996 • Gi i th ưng tri n lãm M thu t toàn qu c n ăm 1946 • Gi i th ưng tri n lãm M thu t toàn qu c n ăm 1980 • Gi i th ưng ñ h a Leipzig ( Đ c) • Gi i th ưng M thu t Th ñô các n ăm 1969, 1981, 1983, 1984 Tng th ưng: Huy ch ươ ng Vì s nghi p M thu t Vi t Nam 1997 BTP www.100hanoi.com 5 Hà N i Tôi yêu
 6. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Nh bác Phái Đây là bài báo ñu tiên c a tôi, ñưc ñă ng t i “Ng ưi Hà N i” 15/9/1988, nh ưng ñã b c t xén vài ñon. D ưi ñây là nguyên v ăn c a bài báo nà Nguy n Đình Đă ng Chân dung ho s ĩ Bùi Xuân Phái 1986, bút chì. Cho ñn nh ng ngày cu i cùng c a ñòi mình ông v n không có ñưc m t ch làm vi c ñ có th g i là “x ưng v ” - “un atelier”, nh ư nh ng ng ưi sính ti ng Tây th ưng nói. Ông v , ñ c sách, ti p khách, ng m ngh ĩ, hút thu c, u ng li r ưu hay chén trà ñu t i mt ch c nh c a s trong c ăn phòng ch t h p và t i ngay c khi ngoài tr i ñang n ng chang chang. N a trong c a c ăn phòng, ñưc che b ng rèm, là ch ng c a gia ñình ông. Mun vào c ăn phòng ñó ph i ñi qua m t kho ng sân tr ơn ưt mà ánh sáng ch r i t trên cao xu ng. C ăn phòng ñó ñã tr nên quen thu c ñ i v i nh ng ng ưi có vinh d ñưc ti p xúc v i ông. Tôi là m t trong s nh ng con ng ưi có may m n y. www.100hanoi.com 6 Hà N i Tôi yêu
 7. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Tôi nghe ti ng ông t khi tôi còn ñi h c ph thông, qua nh ng mái nhà méo mó xiêu v p b ñè n ng d ưi b u tr i xám c a Hà N i mùa ñông trong m t s b c tranh c a ông treo tên t ưng nh ng n ơi tôi tình c ñ t chân t i. Khi l n h ơn m t chút, qua m t thày d y ñàn, tôi ñưc nghe nhi u v ông, k c nh ng chuy n nh ư ông ñã t ng ñau kh ñ n th nào khi b k c p cu m m t h p màu bu c sau xe ñp. Lúc ñó tôi v n ch ưa ñưc th y ông. Mãi ñn g n ñây, vào ñu n ăm 1986, sau khi h c Liên Xô v n ưc, nh m t ng ưi cô ru t là b n c a v ông gi i thi u, tôi m i ñưc g p ông. Cu c g p g ñ u tiên y tôi không khi nào quên. Nó x y ra vào mô,t bu i chi u giáp T t. Ông h n tôi t i nhà lúc ba gi chi u. Đúng gi tôi t i. Ông v a ng d y: - À, anh Đă ng! Đúng gi g m nh ! Tôi v i xin l i vì ñã ñánh th c ông. Ông phà trà và h i tôi có u ng r ưu không. Tôi nói tôi không u ng r ưu. T ñó ông không khi nào ép tôi u ng r ưu n a. Còn tôi sau này v n ñưc ng i “h u” r ưu các ông. Câu chuy n xoay quanh ñ i s ng h i h a Liên Xô mà qua tôi - m t ng ưi v a t “bên y” v - ông mu n bi t nh ng tin nóng h i nh t. Tôi xin phép v ông b ng bút chì trên c p gi y v tôi ñem theo. B c chân dung ñó tôi v n gi cùng v i b c chn dung s ơn d u mà tôi v ông sau này [1]. Ông xem b c ký h a tôi v a v xong và nói: “À! Đưc l m, ñưc l m!” Qua v m t ông, tôi hi u r ng ông ñã tin tôi. Sau này tôi nh n th y ông không khi nào nói “ ñp” hay “x u” ñ i v i m t b c tranh, mà ch nói “ Đưc” ho c “Ch ưa ñưc” . www.100hanoi.com 7 Hà N i Tôi yêu
 8. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ông không tri t lý trong nói chuy n. Chuy n c a ông th ưng r t ñơn gi n, t ưng nh ư vu vơ, nh ưng ñn cu i ng ưi ti p chuy n b ng th y lóe lên nh ng chân lý th t gi n d mà vô cùng sâu xa. Ông th ưng nói con ñưng ñi trong sáng t o là ph i ñ t ñưc su ñon gi n qua bao g t r ũa t nh ng s ph c t p. Hôi h a là ñ t o ra c i ñp. Nh ư ông, cái ñp v y là ph i ñơn gi n, gi n d . Trong khoa h c thì c i ñ p th ưng là s bi u hi n c a chân lý. Nh ư v y, vô hình chung ông ñã n i cái c u gi a “s gi n d - cái ñp - chân lý” . Tranh c a ông là m t b ng ch ng v ñiu ñó. Chúng gi n d nh ư chân lý. Chúng gi n d ñn n i, sau khi ñã ñưc ông sáng t o ra, chúng có th d dàng ñưc b t ch ưc b i nh ng tay “cóp tranh” theo l i “ông Phái” ñ y r y Hà N i. T h ơn, ng ưi ta còn c ý ký tên mình na ná nh ư ch ký c a ông. M t l n, vì th , ông ñùa: “Tôi ph i liên t c thay ñ i ki u ñ kh i l n v i h ”. Tranh c a ông ñưc khách ngo i qu c mua nhi u. Điu ñó khi n l i v c a ông tr nên ngày càng ph bi n, ít nh t là các phòng bán tranh. Tôi ñã c tìm nh ng b c tranh trong ñó có nh ng cách ñiu mái nhà Hà N i khác l i c a ông nh ưng tôi ñã không tìm th y. Ng ưi ta có th ñua ra hàng lo t d n ch ng r ng ông không ph i là ng ưi ñ u tiên v ph trên trái ñt này, nh ưng không ai có th ph nh n ñưc r ng ông ñã t o nên m t cách nhìn ñc ñáo lên nh ng ngôi nhà Hà N i. Tranh c a ông không th tr n l n v i nh ng tranh phong c nh khác v ph Hà N i. Và ngay c n u chúng ñưc bày l n v i lô tranh c a nh ng ng ưi làm gi tranh ông, nh ng c p m t sành s i v n phân bi t ñưc “c a th t” v i “c a r m”. www.100hanoi.com 8 Hà N i Tôi yêu
 9. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ông v b ng t ưng t ưng, theo trí nh , t b c c. Ông không bao gi v th ng t thiên nhiên, tr vài nét ký h a trong s tay mà ông g i là “l y t ư li u” . Ông v hàng lo t “Ph Hàng Gi y” khác nhau, hàng lo t “Ph Hàng Bè” v i nh ng nh p ñiu, ñưng k hà kỳ l . Màu ca ông ñơ n gi n ñ n m c t i ña. V t s ơn ph c t p, tr ăn tr , mà c b c tranh th t bình d Có m t ng ưi quen ñem ch p m t chi ti t m t b c t ưng nhà trong tranh c a ông lên phim màu Kodak r i ñưa cho ông xem t m nh, h i: “ Đ ông tranh c a ai ñây?” Tên t m nh là m t phiên b n m t b c tranh tr u t ưng v i nh Ng chuy n ñ r n r n, nh ng dòng s ơn ch y quánh nh ư nham th ch núi l a ñang phun, nh ng h t tr ng l p lánh nh ư xà c . Ông nhìn r i l c ñ u: “Ch u!” – “C a ông ch c a ai n a!” – Khách c ưi th ng cu c. Ri khách cho ông xem phiên b n c b c tranh và ch ra ph n chi ti t ñưc phóng to. Ông l i l c ñ u c ưi và “Ch u!” l n n a. Tuy tôi không ñưc g n ông trong nh ng ngày cu i c a ñ i ông, nh ưng tôi bi t ho s ĩ Bùi Xuân Phái ñã làm vi c ñ n khi b nh t t không cho phép ông c m bút n a. Tôi ch t nh , khi v chân dung ông b ng s ơn d u, có lúc tôi th y khuônn m t ông trong chi c m ũ len c ũ có gì ñó gi ng v m t Renoir [2] . Và Renoir cho ñn nh ng phút cu i cùng c a ñi mình còn nh bu c bút v vào tay ñ v , khi th p kh p làm các ngón tay c a ông tê cng. Có l thiên b m ñã nh ư m t v quan tòa kh c nghi t khi n các h a s ĩ tài n ăng say mê ñn v ưt qua ca” ñau ñ n và m t m i c a tu i tác. Và ch có cái ch t m i có th b t h d ng cây bút v mà h v n còn nm trong tay. www.100hanoi.com 9 Hà N i Tôi yêu
 10. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Tôi không tin m t mình khi n ơi ñây, xa t qu c hàng ngàn d m, ñ c báo và bi t tin ông ñã ra ñi. Ngay c sau khi bi t ñó là s th t, tôi v n không kh i hình dung t i m t ngày kia, sau khi tr v , tôi s l i ñ n th ăm ông ñ sau khi chào ông, nghe ông nói vui v: “À, anh Đă ng y à, vào ch ơi!” Th t là ñau ñn khi hi u r ng không bao gi tôi ñưc nghe th y ti ng ông n a. Nh ng b c tranh c a ông còn ñó. Chúng s ng mãI v i th i gian. Chúng ñang và s còn là m t trong nh ng ni m t hào c a h i h a Vi t Nam. Hà N i trong tranh c a ông ñã ăn sâu vào cách nhìn c a ng ưi Hà N i, t i m c mà nhi u ng ưi quá khích không hình dung Hà N i nào khác ngoài “ph c a ông Phái” . Ph Hà N i ñã là ngu n c m h ng cho ngh thu t c a ông. Ngh thu t c a ông ñã t o nên m t hình bóng m i cho ph Hà N i. Nu nói nh ư Paul Valéry [3]: “H a s ĩ không v cái ông ta nhìn th y, mà v cái s ñưc nhìn th y” thì qu th t h a s ĩ Bùi Xuân Phái là m t nhà tiên tri trong h i h a nh ư v y. Vit xong ngày 26 tháng 7 n ăm 1988 t i Dubna (ngo i ô Moscow) www.100hanoi.com 10 Hà N i Tôi yêu
 11. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Tranh Hà N i c a Bùi Xuân Phái Yêu Hà N i qua tranh c a Bùi Xuân Phái Ha s ĩ v v ph c Hà N i thì nhi u nh ưng nh c ñ n tranh ph c ng ưi ta không th không nh c t i h a sĩ tà i ba Bù i Xuân Phá i. Có th nói r ng ph c ñã tr thà nh ng ư i b n tri âm c a Bù i Xuân Phá i và ng ưc l i không bi t t khi nào Bùi Xuân Phái ñã tr thành m t ph n c a ph c . Quê h ươ ng là mt "m nh tì nh riêng" ñi v i m i ngh sĩ . Sinh ra và ln lên Hà Ni, Bù i Xuân Phá i ñã v v ph c vi t t c tình yêu quê h ươ ng c a mì nh. Ông t o nên hà ng tr ăm b c v khá c nhau v ph c. Ng ưi ta v n ñùa nhau r ng nh ng bc tranh ph c c a ông ñ ñ dng m t thà nh ph th t. Ng ư i ta g i ph c là "Ph Phá i" cũng là vì th . Ng m "Ph Phá i" ñôi khi ta có c m giá c ph mà không ph i ph . Ph c trong tranh Bù i Xuân Phá i không n ào, sm u t mà lng l và lâu b n. www.100hanoi.com 11 Hà N i Tôi yêu
 12. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ph c c a Bù i Xuân Phá i gi n d nh ưng thân thi t l m. Ch là nh ng ngôi nhà cũ kĩ vi má i ngó i rêu phong, mt và i gá nh hà ng rong, mt gá nh n ư c qu nh hiu nh ưng t t c li g i lên cho ng ưi xem r t nhi u xúc c m thân quen. Không ch th , "Ph Phá i" cò n bì nh yên và êm ñ m l kì ! Tranh Ph c Bù i Xuân Phá i dù có xu t hi n con ng ư i hay không ñ u có mt không gian ñc bi t. Không gian y có khi nh ư ch t l ng cù ng th i gian, có khi l i nh ư ñang chuy n ñng. Tng gó c ph , tng hà ng cây quen thu c ñy mà xa l ñy. C nh v t có th hi n h u ngay ñy nh ưng cũ ng có th là thu c v mt th gi i khá c - th gi i tâm h n Bù i Xuân Phá i. "Ph Phá i" hi n lên th c mà hư, hư mà th c, mi ng ưi xem và m i l n xem l i có c m giá c khá c nhau. Dư ng nh ư Bù i Xuân Phá i mu n ní u gi th i gian, ní u gi giá tr ñp ñ mà v i tâm h n nh y c m c a ng ưi ngh s ĩ ông bi t ch c r ng m t ngày nào ñó s phôi pha. Bù i Xuân Phá i v v ph c t nhiên nh ư s ng và th . Tâm h n ông g n v i ph c và s nghi p ông cũ ng v y. Ph c Hà Ni là ngu n c m h ng ñc bi t c a Bù i Xuân Phá i. Ông v v Ph C mà ch ng có khó kh ăn gì , ñơ n gi n nh ư ông ñang k chuy n v cu c ñi mì nh. Bù i Xuân Phá i ñã tr th ành m t ph n c a ph c cũ ng nh ư ph c là mt ph n c a Hà Ni. www.100hanoi.com 12 Hà N i Tôi yêu
 13. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Bây gi ta m i hi u Bù i Xuân Phá i ñã "nh ư m t m ch n ư c ng m ngà y cà ng th m th u chân thà nh ñ n t n cù ng nh ng tâm h n xa l " ( Bù i Thá i Vân). Ng m nhì n và c m nh n "Ph Phá i" ta th y ñư c m t tâm h n ngh sĩ yêu quê h ươ ng mã nh li t, mt ngu n c m hng không bao gi l i tà n n ơi Bù i Xuân Phá i. Ph c là cá i g ch n i gi a h i h a và tì nh yêu quê h ươ ng trong con ng ư i Bù i Xuân Phá i. Ta t h i ph i ch ăng ñây là ñnh m nh? Ph c ngà y nay ñã mt ñi s tr m l ng và ưu t ư c a "Ph Phá i". Lp b i th i gian có th bao ph tt c nh ưng tì nh c m c a Bù i Xuân Phá i dà nh cho ph c Hà Ni qua nh ng b c tranh c a ông thì vn nguyên v n. Và chú ng ta hã y ti p t c nuôi d ư ng tì nh yêu ñó trong tâm h n mì nh - tâm h n c a nh ng ng ư i con Hà Ni. www.100hanoi.com 13 Hà N i Tôi yêu
 14. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ng m ph c Hà N i qua tranh Bùi Xuân Phái Hà n i nay ñã khác xa so v i Hà N i x ưa, nhưng chúng ta s không m t ñi c ơ h i chiêm ng ưng l i hình nh c a Hà N i x ưa khi xem tranh Bùi Xuân Phái. Dulich Online xin gii thi u v i b n ñ c m t s hình nh c a Hà N i x ưa qua nh ng b c tranh ñã ñưc Bùi Xuân Phái ghi nh n l i d ưi nhi u góc ñ , b ng nhi u ch t li u nh ư s ơn d u, b t mu.v.v. Ngõ Hàng Bè trong seri tranh v Hà N i c a Bùi Xuân Phái www.100hanoi.com 14 Hà N i Tôi yêu
 15. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ph c Hà N i Ph Hàng Bè www.100hanoi.com 15 Hà N i Tôi yêu
 16. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ph c Ph c Hà N i, tranh s ơn d u www.100hanoi.com 16 Hà N i Tôi yêu
 17. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ph c Hà N i, tranh b t m u Ph c Hà N i, tranh s ơn mài www.100hanoi.com 17 Hà N i Tôi yêu
 18. www.100hanoi.com Ha s ĩ Bùi Xuân Phái Ph c Hà N i, tranh b t m u Qu c T Giám, tranh s ơn d u www.100hanoi.com 18 Hà N i Tôi yêu