Thú chơi người Hà Nội

pdf 50 trang ngocly 03/06/2021 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thú chơi người Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthu_choi_nguoi_ha_noi.pdf

Nội dung text: Thú chơi người Hà Nội

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu ® HDINVESTMENT.JSC www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Nguy n Th Khuyên | Hi u ñính: Bùi Quang Tú Đi L 1000 n ăm Th ăng Long 2010 1 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 2. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Hà N i luôn là m t ñ a danh v ăn hóa, kinh t , chính tr c a c n ưc. Tìm hi u các thông tin v kinh t , v ăn hóa, gi i trí .c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng lp nhân dân. Bên c nh ñó, n ăm 2010 là n ăm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñi l 1000 n ăm Th ăng Long. Đây là m t c t m c v ăn hóa, l ch s ñưc quan tâm c a c trong và ngoài n ưc. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh h ưng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñưc công ty CP ĐT Hoàng Đt tri n khai th c hi n t tháng 2 n ăm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m v ăn hóa gây ñưc n t ưng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đi L 1000 n ăm Th ăng Long ñang ñ n r t g n, d án c ũng ñang ñi vào giai ñon g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đi L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đi L , c ũng nh ư nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ng ưi Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra mt nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñin t ñưc t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi vng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñiu thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñưc s ưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñưc nh ng thi u sót. M t s t ư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñưc s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nhn ñưc nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 2 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 3. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Mc L c Th ư ng 2 Thú ch ơi Hà N i trong tùy bút B ăng S ơn 3 Ch ơi hoa - Nét v ăn hóa ñc s c c a ng ưi Hà N i 7 Thú ch ơi qu t c c a nh ng ng ưi yêu Hà N i 9 Ăn ñêm – Thú vui m th c Hà thành 13 C t ưng h G ươ m - Nét v ăn hoá ñc ñáo 17 Cá c nh – Mê ho c lòng ng ưi 19 Ch i gà Hà Thành - Ngh ch ơi l m công phu 23 K ngh luy n chim vành khuyên Hà N i 28 Th y sinh, thú ch ơi m i c a ng ưi 32 Hà N i 32 Thú ch ơi xe ñp c c a ng ưi Hà thành 35 Thú ch ơi chim chào mào c a ng ưi 39 Hà thành 39 Ng ưi Hà N i v i thú ch ơi hoa ñào 42 Thú ch ơi cây c nh c a ng ưi Hà N i 46 Thú ch ơi c ngo n c a ng ưi Hà N i x ưa 48 3 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 4. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Thú ch ơi Hà N i trong tùy bút B ăng S ơn Mt Hà N i thanh l ch, hào hoa trong tâm trí c a nh ng ng ưi con th ñô và c a c nh ng ai m t l n ho c th m chí ch ưa t ng ñ t chân lên m nh ñ t này còn th hi n thú ch ơi tao nhã và ñm ñà ch t kinh k ỳ. Tu ỳ bút c a B ăng S ơn ñã tái d ng tr ưc m t ng ưi ñc m t Hà N i “nghèo v n sang, v t v v n ung dung”, nh t là trong ngh thu t ch ơi nhi u công phu. Trong tu ỳ bút T n m n v ch ơi, B ăng S ơn ñã vi t v m t s thú ch ơi c a ng ưi H à thành, ñn hôm nay dù còn t n t i hay ñã tr thành “vang bóng”, nó v n hi n di n s ng ñng m t Hà N i sang tr ng v i thú ch ơi thanh cao tao nhã. Đó là nh ng ng ưi ch ơi hoa, ch ơi cây th , ch ơi chim, ch ơi tem, ch ơi sách ñã làm thành d u n m t Hà N i có nét ñp r t riêng. “Xem hát” c ũng là thói quen c a nhi u ng ưi th ñô nh ng th p ni ên tr ưc. Hình nh c a nh ng ng ưi ñi xem hát m i th t h p d n, ñ thành ph n t b ình dân ñn trí th c có c : “Ông thông, th y ký, bà “la ghim”, bác hàng khô, anh b c vác, c u nh , cô sen, ch hai khâu ñ m, chen chúc nhau ñ nghe xem”. Quang c nh c ũng vui m t ñn l , ñ ng chen chúc nhau l nh trong bóng t i mà không ai kêu ca. C nhà v ăn B ăng S ơn Thú xem hát c a ng ưi Hà N i không ch c a riêng nh ng t ng l p trung l ưu có ti n, nó còn là món ăn tinh th n c a nh ng ng ưi bình dân, th m chí thu c t ng l p d ưi nh ư cô sen, anh làm thuê h p d n b t c v khách ph ươ ng xa nào ghé l i Hà thành. 4 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 5. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Tên tu i c a nh ng r p hát S m Công, Hi p Thành, T Nh ư; nh ng ngh s m t th i: Ái Liên, Kim Chung, S Hùng, Hu ỳnh Thái, Kim Xuân; nh ng tích tu ng n i ti ng: L ưu B ình Dươ ng L , Lã B hí Điêu Thuy n, M Cô Ph ưng ñã khi n ñ i s ng tinh th n Hà N i mang m t nét ñ c ñáo riêng ñn hôm nay v n còn nc ti ng. T c bói tu ng c ũng l à thú vui c a ng ưi Hà N i, ñ u xuân n ăm m i ng ưi ta nô n c ñi xem m t v có h u, có ñào kép ñp, gi ng ca mùi hi v ng ni m vui, xua ñi s xúi qu y. Ng ưi Hà N i hôm nay ñã mt d n thú vui thu tr ưc nh ưng nhà v ăn B ăng S ơn khng ñ nh: “Ch t hào hoa c a H à Ni ñâu có m t, ch ng qua ñang b cái xô b l n át”. Nh ng n ăm ñ u th k XXI, v ăn hoá nghe nhìn có nhi u ñiu ki n kh i s c, song d u n m t th i Hà N i x p h àng chen chúc các r p c i l ươ ng, xem bói tu ng hay xa x h ơn là ánh ñèn sang tr ng chuyên nghi p ti Nhà hát L n “xuân thu nh k ỳ” có l còn mãi ñn hôm nay nh ư m t nét ch m phá trong vô vàn b n s c kinh k ỳ Th ăng Long. Thú s ưu t m c a ng ưi Hà N i c ũng là m t nét ñ p mà ng ưi ch ơi hi n lên là nh ng nhà th ưng lãm ngh thu t th c s . B ăng S ơn kh c ho chân dung c a nh ng con ng ưi v a sành s i, v a tinh t ưng trong nh ng m ng riêng c a thú ch ơi này. Đó là m t Thanh T nh nhà th ơ su t ñ i ăn c ơm t p th ba hào, s ng trong c ăn phòng nh l nh l o vng v mà d n tình yêu c a mình cho nh ng c v t vô giá. Đó là tình b n c a nh ng ng ưi có “con m t xanh” tìm ñn nhau trong muôn trùng khó kh ăn, t ng nhau b n Ki u vô giá r i góp cho mình m t tri k trong ñ i. Thú ch ơi y cho trí tu ñưc nâng cao, th ăng hoa thành tình ng ưi m i ñúng là v ñ p c a ñ i s ng. Thú ch ơi chim c a ng ưi Hà N i 5 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 6. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ch ơi hoa, ch ơi lá c ũng là nét ñp trong ñ i s ng v ăn hoá c a ng ưi Hà N i. T t ñ n xuân v , h u nh ư m i n p nhà th ñô ñ u lung linh màu s c c a hoa: h ng lam, h ng qu , h ng b ch, c m ch ưng, ñ u th ơm, p ăng xê, cúc ñi ñoá Thú ch ơi lá khi n ng ưi mê thích hình nh nh ng hòn non b trên kho nh sân ch t h p ph c , m t ch u nh ài, mt thân cúc m c chút xanh t ươ i rì rào c a cây lá ñ ñem ñ n cho lòng ng ưi chút d u nh mà không khí b i b m c a thành ph khó lòng có ñưc. “C m hoa ch ơi là m t ngh thu t, m t cách sinh d ưng n a”, chính vì th , nét ch ơi sang tr ng y c a ng ưi H à thành c ũng là cách m i g i thiên nhiên, giao hoà nh ng ti ng nh c lòng vào b n ph i khí ca v ũ tr . Thú ch ơi c a ng ưi Hà N i gói ghém trong ñó c nh ng ý ngh ĩa c a ñ i s ng tinh th n, do v y ch ng th nói v ăn hoá v t ch t c a th ñô n m bên ngoài nh ng giá tr “phi v t th ”, nó hoà qu ên vào nhau ñ ñ ng hành làm nên g ươ ng m t ñ p, thanh tú v à sang tr ng c a m nh ñ t ñô thành. Nét ñp y hi n di n trong c mi ng ăn, th c u ng, trong c cách ch ơi m t bông hoa, m t con tem quí, v a dân dã mà v n ñ y l ch lãm. Đng sau thú ăn ch ơi tinh t y là dáng d p c a ng ưi Hà N i d ù ch ưa hoàn toàn th ư thái nh ưng vn ung dung, ch ưa h t v t v nh ng v n hào hoa, tao nhã, ñ bi t cách th ưng th c mt chén trà, ñc m t bài th ơ B n s c v ăn hoá Hà N i vì th càng tr nên ñm ñà và nh t ñ nh không th phai nh t hay ñ t g c hoàn toàn cho dù th k m i ñã sang tr n m t th p niên. 6 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 7. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ch ơi hoa – Nét v ăn hóa ñc s c c a Hà N i Hà N i là thành ph c a nghìn n ăm v ăn hi n. S ñ i thay hàng ngày c a Th Đô l àm chúng ta ph i nh l i m t th i c a Hà N i x ưa. V ăn hóa Hà N i d ưng nh ư ñã ñi vào s sách. Và Hà N i thu hút du khách trong và ngoài n ưc b i nh ng nét v ăn hóa ñ c s c. Mt trong nh ng nét v ăn hóa ñ c s c và ñưc duy trì nh ư m t n t s ng, m t phong cách sng ñó là nh ng gánh hàng hoa Hà N i. Mi sáng mai th c gi y, chúng ta b t g p nh ng con ph Hà N i b t ngàn các lo i hoa, rc r trong s c hoa và h ươ ng hoa. Không bi t hoa t ñâu ñ v trung tâm thành ph Hà N i mà nhi u ñ n th , hoa ñưc ch t làng hoa Tây T u, làng hoa Ng c Hà hay t ch hoa Yên Ph Dù làng hoa hay ch hoa nào ñi n a nh ưng nh ng gánh hoa, nh ng xe hoa v n t ươ i nguyên, v n e p trong nh ng gi t s ươ ng ban mai. Các loài hoa khoe s c trên ph Hoa ñã tr thành m t nhu c u, m t món ăn tinh th n không th thi u c a ng ưi dân H à Ni. Và ñó c ũng là m t thói quen th ưng th c hoa c a ng ưi Hà N i. Dù ph òng làm vi c, hay phòng ăn, phòng ng và ñc bi t là phòng khách luôn t n t i m t l hoa khoe sc và t a h ươ ng. Hoa ñưc ng ưi dân ch vào thành ph b ng m i ph ươ ng ti n, nào là nh ng gánh hoa, nào là nh ng chi c xe ch ñ y hoa và th m chí c ôtô ch hoa n a. Nét v ăn hóa t x ưa ca ng ưi Hà N i ñó là dù ngày th ưng hay nh ng ngày l , ngày t t h ñ u mua hoa v cm. 7 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 8. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Hoa r c r m t góc ph Mùa nào thì có th c y và hoa c ũng v y. Hoa cúc, hoa h ng, hoa ñ ng ti n, hoa lay ơn, hoa t mu i, bách h p, hoa sen h ng, sen tr ng, hoa ly, h ưng d ươ ng, hoa ñi c luân phiên nhau khoe s c theo t ng mùa. Hoa h ng có quanh n ăm v i nhi u màu s c, nhi u lo i. Mua hoa nh ng hàng bán rong luôn ñưc ng ưi dân l a ch n vì hoa t ươ i, r , ng ưi bán hoa chân th t, t m , lúc nào c ũng ni m n , hi n lành nh ư chính nh ng bông hoa. Nh ng bu i tr ưa hè hay vào bu i chi u tà, nhìn th y hàng hoa rong, dù ch còn m t còn l i m t ít hoa, dù tr i ñang n ng hay ñang m ưa th nào, c ũng th y lòng d u l i v à sn sàng mua dù là nh ng bông hoa cu i cùng. Tháng nào c ũng th , n ăm nào c ũng v y, c ngày ngày nh ng xe hoa, gánh hoa tr ên ñưng Hà N i v n c m i mi t v i cu c ñ i c a mình. M i ñ i hoa là m t ñ i m ưu sinh ca nh ng ng ưi bán hoa tô th m cho cu c s ng b ng h ươ ng và s c. C ũng nh ư bao lâu nay, giá c a các lo i hoa v n v y, nh ng gánh hoa rong vì th c ũng s c òn mãi trên ñưng ph Hà N i nh ư ñã t lâu nay Dù cu c s ng v n n ào, t p n p và ngày m t ñ i thay nh ưng Hà N i v n th ơm h ươ ng hàng hoa. 8 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 9. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Thú ch ơi qu t c c a nh ng ng ưi yêu Hà N i Nhi u ng ưi có s thích s ưu t m ñ c nh ư xe máy, ñ g m, tranh nh, nh ưng ñi v i nh ng ng ưi yêu Hà N i l i có m t thú ch ơi ñc bi t khác ñó là thú ch ơi qu t c . Trong cu c s ng n ã, náo nhi t c a ng ưi dân th thành, ñây ñó, trong nh ng ngõ ph , mái nhà, ban công c kính c a Th ñô v n t n t i thú ch ơi qu t c - ni m ñam m ê mang ñm d u n l ch s c a nh ng ng ưi yêu Hà N i, yêu m nh ñt ngàn n ăm v ăn hi n. Hu h t nh ng ng ưi có s thích ch ơi qu t c ñ u có ñim chung là r t am hi u v ngh cơ khí, ñin dân d ng. Ng ưi ch ơi th ưng xuyên tìm tòi các tài li u, h c t p kinh nghi m v l p ñ t, c ơ ch v n hành, r i nh ng nét duyên dáng t v ngoài ñn t ng con c, tng m i hàn bên trong chi c qu t và coi nó nh ư m t thú vui trong cu c s ng, m t món c v t quý giá. Theo gi i am hi u ñ ñin c , qu t ñin x ưa th ưng ñưc chia thành ba ñi: M t v òng ch p (lo i ñưc làm t 1902-1953) có vòng ñng lõi thép t o hi u ng t tr ưng l ch; ñi “tân” là qu t ch y t (ra lò t n ăm 1954 ñ n nay). Hi n trên th tr ưng qu t ñin c ti 99% là lo i môt ơ vòng ch p. Lo i th ba r t “ ñ c” là qu t ch y than h p ch t. Qu t này c ũng s d ng ñin nh ưng dùng hai c c than ñá trong thân qu t. Đây m i là lo i c nh t, xu t hi n t khi có ñin ñn n ăm 1902, r t hi m n ưc ta. Yêu thích r i ñam mê t ñ nào không bi t Trong m t c ăn nhà nh trên ph Hàng B , m t con ph nh l t th m gi a khu ph c H à Ni, có m t c a hàng tr ưng bày, bán qu t c mang tên Duong & Son – Old Fans Workshop. 9 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 10. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi T nhi u n ăm nay, c ơ s kinh doanh m t hàng t ưng ch ng nh ư khó mua, khó bán, ch ng m y ai quan tâm này l i là n ơi thu hút r t nhi u du khách n ưc ngoài. H tìm ñn ñây, d ưng nh ư ñ tìm v nh ng giá tr l ch s c a Hà N i x ưa. Ch c a hàng, ông Lê T n, k nhi u n ăm tr ưc, nhìn th y nh ng chi c qu t ñin c ũ, hng, n m l ăn lóc trong góc nhà c a các gia ñình, ông n y ra ý ñ nh xin v , r i l m s a ch a, ch p n i t ng con vít, m i hàn. Ông t n m n tháo t ng b ph n, tra d u, lau r a ñn khi nó sáng bóng m i thôi. Th i y, r t nhi u các c ơ quan nhà n ưc thanh lý ñ ñ c c ũ trong ñó có qu t n ên công vi c thu th p c a ông r t thu n l i. Ông cho r ng m i chi c qu t là m t th i k ỳ l ch s c a Hà N i, t nh ng n ăm tháng khó kh ăn ñn th i k ỳ ñ i s ng ng ưi dân ñưc c i thi n. Do v y, càng làm, ông T n c àng say s ưa v ñ p mà ông cho là “quý phái” c a nh ng cây qu t c . Và, t nhi u n ăm qua, trong c ăn nhà nh Hàng B c a mình, t t ng m t cho t i t ng ba, ông T n ñ u giành ñ ch a hàng tr ăm chi c qu t c các lo i. Qu t ông s ưu t m mang nhi u qu c t ch khác nhau t Ý, Hà Lan, Pháp Ông Tn hào h ng cho bi t qu t c có v ñ p huy n bí vì nó có "h n". 10 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 11. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Trong “kho” ông T n có nhi u lo i qu t nh ưng n t ưng nh t là lo i mang hi u Marelli (Ý). Đây là lo i qu t mà gi i s ưu t m trong và ngoài n ưc “lùng” nhi u nh t b i s quý hi m c a nó. Qu t Marelli ñưc làm r t công phu. Th i ñó, dòng qu t này ch gi ành cho gi i t ư s n quý t c. Qu t tr n Marelli trong kho ông T n là lo i có ba cánh b ng g Ý (lo i g c c quí, không b cong vênh, m i m t dù b t c nhi t ñ , th i ti t nào). Qu t còn có tai ñng, thân gang s ơn màu nâu ñen. Đ có th “t u” ñưc nh ng chi c qu t c , ông T n ph i ñi r t nhi u n ơi. H có n ơi nào thanh lý qu t c ũ hay bi t nhà nào có là ông l p t c có m t ñ th m ñ nh và s n sàng b ti n ra mua b ng ñưc. Th m chí ông còn ñt h p ñ ng v i dân ñ ng nát, s t v n ñ khi h mua ñưc nh ng chi c qu t c ũ lâu ñ i thì bán l i cho ông v i giá cao h ơn. Nh c ñ n dân ñam mê qu t c Hà thành, ngoài ông T n, còn ph i k ñ n ông Phúc T Hi n, anh Hùng Đưng Thành, anh Long Hoàng Hoa Thám nh ng ng ưi ñi ñ u trong trào l ưu s ưu t p qu t b t ñ u r m r vào nh ng n ăm 1986 tr ưc ñây. Trong gi i s ưu t p ñ c , ai c ũng bi t anh Long là m t trong r t ít ng ưi s ưu t p qu t c có ñưc vài qu t Marelli thu c lo i c c hi m. Hai chi c Marelli trong b s ưu t p c a anh Long ñưc s n xu t t n ăm 1910, 4 cánh, l ng kích c 40 cm, m i chi c qu t có giá l ên ti vài ngàn ñô. Ngoài ra, anh Long còn s h u m t chi c Libelle c a Đ c, ñưc s n xu t v ào n ăm 1915. Đó là m t chi c qu t nh , l ng hai cánh, anh mua ñưc t n ăm 2004, trong m t ln ñ n nhà ng ưi quen. 11 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 12. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Đc bi t, nhà s ưu t p qu t c này còn l ưu tr ñưc hai chi c qu t thu c lo i c c quý mà s ra ñ i c a nó ñánh d u m t d u m c trong quá trình phát tri n c a ngành c ơ khí th gi i. Đó là nh ng chi c qu t ñưc s n xu t vào n ăm 1890, khi ñin m i ñưc phát minh, chúng ch y b ng ch i than, cánh g , dây d n ñin có v ñưc làm b ng gi y m t chi c do M s n xu t và m t chi c Genteur c a Pháp. Mi cây qu t, m t th i k ỳ l ch s Nh ng n ăm g n ñây, ngu n qu t c Vi t Nam ñã g n nh ư c n b i gi i mê qu t ng ày càng “s ăn” nhi u, dân ch ơi qu t th ưng ph i ñ t mua hàng Campuchia và Đc. Theo anh Long, lch s cây qu t nói chung và qu t Marelli Vi t Nam c ũng th ăng tr m nh ư ñi ng ưi v y. Qu t ra ñ i t cu i th k 18 nh ưng ph i ñ n n ăm 1902 m i vào n ưc ta khi Nh à máy ñin Yên Ph xây d ng. Nh ng qu t c này ñưc ng ưi Pháp ch sang treo hàng lo t ti dinh s , bi t th Pháp c ñ làm d u ñi cái nóng nh ư rang c a mi n nhi t ñ i. Ni m vui c a m i ng ưi ch ơi qu t ñó là khi s a ch a thành công món ñ c a mình. Nhìn m i cánh qu t quay sau bao n ăm b b xó, dân s ưu t p qu t c H à thành hay nói vui v ni m ñam mê c a mình là ngh kh i ñ ng l i c máy th i gian. Cũng vì ni m yêu thích y, dân ch ơi qu t c ñã không qu n ng i v t v , lang thang kh p 36 ph ph ưng. Và n i bu n ñ n v i h là khi ph i trao món ñ ưng ý c a mình cho nh ng du khách nưc ngoài có cùng s thích. “N u có ñiu ki n, tôi mu n gi t t c cho mình nh ư m t ch ng tích c a m t th i Hà N i xưa", ông Phúc nói. 12 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 13. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ăn ñêm – Thú vui m th c Hà thành Hà N i không ch n ào và náo nhi t v i r t nhi u ho t ñ ng ban ngày mà ñêm ñn n ơi ñây c ũng t o riêng cho mình s sôi ñ ng, ñông ñúc v i nh ng h àng quán và món ăn ñêm h p d n. Không ch d ng l i nhu c u ăn u ng ñơn thu n, ăn ñêm ñã tr th ành thú vui c a ng ưi Hà N i th m chí là nét v ăn hóa m th c ñ c ñáo. Th t khó ñ th ng kê ñưc h t s l ưng c ũng nh ư tên g i b i s ña d ng v à phong phú ca các quán ăn ñêm Hà N i. T nh ng món ăn ch ơi nh ư c, nem chua rán, n m, tr ng cút l n cho ñ n nh ng món ñim tâm làm m lòng nh ng ng ưi ñang ñói nh ư cháo, bún, ph , bánh m ỳ ñ u d dàng b t g p m t góc ph hay con ngõ nh n ơi thành ph này. 13 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 14. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Nu tr ưc ñây, nh ng món ăn ñêm ña ph n ch dành cho nh ng ng ưi lao ñ ng ph i làm ca, ñêm mu n, t t vào bên ñưng, ăn u ng qua quýt thì gi ñây ăn ñêm là thú vui ca m i gi i, m i l a tu i và t ng l p khác nhau. Ng ưi tr , tàn cu c ch ơi là lúc “ông anh ru t” lên ti ng, h kéo nhau vào quán nh , xuýt xoa bát c nóng, lai rai qu sung n i ti p câu chuy n. V i ng ưi già, bát cháo khuya v a m lòng v a b sung d ưng ch t cn thi t Gi ñây, ng ưi ta ăn ñêm không ch “gi i quy t nhu c u c a cái d d ày” mà thay vào ñó là vì thú vui, là ñ g p g b n bè, giãi bày sau nh ng gi làm vi c c ăng th ng hay d p ñ gia ñình, ng ưi thân quây qu n thân m t. M i ng ưi m i m c ñích, vì th mà nh ng hàng quán ñêm luôn ñông vui, ai ai c ũng râm ran chuy n trò Hà N i v ñêm b ng l t xác, không xô b , n ào nh ư cu c s ng h i h ban ngày mà sâu l ng, nh n nh p theo mt cách riêng không n ơi nào có ñưc. Làm nên s sôi ñ ng cho m th c ñêm Hà thành có s góp m t c a vô v àn món ăn khác nhau nh ưng có l thông d ng h ơn c là ph . Ph thì ñâu c ũng có nh ưng ngon nh t v n là ph Hà N i. Không ch ñơn thu n là món ăn ch ơi, ph là món ăn dân dã, ăn va ngon, v a no l i r ti n. Ph không ch ñưc lòng th c khách trong n ưc t b ình dân ñn sang giàu, mà r t nhi u khách n ưc ngoài khi ñn Vi t Nam c ũng t ra thích thú vi món ăn thú v này. 14 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 15. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Đng ngay sau ph , và c ũng là “h hàng” nhà ph ph i k ñ n các món bún, mi n m à ñưc ưa chu ng nh t v n là mi n ngan. T n i n ưc lu c c a hàng ch c con ngan, thêm chút hành khô, m ăng, th o qu bát mi n ngan có s c h p d n không k ñêm ñông l nh giá hay ñêm hè tr ăng thanh. Cháo c ũng là m t món ăn không th b qua khi khi nh c ñ n món ăn ñêm Hà N i. Cháo ñêm Hà N i có nét thú v riêng, th ưng n u ñ c ch không loãng và lõng bõng n ưc như bát cháo ñêm Sài Gòn. Th ưng g o dùng n u cháo có m t ph n ñưc ngâm tr ưc, giã d p, ñun nh l a cho cháo quánh l i. Không ch th ơm ngon b i v ng t c a th t, c a các nguyên li u dùng n u cháo, cháo ñêm Hà N i còn ñm ñà ñ v b i các gia v kèm theo. Ph ng ph t là h ươ ng hành hoa, tía tô, là v cay n ng c a d m t i, h t ti êu, t b t bát cháo ñêm nh nhàng, v a ñ no b ng ñ “c m c ” ñ n sáng hôm sau v a ñ h p d n ñ “chi u lòng” m i th c khách. Bên c nh nh ng món ăn quen thu c, do nhu cu ăn ñêm ngày càng t ăng, các món ăn ñêm vì th c ũng ña d ng t ng ng ày. Nào món nưng, món lu c, l u và các món nh u m i món ăn mang h ươ ng v riêng phù h p v i tng mùa khác nhau khi n cho b c tranh m th c Hà thành tr nên sinh ñng, nhi u màu s c h ơn. 15 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 16. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Đn Hà N i, bên c nh nh ng danh lam th ng c nh và r t nhi u nét ñ p khác b n nh ñng b qua th gi i m th c muôn màu nhé. Trong ñó, nh ng món ăn ñêm c ũng là m t ph n không th thi u. Có th r t nhi u món b n ñã b t g p ñâu ñó trên m i mi n ñ t nưc, song khi th ưng th c nh ng món ăn ñ c tr ưng và do chính bàn tay ch bi n t ài hoa c a ng ưi Hà N i, món ăn nh ư mang phong v khác: g n g ũi, v n v ươ ng, v a quen va l . 16 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 17. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi C t ưng h G ươ m - Nét v ăn hoá ñc ñáo Đn Hà N i, th ăm h G ươ m, n u d ng chân lâu h ơn m t chút, k h ơn m t chút, h n du khách s nh n ra, bên c nh tháp Rùa, tháp Bút , còn có nh ng nét r t ñ i th ưng nh ưng ñc ñáo, cu n hút: Nh ng bàn c t ưng ven h . C ñ n kho ng chi u tà, khi ánh n ng m t tr i ñã d u ñi nhi u, không khí mát m d n bao trùm không gian thì c ũng là th i ñim "h i" c b t ñ u. Đim t p trung các bàn c nhi u nh t là b h phía tây, ñ i di n v i khu t ưng ñài vua Lê và phía sân bên trong ca ñ n Ng c S ơn. Trung bình có kho ng 25 - 30 bàn c n m r i rác d c b h , ñôi khi tràn sang c góc h phía ph Hàng Khay, còn trong ñn Ng c S ơn, s l ưng có ít h ơn nh ưng c ũng ph i ñ n c ch c bàn. Mi bàn c ch có 2 ng ưi ch ơi nh ưng có ñn 5 - 6 ng ưi xem và bình lu n, chính ñiu này ñã t o nên s c hút và s r n rã c a nh ng bàn c t ưng. Không ai nh chính xác bàn c t ưng xu t hi n bên h G ươ m t khi n ào, nh ưng theo mt s c ch ơi c lâu n ăm, cách ñây kho ng g n 20 năm, ng ưi ta ñã th y xu t hi n bàn c t ưng trên ph Lê Thái T , v sau do ngày càng ñông ng ưi ch ơi nên ñã m rng ra phía b h ñ i di n. Ph n l n ng ưi ch ơi c ñây là các c cao tu i. Ngoài th ư dãn, hóng mát, ñây c òn là nơi ñ các c g p g , giao l ưu, h c h i. 17 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 18. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi C Ph ươ ng - m t ng ưi ch ơi c g n 30 n ăm nay cho bi t, con ng ưi ta mu n th ành công dù là chuy n l n hay chuy n nh , ñiu ñ u tiên c n ph i có là tính cn th n. Ch ơi c t ưng không ch là m t cách th ư dãn mà còn là cách ñ rèn luy n con ng ưi b i khi ch ơi, ng ưi c m quân không th v i vàng, qua quýt trong m i n ưc ñi. Nu nh ư tr ưc ñây, c t ưng ñưc xem là môn th thao dành riêng cho ng ưi cao tu i thì hi n nay, ñã có khá ñông thanh niên b nh ng quân c này "hút h n". Đn v i "h i" c t ưng bên b h G ươ m, b n s th y tóc b c, tóc xanh xen l n v i nhau. Bên c nh nh ng l i bình ch m rãi, khoan thai c a các c là nh ng ti ng c ưi, ti ng xuýt xoa tr ưc th c hi m c a l p thanh niên. Môn c t ưng ñã g n k t ñưc các th h v i nhau, không còn s phân bi t tu i tác. Anh Nguy n Đă ng Khoa - m t trong nh ng ng ưi "nghi n" c t ưng dù ch m i 30 tu i cho bi t, c t ưng là m t môn th thao trí tu , th hi n tính cách, kh n ăng t ư duy, t m nhìn và trình ñ c a m i ng ưi, nó còn rèn luy n cho con ng ưi kh n ăng nh ìn xa trông rng, tính c n th n và kiên trì. Không nh ng th , ch ơi c t ưng còn giúp ng ưi ta t ăng c ưng, duy trì trí nh , nhanh nh n và ho t bát h ơn. Nh ng ng ưi ch ơi c lâu n ăm cho bi t, c t ưng còn là môn th thao th hi n tính cách, quan ñim c a ng ưi ph ươ ng Đông luôn s d ng trí tu ch không ph i v ũ l c ñ chi n th ng. Trong c t ưng, trình ñ ng ưi ch ơi ñưc chia làm hai lo i: Ph thông và c ñ o. T rong c t ưng ph thông, ng ưi ch ơi s d ng m i bi n pháp ñ chi n th ng. Còn trong c ño, ñó l i là s giao l ưu tính cách gi a hai ng ưi ch ơi. C Ph ươ ng cho bi t, xem m t ván c là bi t ñưc tính cách c a ng ưi ch ơi. Ai suy ngh ĩ nông c n, n ưc c ch nh m vào cái l i tr ưc m t; ai m ưu mô thì n ưc ñi ñ y toan tính, th c gi ăng nhi u b y; còn ai ñim t ĩnh, ôn hoà thì th ng i v ng chãi, n ưc c thoáng ñt, nhanh nh ưng hi u qu , công th toàn di n. Nh ng bàn c nào có "k ỳ th " c m quân bao gi c ũng ñông ch t ng ưi xem. Vưt qua ý ngh ĩa là m t môn th thao trí tu , lành m nh, c t ưng ven b h G ươ m ñã và ñang tr thành m t nét sinh ho t v ăn hoá tao nhã và ñc ñáo. Nh ng ng ưi ñã t ng mt l n ñ t chân ñ n h G ươ m, m t l n ñưc xem m t ván c t ưng, s không th n ào quên, b i ñó c ũng chính là m t nét v ăn hoá c a ng ưi Hà N i. 18 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 19. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Cá c nh – Mê ho c lòng ng ưi Ch m t ngày sau khi Hi p ñ nh Paris ký k t vào tháng Giêng n ăm 1973, dân Hà N i s ơ tán các t nh, thành l c t c kéo v . M ơ ưc c a ng ưi l n là hòa bình húp cháo c ũng sưng. Còn ñám con tr háo h c v thành ph ñ mùa hè ñưc b t ve, ch ơi tr n t ìm, ch ơi xèng và nh t là ch ơi cá ch i. Nh ng d u v t ñ nát v n còn và nh ng c ăn nhà b ng tre l p gi y d u do các t nh giúp nh ng gia ñình b bom M b t ñ u m c lên ph Khâm Thiên, Ph ươ ng Li t, Giáp Bát, ngõ Mai H ươ ng, An D ươ ng Các c a hàng g o, th c ph m ñông ñúc h ơn. L ũ tr , trong lúc x p hàng ch cô m u dch viên m c a tranh th ch ơi cá ch i. Bu i sáng, ch cho ng ưi l n ñi làm là b t ñ u công vi c c a l ũ tr . Đ a thì mang v t làm b ng m nh v i xô ra các rãnh thoát n ưc ñi b t h ng tr n hay c m móc s t b t giun v cho cá ăn. 19 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 20. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Đa nào ch ưa có cá ch i mà m n V ng hay làng Tám, Giáp Bát thì ra Ch M ơ,ñám trên ph ra ch Hôm, ch Hàng Bè hay ch Hàng Da. Ph Hàng Bông có gia ñình ông Tiêu, s nhà 114 n i ti ng v bán các lo i cá thu hút con tr các ph H àng Gai, Lý Qu c S ư, Hàng Tr ng ñ n ch tr và mua su t ngày. Th i y thi u v i nên ñám con trai m c qu n ñùi, áo may ô 3 l nh y tàu ñin tr n vé l ên tn ñ u Đưng Thanh Niên, ch Đ ng Xuân mua cho r . Đám con gái thích nuôi cá Vàng, Kh ng t ưc, Xe can hay Ki m nh ưng ñám con trai ña nào c ũng th ích nuôi cá ch i. Cá ch i có vài màu nh ưng ch y u là hai màu: Xanh lá m và xanh tím. Các b cá ch Đng Xuân nh ng n ăm ñó bao gi c ũng ríu rít l ũ choai choai.Ti n ñưc gi u k trong cp qu n vì s l ũ l n h ơn tr n l t, chúng ch tr , khen con này,chê con kia và cu i c ùng ch n ñưc nh ng con mà chúng cho là máu chi n. Có ña xuýt xoa ti c vì không ñ ti n. L i có ñ a không có kinh nghi m v nhà m i bi t mua ph i con cái cho dù ñưc ñám tr ph ph bi n là con ñc bao gi c ũng tr ưng mình và s m màu h ơn con cái. Cá c nh th i ñó ñưc nuôi làng Yên Ph . Cho ăn, s ưi m v mùa ñông ai c ũng l àm ñưc nh ưng ép cho ch i ñ thì ch có cánh ñàn ông trong gia ñình n m bí quy t. L ra không ch m t ngh mà còn b lên án. Th nh ưng, m t vài ch v làm dâu làng Nghi Tàm c ũng tr m ñưc ngh xây b nuôi cá. Lúc ñu dân làng Yên Ph b c l m, nh ưng sau c ũng thôi vì có cái ngh nhà ch ng không coi th ưng và l i ñ t nông nghi p c a Nghi Tàm c ũng ít. Xa x ưa, Yên Ph có ngh làm h ươ ng, nh ưng ñt ch t ng ưi ñông, ngày n ng ph i tranh nhau mang h ươ ng lên ñê ph ơi nên nhi u ng ưi b ngh . Chuy n k r ng m t ng ưi ñàn ông trong làng buông câu H Tây câu ñưc con gi ng nh ư con s ăn s t. 20 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 21. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ng ưi này ñem th vào trong v i, hôm sau l i câu ñưc con gi ng nh ư v y, l i th v ào vi. M y hôm sau ngó vào thì ñuôi hai con nát b ươ m, ng ưi ñàn ông này li n ngh ĩ ra tr ò ch i cá. Th là gi ăng l ưi h và ch b t lo i cá bi t ch i này. C ũng ch ai bi t nuôi cá ch i Yên Ph có t bao gi nh ưng t th p niên 50 th k tr ưc, trong làng có kho ng dăm nhà. Ngoài nuôi cá ch i, h còn nuôi cá Vàng, cá Ki m, Mã giáp nh p t H ng Kông. Tr con vào làng ng n ng ơ vì các lo i cá. Sau khi có búi giun, ñám tr l c s ch ñ t r i th vào b cho cá ăn. Tham ăn nh t l à cá Vàng. B ng loài này bao gi c ũng tròn c ăng. Cá ñưc nhi u ng ưi nuôi v ì màu vàng óng , m i khi chúng b ơi nghiêng là loang loáng màu vàng t a nh ư ki m vàng c a vua L ê ri kh i v bay v phía th n Kim Quy h L c Th y. Song nuôi cá Vàng ph i thay n ưc liên t c vì cá này thi u ôxy là ngáp ch t ngay. Nuôi cá ch i là thích nh t vì ăn càng ít chúng ñánh nhau càng h ăng. B cá th i ñó l àm khung 21 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 22. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi bng tôn, lo i to nh t c ũng ch dài kho ng 30cm vì ng ưi ta không dám làm to h ơn v ì kính 5 ly r t hi m, ch có kính 3 ly, ñ n ưc nhi u áp l c l n làm v b . B ñưc làm ph Hàng Thi c. Các bác th gò khéo tay thì làm tàu th y, còn th n ào cũng có th làm b cá ñưc. Kính ñưc c t v a, sau ñó l p vào khung và ng ưi ta tr n cát v i s ơn ñp vào các ch n i. Vài ngày khô s ơn là thành b . Tr ưc khi mang cá ñi ch i, ñ a nào c ũng ph i cho cá t p gi ươ ng vây, vè nhi u l n b ng cách ñ m t chi c gươ ng con ngay bên c nh bình cá. N u không ñ g ươ ng thì ñ hai bình sát nhau. Cá ch i có ñ c ñim th y bóng nó là t gi ươ ng vây gây chi n. Khi ch i th ưng ñám tr ph i chn nh ưng con t ươ ng ng nhau, vì ñ con to ch i v i con nh là con nh ch có ch y quanh bình. M i l n con nào b xé vây tr ưc là ñám tr hò reo sung s ưng. Con nào không b rách vây hay ñuôi ho c b ít h ơn là con ñó th ng. Ph n th ưng cho ch cá chi n th ng ñôi khi c ũng r t ñơn gi n, k b thua ph i tr m t c c giun. Ch có v y thôi mà ñám tr ch ơi mãi không chán. Cá c a ñ a nào thua là ph i dành d m tng xu b ng cách không ăn xôi xéo bu i sáng ñ có ti n mua con m i. Không ch con tr , nhi u ng ưi l n c ũng mê ch ơi cá. Bây gi tr con ít ch ơi cá ch i. Dù ch ơi ch i có h p d n chúng c ũng không có th i gian ñ ch ăm b i tr su t ngày ph i hc. M i l i tr bây gi có nhi u trò ch ơi khác hi n ñ i và v ăn minh h ơn. Có th ch ơi cá ch i s m t ñi và nó ch còn là câu chuy n k trong cu n sách n ào ñó nh ưng dù sao ñó cũng là trò ch ơi thú v c a m t th i. 22 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 23. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ch i gà Hà Thành - Ngh ch ơi l m công phu Áo nhàu nh ĩ x n cao, anh Tr n Ðc Hanh nhúng tay vào chi c bát con, v c t ng v c nh n ưc ngh ngâm v i r ưu tr ng ñ xoa bóp cho chú gà ch i c a m ình. Con gà xám m ơ cao, to, dáng oai phong, r ưn c , khoan khoái t n h ưng nh ng c ch v v ca ch . Hà N i m t chi u cu i ñông. Ánh ñèn ñưng ñ bóng dài xu ng nh ng l ưng ng ưi ñng ng i l nh t i bãi ñt phía c ng công viên Tu i tr . Tr ưc m t h , hai chú gà ch i ñang lao vào cu c th ư hùng quy t li t. Các ñu s ĩ áp sát nhau, "khóa c " r i tìm cách tung nh ng ngón ñòn hi m hóc, d ũng mãnh v phía ñ i th . Chú gà lông tía b ng nh y v t lên, hai chân tung cao, xoè ra r i b qu p xu ng ñ u con lông xám T nhi u th k nay, ch i gà ñã là thú vui c a ng ưi dân thành ph ngàn n ăm tu i. Ng ưi Hà thành mê ch i gà không ch b i s c h p d n t ñ u pháp, tài ngh c a nh ng " ñ u s ĩ" này, mà ni m ñam mê ñó còn th hi n khát v ng th ưng võ, nét v ăn hóa truy n th ng c a ng ưi kinh k ỳ. Ngh ch ơi l m công phu Áo nhàu nh ĩ x n cao, anh Tr n Ðc Hanh nhúng tay vào chi c bát con, v c t ng v c nh n ưc ngh ngâm v i r ưu tr ng ñ xoa bóp cho chú gà ch i c a m ình. Con gà xám m ơ cao, to, dáng oai phong, r ưn c , khoan khoái t n h ưng nh ng c ch v v ca ch . Anh Hanh là tay ch i gà “s ng s ” ñã h ơn 10 n ăm nay. Nói t i Hanh "t ươ i" ng õ Qu ỳnh, thì s i gà Long Biên, Bách Th o, Vân H (Hà N i) có l hi m ng ưi không bi t ti ng ưi ñàn ông tu i ngo i t tu n, th p bé, râu r m, mê ch i gà nh ư ñiu ñ . 23 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 24. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Anh Hanh k : "C ñ i tôi ch có m t thú vui duy nh t là ch i gà, t th a 12, 13 tu i, tôi ñã ch p ch ng làm quen v i trò ch i gà. Tôi thích cái ch t máu l a, quy t ñ u c a tr n th ư hùng gi a hai chú gà, l i yêu cái d u dàng khi ñư c ch ăm sóc, ch ng ki n s l n lên, tr ưng thành c a gà con. Nh ng tình c m y t nhiên ng m sâu, in ñ m tron g tôi. Hi n nay, lúc nào trong nhà tôi lúc nào c ũng th ưng tr c n ăm, sáu con gà ch i." Vu t ve chi c c tr i l i, da d y, ñ s n c a chú gà "c ưng", anh Hanh tâm s , ñ " ñúc" ñưc con gà ch i ưng ý thì r t c u k ỳ, công phu, t n th i gian. Ng ưi nuôi ph i kh t khe t vi c ch n gi ng, gây gi ng, xem t ưng gà ñn nuôi d ưng, luy n t p cho gà. Ch n gà ph i l a t khi còn non và ph i thu c dòng gà có m là con mái kh e m nh, bn b , gan d , s c ch u ñòn t t, còn gà b ph i có chân ñá hi m hóc, s h u nhi u ngón ñòn hay. Đng th i, ch "ch m" nh ng con có m to th ng, mi ng r ng, ñ u nh theo xuôi v i c n c , l ưng r ng, cánh dài, ñùi to, chân thanh, ngón th t Mu n cho gà ch i ra s i ñ u ít khi ph i ch u th t b i thì ch ñ ăn c a gà ñưc ng ưi nuôi r t coi tr ng. Mt ngày gà ch ñưc ăn 2 di u lúa, tr ưa cho ăn xen k rau xanh, vài ngày m i cho ăn mt ít th c ăn t ươ i. N u ăn nhi u quá, gà s b béo, gi m s linh ho t, nhanh nh n. Th y anh Hanh d c b u tâm s v i khách v chuy n " ñúc" gà, ông Tr n Ðc T m, b anh Hanh, c ũng là m t cao th d y d n kinh nghi m trong làng ch i gà Hà N i, vui v góp chuy n, khi gà "ch m niên", ngh ĩa là tròn m t tu i, m i ñưc ñem hu n luy n 24 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 25. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi “chi n ñ u”, cho ñá t p v i m t con gà khác. Cách này giúp gà luy n nh ng ñòn, th c ơ b n nh ư các chiêu ñánh vào m ình, vai và khu v c tam giác tr ưc c (g i là ki ng), ñánh t bên c nh, ñánh ngang (g i l à mé), hay chui vào d ưi cánh, ñánh ng ưc lên ( ñánh ki u thông v a), và c ũng giúp ng ưi nuôi khám phá ra tính n t và ngón võ hay c a gà nhà. Bên cnh ñó, ñ l p ga dà dày, có s c ch u ñ ng t t thì ng ưi nuôi còn dùng ngh t ươ i, phèn chua, ñem giã nát r i ngâm r ưu ñ xoa cho gà m i ngày và cho gà ph ơi n ng th ưng xuyên. Đn khi ñưc m t n ăm r ưi là "hai thày trò" có th ñem nhau ra "x i" ch i v i gà khác. "Đúng th i ñim m i ñưc phép mang ra thi ñ u. Nhi u ng ưi ch ơi thi u kinh nghi m và háo th ng hay ép gà ñá non ñã ch u th m b i d ưi tay các b c ñàn anh trong ngh . Vì v y m i có ng ưi ñúc k t kinh nghi m in h n thành sách bán". Ông T m th ng th ng nói. Tinh th n th ưng võ Nhi u ng ưi Hà thành mê ch i gà còn nh nh ư in tr n th ư hùng vô ti n khoáng h u t i vưn Bách Th o cách ñây g n 20 n ăm tr ưc. L n ñó, Bách l a v à Ô tía, hai con gà ch i có ti ng th i ñim ñó c a hai ch kê x i Vân H và x i Bách Th o, ñánh r òng rã ñn hi p th 13, con Bách l a b ñ i th m m t m t bên m t, da trên c bong ra m t 25 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 26. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi mng l n, máu ch y chan hoà, song v n anh hùng gi ơ ng c ch u ñòn. Phía x i Vân H ñã có ng ưi dao ñ ng, x m xì xin thua. Song nhìn ánh m t còn l i ca con Bách l a v n chói lên tia l a d d i xoáy vào ñch th , m c cho ñ i ph ươ ng v ươ n c, di u võ d ươ ng oai, tay ch x i Vân H v n gi hy v ng. Ch u ñòn ñn hi p 17, con Bách l a b t ng v t lên cao, dùng c hai chân ñá móc ñ i th m t ñòn hi m hóc. B móng nh n xé rách tai, xuyên vào má, x c th ng lên ñu, con Ô tía máu ch y ñ m xu ng c , ph n x thi u chu n xác. Bách l a nhanh chóng b i thêm nh ng cú ñá, cú m tr i giáng vào ñu ñ ch th . Dính ñòn ñau, Ô tía không ch u n i, choáng váng, b ch y kh i si. Ch nhân chú g à Ô tía thua cu c mà không kh i ng ngàng. "N u cu i nh ng n ăm 80 ñ n ñ u th p niên 90 c a th k tr ưc - th i ñim huy ho àng ca làng ch i gà Hà N i - gi i ch i gà t Hà Nam, Thái Bình, H ưng Yên, B c Ninh, ñ n Bình Đnh, Thành ph H Chí Minh, ch quanh qu n t t p t i v ưn Bách Th o, sân v n ñng Long Biên, ñ so c a v i gà ch i Hà thành. Và m i tr n th ư hùng nh ư v y, t già tr , l n bé, t ông già tóc b c ph ơ ñeo kính l ão ñn c u h c sinh 13, 14 tu i, t ông giám ñ c ñ n anh xe ôm ñu b h p d n tr ưc các mi ng ñánh, l i ra ñòn hi m hóc, bi n hoá khôn l ưng c a các " ñ u s ĩ". Nh ưng hi n nay ch tính s ơ s ơ, có ñn hàng ch c x i gà, ñim ch i gà Hà N i, t vưn Bách Th o, công viên Lenin, ñn v ưn hoa con cóc, v ưn hoa Pasteur, bãi Ph úc Xá, Nghi Tàm 26 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 27. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi "Ph bi n nh ư v y, song trò ch ơi mang tính th ưng võ này l i ñang m t d n s h p d n vn có, thi u ñi nét v ăn hoá truy n th ng", ông Tr n Ðc T m tâm tình. Có th theo n ăm tháng, ch i gà Hà thành ñã ñi thay, nh ưng rõ ràng, còn nh ng ng ưi yêu m n thú ch ơi th ưng võ nh ư anh Hanh, ông T m thì ch i gà s khó mai m t, và nh ư l i tâm tình c a Ch t ch H i sinh v t c nh Hà N i Hoàng Kim Trung: "Ch i g à ñưc ng ưi Hà thành gìn gi , trân tr ng t hàng tr ăm n ăm qua. Hi n nay, dù nó ñã b ngưi ta l i d ng, nh ưng chúng tôi s tìm cách quy t nh ng ng ưi có ni m ñam m ê, ñ cùng b o t n và phát huy thú ch ơi này, ñc bi t là nhân d p Th ñô làm Đi l k ni m tròn 1.000 n ăm tu i". 27 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 28. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi K ngh luy n chim vành khuyên Hà N i Quán cafe nh góc h Thi n Quang là n ơi “t t p” m i bu i sáng c a Câu l c b v ành khuyên Hale. T i ñây, hôm ít thì ch ng n ăm m ươ i, hôm nhi u thì có ñn trên tr ăm l ng vành khuyên xinh x n, thi nhau líu lo. Chú chim vành khuyên này c a anh Tu n t ng ñot nhi u gi i và t ng ñưc tr giá 25 tri u ñ ng . "S m cho mình m t chú chim khuyên ưng ý, tr giá vài ch c ngàn ñn vài ch c tri u m i ch là khâu ñu. Mu n chim hay, ‘ ñ u’ t t, ng ưi ch ơi khuyên còn ph i ch ăm b m, t p luy n r t công phu.” L i anh b n có thâm niên “ch ơi chim” hàng ch c n ăm khi n tôi không kh i tò mò v thú ch ơi chim khuyên ñc ñáo Hà N i. Ch ăm chim h ơn ch ăm v ñ Quán cafe nh góc h Thi n Quang là n ơi “t t p” m i bu i sáng c a Câu l c b v ành khuyên Hale. T i ñây, hôm ít thì ch ng n ăm m ươ i, hôm nhi u thì có ñn trên tr ăm l ng vành khuyên xinh x n, thi nhau líu lo. Anh Đng V ăn Tu n (sinh n ăm 1964), Phó Ch nhi m Câu l c b vành khuyên Hale - 28 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 29. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi mt lão làng trong gi i ch ơi chim khuyên Hà thành, có thâm niên g n 30 n ăm k , qu ê mình Đà N ng. Cách ñây 24 n ăm, anh ñi làm xây d ng Hà N i, r i l y v , l p nghi p ñây. Nh ng chú chim chào mào, y n, vành khuyên ñưc anh ñưa lên tàu, v n chuy n t Đà N ng ra Hà N i ñ ti n b ch ăm sóc. “Ngày y, ng ưi Hà N i ch ơi chim nhi u, nh ưng không có thói quen mang chim ra các quán café như bây gi ,” anh nói. Nh p ly cafe, anh b o, trong các loài chim c nh, ch ơi khuyên th t l m công phu. Lo ài vành khuyên là th chim nh xinh, màu vàng xanh nh ưng c ũng có con m àu vàng óng, ñen, m ơ r t ñưc ưa chu ng. Theo anh Tu n, h u h t chim khuyên ch ơi ñu là chim b y. Do ñó, công ñon ch n chim ph i c c k ỳ t m n. Này nhé, ph i ch n ñưc nh ng chú khuyên có ñu to, trán rng, m t ñóng cao (m t x ch lên trên phía ñnh ñ u). Nên ch n nh ng chim khuy ên m vàng, hàm sâu, lông m ng, ng n và t ơi. Đây là nh ng chú khuyên có kh n ăng nhanh hót (líu) và líu nhi u. Chim vành khuyên hay ph i là nh ng chú hay ñ ng gi a c u (thanh gi a l ng, làm ch cho chim ñng), gi ng l nh, to, dài và có tính ganh ñua v i ñ ng lo i Chân chim khuyên ph i cao, lông óng ñ t o dáng cho chim ñ p. Vì ch n chim r t khó, n ên có ng ưi ng i c bu i c ũng không ch n ñưc cho mình m t chú chim ưng ý Ch n xong chim, m i ch là xong công ñon ñ u. Ti p theo, là công ñon ch ăm sóc và t p luy n. Thông th ưng, m i ng ưi ch ơi chim s có m t k ngh riêng ñ ch ăm sóc 29 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 30. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi chim c a mình. Nhi u ng ưi còn ví von, ch ăm chim ph i c n th n h ơn ch ăm v ñ . Vi c ñu tiên trong công ñon ch ăm sóc vành khuyên là ch n cám. Ng ưi s ành chim không th cho chú chim c ưng c a mình ăn cám công nghi p bình th ưng mà ph i cho ăn cám ñu xanh ho c các lo i cám “ ñ c s n” dành riêng cho chúng. Thi tho ng, ng ưi ta l i ph i cho chim ăn b sung các lo i d ưng ch t: m t tu n cho ăn 1 l n m t o ng (kho ng 5-7 gi t) ñ t ăng s c ñ kháng. Chim c ũng ñưc ăn hoa qu v à sâu, châu ch u t ươ i th ưng xuyên. Ngoài ra, mùa ñông nên cho chim khuyên ăn th c ăn có ch t m h ơn mùa hè. Anh Tu n cho hay, vành khuyên hay m c b nh ñưng ru t. M i l n nh ư th , anh ph i dùng “bí kíp” riêng b ng thu c nam, hòa l n vào n ưc u ng ñ ch a tr . N u ñ l nh, chim s b “trúng gió,” và anh Tu n ch a b ng cách bôi m t l ưng d u gió thích h p vào “áo l ng” [m nh v i che l ng chim – PV] ñ chim kh i b nh. Ch ñ t m c a vành khuyên c ũng gi ng ng ưi. M i ngày, ng ưi ta ph i t m cho chim 1 l n và mùa ñông thì pha n ưc m cho chim t m. Đ c bi t, không ñưc d ùng tay bt chim mà ph i m c a l ng, lùa chim sang l ng tm, ñưc thi t k riêng bi t. Anh Nguy n Cao C ưng, 37 tu i ( T Hi n, Hà N i) cho hay, ngoài ch ñ ch ăm sóc ñc bi t, chim vành khuyên còn ph i ñưc t p luy n th ưng xuyên. C hai ngày m t ln, ng ưi ta l i ph i mang chim ñi “t h i” ñ giúp chúng b o d n, t o s ganh ñua 30 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 31. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi nhau líu. Chim c a anh C ưng c ũng ñã ñot nhi u gi i trong các h i thi chim v ành khuyên ca Hà N i c ũng nh ư liên t nh. Hi v th i gian dành cho chim, ng ưi ch ơi chim ñu b o m t r t nhi u. Và, h u nh ư h không dám không ñi ñâu xa dài ngày. N u ñi, h s thì mang chim ñi g i nh ng ng ưi cùng ch ơi, b i ch th thì m i “ ñ tin c y” cho s c kh e c a chim c ưng. Nhìn l ng chim, bi t ñ i gia Nh ng n ăm tr l i ñây, Hà N i r lên thú ch ơi vành khuyên v i ñ các l a tu i, th ành ph n. Có ng ưi ch ơi chim ñơ n gi n ch vì thú vui, nh ưng c ũng có ngưi ch ơi vì m c ñích kinh t . Anh Tu n cho hay, tuy không mua ñi bán l i chim, nh ưng anh là m t trong nh ng nh à sn xu t cám ñ u xanh dành cho chim vành khuyên Hà N i. Vi c bán cám v i giá 50.000 ñng/kg c ũng là m t ngu n thu giúp anh duy trì thú vui này. Giá c a m t chú chim vành khuyên c ũng th t ña d ng, có chú ch vài ch c ng àn, nh ưng cũng có chú ñ n vài ch c tri u ñ ng. Chim khuyên c a anh Tu n ñưc ñ nh giá 25 tri u ñng b i ñã nhi u l n ñot gi i trong các h i thi. Chim khuyên c a anh C ưng c ũng ñ n giá 20 tri u ñng, nh ưng h ñ u không bán. Anh Tu n b o, ñó ch ưa ph i là cái giá “ng t ng ưng,” mà ch l à cái giá “kha khá” cho nh ng ng ưi ch ơi chim. Th c t , có con hoàng khuyên líu hay lên t i 65 – 70 tri u ñng. Giá ñ t là v y, nh ưng c ũng không có chim mà bán. Li n a, b i “chim ñ p ph i l ng son” nên các ñi gia ch ơi chim khuyên c ũng ch s tn kém khi s m cho chú chim c ưng c a mình nh ng chi c l ng tre ñưc tr m tr công phu v i nh ng cái giá ng t ng ưng. Anh S ơn, m t ng ưi ch ơi chim ñã “ch u chi” ñ n 60 tri u ñ ng ñ mua m t chi c l ng chim v i b cóng (b ñ ng th c ăn, n ưc u ng cho chim) và c u cho chim ñ ng, moóc l ng b ng ngà voi. V a qua, anh S ơn c ũng ñã m t chú hoàng khuyên tr giá 40 tri u ñ ng. Theo gi i ch ơi chim khuyên, nhi u ñ i gia tìm mua mua chim ñot gi i các gi i thi v i giá cao ñ “t ăng giá tr ” c a mình. Song, ñây ch ưa h n là s l a ch n hoàn h o. B i, “có ng ưi b m t ñ ng ti n, mua chim ñưc gi i nh ưng không bi t ch ăm sóc, hu n luyn nên chim l i b t t ngòi. B i, chim hay nh ưng r ơi vào tay th y không gi i” anh Cưng nói. Anh Tu n thì có l i khuyên v i nh ng ng ưi m i b ưc vào thú vui tao nhã này là “h ng t t ” và ñu t ư có ch n l c. Theo ñó, ng ưi ta ch c n mua nh ng chú chim có giá h p lý và t t “h c ngh ” t l p ñàn anh ñi tr ưc b i m i ng ưi có m t “bí kíp” riêng ñ có 31 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 32. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi ñưc nh ng chú chim hay. Th y sinh - thú ch ơi mi c a ng ưi Hà N i Theo quan ni m c a ng ưi châu Á, trong m i gia ñình nên có m t góc d ành cho thiên nhiên dù ñó ch là cành hoa, ch u cây hay là c m t góc v ưn. Trong nh ng n ăm g n ñây, ng ưi Vi t Nam ñã bi t ñ n nhi u h ơn v phong cách mang thi ên nhiên vào trong không gian s ng c a mình. M t trong nh ng cách trang trí ñ p và ñư c ñánh giá cao nh t ñó là phong cách trang trí th y sinh Th y sinh – thú ch i m i ñ c ñáo Ngh thu t ch ơi th y sinh và ch ơi cá c nh có m t ñ c ñim chung là ñu ñưc tr ưng bày trong b kính và ñt trong nhà, nh ưng khác nhau ñim m t b ên là “ch ăn nuôi”, mt bên là “tr ng tr t”. Thú ch ơi th y sinh th c s giúp cho m i ng ưi tìm ñưc s th ư thái cân b ng sau nh ng áp l c công vi c và cu c s ng. Mt h th y sinh ñ t chu n thì c n ph i ñ theo yêu c u: b th y tinh có kính dày ít nh t 8mm, n n tr ng cây bao g m ñ t có phân và s i, ñèn “m t tr i” t o ánh sáng t nhi ên giúp cây th c hi n quá trình quang h p, b l c n ưc, bình CO2 ñ duy trì s s ng c a cây và cu i cùng m i là cây th y sinh. 32 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 33. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Nh ng phong c nh trong các h th y sinh th ưng làm cho b t c ai khi ñưc th ưng ngo n ñ u liên t ưng ñ n hình nh m t n ơi nào ñó ñp ñ n mê h n. Thu g n không gian yêu thích vào m t h n ưc b ng th c v t th y sinh mô ph ng thiên nhiên t ươ i ñp là nguyên t c và c ũng là ngh thu t c a môn ch ơi ñưc du nh p t Nh t B n n ày. Ngh ch ơi c ũng l m công phu Mc dù bi t ñ n thú ch ơi th y sinh, nh ưng nhi u ng ưi c ũng không dám theo b i nó cũng yêu c u nh ng nguyên t c khá nghiêm ng t. Ngoài vi c ph i s m ñ ñ dùng, c n thi t, ng ưi ch ơi c n ph i n m rõ nh ng quy ñ nh nghiêm ng t v th i gian m ñèn, lưng CO2 c n thi t là thách th c không nh cho nh ng ng ưi ch ơi. B i n u không cây c trong h không phát tri n nh ư ý mu n, th m chí b l i tàn. Mà n u ñ cung c p ñ v t d ng c n thi t cho m t b th y sinh tiêu chu n thì giá c c ũng lên m c khá cao bi v t li u cho thú ch ơi này h u h t ñ u nh p ngo i. Vi mong mu n thúc ñ y ngh thu t ch ơi thu sinh Vi t Nam phát tri n h ơn, Cty Th y Mc (TP.HCM) ñã tr thành m t ñ a ch vàng cho ng ưi có ñam mê v i thú ch ơi m i này, b i không ch là n ơi cung c p các v t li u cho thú ch ơi th y sinh m à công ty còn nghiên c u, cung c p các lo i v t li u ñưc s n xu t trong n ưc làm gi m t i thi u giá thành. V i quy mô h ơn 4.000m2 v i h ơn 500 h ki ng, có th kh ng ñ nh tr i th y sinh ca Công ty Th y M c là tr i th y sinh l n nh t trên toàn qu c hi n nay. Công ty ñã cùng v i ñ i ng ũ k s ư c a mình ñã tìm tòi nghiên c u và t o ra s n ph m 33 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 34. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi BONBON v i nh ng tính n ăng nh ư nh ng s n ph n ch t n n ngo i nh p v i giá c hp lý ñã t o nên m t b ưc ti n m i trong ngành Th y Sinh Vi t Nam. Không d ng l i ñó hi n nay ñ i ng ũ k s ư c a Th y M c v n ñang ti p t c nghi ên cu ti p v lo i phân n n BONBON Bazan v i màu ñ t nhiên c a ñ t ñ Bazan, d òng sn ph n này mang tính ti n l i cao h ơn vì cách s d ng hoàn toàn ñơ n gi n, b n ch cn cho vào h và tr ng cây ch không c n tr n thêm b t kì v t li u gì. Sau dòng s n ph m v n n th y sinh thì vi sinh, phân n ưc và phân nhét s nhanh chóng ñưc Th y M c ñưa ra th tr ưng trong th i gian s m nh t v i ch t l ưng và ñ tinh c y cao và giá c hoàn toàn phù h p v i túi ti n c a ng ưi Vit Nam. Đ b t k p v i thú ch ơi th y sinh trên ñt Hà N i, các ph cá c nh n i ti ng nh ư Hàng Đu hay các làng Nghi Tàm, Yên Ph , T Liên ñã b t ñ u nuôi tr ng và bán cây th y sinh. Và thú ch ơi này nhanh chóng tr thành thú ch ơi tao nhã c a ng ưi Hà N i. 34 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 35. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Thú ch ơi xe ñp c c a ng ưi Hà thành Gn 40 xe ñ p c , có chi c giá vài nghìn USD, n i ñuôi nhau bên H Tây (Hà N i), th nh tho ng ti ng chuông reng reng vang lên xen gi a nh ng ti ng còi inh i c a xe máy, ôtô. Ngày ñu n ăm các thành viên h i xe ñ p c h n g p nhau t i ñưng Thanh Ni ên. 8h sáng m i ng ưi có m t ñông ñ , t t c ñ u h ưng s chú ý vào c già m c qu n áo b ñi, tóc b c tr ng. Tu n "Bánh bao", ng ưi n i danh kh p Hà N i vì thú s ưu t m xe ñ p c, gi i thi u ñó là c Ng c 75 tu i, h i tr ưng H i xe ñ p c Hà N i x ưa và nay. C Ng c trình bày v i m i ng ưi l ch trình chuy n ñi, các ñim d ng, ngh ñ ch p nh l ưu ni m. Ông Tr n Nh ư Tô (ng ưi ñ i m ũ ph t, ñeo kính ñen) trên chi c Aviac " ñ c" c a mình 8h10 h i b t ñ u kh i hành. G n 40 xe ñ p c , m i chi c m t ki u n i ñuôi nhau tr ên ñưng Thanh Niên, th nh tho ng l i có ti ng chuông reng reng ho c ti ng toe toe xen gi a nh ng ti ng còi inh i c a xe máy, ôtô. Đoàn xe vòng qua các tuy n ph Mai Xuân 35 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 36. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Th ưng, Phan Đình Phùng, Nguy n Tri Ph ươ ng và d ng ngh ch ng m t khu v c công viên Lê Nin. Va d ng chân ch ng chi c Aviac màu b c dòng Nicholas Barra ñư c s n xu t t nh ng n ăm 1930, ông Tr n Nh ư Tô h h i k tr ưc ñây công tác t i B Ngo i giao, l àm s quán bên Pháp 10 n ăm. Ni m ñam mê v i xe ñ p c nhen nhóm t cu i n ăm 2005, ý ñ nh c ũng ch tìm ki m m t chi c xe ñ p ñ thu n ti n ñi l i và ti t ki m chi phí. "Chi c Aviac màu b c dòng Nicholas Barra ñưc mua trong m t chuy n công tác t i Lyon t m t ng ưi b n thân vi giá 200 Euro. M i nhìn nó l n ñ u mình ñã k t ngay", ông Tô k . Gn bó v i xe g n 2 n ăm, khi k t thúc nhi m k ỳ v n ưc, ông Tô rinh luôn xe v nh à. "H i ñ u ch ưa ñam mê v i nó, nh ưng t lúc tò mò khám phá ngu n g c con Aviac n ày mi ñâm ra mê. M i ngày ni m ñam mê t ăng lên, ñn khi v n ưc mình ñã tr th ành tín ñ cu ng nhi t mê xe ñp c ", ông Tô tâm s . Mê xe ñn m c trong hai n ăm cu i tr ưc khi ngh h ưu, ông Tô ch s d ng xe ñ p ñi làm, ngày ngày ñp xe t Ph ươ ng Mai ñn B Ngo i giao. Gn 2 n ăm t khi v Vi t Nam, ông Tô s ưu t m g n ch c xe ñ p n a. Trong ñó có hai chi c Peugeot ñ i 1954 dòng Smilar related, chi c xe ñang ñi và chi c Aviac ñ i 1950 dòng Gnome et Rhuone thu c hàng ñc Vi t Nam. Chi c Aviac màu b c d òng Nicholas Barra ñưc s n xu t t nh ng n ăm 1930 c a ông Tô hi n là chi c xe c nh t hi, ñ ng th i c ũng là chi c xe ñ t nh t. Ông Tô cho bi t n u bán theo giá th tr ưng có th lên t i g n 2.500 USD. 36 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 37. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi C Nguy n Danh Đin ng ưi l n tu i nh t trong h i. Trong h i ch ơi xe ñp c Hà N i x ưa và nay, ng ưi cao tu i nh t là c Nguy n Danh Đin Lê Đi Hành. 86 tu i, nh ưng ni m ñam mê xe ñp c trong c v n luôn tràn ñy nhi t huy t nh ư h i trai tr . Ng ưi ngoài có th d dàng nh n ra cái nhi t huy t ñó thông qua trang ph c c ñang m c, t t c ñ u dành cho dân ñua xe chuyên nghi p, nh ư m ũ b o hi m, kính m t, áo gió, qu n bó Th nh tho ng b ñau chân ñau kh p, nh ưng c khi nào m i ng ưi trong h i g i ñin ñi t tp ñ p xe quanh ph ph ưng là c Đin ñi ngay. "Chân ñau ph i ñ p xe th t mau nó mi nhanh kh i ñưc, càng n m nhà nó càng ñau thêm", c lý gi i. Trưc ñây c Đin là tay ñua xe k ỳ c u th i Pháp thu c. Nh ng n ăm 1940 c t ng ñưc th c dân Pháp m i sang Paris ñua xe, ñ i di n cho n ưc An Nam thu c ñ a. Chi c xe ñưc c s d ng là Aviac ñi 1960 dòng A Duravia, trông xa gi ng xe ñ a hình h ơn là xe ñp c. Nh ng ng ưi cùng nhau sáng l p ra h i xe ñ p c Hà N i ngoài Tu n "Bánh bao" c òn có anh Hùng "Cá". Anh Hùng hi n s h u nhi u xe ñ p c nh t Hà N i v i g n 40 chi c, t Mercie nam n , ñ n Peugeot ñ i vú m , phanh g m, khoá c là lo i ñ c ñáo mà nh ng xe cùng hi u nh ưng s n xu t g n ñây không có ñưc. T t c hãng xe c c a Pháp nh ư Marila, Follis, Joang Fonix, Sterling, Mercier, Peugeot, Aviac anh ñu có, 37 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 38. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi nhi u thì 5-6 xe, ít c ũng ph i ñôi chi c. Anh Hùng có nhi u xe ñ p c nh t Hà N i v i g n 40 chi c. Ch trong ch c lát ñoàn xe ñã hoàn thành l ch trình qua di tích H a Lò, Nhà hát l n, vưn hoa Lý Thái T và cu i cùng là ñn Ng c S ơn. Anh Tu n nh ư th ưng l rút chi c kèn b ng ñ ng ra th i toe toe, t p trung m i ng ưi l i ñ ch p nh l ưu ni m c ũng nh ư là quay video k ni m. "Trong ñ i hình thì nh ng ng ưi t m tu i 40 nh ư mình là tr . Tôi cũng ch là ng ưi ñi sau, h i xe ñ p c này mu n ho t ñ ng t t thì cn có nh ng con chim ñu ñàn nh ư c Đin, c Ng c d n ñưng", anh Tu n nói. Khi h i v k ho ch trong t ươ ng lai c a h i, anh Tu n cho bi t, ñ n d p k ni m 1.000 năm Th ăng Long - Hà N i, m i ng ưi s ăn m c qu n áo c trang, ñ p xe quanh c u Long Biên, ñi kh p 36 ph ph ưng, ch p nh t i t t c ñ a ñim danh lam th ng c nh ca Hà N i. Riêng v b n thân, anh nói: "Hôm ñó tôi s m c b qu n áo Police th i Pháp thu c, ñi dép d , ñ u ñ i m ũ c i tr ng, ñi chi c Follis ghi ñông ngh ch, trông ñúng ki u c nh sát ngày x ưa". Hi xe ñ p c Hà N i x ưa và nay ñưc thành l p t ñ u n ăm 2007. Sau h ơn 2 n ăm mi t mài tìm ng ưi có chung s thích, hi n nay h i ñã có 43 thành viên v i ñ m i l a tu i. 38 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 39. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Thú ch ơi chim chào mào ca ng ưi Hà thành Nói v thú ch ơi chim chào mào Hà N i, Phó Ch t ch H i Sinh v t c nh Hà N i Mai Xuân M m cho bi t, Hà N i hi n nay, ng ưi ch ơi chim có t i hàng ngàn ng ưi, trong ñó H i Chim chào mào thu hút x p x 100 ng ưi. Vui m t ñiu là quan ni m ch có nh ng ng ưi ñ ng tu i, khá gi , có c ơ ng ơi b th các bi t th m i yêu ti ng hát c a thiên nhiên ñã thay ñi khi ngày càng nhi u ng ưi tr 39 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 40. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi tu i ph , các khu nhà chung c ư, nhà t p th tìm ñn thú ch ơi tao nhã này. Và nhi u ng ưi trong s ñó ñang cùng v i H i Sinh v t c nh Hà N i tích c c tham gia các ho t ñ ng k ni m Đ i l 1.000 n ăm Th ăng Long-Hà N i, mà v a qua là H i thi Ti ng hót chim Chào mào Sinh v t c nh Hà N i m r ng l n th nh t di n ra vào ñu năm 2010 thu hút h ơn 50 t ch c, cá nhân nuôi chim quý Hà N i và các t nh lân c n. Không l nh lót hi u th ng nh ư h a mi, không kiêu sa nh ư vành khuyên, hay m c m c nh ư cu gáy, âm thanh trong tr o c a chào mào kh ơi g i v không gian yên bình c a nh ng khu v ưn xanh r p bóng cây trong vùng n i ô. Có l c ũng vì th mà x ưa nay, ng ưi Hà thành dành tình c m ñ c bi t cho lo ài chim bé nh , ñáng yêu và hi n lành này. Mt tr i ló d ng, c ăn nhà s 246 ph L c Trung ñã v ng âm thanh l nh lót c a ñôi chim chào mào l a. Nh ng ti ng "triu, uýt, triu triu huýt" lúc tr m lúc b ng, ríu ran kh p m t kho nh không gian. Đôi chào mào ñp tuy t v i s c lông s c s má, h ng, c p lông mày có nh ng s i màu vàng xen k màu ñ, vui v nh y qua, nh y l i trên thanh g trong hai chi c l ng. Mi ng chúng li n tho ng ngân nga m t h ơi dài khúc nh c thiên nhiên. Thong th v c m t nhúm nh cà r t ñã ñư c h p m m tr n l n v i t ñ , anh Ph m Ng c Hà - ch nhà và c ũng là ch nhân c a ñôi chim chào mào, vui v nói: "Th c ăn cho chào mào ñy. Ngoài cám, cào cào, côn trùng, chúng ăn lo i qu có màu ñ nh ư: cà chua, t, chu i, cam, cà r t ñ gi ñưc s c ñ cái ñít c a chúng." Anh Hà cho bi t, chú chim vô t ư này là nh ng thiên th n nh bé mang l i s th ư thái, vui v , b l i ñ ng sau nh ng lo toan b n b , t m xa ti ng tàu xe h n lo n ch n th thành. Nh ng giây phút bên chúng, anh c m th y nh ư l c vào m t th gi i khác, không bon chen, không m , l ng ñ ng, tr m t ư. Anh Ph m Ng c Hà "t p tành" ch ơi chim chào mào ñ vài n ăm g n ñây song ni m y êu thích ti ng thiên nhiên này ñã ñn v i anh t g n ba th p niên tr ưc, khi còn là m t c u bé khu Đ nh Công, Hoàng Mai. Cũng v i s không "kháng c " n i ti ng hót k ỳ di u c a ch ào mào mà anh L ưu Tôn Th ng, m t Pro m ñiu chim chào mào, 327 Tr n Khát Chân, ngày nào c ũng xách 40 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 41. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi lng ra "ph chim" T ăng B t H ñ ng i nhâm nhi tách càphê, chuy n vãn v i nh ng ng ưi cùng s thích. Th ng ñang s h u c ch c chú chim chào mào, trong ñó anh quý nht l à chú chim "Hoàng Điu." Chú chào mào 8 tu i này ñưc gi i ch ơi chim Hà N i thích mê b i di n m o lý t ưng: c có hai vi n lông ñen; m ũ to ñ u, h ơi cong t g c t i ñ nh; c p chân to d ài; thân hình thuôn thuôn; mi ng m ng ng n, và ñc bi t, s h u gi ng hót nh ư chuông reo vang - th him trong loài chim chào mào. Anh Th ng b o, anh yêu thích ti ng hót c a loài chim này b i nhi u lý do, nh ưng l ý do ln nh t là ng ưi ta có th nhái ñưc ti ng c a nhi u lo i chim nh ư mi, gáy, chích chòe , riêng chào mào thì không ai b t ch ưc ñưc. "Gi ng hót c a nó l l m, nhi u cung b c khác nhau, khi b ng khi tr m, ti ng trong ti ng ñc, nghe r t khoái l tai. Đang bu n m y nghe ti ng chào mào kêu thì lòng c ũng nh nhõm," ng ưi thanh niên 28 tu i này gi i thích. Ri anh vui v th l : "Hi n nay Hà N i, do môi tr ưng ñưc b o v n ên loài chào mào ñã kéo v sinh s ng r t ñông. Đ c bi t, m t s n ơi nh ư V ưn Bách thú, h Trúc Bch có loài hoa có màu s c khá l , tôi không rõ tên, hoa c a chúng màu ph t h ng v à n d c theo c ñon cành dài. Mi khi hoa n , hàng ñàn chào mào bay v ñây. Trông c nh chúng v a chao l ưn, phô di n k n ăng bay, v a ki m m i v a c t ti ng hót, thích mê m n.". 41 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 42. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Ng ưi Hà N i v i thú ch ơi hoa ñào Đt Kinh kì ngàn n ăm v ăn hi n c ũng ñón Tt nh ư các vùng quê B c B khác. Và ng ưi Hà N i ñã t o cho mình nét ñp riêng ñó là thú ch ơi hoa tao nhã, tinh t . 42 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 43. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Hà N i nhà nào c ũng có m t cành ñào hay cây qu t c nh ñ trang trí cho ngày T t thêm sinh ñng và ý ngh ĩa. Ng ưi Hà N i ch ơi hoa không xô b mà kén r t k ĩ, có nh à ch ơi ñào bích, có nhà ch ơi ñào phai ho c ñào ta. C ñào bích và ñào phai ñu là gi ng ñưc nh p t Mông T - Trung Qu c. Hai lo i ñào trên có dáng khum khum hình c u, thu c lo i cánh kép r t dày. N hoa nh ư m t kh i c u r c r khi ñưc h ãn, hoa tàn thì thì l c m i n y m m. Đào ta cánh hoa ñơ n m ng manh, màu h ng nh t, lá xanh xen v i n bi c, cành hoa th ưng th ưa và nh . Nh ng n ăm g n ñây gi ng ñào này ñư c nh ng ng ưi ch ơi hoa sành ñiu Hà N i ưu dùng. Tùy vào di n tích c ăn phòng l n hay nh mà ng ưi Hà thành có cách l a ch n hoa ñào hay qu t cho phù h p. Ch ñơn gi n th thôi nh ưng mà c ũng r t kì công l m. V i m àu tưng s m hay sáng, g ch lát n n ho c tr i th m màu gì và bình hoa s c m hoa m àu gì cho t ươ ng x ng t t c nh ng y u t ñó ñ u ph i hài hoà thì m i tôn nên ñư c s c ñp c a cành ñào trong c ăn nhà. V i nh ng ngôi nhà có t ưòng nhà màu sám thì ch nhân th ưng ch ơi ñào bích, bình c m men nh t h ơn màu hoa, nh ưng l i s m h ơn màu tưng. Đ thêm s c màu và ph ng ph t mùi th ơm cho c ăn nhà, ch nhân th ưng tô ñim th êm nh ng ñóa h ng nhung ñ th m. N u ch nhân là ng ưi kín ñáo có th thay ñoá h ng bng ñoá cúc vàng ñi ñoá, ho c m t bình th ưc d ưc có màu cánh sen, nhung ñ, xen l n m t vài bông hoa màu tr ng. Qua cách ch ơi và ch n hoa c ũng th hi n tính cách c a ch nhân ngôi nhà, ñó chính là nét ñp tâm h n ñ c ñáo c a ng ưi dân ñ t Kinh kì . D ưng nh ư nh ng c u kì ñó càng th hi n s tinh t c a ng ưi Hà thành khi ch ơi hoa. 43 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 44. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Nu ñ n nhà mt ai ñó và bt g p m t cành ñào to, dáng ñp, n m p, c m trong m t chi c bình c sang tr ng và ñt ti n, l i ñưc bày trong c ăn nhà nh tr n th p, b b n ñ ñ c bàn gh thì ñó không ph i là cách ch ơi hoa c a ng ưi Hà N i “chính g c”. Ch ơi hoa ñã khó, ch ăm sóc hoa còn khó h ơn nhi u. T ưi hoa ñào trong nh ng ng ày Tt ph i dùng n ưc s ch, dùng n ưc su i ñ t ưi là t t nh t. T ưi làm sao ñ tay không ch m vào cánh hoa, khi t ưi tay v y nh nhàng nh ư th là m ưa b i v y. 44 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 45. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi Trong không khí T t c truy n c a dân t c, n u nh ư mai vàng n r là ñc tr ưng c a ph ươ ng Nam thì nh ng cành ñào ñưm s c h ng th m l i là nét ñp riêng c a x B c. Thú ch ơi ñào ñã có t ngàn ñi nay Hà N i và c th nó nh ư m t s i dây vô hình l ưu truy n t ñ i này qua ñi khác. Thú ch ơi cây c nh c a ng ưi Hà N i Ngh nhân cây c nh ngh thu t Lê H u Quy t ñang 45 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 46. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi ta cây xanh th song tr . T x ưa, ng ưi Hà N i ñã bi t ch ơi cây c nh, m t thú vui thanh tao, ñp c v tâm h n và cu c s ng. T ñ i Lý (th k XI), quanh Th ăng Long ñã có nhi u làng tr ng hoa, cây c nh ñ ph c v cho nhu c u trong kinh thành mà tên ñt, tên làng còn ghi d u ñ n ng ày nay nh ư Võng Th , Nghi Tàm, H ng Mai, Hoàng Mai, K M ơ. Xa h ơn là Tây H , Qu ng Bá, H u Ti p, Đ i Yên n i ti p nhau thành ñt hoa cùng v i dinh ñào Nh t Tân t o thành m t vành ñai hoa xung quanh ch n kinh k ỳ. Ng ưi dân ñ t kinh thành có thú ch ơi cây c nh, ti ng ngh nghi p g i là cây th , cái ñp c a cây th khác cung b c v i cái ñ p c a màu s c hoa. Tho t nhìn, thú ch ơi cây c nh t ưng nh ư r t ñơn gi n, hàng ngày ch c n t ưi n ưc, ct t a gi cho cây luôn xanh t t là ñưc. Nh ưng th c ch t ñây là c m t quá tr ình tìm tòi ñy sáng t o c a ng ưi ch ơi. Ngh nhân cây c nh ngh thu t Hà N i Lê H u Quy t cho bi t trong ngh thu t cây cnh thì cái khó nh t là t o dáng cho cây. M t ngh thu t làm cho cây c n c i, còi c c, ba ch c n ăm c ũng ch cao h ơn m t vài gang tay Do bàn tay u n t a, ghép t o khéo léo c a con ng ưi mà cây có nh ng th ñ p. Thân ñng th ng ng o ngh , hùng d ũng là th tr c. Ng r p ngang r i m i xòe tán là th hoành. Hai cây ghép ñôi là song tr . Li u n, nn, gò cho cây thành th ng a long (con r ng n m), giao long ( ñôi r ng l ưn), ph ưng v ũ (chim ph ưng múa), b t phong (gió cu n) Bên c nh nh ng cây th ñưc t o dáng, nhi u ng ưi ch ơi cây c nh ñã d a trên nh ng th có s n ñ sáng t o ra nhi u cây có th m i l nh ư hai cây ghép thành m t g c, hay ki u m t g c phân ra nhi u thân cao th p khác nhau, xo n xuýt v i nhau. Cây ña hay sung là hai lo i cây có b g c, r , thân, cành r t ñ p, song lá c a chúng l i quá to, ñ có ñưc cây sung cao không quá 40-50cm, có tán lá thu nh h p v i khu vưn nh ng ưi ch ơi ph i c t b toàn b s lá c ũ, ch cây ra l c l i ti p t c “hãm” lá bng cách t ưi ít n ưc. Lá non m i nhú ph i s ng trong môi tr ưng thi u n ưc s nh ñanh l i. Ch toàn b lá trên cây già, có màu xanh th m, b t ñ u ch ăm bón, t ưi n ưc bình th ưng, gi cho b lá xanh quanh n ăm. V b r , ñòi h i rút r cây th t nh , theo th i gian n ăm tháng sau m i l n tr ng l i cây 46 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 47. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi vào mâm hay ch u khác, cây s dn d n phô bày b r . Trong quá trình này n u tr i mưa ph i bê ch u cây vào nhà ho c che ñy ñ n ưc m ưa không vào b n. Ngày nay, nhi u ng ưi ch ơi cây t o dáng theo ki u cách tân, ñã có nh ng cây c nh có giá tr th m m khá cao nh ư cây ñưc u n theo th h n ph th ch (cây ôm ñá). Đây l à ki u cây có r xuyên qua k ñá bao trùm lên ñá. Hay nh ư ki u cây li n r (còn g i là qua c u), ñây là nh ng cây có m t chùm r xù xì l ra nh ưng không ñng riêng l mà dính li n v i nhau. Không gi ng nh ư nh ng môn ngh thu t khác, ngh thu t cây c nh là môn ngh thu t ña chi u s ng ñ ng, m t thú ch ơi tao nhã c a ng ưi dân Hà N i, m i ng ưi ch ơi, m i ý tưng, m i tâm h n khác nhau./. Thú ch ơi c ngo n c a ng ưi Hà N i x ưa Tr ưc ñây, ng ưi ch ơi c ngo n Vi t Nam nói chung, Hà N i nói riêng th ưng theo l i th ưng ngo n Trung Hoa, m t l i ch ơi c ñ , bày ñt trang trí t ư gia, nào s p g , t ch è, bình phong, ñi t , câu ñ i, bình hoa t o nên v thanh tao, sang tr ng, uy nghi c a mt gia th v ng t c, danh gia. Đ n khi ng ưi Ph ươ ng Tây, c th là ng ưi Pháp ñ n ñô h, h mang ñ n m t l i ch ơi khác, ñy ch t nghiên c u, ñưc m nh danh l à ch ơi s ưu tp, theo ñó, ch ơi c ñ ñưc xem là ki u amateur. Nh ng ng ưi ñi tiên phong cho l i ch ơi y thu c t ng l p c p ti n th i b y gi . H ñưc m nh danh là nh ng ng ưi ñ i di n cho tr ưng phái Tây h c. N i b t là c Đ c Minh, c Hu Mu i, c Lâm cà phê, c Nguy n Bá Đ m. Khi còn là sinh viên, th y tôi, c giáo s ư Tr n Qu c V ưng mu n h c trò mình s m ñ m mình trong không khí c v t, th ưng ñưa chúng tôi du xuân ñn các nhà s ưu t p. Đ n 47 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 48. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi c Đ c Minh, m t th ươ ng gia giàu có, am hi u ngh thu t và c v t, nên c s ưu t p khá nhi u tranh và ñ g m s . Nhà c treo tranh kh p n ơi, su t c c u thang v i h u h t các tác ph m c a ho s ĩ m thu t Đông D ươ ng. S tranh y, các ñ i gia ng ày nay có mơ c ũng ch ng ñưc. Ch ti c r ng, khi qua ñ i, b s ưu t p y l ưu tán, ñ g n ñây, ng ưi con trai c mua l i ñưc m t s , xây d ng b o tàng Đc Minh, ñang n i danh nh ư c n Sài Gòn, ch c ph n nào tho nguy n ñưc h ươ ng h n c n ơi chín su i. Chúc t t ñ u n ăm, c th ưng m i chúng tôi nho khô ñ ng trong m t chi c ñĩ a men ng c nh th i T ng, có ngu n g c t lò Long Tuy n bên Trung Qu c v i m t b m tr à "N i Ph Th Trung" do chúa Tr nh ñ t làm. C b o: "Chúng ta ñang ñưc l àm vua chúa", v i m t n c ưi và nháy m t hóm h nh. Đó là s th h ưng mà g n ñây, các nh à hàng 6 sao trên th gi i b t ñ u s d ng v i giá c t c th c khách, mà v i tôi, ng ưi làm công tác di s n không m y tán thành. C Hu Mu i (nhà Hàng Mu i) c ũng là ña ch chúng tôi th ưng vi ng th ăm. Bi t th nhi u phòng, dành riêng hai phòng l n ñ bày nh ng ñ g m, ñ ñ t nung thô phác, mà vào th p niên 60, 70 th k tr ưc, ch ng m y ai quan tâm. C s ưu t p nh ư m t con nghi n, khi n c bà phàn nàn ti n c a c ra ñi, ñ i v nh ng th "rác r ưi". Th nh ưng, phòng trong, n ơi ngh ng ơi, c b y nhi u c a quý, mà ch m t b m chén, ñ i c m t ngôi nhà ba t ng ph Bà Tri u, khi Th ñô Hà N i còn b th c dân Pháp t m chi m. C có m t thú th c ñêm ng m c v t. C có thú ñam mê h i các bà bán ñng nát d o ph , mua nh ng ñ "b ñi" v i giá vô cùng r , mà trong s y, có th lên t i vài ch c cây vàng. Ri, c ũng m t mùa xuân, b n ñ o chích ñã ñt nh p vào nhà, c ưp ñi s s ng c a c , trong cu c ch ng tr quy t li t ñ b o v s ưu t p c v t mà c cu c ñ i ñ vào nh ư m t ph n s tr i ñ nh. C Lâm Cà phê (nhà bán Cà phê) ph Phan Thanh Gi n, nay là Nguy n H u Huân thích s ưu t p tranh c a các ho s ĩ ñươ ng th i. Quán cà phê c a c ñông các ho s ĩ ñn u ng. Nh ng bác Phái, bác Sáng, bác Nghiêm, bác Liên ñn, c ch ng l y ti n v à ch xin tranh. S ưu t p tranh t tr Nghiêm, Liên, Sáng, Phái ñưc ñưa sang b o t àng Picatso Paris tr ưng bày m ưi l ăm n ăm tr ưc, gi i s ưu t p sành ñiu Pháp v à Châu Âu ñánh giá r t cao, ch ng t m t m n c m ngh thu t tài ba c a m t ng ưi say mê. C Lâm còn có m t thú s ưu t p ñ ñ ng Đông S ơn - v i nh ng tr ng ñ ng minh khí v à rìu ñng. M t chi c rìu l ưi xéo "chó s ăn h ươ u" ñp ñ n m c, m t Vi t Ki u ñ n l àm vi c v i tôi ñ xu t b n cu n sách "Tr ng ñ ng Đông S ơn" hai m ươ i n ăm tr ưc, m ê mt ñ có m t ñiu ưc quái d , c ngôi nhà y cháy ñi, ñ mót tìm chi c rìu trong ñng 48 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 49. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi tro tàn ñ nát y. C Nguy n Bá Đ m ham s ưu t p ti n c . Nhà c không có m t th ñ dùng gì ñáng giá, ngoài b s ưu t p ti n, mà trong cu n s ghi chép, tôi ñ c ñưc, có nh ng ñ ng ti n c mua c a ch ngân hàng, c a nh ng nhà s ưu t p ng ưi Pháp. Nh ư th , giá ch c ch n không v a. C qu ng giao, ch ơi v i nhi u ho s ĩ b c th y, theo ñó, không ít ng ưi tng c tranh. C treo nó nh ư mt k v t, nh ưng ch vài n ăm sau th i ñ i m i, m c a, c ph i bán chúng ñi ñ ph c v cho thú ñam mê ti n c . Sau này, khi tôi bi t chút ñ nh v ti n c h c, m i hay, b ti n gi y trong s ưu t p Nguy n Bá Đ m là t ươ ng ñi có giá tr , còn ti n ñ ng, có r t nhi u s nh m l n gi a ti n Trung Qu c và Vi t Nam. Đó l à mt s nh m l n mà h c gi , s ưu t p gia n i danh quá c V ươ ng H ng S n ñã ví nh ư sc ñ p c a ng ưi ph n ñã làm ng ưi ñàn ông say ñm bu i tao ng l n ñ u. H ơn 80 tu i ñ i, nh ưng ñn hôm nay, Nguy n Bá Đ m v n còn nguyên nhi t huy t c a m t thu thanh xuân: Đam mê và cu ng nhi t, dù cho, c ñã ph i tr giá v i nhi u l m l n mà không hi u c có bi t cho không? Câu chuy n c ngo n c a ng ưi Hà N i còn nhi u s h p d n v i bao s h , n c a cu c ñ i, mà bài vi t này ch là s m ñ u, nh m gi i thi u m t góc c a Th ăng Long - Hà N i ngàn n ăm v ăn hi n. 49 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu
 50. www.100hanoi.com Thuù chôi ngöôøi Haø Noäi 50 www.100hanoi.com Haø Noäi Toâi Yeâu