Bài giảng Kỹ thuật nuôi ếch - Kim Văn Vạn

pdf 33 trang ngocly 120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật nuôi ếch - Kim Văn Vạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_ky_thuat_nuoi_ech_kim_van_van.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kỹ thuật nuôi ếch - Kim Văn Vạn

 1. KKỹỹ tthuhuậậtt nnuuôiôi ếếchch ThSThS GGVV KiKimm VVăănn VVạạnn BBMM:: NuôiNuôi TrTrồồngng ThuThuỷỷ SSảảnn TrTrưườờngng ĐĐHH NôngNông nngghihiệệpp HHàà nnộộii PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. GiGiớớii tthihiệệuu nnghghềề nunuôiôi ếếchch •• ẾẾchch llàà mmộộtt loloạạii ththựựcc phphẩẩmm qquýuý:: ththịịtt ếếchch ngngonon,, nnạạcc,, ddễễ kikiếếmm •• GGàà đđồồngng •• ẾẾchch ttẩẩmm bbộộtt,, ssààoo mmưướớpp,, nnấấuu chuchuốốii xxaanhnh vvàà đđậậuu phphụụ •• TTiiêuêu ththụụ nnộộii đđịịaa,, XKXK TTQ.Q. •• ẾẾchch nunuôiôi nhinhiềềuu ởở ẤẤnn ĐĐộộ,, ThThááii LLanan •• ỞỞ đđâuâu ccóó nnưướớcc llàà ccóó ththểể nunuôiôi ếếchch PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 3. PPhhâânn loloạạii ẾẾchch •• GiGiớới:i: đđộộnngg vvậậtt AAnniimmaalialia ((LLiinnnnaeaeusus,, 17581758 •• NgNgàànhnh:: ddââyy ssốốngng CChorhorddaattaa ((BaBatteesonson,, 1885)1885) •• PhPhâânn ngngàànnh:h: đđộộngng vvậậtt ccóó xxươươnngg ssốốngng VVeertrteebrbraattaa ((CCuvuviieerr,, 1812)1812) •• LLớớpp:: llưưỡỡnngg ccưư AmAmphphiibbiiaa ((LLiinnnnaeaeusus,, 1758)1758) •• BBộộ:: kkhhôônngg đđuôiuôi AAnuranura ((HHoggogg,, 1839)1839) •• HHọọ:: ếếcchh nhnhááii RRananiidadaee ((RaRaffiinneesqusquee,, 118814)14) •• GiGiốốngng:: ếếcchh RRanaana (L(Liinnnnaeuaeuss,, 1758)1758) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 4. ĐĐặặcc đđiiểểmm ssiinhnh hhọọcc •• ChChúúngng tthuhuộộcc llớớpp ĐĐVV ccóó ííchch,, llưưỡỡngng ccưư •• ĐĐẻẻ trtrứứngng ddưướớii nnưướớcc,, ththụụ titinhnh nngogoààii •• NNòòngng nnọọcc ssốốngng ddưướớii nnưướớcc •• CCáácc loloààii ếếchch:: ếếchch đđồồngng,, ếếchch vvạạchch,, ếếchch câycây,, ếếchch xxaanhnh,, ếếchch bòbò,, ếếchch dada ccóócc •• ẾẾchch đđồồngng llàà chchủủ yyếếuu ((ếếchch ruruộộngng)) ththưườờngng ssốốngng ởở bbờờ aoao,, bbờờ ruruộộngng,, mmươươngng,, vvenen ssôngông •• ẾẾchch đđồồngng ccóó ktkt 77 1100 ccmm,, chchịịuu rréétt kkéémm,, trtrúú đđôôngng ttrrongong hahanngg ““mmàà”” •• ẾẾchch đđồồngng ưưaa ttììmm mmồồii bbaann đđêmêm PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 5. VVòònngg đđờờii ccủủaa ếếchch ếch con 27 ngày tuổi Ếch bố mẹ Nòng nọc 17 Trứng ếch ngày tuổi sau 10 giờ Nòng nọc 5 ngày tuổi PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 6. ĐĐặặcc đđiiểểmm ssiinhnh hhọọcc •• ẾẾchch khkhôôngng đđuuôiôi,, ccơơ ththểể ngngắắnn,, cchhânân ssauau ddààii hhơơnn chchânân trtrưướớcc,, ccáácc ngngóónn cchhânân ccóó mmààngng bbơơii •• TrTrênên ccạạnn didi chchuyuyểểnn bbằằngng bbưướớcc nhnhảảyy,, ddưướớii nnưướớcc bbơơii •• ẾẾchch hôhô hhấấpp bbằằngng phphổổii (O(O2 4949%%;; COCO2 1414%%)) vvàà HHHH qquuaa dada (O(O2 5511%%;; COCO2 8866%)%) •• ẾẾchch khkhôôngng uuốốngng nnưướớcc bbằằngng mimiệệngng •• DaDa mmềềmm,, ẩẩmm khkhôôngng ccóó vvảảyy •• CCầầuu trtrúúcc ccủủaa dada:: bibiểểuu bbìì,, bbìì vvàà hhạạ bbìì •• DaDa chchỉỉ ddíínhnh vvààoo ccơơ ththểể ởở mmộộtt ssốố chchỗỗ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 7. ĐĐặặcc đđiiểểmm ssiinhnh hhọọcc •• ẾẾchch íítt didi cchhuyuyểểnn xaxa •• TT ăănn:: cchhâuâu chchấấuu,, ggiiunun,, ccônôn trtrùùngng •• BBắắtt mmồồii bbằằngng llưưỡỡii •• CCơơ qquuanan bbààii titiếếtt chchưưaa hohoàànn chchỉỉnhnh,, kkhhôngông ththựựcc hihiệệnn QQTT ttááii hhấấpp ththụụ nnưướớcc ttrroongng nnưướớcc titiểểuu PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 8. ĐĐặặcc đđiiểểmm ssiinhnh hhọọcc •• MMắắtt ttoo,, ccóó mmíí mmắắtt,, chchỉỉ phpháátt hihiệệnn rõrõ vvậậtt didi cchhuyuyểểnn,, ccònòn vvậậtt ởở trtrạạngng ththááii ttĩĩnhnh ếếchch phpháátt hihiệệnn kkéémm •• ẾẾchch ccóó ththểể nhnhậậnn bibiếếtt đưđượợcc mmộộtt ssốố mmààuu ssắắcc •• ẾẾchch ccóó KK//nn tthhayay đđổổii mmààuu ssắắcc đđểể nnguguỵỵ ttrraangng •• ẾẾchch ccóó ttaaii ttrroongng,, ttaaii gigiữữaa vvàà mmààngng nhnhĩĩ đđểể titiếếpp tthuhu titiếếngng đđộộngng ttrrênên ccạạnn •• ẾẾchch ccóó KK//nn phpháátt hihiệệnn mmùùii qquuenen tthuhuộộcc PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 9. Ếch thay đổi màu sắc theo màu của MT PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 10. ĐĐặặcc đđiiểểmm ssiinhnh hhọọcc •• CCáácc loloààii ếếchch ththưườờngng đưđượợcc nnuuôiôi:: •• ẾẾchch đđồồngng,, ếếchch bòbò ((BBắắcc MMỹỹ)) •• ẾẾchch bòbò llớớnn nnhhaanhnh ((11 kkgg,, 2020ccmm)),, ththịịtt nngongon,, ttỷỷ llệệ đđạạmm ccaoao ((ccaoao hhơơnn ccảả ththịịtt llợợnn)) •• ThThááii LLanan llaiai ẾẾchch bòbò NNaamm MMỹỹ ((ccoonn đđựựcc)) xx ẾẾchch đđồồngng ((ccoonn ccááii)) •• CCoonn llaiai llớớnn nnhhanhanh ththííchch ứứngng vvớớii ĐĐKK đđịịaa phphươươngng •• VNVN đđãã nhnhậậpp ếếchch llaiai TTLL,, ếếchch bòbò vvềề llaiai ếếchch đđồồngng VNVN PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 11. Ếch đực Ếch bò Thái Lan Ếch lột da PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 12. ĐĐặặcc đđiiểểnn ssiinhnh hhọọcc •• ẾẾchch ssiinhnh ssảảnn đđầầuu mmùùaa mmưưaa rrààoo ((T4T4 7)7) •• ẾẾchch đđựựcc kkêuêu ttoo ddoo ccóó 22 ttúúii kkêuêu ởở phphầầnn hhọọngng,, ththưườờngng kkêuêu vvààoo mmùùaa SS2 •• ẾẾchch ghghéépp đđôiôi titiếếngng kkêuêu ththưưaa ddầầnn vvàà llịịmm đđii ttrrongong đđêmêm,, cucuộộcc ggiiaoao hohoanan kkééoo ddààii 11 22 gigiờờ đđêmêm •• ẾẾchch đđẻẻ trtrứứngng vvàà ththụụ ttiinhnh ngongoààii ((hhììnhnh ảảnhnh ếếchch đđựựcc,, ccááii ômôm nnhhauau chchỉỉ llàà hhàànhnh đđộộngng kkííchch ththííchch đđẻẻ trtrứứngng vvàà phphóóngng titinhnh đđểể ttưướớii llênên trtrứứngng)) •• MMỗỗii ếếchch ccááii đđẻẻ 22 550000 33 000000 trtrứứngng PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 13. ĐĐặặcc đđiiểểnn ssiinhnh hhọọcc •• TrTrứứngng ccóó hhììnhnh ccầầuu,, ĐĐKK trtrứứngng 11,5,5 11,,88 mm,mm, bbênên ngongoààii mmỗỗii ququảả trtrứứngng ccóó llớớpp mmààngng nhnhầầyy bbaoao bbọọcc vvàà ssựự ggắắnn kkếếtt ccáácc trtrứứngng llạạii vvớớii nhnhauau •• TrTrứứngng ththụụ titinhnh ccóó 22 mmààuu ((đđiiểểmm đđenen llàà ccựựcc đđvv hhưướớngng llênên ttrrênên,, mmààuu vvààngng llàà nonoãnãn hohoààngng).). •• XXQQ trtrứứngng ccóó 11 mmààngng nhnhầầyy ttrorongng susuốốtt bbaoao bbọọcc,, nhnhờờ mmààngng nnààyy mmàà trtrứứngng liliênên kkếếtt llạạii vvàà nnổổii ththàànhnh đđáámm •• TrTrứứngng đđẻẻ rara ssauau 1818 221h1h ởở nhinhiệệtt đđộộ 2323 2727oCC nnởở ththàànhnh nòngnòng nnọọcc PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 14. MMộộtt ssốố loloààii ếếcchh nuôinuôi Ếch đồng Việt Nam Rana tigerina Ếch lai PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 15. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ssiinhnh ssảảnn •• ChChọọnn ếếchch bbốố mmẹẹ,, nuôinuôi vvỗỗ:: trtrưướớcc mmùùaa ssiinhnh ssảảnn,, •• MMậậtt đđộộ ếếchch bbốố mmẹẹ chocho sisinhnh ssảảnn:: 1010 ccoonn/m/m2 •• TTLL ghghéépp 11:1:1 •• CChuhuẩẩnn bbịị bbểể đđẻẻ •• SSauau khikhi ếếchch đđẻẻ xongxong ttááchch ếếchch bbốố mmẹẹ đđểể ươươngng nunuôiôi nòngnòng nnọọcc,, nòngnòng nnọọcc bbịị chchếếtt nnhihiềềuu nnếếuu đđểể llọọtt nnưướớcc mmưưaa •• KKTT ươươngng nuôinuôi nnòngòng nnọọcc gigiốốngng nhnhưư KTKT ươươngng nunuôiôi ccáá bbộộtt llênên ccáá hhươươngng •• MMậậtt đđộộ ththảả nòngnòng nnọọcc:: 10001000 22000000cconon/m/m2 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 16. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ssiinhnh ssảảnn •• KKhihi ththấấyy nnòngòng nnọọcc mmọọcc chchânân ththìì bbổổ ssuunngg tthhêmêm bbèèoo ttâyây •• TThhuu hohoạạchch nnòngòng nnọọcc bbằằngng llưướớii kkééoo nhnhưư kkééoo ccáá hhươươngng •• VVậậnn cchuyhuyểểnn nnòngòng nnọọcc nhnhưư vvậậnn chchuyuyểểnn ccáá gigiốốngng PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 17. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ththươươngng phphẩẩmm •• NNuuôiôi ttựự ddoo,, nnuôiuôi nhnhốốtt ttrroongng llồồngng llưướớii hohoặặcc nnuuôiôi bbểể xxâyây •• NNuuôiôi ttựự ddoo:: nnuuôiôi aoao,, vvưườờnn ccóó ttưườờngng bbaoao •• ChChọọnn nnơơii yyênên ttĩĩnhnh,, kkhhôngông cchhuaua,, mmặặnn,, đđủủ áánhnh ssáángng,, ccóó nnguguồồnn nnưướớcc ssạạchch •• ƯƯuu đđiiểểmm:: tthohoáángng,, íítt bbệệnhnh •• HHạạnn chchếế:: khkhóó khkhăănn ttrrongong đđáánhnh bbắắtt PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 18. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 19. Nuôi ếch trong ao đất PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 20. MMộộtt ssốố loloạạii hhììnnhh nnuôuôii ếếchch Nuôi ếch trong bể xi măng Nuôi ếch trong ruộng PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 21. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ththươươngng phphẩẩmm •• NNuuôiôi ếếchch ttrroongng llồồngng llưướớii ddễễ llààmm vvàà cchoho hihiệệuu ququảả KtKtếế ccaoao:: gigiảảmm xxâyây ttưườờngng bbaoao,, chchồồngng đđịịchch hhạạii vvàà ttậậnn ddụụngng mmặặtt nnưướớcc •• ĐĐầầuu ttưư 11 tthuhu llãiãi 11 •• KKííchch ccỡỡ llồồngng 11,,22 xx 22 xx 33m,m, đđááyy đđặặtt llớớpp xxốốpp đđểể ếếchch nghnghỉỉ vvàà cchoho ếếchch ăănn •• TrTrờờii nnắắngng ttoo ccầầnn cheche llồồngng bbằằngng llưướớii đđenen,, hohoặặcc ttààuu ddừừaa PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 22. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ththươươngng phphẩẩmm •• Chọn ếch giống: ếch giống được 35-40 ngày tuổi có kích cỡ 5- 7g/con (150-200 con/kg), ếch giống khoẻ mạnh, đồng đều, không bị xây sát. •• Ếch giống được vận chuyển hở bằng các dụng cụ nhẵn,giữ ẩm •• Chuẩn bị ao nuôi, giai lưới, bể xi măng •• Mật độ thả khoảng 100 con/m2 (tuỳ thuộc nguồn nước cấp, khả năng chăm sóc ) •• Tắm rửa cho ếch và chuồng ếch ngày 1 lần tránh làm quẫy động ếch nhẩy lung tung làm xây sát, tổn thương ếch. •• Cần lưu ý địch hại: rắn, chuột, mèo ĐB nuôi ếch trong lồng lưới cần đề phòng chuột cắn thủng lưới ếch thoát ra ngoài. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 23. Nuôi ếch thương phẩm trong lồng lưới PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 24. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ththươươngng phphẩẩmm •• T.T. ăănn ccóó ththểể ddùùngng tt ăănn ttựự chchếế,, ggiiunun,, ssâuâu bbọọ,, tt ăănn CNCN •• LLưượợngng tt ăănn hhààngng ngngààyy:: 1010 77 55 33%% trtrọọngng llưượợngng ếếchch ((đđiiềềuu chchỉỉnhnh llưượợngng tt ăănn ququaa tthheoeo dõidõi ếếchch ăănn hhààngng ngngààyy).). •• ThThưườờngng ddùùngng tt ăănn ccáá (Pr(Pr 3030 4040%%)) cchoho ếếchch,, ngngààyy cchoho ăănn 22 llầầnn •• TTrongrong ququáá trtrììnhnh chchăămm ssóócc nnếếuu ththấấyy ccóó hihiệệnn ttưượợngng ếếchch phpháátt ttririểểnn khôkhôngng đđồồngng đđềềuu ccầầnn ttááchch ccáácc ccáá ththểể khkhôôngng ccùùngng ccỡỡ đđểể trtráánhnh ttỷỷ llệệ hhaoao hhụụtt ddoo ccắắnn nhnhauau PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 25. KKỹỹ tthuhuậậtt nunuôiôi ếếchch ththươươngng phphẩẩmm •• CCầầnn ththưườờngng xuxuyyênên vvệệ ssiinhnh llồồngng nnuôiuôi,, trtráánhnh tt ăănn llẫẫnn phphânân vvàà chchấấtt ththảảii •• ThThưườờngng xxuuyyênên vvệệ ssiinhnh,, ddọọnn ccáácc bbụụii vvàà llấấpp ccáácc hhaanngg qquuaanhnh aoao đđểể hhạạnn chchếế đđịịchch hhạạii ếếchch •• NNênên cchoho ếếchch ăănn đđúúngng gigiờờ vvàà ttạạoo phphảảnn xxạạ ththóóii qquuenen •• NNuuôiôi ttốốtt ếếchch llaiai ssauau 33 ththáángng nnuôiuôi ếếchch đđạạtt 225050gg//ccoonn ccóó ththểể tthuhu hohoạạchch CCònòn nnếếuu nnuuôiôi ếếchch đđồồngng ccỡỡ ếếchch ththươươngng phphẩẩmm chchỉỉ đđạạtt 6060 8800gg//cocon.n. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 26. MMộộtt ssốố bbệệnhnh ththưườờngng ggặặpp khikhi nuôinuôi ếếchch •• BBệệnhnh vviiêmêm loloéétt:: dodo ếếchch ccắắnn nhnhauau hohoặặcc dodo xxâyây ssáátt ttrroongng MMTT nnưướớcc bbẩẩnn llààmm nnhihiễễmm khukhuẩẩnn ggâyây vviiêmêm loloéétt,, ccáácc vvếếtt loloéétt ccóó mmààuu đđỏỏ –– XXửử lýlý bbệệnhnh:: GiGiữữ vvệệ sinhsinh kkhuhu vvựựcc ếếchch sinhsinh ssốốngng,, ttááchch ccáácc ccáá ththểể bbịị bbệệnhnh,, ttááchch ccáácc ccáá ththểể ququáá ttoo vvàà titiếếnn hhàànhnh cchoho ếếchch ăănn tt ăănn trtrộộnn 11 ttrongrong ccáácc loloạạii tthuhuốốcc khkháángng ssiinhnh:: EEryrytthrohrommyycciinene,, ÔÔxyxytteettrracacyylliinene,, EEnrofnroflloxoxaacciinene •• BBệệnhnh trtrùùngng bbàànhnh xexe ởở nòngnòng nnọọcc •• BBệệnhnh vviiêmêm mmùù mmắắtt •• BBệệnhnh ththầầnn kkiinhnh ddoo tthihiếếuu vvii ttaamminin nhnhóómm BB •• BBệệnhnh vviiêmêm ruruộộtt dodo ththứứcc ăănn nhinhiễễmm nnấấmm mmốốcc •• BBệệnhnh đđốốmm trtrắắngng ởở gganan ((EEddwwardsardsiieelllala)) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 27. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 28. ẾẾcchh bbịị ttụụ mmááuu PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 29. Ếch bị xuất huyết dạ dày và ruột PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 30. Đốm đen trên lưng ếch PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 31. Ếch bị viêm loét, tổn thương do xây sát nhiễm trùng PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 32. MMộộtt ssốố hhììnnhh ảảnnhh ếếcchh bbệệnhnh Ếch bị chướng bụng Ếch bị nghẹo cổ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 33. MMộộtt ssốố hhììnnhh ảảnnhh ếếcchh bbệệnhnh Ếch bị viêm ruột Ếch bị mù mắt PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com