Learning vocabulary English with pictures

pdf 66 trang ngocly 22/05/2021 2270
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Learning vocabulary English with pictures", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdflearning_vocabulary_english_with_pictures.pdf

Nội dung text: Learning vocabulary English with pictures

 1. 2012 LEARNING VOCABULARY ENGLISH with pictures This book is compiled carefully. It is really useful for everyone through interactive methods you can learn vocabulary easily through dynamic images, having pronunciation clearly Lecturer: Ms. Dang Phuong SUNNYVIETNAM 11/16/2012
 2. Contents THE TREASURE OF ENGLISH WORDS 4 THE UPPER CASE ALPHABETS 7 COLORS AND SHAPES 9 NUMBERS 10 DATE 11 SEASONS 12 THE WEATHER 13 COUNTRYSIDE 14 THE CITY 15 THE BODY 16 OCUPATION 1 18 OCUPATION 2 19 OCUPATION 3 20 FAMILY 21 THE TOY 1 22 THE TOY 2 23 CLOTHING 1 24 CLOTHING 2 25 HOUSEHOLD 1 26 HOUSEHOLD 2 27 HOUSING UTILITIES AND SERVICE 1 28 HOUSING UTILITIES AND SERVICE 1 29 THE KITCHEN 30 EDUCATION EQUIPMENT 31 OFFICIAL EQUIPMENT 32 TRANSPORTATION 1 33 TRANSPORTATION 2 34 POSITION AND PLACE 35 TRAFFIC SIGNAL 36 2
 3. FOOD 1 37 FOOD 2 38 THE BATHROOM 39 MUSICAL INSTRUMENTS 1 40 MUSICAL INSTRUMENTS 2 41 SPORTS 1 42 SPORTS 2 43 FLOWERS 1 44 FLOWER 2 45 PLANTS 46 FRUITS 1 47 FRUITS 1 48 VEGETABLES 1 49 VEGETABLES 2 50 ANIMALS 1 51 ANIMALS 2 52 ANIMALS 3 53 INSECTS 1 54 INSECTS 2 55 PETS 56 FISH AND SEA ANIMALS 1 57 FISH AND SEA ANIMALS 2 58 BIRDS 59 BIRDS 2 60 COMMON VERBS 62 ANONYM PAIR WORDS 1 63 ANONYM PAIR WORDS 2 64 LEARN ENGLISH VOCABULARY IN A NATURAL WAY! 65 3
 4. THE TREASURE OF ENGLISH WORDS (TIẾN VÀO KHO TÀNG NGỮ VỰNG) Ta có thể ngẫu nhiên có một vốn từ vựng phong phú không? Tôi muốn nói ngữ vựng về bất cứ ngôn ngữ nào, kể cả tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Dĩ nhiên không rồi. Can we have a rich vocabulary at random? I'd say the vocabulary of any language, including our mother tongue? Of course not. Nếu bạn có một vị giáo sư đang dạy bạn, ông sếp điều khiển bạn, hay vị sỹ quan chỉ huy bạn biết ngữ vựng dồi dào hơn bạn. Chính đó cũng là một trong những lý do không thể thiếu để lý giải rằng tại sao h ọ thành công hoặc ở cấp bậc hơn bạn. Người ta không kết luận như thế này một cách võ đoán. Sự khám phá này đã được thí nghiệm bởi những nhà chuyên môn về ngữ học ở khắp Thế giới. Sau nhiều cuộc thí nghiệm và nhiều năm trời trắc nghiệm, họ đã thấy rằng: - Nếu ngữ vựng của bạn chỉ có hạn thôi, tức là nghèo nàn thì sự thành công của bạn chỉ có hạn thôi. Sự thực phũ phàng vậy đó - Một trong những cách dễ và mau lẹ nhất để tiến thủ là bằn g cách phát huy tính chủ động chăm chú trau dồi ngữ vựng, chịu xây dựng kiến thức về chữ. If you have a professor teaching you or a boss controlling you, or the officer commanding you who know vocabularies better by far yours . It is also one of the main reasons that are indispensable to explain the reason why they succeed or they are in high- ranking position than you. People don’t conclude like that with a dogmatic attitude . This discovery has been tested by professional linguists throughout the world. After many years of experiments and tests, they found that: - If you have a limit to your vocabulary which means it is poor, your success is limit too. The fact will be ruthless like that! (bitter truth) 4
 5. - One of the easiest and most rapid way so that you can get progress is by gaining initiative in concentrating and improving your vocabulary and buiding your their knowledge. Tôi nhớ tác giả Lê Bá Kông đã nói “ Ngữ vựng của một người trung bình thường thường ngưng gia tăng một cách tự nhiên khi người đó đến tuổi 25, nhưng dĩ nhiên nếu người đó ch ịu trau dồi có phương pháp thì số ngữ vựng sẽ tiếp tục gia tăng suốt đời!” I remember the author Le Ba Kong who said "vocabulary of an average person usually stops spontaneously increases when they reach age at 25, but of course if they improve your vocabu lary methodically, their vocabulaty will be increased through in their life " Thực đúng, muốn tiến bộ về ngữ vựng bạn phải trau giồi có phương pháp , chứ không thể theo kiểu “cầu may” được, thêm chữ nào hay chữ đó. Bạn sử dụng được càng nhiều ngữ vựng, cách suy tưởng của bạn càng sâu sắc, rõ ràng và chuẩn xác bấy nhiêu. Khi bạn biết dùng chữ (Việt hay Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào) một cách tinh thông và bạn càng tự tin khi phát biểu ý kiến, tài hùng biện của bạn được gia tăng, con người bạn cũng được nhiều ng ười khác mến phục hơn. It really is right, to advance the vocabulary you have to cultivate methodically, but not in a "try your luck",- crossing your bridges when you come to them. The more you use, the smarter, clearer and more precise you will think . W hen you have a great command of the word (Vietnamese or English or any language) you will more confident giving your opinions, your eloquence is increased, yourself are also loved by many others more. Nói thế này không phải quá lời: Vốn ngữ vựng của bạn là t ư thế bạn. Bạn bè họ hàng quanh bạn biết bạn, đánh giá bạn qua lời nói của bạn – vậy lời nói đó phải chăng là vốn ngữ vựng của bạn? This is not superlative : Your vocabulary is your pos ition! Friends or relationship around you know you, they can appraise you by your words – So, that words are your vocabulary, are not they? 5
 6. Lời nói (ngữ vựng) có sức mạnh ghê gớm biết bao? Một lời vụng về có thể giết chết tình bằng hữu, ngược lại một lời khéo léo đã tạo nên mối tình duyên khăng khít. Vậy thì ngữ vựng có thể t hay đổi chiều hướng đời sống của bạn. How titanic much power the Words (vocabulary) is! A clumsy words can kill friendship, conveserly a delicate word creates a close charming relationship. So your vocabulary of course can change your life. Đến đây chúng ta đều đã biết ngữ vựng đã nâng một cá nhân từ địa vị tầm thường tới thành công vẻ vang như thế nào rồi phải không? Up to here we already know if the vocabulary has worked up to a success position from mediocre position. Những lời nói trên, như quý bạn độc giả cảm thấy, nhằm nhắc lại một sự thực rất hiển nhiên và cùng nhằm mục đích khích lệ chúng ta hãy cố gắng trau giồi ngữ vựng. Mục đích bài học này giúp chúng ta ngày càng tiến bộ trong việc học từ vựng - nó cần sự tích cực của chúng ta. The words above, as readers feel, in order to say again a evident truth and encourage us to try to cultivate vocabulary. The purpose of this lesson to help us more progress in learning vocabulary - it requires to try our best! Bàn riêng về tiếng anh, Tôi với vai trò là người hướng dẫn sẽ cố gắng làm cho việc học của bạn được dễ dàng và vui thích, vì vậy những bài tập và câu hỏi được biến đổi thường xuyên để tránh cho các bạn khỏi chán nản. Mọi phương pháp học tập và cách thức được SUNNYVIETNAM biên soạn một cách khoa học và kỹ lưỡng, đáp ứng nguyện vọng thực tế của những người đi làm, hy vọng mỗi học viên đều được trải nghiệm đầy hứng thú và ghi nhớ mãi quá trình học tập tại nơi đây. Talking about English, I as the instructor will try to make your learning easy and fun, so the exercises and questions to be modified regularly to help you avoid from boring. Best regards, Lecturer, Ms. Dang Le Phuong SUNNYVIETNAM. 6
 7. THE UPPER CASE ALPHABETS 7
 8. THE LOWER CASE ALHABET 8
 9. COLORS AND SHAPES 9
 10. NUMBERS 10
 11. DATE 11
 12. SEASONS 12
 13. THE WEATHER 13
 14. COUNTRYSIDE 14
 15. THE CITY 15
 16. THE BODY 16
 17. OCUPATION 1 18
 18. OCUPATION 2 19
 19. OCUPATION 3 20
 20. FAMILY 21
 21. THE TOY 1 22
 22. THE TOY 2 23
 23. CLOTHING 1 24
 24. CLOTHING 2 25
 25. HOUSEHOLD 1 26
 26. HOUSEHOLD 2 27
 27. HOUSING UTILITIES AND SERVICE 1 28
 28. HOUSING UTILITIES AND SERVICE 1 29
 29. THE KITCHEN 30
 30. EDUCATION EQUIPMENT 31
 31. OFFICIAL EQUIPMENT 32
 32. TRANSPORTATION 1 33
 33. TRANSPORTATION 2 34
 34. POSITION AND PLACE 35
 35. TRAFFIC SIGNAL 36
 36. FOOD 1 37
 37. FOOD 2 38
 38. THE BATHROOM 39
 39. MUSICAL INSTRUMENTS 1 40
 40. MUSICAL INSTRUMENTS 2 41
 41. SPORTS 1 42
 42. SPORTS 2 43
 43. FLOWERS 1 44
 44. FLOWER 2 45
 45. PLANTS 46
 46. FRUITS 1 47
 47. FRUITS 1 48
 48. VEGETABLES 1 49
 49. VEGETABLES 2 50
 50. ANIMALS 1 51
 51. ANIMALS 2 52
 52. ANIMALS 3 53
 53. INSECTS 1 54
 54. INSECTS 2 55
 55. PETS 56
 56. FISH AND SEA ANIMALS 1 57
 57. FISH AND SEA ANIMALS 2 58
 58. BIRDS 59
 59. BIRDS 2 60
 60. COMMON VERBS 62
 61. ANONYM PAIR WORDS 1 63
 62. ANONYM PAIR WORDS 2 64
 63. LEARN ENGLISH VOCABULARY IN A NATURAL WAY! Having a great amount of vocabulary means you can easily express your ideas in English. Hence, you may apply many ways to learn English vocabulary such as writing new words for many times or making sentences concluding new words. All those ways are good but I am introducing a new way of learning , wh ich is very easy and natural. The first thing I am telling you is about the preparation . You should choose English books, newspapers or magazines which you like most . This will help yo u feel fascinated and less boring when reading. In addition, do not forget to put a good dictionary such as Oxford Dictio nary besides you. It will be better for you to prepare a modern cell phone or laptop having translation software . Besides, it is very important for you to keep a comfortable status . Remember that you are enjoying a book or newspapers, not learning anythin g. It is time for you to read your favorite books. During your reading process, if you meet any new word, stop to look up it in the dictionaries as fast as possible . T hen, continue your reading . In the situation you meet the word you have looked up befor e but you forget its meaning, look it up again . As you know, carrying out an action for many times will create a habit; similarly, looking up a new word in dictionary for many times will help keep that word in your memory longer because it has been alw ays in your brain . When applying this natural way, you had better obe y a rule that you needn’t write an ything . I am sure that there are at least ten new words in 65
 64. the story. If you write all the new words in your notebook, are you sure you will read them agai n someday? The answer may be “No” or “Never”. Because when you see that there are too many new words, you will shout: “Oh my god”. And you may soon give up all your efforts. Thus, writing new words is not necessary . You should only read and look up new wor ds. The more times you interact with the words, the more familiar you feel . Another interesting thing I must not forget to tell you is that you will recognize a principle after a long time applying this natural way. This principle means you can only remember the short or not too long words. And they are most common words which you can remember longer . Recently, many language experts has listed 3000 most popular English words and they told that we need only learn 3000 most popular words to be a ble to read all English newspapers or books . Hence, learning by this will help you recognize and remember many popular w ords. Finally, I hope you will spend at least 45 minutes on reading English book or magazines every day . Remember to apply all techniq ues I have shared with you and I believe you will be successful . A new week has just begun and you had better build your schedule. Remember to put the duty of reading English books in your daily routine. Though you may be very busy with a lot of work, do not be lazy if you want to save your poor English . 66