Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại - Tập 3

pdf 117 trang ngocly 31/05/2021 230
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại - Tập 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftuyen_tap_truyen_ngan_viet_nam_hien_dai_tap_3.pdf

Nội dung text: Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại - Tập 3

 1. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 1 Muåc luåc Giaáng khuác 2 Laäo Thoaáng 14 Muâa haå àaä qua 20 Nùæng xïë 25 Ngûúâi àeåp Àöng Dûúng 29 Ngûúâi öëm 35 Phña trûúác 41 Khoaãng caách 47 Saám höëi 52 Chuyïån sinh viïn 80 Soáng phuâ sa 86 Thúâi àaä xa 92 Ào bùçng thúâi gian 97 Tiïëng rung 102
 2. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 2 Giaáng khuác Mïåt quaá? Tòm maäi, khöng thêëy àêu, tûúãng mêët. Hai haâm rùng va nhau lêåp cêåp, anh Chñnh noái àuâa luác àùåt chên lïn doi caát, khom ngûúâi mùåc quêìn aáo. Àïm àen bûng chùåt mùæt. Hïët nhûäng ngoán tay bùçng nûúác àaá, gioá laách vaâo da thõt, tuöët lïn, tuöët xuöëng doåc söëng lûng. "Anh lo mêët möåt em lo mêët mûúâi. Vò dêîu sao, anh cuäng coá vúå, coá con röìi". Noái cöët àïí anh biïët töi àang nghe anh noái, chûá thûåc ra, töi àang lo cûá ài, ài maäi thïë naây, thò bao giúâ múái túái Anh giuåc: "Sang àïën àêët Hûng Hoaá röìi, chùèng coân tïì àiïåp nûäa, nhûng phaãi raão chên, may ra saáng mai túái bïën àoâ Ngoåc Thaáp" Sau lûng: söng Höìng chaãy nhu mò; búâ bïn kia, àöìi àêët Trung Haâ khöng möåt loeá àeân. Daãi caát xaám múâ, thêîm dêìn röìi biïën huát vaâo àïm àùåc quaánh. Àûúåc möåt quaäng xa xa, töi noái: "Anh Chñnh kïí chuyïån gò cho àúä buöìn ài". Àêëy laâ vò söët ruöåt, chûá töi biïët, duâ khöng naâi thïë naâo anh cuäng ruã ró khöng biïët bao nhiïu laâ chuyïån vïì Haâ Nöåi vaâ nhûäng con ngûúâi úã àoá, tûâ ngûúâi thên trong gia àònh anh àïën hoå haâng, beâ baån Tûúãng chûâng, cuöåc àúâi anh laâ Haâ Nöåi, laâ Diïîm - con gaái àêìu loâng cuãa anh, vúái möåt kho chuyïån, kïí chùèng bao giúâ hïët.
 3. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 3 Lïn àïën Thanh Vên - Thanh Ba - Phuá Thoå, töi vaâ anh Chñnh coân àûúåc úã cuâng möåt àún võ dùm thaáng nûäa. Röìi, möîi ngûúâi möåt ngaã. Anh xuöëng vuâng Vônh Yïn, Phuác Yïn. Töi ngûúåc lïn maån Tuyïn Quang, Haâ Giang. Luác xa anh, töi nhû thêëy mònh bõ bûáng mêët chöî dûåa tinh thêìn. Hún töi chuåc tuöíi àöí laåi, maâ caái gò anh cuäng thöng toã, tûâ giaáo lyá saách vúã àïën caách àöëi nhên, xûã thïë Vúái töi, anh Chñnh vûâa laâ anh caã baån têm giao, àöìng thúâi cuäng laâ nhaâ truyïìn giaáo cuãa giaáo phaái tònh thûúng vaâ aái möå caái àeåp. Möåt ngûúâi nhû thïë, khöng tin khöng yïu sao àûúåc? Tin yïu anh, töi chùèng giûä riïng cho mònh möåt g oác khuêët trong loâng. Coá àïm nùçm caånh töi trïn öí laá chuöëi khö, anh hoãi: "Vò sao cêåu ài khaáng chiïën?" "Anh àûâng cûúâi chûá em chûa thêåt hiïíu roä yïu nûúác laâ thïë naâo àêu. Ài chúi Haâ Nöåi. Súå àoân vaâ thûúng meå khöng daám vïì nhaâ. Lang thang kiïëm söëng qua ngaây. "Töëi àêu laâ nhaâ, ngaä àêu laâ giûúâng". Àúâi múâ mõt. Giaá möåt chûä beã àöi khöng biïët, àaä ài möåt nheä. Àùçng naây Gùåp ngûúâi nhû anh baão ài, em ài." Töëi höm êëy, anh em mònh quen nhau úã àêìu Haâng Loång, thêìy em baão: "Ngûúâi coá gan, hoân tïn muäi àaån noá traánh mònh, chûá mònh biïët àûúâng naâo maâ traánh". Coân khöí, em caâng khöng súå. Lïn chiïën khu, coá àoaân thïí lo liïåu thïë naây, kheáo coân sûúáng. Thïë, anh ài vò leä gò?". "Chuyïån mònh lan man hún cêåu, dêìn daâ, cêåu khùæc biïët. Noái hïët möåt lêìn, sau coân gò àïí noái nûäa?". Anh laãng ra. Laát sau, anh baão: "Mònh biïët cêåu quyá mònh vaâ chùèng giêëu àiïìu gò. Tuy nhiïn, möîi nguúâi coá möåt thïë giúái riïng vaâ chó riïng cuãa mònh thöi, cuäng khöng phaãi laâ caái gò quaá töìi tïå". Luác àoá chûa thöng, sau naây nghô laåi, töi thêëy anh hoaân toaân coá lyá. Vò tñnh anh húi kheáp kñn thïë, nïn nhiïìu ngûúâi khöng thñch. Khöng thñch chaã phaãi vò húi kheáp kñn thò coá haåi cho hoå. Chó vò muöën biïët, maâ khöng biïët àûúåc nhûäng àiïìu cuäng chùèng ñch gò cho hoå. Bïì ngoaâi, anh coá caái veã dûãng dûng cuãa keã phñ àúâi. Nhûng, nïëu gêìn guäi,
 4. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 4 seä thêëy anh laâ ngûúâi nhaåy caãm, dïî vui buöìn, xuác àöång. Nhûäng luác nhû thïë, mùåt anh taái búåt, vaânh möi giêåt giêåt, run lêíy bêíy baân tay. Möåt chiïìu àaâo hêìm truá êín xong, töi vaâ anh ngöìi boá göëi nhòn ra àêìm nûúác röång. Mùæt mú maâng nhû coá sûúng giùng, anh thêìm thaâo: "Tiïët thu muöån nhû thïë naây, ban mai hay ngaây luåi, trïn mùåt soáng gúån Têy Höì, sûúng múâ laäng àaäng buöng nhû möåt têëm voan trùæng moãng. Ngöìi möåt mònh bêët àöång trïn ghïë àaá coá khoaãng khùæc, mònh tûúãng nhû mònh àang liïn thöng, giao hoaâ cuâng trúâi àêët. Cêåu nïn biïët laâ khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ ngûúâi ta hay haát, hay laâm thú vïì muâa thu. Möîi buöíi saáng, duâ múái chúám thu hay muâa thu àaä uáa, bao giúâ mònh cuäng hñt cùng löìng ngûåc laân khöng khñ tinh khiïët sau möåt àïm tônh lùång, thaãng khi, cuäng phaãng phêët muâi thõt da thiïëu nûä hoaâ quyïån vúâi muâi nûúác hoa thúm thoaãng tûâ xa àûa laåi". Bêån khaác, àêu nhû vaâo nhûäng ngaây giaáp Tïët êm lõch, thêëy anh coá veã tû lûå, töi hoãi: "Anh Chñnh nhúá chõ Duyïn vaâ chaáu Diïîm aâ? Vaâo xoám vúái em cho khuêy khoaã ài?". Mònh àang muöën möåt mònh àïí têån hûúãng àûúåc caái chïnh vïnh, xa vùæng cuãa chiïìu taân ven nuái". Anh Chñnh laâ thi sô múái húåp, hay anh cuäng coá laâm thú maâ töi khöng biïët? . Töi àoaán chûâng, möîi khi nghe anh so saánh möåt caách myä miïìu veã àeåp vaâ caác sùæc thaái khaác nhau cuãa nhûäng vuâng quï chuáng töi ài qua vúái Haâ Nöåi cuãa anh. Maäi àïën sau naây giaãi phoáng Àiïån Biïn, töi múái gùåp laåi anh Chñnh. Doåc ngang nhûäng neão àûúâng chiïën dõch, gùåp ai töi cuäng doâ hoãi tin tûác cuãa anh. Tõnh chùèng ai biïët. Trûa thaáng nùm nùæng xeá àêët êëy, töi cuâng trung àöåi aáp taãi tuâ, haâng binh cuãa quên àöåi viïîn chinh Phaáp ài qua tónh Tuyïn Quang. Àïën chöî ngûúâi ta vêîn goåi laâ "Cêy àa nûúác chaãy" (àuáng laâ coá cêy àa vaâ doâng nûúác chaãy thêåt), thêëy möåt con suöëi heåp vùæt qua àûúâng, trïn coá cêy cêìu xi mùng nhoã, töi cho caã àaám lñnh thêët trêån dûâng chên, xuöëng suöëi lêëy nûúác uöëng vaâ rûãa mùåt. Chúåt coá möåt toaán böå àöåi ài ngûúåc laåi. Coá möåt daáng ngûúâi quen quaá. "öëi giúâi,
 5. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 5 anh Chñnh!". Töi uâ chaåy laåi, öm chùåt lêëy anh. "Em cûá tûúãng anh laâm sao röìi cú". Nûúác mùæt töi laä chaä trïn khuön mùåt gêìy xaåm vaâ nhem nhïëch buåi àûúâng. Nhòn trang phuåc vaâ cung caách cuãa anh töi àoaán anh laâ caán böå cuäng kha khaá, ài laâm cöng taác hêåu chiïën. Nùæm hai vai töi, lùæc maånh, anh noái: "Khaá lùæm. Trûúãng thaânh, cûáng caáp nhiïìu röìi, khöng coân nhû giai tónh leã nûäa. Cêåu tröng kòa". Anh chó mêëy tuâ binh göëc gaâ tröëng Gö-loa, rêu toác löìm xöìm nhû rêu ngö teã, "chuáng cuäng rúám lïå khi thêëy sceâne (xen: caãnh) naây àêëy". Noái röìi, anh ruát bao thuöëc Meália coân nguyïn, döëc hïët ra, beã gaäy àöi, thaã vaâo muä. Hau haáu nhòn, yïët hêìu nhö lïn, haå xuöëng, àaám tuâ binh tuám tuåm quanh àoá kinh ngaåc trûúác viïåc laâm cuãa anh. Àoaån, thong thaã, tûâ töën, anh noái vúái möåt tuâ binh coá tuöíi àûáng gêìn, möåt höìi daâi tiïëng Phaáp maâ töi chó nghe thuãng dùm ba tûâ, trong àoá coá hai tûâ "quaá khûá vaâ tûúng lai". Quay sang töi, anh baão: "Cêåu coá hiïíu gò khöng? Mònh noái laâ töi chó coá thûá thuöëc laá daânh cho phaái yïëu, caác anh huát taåm àïí nhúá caác baâ, caác cö phaái àeåp úã Pa-ri. Vïì khoaãn khoái ni-cö-tin, töi theo trûúâng phaái tûúång trûng, cuäng nhû Pöl Va-lï-ry vaâ Ma-laác-mï theo chuã nghôa tûúång trûng trong vùn hoåc Phaáp vêåy". "Anh noái thïë maâ sao hùæn laåi khoác?". "Coá leä vò hùæn thêëy, röët cuöåc thò cuäng coá nhûäng ngûúâi bïn kia chiïën tuyïën chia seã àûúåc vúái hùæn möåt chuát gò àoá. Mònh coân noái thïm, àaåi yá laâ nûúác mùæt vúái nuå cûúâi, khöng cêìn phaãi coá ai phiïn dõch. Tûâ luác caác anh ài vïì xuöi trïn con àûúâng naây, möåt quaá khûá àaä kheáp laåi sau lûng, vaâ möåt tûúng lai àang múã ra trûúác mùæt". "Taâi thêåt, anh noái cûá nhû thaánh phaán vêåy. Chñnh trõ viïn tiïíu àoaân coá khaác".
 6. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 6 Cuöåc gùåp bêët ngúâ, ngùæn nguãi khöng cho pheáp hai anh em chuáng töi àûúåc haân huyïn lêu. Chia tay, anh dùån: "Hoaâ bònh röìi, coá àõa chó öín àõnh, nhúá liïn hïå vúái mònh nheá. Coân nhúá phöë, nhúá nhaâ mònh khöng?". "Àïën chïët, em múái quïn anh Chñnh aå!" Traãi hai àúåt ài hoåc têåp trung taåi caác trûúâng vùn hoaá quên àöåi, töi àaä coá caái bùçng vùn hoaá hïët cêëp III. Vïì àún võ cú súã chûa êëm chöî àaä laåi àûúåc ài hoåc tiïëp. Lêìn naây, töi vïì trûúâng à aâo taåo sô quan chñnh trõ: May! Ngûúâi hoåc haânh theo löëi coác nhaãy nhû töi sao coá thïí theo àùång caác trûúâng kyä thuêåt quên sûå àûúåc. Hoåc viïn tûâ caác àún võ cú súã lêìn lûúåt vïì trûúâng. Coá hoâm thû röìi, töi viïët thû cho anh Chñnh. Maäi khöng coá thû traã lúâi. Söët ruöåt, töi àoaán giaâ àoaán non: "Hay laâ gia àònh anh chuyïín sang phöë khaác?". Quaã nhiïn thïë thêåt. Thïë maâ, caái àïm cuâng töi búi qua söng Höìng vaâ ài böå suöët tûâ Hûng Hoaá lïn Phuá Thoå, anh noái say sûa: "Cêåu biïët khöng, mònh luön hònh dung ra ngaây àêët nûúác khaãi hoaân. Mònh trúã vïì nhaâ, múã phoâng vùn ra, thêëy moåi thûá vêîn y nguyïn nhû buöíi saáng höm mònh cêët goát lïn àûúâng ài khaáng chiïën. Buåi thúâi gian phuã kñn mùåt baân, mùåt ghïë. Cêy buát maáy Parker nùçm caånh loå mûåc Parker caån kiïåt. Böng höìng vaâng con gaái tùång böë, khö xaác trong bònh göëm xanh men raån. Vaâ truyïån ngùæn Les eátoiles (Nhûäng vò sao) cuãa An-phöng-xú Àö-rï úã trong quyïín Les conmtes du l'undi (Truyïån kïí ngaây thûá hai) vêîn múã ra úã trang thûá nhêët, chöî ngûúâi chùn cûâu bùæt àêìu kïí chuyïån ". Laäng maån àïën thïë laâ cuâng! Àuáng laâ quaá sûác mong muöën cuãa töi: mêëy thaáng sau, anh Chñnh vïì trûúâng cuâng vúái möåt söë caán böå giaãng daåy vùn hoaá vaâ chuyïn mön. Anh noái, thû töi viïët àïën tay anh khaá chêåm, vò bûu àiïån phaãi lêìn theo caác àõa chó maâ gia àònh anh di chuyïín àïí giaãm búát tiïìn thuï
 7. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 7 nhaâ. Leä ra, viïët thû traã lúâi töi ngay, nhûng biïët sùæp vïì daåy úã trûúâng töi hoåc, anh Chñnh muöën giaânh cho töi möåt niïìm vui bêët ngúâ. Trong nhûäng nùm hoåc úã trûúâng, möåt vaâi thaáng, töi laåi theo anh Chñnh vïì Haâ Nöåi. Anh vïì vúái gia àònh nhoã cuãa anh, khi àoá àaä coá thïm thùçng cu. Coân töi thò ài baát ngaát. Giûä keä, baão caã nhaâ àûâng àïí phêìn cúm, töi noái döëi: "Em àaä heån ùn cúm úã nhaâ möåt ngûúâi baâ con bïn nöåi". Lêìn khaác, töi bõa: "Anh trung àöåi trûúãng cuä gùåp em ngoaâi phöë cûá keáo bùçng àûúåc em vïì nhaâ àïí chiïu àaäi". Kyâ thûåc, töi ngaåi duâng cúm khaách. Vaâo cûãa haâng ùn uöëng quöëc doanh, laâm möåt xuêët cúm mêåu dõch, thïë laâ xong. Chó bõ lûâa mêëy lêìn àêìu nhûäng bêån sau, anh Chñnh baão: "Chuá maây tñnh khaách khñ thïë, tûâ nay trúã ài, àûâng vïì chúi vúái anh chõ vaâ caác chaáu nûäa. Àaä vïì àïën àêy thò phaãi ùn nghó úã àêy. Cúm nûúác xong röìi, chuá muöën ài àêu thò ài, anh chõ khöng giûä. Xe àaåp cuãa Diïîm àêëy, ài cho boä nhûäng ngaây treâo àeâo löåi suöëi " Nhûäng ngaây êëy töi múái coá dõp biïët cö beá Diïîm trong aãnh ngaây xûa. Goåi laâ "cö beá" vò töi tûå cho pheáp mònh thuöåc haâng cha chuá Diïîm. Duâ laâ chuá hay anh, trong con mùæt cuãa ngûúâi àaân öng chûa vúå nhû töi, luác àoá Diïîn coá sûác aám aãnh laå luâng; cö vûâa nhû keáo nheå ngûúâi ta laåi gêìn, laåi vûâa nhû àêíy maånh ngûúâi ta ra xa. Vò leä àoá, töi caãm mïën Diïîm nhû caãm mïën caái boáng cuãa cö, caái boáng linh àöång, khi traãi daâi ra àïën múâ aão phña xa; khi thu ngùæn laåi, àïën àûáng troân boáng núi goát chên, röìi laåi ngaã ra úã hûúáng khaác. Dêìu thïë naâo, Diïîm cuäng thaânh möåt caái cúá nûäa, àïí töi thûúâng xuyïn vïì chúi hay ài qua Haâ Nöåi, àïí töi gêìn guåi vaâ thêëm hiïíu thaânh phöë naây hon, úã caã nhûäng mùåt cao sang, quyá phaái lêîn caác goác khuêët tùm töëi, ï chïì.
 8. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 8 Chiïm nghiïåm laåi loâng mïën yïu Haâ Nöåi maâ anh Chñnh àaä truyïìn sang töi trong nhûäng nùm thaáng chiïën tranh, giúâ àêy, töi bùæt àêìu nhòn thaânh phöë naây úã tû thïë khaác, bùçng möåt con mùæt khaác, nhû thïí töi àûúåc sinh thaânh úã àêët kinh kyâ hay keã chúå vêåy. Cuäng vaâo möåt lêìn vïì Haâ Nöåi chúi nhû thïë, luác chó coá töi vúái anh Chñnh uöëng traâ úã nhaâ, àöåt nhiïn anh hoãi: "Cêåu thêëy con Diïîm nhaâ mònh thïë naâo". "yá anh àõnh noái vïì vêën àïì gò?". Töi thêån troång hoãi laåi. Loanh quanh möåt höìi, cuöëi cuâng anh noái lûãng lú àaåi yá laâ vúå chöìng anh rêët quñ mïën töi, maâ Diïîm coá veã nhû cuäng quñ mïën töi khöng keám. Lúâ múâ, maâ cuäng chùèng lúâ múâ nûäa, àoaán àûúåc yá àõnh töët àeåp cuãa anh Chñnh, töi noái àuâa, böî baä theo kiïíu con nhaâ lñnh: "A' aâ, em noái khöng phaãi, anh boã quaá cho. Anh àõnh bùæt em goåi anh bùçng böë, goåi chõ Duyïn bùçng meå chûá gò? Khöng àûúåc! Chuá àêu coá chuá hû thên mêët nïët thïë". Thoaáng boáng ba meå con chõ Duyïn ài chúå vïì, anh Chñnh nhaáy mùæt, ruã töi ra phöë. Anh tiïëp tuåc: "Cêåu gaân baát saách. Con Diïîm noá goåi cêåu bùçng chuá, chùèng qua laâ vò cêåu laâ àöìng àöåi cuãa böë noá, chûá so tuöíi cêåu chó laâ àaân anh. Hún chñn, mûúâi tuöíi maâ daám nhêån laâ chuá thêåt aâ? Nïëu thïë, mònh cuäng laâ chuá cuãa cêåu chùæc?". Töi chúáp ngay cêu anh noái húá: "Àêëy, chñnh anh noái àêëy nheá, chûa àaáng tuöíi chuá maâ anh laåi muöën em goåi anh bùçng böë". Vïì chuyïån àoá, anh Chñnh coân trúã laåi vúái töi nhiïìu lêìn, khiïën töi ngûúång nguâng. Ngûúång vò anh n oái coá lyá vaâ truáng tim àen cuãa töi? Quaã thûåc, töi cuäng mïn mïën Diïîm. Mïën nhûng khöng daám. Kïí caã daám nhòn húi lêu. Vêåy maâ sao anh Chñnh àoaán biïët àûúåc nhûäng xöën xang thêìm leán trong töi? Taâi thêåt!. Coân Diïîm? Cö coá àïí yá àïën sûå àïí yá cuãa töi chùng? Vaâ cö nghô vïì töi thïë naâo? Giaá Diïîm khöng phaãi laâ con anh Chñnh, thò töi àaä àaánh baåo noái möåt caách uáp múã tònh caãm cuãa mònh vúái cö. Nïëu khöng àûúåc
 9. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 9 hûúãng ûáng, thò cuäng chó sûúång suâng àïën noáng àêìn mùåt ra nhû coá bêån töi àaä bõ möåt cö beá úã xaä Thanh Vên - Thanh Cuâ cûúâi phaá lïn khi nghe töi ngoã lúâi laâ cuâng chûá gò. Leä ra, nhû ngûúâi khaác, khi àaä àûúåc "veä àûúâng cho hûúu chaåy" thò töi phaãi tiïëp xuác vúái Diïîm nhiïìu hún, taåo cú höåi thuêån lúåi àïí thÎm doâ tònh caãm, yá tûá cuãa cö. Àùçng naây, vúái mùåc caãm tûå ti cöë hûäu, töi ngaåi gùåp Diïîm. Töi yïu Diïîm tûâ xa. Thûâa hûúãng tûâ cha daáng ngûúâi thanh maãnh, khuön mùåt traái xoan nheå nhoäm, thoaãng buöìn; tûâ meå cùåp mùæt coá haâng mi rúåp maát, söëng muäi cao thanh, neát möi do dûå, àöi maá mai maái trùæng dûúái lúáp löng mùng múâ xaám, Diïîm luön khiïën töi liïn tûúãng àïën hònh aãnh möåt Àûác Meå àöìng trinh. Khi yïu, ngûúâi ta dïî trúã thaânh thi sô qua nhûäng vêìn thú tûå biïíu hiïån mònh, àûúåc cheáp nùæn noát trong nhûäng cuöën söí tay. Vaâ khi yïu, ngûúâi ta cuäng dïî trúã thaânh hoaå sô, khöng phaãi qua nhûäng gò anh ta veä àïí ai nhòn cuäng thêëy àûúåc maâ qua nhûäng bûác tranh àeåp daåi khúâ trong têm tûúãng. úã goác nhòn nay, töi chñnh töng laâ möåt hoaå sô kyâ taâi. Diïîm mang veã àeåp kiïu sa, vúâi vúåi maâ nhûäng keã nhû töi chó coá thïí àûáng xa chiïm voång, ûúác ao. Möåt thiïëu nûä vûâa biïët thïu thuâa, vûâa nho nhoã haát nhûäng ca khuác Phaáp, laâm sao coá thïí tûúng àöìng, hoaâ àiïåu àûúåc vúái möåt ngûúâi cuåc mõch thö raáp nhû töi? Àïën ngay nhû caái viïåc ùn uöëng, töi cuäng tûå thêëy mònh thuöåc loaåi xö böì, trong khi Diïîm vaâ caã gia àònh anh Chñnh ùn quaá chûâng thanh caãnh. Coân nhúá bûäa cúm nhaâ anh: moán naâo nom cuäng ngon laânh, saåch seä, àeåp àeä, tûâ àôa thõt rang chaáy caånh, vaâng sêåm nûúác haâng, baát caâ phaáo dêìm xò dêìu khöng vûúng haåt, àïën àôa rau muöëng luöåc oáng xanh nùçm goån gheä trong loâng àôa sûá Giang Têy, baát nûúác chêëm nhoã xñu, vùæt chanh cöëm vaâ thaã àöi ba laát úát thaái moãng. Chó möîi töåi ñt. Sûác voác nhû töi, ùn phaâm nhû töi, quú möåt àuäa laâ nhùén thñn. Biïët yá, anh Chñnh choån ghïë ngöìi àêìu baân àïí àoán baát, xúái cúm cho töi. Anh baão: "Cêåu ùn uöëng thoaãi maái nhû úã trïn àún võ. Cúm nêëu nhiïìu àêëy. Thûác ùn vêîn coân trong bïëp".
 10. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 10 Ngon miïång, laåi àûúåc khñch lïå, töi ùn thaã sûác, khöng nhúá laâ bao nhiïu baát nûäa, chó biïët àûáng lïn, buång vêîn chûa cùng nñch maâ miïëng chaáy cuäng khöng coân. Caã nhaâ cûúâi thñch thuá. "Biïët chuá coá sûác ùn thïë naây lêìn sau chõ nêëu gêëp àöi, xem chuá coá chúã hïët khöng?", Chõ Duyïn noái vúái gioång ngûúâi nhaâ. Anh Chñnh àûa mùæt nhòn chõ: "Lñnh traáng chuáng töi khöng ùn thïë, lêëy àêu sûác maâ chiïën àêëu, hoåc haânh, luyïån têåp àïm ngaây. ùn uöëng gaãy goát nhû caác baâ, laâm daáng khöng xong". Dêîu biïët gia àònh anh laâ chöî thên tònh, töi vêîn caãm thêëy xêëu höë, àoã rêìn mùåt. Coân Diïîm thò nhû khöng hay biïët gò. Dêîu sao thò bûäa cúm àoá cuäng laâ möåt baâi hoåc àaáng giaá. Mêëy nùm hoåc úã trûúâng sô quan, àûúåc söëng gêìn anh Chñnh tröi nhanh, tûúãng nhû chó vûâa múái qua möåt àúåt têåp huêën vêåy. Ra trûúâng, töi vïì Böå tû lïånh möåt quên khu, vò thïë anh em ñt coá dõp gùåp nhau. Tuy vêåy, hïî cöng taác qua Haâ Nöåi, töi àïìu gheá thùm gia àònh anh. Thûúâng thò chó coá chõ Duyïn, Diïîm vaâ beá Phuác - con trai uát cuãa anh chõ úã nhaâ. Diïîm vêîn chûa xêy dûång gia àònh. Cö cuäng trïn dûúái ba mûúi tuöíi röìi coân gò. Dêîu nùm thaáng àaä tó mêín, nhêîn naåi gêëp àûúåc nhiïìu nïëp nhùn nhoã li ti trïn àuöi mùæt vaâ khoeá miïång, Diïîm vêîn laâ cö gaái àeåp dõu daâng, nhên hêåu. Möåt veã àeåp thêëp thoaáng, mú höì boáng nùæng nhûäng ngaây thu phai. Mùæt Diïîm buöìn hoang vùæng, àïën nöîi töi khöng daám nhòn lêu. E nhòn lêu, caái ngêën long lanh chó chûåc ûáa ra kia seä hoaá thaânh nûúác mùæt. Hay khöng phaãi thïë maâ töi nhòn ra thïë. Hay caái ngêën êëy àoång trong mùæt töi maâ töi khöng biïët? ñt lêu sau, anh Chñnh chuyïín ngaânh, nghe àêu laâm cöng taác quaãn lyá haânh chñnh úã möåt cöng ty böng vaãi súåi Haâ Nöåi. Thïë laâ cuäng phaãi. Anh Chñnh vöën gaây yïëu, laåi bõ söët reát vaâng da hay àau thêån, àau gan gò àoá höìi àoáng quên úã cêy söë 9 trïn àûúâng lïn Haâ Giang reä vaâo. Vïì trûúâng, cuäng hai lêìn anh phaãi ài quên y viïån àiïìu trõ ngùæn ngaây. Lêìn sau cuâng, qua vaâi thaáng vûâa nghó ngúi dûúäng sûác, vûâa soaån laåi giaáo aán, anh nhêån àûúåc quyïët àõnh chuyïín sang dên sûå, trúã vïì núi
 11. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 11 anh àaä ra ài. Nhûäng têåp giaáo aán cöng phu kia, anh tùång laåi cho möåt caán böå trong töí böå mön, xem nhû kyã niïåm cuãa möåt ngûúâi àaä vïì àñch trûúác. Nùçm trïn giûúâng bïånh trùæng tinh, tröng anh Chñnh moãng dñnh nhû taâu laá. Löìng ngûåc anh nùång nhoåc nhö lïn, haå xuöëng dûúái têëm voã chùn böå àöåi baåc maâu. Kheä àùåt baân tay lïn vêìng traán anh, töi giêåt mònh thêëy ngûúâi úán laånh vaâ ûúát rõn möì höi. Anh söët laånh, nhiïåt kïë chó 35 àöå rûúäi. Dêëu hiïåu rêët àaáng ngaåi. Cuái xuöëng thêåt thêëp, töi noái: "Anh Chñnh. Àaä lêu em khöng àûúåc gùåp anh, nhûng moåi chuyïån cuãa anh, em àïìu àûúåc biïët. Saáng nay, coá dõp qua Haâ Nöåi, em tòm àïën anh ngay. Thêåt chùèng ngúâ anh laåi súám àïën nöng nöîi naây ". Dûâng laåi, töi súå mònh lúä lúâi. Anh gùæng gûúång móm cûúâi chaâo töi vaâ àõnh giú tay ra bùæt, nhûng caánh tay rúi phõch xuöëng caånh ngûúâi. Ngöìi cuöëi giûúâng, Diïîm vöåi bûúác túái, kheä keáo chùn àùæp lïn tay böë. "Thïë laâ cuöëi cuâng mònh laåi àûúåc gùåp cêåu. Noái xong, mïåt quaá anh thiïëp ài möåt giêëc daâi. Buöíi chiïìu, caã chõ Duyïn vaâ chaáu Phuác cuâng vaâo viïån thùm anh. Tónh taáo laå thûúâng, anh àoâi ngöìi dêåy uöëng traâ vúái töi. Caã nhaâ vui mûâng ra mùåt. Töi thò laåi lo khöng ra mùåt. Kinh nghiïåm cho thêëy, nhiïìu ngûúâi öëm nùång, böîng nhiïn tûúi tónh, minh mêîn hùèn lïn, dïî laâ àiïìm xêëu. Súå khöng kõp noái hïët nhûäng àiïìu êëp uã bêëy lêu, anh Chñnh noái nhiïìu. Vaâ nhanh. Hoaân toaân khaác lúâi trùn tröëi. Àoá laâ nhûäng lúâi têm sûå cuöëi cuâng cuãa möåt ngûúâi thêëu triïåt giúái haån sinh maång cuãa mònh. Böîng, nhû chúåt nhúá ra, anh baão töi àûa tay traái cho anh nùæm. "Caã Diïîm nûäa, con àùåt tay phaãi cuãa con vaâo loâng tay böë ài naâo". Röìi anh höín hïín: "Khi khoeã maånh cuäng nhû luác lêm chung, bao giúâ böë cuäng chó mong cho con vaâ ngûúâi baån cuãa böë, àöìng thúâi cuäng laâ baån
 12. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 12 cuãa con àêy, àûúåc haånh phuác. Diïîm, con coá daám hûáa seä thûåc hiïån niïìm mong ûúác cuöëi cuâng cuãa böë khöng?". "Con seä cöë ?" Diïîm oaâ lïn nûác núã. Anh Chñnh àaä àaåt túái caái vö cuâng. Hûáa thïë Nhûng laâm àûúåc thïë Khoá thïë? Anh Chñnh mêët àûúåc möåt nùm, àuáng ngaây giöî àêìu, töi coá àïën thùm gia àònh anh. Vò coân böën, nùm ngûúâi ài cuâng xe con, úã laåi e khöng tiïån cho têët caã moåi ngûúâi, töi xin pheáp khöng ùn cúm, hûáa vaâi ngaây nûäa seä coân quay laåi. Vaâi ngaây. Röìi vaâi thaáng Toan tñnh nhûäng chuyïån haånh phuác trêìn thïë khi nêëm möå möåt ngûúâi nùçm xuöëng múái chó kõp xanh möåt lûáa coã àêìu, coá àiïìu gò giöëng sûå laäng quïn vaâ taân nhêîn. Nñn lùång laâ hún. Diïîm cuäng khöng noái gò. Thïë laåi hoaá hay. Vaã chùng, trûúác àoá, töi vúái Diïîm naâo àaä coá gò àêu. Noái ra, chùæc caâng khoá xûã. Núi têån núi sêu kñn cuãa loâng mònh, töi thêëy töi vaâ Diïîm quaá àöîi khaác vúâi. Haånh phuác chó laâ mong ûúác. Hún nùm sau, töi xin chuyïín vïì tónh àöåi àõa phûúng. Àûúåc baån beâ möëi laái, töi lêëy vúå sau vaâi mûúi ngaây, kïí tûâ buöíi xem mùåt ngûúâi seä ùn àúâi úã kiïëp vúái mònh. Vúå töi laâ möåt cö gaái quï xinh gioân vaâ mau möìm, mau miïång. Thïë, coá phaãi laâ húåp vúái töi hún khöng? Buöíi chiïìu höm thûá hai lïn Haâ Nöåi, sau khi àûúåc baác sô chuyïn khoa khi khaám, baão bïånh cuãa chaáu khöng àaáng lo ngaåi, chó cêìn àiïìu
 13. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 13 trõ vaâi ngaây nûäa laâ öín, àïí vúå bïë con nùçm nghó úã bïånh viïån, töi àïën thùm gia àònh anh Chñnh. Chó coá mònh Diïîm úã nhaâ. Múái coá dùm nùm khöng gùåp maâ Diïîm àaä giaâ nhiïìu. Bùm nhùm, bùm saáu röìi coân gò. Vêîn úã vúái meå vaâ cêåu em trai chûa vúå. Thùæp hûúng cho anh Chñnh xong, quay laåi, thêëy Diïîm àoã hoe mùæt. Mùæt töi cuäng nhoeâ ài. Trûúác mùåt, vêîn nhû laâ cö beá Diïîm thúâi mûúâi taám àöi mûúi, maãnh mai, hiïìn thuåc. Chúåt, Diïîm võn vai töi tûác tûúãi, khöng thaânh tiïëng. Luáng tuáng, töi chùèng biïët noái gò. Àoaån, lau mùæt, ngûúång nghõu Diïîm cûúâi. Suyát nûäa töi buöåt miïång hoãi chuyïån riïng tû cuãa cö thïë naâo. E sûå quan têm cuãa keã yïn phêån röìi dïî laâm ngûúâi coân lïnh àïnh buöìn tuãi. Nïn thöi. Vúå chöìng töi vûâa bïë con vïì àïën nhaâ thò nhêån àûúåc bûác àiïån: "Töëi mai "chaáu" lêëy chöìng. Àûâng chuác mûâng gò vöåi. Diïîm". Chûâng khöng yïn têm vúái mûúâi tûâ àiïån tñn khö khan kia, Diïîm viïët cho töi möåt bûác thû daâi, vaâi ngaây sau àoá. Ngoaâi nhûäng doâng nhùæc nhúã laåi tònh caãm, kyã niïåm giûäa töi vaâ gia àònh anh Chñnh trong suöët mêëy chuåc nùm qua, Diïîm noái cö ûng thuêån möåt hön nhên chûa tònh yïu, theo sûå sùæp xïëp cuãa gia àònh, hoå maåc. Vaâ cö hi voång möåt tònh yïu röìi seä àïën. Nhû töí chim sùén coá seä goåi chim vïì. Biïët sao maâ noái trûúác
 14. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 14 Laäo Thoaáng Cao Quyá Hoa Laäo Thoaáng nöíi tiïëng thêåt. Khöng chó trong laâng maâ caã xaä caã huyïån àïìu biïët. Coá leä laäo bõ àùåt nhêìm tïn thêåt, laäo chùèng thoaáng chuát naâo maâ coân keåt, quaá keåt nûäa laâ àùçng khaác, keåt àïën mûác khöng thïí keåt hún àûúåc nûäa. Àuáng laâ vùæt cöí chaây ra nûúác, coá chñn xu cûá muöën àöíi lêëy haâo möët. Ngûúâi àúâi noái roä khöng sai. Mùåc xaác hoå, ngûúâi ta noái miïång gêìn tai, maâ ngûúâi ta noái sau lûng êëy chûá. Öi daâo, noái sau lûng thò boã ngoaâi tai. Coá gioãi thò noái thùèng vaâo mùåt laäo xem naâo, laäo thò chûãi cho ung maã. Maây phaãi úã vúái laäo Thoaáng múái húåp. Maây phaãi úã vúái laäo Thoaáng múái biïët tu chñ laâm ùn. Maây laâ con chaáu laäo Thoaáng múái àuáng Ngûúâi ta thûúâng vñ von nhû vêåy. êëy laâ nhûäng lúâi noái nhoã cuäng xin caác àöåc giaã chúá bònh luêån to àïën tai laäo thò phiïìn lùæm. Laäo Thoaáng coá nghïì cheã hom gianh, quanh nùm coá viïåc laâm. Kinh tïë gia àònh laäo thuöåc diïån khaá giaã trong laâng. êëy thïë maâ tröng laäo thêåt tiïìu tuyå nhû keã ùn maây. Hiïëm khi nhòn thêëy laäo ùn vêån laânh lùån tûã tïë. Quêìn aáo mùåc àïën khi khöng thïí vaá àûúåc nûäa laäo múái chõu boã ài. Coân sinh hoaåt cuãa gia àònh laäo thò cûåc kyâ àún giaãn, khöng àoâi hoãi gò nhiïìu nhûäng moán ùn cêìu kyâ, thõt caá nhòn chung laäo khöng
 15. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 15 thñch, thûåc tònh laäo khöng thñch chó vò noá töën keám quaá. Vêåy nïn quanh nùm quay ài quay laåi chó mùæm muöëi tûúng caâ hoåa hoùçn múái àûúåc caãi thiïån laâ do mêëy àûáa con laäo ài taát gioåt hoùåc keáo voá. Nùæng heâ oi aã laâm cho nûúác da àen cuãa laäo Thoaáng caâng sùæt laåi, caái thên hònh gêìy goâ cuãa laäo laåi caâng thïm tiïìu tuyå. Laäo ngöìi cheã hom tranh úã göëc cêy maâ möì höi vêîn chaãy roâng roâng. Quêìn aáo ûúát suäng. Chöëc chöëc laäo laåi nghïín cöí nhòn ra ngoä nhû ngoáng àúåi ai àoá. Thêëy caác con ài laâm vïì laäo lïn tiïëng phaân naân: - Bu chuáng maây nguã úã chúå hay sao maâ giúâ naây vêîn chûa vïì, coá mêëy naãi chuöëi baán gò lêu thïë. Coá àôa chuöëi trong chaån phêìn bu maây mêëy quaã coân chia nhau ùn ài. aâ, hoaá ra laäo ngoáng moåi ngûúâi vïì ùn chuöëi. Laäo thoaáng coá tñnh khaác ngûúâi laâ thñch ùn chuöëi chñn, thêåt chñn. Quan niïåm chñn cuãa laäo laâ phaãi chñn àen, tûå noá ruång xuöëng ùn thïë múái ngon. Buöìng naâo cuäng vêåy chùåt vïì laäo àïí xoá nhaâ chúâ àúåi. Súã thñch cuãa laäo vïì muâa àöng thò chêëp nhêån àûúåc chûá muâa heâ thò vö lyá, thêåt vö lyá, nhêët laâ chuöëi tiïu. Thïë maâ caã nhaâ vêîn phaãi chiïìu theo súã thñch cuãa laäo. Khöng ngon cuäng phaãi nhùæm mùæt maâ nuöët, nïëu khöng laäo nöíi cún thõnh nöå lïn thò to chuyïån. Maäi xïë trûa vúå laäo múái ài chúå vïì. Nhòn thuáng chuöëi nùång laäo cheáp miïång lêím bêím: - Laåi ïë röìi, baâ thêåt khöng coá duyïn baán haâng. Thöi àïí vaâo trong nhaâ mai baán. - Duyïn duyïn caái gò, chuöëi tiïu muâa naây àaä khoá baán, öng laåi dùån nhûäng nùm trùm möåt quaã, gùång maäi hoå chó traã coá böën trùm. Ngöìi àïën trûa maâ khöng baán àûúåc phaãi chõu chûá àöåi vïì töi sung sûúáng gò. Nhòn thêëy vúå cêìm miïëng thõt lúån, laäo Thoaáng tiïëp tuåc lêìu bêìu:
 16. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 16 - Múái mua thõt höm naâo nay laåi mua, chó àûúåc caái hoang phñ laâ gioãi. - Coá hai laång múä ùn haâng thaáng trúâi öng coân kïu hoang. Maâ àêy laâ tiïìn baán öëc chûá coá lêëy tiïìn cuãa öng àêu maâ kïu ca. Laäo Thoaáng lûâ mùæt: - Chó àûúåc caái nïët caäi laåi laâ gioãi. Tao maâ nêëu nûúáng thò phaãi àûúåc hai thaáng. Nghe thêåt vö lyá. Nhûng laäo noái àuáng. Möîi khi xaâo nêëu laäo chó nhuáng àêìu àuäa vaâo loå múä röìi lêëy ra boã vaâo nöìi. Caái chêët múä khoá tiïu cho nhiïìu ùn vaâo khöng hêëp thuå àûúåc seä thaãi ra ngoaâi thêåt laäng phñ nhû thïë laâ khöng tiïët kiïåm. Laäo thûúâng noái vêåy. Mêm cúm vûâa doån ra thò cö con gaái caã húát haãi chaåy àïën gioång höín hïín: - Öng baâ cho con vay taåm nùm trùm nghòn àöìng. Nhaâ con bõ àau ruöåt thûâa phaãi ài möí cêëp cûáu. Mêëy höm nûäa baán lúån con gûãi öng baâ. Laäo Thoaáng lùång thinh suy nghô röìi thuãng thùèng noái: - Vay thò vay luön caã thaáng chûá mêëy höm biïët tñnh thïë naâo. - Thöi öng aå, noá laâ con caái trong nhaâ maâ chöìng noá nhû vêåy öng cho noá giêåt noáng mêëy ngaây chûá lêëy laäi laâm gò. Laâm phêån con gaái thiïåt thoâi moåi nheä öng haäy thûúng noá. Luác úã nhaâ laâm viïåc cûåc nhoåc naâo ai biïët. Àïën khi ài lêëy chöìng böë meå chùèng cho theo caái gò. Laäo Thoaáng lûâ mùæt quaát: - Caái baâ naây lùçng nhùçng Ngaây xûa, baâ coá mang ñt cuãa höìi mön naâo vïì cho töi khöng? Lo cho noá àïën luác ài lêëy chöìng laâ troân böín phêån. Bêy giúâ nhaâ chöìng noá phaãi coá traách nhiïåm vúái noá. Ngûúâi ta laâ caã caái aáo mònh chó coá caái daãi thöi baâ hiïíu khöng. Bêy giúâ noá coá phêån
 17. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 17 noá mònh phaãi giûä phêån mònh. Coân mêëy àûáa kia chûa àêu vaâo àêu laåi coân caái thên phêån mònh luác giaâ nûäa chûá. Àuáng laâ àaân baâ nghô nöng caån lùæm chùèng biïët lo xa chuát naâo. Baâ Thoaáng bêìn thêìn nhòn theo nhûäng bûúác ài vöåi vaä cuãa con gaái, loâng chúåt nhoái àau. Laäo Thoaáng thûúâng daåy con caái: "Tiïìn trong nhaâ tiïìn chûãa, tiïìn ra cûãa tiïìn àeã. Thúâi naây maâ khöng chi li, khöng tñnh toaán thò coá maâ ùn caám", laäo thûúâng noái vêåy. Chûá coân vùn hay chûä töët khöng bùçng thùçng döët lùæm tiïìn. Nhiïìu chûä maâ ñt tiïìn noái chùèng ai tin. ñt chûä lùæm tiïìn nhiïìu thùçng phaãi nïí. Àuáng laâ rau naâo sêu êëy, caác con laäo caâng lúán caâng giöëng tñnh laäo nhû àuác, cuäng keåt són, cuäng ñch kyã Coá phêìn coân tinh vi hún laäo nûäa. Laäo Thoaáng nhiïìu luác ngêîm nghô thêëy maän nguyïån: "Con hún cha thêåt laâ nhaâ coá phuác". Cöng laäo daåy döî thêåt khöng uöíng. Laäo Thoaáng vêîn ngöìi cheâ hom gianh, höm nay tröng laäo phêën khúãi quaá. Thïë laâ laäo Thoaáng coá ngûúâi nöëi doäi. Thùçng beá nùång möåt cên rûúäi. Thöi, coá àêìu coá àuöi nuöi lêu cuäng lúán. Àeã to quaá phaãi möí xeã thò thêåt laâ töën keám. Laäo nghô vêåy. Laäo vêîn maãi miïët laâm, nhûng khöng coân nhanh nheån nhû ngaây xûa nûäa. Nùm nay laäo saáu lùm tuöíi coân gò. úã tuöíi saáu lùm maâ ai cuäng phaãi àoaán ngoaâi baãy mûúi. Thûåc sûå laäo giaâ so vúái tuöíi taác, coá leä do laäo laâm quaá sûác röìi laåi quaá keåt són laâm nhiïìu ùn ñt. Maáy moác coân cêìn sûå baão dûúäng huöëng chi con ngûúâi. Nghe tiïëng caåch xe cuãa cêåu con trai laäo Thoaáng lïn tiïëng: - Maây mang cúm cho noá àêëy aâ. - Vêng, con lêëy cúm cho bu àaä. - Maây noái caái gò, hoaá ra maây àïën àïí lêëy suêët cúm cuãa bu maây haã? - Vêng.
 18. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 18 Cûúâng traã lúâi möåt cêu xanh rúân. Laäo Thoaáng noáng mùåt. Mùåt laäo àoã lïn. Mùæt laäo quùæc lïn. Laäo tûác giêån. Laäo giêån thêåt vö lyá. Chùèng biïët laäo khöng chõu hiïíu hay laâ thûåc sûå khöng hiïíu caái thaânh quaã laäo taåo dûång. Chó biïët luác naâo laäo àang àiïn tiïët. Laäo ngûâng tay. Laäo chûãi vaâo mùåt Cûúâng caái gioång meáo moá chua chaát: "Maây thêåt laâ àöì tïå baåc. Vúå maây mang thai bao nhiïu ngaây thò meå maây mang thai maây chûâng êëy ngaây. Nuöi nêëng maây àïën chûâng naây maâ maây àöëi xûã thïë aâ. Maây coá thiïëu haá miïång xin tao cho chûá maây buãn xón thïë aâ. Thêåt laâ àöì bêìn tiïån. Àöì bêìn tiïån". Laäo vûâa chûãi vûâa àêåp àuâi àen àeát tröng thêåt thaãm haåi. Laäo Thoaáng lêìn lûúåt dûång vúå gaã chöìng cho caã thaãy taám ngûúâi con. Cuöëi cuâng trêåt khêëc chó coân hai vúå chöìng giaâ söëng vúái nhau. Kïí ra tûå haâo cuäng khöng sai. Caác con laäo àïìu laâm ùn khaá giaã. Àaä àïën luác vúå chöìng laäo khöng coân sûác àïí laâm maâ phaãi söëng vaâo àöìng tiïìn cho vay laäi, gia caãnh àoá ai cuäng yïn têm cho vúå chöìng laäo. Nhûng khöng, öng trúâi thêåt trúá trïu tûå nhiïn laåi gieo vaâo laäo möåt chûáng bïånh thêåt tai aác. Laäo àau buång. Àau tûâng cún. Luác àêìu coân ï êím sau thêåt dûä döåi. Ngaây thûá nhêët qua ài. Cún àau tùng dêìn. Àau dûä döåi hún. Laäo vêåt vaä laäo àau cuöìng caã ngûúâi lïn. Möì höi vaä ra nhû tùæm. Laäo vûâa quùçn quaåi vûâa cöë noái vúái vúå: "Coá leä töi khöng söëng àûúåc nûäa Töi phaãi ài röìi. Baâ úã laåi cöë öëi trúâi úi àau quaá! Baâ cöë maâ ùn deâ haâ tiïån giûä cho töi caái cú nghiïåp naây, khöng àûúåc phaá saãn. öëi trúâi öi àau quaá. Töi chïët mêët!". Vúå laäo lo röëi ruöåt, baâ àaánh gioá, àuã k iïíu maâ chùèng ùn thua gò, coá leä phaãi cho laäo ài viïån múái yïn têm. Tiïìn mùåt trong nhaâ coân chùèng àaáng laâ bao. Tiïìn laäi thò chûa àïën ngaây lêëy. Caác con baâ cuäng ài laâm xa hïët chó coân vúå chöìng thùçng uát úã nhaâ. aâ baâ nhúá röìi vúå chöìng noá vûâa baán àûúåc öí lúån giöëng khöng biïët àaä duâng viïåc gò chûa phaãi xuöëng baân vúái noá àûa öng êëy ài viïån thöi. Baâ vúå laäo Thoaáng lo lùæng bao nhiïu thò caác con laäo bònh thaãn bêëy nhiïu. Trúâi úi! Caái àau cuãa laäo chó laâm röëi naát traái tim giaâ heáo baâ
 19. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 19 vúå chûá khöng laâm caác con laäo bêån têm. Ngûúâi con trai àùåt xïëp tiïìn xuöëng giûúâng laäo vaâ noái: - Tiïìn àêy. Söë tiïìn naây ngûúâi ta nhêån caã röìi baâ àõnh lêëy bao nhiïu con búát cho. Nhûng maâ mûúâi hai phên àêëy nheá. Tiïìn. Mûúâi hai phên Laäo ngöìi phùæt dêåy. Mùåc duâ laäo vêîn àau lùæm. Mùåt laäo vêîn nhùn nhuám vò àau. - Khöng. Khöng vay. Tiïn sû böë maây tao lêëy ngûúâi ta coá mûúâi phên maâ maây ùn cuãa tao daây thïë. Maây àöëi xûã vúái böë maây nhû thïë haã? Hïët chöî thiïën röìi maây quay laåi thiïën böë maây haã. - Chöî böë con töi múái xeá leã cho öng vay khöng thò töi àûa ngûúâi ta vay cho goån tiïìn. Vïì kinh tïë thò böë con cuäng phaãi soâng phùèng chûá. Öng cuäng keåt lùæm cú, chaáu öng ùn chûá haâng xoám ùn àau maâ öng xoát. Töi noái cho öng biïët, öng àeã ra töi. Töi àeã ra chaáu öng. Bêy giúâ öng guåc thò khöng aãnh hûúãng gò, coân töi maâ guåc thò möåt luä chaáu öng chïët àoái theo. Öng hiïíu khöng? Laäo Thoaáng uêët lïn àõnh noái, nhûng khöng thïí thöët nïn lúâi. Mùåt laäo nghïåt ra, mùæt daåi ài röìi ngaä vêåt xuöëng giûúâng. Laäo vêîn quùçn quaåi nhûng khöng maånh meä nhû trûúác, túái chñn giúâ thò laäo tùæt thúã. Trûúác khi chïët laäo coân noái nhûäng cêu mï saãng: "Nhêët àõnh khöng vay tiïìn mûúâi hai phên nùång quaá ". Kïí ra thò cuäng töåi nghiïåp cho laäo. Nhùæm mùæt xuöi tay maâ loâng khöng àûúåc thanh thaãn. Chùèng biïët laäo chïët vò têån söë, vò bïånh têåt hay laâ vò quaá uêët ûác vúái con caái.
 20. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 20 Muâa haå àaä qua Nguyïîn Phûúng Liïn Anh coân nhúá, muâa heâ nùm êëy baäo mûa nhiïìu, kyá tuác xaá mïnh möng nûúác àïën haâng tuêìn. Hai khu nhaâ úã àöëi diïån nhau qua möåt khoaãng sên röång vaâ haâng nhaän um tuâm. Tûâ cûãa söí têìng böën bïn kia, naâng thoâ àêìu ra goåi: - Anh Tuêën ú ú úi! Anh cuäng ngoá ra, rùng vaâ mùæt kñnh trùæng cuâng lêëp laánh cûúâi. Naâng giú tay ra hiïåu. Thïë laâ anh vêån sooác, bò boäm cho àöi cùèng chên gêìy guöåc reân luyïån cuâng laân nûúác àuåc chûáa haâng tó tó nhûäng sinh trung maâ ba höm nay, cûåc chùèng àaä ngay caã boån khoa sinh nöíi tiïëng cêín troång cuäng phaãi nghiïën rùng löåi xuöëng. Anh ra chúå mua möåt ñt caá cúm khö, caâ chua vaâ dûa chuöåt cho àúä töën nûúác rûãa. Khi quay vïì, naâng àaä chúâ sùén dûúái chên cêìu thang, duái vaâo tay anh chiïëc xö (naâng coá möåt thoái quen xêëu laâ thûúâng thûác khuya àoåc vaâ viïët laách vúá vêín nïn thûúâng nguã qua giúâ búm nûúác buöíi súám). Vaâ anh laåi loå moå ài ra bïí cöng cöång, xaách möåt xö nûúác lïn. Xö nûúác àuã cho naâng vûâa àaánh rùng, rûãa mùåt, vo gaåo, rûãa caá, nêëu canh.
 21. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 21 Anh vûâa ùn cúm, vûâa nghe naâng àuâa vui hay than phiïìn möåt àiïìu gò àêëy. Caá khö xaâo haânh thêåt thúm, tuy húi dai nhûng coá võ ngoåt àêåm àaâ. Vaâ anh suyát nûäa muöån hoåc. Coân naâng thò tröën hoåc suöët nhûäng ngaây mûa. Naâng viïët giêëy öëm röìi nguã, àoåc saách vaâ laâm thú. Röìi laåi hò huåi nêëu cúm bûäa chiïìu àïí chúâ anh vïì. Anh nhòn qua nhûäng ö cûãa kñnh. Tuyïët trùæng àïën nhûác loâng, chùèng thïí tòm àêu ra möåt chuát sùæc xanh cuãa cêy laá. Muâa heâ nùm êëy cuäng oi nöìng. Nhûäng àïm mêët àiïån khöng thïí naâo nguã àûúåc, hai àûáa ài lang thang. Sên thûúång kyá tuác löìng löång gioá. Hai giúâ saáng röìi, chó coá anh vaâ naâng. Sên thûúång nhaâ bïn kia, möåt töëp nam sinh viïn àang ngöìi uöëng rûúåu vaâ àaân haát. Tiïëng ghi ta bêåp buâng vang trong àïm khuya. Toác naâng thúm muâi saã, vaâ thên thïí ngaát hûúng maát rûúåi dûúái sao trúâi Phûúng trúã vaâo, àûa cho anh möåt laá thû. Thû cuãa naâng. Mûúâi mêëy ngaân möåt con tem, chùæc naâng phaãi nhõn quaâ saáng caã tuêìn àïí gûãi thû cho anh. Cùåp mùæt anh aánh lïn mûâng rúä vaâ àau xoát. Phûúng dõu daâng vaâ lùång leä quay ra, nhûäng buåi tuyïët vûúng theo goát chên "Em nguyïìn ruãa caái ngaânh Bûu àiïån töìi tïå luön laâm em thêët laåc tin anh. Coân hai nùm nûäa cûá thïë naây thò chïët mêët Tuêën aå! Em sùæp xong luêån vùn röìi. "Con ngûúâi nhû nhûäng doâng söng" Pheáp biïån chûáng têm höìn cuãa Leáp sao em thêëy thêëm thña laå! Nhûng anh yïn têm, doâng söng em vúái anh seä maäi ïm àïìm, khöng coá luác dïình soáng traân búâ Meå viïët thû giuåc em chuêín bõ thu xïëp àïí vïì ngay khi töët nghiïåp xong, meå àaä nhúâ cêåu Haâ xin cho em vaâo baáo Tónh.
 22. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 22 úã Haâ Nöåi khoá lùæm, kinh tïë gia àònh em coá haån. Coân em khöng muöën quùng quêåt àïí tûå àaánh mêët mònh, àïí laâm anh àau. Sau naây anh vïì nûúác mònh seä tñnh. aâ, cêu thú cuöëi baâi thú tùång anh trûúác höm ài, em àaä sûãa thaânh: "Hoaâng hön em chúâ àúåi tñm chên trúâi" Miïìn Trung bao giúâ cuäng nhiïìu nùæng. Nhûng nhûäng ngaây heâ êëy núi bïën xe quï anh sao maâ giöåi lûãa. Hai àûáa trêìy trêåt maäi múái vïì túái Thaåch Àiïìn. Gûúng mùåt bêìu bònh cuãa naâng raám nùæng, maái toác bú phúâ, goát giaây àoã buåi. - Cha rêët ûng em, Linh aå! Cha baão nïëu meå coân söëng, meå chùæc cuäng bùçng loâng. Anh thò thêìm vaâo tai naâng. Naâng cûúâi rêët raång rúä, mùæt àen lung linh. Cuäng chiïìu àoá, thaây Phong goåi anh túái nhaâ: - Cú höåi naây khöng phaãi ai cuäng coá àûúåc. Töi biïët em coá möåt chuát vûúng mùæc tònh caãm. Song Tuêën aå, ngûúâi àaân öng chên chñnh laâ biïët àùåt sûå nghiïåp lïn trïn têët caã. Töi coá lyá cuãa mònh khi chó choån em giûäa hún chuåc sinh viïn xuêët sùæc nhêët. Con Phûúång nhaâ töi cuäng chó ài àúåt naây, anh em baão nhau maâ phêën àêëu. Phûúång dõu daâng lûúát qua ly caâ phï trïn tay, chiïëc aáo nguã rûåc roä maâu tuyïët trùæng vaâ phaãng phêët hûúng tuy lñp úã trong möåt cuöën saách naâo. - Phûúång úi, anh xin em Chuáng ta haäy taåm thúâi boã ài sau naây vïì nûúác röìi hùéng hay, anh súå cha anh Phûúång nhòn sêu vaâo àaáy mùæt anh, caái nhòn bònh thaãn: - Àêy àêu phaãi laâ kïët quaã cuãa löîi lêìm haã anh? Böë àaä goåi àiïån sang àöìng yá cho mònh töí chûác röìi, laåi seä gûãi thïm caã tiïìn nûäa. Coân cha anh chùæc seä àöìng tònh thöi.
 23. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 23 Vaâ móm cûúâi, dõu daâng àûa nhûäng ngoán tay trùæng höìng vuöët ve caái sinh linh hai thaáng tuöíi dûúái lúáp vaáy ren bïình böìng. Anh nhùæm mùæt. Núi ngûåc ngheån ûá. Nhûäng gioåt maáu höìng lùång leä rúi trïn chiïëc vaáy saãn phuå, gûúng mùåt taám xanh xao vaâ àiïìm tônh bûúác vaâo cùn phoâng trùæng - "Khöng hiïíu con cuãa chuáng mònh mùæt maâu gò anh nhó? Àen nhû em hay tro sêîm nhû anh? Àïm höm noå em mú thêëy noá cûá nhòn em cûúâi, nhûng hai àöìng tûã laåi àoã ûáa möåt maâu ". Naâng guåc àêìu trïn vai anh, nhúåt nhaåt dûúái sao trúâi. Anh xa xoát ghò xiïët àöi vai gêìy. Ngaây kia anh bay. "Maây chó laâ möåt thùçng khöën naån khöën naån hún nhûäng thùçng khöën naån khaác vò maây coá caái bùçng phoá tiïën sô. Röìi maâ xem, àïën luác coá bùçng Tiïën sô maây seä coân khöën naån Röët cuåc, khi tao khoác con Linh àaä phaãi cûúâi. Caái cûúâi êëy maây maâ nhòn thêët, chùæc luác chïët seä khöng nhùæm nöíi mùæt àêu, con aå! ". Anh voâ naát laá thû cuãa cha, neám qua cûãa söí. Nhûäng con böì cêu loaån xaå bay ài. Tuyïët vêîn trùæng àïën nhûác loâng. Trong maâu trùæng êëy, anh nhòn thêëy nhûäng gioåt maáu lùång leä rúi - Goåi ba ài! Ba bïë con chuát naâo! Anh ùém con, sùm soi nhòn vaâo mùæt noá - lêìn thûá haâng ngaân röìi - Àïí xaác àõnh roä àêëy laâ maâu gò. Luác naâo anh cuäng caãm giaác nhû maâu tro êëy mang nhûäng sùæc àoã. - Àïën thaáng 8 naây mònh vïì con seä cûáng caáp hún nhiïìu anh aå! Anh chuá yá choån göî àoáng thuâng cho töët vaâ xem xeát khi nhöìi haâng, em mua nhiïìu àöì duâng lónh kónh dïî vúä lùæm! Nghe noái haâng Nga bêy giúâ vïì caãng Haãi Phoâng àïìu bõ bêåt tung ra àïí kiïím, tïå thêåt! Nhûng em àaä
 24. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 24 goåi àiïån trûúác cho anh Phuá röìi, anh êëy seä ra têån núi àïí thu xïëp. Mònh chó lo hoãng àöì thöi chûá cuäng chùèng buön gian baán lêån gò maâ súå! Anh êåm ûâ. Loâng nhoái àau. Trúã vïì cùn phoâng hai mûúi böën meát vuöng, hai maãnh bùçng Phoá Tiïën sô, hai buåc giaãng song haânh. Vaâ àûáa treã xinh àeåp mûúâi saáu thaáng khöng mang cùåp mùæt maâu àoã. Têët caã seä goái laåi goån gheä vaâ vuöng vûác cuöåc àúâi anh - giêëc mú cuãa bao ngûúâi. Hïët thêåt röìi, thúâi quaåt gioá, caá khö vaâ vûâng laåc. Vônh biïåt nheá, rùng khïính vaâ mùæt àen. Anh böìn chöìn trûúác cûãa phoâng vùn thû cuãa trûúâng. Àaä möåt tuêìn nay anh chúâ àúåi tûâ luác gûãi thû ài. Tiïëng goát giaây löåp cöåp. Mai xuêët hiïån, nhaáy mùæt: - Chúâ àúåi maäi cuöëi cuâng thû cuäng túái! Anh cho chiïëc phong bò vaâo cùåp, luöëng cuöëng àïën mûác suyát laâm rúi vúä kñnh. Anh phoáng xe vaâo kyá tuác. Nhûäng gûúng mùåt sinh viïn non núát, xa laå, nhaåt múâ. Chó göëc cêy naây, chiïëc ghïë naây laâ vêîn thïë. Chiïëc ghïë àaá vúä mêët möåt phêìn ba, vò thïë nïn buöíi àêìu tiïn anh múái àûúåc ngöìi saát bïn naâng vaâ cêìm tay naâng "Em àaä quïn anh röìi" Chó veãn veån vaâ giaãn dõ nhû thïë. Anh thúâ thêîn àûáng lïn, chêìm chêåm bûúác.
 25. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 25 Nhûäng caánh phûúång höìn laã taã dûúái chên. Hïët heâ röìi maâ sao coân núã maäi, phûúång úi?
 26. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 26 Nùæng xïë Nguyïîn Thõ Diïîm Chi Meå ngöìi tûåa cûãa, ngaây gêìn xïë boáng, nùæng vaâng chïëch trïn cao, chuâm phûúång vô àang muâa sung maän, choái chang möåt maâu àoã thùæm. Hún hai mûúi nùm röìi, meå coân ngoáng tröng ai. Maâ sau möîi muâa phûúång núã, meå laåi day dûát hïët àûáng laåi ngöìi. Meå nhòn quanh, kiïëm tòm, moãi moân vaâ tuyïåt voång. Trûúác khi ra ài, anh tröìng cêy phûúång àoã. Cö gaái haâng xoám yïu hoa phûúång núã, meå anh thñch boáng maát. Anh tröìng cêy cho caã hai ngûúâi thên yïu êëy. Cö gaái haâng xoám àaä ài lêëy chöìng coá hai àûáa con trai, möîi lêìn vïì thùm nhaâ laåi àûa con sang goåi meå bùçng baâ nöåi. Mùæt meå àaä múâ, àöi doâng lïå rûng rûng Meå nhòn hai àûáa chaáu, mûúâng tûúång nhû coá aãnh hònh anh núi êëy. Chõ àïën bïn baân thúâ, doån deåp, lau chuâi, roát cheán nûúác, sùæp ra àôa mêëy chiïëc baánh haånh nhên, thùæp cho anh neán hûúng, thò thêìm nhûäng gò khöng ai biïët. Àaä nhiïìu nùm qua, sûå viïåc cûá diïîn ra nhû thïë. Möîi lêìn chõ vïì, meå laåi thêëy êëm loâng, trïn baân thúâ, aãnh cuãa anh nhû tûúi saáng lïn,
 27. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 27 àöi mùæt long lanh hún, möi coân mñm mñm cûúâi nûäa chûá! Meå êu yïëm mùæng anh: "Meå mêìy, bûäa nay vui quaá nhó!". Vêåy maâ suöët nùm qua chõ khöng vïì! Meå thúã daâi buöìn baä. Giúâ thò cuöåc söëng bon chen, ai cuäng àêìu tùæt mùåt töëi "lo laâm giaâu" úã phöë chúå thò giúâ àêu maâ nhúá chuyïån cuãa nùm naão nùm naâo Hún nûäa, cuå öng, cuå baâ cuãa chõ àïìu an nghó vônh hùçng, nhaâ chó coân anh trai vaâ chõ dêu, chõ ñt vïì cuäng phaãi. Cún gioá chiïìu laâm tung nhûäng caánh phûúång xaác xao bay, mùåt àêët àaä àoã maâu hoa phûúång, meå cêìm chöíi ra sên queát. Mai laâ ngaây cuãa anh 27-7. Meå seä ài chúå, nêëu möåt mêm cúm. Trúâi xêím töëi chõ vaâ hai con laåi uâa vïì, tay xaách naách mang chõ nûác núã: - Meå úi! Xin haäy cho con àûúåc nûúng nhúâ núi meå. Meå baâng hoaâng lau nûúác mùæt cho chõ, nhòn hai àûáa treã ngú ngaác àûáng caånh. Meå hoãi vò sao, thò chõ nhû àûúåc ruát caån nöîi niïìm: - Chöìng con àaä boã meå con con ài tûâ hún nùm nay. Con möåt mònh bûún chaãi nuöi con. Giúâ anh vïì àoâi lêëy laåi cùn nhaâ vò àoá laâ nhaâ ba meå anh êëy cho anh êëy nïn meå con con phaãi ra ài Meå àûáng nhòn chõ trên trên, hai tay buöng thoäng xuöëng möåt caách vö thûác. Bêët haånh àöí êåp vaâo àúâi chõ maâ sao loâng meå le loái möåt niïìm vui. Thêåt laâ trúá trïu, meå mûâng vò tûâ nay meå seä coá chõ vaâ hai àûáa chaáu úã caånh mònh. Öi! Meå ñch kyã quaá, meå luáng tuáng che giêëu tònh caãm cuãa mònh: - ûâ thò cûá vïì àêy vúái meå, nhaâ chêåt thò êëm. Coá meå coá con caâng thïm vui chúá coá sao àêu.
 28. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 28 Tûâ àoá, chõ vïì laâm vúå, laâm dêu cho möåt ngûúâi chöìng chûa bao giúâ cûúái àaä khöng coân hiïån diïån trïn àúâi. Ngûúâi meå che tay nhòn nùæng xïë, móm cûúâi.
 29. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 29 Ngûúâi àeåp Àöng Dûúng Trêìn Thõ Thùæng Cuöåc thi hoa hêåu àêìu tiïn cuãa baáo Tiïìn phong töi àûúåc ngöìi úã haâng ghïë àêìu. Thêåt laâ sung sûúáng cho thúâi múã cûãa, chuáng ta coá nhiïìu caách sinh hoaåt vùn hoaá àa daång. Tuy tuöíi àaä cao, nhûng loâng töi cûá treã trung theo caác baån nûä lïn buåc thi hoa hêåu. - Thu Hùçng, hoa hêåu Nghïå An. Töi sûäng súâ caã ngûúâi, bêët giaác hö lïn. - Xuên! Ngûúâi àeåp Àöng Dûúng. Töi biïët mònh àaä nhêìm, nïn ngûúång nguâng ngöìi xuöëng. Nhûng röìi töi àûáng ngöìi khöng yïn khi thêëy Thu Hùçng sao laåi giöëng möåt ngûúâi baån gaái caách àêy gêìn hai mûúi nùm höìi úã chiïën trûúâng; hay laâ con gaái baån töi? Caách àêy möåt nùm, töi coá tòm vïì quï, gùåp laåi meå Xuên, baâ vêîn noái: - Caái Xuên bùåt vö êm tñn, baác nhúâ baån beâ ài tòm, chûa thêëy möåt tin tûác gò. Lêìn cuöëi cuâng gùåp meå, toác baâ àaä baåc trùæng, noá giöëng nhû möåt nùæm rúm khö phuã lïn gûúng mùåt baâ laäo. Nöîi lo lùæng vïì con chûa luác naâo nguöi ngoai.
 30. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 30 Cuöåc thi voâng möåt kïët thuác, chuáng töi öm hoa tùång 15 ngûúâi àeåp àaä laâm cho buöíi biïíu diïîn thêåt laâ mô maän. Töi bùæt tay Thu Hùçng, mïìm maåi, êëm noáng nhû baân tay Xuên. - Con giöëng möåt ngûúâi baån cuãa baác ngaây xûa. - Vêåy con giöëng baác con. Möåt sûå àöìng caãm sêu nùång, caã hai chuáng töi öm hön nhau, maâ nûúác mùæt cûá traâo ra. Sau mêëy àúåt àöìng diïîn, Thu Hùçng truáng hoa hêåu toaân quöëc baáo Tiïìn Phong. Mêëy thaáng sau kiïëm cúá ài cöng taác, töi tòm àïën nhaâ Thu Hùçng úã ngoaåi ö thaânh phöë Vinh. Möåt cùn höå têåp thïí goån gaâng, ngùn nùæp, caái caãm giaác khöng coá boáng daáng ngûúâi àaân öng trong nhaâ àûúåc thêëy úã moåi sûå sùæp àùåt taåi àêy. Ngoaâi ngoä nhûäng haâng toác tiïn hoa trùæng, laá xanh mûúåt, àang àûáng àúåi gioá. Tûâ ngaây àûúåc laâ hoa hêåu, Thu Hùçng ài àêu cuäng phaãi coá meå keâm. Ngûúâi töët kiïëm cúá àïën chúi, keã ngang ngûúåc trïu gheåo cuäng khöng ñt. Nhaâ thò beá, meå con phaãi raâo tûúâng thêåt cao, cöíng thêåt chùæc. Gùåp töi laâ ngûúâi quen, meå con mûâng lùæm, khi töi chûác mûâng hoa hêåu thò caã hai meå con àïìu taái mùåt. - Em cho con ài thi hoa hêåu laâ àïí àûúåc ra Haâ Nöåi chúi, thi chúi maâ laâ thêåt. Laâ hoa hêåu röìi, nhaâ toaân àaân baâ laåi laâ thaãm hoaå. Nhûng meå con em coân möåt muåc àñch khaác, àïí tòm hoa hêåu thúâi xûa, chõ Xuên em. Àïm êëy töi nguã laåi nhaâ hoa hêåu múái, àïí nghe kïí laåi hoa hêåu thúâi xûa maâ töi àaä mêët cöng ài tòm kiïëm. - Meå em sinh àûúåc böën chõ em gaái, lêìn lûúåt meå àùåt tïn cho laâ: Xuên, Haå, Thu àïën em meå àùåt laâ Mûa. Meå baão laâ àùåt laâ Àöng thò aãm àaåm quaá. Àùåt laâ Mûa coá buöìn möåt chuát, nhûng caái buöìn àaáng yïu (caái buöìn àaáng yïu cuãa em kia kòa).
 31. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 31 Mûa chó Thu Hùçng, töi thò khöng hoãi thïm chuyïån àaáng buöìn cuãa Mûa, maâ lêím bêím möåt mònh. - Nhûng sao laåi giöëng Xuên nhû àuác. - Caã nhaâ em, luác naâo cuäng thûúng nhúá chõ Xuên, caã khi nguã vúái chöìng em cuäng noái chuyïån vïì chõ nïn chaáu giöëng baác. Nùm êëy Xuên 22 tuöíi, chõ àûúåc trûúâng Àaåi hoåc Y khoa cûã ài niïìm Nam nùm 1967 àïí chuêín bõ cho Mêåu Thên 1968, Àaãng àaä huy àöång hïët sûác ngûúâi, vêåt chêët cho chiïën trûúâng miïìn Nam. Trûa naâo nùm meå con em cuäng quêy quêìn bïn röí khoai llang luöåc, mêëy höm êëy meå nêëu nöìi cheâ bñ àoã, àêåu xanh. - Meå nêëu nöìi cheâ naây àïí ùn liïn hoan taåm biïåt chõ con ài xa. Sau naây meå coá chïët caác con yïu thûúng, àuâm boåc nhau dêîu coá ngheâo vêîn ngoåt ngaâo nhû nöìi cheâ trûa nay meå nêëu. Chuáng töi nhòn chõ caã, chûa bao giúâ chõ laåi àeåp nhû höm nay, coá ài kiïëm caã thïë gian naây cuäng khöng coá ai saánh bùçng. Khi coân rêët nhoã, töi luön àûáng àùçng xa nhòn chõ tûâ daáng ài, kiïíu ngöìi, ngay caã luác chõ nùçm nguã. Töi ûúác ao giaá töìi àûúåc àeåp nhû chõ, luác àoá töi àaä coá yá nghô khöng bao giúâ cho chõ ài xa, àïí chõ úã laåi nhaâ maâ ngùæm cuäng àuã no. Nùm ài àaåi hoåc, luä em chuáng töi àaä khoác hïët nûúác mùæt. Bêy giúâ chõ ài àêu? Möåt caãm giaác chõ biïën mêët trïn thïë gian naây böîng êåp àïën.Töi lùn gaâo khoác möåt caách àau àúán, töi öm chùåt chõ trong tay chó súå chõ ài seä laâ maäi maäi khöng trúã laåi. Nùm meå con chuáng töi öm nhau khoác. Khoác cho túái khi mïåt quaá nguã ài vúái sûå lo súå phêåp phöìng. Luác tónh tkhöng thêëy ngûúâi, töi laåi lùn ra khoác, boã caã ùn uöëng, luác êëy töi chùèng thiïët söëng. Meå vaâ caác chõ phaãi döî daânh thuöëc thang cho töi, àïën luác khoeã, thêëy mònh toác bõ ruång ài möåt nûãa búãi vò nhûäng khi tónh töi laåi thûúng nhúá chõ. Nùm giaãi phoáng miïìn Nam, möåt ngûúâi tòm vïì quï töi hoãi chõ Xuên, töi cûá soùæn xuyát bïn anh àïí àûúåc biïët vïì chõ. Àïën luác yïu nhau
 32. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 32 maâ luác naâo cuäng nhùæc vïì chõ êëy Anh Huâng ên hêån vò yïu coân chõ êëy maâ khöng daám bûúác qua lúâi thïì. Tònh yïu coân laåi anh àïí cho töi vaâ àûáa con gaái, noá laâ con töi nhûng laåi mang daáng voác, lêîn tñnh tònh cuãa baác noá Cêu chuyïån Mûa kïí cho töi nghe àaä söëng dêåy caã möåt thúâi xaä xûa cuãa Xuên. Xuên úi úã àêu töi àang àau àaáu ài tòm möåt con ngûúâi laâm nghiïng ngaã caã Àöng Dûúng. êëy vêåy maâ Xuên laåi biïën mêët. Töi seä ài tòm Xuên àïí ngûúâi thên cuãa hoa hêåu khöng coân phaãi khùæc khoaãi mong chúâ. Caái àïm tônh mõch úã Nghïå An thêåt laâ buöìn. Nöîi buöìn cuãa töi vaâ Mûa laâ nöîi buöìn cuãa ngûúâi baån gaái, em nhúá vïì möåt ngûúâi phuå nûä àeåp cûá àeo àùèng suöët àúâi. Nùm êëy úã chiïën trûúâng, Xuên viïët thû baáo cho töi biïët möåt quyïët àõnh seä lêëy Nö Àen laâm chöìng, töi buöìn bûåc àûáng giûäa cûá taåi xoám Thuöåc Cuã Chi bùæn möåt bùng AK lïn trúâi maâ heát. - Luä àaân öng thêåt laâ heân maåt. Röìi töi boã cûá ài lang thang sang mêëy àûáa baån. Thuã trûúãng nhaâ töi bõ thêët tònh coá thïí boã chaåy vïì phña bïn kia, nïn àaä chuêín bõ phûúng aán 2 dúâi cûá. Ba ngaây sau töi lûäng thûäng ài vïì nhû möåt keã mêët höìn. Lêìn êëy töi phaãi nhêån möåt kyã luêåt: khiïín traách vò khöng giûä gòn bñ mêåt cú quan. Töi chùèng quan têm gò vïì vuå kyã luêåt cuãa töi maâ töi chó thêëy doâng chûä Xuên viïët cho töi nhûäng doâng àúán àau cuãa möåt àúâi con gaái: " Chó coá Nö Àen noái laâ yïu mònh, coân têët caã luä àaân öng cûá vúân nhû vúân chuöåt. Hoå súå caái quaá khûá cuãa mònh hùçn vïët cho àúâi h oå. Xuên àöìng yá lêëy Nö Àen vò anh êëy ñt nhêët cuäng duäng caãm yïu mònh thêåt sûå. Ngaây cûúái àaä quyïët àõnh, mònh khöng thöng baáo cho baån beâ biïët ngaây àoá maâ chó thöng baáo cho mònh sùæp lêëy chöìng. Coá thûúng mònh thò haäy nghô: "Thïë laâ caái Xuên cuäng àaä lêëy àûúåc chöìng " Trêån caân Àöng Dûúng nùm 1970, bïånh viïån cuãa Xuên laâm nhiïåm vuå di chuyïín thûúng binh bïn àêët Campuchia. Tuái thuöëc, ba lö thuöëc trïn vai, laâ baác sô phaãi chaåy ngûúåc xuöi àïí chùm soác thûúng
 33. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 33 binh nùång. Àoaân àaä ài àïën gêìn thõ trêën Raåch Pö thò bõ àöåt kñch. Trong voâng möåt giúâ àöìng höì, thûúng binh nùång thò bõ chïët, caác cùng binh taãn ra chùån biïåt kñch, Xuên thò bõ möåt ngûúâi nheát gieã vaâo möìm, troái chùåt vaác ài. Anh ta vaác Xuên tûâ 5 giúâ chiïìu àïën 11 giúâ àïm thò túái möåt thõ trêën nhoã vaâ àûa vaâo möåt cÎn nhaâ kñn cöíng cao tûúâng röìi cúãi troái cho Xuên. - Anh bùæt em vïì úã vúái anh, em àeåp quaá! - Tïn àaåi uyá lon ton noái tiïëng Viïåt, tiïëng Phaáp nhû tiïëng meå àeã. Haâng ngaây àaåi uyá mang cúm vaâo cho Xuên ùn, khöng cho Xuên ài àêu ra khoãi phoâng "ngoaåi bêët nhêåp, nöåi bêët xuêët". Vúå àaåi uyá cuäng khöng àûúåc quyïìn àùåt chên vaâo cùn phoâng naây. Möåt ngaây trúâi àeåp thu, Xuên ngöìi nhòn ra cûãa söí, cún gio á chuát laá vaâng, nheâ nheå, nhû àang noái lúâi chia tay vúái nhûäng chiïëc laá. Böîng vúå àaåi uyá bûúác vaâo, chõ quyâ suåp dûúái chên Xuên: - Chõ àeåp quaá, baáu vêåt cuãa trúâi cho maâ nhaâ töi àaä bùæt àûúåc. Töi khöng ghen vúái chõ maâ mong chõ möåt loâng möåt daå vúái nhaâ töi. Xuên cuäng ngöìi suåp xuöëng noái vúái vúå àaåi uyá: - Chõ haäy thaã töi àûúåc vïì vúái àöìng àöåi. Töi bõ bùæt, töi khöng coá tònh yïu vúái anh êëy thò khöng söëng nöíi, haäy thaã töi, töi caãm ún chõ. - Ra khoãi núi naây, con trai Campuchia tröng thêëy chõ, hoå bùæt ngay; röìi chõ laåi rúi vaâo tay nhûäng keã àïíu caáng. Con coá yá muöën lêåp miïëu ghi cöng traång ngûúâi con cuâng quï vúái Baác Höì, úã àêët naây, nhûäng ngûúâi con cuãa Nghïå An ngaä xuöëng khöng phaãi ñt, chuáng töi caám ún maãnh àêët trung duäng êëy àaä àeã ra bao ngûúâi taâi dûång nûúác vaâ giûä nûúác duäng caãm. Coá leä töi chó biïët goái lúâi êëy vïì noái vúái meå Xuên, möåt ngûúâi meå sinh ra böën ngûúâi con taâi sùæc trïn möåt vuâng àêët rêët ngheâo. Caác anh tiïm thuöëc nguã cho töi àïí töi khöng thïí àoâi hoãi möåt àiïìu vö lyá trïn Töi tòm laåi böë con Nö Àen, ngûúâi àau khöí nhêët luác naây laâ anh, anh
 34. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 34 yïu Xuên vuång daåi, nhûng laå rêët thêåt loâng. Xuên mêët, anh suy suåp caã tinh thêìn vaâ sûác khoeã. - Töi muöën chïët theo Xuên, nhûng laåi thûúng con, gioåt maáu coân laåi cuãa vúå töi. Hai àûáa con anh coân nghõ lûåc hún böë, chuáng mïëu maáo nhûng cuäng noái àûúåc vúái anh. - Ba úi, chuáng coi chó coân ba, ba úã laåi vúái chuáng con, con laåy ba. Caã hai àûáa laåy ba noá,laåy söëng möåt ngûúâi. Nûãa thaáng sau, töi cuâng ba cha con ra miïìn Bùæc. Chuáng töi luåc tuåc keáo vïì quï thùm baâ meå giaâ, meå khöng khoác àûúåc, meå chó súâ lïn àêìu tûâng ngûúâi vaâ àïëm: "möåt, hai, ba, thiïëu cuái Xuên!". Möåt baâ meå cuãa böën àûáa con, nay coân ba, gia àònh con baâ coá böën ngûúâi coân ba. Baâ cûá àïëm nhû vêåy tûâ chiïìu àïën töëi àen, khi moåi ngûúâi àaä lïn àeân. Möåt ngoån àeân saáng àaä àaánh thûác têm trñ baâ dêåy, baâ bêåt khoác. - Bûäa ni thò noá chïët röìi àoá, ta söëng maâ mêìn rùng. Baâ lùn ra khoác, nöîi àau luác naây múái toaát ra ngoaâi, hònh nhû nûúác mùæt laâm loâng baâ dõu ài nhiïìu, baâ nñu lêëy Nö Àen. - Con úi, ta vúái mi àïìu àau àúán, nhûng phaãi raáng lïn con. Têët moåi ngûúâi phaãi raáng vûúåt lïn söë phêån cuãa mònh, àiïìu êëy Xuên àaä söëng vaâ laâm nhû vêåy, chuáng töi chó coân biïët hoåc theo. Nghe tin Xuên mêët, nhûäng ngûúâi baån xa xûa àaä vïì, hoå mang àïën nhaâ nhûäng bûác tranh sú dêìu, bûác tûúång thaåch cao vaâ daây cöng veä vaâ àùæp chên dung möåt ngûúâi àeåp úã möåt thúâi khoái lûãa coá bao chuyïån buöìn àau, nhûng nhûäng con ngûúâi biïët giûä gòn noá möåt caách trên troång. Tiïëng meå laåi ngöìi àïëm möåt, hai, ba, meå biïët con meå àaä mêët ài möåt bûác tranh àeåp àïën bao giúâ meå múái nguöi ngoai. Tiïëng meå àïëm laâ
 35. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 35 chuáng töi cûá thêëy haäng huåt khi thiïëu vùæng ài möåt ngûúâi àeåp nhêët trêìn gian.
 36. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 36 Ngûúâi öëm Lï Thu Thuyã Gêìn hïët giúâ laâm thò caái gioång cong vïnh cuãa Dinh àaánh voäng qua dêy noái, àoán loäng: - Töëng Duy Tên, em nheá! Kyá ûác phaã vaâo muäi rúân rúån muâi thuöëc Bùæc. Nhûäng goái giêëy vuöng chùçn chùån, bêìn bêåt hai voâng chun xanh àoã thñt ngang, thñt doåc. Caái siïu àêët hònh chiïëc muä nöìi aám khoái khöng daám àûáng àiïåu trïn choãm bïëp. Nhûäng que cuãi gêìy khö nöíi hûáng nghïå sô chên bung möåt voâng nguyïåt quïë. Coá caái gò nhû loâng kïu haänh, nhû nöîi caãm àöång nhêëp nhñnh dêng lïn dûúái nùæp chiïëc muä nöìi. Gûúng mùåt meå muâ mõt khoái, xa vùæng vaâ thêìn tiïn. Nhûäng baát thuöëc cho möåt tuöíi thú coâi coåc, öëm queo öëm quùæt cuäng nêu àen nhû ly caâ phï cuãa nhûäng phuát cö àún vaâ raån vúä sau naây Töi nhúá meå, trúâi úi! Con gaái coá ngûúâi yïu thò quïn meå. Mêët ngûúâi yïu thò goåi meå. Meå laâ ngûúâi nhaâ, thûúng muöån àêu coá sao?! Nïëu coá möåt bûác àiïån baão rùçng meå öëm thò may Khûúng múái thu xïëp cho vúå vïì thùm meå. Àùçng naây tin nhaâ bao giúâ cuäng khoe meå
 37. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 37 khoeã, àûúåc caác anh con trai lo cho àuã caã, duy chó coá nhúá con gaái lêëy chöìng xa thöi. "Meå giaâ khöng nhúá con gaái thò coân nhúá ai" - Khûúng nhùn mùåt cûúâi, ta àêy "vöën söëng". "Trong mêëy anh chõ em, meå khöng yïu nhêët nhûng laåi thûúng vaâ lo cho em nhiïìu nhêët. Höìi nhoã, em öëm lïn öëm xuöëng, meå phaãi vêët vaã lùæm múái giaânh cöng sinh cuãa mònh laåi àûúåc vaâ coân coá àïí cho anh bêy giúâ". "Em khöng phaãi thay meå kïí cöng. Chñnh biïët vêåy maâ höìi xin cûúái em, anh nöåp taâi àêu coá beâo, duâ luác êëy vaâ cho àïën caã bêy giúâ, àaä bao giúâ anh àûúåc giaâu cho àuáng nghôa àêu. Tiïu tiïìn cuäng phaãi tû duy ghï khöng khaác gò kiïëm tiïìn. Maâ giaâu thûåc nghôa, àuáng ra laâ phaãi àûúåc tiïu thaã cûãa, thñch gò sùæm nêëy, àêu phaãi lo dûå phoâng. Àïën möåt tïn troåc phuá cuäng dïî daâng trúã thaânh thêìn tûúång cuãa chöìng töi. Nöîi àau dòu töi ra àûúâng. Àûúâng phöë. Doâng ngûúâi nöëi nhau tröng laå lùæm. Lêìm luäi nhû kiïën. Laåi nhúãn nhú nhû bûúám. Con ngûúâi - haånh phuác hay khöí àau, phaãi chùng röìi cuäng àïìu coá luác baäo hoaâ? Ngûúâi boã töi ài laâ möåt nöîi aám aãnh khön cuâng. Khi coá thò tûúãng nhû chûa. Mêët röìi múái tin laâ coá, vêîn ngúä haäy coân. Khûúng luác àoá hiïån ra, dïî chiïëm lônh nhû möåt con döëc ngùæn vaâ töi nhùæm mùæt lùn xuöëng, àaánh mêët caái quyïët têm leo lïn aán ngûä àónh döëc cuä. Mïåt moãi, mêët tin nhanh choáng biïën töi thaânh keã dïî tñnh vaâ an phêån. Biïët vêåy maâ lêìn àêìu tiïn bõ Khûúng hön, töi vêîn tûác tûúãi khoác. Sao ngûúâi àêìu tiïn laâm àiïìu troång àaåi àoá vúái töi khöng phaãi ngûúâi töi yïu maâ chó laâ Khûúng? Möìm Khûúng àaä röång laåi coân chuâ, möîi lêìn Khûúng gheá saát mùåt töi tñnh àiïìu êu yïëm thò laåi haâi hûúác lêîn kinh haäi trong töi caái yá nghô nhû coá con gò noá àang sùæp ùn mònh hún laâ hön mònh. Bûác khöng thúã àûúåc! Chao öi laâ khi ngûúâi ta khöng yïu! Thaánh nhên röìi cuäng coá thïí têìm thûúâng hún quyã dûä.
 38. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 38 Nûäa laâ Khûúng! Töi uáp mùåt xuöëng nhûäng thaáng ngaây khöng yïn aã êëy cuãa töi, day dûát vaâ biïët löîi trûúác chñnh mònh. Thaâ con gaái öëm queo öëm quùæt nhû ngaây xûa, coân coá meå sùæc thuöëc bùæc cho maâ uöëng, maâ gûúång dêåy. Nhûng con gaái thêët voång vò tònh yïu, coá goåi meå thò cuäng thïë thöi, meå laâm sao bùæt àûúåc thùçng àaân öng yïu con trúã laåi. Löîi taåi con gaái khöng biïët biïën mònh thaânh keã àûúåc yïu vônh cûãu, khi tònh yïu xem ra cuäng hûäu haån thöi. con coá löîi gò, khi ngûúâi yïu con boã ài? Àaân öng, meå úi, hoå coá trùm cúá àïí coá thïí ra ài húåp phaáp, cuäng nhû tûâng coá triïåu caách àïí toã tònh. Àaân öng laâ bi kõch vaâ lúâi thaác àöë cuãa àúâi con. Nhûäng thang thuöëc bùæc cuãa meå àaä àïën luác khöng giuáp gò con àûúåc. aánh loaäng khöng khñ laâ muâi thuöëc bùæc hêìm gaâ nöìng vaâ àêåm àùåc. Caái gioång cong vïnh cuãa Dinh söët sùæng, nhû thïí tònh thïë àaä gêëp lùæm röìi: - ùn ài em, ùn ài, trúâi úi, chïët thêåt, khöí quaá, nguöåi hïët caã bêy giúâ. Vaâ laåi cuái xuöëng huáp oaâm oaåp. Dinh thò hún àûúåc gò Khûúng ngoaâi caái söët sùæng vaâ dõu daâng nhêët thúâi úã àaân öng cöng àoaån ài chinh phuåc maâ töi cûá vêîn coân phaãi àaánh àu vúái troâ giaãi toaã naây?! Chiïìu töëi qua Khûúng àaä bùæt àêìu thêëy nghi ngúâ: - Daåo naây cú quan cö hay bùæt nhên viïn laâm thïm ngoaâi giúâ thïë? hay laâ àïí töi thuï thïm àûáa úã noá nêëu cúm hêìu cö. Möìm Khûúng thò húåp vúái cöng viïåc cêëm cùèn vaâ búái moác êëy röìi. Miïång töi xinh - töi daåi gò maâ chûãi chöìng.
 39. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 39 Chiïìu qua, vûâa tröng thêëy nöîi aám aãnh cuä ngoaâi àûúâng. Vêîn thïë, nhû töi vêîn thûúâng mï: vûâa buåi bùåm vûâa trñ thûác. Nhúá taång ngûúâi nhûäng ngaây trong treão cuä, tûå hoãi àaä cho nhau àûúåc laâ bao maâ lêëy ài cuãa nhau nhiïìu àïën vêåy, àïí àïën nöîi bao keã ngoaåi àaåo nhaãy vaâo quùæp mêët. Àïm qua, caãm nhêån roä hún bao giúâ caái bi kõch trïn giûúâng nguã vúái möåt keã mònh khöng yïu. Àïm qua, nghô àïën Dinh - tay trûúãng phoâng àa tònh. Àïm qua, muöën taát cho con àaân baâ hû àöën trong mònh möåt caái àïí noá tónh ngûúâi. Rêìn rêåt khoác. Trúâi úi, naâo ai àõnh söëng thïë àêu maâ röët cuöåc cuöëi cuâng, laåi thïë. Bïì böån vaâ rùæc röëi quaá chûâng! Ai, ai nhó coá thïí cùæt cho töi möåt thang thuöëc Bùæc àùåc trõ luác naây? in nhaâ àiïån ra, khoác rùçng meå öëm. Khûúng mua veá ghïë cûáng cho vúå, kïu àaânh àïí em thên gaái dùåm trûúâng vò cöng viïåc àang luác àêìu. Töåi nghiïåp cho chöìng, chûa bao giúâ àûúåc "giaâu cho àuáng nghôa" caã àïí coá thïí maånh daån àêìu tû vaâo nhûäng àiïìu khöng sinh lúåi nhuêån. Töåi nghiïåp chöìng bõ caái giêëc mú troåc phuá noá huát cho khö ngûúâi, àïí àïën nöîi vúå àeåp thïë, thûúng thïë maâ khöng giûä àûúåc. Dinh àúåi úã toa söë ba vúái möåt chiïëc gioã may to àuâng àûång bònh rûúåu thuöëc. Àaä baão àûâng maâ vêîn cûá àoâi ài cho bùçng àûúåc. Àaân öng chaán vúå coi caái gò liïn quan àïën böì cuäng laâ to chuyïån hïët, hoâng keáo theo möåt àûáa chaán chöìng.
 40. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 40 Nhûng Dinh hay Khûúng, trong con mùæt tröëng röîng vaâ moãi mïåt cuãa ngûúâi öëm thò hoãi coá khaác àûúåc gò nhau????
 41. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 41 Phña trûúác Cêën Thõ Vên Khaánh Mûúâi baãy tuöíi, töi àaä biïët yïu. Yïu Thanh. - Noá coá xe maáy chûá gò? - Dung vïnh vaáo hoãi. Töi thúã daâi vaâ gêåt àêìu. Dung vêîn vêåy, vö duyïn vaâ böåc tuïåch. Nhûng Dung xinh àeåp hún töi rêët nhiïìu. Thanh àeåp trai nhû möåt chaâng hoaâng tûã, Thanh dõu daâng vaâ àùæm àuöëi. Töi say mï têm höìn Thanh, si cuöìng vúái nhûäng laá thû sùåc muâi hoa höìng Thanh gúãi. Hònh nhû töi khöng ngoan àaåo nhû nhûäng ngûúâi con gaái khaác, nghôa laâ yïu súám. Hoang mang, töi löi ra àïí hoaåch hoeå Thanh. Thanh cûúâi khanh khaách: - Em ngöëc lùæm, vaâ cöí huã nûäa. Em vêîn nïìn nïëp àêëy chûá. Höåi con gaái trong lúáp ghen tõ vúái töi möîi khi thêëy Thanh chúâ töi úã cöíng trûúâng vúái chiïëc xe boáng loaáng. Riïng Dung laåi phúát lúâ, noá cöng khai: "Tònh yïu chuáng maây laâ tònh yïu àöì con võt". Töi uêët ngheån, giûúng mùæt ra veã tûå tin vaâ baãn lônh. Meå bùæt àêìu súâ soaång àöëng thû tûâ vaâ nhêåt kyá, töi gaâo êìm lïn nhû àiïn, vaâ àöët hïët. Meå than vaän: "Meå quan têm àïën maây, cöët àïí
 42. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 42 maây haånh phuác". Töi lêìm lò möåt caách àöåc aác. Töi giêån meå vö cuâng chùèng coá sûå toâ moâ vö lyá êëy caã. Böë lïn chûác giaám àöëc àûúåc troân thaáng thò muå trûúãng phoâng to xaác moâ àïën. Töi thao laáo nhòn meå múâi moåc, àon àaã. Tröng phaát khiïëp ài àûúåc, aánh mùæt àaão àiïn, àöi möi cong túán boáng nhêîy son noái cûúâi xoen xoeát. Baâ ta àùåt lïn baân möåt àöëng quaâ röìi àon àaã: - Chõ gêìy quaá, phaãi böìi dûúäng vaâo. Gúám, chõu khoá têåp Eva nhû em àêy naây. Cêín thêån, bêy giúâ con gaái múä maâng àêìy àûúâng àêìy chúå, luä àaân öng laåi rùåt boån meâo àûåc caã. Chõ nghe em, liïìu liïåu maâ giûä chöìng. Meå töi cûúâi hiïìn laânh, muå trûúãng phoâng ngoe nguêíy bûúác ra cöíng. Goát giêìy khua cöìm cöåp. Meå chöëng cùçm ra chiïìu suy tû. Töi dùçn gioång: - Roä laâ àöì àiïn! - Sao con laåi noái ngûúâi ta nhû thïë? Töi quay phùæt nhòn meå, böå mùåt cuãa meå vûâa buöìn, vûâa ngêy daåi. Böë vïì, töi chuá yá àïën tûâng cûã chó cuãa öng. Coi kòa, buång phïå vò bia boåt, mùåt àoã gay. Töi thêëy laå lêîm. Böë khaác quaá, khaác xûa nhiïìu. Ngaây trûúác böë cao thanh, hiïìn hêåu. Ngaây trûúác böë hay têm sûå vúái töi. Nhûng bêy giúâ - Höm qua böë gùåp maây úã quaán "Diïîm xûa". Sùæp cho böë lïn chûác öng ngoaåi röìi haã? - Coân böë, möåt öng giaâ nùm mûúi ra àêëy laâm gò? - Con naây caäi nhû phaá, laáo thêåt. Meå bûng mêm cúm lïn, nhêîn naåi. Töi len leán liïëc nhòn veã mùåt tai taái cuãa böë. Öng chaåm vaâo tay meå, hún húán cûúâi, tónh bú. Töi cùæm mùåt vaâ vöåi baát cúm röìi chaåy lïn gaác thay àöì.
 43. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 43 Höm nay coá heån vúái Thanh. Dung nghó hoåc àöåt ngöåt, möåt ngaây hai ngaây. Àïën ngaây thûá ba töi löi Thanh àïën nhaâ Dung. Dung cûúâi hinh hñch àu àûa chên: -Tao khöng coá khaã nùng hoåc, töët hún hïët laâ ra chúå. Töi sûng mùåt: - Thïë ûúác mú laâm cö giaáo cuãa maây? - Maây tin haã? - Dung cûúâi sùåc suåa. Töi nhuán vai bêët lûåc. Thanh hoãi han Dung nhûäng cêu khoá hiïíu. Töi gûúång gaåo. Àûúâng vïì, Thanh kïët luêån: - Dung àaáng yïu àêëy chûá? Töi cùæn möi: - Búãi Dung quaá àeåp, àeåp nhû möåt böng hoa vêåy. Vïì nhaâ, meå khoác ruä rûúåi. Töi hoaãng höët, chûa bao giúâ meå laåi àau khöí nhû thïë. Meå öëm liïåt, böë khöng coá mùåt úã nhaâ. Töi lúâ múâ nhêån ra nöîi bêët haånh àaä bao truâm toaân böå gia àònh. Nhûng töi khöng thïí khoác, cuäng khöng thïí uã döåt nhû möåt coång coã uáa vaâng. Töi chùm soác meå, meå cêm lùång, nöîi àau xoát hùçn lïn khoe á mùæt. Thanh chúã Dung àïën nhaâ töi. Töi bêìn thêìn, khöng biïët taåi sao hai ngûúâi laåi thên nhau nhanh thïë. Dung oang oang: - Höm qua tao gùåp böë maây chúã möåt muå àaân baâ naâo àoá Töi sûäng ngûúâi. Thanh cau coá nhòn Dung röìi êu yïëm àùåt tay lïn vai töi: - Bònh tônh naâo em
 44. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 44 Töi guåc àêìu vaâo ngûåc Thanh vaâ nêëc lïn tûâng tiïëng. Dung àoã hoe mùæt: - Töåi nghiïåp maây quaá Hùçng aå. Töi chaã thiïët, töi chaã cêìn nhûäng lúâi an uãn vö nghôa kiïíu êëy. Töi chuáa súå. Kïët thuác lúáp mûúâi hai, nhòn böå daång têët taã cuãa höåi lúáp, töi àùm àùæm buöìn. Thanh vùæng àïën nhaâ töi. Töi phaát cuöìng lïn vò nhúá Thanh. Chùèng leä Thanh laåi vö têm àïën thïë. Dung cuäng vêåy, töi coá caãm tûúãng mònh àang laåc loäng vaâo möåt mï cung tùm töëi. Ngöi nhaâ hai têìng röång hoaác, gioá thöíi vaâo thöng thöëc. Meå giaâ xoåm, gêìy röåc raåc. Töi xïëp saách vúã vaâo möåt goác töëi. Böë lên la vïì. Töi khöng chaâo, chó lùång leä nhòn vaâ cêm nñn. Böë ngöìi àöëi diïån vúái meå, trao àöíi nhûäng cêu ngùæn nguãi. Töi nem neáp sau caánh cûãa, röìi thêëy rùçng vö nghôa. Moåi haånh phuác ài qua chùçng cheáo, cuöëi cuâng chó coân laâ dêëu ba chêëm lú lûãng, nghiïåt ngaä. Trûúác àêy töi ngêy thú, töi chûa tûâng nïëm traãi àúán àau. Nhûng khi àaä ngöìn ngöån trong loâng caãm giaác laåc loäng, chïnh vïnh, töi múái thêëy mònh theâm thuöìng tûâng giêy phuát bònh yïn, giaãn dõ maâ haånh phuác àïën thïë naâo. - Böë seä lêëy vúå, Hùçng aå! - Sao cú? - Töi phaát hoaãng. - Meå àöìng yá, böë lêëy baâ trûúãng phoâng - Meå àiïn röìi! - Töi gaâo lïn, laåc gioång.
 45. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 45 Thanh ài bïn töi, khöng nùæm tay, khöng dõu daâng. Thanh im lùång. Töi biïët trong giêy phuát naây àêy, mònh thûåc sûå xêëu xñ vaâ thûâa thaäi. Töi àaä mêët ài loâng kiïu haänh tûå bao giúâ. - Hùçng, cho anh hön em! - Khöng! - Töi súå sïåt, lêín traánh aánh mùæt coá lûãa cuãa Thanh. - Em khaác quaá Anh quaá lêìm tûúãng vïì em Thanh thêët voång, töi chaán naã. Haå choái trïn tûâng chuâm phûúång vô. Chêåp töëi, böë moâ vïì nhaâ, thúã höín hïín ngoaâi cöíng. Töi trúã thaânh bûác tûúång cêm. Meå ra àoán böë, daáng veã têët taã vaâ nön noáng. Töi móm cûúâi vúái söë phêån cuãa meå, ngûúâi àaân baâ cam chõu. Àïm, böë úã laåi nhaâ (nhaâ cuãa böë kia maâ). Töi lau nhûäng gioåt nûúác mùæt noáng höíi traâo ra, röìi chui luãi khoãi nhaâ. Khöng biïët mònh seä ài àêu Möåt luä con trai phoáng xe trïu êìm lïn. Töi chaåy túái göëc phûúång cuöëi àûúâng thúã döëc. Vaâ nhúá Thanh, cêìn Thanh quaá. Meå cöë cûúâi vaâ trang àiïím cho mònh möåt veã bònh an. Töi thûúng meå. Vêåy laâ cuöën phim ngùæn nguãi cuãa àúâi töi àaä phö diïîn rêët bi kõch vaâ àêìy maâu sùæc. Dung thùm töi, luáng tuáng. Nhûng Dung vêîn àeåp mï höìn, vêîn böå mùåt khöng êín giêëu nöåi têm. Dung cöë yá nhùæc túái Thanh. Chó biïët öm chùåt lêëy töi, tûúãng chûâng laâm töi ngheåt thúã Meå loå moå laâm thuã tuåc ly hön, meå khöng tûác tûúãi nûäa. Meå caâng laâm töi lo lùæng vò nhûäng àïm thûác trùæng. - Chuáng ta seä vïì nhaâ baâ ngoaåi! - Meå dûát khoaát.
 46. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 46 Töi ruâng mònh, thïë laâ ài Haãi Phoâng, möåt thaânh phöë hoaân toaân khöng bònh yïn, hoaân toaân xa laå. Böë tòm moåi caách gùåp àûúåc töi, chó àïí buöng möåt cêu: - Böë xin löîi con rêët nhiïìu Töi cuái mùåt, vûúng vêët buöìn. Thanh àïën vúái töi, ngûúång ngêåp àùåt vaâo tay töi têëm thiïåp höìng. Töi möång du lêåt mùåt sau têëm thiïåp, móm cûúâi. - Anh xin löîi em rêët nhiïìu Töi raä rúâi nhòn Thanh, Thanh àêëy, ngûúâi cuä cuãa töi. Vêîn àöi mùæt thiïët tha, àùæm àuöëi, vêîn daáng ngûúâi dong doãng cao, nhûng Thanh àaä thuöåc vïì Dung - ngûúâi baån gaái xinh àeåp cuãa töi - tûå bao giúâ. Vêåy laâ meå àaä thûåc sûå mêët böë. Caã töi nûäa, cuäng thûåc sûå mêët Thanh. Töi nhêån àûúåc nhûäng lúâi xin löîi rêët chên thaânh. Coá thïí naâo coân oaán traách, coá thïí naâo coân húân giêån? Bûúác sang tuöíi mûúâi taám, töi gùæng gûúång böìi àùæp cho mònh niïìm tin khi àaä bûúác qua caái bêëp bïnh cuãa cuöåc àúâi. Töi gùæng gûúång dêåy. Meå thò quen röìi, quen vúái sûå im lùång, nhûng meå laåi laâ chöî dûåa vûäng chùæc nhêët cuãa töi. - Sûå àúâi lùæm caái meáo troân, phaãi vûúåt lïn con aå! Töi ngöìi trïn chiïëc taâu choâng chaânh, cöë ngoaái laåi àùçng sau nhûäng kyã niïåm möåt thúâi, vûâa rúi rúát nöëi nhûäng gioåt nûúác mùæt yïëu mïìm coân soát laåi. Töi seä vêîn söëng, vêîn phaãi vûäng vaâng trïn àöi chên cuãa mònh.
 47. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 47 Khoaãng caách Lï Cöng Töën nhêån àûúåc tin qua Thùæm: Khêm baão vïå thaânh cöng luêån aán phoá tiïën sô àaä trúã vïì. Töën kinh ngaåc vò Khêm chó ài nûúác ngoaâi coá ba thaáng maâ Viïåt Haân lêm Khoa hoåc nûúác êëy laåi cêëp bùçng Doctor cho anh. Thùæm baão: "Chuáng mònh àïën chuác mûâng anh Khêm chõ Hûúng ài anh!". Töën noái: "Àïí tûâ tûâ xem àaä!". Höm vïì Viïån, baác baão vïå cuãa Viïån noái: "Thùçng Khêm röìi seä tiïën xa àêëy!". Töën giêåt mònh: "Noá bao giúâ cuäng laâ chûúáng ngaåi vêåt cuãa ta". Töën àïën Viïån àïí nùæm thïm thöng tin. Haâ Nöåi muâa thu: ài trïn con àûúâng Nguyïîn Du, muâi hoa sûäa thúm ngaâo ngaåt maâ loâng Töën quùån àau. Töën nhúá laåi ngaây naâo, Töën, Hûúng vaâ Khêm cuâng àaåp xe daân haâng ngang trïn con àûúâng naây; bao giúâ Hûúng cuäng ài giûäa, Töën àoåc thú, Khêm kïí chuyïån tiïëu lêm, Hûúng cûúâi nhû nùæc neã. Bêëy giúâ Töën àaä thêëy Khêm laâ àöëi thuã cuãa Töën. Töën tòm caách taách Hûúng ra nhûng Khêm coân coá sûác maånh ghï gúám vò Khêm àeåp trai, laåi hoåc gioãi. Hûúng vûâa xinh laåi vûâa thöng minh. Da trùæng, hai haâm rÎng trùæng àïìu nhû haåt sen. Töën cûá nghô nïëu Khêm khöng chen vaâo thò Hûúng àaä yïu hùæn. Möåt lêìn Töën hoãi Hûúng: "Hûúng coá yïu Khêm khöng?. Hûúng baão: "Em khöng biïët nûäa". Töën laåi hoãi: "Thïë Hûúng coá yïu túá khöng?".
 48. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 48 Hûúng noái: "Em chûa xaác àõnh". Thïë laâ Töën chúâ àúåi, hy voång. "Thùçng Khêm àûúåc caái maä nhûng àeåp trai khöng bùçng chai mùåt". Hûúng kheáo. Khi ài chúi vúái Khêm, khi ài chúi vúái Töën khöng bao giúâ àïí cho ai mêët loâng. Vò vêåy Töën cûá nghô Hûúng yïu hùæn hún. Chùèng hiïíu tûâ bao giúâ Töën àaä ghen gheát, àöë kyå vúái Khêm. Luác naâo cuäng súå keám hún. Höìi cuâng hoåc vúái nhau, Khên àaä hoåc gioãi laåi khoeã maånh. Töën thò bïånh gan. Lêìn àoá Khêm bõ lêy bïånh cuäng vò chùm soác Töën. Hoåc lûåc cuãa Khêm xuöëng haång nhò. Thùæm hoãi: "Ngaây trûúác anh yïu Hûúng lùæm phaãi khöng?". Töën gùæt: "Sao cö cûá cûáa vaâo nöîi àau cuãa ngûúâi khaác thïë". Thùæm im. Ngaây êëy Töën àaä baão Khêm: "Túá yïu Hûúng àêëy. Maây phaãi ruát lui khoãi "vuä àaâi" ài. Khêm taái mùåt. Anh ruát lui vaâ cuäng khöng hïì giêån Töën. Trêån àêëu khöng coân àöëi thuã. Töën liïìn duâng caác ngoán nghïì hoåc àûúåc úã nhûäng cuöën saách reã tiïìn àïí chinh phuåc Hûúng. Töën naâo coá biïët tònh yïu khöng phaãi laâ möåt thûá nghïå thuêåt maâ laâ sûå chên thêåt. Hûúng laänh àaåm khiïën Töën khöng chõu àûúåc. Möåt höm Töën treâo qua cûãa söí vaâo phoâng nguã cuãa Hûúng Töën ngöìi vúái Thùæm úã sên cuãa Viïån. Thùæm cûá nùçn nò: "Mònh ài mûâng hoå ài anh". Töën baão: "Àïí chúâ moåi ngûúâi àïën xem sao!". Ngay tûâ höìi êëy Hûúng àaä tòm caách gaán gheáp Thùæm cho Töën maâ khöng biïët Töën khöng thñch Thùæm. Cö ngûúâi thö laåi ùn noái linh tinh. Caái miïång thò àaánh ngoùæt ra sau oát. Cuäng töåi, cö àaä theo àuöíi Töën gêìn mûúâi nùm chùèng chõu lêëy ai. Mùåc duâ Töën laâm ra veã noái: "Anh àaä hy sinh cho khoa hoåc röìi. Cuöåc àúâi anh chó coá khoa hoåc maâ thöi". Thùæm noái: "Thïë thò em cuäng hy sinh cho khoa hoåc". Röìi toe toeát cûúâi. Töën nhúá maäi caái ngaây Khêm cûúái Hûúng búãi vò truâng vaâo ngaây sinh nhêåt cuãa Töën. Thêåt laâ trúá trïu. Trúâi muâa àöng maâ Töën thêëy noáng nûåc. Töën cûá muöën giêåt phùng caái sú mi ra. Caái caâ vaåt nhû cöåt chùåt cöí Töën. Töën ngöìi trong goác höåi trûúâng khöng muöën Khêm nhòn thêëy. Khöng khñ ngöåt ngaåt. Töën àöët thuöëc liïn tuåc chaáy caã tay. Hûúng trong böå aáo daâi truyïìn thöëng àeåp àïën mûác Töën nhû àiïn tiïët lïn. Khêm nêng cheán rûúåu cuâng vúái baån beâ. "Hön nhau ài". Nhûäng keã quaá
 49. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 49 khñch kïu êìm lïn. Khi hai laân möi chaåm vaâo nhau, Töën phaãi quay mùåt ài. Traái tim Töën buâng nöí. Töën àûáng dêåy ra khoãi höåi trûúâng. Suöët cuöåc chaåy àua vúái Khêm, Töën luön nñu chên Khêm laåi maâ khöng àûúåc. Töën àaä noái xêëu Khêm taåi cuöåc hoåp xeát ài nghiïn cûáu sinh lêìn àêìu cuãa Viïån. Àïí tòm caách àaánh guåc àïì aán cuãa Khêm ngay trûúác khi trònh lïn Böå. Thïë maâ Töën vêîn khöng thoaã maän. Khêm bònh tônh noái: "Töën naây, chó duy nhêët coá hai àûáa mònh laâ cuâng lúáp úã Viïån. Chuáng mònh phaãi giuáp àúä nhau àïí vûún lïn chûá". "Giuáp àúä caái con khó". Töën caáu: "Ganh àua vúái baån, bao giúâ chúi tröåi laåi cûúáp ngûúâi yïu cuãa baån maâ coân lïn gioång àaåo àûác giaã". Khêm baão: "Túá àêu coá ganh àua, àêëy laâ cêåu tûúãng tûúång ra àêëy thöi. Bêy giúâ cêåu laâ trûúãng phoâng, túá chó laâ kyä sû queân. Laâm sao cêåu baão túá chúi tröåi". Khêm dûâng laåi chêm àiïëu thuöëc huát möåt húi röìi tiïëp" "Coân chuyïån túá vúái Hûúng. Túá àaä ruát lui ngay tûâ àêìu khi cêåu àïì nghõ. Nhûng cêåu khöng chinh phuåc àûúåc laâ löîi úã cêåu. Cêåu biïët Hûúng khöng yïu cêåu maâ coân àõnh laâm nhuåc cö êëy laâ ài quaá xa röìi àêëy ". "Thöi im ài". Töën nöíi xung: "Tao biïët caái böå mùåt cuãa maây. Maây cêåy sûå thöng minh, àeåp trai, taâi nÎng. Nïëu khöng coá maây thò Hûúng àaä yïu tao". Khêm baão: "Hònh thûác khöng quan troång. Caái chñnh laâ cêåu phaãi thïí hiïån àûúåc caái gò hay ho àïí cö êëy yïu". "Cuát khoãi nhaâ tao!". Töën àuöíi Khêm ra nhû thïë. Höìi Khêm cûúái Hûúng, ai cuäng baão: "Thêåt laâ möåt cùåp uyïn ûúng". "Thùçng Khêm àeåp trai, àûác àöå. Con Hûúng yïu noá laâ phaãi röìi". Cûúái àûúåc möåt nùm thò Hûúng sinh con gaái, böîng caã Viïån xön xao: "Con gaái thùçng Khêm giöëng àuác thùçng Töën". "Treã con laâm sao maâ àaä biïët àûúåc". "Thò gioã nhaâ ai quai nhaâ nêëy chûá!". Nhûng röìi dû luêån bõ dêåp tùæt ngay vò hoå khöng núä laâm nhuåc Khêm, möåt ngûúâi hiïìn laânh nhû àêët. Àaáng leä nhû thïë thò Töën phaãi im ài. Töën laåi ài loa khùæp núi: "Àûáa con gaái cuãa Hûúng laâ con túá àêëy". Bêëy giúâ Töën cûá tûúãng nhû thïë laâ vinh quang lùæm.
 50. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 50 Töën nhúá laåi caái àïm treâo qua cûãa söí vaâo phoâng nguã cuãa Hûúng. Cö hïët höìn àõnh kïu lïn nhûng Töën àaä àùåt tay lïn miïång cö. "Suyåt! Bònh tônh Hûúng. Anh khöng laâm gò em àêu". Hûúng vúái tay àõnh bêåt àeân, Töën baão: "Àûâng laâm moåi ngûúâi thûác giêëc. Anh muöën hoãi em chuyïån naây?". "Chuyïån gò thò àïí saáng mai. Anh ra ài khöng em kïu lïn àêy naây". Hûúng bêåt tung chùn àûáng lïn. Böå àöì nguã moãng manh cuãa cö dûúái aánh trùng múâ qua cûãa söí toaát lïn möåt sûå hêëp dêîn kyâ laå. Töën àùåt tay lïn vai Hûúng êën cö ngöìi xuöëng. "Anh muöën hoãi em möåt lêìn cuöëi. Höm nay em phaãi noái thûåc ài. Em coá yïu anh khöng?". Hûúng nhòn thùèng vaâo mùåt Töën: "Khöng! Töi khöng bao giúâ yïu möåt ngûúâi àaân öng thö baåo nhû anh. Anh ra ài". "Noái döëi!". Töën vêîn lò lúåm: "Chùèng leä bêëy lêu anh theo àuöíi em maâ em khöng coá chuát caãm tònh naâo vúái anh sao". Chûa kõp àïí Hûúng traã lúâi. Töën chúáp thúâi cú ghò àêìu cö hön lïn möi. Hûúng vuâng vùçng röìi xö maånh, Töën phaãi buöng ra. Khöng kiïìm chïë àûúåc mònh cö giaáng möåt caái taát vaâo mùåt Töën. Töën öm maá sûäng súâ. Hûúng chaåy ra múã cûãa, bêåt àiïån. Töën buöåc phaãi ra vïì nhû möåt con thuá bõ thûúng. Vaâo dõp àoá Khêm ài cöng taác úã Saâi Goân. Töën nhúâ Hoaâng cuâng vaâo àïí bùæt Khêm phaãi cùæt àûát quan hïå vúái Hûúng. "Maây phaãi chuyïín ài cú quan khaác àïí cö êëy quïn maây ài!" Khêm kiïn quyïët khöng chõu. "Tònh yïu khöng thïí eáp buöåc àûúåc. Nïëu Hûúng yïu cêåu thò túá ài khoãi Viïån cuäng vêåy thöi". Lêìn àoá úã nhaâ khaách cuãa Viïån, Töën bõ mêët tiïìn. Söë tiïìn Töën vaâ Hoaâng baán xe maáy buön tûâ Haâ Nöåi vaâo, khöng coá caánh maâ bay. Phoâng khaách chó coá ba ngûúâi. Töën àaä nghi cho Khêm. "Maây lêëy tiïìn cuãa chuáng tao giêëu úã àêu?". Töën vùån hoãi. Khêm taái mùåt: "Chuáng maây àöì treã con!". Töën baão: "Nïëu maây chõu traã söë tiïìn cho chuáng tao, tao seä nhûúâng con Hûúng cho maây vaâ seä khöng noái cho ai biïët viïåc maây ùn cùæp".
 51. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 51 Mùåt Khêm tûâ taái chuyïín sang àoã bûâng: "Àöì mêët daåy. Chuáng bay muöën laâm gò tao thò laâm chûá khöng àûúåc àöång àïën cö êëy!". Cao thûúång ghï nhó?". Töën noái röìi nhaáy mùæt cho Hoaâng ra àoáng cûãa vaâ xùæn tay aáo lïn àe doaå. Nhûng Töën biïët Khêm khöng phaãi laâ thùçng ùn cùæp. Tûâ ngaây hoåc vúái nhau Khêm chûa hïì lêëy caái gò cuãa baån. Cuöëi cuâng Töën baão: "Tao àaä nguã vúái con Hûúng röìi àêëy! Maây daám cûúái noá khöng?". Khêm sûäng ngûúâi ài möåt luác. Töën àoaán chùæc lêìn naây Khêm seä boã Hûúng. Khêm vïì viïån thò tin ùn cùæp cuãa anh àaä lan khùæp. Ai cuäng nhòn Khêm vúái con mùæt doâ xeát. "Sïëp" cuãa anh cuäng thaânh kiïën vúái anh. Khêm ñt noái àïën trêìm lùång. Tûâ ngaây cûúái Hûúng, Khêm lêëy khoa hoåc laâm vui. Anh maây moâ vúái mêëy caái nguöìn phoáng xaå nguy hiïím hoâng nghiïn cûáu vêën àïì gò àoá nhûng Töën cûúâi móa vò Khêm àêu biïët àïí coá àûúåc thñ nghiïåm chñnh xaác phaãi cêìn tiïìn tyã maâ ngûúâi trònh àïì aán lïn Böå xeát duyïåt laåi laâ Töën. Möåt cuá bêët ngúâ àöåt biïën trong àúâi Khêm: Ngûúâi Viïån trûúãng múái quan têm àïën vêën àïì anh àang theo àuöíi vò vêåy àaä cho anh ài dûå höåi thaão khoa hoåc úã nûúác ngoaâi ba thaáng. Thïë maâ Khêm baão vïå àûúåc luêån aán phoá tiïën sô. Thùæm noái: "Chuá Duy, Viïån trûúãng kïí anh Khêm baão vïå àûúåc phoá tiïën sô laâ nhúâ nhûäng baáo caáo tñnh toaán lyá thuyïët gò àoá àûúåc Viïån nûúác ngoaâi àaánh giaá cao". Töën vêîn ngöìi im. Thùæm giuåc: "Ài ài anh, moåi ngûúâi ài hïët röìi àêëy!". Töën bêåt dêåy: "Cö ài vúái hoå ài. Haäy àïí cho töi yïn!".
 52. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 52 Mùåc Thùæm ngaåc nhiïn, Töën ài ra cöíng Viïån, vêîy xe tùæc xi vïì nhaâ. Töën chúåt àïí yá àïën nhûäng cêy truå àiïån bïn àûúâng, cûá àïìu àïìu tûâng quaäng möåt, chöëng àúä nhûäng luöìng cêy cao thïë. Röìi àïí vûúåt qua söng, ngûúâi ta phaãi xêy truå cao cêëp nhiïìu lêìn. Töën liïn tûúãng àïën Khêm, bêy giúâ khoaãng caách giûäa Töën vaâ cêåu êëy àaä quaá xa.
 53. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 53 Saám höëi Ngoåc Mai Tûâ ngaây baâ cuå chïët, tûå dûng öng ta bõ mêët ùn mêët nguã, ngûúâi cûá bêìn thêìn ngú ngêín thïë naâo. Luác sai chaáu lêëy caái naây, khi mang àïën öng laåi baão caái kia, vûâa ùn àêëy öng laåi ngúä mònh chûa ùn, chûa thò laåi baão ùn röìi. Khöng hùèn giaâ lêîn cêîn cuäng khöng hùèn ngûúâi mùæc bïånh dúá dêín. Coá ngûúâi baão: Hùèn öng ta súå quaá maâ ra nhû thïë. Ngûúâi laåi baão: Öng ta bõ thûúng töín vïì tinh thêìn vò quaá lo nghô. Coá ngûúâi baão thöi thò àuã. Maäi sau coá möåt nhaâ sû nhuã rùçng: - Muöën cho ngûúâi naây tônh têm laåi cêìn khuyïn öng ta cêìu kinh saám höëi àïm ngaây. Giaã nhû trûúác àêy maâ nghe thêëy nhûäng lúâi nhû thïë, öng ta laåi chùèng nhöí toeåt vaâo. êëy laâ chûa kïí coân keâm theo mêëy mùæng. Phaãi, öng laâm gò thêët àûác maâ phaãi saám höëi? Öng maâ laåi theâm tin, theâm àoåc mêëy caái thûá vúá vêín naây? Öng Laáo thêåt! Thêåt laáo! Song bêy giúâ loâng daå sùæt àaá khùng khùng möåt mûåc àoá àaä bõ caái chïët cuãa ngûúâi meå giaâ nung chaãy ra thaânh muân. Öng ta nghe theo nhaâ sû, sùæm chuöng, sùæm moä
 54. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 54 Luác àêìu xêëu höí, öng ta àuöíi hïët vúå con xuöëng têìng. Möåt mònh ngöìi ï a àoåc. Haäy thûã tûúãng tûúång xem, möåt öng giaâ baãy mûúi tuöíi ùn mùåc coân rêët möët maây rêu nhùén nhuåi, möìm ngêåm möåt caái têíu mun luác naâo cuäng dêíu ra möåt caách kiïu haänh trong loâng thò khöng coá gò tñn cêín hún àöìng tiïìn, giúâ àöëc chûáng tûå dûng laåi chùæp tay boá göëi niïåm Phêåt tuång kinh. Quaã thêåt tröng caái daáng ngûúång nguâng cuãa öng ta chùèng khaác mêëy möåt bûác tranh biïëm hoaå. Kïí àïën nûäa laâ vöën chûä nghôa àaä chùèng nhiïìu lùæm, laåi thïm caái gioång quanh nùm hoång haåt hoaânh haânh khaân chùèng ra khaân, trong chùèng ra trong vò vêåy cêu kinh bõ vùån ngang vùån ngûãa queåo bïn naây queåo bïn kia, luác deá lïn luác luöìn xuöëng ï a ïì aâ, chûä taác chûä töå, moä möåt núi, chuöng möåt neão nhõp daâi nhõp ngùæn cûá êìm êìm nhû tröëng trêån. Àïën mònh nghe mònh coân thêëy chûúáng tai. Tûác mònh lùæm öng liïìn mua mêëy bùng tuång kinh cuãa caác nhaâ sû. Bêy giúâ thò múã bùng cho to röìi tuång theo súå gò. Chó möåt thúâi gian thöi laâ öng àaä thöng thaåo. Thöng thaåo vaâ hùm húã. Hùm húã vaâ nhiïåt thaânh. Ngûúâi ta khuyïn chó cêìn tuång niïåm ngaây hai buöíi súám töëi. Kïå luác naâo thêëy böìn chöìn rúân rúån laâ öng laåi thónh chuöng goä moä. Coá àïm giûäa khuya coân nghe nhûäng lúâi cêìu nguyïån vang lï trïn têìng lêìu nhaâ öng. Nhûng nhûäng luác cún cúá bêët chúåt nhû thïë ta nghe hònh nhû khöng phaãi nhûäng lúâi daåy trong kinh Phêåt. Noá giöëng möåt chuöîi êm thanh khö khan, do bõ boác ra tûâ möåt quaã tim bùçng àaá àang tung ra àêåp vaâo khöng gian chaát chuáa vöåi vaâng. Cöëc, cöëc, cöëc, cöëc, cöëc, cöëc bong. Khoaãng chûâng nùm 1951-1958, töi àûúåc àöå taám, chñn tuöíi. Höìi êëy luä maáy bay luâ luâ vaâ ò aåch cuãa giùåc Phaáp thûúâng lûúån lúâ quêëy àaão coá khi suöët caã ngaây. Nhêët laâ nhûäng con "baâ giaâ" hay dai nhû àóa àoái. Theo baâ con trong thõ xaä, meå con töi sú taán vaâo daäy nuái àaá Tam Nhõ Thanh. Meå töi chûâng ba lùm ba bêíy gò àoá tröng ngûúâi cuä kyä vaâ theo caái nhòn cuãa töi thò meå tuy coân rêët khoeã, nhanh nheån nhûng àaä giaâ. Coá leä khi êëy ngûúâi lúán giaâ hún bêy giúâ thò phaãi. Vaã laåi vúái töi thò àaä laâ meå ùæt phaãi giaâ chûá khöng thïí treã àûúåc.
 55. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 55 Meå tòm chöî truá cho chuáng töi möåt caái hang. Caái hang múái thêåt khiïëp! Möîi lêìn vaâo ra ngûúâi lúán treã con gêìn nhû àïìu phaãi boâ. Coá àiïìu loâng hang röång, khaá cao vaâ vö cuâng êëm aáp (chao úi, vúái caái söë reã raách chuáng töi àeo trïn ngûúâi thò caái hang khöng coá löî thöng húi àoá thêåt quaã laâ möt thiïn àûúâng). Nïìn hang phuã möåt lúáp àêët rêët mõn, traãi manh chiïëu lïn thò cûá goåi laâ ïm nhû öí rúm. Chuáng töi ài nguã àïm thûá ba trong caái hang vûâa yïn öín vûâa êëm aáp. Vaâ meå vêîn nùçm ngoaâi chõ nùçm trong, töi nùçm giûäa. Coá leä vaâo khoaãng nûãa àïm, meå töi chúåt thêëy phña bïn ngoaâi chùn coá con gò cûåa quêåy, thên mònh noá àeâ vaâo möåt goác êm êëm. Cûãa hang àaä àûúåc cheân cêín thêån, chùèng leä coá con meâo naâo coá thïí chui vaâo? cuäng phaãi noái thïm laâ meå töi rêët baåo vaâ duäng caãm gùåp nhûäng trûúâng húåp khoá khùn baâ thûúâng hay tûå xûã lyá lêëy möåt mònh. Luác naây meå kheä khaâng ngöìi dêåy vúái tay vùån to ngoån àeân hoa kyâ àïí nhòn roä loâng hang. Thò eo úi! Àoá laâ möåt con trùn (hoùåc rùæn gò àoá) thêëy tiïëng àöång noá vöåi oùçn mònh trûúân vaâo möåt ngaách hang. Meå ruâng mònh khöng daám nguã laåi maâ cûá ngöìi tröng cho chuáng töi àïën saáng. Höm sau theo àûúâng rùæn trûúân chuáng töi moâ sêu vaâo phña trong. Laåy chuáa! Chi chñt laâ nhûäng àûúâng nhû thïí coá ai àoá vûâa lùn ài lùn laåi möåt chiïëc löëp xe àaåp moân lyâ. Huá vña, chuáng töi àaä chiïëm mêët núi úã cuãa loaâi rùæn àaá. Meå laåi tòm àûúåc caái hang thûá hai beá xinh xinh ngay phña àöëi diïån. Caã nhaâ phaãi àaâo búái cêåt lûåc mêët hai ngaây. Bêy giúâ thò àaä coá möåt chöî úã tûúm têët àaáng àïí nhiïìu gia àònh mú möång. Cûãa hang khaá röång, bïn trong laåi coá thïí kï vûâa hai caái giûúâng, cuâng caã àöëng àöì àaåc linh tinh. Caách hang meå con töi sinh söëng chûâng trùm meát coá möåt caái hang Trêu. Goåi laâ hang Trêu vò noá laâ möåt hang röång vaâ lúán nhêët trong toaân böå khu Tam Thanh, cûãa hang phaãi cao to bùçng caã möåt ngöi nhaâ hai têìng.
 56. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 56 Ngaây höm êëy, suöët tûâ saáng àaä coá baáo àöång vaâ trïn baâu trúâi khöngluác naâo thiïëu vùæng caái tiïëng ò ò uâ uâ àïën laâ khoá chõu cuãa con muå "baâ giaâ". Ngûúâi lúán tûác möåt, vò chùèng ai daám ài àêu laâm gò cûá phaãi ngöìi baám lêëy chöî truá êín, boån treã chuáng töi coân tûác gêëp nùm lêìn. Öi laâ nhûäng caái chên nhaãy! noá múái ngûáa ngaáy khoá chõu laâm sao. Maáy bay quêìn nhiïìu nhûng khöng thêëy chuáng bùæn bom úã àêu, moåi núi truá êín gêìn àêëy baâ con àïìu àöí vïì hang Trêu röång raäi. úã àêëy coá thïí cuâng nhau uöëng nûúác cheâ, ngöìi laâm viïåc nhû àan laát vaâ àùåc biïåt laâ chuyïån gêîu. Vaåt àaá chûúâm ra ngoaâi, caã möåt khoaãng sên coá maái che rêm maát laåi chùæc chùæn, moåi ngûúâi tha höì tuám tuåm laåi ngay cûãa hang. Töi vaâ hai baån gaái àang chúi loâ coâ, thò nghe dêåy lïn tiïëng cuãa ngûúâi lñnh caãnh giúái: - Chaåy ài! Noá bùæn àêëy Möåt chiïëc maáy bay böí nhaâo giûäa khoaãng tröëng möåt bïn laâ ngoån nuái Tam Thanh, bïn laâ nuái Tö Thõ nhùçm thùèng vaâo hang Trêu. Phöëc! Tiïëng àaån nöí chaát chuáa, luöìng khñ noáng thöíi töi vaâo trong hang, àaá vaâ maãnh àaån vùng raâo raâo, khoái buåi muâ mõt cuâng luác coá tiïëng ngûúâi kïu lïn àau àúán. Töi ngaä ngûúâi vaâo möåt höëc hang, úã ngoán tay úã giûäa coá caái gò nhoi nhoái, maáu bùæt àêìu nhoã. Bõt chöî bõ thûúng bùçng ngoán caái, nhû möåt möåt baãn nùng töi löìm cöìm boâ dêåy khi nghe meå goåi tïn mònh. Meå hêìm hêåm bûúác laåi, tröng mùåt àïën laâ khiïëp (luác àoá töi nghô laâ baâ giêån). Meå nùæm luön vaâo baân tay àau cuãa töi löi vïì. Qua chöî bõ thûúng, töi súå phaãi tröng thêëy maáu nhùæm nghiïìn mùæt, chên thêëp chên cao bûúác theo lúâi chûãi cuãa meå. - Con chïët àêm chïët cheám naây. Ai baão maây daám sang àêëy chúi àïí baâ hïët caã höìn vña. Cha Meå tiïëp tuåc tuön ra möåt thöi möåt höìi nhûäng lúâi tuåc tôu coá baâi coá baãn nhû thûúâng nhêåt. Tay töi rêët àau vêîn khöng daám kïu súå chó gêy cho meå thïm tûác giêån, maäi àïën luác hêìm hêìm êën töi ngöìi xuöëng giûúâng baâ múái nhêån ra.
 57. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 57 - aâ, con naây bõ thûúng haã? Sao cêm khöng noái? - Meå cuái xuöëng xem xem röìi laåi xóa noái: - Coân xa ruöåt chaán. May chûa baâ chó mong noá cùæn cho maây queâ caái chên nhaãy naây ài hiïíu chûãa? Röìi meå vï möåt àiïëu thuöëc laâo to tûúáng nheát vaâo vïët thûúng núi ngoán tay töi. Töi nhêíy cêîng lïn vò soát nhûng vêîn khöng daám kïu. Vúái laåi rùng töi àang àaánh vaâo nhau lêåp cêåp, chùæc coá muöën kïu cuäng chùèng thaânh lúâi. Àïm êëy ngoán tay àau laâm töi khöng sao nguã àûúåc. Nhûng cûá nùçm yïn coi nhû mònh nguã say. Töi thêëy meå laåch caåch doån deåp caái gò möåt luác, xong àïën ngöìi xuöëng àêìu giûúâng vaâ caái àiïìu kyâ diïåu laåi xaãy ra! Meå àùåt nheå mu baân tay vaâo traán töi, thúã daâi. Öi, caái baân tay thêìn tiïn êëy sao maâ dõu daâng, sao maâ maát rûúåi! Khöng biïët bao nhiïu lêìn töi àaä giaã vúâ öëm, giaã vúâ nguã àïí àûúåc meå nheå nhaâng aáp baân tay vaâo traán hoùåc rúâ lêìn tòm chêëy cho mònh. Töi mú maâng thiïëp ài trong sûå dõu ïm êëy. Cuäng coá lêìn töi àang nguã say chúåt tónh vò sûå mún man thêìn bñ khi nhûäng ngoán tay meå kheä ruöët nhûäng súåi toác cuãa töi röìi boã vaâo möìm nhêm nhêëm. Meå àûáng lïn, laåi thúã daâi. Röìi töi thêëy meå muác möåt baát nûúác laä, boã nhuám muöëi vaâo nöìi khoùæng khoùæng. Coá leä meå seä goåi töi dêåy cho uöëng àïí àúä àau. Nhûng khöng phaãi. Meå àùåt baát nûúác xuöëng bïn giûúâng, cuäng gûúång nheå nhû ban naäy chûâng àïí töi khoãi tónh giêëc, thaáo miïëng reã bêín thóu àang buöåc núi ngoán tay töi ra, miïëng thuöëc laâo àaä bïët chùåt vaâo àêëy. Meå nhuáng caã ngoán tay bõ thûúng cuãa töi vaâo baát nûúác muöëi. Töi muöën theát lïn, nhûng caãm kñch vò loâng thûúng cuãa meå àaânh nghiïën rùng vaâ run lïn tûâng höìi. Töi nghe tiïëng thò thêìm ngheân ngheån cuãa meå: - Khöí thên con töi, noá àau phaát söët maâ chùèng coá kïu ca möåt lúâi. Cha àeã meå maây con aå. Nûúác mùæt töi rúi tûâng gioåt, tûâng gioåt xuöëng manh chiïëu muãn. Nhû trïn àaä noái, trong hang àuã kï hai caái giûúâng. Goåi laâ giûúâng cho oai, thêåt ra laâ nhûäng têëm vaán kheáp laåi khêëp kha khêëp khïính. Àïm àïm tiïëng moåt nghiïën nghe àïën laâ àaáng gheát. Meå töi súám súám ài
 58. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 58 baán rûúåu nïëp, úã nhaâ coân möåt caái quaán haâng con con. Cuäng quaán cho sang, trong caái tuã lûúái quanh ài quêín laåi cuäng chó dùm goái thuöëc laâo cuöån troân, mêëy bao thuöëc laá Ngûúâi Trung Quöëc quêën bùçng tay, möåt loå keåo böåt, möåt loå keåo laåc àïìu laâm bùçng àûúâng àoã. Nhûäng thûá ùn àûúåc naây meå töi àaä àïëm tûâng caái. Vúái laåi chõ em töi duâ coá àoái muöën chïët cuäng khöng bao giúâ daám ùn vuång, ùn cùæp. Meå luön àe dùån chuáng töi laâ "àoái cho saåch, raách cho thúm". Luác àoá töi hiïíu nöm na laâ cêëm coá àûúåc ùn cùæp. Töi nhúá laâ caã möåt thúâi kyâ daâi baâ Tû haâng keåo, möåt loâ saãn xuêët keåo baánh giaâu coá úã thõ xaä àaä gûãi xuöëng gêìm giûúâng nhaâ töi haâng mêëy hoâm tiïìn. Nhûäng caái hoâm nguyïn àûång àaån, chùèng coá khoaá khuãng gò caã, êëy vêåy maâ khöng hïì suy xuyïín. Mùåc duâ xin àûúåc nhùæc laåi laâ chuáng töi rêët àoái. Chiïìu höm êëy meå thoaáng ài àêu möåt luác, töi nhòn thêëy hoa caâ hoa caãi nhêíy trûúác mùæt mònh, ruöåt quùån quùån vaâ noá reáo söi möåt caách khö khan. Biïët laâm gò bêy giúâ? ùn cùæp möåt caái keåo laåc? Khöng meå seä biïët. ùn cùæp möåt keåo böåt meå àïëm röìi. Chó nghô vêåy thöi töi àaä thêëy run y nhû höm bõ maáy bay bùæn chïët huåt. Nhûng maâ àoái quaá, trong tuã laåi coá tiïìn, khaá nhiïìu àöìng. Töi ài vaâo ài ra, nhòn sau nhòn trûúác. Laåi ài ra ài vaâo nhòn trûúác nhòn sau. laåi nhanh lïn khöng meå seä vïì vaâ nhû thïë laâ phaãi chúâ àïën bûäa töëi. Coân bêy giúâ coá möåt àöìng seä mua àûúåc möåt caái baánh chûng. öëi cha, baánh chûng hùèn laâ ngon phaãi biïët. Cêìn phaãi liïìu. Töi xùm xùm bùng qua yïn ngûåa àïí sang phña Nhõ Thanh. Bïn êëy coá hoåp chúå. Chúå thò múái coá baánh chûng. Möì höi tûáa xuöëng lûng, möì höi tuön vaâo mùæt. Chên run, tay run, ngûúâi run. Thêåt khöën khöí, möåt àöìng tiïìn. Àïën chúå töi ài voâng quanh möåt lûúåt. Laåi voâng lûúåt thûá hai. Laåi voâng vaâ cûá thïë, cûá theâm thuöìng chaáy boãng möåt miïëng baánh chûng cho vaâo möìm vêîn nhaåt thïëch vúái chiïëc baánh chûng àang àûúåc veä lïn trûúác mùåt. Tay vêîn nùæm chùåt, möì höi ûúát nheâm caã àöìng tiïìn. Töi lêëm leát boã laåi túâ baåc vaâo trong tuã. Vûâa hoaân höìn ngoaãnh ra àûúâng caái àaä thêëy meå hêìm hêìm cêìm roi bûúác àïën aâo vaâo trong nhaâ.
 59. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 59 - Con ùn maâ chïët, chïët laåi ùn kia. Maây lêëy cùæp cuãa baâ möåt trùm baåc mang ài àêu? Tao seä tuöët xaác maây röìi mang cho quaå möí. Àöì Meå gêìm lïn laåc caã gioång - quyâ xuöëng, möåt trùm baåc àêu? Khiïëp quaá töi vöåi vaâng quyâ xuöëng. Cûá nhû moåi lêìn, viïåc meå bùæt quyâ laâ àiïìu khoá nhêët àöëi vúái töi. - Meå úi, con laåy meå. Möåt trùm úã trong tuã. Con giaã noá vaâo àêëy röìi. Xin meå àûâng àaánh con! Meå múã tuã thêëy túâ baåc thêëm àêîm möì höi vêîn àûúåc vo troân nùçm neáp giûäa nhûäng túâ tiïìn, gioång meå dõu laåi nhûng vêîn cau coá. - Thïë maây ùn cùæp tiïìn àïí laâm gò? Taåi sao laåi àöí àöën ra thïë haã? - Con àoái. Meå aå con àoái lùæm. Con àõnh mua baánh chûng, súå quaá con laåi mang noá vïì. Chiïëc roi böîng rúi khoãi tay meå. Möåt giêy sûäng laåi baâng hoaâng. Töi chûa hiïíu ra sao thò meå àaä àúä töi lïn ghò vaâo loâng. Vaâ lêìn àêìu tiïn trong quaäng àúâi thú êëu cuãa töi, töi thêëy meå nûác núã vò mònh. - Khöí thên con! Meå àïí con àoái quaá. Thöi, ài lêëy cuãi vaâo àêy, meå khöng bùæt con àoái nûäa. Cha tiïn nhên caái thùçng têy nhiïîu nhûúng! Giaá nhû khöng vò giùåc daä thò meå con baâ àêu àïën nöîi. Meå úi, con no röìi. Con no vò nhûäng gioåt nûúác mùæt vaâ cûã chó yïu thûúng cuãa meå. Àúâi con seä maäi maäi ghi sêu kyã niïåm coá möåt khöng hai naây. Muâa thu nùm 1984, öng cuå Thiïìu úã traåi cûáu tïë xaä höåi, sau khi ùn tïët rùçm thaáng bêíy vúái möåt ngûúâi baån úã àêu maäi Thaåch Àaån gêìn biïn giúái, vïì bõ chaãy maáu daå daây vaâ qua àúâi. Thêåt töåi nghiïåp! Cuå àaä ngoaâi bêíy mûúi nhûng vúái böå dao keáo cuä, vêîn coân àuã sûác lang thang vaâi chuåc cêy söë àïí kiïëm thïm caãi thiïån àúâi söëng cho mònh. Cuå vaâo traåi cûáu tïë gêìn nhû chó àïí nhúâ vaâo chöî úã. Caái àöìng trúå cêëp ñt oãi khöng àuã àïí rau chaáo mûúi ngaây, nïn úã àêy ai cuäng phaãi tûå mònh kiïëm thïm. Caã ngûúâi queâ quùåt caã ngûúâi bõ muâ lo, hoå ngûúâi thò tröng treã,
 60. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 60 ngûúâi thò coá hoå haâng phuå thïm, ngûúâi thò nhêån laâm nhûäng viïåc lùåt vùåt kiïëm ñt àöìng. Möîi ngûúâi möîi niïu möîi bïëp. Àau yïëu thò dûåa vaâo nhau, cuäng coá luác chûãi caäi nhau om toãi. Phaãi úã gêìn nhûäng ngûúâi coá khuyïët têåt, múái hay hoå coá möåt tñnh khñ thêët thûúâng. Nhiïìu khi töët àêëy xêëu àêëy vûâa rêët àaáng thûúng vûâa buöìn cûúâi. Tuy vêåy hoå vêîn laâ nhûäng ngûúâi khaá töët, thêåm chñ àaáng tin cêåy. Thay vaâo chöî öng cuå Thiïìu laâ möåt baâ giaâ, rêët giaâ nûäa kia. Vò baâ cuå úã tuöíi taám tû. Vai gaánh àöi laân tre, tay chöëng gêåy, cuå lang thang hïët nhaâ ga röìi laåi sang bïën xe, ngaây ngaây cuäng chñn mûúâi giúâ àïm múái thêëy mùåt cuå úã nhaâ. Trûâ nhûäng ngaây bõ mûa reát, coân àöi laân göìm thuöëc laá, baánh, keåo reã tiïìn àaä giuáp cho àúâi cuå vûâa coá miïëng ùn àaåm baåc vûâa daânh duåm àûúåc àöi àöìng lïî baái, cuå àaä quy chuâa tûâ tuöíi nùm mûúi nïn rêët tñn ngûúäng vaâ thaânh kñnh. Saát tûúâng nhaâ töi chñnh laâ traåi cûáu tïë. Nhûäng luác raãnh coá thúâi giúâ sang chúi töi thûúâng gúåi chuyïån hoãi thùm vïì àúâi cuå. Vaâ àêy laâ toaân böå nhûäng lúâi chùæp vaá: Cuå khöng coá àûáa con naâo. Quï úã xuöi, phiïu baåt lïn Laång Sún tûâ luác coân khoeã maånh. Buön baán coá khi àaä phaát àaåt, coá cú ngúi. Luác chó lùåt vùåt kiïëm dùm ba àöìng. Khöng coá hoå haâng baån hûäu thên vò ai cuäng ra ài trûúác cuå. Thoå quaá cuäng thiïåt thoâi. Cuå thúã daâi lùæc maái toác baåc phú nhû thïí ruä ài caái tuöíi taác quaá cao cuãa mònh, vaâ bao giúâ cuäng túái àoá: chêëm hïët. Nhûäng luác nhû vêåy töi cûá ngùæm nhòn hoaâi khuön mùåt phuác hêåu àeåp àeä cuãa cuå, loâng khöng khoãi tiïëc thêìm. Nùm thaáng àaä gùåm hïët böå rùng hùèn phaãi n hû nhûäng haåt na àïìu àùån, àöi möi moãng vêîn coân phúát höìng vúái àûúâng viïìn roä neát, vúái caái muäi thùèng thanh tuá, vêìng traán àïìu àùån Têët caã toaát lïn veã àeåp haâi hoaâ túâi treã chung. Àeåp lùæm, con ngûúâi naây àeåp lùæm! Khöng biïët khi thanh xuên àaä coá bao ngûúâi àaân öng raåp dûúái chên baâ? Biïët bao nhiïu? Maâ nay cuå laåi phaãi vaâo cûáu tïë? Khöng coá con caái thêåt quaã laâ àaáng súå! Töi thêëy thêåt diïîm phuác biïët bao khi meå cuãa mònh. Ngûúâi
 61. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN VIÏÅT NAM HIÏÅN ÀAÅI 61 àang àûúåc söëng quêy quêìn bïn con chaáu. vaâ tuy cuöåc söëng chùèng giaâu sang lùæm nhûng baâ khöng phaãi chõu thiïëu thöën bêët kïí caái gò. Vaã laåi cuöåc söëng cuãa meå, cuäng nhû baâ meå àêy naâo coá àoâi hoãi gò nhiïìu. Bûäa ùn duâ àêìy mêm àêìy moán, caác giaâ cuäng chó chêëm chêëm muát muát. Quêìn aáo duâ coá xïëp àêìy hoâm, cuäng chó qua quyát bùçng mêëy maãnh rung ruác, coá khi taä ra röìi con chaáu giêëu vûát ài, caác cuå vêîn coân tiïëc reã. Töi biïët rùçng trong höì sú nhêåp traåi cûáu tïë xaä höåi cuå tïn laâ haånh, nhûng khi àûúåc hoãi tïn laâ gò, cuå baão ai cuäng goåi töi laâ ba. Ngûúâi ta cûá goåi laâ baâ Ba. Caái tïn àoá xuêët xûá ra sao cuå khöng giaãi thñch maâ chó cûúâi. - Ngûúâi ta cûá goåi röìi thaânh tïn. Goåi thïë naâo thò nïn thïë vêåy. Thêëm thoaát thïë maâ cuå àaä úã àêy àûúåc nùm nùm. Cuå ba giúâ àaä yïëu ài nhiïìu khöng coân sûác àïí gaánh àöi laân nûäa, chó úã quanh quêín vaâ chùm chuát kinh kïå. Nhaâ nûúác cuäng àaä tùng phêìn trúå cêëp cho nhûäng ngûúâi úã cûáu tïë. Cuå Ba vêîn daânh duåm àûúåc trïn trùm ngaân phoâng khi nùçm xuöëng thò nhúâ chuáng töi àûa vong cuå lïn chuâa. Àang ùn ba bûäa cuå ruát xuöëng ùn hai bûäa. Khöng àuã ùn cúm thõt caá cuå ùn chaáo ùn rau. Khi naâo chûa coá trúå cêëp thò daânh phaãi nhúâ vaâo loâng haão têm cuãa haâng xoám. Cuäng xin noái thïm laâ luác àoá moåi ngûúâi xung quanh cuäng coân rêët khoá khùn, cuå biïët vêåy nïn ai biïëu gò nhêån nêëy chûá khöng khi naâo ngoã lúâi xin hoùåc kïí lïí laâm ngûúâi àöång loâng. Àaä vêåy khöng möåt kyâ möìng möåt naâo cuå quïn gûãi lïî àïën núi chên quy, khöng möåt àaám tang naâo trong phöë xaá cuå khöng àïën viïëng. Möåt höm cuå chöëng gêåy xuöëng nhaâ töi vaâ thò thêìm. - Töi baão rùçng töi coân söëng àïën nùm chñn tû tuöíi. Chõ xem duâm cho, nùm nay xung khùæc vúái töi, khöng biïët coá laâm sao khöng? - Cuå noái nhoã túái mûác töi phaãi hoãi laåi. Nhûäng àiïìu töi xem ra cho ngûúâi khaác, chñnh töi cuäng thêëy thêåt laå kyâ. Coá thïí àêy chó laâ nhûäng sùæp xïëp ngêîu nhiïn, hay laâ möåt sûå huyïìn bñ naâo àoá laâm töi rêët khoá tin úã chñnh mònh. Nhûng roä raâng laâ bùçng ba mûúi hai cêy baâi têy giúã ra àïí xem cho cuå, töi àaä thêëy möåt