Giáo trình Ngữ pháp Tiếng Anh

doc 144 trang ngocly 22/05/2021 1610
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Ngữ pháp Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_trinh_ngu_phap_tieng_anh.doc

Nội dung text: Giáo trình Ngữ pháp Tiếng Anh

 1. Giáo trình: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 2. MỤC LỤC Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh 1 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh: Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây: 1 1.1 Subject (chủ ngữ): 1 1.2 Verb (động từ): 2 1.3 Complement (vị ngữ): 2 1.4 Modifier (trạng từ): 2 2. Noun phrase (ngữ danh từ) 3 2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): 3 2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" 4 2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" 5 2.4 Cách sử dụng another và other 8 2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few 9 2.6 Sở hữu cách 10 3. Verb phrase (ngữ động từ) 11 3.1 Present tenses (các thời hiện tại) 11 3.2 Past tenses (các thời quá khứ) 15 3.3 Future tenses (các thời tương lai) 19 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 20 4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ 21 4.2 Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít 22 4.3 Cách sử dụng None và No 22 4.4 Cách sử dụng cấu trúc either or (hoặc hoặc) và neither nor (không mà cũng không) 23 4.5 V-ing làm chủ ngữ 23 4.6 Các danh từ tập thể 24 4.7 Cách sử dụng a number of, the number of: 25 4.8 Các danh từ luôn ở số nhiều 25 4.9 Cách dùng there is, there are 26 5. Đại từ 27 5.1 Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ) 27 5.2 Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ) 28 5.3 Possessive pronoun (Đại từ sở hữu) 29 5.4 Reflexive pronoun (Đại từ phản thân) 30 6. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan 30 6.1 Động từ dùng làm tân ngữ 31 6.2 Đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing trong tân ngữ 34 7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) 35 7.1 Need 35
 3. 7.2 Dare (dám) 36 7.3 Cách sử dụng to be trong một số trường hợp 37 7.4 Cách sử dụng to get trong một số trường hợp: 38 8. Câu hỏi 39 8.1 Câu hỏi Yes/ No 39 8.2 Câu hỏi lấy thông tin (information question) 40 8.3 Câu hỏi phức (embedded question) 41 8.4 Câu hỏi đuôi (tag questions) 42 9. Lối nói phụ họa 43 9.1 Phụ hoạ câu khẳng định 43 9.2 Phụ hoạ câu phủ định 44 10. Câu phủ định (negation) 44 10.1 Some/any: 45 10.2 Một số các câu hỏi ở dạng phủ định lại mang ý nghĩa khác (không dùng dấu ?): 45 10.3 Hai lần phủ định 45 10.4 Phủ định kết hợp với so sánh 45 10.5 Cấu trúc phủ định song song 46 10.6 Phủ định không dùng thể phủ định của động từ 46 10.7 Thể phủ định của một số động từ đặc biệt 46 10.8 No matter 47 10.9 Cách dùng Not at all; at all 47 11. Câu mệnh lệnh 47 11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp 47 11.2 Mệnh lệnh gián tiếp: 48 11.3 Dạng phủ định của câu mệnh lệnh 48 12. Các trợ động từ (Modal Auxiliaries) 48 12.1 Câu phủ định dùng trợ động từ 49 12.2 Câu nghi vấn dùng trợ động từ 49 13. Câu điều kiện 50 13.1 Điều kiện có thể thực hiện được (điều kiện có thực hay điều kiện dạng I) 50 13.2 Điều kiện không thể thực hiện được (điều kiện không có thực hay điều kiện dạng II, III) 51 13.3 Cách sử dụng will, would, could, should trong một số trường hợp khác 52 13.4 Cách sử dụng if trong một số trường hợp khác 53 13.5 Cách sử dụng Hope và Wish 55 13.6 Cách sử dụng as if, as though (cứ như là, như thể là) 56 13.7 Cách sử dụng used to, (to be/get) used to 57 13.8 Cách sử dụng would rather 58 14. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại 61
 4. 14.1 Cách sử dụng Would + like 61 14.2 Cách sử dụng could/may/might: 62 14.3 Cách sử dụng Should: 62 14.4 Cách sử dụng Must 62 14.5 Cách sử dụng have to 63 15. Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective) 63 15.1 Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã 63 15.2 Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên 64 15.3 Must have + P2 = chắc là đã, hẳn là đã 64 16. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác 64 17. Tính từ và phó từ 65 17.1 Tính từ 65 17.2 Phó từ 67 18. Liên từ (linking verb) 70 19. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ 72 19.1 So sánh ngang bằng 72 19.2 So sánh hơn kém 73 19.3 Phép so sánh không hợp lý 76 19.4 Các tính từ và phó từ đặc biệt 76 19.5 So sánh bội số 77 19.6 So sánh kép 78 19.7 Cấu trúc No sooner than (Vừa mới thì đã ) 79 19.8 So sánh hơn kém không dùng than (giữa 2 đối tượng) 79 19.9 So sánh bậc nhất (từ 3 đối tượng trở lên) 80 20. Danh từ dùng làm tính từ 81 20.1 Khi nào dùng danh từ làm tính từ, khi nào dùng tính từ của danh từ đó? 81 21. Cách dùng Enough 81 22. Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác 82 22.1 Much & many 82 22.2 Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much 83 22.3 More & most 84 22.4 Long & (for) a long time 85 23. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả 86 23.1 Because, Because of 86 23.2 So that 86 23.3 So và such. 87 23.4 Một số cụm từ nối khác: 88 24. Câu bị động (passive voice) 90 25. Một số cấu trúc cầu khiến (causative) 93 25.1 To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì 93
 5. 25.2 To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác 93 25.3 To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì 93 25.5 To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì 94 25.6 To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì 94 25.7 Ba động từ đặc biệt: see, watch, hear 94 26. Câu phức hợp và đại từ quan hệ 95 26.1 That và which làm chủ ngữ của mệnh đề phụ 95 26.2 That và which làm tân ngữ của mệnh đề phụ 95 26.3 Who làm chủ ngữ của mệnh đề phụ 95 26.4 Whom làm tân ngữ của mệnh đề phụ 96 26.5 Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc. 96 26.6 Cách sử dụng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which 97 26.7 Cách loại bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề phụ 98 27. Cách sử dụng một số cấu trúc P1 98 28. Cách sử dụng một số cấu trúc P2 100 29. Những cách sử dụng khác của that 101 29.1 That dùng với tư cách là một liên từ (rằng) 101 29.2 Mệnh đề that 101 30. Câu giả định (subjunctive) 102 30.1 Dùng với would rather that 102 30.2 Dùng với động từ 102 30.3 Dùng với tính từ. 103 30.4 Thể giả định trong một số trường hợp khác 104 31. Lối nói bao hàm (inclusive) 105 31.1 Not only but also (không những mà còn) 106 31.2 As well as (vừa vừa ) 106 31.3 Both and (vừa vừa) 107 32. to know, to know how 107 33. Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ 107 33.1 Despite/Inspite of (bất chấp, cho dù, ) 108 33.2 Although/Even though/Though (mặc dầu) 108 33.3 However + adj + S + linkverb = dù có đi chăng nữa thì 108 33.4 Although/ Albeit + Adjective/ Adverb/ Averbial Modifier 108 34. Những động từ dễ gây nhầm lẫn 108 35. Một số các động từ đặc biệt khác 111 36. Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu 111 37. Cách sử dụng to say, to tell 113 38. One và You 113 38.1 One 114 38.2 You 114
 6. 39. Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó 114 40. Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu 116 40.1 Sử dụng Verb-ing 116 40.2 Động từ nguyên thể (to + verb) mở đầu câu 118 41. Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ 118 42. Thông tin thừa (redundancy) 119 43. Cấu trúc song song trong câu 120 44. Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp 121 45. Câu trực tiếp và câu gián tiếp 122 46. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu 124 Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp 126 Những từ dễ gây nhầm lẫn 128 47. Cách sử dụng giới từ 132 48. Một số ngữ động từ thường gặp 135 Bảng các động từ bất quy tắc 137
 7. Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh: Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây: Ví dụ: SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied "present perfect" last week. He runs very fast. I like walking. 1.1 Subject (chủ ngữ): Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ. Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!). Milk is delicious. (một danh từ) That new, red car is mine. (một ngữ danh từ) Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc There đóng vai trò chủ ngữ giả. It is a nice day today.
 8. There is a fire in that building. There were many students in the room. It is the fact that the earth goes around the sun. 1.2 Verb (động từ): Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính. I love you. (chỉ hành động) Chilli is hot. (chỉ trạng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ): Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng tác động của chủ ngữ. Cũng giống như chủ ngữ, vị ngữ thường là danh từ hoặc ngữ danh từ không bắt đầu bằng giới từ, tuy nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi What? hoặc Whom? John bought a car yesterday. (What did John buy?) Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?) 1.4 Modifier (trạng từ): Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) hoặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table, ). Nếu có nhiều trạng từ trong câu thì trạng từ chỉ thời gian thường đi sau cùng. John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?) She drives very fast. (How does she drive?)
 9. Chú ý rằng trạng từ thường đi sau vị ngữ nhưng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ là cụm giới từ không được nằm giữa động từ và vị ngữ. She drove on the street her new car. (Sai) She drove her new car on the street. (Đúng) 2. Noun phrase (ngữ danh từ) 2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): · Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, · Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì đếm được. VD: one glass of milk - một cốc sữa). · Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice · Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. · Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. This is one of the foods that my doctor wants me to eat. · Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được. You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được) Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được.
 10. WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN a(n), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that none, one, two, three, None much (thường dùng trong câu phủ định, câu many hỏi) a lot of a lot of a [large / great] number of a large amount of (a) few (a) little fewer than less than more than more than Một số từ không đếm được nên biết: sand money information physics food news air mathematics meat measles (bệnh sởi) mumps (bệnh quai bị) politics water soap economics homework Note: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. There are too many advertisements during TV shows. 2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó) 2.2.1 Dùng “an” với: Quán từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm: · Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object · Một số từ bắt đầu bằng u, y: an uncle, an umbrella
 11. · Một số từ bắt đầu bằng h câm: an heir, haft an hour · Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P 2.2.2 Dùng “a” với: Dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income, · Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni " phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp) · Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. · Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand. · Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày). · Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. · Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. 2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" Dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết. The boy in the corner is my friend. (Cả người nói và người nghe đều biết đó là cậu bé nào) The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết) Với danh từ không đếm được, dùng the nếu nói đến một vật cụ thể, không dùng the nếu nói chung. Sugar is sweet. (Chỉ các loại đường nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (Cụ thể là đường ở trên bàn) Với danh từ đếm được số nhiều, khi chúng có nghĩa đại diện chung cho một lớp các vật cùng loại thì cũng không dùng the.
 12. Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (Vận động viên nói chung) 2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên: · The + danh từ + giới từ + danh từ: The girl in blue, the Gulf of Mexico. · Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only: The only way, the best day. · Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s · The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ: The man to whom you have just spoken is the chairman. · The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh) · Đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the: Since man lived on the earth (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này) · Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng người nhất định trong xã hội: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp · The + adj: Tượng trưng cho một nhóm người, chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều: The old = The old people; The old are often very hard in their moving · The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. · The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + họ của một gia đình ở số nhiều = gia đình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children · Thông thường không dùng the trước tên riêng trừ trường hợp có nhiều người hoặc vật cùng tên và người nói muốn ám chỉ một người cụ thể trong số đó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue. · Tương tự, không dùng "the" trước bữa ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning. Trừ khi muốn ám chỉ một bữa ăn cụ thể: The dinner that you invited me last week were delecious. · Không dùng "the" trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính: Students go to school everyday. The patient was released from hospital. Nhưng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính thì dùng "the".
 13. Students go to the school for a class party. The doctor left the hospital for lunch. 2.3.2 Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình Có "The" Không "The" + Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, + Trước tên một hồ biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều) Lake Geneva The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes + Trước tên các dãy núi: + Trước tên một ngọn núi The Rocky Mountains Mount Vesuvius + Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ + Trước tên các hành tinh hoặc các chòm trụ hoặc trên thế giới: sao The earth, the moon Venus, Mars + The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng + Trước tên các trường này nếu trước nó là The University of Florida một tên riêng Stetson University + The + số thứ tự + danh từ The third chapter. + Trước các danh từ đi cùng với một số đếm Chapter three, Word War One + Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoá The Korean War (=> The Vietnamese economy) + Trước tên các nước chỉ có một từ: + Trước tên các nước có hai từ trở lên (ngoại China, France, Venezuela, Vietnam trừ Great Britain) The United States, The Central African Republic + Trước tên các nước mở đầu bằng New, một tính từ chỉ hướng: + Trước tên các nước được coi là một quần New Zealand, North Korean, France đảo hoặc một quần đảo The Philipines, The Virgin Islands, The + Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành
 14. Hawaii phố, quận, huyện: Europe, Florida + Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử The Constitution, The Magna Carta + Trước tên bất kì môn thể thao nào baseball, basketball + Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số the Indians + Trước các danh từ trừu tượng (trừ một số trường hợp đặc biệt): freedom, happiness + Trước tên các môn học nói chung mathematics + Trước tên các môn học cụ thể + Trước tên các ngày lễ, tết The Solid matter Physics Christmas, Thanksgiving + Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock, classical music ) + Trước tên các nhạc cụ khi đề cập đến các To perform jazz on trumpet and piano nhạc cụ đó nói chung hoặc khi chơi các nhạc cụ đó. The violin is difficult to play Who is that on the piano 2.4 Cách sử dụng another và other. Hai từ này thường gây nhầm lẫn. Dùng với danh từ không đếm Dùng với danh từ đếm được được an + other + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác (= one more). another pencil = one more pencil the other + danh từ đếm được số ít = cái cuối Không dùng cùng còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm), = last of the set. the other pencil = the last pencil present
 15. Other + danh từ không đếm Other + danh từ đếm được số nhiều = mấy cái được = một chút nữa (= nữa, mấy cái khác, mấy người nữa, mấy người more of the set). khác (= more of the set). other water = some more other pencils = some more pencils water The other + danh từ đếm được số nhiều = những The other + danh từ không cái còn lại (của một bộ), những người còn lại đếm được = chỗ còn sót lại. (của một nhóm), = the rest of the set. the other water = the the other pencils = all remaining pencils remaining water · Another và other là không xác định trong khi the other là xác định; nếu chủ ngữ là đã biết (được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ. Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nêu trên) thì other trở thành others. Không bao giờ được dùng others + danh từ số nhiều: I Don 't want this book. Please give me another. (another = any other book - not specific) I Don 't want this book. Please give me the other. (the other = the other book, specific) This chemical is poisonous. Others are poisonous too. (others = the other chemicals, not specific) I Don 't want these books. Please give me the others. (the others = the other books, specific) · Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay cho danh từ: I Don 't want this book. Please give me another one. I don't want this book. Please give me the other one. This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too. I don't want these books. Please give me the other ones. · This hoặc that có thể dùng với one nhưng these và those không được dùng với ones, mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khi không đi với one hoặc ones:
 16. I don't want this book. I want that. 2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few · Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) I have little money, not enough to buy groceries. · A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để I have a little money, enough to buy groceries · Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có tính phủ định) I have few books, not enough for reference reading · A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để I have a few records, enough for listening. · Trong một số trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phía dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ (cũng giống như đối với other/another; this/that). Are you ready in money. Yes, a little. · Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều. 2.6 Sở hữu cách · The noun's + noun: Chỉ được dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng cho các đồ vật. The student's book, The cat's legs. · Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn "s" ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy The students' book. · Nhưng đối với những danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách. The children's toys, The people's willing · Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu. Paul and Peter's room. · Đối với những tên riêng hoặc danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy
 17. và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên riêng không dùng "the" đằng trước. The boss' car = the boss 's car [bosiz] Agnes' house = Agnes 's [siz] house. · Sở hữu cách cũng được dùng cho thời gian (năm, tháng, thập niên, thế kỉ) The 1990s' events: những sự kiện của thập niên 90 The 21st century's prospects. · Dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân và mùa thu. Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì người viết đã nhân cách hoá chúng. Ngày nay người ta dùng các mùa trong năm như một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách. The Autumn's leaf: chiếc lá của nàng thu. · Dùng cho tên các công ty lớn, các quốc gia The Rockerfeller's oil products. China's food. · Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu. In a florist's At a hairdresser's Đặc biệt là các tiệm ăn với tên riêng: The Antonio's · Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngữ a stone's throw from (Cách nơi đâu một tầm đá ném). 3. Verb phrase (ngữ động từ) Như đã đề cập ở phần cấu trúc chung của câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có một động từ chính và một hoặc nhiêu trợ động từ. Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 thời chính: Quá khứ (Past) Hiện tại (Present) Tương lai (Future) Mỗi thời chính lại chia thành nhiều thời nhỏ để diễn đạt tính chính xác của hành động. 3.1 Present tenses (các thời hiện tại) 3.1.1 Simple Present (thời hiện tại thường)
 18. Dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính qui luật. I walk to school every day. Khi chia động từ ở thời này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có to như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải có "s" ở sau động từ và âm đó phải được đọc lên: He walks. She watches TV Thường dùng thời hiện tại thường với một số các phó từ chỉ thời gian như today, present day, nowadays, và với các phó từ chỉ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời gian Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) như sau: know understand have believe hate need hear love appear see like seem smell want taste wish sound own Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn ). Một số ví dụ khác về thời hiện tại thường: They understand the problem now. (stative verb) He always swims in the evening. (habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb) Your cough sounds bad. (stative verb) I walk to school every day. (habitual action) 3.1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn)
 19. · Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này được xác định cụ thể bằng một số phó từ như : now, rightnow, at this moment. · Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói. The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) · Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng sau không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc. know understand have believe hate need hear love appear see like seem smell want taste wish sound own Nhưng khi chúng quay sang hướng động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể tiếp diễn. He has a lot of books. He is having dinner now. (Động từ hành động: ăn tối) I think they will come in time. I'm thinking of my test tomorrow. (Động từ hành động: Đang nghĩ về) 3.1.3 Present Perfect (thời hiện tại hoàn thành)
 20. Thời hiện tại hoàn thành dùng để: (1). Diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. John has traveled around the world. (We don't know when) (2). Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ. George has seen this movie three time. (3). Một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Giả sử hiện nay là 2004) 3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: FOR + khoảng thời gian: for three days, for ten minutes, for twenty years SINCE + thời điểm bắt đầu: since 1982, since January, 3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET: Already dùng trong câu khẳng định, already có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng ở cuối câu. We have already written our reports. We have written our reports already. Yet dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn. Yet thường xuyên đứng ở cuối câu. We haven't written our reports yet. Have you written your reports yet? Trong một số trường hợp ở thể phủ định, yet có thể đứng ngay sau have nhưng phải thay đổi về mặt ngữ pháp: động từ PII trở về dạng nguyên thể có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet.
 21. 3.1.3.3 Thời hiện tại hoàn thành thường dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như sau: · Dùng với now that (giờ đây khi mà ) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for the scholarship. · Dùng với một số phó từ như till now, untill now, so far (cho đến giờ). Những cụm từ này có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. So far the problem has not been resolved. · Dùng với recently, lately (gần đây) những cụm từ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu. I have not seen him recently. · Dùng với before đứng ở cuối câu. I have seen him before. Xem thêm các động từ bất quy tắc 3.1.4 Present Perfect Progressive (thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn) Chỉ đối với các hành động thộc loại (3) của thời hiện tại hoàn thành chúng ta mới có thể dùng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years. Phân biệt cách dùng giữa hai thời: Present Perfect Present Perfect Progressive Hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có khả Hành động đã chấm dứt ở hiện tại do đó đã năng lan tới tương lai do đó không có kết quả có kết quả rõ rệt. rõ rệt. I've waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you I've been waiting for you for half an hour. didn't come). (and now I'm still waiting, hoping that you'll come) 3.2 Past tenses (các thời quá khứ) 3.2.1 Simple Past (thời quá khứ thường):
 22. Dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc ảnh hưởng tới hiện tại). Thời điểm trong câu được xác định rõ rệt bằng một số các phó từ chỉ thời gian như: yesterday, at that moment, last week, He went to Spain last year. Bob bought a new bicyle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner. We drove to the grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night. 3.2.2 Past Progresseive (thời quá khứ tiếp diễn): Thời quá khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt: (1) một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác “chen ngang” (khi đang thì bỗng ). Trong trường hợp này, mẫu câu chung là: I was watching TV when she came home. hoặc When she came home, I was watching television. (2) Hai hành động cùng đồng thời xảy ra trong quá khứ. Trong trường hợp này, mẫu câu sau được áp dụng:
 23. Martha was watching television while John was reading a book. hoặc While John was reading a book, Martha was watching television. Cấu trúc sau đây cũng đôi khi được dùng nhưng không thông dụng bằng hai mẫu trên: While John was reading a book, Martha watched television. (3) Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ: Martha was watching TV at seven o’clock last night. What were you doing at one o’clock this afternoon? Henry was eating a snack at midnight last night. 3.2.3 Past Perfect (thời quá khứ hoàn thành): Thời quá khứ hoàn thành được dùng để diễn đạt: (1) một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, trong câu thường có có 2 hành động:
 24. Thời quá khứ hoàn thành thường được dùng với 3 phó từ chỉ thời gian là: after, before và when. Phó từ when có thể được dùng thay cho after và before trong cả 4 mẫu trên mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu. Chúng ta vẫn biết hành động nào xảy ra trước do có sử dụng quá khứ hoàn thành. The police came when the robber had gone away. (2) Một trạng thái đã tồn tại một thời gian trong quá khứ nhưng đã chấm dứt trước hiện tại. Trường hợp này tương tự trường hợp (3) đối với hiện tại hoàn thành nhưng trong trường hợp này không có liên hệ gì với hiện tại. John had lived in New York for ten years before he moved to VN. 3.2.4 Past Perfect Progressive (thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn):
 25. Chỉ đối với các hành động thuộc nhóm (2) của thời quá khứ hoàn thành ta mới có thể dùng thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn, với ý nghĩa của câu không thay đổi. John had been living in New York for ten years before he moved to VN. Lưu ý: Thời này ngày nay ít dùng, người ta thay thế nó bằng Past Perfect và chỉ dùng khi nào cần điễn đạt tính chính xác của hành động. 3.3 Future tenses (các thời tương lai) 3.3.1 Simple Future (thời tương lai thường): Ngày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là ngữ pháp Mĩ chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trường hợp như sau: · Đưa ra đề nghị một cách lịch sự: Shall I take you coat? · Dùng để mời người khác một cách lịch sự: Shall we go out for lunch? · Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán: Shall we say : $ 50 · Thường được dùng với 1 văn bản mang tính pháp qui buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule. Trong tiếng Anh bình dân , người ta thay shall = must ở dạng câu này. Nó dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tương lai nhưng không xác định cụ thể. Thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on. 3.3.2 Near Future (tương lai gần):
 26. Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các phó từ dưới dạng: In a moment (lát nữa), at 2 o'clock this afternoon We are going to have a reception in a moment Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo như dự tính cho dù thời gian là tương lai xa. We are going to take a TOEFL test next year. Ngày nay người ta thường dùng present progressive. 3.3.3 Future Progressive (thời tương lai tiếp diễn): · Dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định trong tương lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Good luck with the exam! We will be thinking of you. · Dùng kết hợp với present progressive khác để diễn đạt hai hành động đang song song xảy ra. Một ở hiện tại, còn một ở tương lai. Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attending the meeting at the office. · Được dùng để đề cập đến các sự kiện tương lai đã được xác định hoặc quyết định (không mang ý nghĩa tiếp diễn). Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the same time next week. · Hoặc những sự kiện được mong đợi là sẽ xảy ra theo một tiến trình thường lệ (nhưng không diễn đạt ý định của cá nhân người nói). You will be hearing from my solicitor. I will be seeing you one of these days, I expect. · Dự đoán cho tương lai: Don't phone now, they will be having dinner. · Diễn đạt lời đề nghị nhã nhặn muốn biết về kế hoạch của người khác Will you be staying in here this evening? (ông có dự định ở lại đây tối nay chứ ạ) 3.3.4 Future Perfect (thời tương lai hoàn thành):
 27. Dùng để chỉ một hành động sẽ phải được hoàn tất ở vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Nó thường được dùng với trạng từ chỉ thời gian dưới dạng: by the end of , by the time + sentence We will have accomplished the English grammar course by the end of next week. By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today will have died. 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều 4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau. The boys in the room are playing chess. Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ. The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly. Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ đều trái ngược với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhưng động từ luôn được chia theo chủ ngữ chính. Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ. Together with along with accompanied by as well as
 28. Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight. Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (tương đương với they) Mary and her manager are going to a party tonight. Nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau or. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia số ít và ngược lại. Mary or her manager is going to answer the press interview. 4.2 Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ). any + singular noun no + singular noun some + singular noun anybody nobody somebody anyone no one someone anything nothing something every + singular noun everybody everyone everything each either * neither * * Either và neither là số ít nếu chúng không đi với or hoặc nor. Either (có nghĩa 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng any. Neither (không một ai trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng not any. Everybody who wants to buy a ticket should be in this line. Something is in my eye. Anybody who has lost his ticket should report to the desk. Neither of his pens is able to be used. If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work. No problem is harder than this one. Nobody works harder than John does. 4.3 Cách sử dụng None và No
 29. None và No đều dùng được với cả danh từ số ít và số nhiều. · Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều. None of the + non-count noun + singular verb None of the + plural count noun + plural verb None of the counterfeit money has been found. None of the students have finished the exam yet. · Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiều No + {singular noun / non-count noun} + singular verb No + plural noun + plural verb No example is relevant to this case. No examples are relevant to this case. 4.4 Cách sử dụng cấu trúc either or (hoặc hoặc) và neither nor (không mà cũng không) Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc tương tự (như đã đề cập ở phần trên) Neither John nor his friends are going to the beach today. Either John or his friends are going to the beach today. Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. Either John or Bill is going to the beach today. Neither the director nor the secretary wants to leave yet. 4.5 V-ing làm chủ ngữ Khi V-ing dùng làm chủ ngữ thì động từ cũng phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.
 30. Knowing her has made him what he is. Not studying has caused him many problems. Washing with special cream is recommended for scalp infection. Being cordial is one of his greatest assets. Writing many letters makes her happy. Người ta sẽ dùng V-ing khi muốn diễn đạt 1 hành động cụ thể xảy ra nhất thời nhưng khi muốn diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc thì phải dùng danh từ Dieting is very popular today. Diet is for those who suffer from a cerain disease. Động từ nguyên thể cũng có thể dùng làm chủ ngữ và động từ sau nó sẽ chia ở ngôi thứ 3 số ít. Nhưng người ta thường dùng chủ ngữ giả it để mở đầu câu. To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book. 4.6 Các danh từ tập thể Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các đại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít. Congress Organization Government family team jury group army majority* committee club minority class crowd public The committee has met, and it has rejected the proposal. The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement Congress has initiated a new plan to combat inflation. The organization has lot many members this year. Our team is going to win the game. Tuy nhiên nếu các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ, động từ sẽ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều:
 31. Congress votes for the bill. (Quốc hội bỏ phiếu cho dự luật, gồm tất cả mọi người) Congress are discussing about the bill. (Quốc hội đang tranh luận về dự luật, tức là một số tán thành, một số phản đối. Thi TOEFL không bắt lỗi này). * Danh từ majority được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từ The majority + singular verb The majority of the + plural noun + plural verb The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent. · The police/the sheep/the fish + plural verb. The sheep are breaking away The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank · A couple + singular verb A couple is walking on the path · The couple + plural verb The couple are racing their horses through the meadow. · Các cụm từ ở nhóm sau chỉ một nhóm động vật hoặc gia súc. Cho dù sau giới từ of là danh từ số nhiều thì động từ vẫn chia theo ngôi chủ ngữ chính – ngôi thứ 3 số ít: flock of birds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs The flock of birds is circling overhead. The herd of casttle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks. · Tất cả các danh từ tập thể chỉ thời gian, tiền bạc, số đo, khi được đề cập đến như một thể thống nhất thì đều được xem là một danh từ số ít. Do đó các động từ và đại từ theo sau chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít. Twenty-five dollars is too much for the meal. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test Twenty dollars is all I can afford to pay for that radio. Two miles is too much to run in one day. He has contributed $50, and now he wants to contribute another fifty. 4.7 Cách sử dụng a number of, the number of: A number of = “Một số những ”, đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều. A number of + plural noun + plural verb A number of students are going to the class picnic (Một số sinh viên sẽ đi ) A number of applicants have already been interviewed.
 32. The number of = “Số lượng những ”, đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít. The number of + plural noun + singular verb The number of days in a week is seven. (Số lượng ngày trong tuần là 7) The number of residents who have been questioned on this matter is quite small. 4.8 Các danh từ luôn ở số nhiều Bảng sau là những danh từ bao giờ cũng ở hình thái số nhiều vì chúng bao gồm 2 thực thể nên các đại từ và động từ đi cùng với chúng cũng phải ở số nhiều. scissors jeans eyeglasses shorts tongs pliers pants trousers tweezers Nếu muốn chúng thành ngôi số ít phải dùng a pair of The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. These scissors are dull. (Cái kéo này cùn. Chú ý chỉ có 1 cái kéo nhưng cũng dùng với these) 4.9 Cách dùng there is, there are Được dùng để chỉ sự tồn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Chủ ngữ thật của câu là là danh từ đi sau động từ. Nếu nó là danh từ số ít thì động từ to be chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Mọi biến đổi về thời và thể đều ở to be còn there giữ nguyên. There has been an increase in the importation of foreign cars. Threre is a storm approaching. There was an accident last night. There was water on the floor.
 33. There have been a number of telephone calls today. There were too many people at the party. Lưu ý: Các cấu trúc: there is certain/ sure/ likely/ bound to be = chắc chắn là sẽ có There is sure to be trouble when she gets his letter. (Chắc chắn là sẽ có rắc rối khi cô ấy nhận được thư anh ta) Do you think there is likely to be snow. (Anh cho rằng chắc chắn sẽ có tuyết chứ) Trong dạng tiếng Anh quy chuẩn hoặc văn chương một số các động từ khác ngoài to be cũng được sử dụng với there: Động từ trạng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live Động từ chỉ sự đến: enter/ go/ come/ follow/ develop In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (Tại một thị trấn nhỏ ở Đức có một ông thợ giày nghèo sống ở đó) There remains nothing more to be done . (Chả còn có gì nữa mà làm) Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. (Bỗng có một hình bóng kì lạ mặc toàn đồ đen đi vào) There followed an uncomfortable silence. (Sau đó là một sự im lặng đến khó chịu) There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ thế là/ rồi thì There he comes (Anh ta đã đến rồi kia kìa) There you are, I have been waiting for you for over an hour. (Anh đây rồi, tôi đang chờ anh đến hơn một tiếng rồi đấy) 5. Đại từ Đại từ được chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau, bao gồm:
 34. 5.1 Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ) I We You You He She They It Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc đứng sau động từ be, đằng sau các phó từ so sánh như than, as, that I am going to the store. We have lived here for twenty years. The teachers who were invited to the party were George, Bill and I. It was she who called you. George and I would like to leave now. We students are going to have a party. Ngay sau các ngôi số nhiều như we, you bạn có thể dùng một danh từ số nhiều để làm rõ we, you là chỉ cái gì. We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi ) You guys (Bọn mày) We/ You/ They có thể dùng với all/ both. Trong trường hợp câu có động từ đơn thì chúng đi liền với nhau: We all go to school now. They both bought the ensurance You all come shopping. Nhưng nếu all hoặc both đi với các đại từ này ở dạng câu có trợ động từ thì all hoặc both sẽ đứng sau trợ động từ: We will all go to school next week. They have both bought the insurance. All và Both cũng phải đứng sau động từ to be, trước tính từ We are all ready to go swimming. Dùng he/she thay thế cho các vật nuôi nếu chúng được xem là có tính cách, thông minh hoặc tình cảm (chó, mèo, ngựa ) Go and find the cat if where she stays in. How's your new car? Terrrific, she is running beautifully.
 35. Tên nước, tên các con tàu được thay thế trang trọng bằng she (ngày nay it dùng). England is an island country and she is governed by a mornach. Titanic was the biggest passenger ship ever built. She could carry as many as 2000 passenger on board. 5.2 Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ) me us you you him her them it Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ hoặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đối tượng nhận sự tác động của hành động. They invited us to the party last night. The teacher gave him a bad grade. I told her a story. The policeman was looking for him. Đằng sau us có thể dùng một danh từ số nhiều trực tiếp, giống như đối với đại từ nhân xưng chủ ngữ. The teacher has made a lot of questions for us students. 5.3 Possessive pronoun (Đại từ sở hữu) mine ours yours yours his hers theirs its Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; Do đó chúng thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của his và its đối với tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trường hợp này.
 36. This is my book; that is yours. (yours = your book) Your teacher is the same as his. (his = his teacher) Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress) Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books) 5.3.1 Possessive adjectives (Tính từ sở hữu) my our your your his her their its Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu (nêu trên đây) ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ chứ không thay thế cho danh từ. Gọi là tính từ sở hữu vì nó thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó. Chú ý rằng cũng dùng tính từ sở hữu đối với các bộ phận trên cơ thể. John is eating his dinner. This is not my book. The cat has injured its foot. The boy broke his arm yesterday. She forgot her homework this morning. My food is cold. 5.4 Reflexive pronoun (Đại từ phản thân) myself ourselves yourself yourselves himself herself themselves itself Dùng để diễn đạt chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động, vừa là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từ for, to ở cuối câu. Jill bought himself a new car. Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person. I washed myself He sent the letter to himself. She served herself in the cafeteria.
 37. We hurt ourselves playing football John and Mary hurt themselves in a car accident. You can see the difference for yourselves. Dùng để nhấn mạnh việc chủ ngữ tự làm lấy việc gì, trong trường hợp này nó đứng ngay sau chủ ngữ hoặc sau từ by. I myself believe that there is no God. She prepared the nine-course meal by herself. John washed the dishes by himself. The students themselves decorated the room. Chú ý: ở dạng số nhiều self biến thành selves. 6. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan 6.1 Động từ dùng làm tân ngữ Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ. Một số các động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau nó phải là một động từ khác. Động từ dùng làm tân ngữ được chia làm hai loại: 6.1.1. Loại 1: Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb) Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể khác. agree desire hope plan strive attempt expect intend prepare tend claim fail learn pretend want decide forget need refuse wish demand hesitate offer seem John expects to begin studying law next semester. Mary learned to swim when she was very young. The committee decided to postpone the meeting. The president will attempt to reduce inflation rate. Trong câu phủ định, thêm not vào trước động từ làm tân ngữ: John decided not to buy the car. 6.1.2. Loại 2: Động từ Verb-ing dùng làm tân ngữ
 38. Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ theo sau nó phải là một Verb-ing admit enjoy suggest appreciate finish consider avoid miss mind can't help postpone recall delay practice risk deny quit repeat resist resume resent John admitted stealing the jewels. We enjoyed seeing them again after so many years. You shouldn’t risk entering that building in its present condition. He was considering buying a new car until the prices went up. The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. Trong câu phủ định, thêm not vào trước Verb-ing. John regretted not buying the car. Lưu ý rằng trong bảng này có mẫu động từ can't help doing/ but do smt có nghĩa ‘không thể đừng được phải làm gì’ With such good oranges, we can't help buying two kilos at a time. 6.1.3 Bảng dưới đây là những động từ mà tân ngữ sau nó có thể là một động từ nguyên thể hoặc một verb-ing mà ngữ nghĩa không thay đổi. begin continue hate love start can't stand dread like prefer try He started to study after dinner = he started studying after dinner. Lưu ý rằng trong bảng này có một động từ can't stand to do/doing smt: không thể chịu đựng được khi phải làm gì. He can't stand to wait (waiting) such a long time. 6.1.4 Bốn động từ đặc biệt Đó là những động từ mà ngữ nghĩa của chúng sẽ đổi khác hoàn toàn khi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể hoặc verb-ing. 1a) Stop to do smt: dừng lại để làm gì He stoped to smoke = Anh ta dừng lại để hút thuốc. 1b) Stop doing smt: dừng làm việc gì
 39. He stoped smoking = Anh ta đã bỏ thuốc. 2a) Remember to do smt: Nhớ sẽ phải làm gì Remember to send this letter. = Hãy nhớ gửi bức thư này nhé. 2b) Remember doing smt: Nhớ là đã làm gì I remember locking the door before leaving, but now I can't find the key. Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu: S + still remember + V-ing : Vẫn còn nhớ là đã I still remember buying the first motorbike 3a) Forget to do smt: quên sẽ phải làm gì I forgot to pickup my child after school = Tôi quên không đón con. 3b) Forget doing smt: (quên là đã làm gì). Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu S + will never forget + V-ing: sẽ không bao giờ quên được là đã She will never forget meeting the Queen = Cô ấy không bao giờ quên lần gặp Nữ hoàng 4a) Regret to do smt: Lấy làm tiếc vì phải làm gì (thường dùng khi báo tin xấu) We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather. 4b) Regret doing smt: Lấy làm tiếc vì đã làm gì He regrets leaving school early. It's the biggest mistake in his life. 6.1.5 Động từ đứng sau giới từ Tất cả các động từ đứng ngay sau giới từ đều phải ở dạng V-ing. 6.1.5.1 Verb + preposition + verb-ing Sau đây là bảng các động từ có giới từ theo sau, vì vậy các động từ khác đi sau động từ này phải dùng ở dạng verb-ing. Verb + prepositions + V-ing approve of give up rely on worry abount be better of insist on succeed in object to count on keep on think about look forward to depend on put off think of confess to John gave up smoking because of his doctor’s advice. He insisted on taking the bus instead of the plane. Hery is thinking of going to France next year. Fred confessed to stealing the jewels
 40. Chú ý rằng ở 3 động từ cuối cùng trong bảng trên, có giới từ to đi sau động từ. Đó là giới từ chứ không phải là to trong động từ nguyên thể (to do st), nên theo sau nó phải là một verb-ing chứ không phải là một verb nguyên thể. We are not looking forward to going back to school. Jill objected to receiving the new position. He confessed to causing the fire. 6.1.5.2 Adjective + preposition + verb-ing: Adjective + prepositions + V-ing accustomed to intent on capable of successful in afraid of interested in fond of tired of Mitch is afraid of getting married now. We are accustomed to sleeping late on weekends. I am fond of dancing. We are interested in seeing this film. 6.1.5.3 Noun + preposition + verb-ing: Noun + prepositions + V-ing choice of intention of possibility of (method of) excuse for method for reason for There is no reason for leaving this early. George has no excuse for droping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. He has developed a method for evaluating this problem. Các trường hợp khác: Trong các trường hợp khác, động từ đi sau giới từ cũng phải ở dạng verb-ing. After leaving the party, he drove home. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. 6.1.6 Động từ đi sau tính từ: Nói chung, nếu động từ đi ngay sau tính từ (không có giới từ) thì được dùng ở dạng nguyên thể. Những tính từ đó bao gồm. anxious eager pleased usual boring easy prepared common
 41. dangerous good ready difficult hard strange able It is dangerous to drive in this weather. Mike is anxious to see his family. We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. Chú ý: able và capable có nghĩa như nhau nhưng cách dùng khác nhau: (able/ unable) to do smt = (capable/ incapable) of doing smt. 6.2 Đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing trong tân ngữ 6.2.1 Trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể Trong trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể (loại 1) thì bất cứ danh từ hay đại từ nào trực tiếp đứng trước nó cũng phải ở dạng tân ngữ (complement form). Joe asked her to call him. S + V + {pronoun/ noun in complement form} + [to + verb] Sau đây là một số động từ đòi hỏi tân ngữ là một động từ nguyên thể có đại từ làm tân ngữ gián tiếp. allow convince invite persuade remind ask expect order prepare urge beg instruct permit promise want We ordered him to appear in court. I urge you to reconsider your decision. They were trying to persuade him to change his mind. The teacher permitted them to turn their assignments in late. You should prepare your son to take this examination. 6.2.2 Trường hợp tân ngữ là V-ing Trong trường hợp tân ngữ là một V- ing thì đại từ/danh từ phải ở dạng sở hữu. Subject + verb + {pronoun/ noun}(possessive form) + verb-ing
 42. We understand your not being able to stay longer. We object to their calling at this hour. He regrets her leaving. We are looking forward to their coming next year. We don’t approve of John’s buying this house. We resent the teacher’s not announcing the test sooner. 7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) 7.1 Need 7.1.1 Need dùng như một động từ thường: a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống: My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. b) Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống. The grass needs cutting OR The grass needs to be cut. The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired. Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten. Chú ý: need + noun = to be in need of + noun Jill is in need of money. = Jill needs money. The roof is in need of repair. = The roof needs repairing. Want và Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến: Your hair wants cutting All cars require servicing regularly 7.1.2 Need dùng như một trợ động từ Chỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có "s" tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need (trợ động từ) là một động từ bỏ to:
 43. We needn't reserve seats - there will be plenty of rooms. Need I fill out the form? Thường dùng sau các từ như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one I wonder if I need fill out the form. This is the only form you need fill out. Needn 't + have + P2 : Lẽ ra không cần phải You needn't have come so early - only waste your time. Needn't = không cần phải; trong khi mustn't = không được phép. You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa. 7.2 Dare (dám) 7.2.1 Dùng như một nội động từ Không dùng ở thể khẳng định, chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định. Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing? (Họ dám làm như vậy sao?) He didn't dare (to) say anything = He dared not say anything. (Anh ta không dám nói gì.) Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau: Tôi cho rằng: I dare say there is a restaurant at the end of the train. Tôi thừa nhận là: I daresay you are right. How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao dám (tỏ sự giận giữ) How dared you open my letter: Sao mày dám mở thư của tao. 7.2.2 Dùng như một ngoại động từ Mang nghĩa “thách thức”: Dare sb to do smt = Thách ai làm gì They dare the boy to swim across the river in such a cold weather. I dare you to touch my toes = Tao thách mày dám động đến một sợi lông của tao. 7.3 Cách sử dụng to be trong một số trường hợp To be of + noun = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm) Mary is of a gentle nature = Mary có một bản chất tử tế.
 44. To be of + noun: Nhấn mạnh cho danh từ đứng đằng sau The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square. To be + to + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt, sử dụng trong trường hợp: - Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thứ hai đến ngôi thứ ba. No one is to leave this building without the permission of the police. - Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn thì phải ) If we are to get there by lunch time we had better hurry. Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved. He knew he would have to work hard if he was to pass his exam - Được dùng để thông báo những yêu cầu xin chỉ dẫn: He asked the air traffic control where he was to land. - Được dùng khá phổ biến để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt, đặc biệt khi nó là chính thức. She is to get married next month. The expedition is to start in a week. We are to get a ten percent wage rise in June. - Cấu trúc này thông dụng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được bỏ đi. The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = thế nếu (một giả thuyết) Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me. was/ were + to + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một số mệnh đã định sẵn They said goodbye without knowing that they were never to meet again. Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. to be about to + verb = near future (sắp sửa) They are about to leave. Be + adj (mở đầu cho một ngữ) = tỏ ra Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed. Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. (Ở các xã hội đều tìm thấy một số phương pháp hỗ trợ và đào tạo các nghệ sỹ, cho dù là hệ thống hỗ trợ các nhà điêu khắc và hoạ sỹ của các hoàng gia thời kỳ Phục hưng hay
 45. phương pháp truyền thụ hiểu biết nghệ thuật từ cha sang con theo truyền thống Nhật Bản) To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có được kỹ thuật là sẽ có được sự điêu luyện để thực hiện bất kỳ thao tác nào mà một công việc đòi hỏi, cho dù là chúng đơn giản hay phức tạp) 7.4 Cách sử dụng to get trong một số trường hợp: 7.4.1. To get + P2 get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced. Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải. You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút để mặc quần áo) He got lost in old Market Street yesterday. (tình huống bị lạc đường) Tuyệt nhiên không được lẫn trường hợp này với dạng bị động. 7.4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì We'd better get moving, it's late. 7.4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì bắt đầu. Please get him talking about the main task. (Làm ơn bảo anh ta hãy bắt đầu đi vào vấn đề chính) When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta cho máy sưởi bắt đầu chạy ) 7.4.4. Get + to + verb - Tìm được cách. We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào ) - Có cơ may When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây?) - Được phép At last we got to meet the general director. (Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được phép gặp tổng đạo diễn) 7.4.5. Get + to + Verb (về hành động) = Come + to + Verb (về nhận thức) = Gradually = dần dần
 46. We will get to speak English more easily as time goes by. He comes to understand that learning English is not much difficult. 8. Câu hỏi Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ be bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ be, ta phải dùng dạng thức do, does, did như một trợ động từ để thay thế. Sau các động từ hoặc trợ động từ đó, phải dùng động chính từ ở dạng nguyên thể không có to. Thời và thể của câu hỏi chỉ được chia bởi trợ động từ, chứ không phải động từ chính. 8.1 Câu hỏi Yes/ No Sở dĩ ta gọi là như vậy vì khi trả lời, dùng Yes/No. Nhớ rằng khi trả lời: - Yes + Positive verb - No + Negative verb. (không được trả lời theo kiểu câu tiếng Việt) Isn't Mary going to school today? Was Mark sick yesterday? Have you seen this movie before? Will the committe decide on the proposal today? Don't you still want to use the telephone? Did you go to class yesterday? Doesn't Ted like this picture? 8.2 Câu hỏi lấy thông tin (information question) Đối với loại câu hỏi này, câu trả lời không thể đơn giản là yes hay no mà phải có thêm thông tin. Chúng thường dùng các từ nghi vấn, chia làm 3 loại sau: 8.2.1 Who hoặc What: câu hỏi chủ ngữ Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động.
 47. Something happened lastnight => What happened last night? Someone opened the door. => Who opened the door? Chú ý các câu sau đây là sai ngữ pháp: Who did open the door? (SAI) What did happen lastnight? (SAI) 8.2.2 Whom hoặc What: câu hỏi tân ngữ Đây là các câu hỏi dùng khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động Nhớ rằng trong tiếng Anh viết chính tắc bắt buộc phải dùng whom mặc dù trong tiếng Anh nói có thể dùng who thay cho whom trong mẫu câu trên. George bought something at the store. => What did George buy at the store? Ana knows someone from UK. => Whom does Ana know from UK? 8.2.3 When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ Dùng khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động. How did Maria get to school today? When did he move to London? Why did she leave so early? Where has Ted gone? When will she come back? Chú ý tránh nhầm lẫn với các câu sai như ví dụ ở phần 8.2.1 8.3 Câu hỏi phức (embedded question)
 48. Là câu hoặc câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word). Động từ ở mệnh đề thứ hai (mệnh đề nghi vấn) phải đi sau và chia theo chủ ngữ, không được đảo vị trí như ở câu hỏi độc lập. S + V (phrase) + question word + S + V The authorities can't figure out why the plane landed at the wrong airport. We haven’t assertained where the meeting will take place. Trong trường hợp câu hỏi phức là một câu hỏi, áp dụng mẫu câu sau: auxiliary + S + V + question word + S + V Do you know where he went? Could you tell me what time it is? Question word có thể là một từ, cũng có thể là một cụm từ như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind. I have no idea how long the interview will take. Do you know how often the bus run at night? Can you tell me how far the museum is from the store? I’ll tell you what kind of ice-cream tastes best. The teacher asked us whose book was on his desk. 8.4 Câu hỏi đuôi (tag questions) Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra. He should stay in bed, shouldn't he? (Anh ấy nên ở yên trên giường, có phải không?) She has been studying English for two years, hasn't she? There are only twenty-eight days in February, aren’t there? It’s raining now, isn’t it? (Trời vẫn còn mưa, phải không?) You and I talked with the professor yesterday, didn’t we? You won’t be leaving for now, will you? Jill and Joe haven’t been to VN, have they? Câu hỏi đuôi chia làm hai thành phần tách biệt nhau bởi dấu phẩy theo quy tắc sau: Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi. Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.
 49. Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại. Thời của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính. Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đôi là giống nhau. Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ (in subject form) Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: auxiliary + subject + not? (He saw it yesterday, did he not?) Động từ have có thể là động từ chính, cũng có thể là trợ động từ. Khi nó là động từ chính của mệnh đề trong tiếng Anh Mỹ thì phần đuôi phải dùng trợ động từ do, does hoặc did. Tuy nhiên, trong tiếng Anh Anh thì bạn có thể dùng chính have như một trợ động từ trong trường hợp này. Khi bạn thi TOEFL là kỳ thi kiểm tra tiếng Anh Mỹ, bạn phải chú ý để khỏi bị mất điểm. You have two children, haven’t you? (British English: OK, TOEFL: NOT) You have two children, don't you? (Correct in American English) There is, there are và it is là các chủ ngữ giả nên phần đuôi được phép dùng lại there hoặc it giống như trường hợp đại từ làm chủ ngữ. 9. Lối nói phụ họa 9.1 Phụ hoạ câu khẳng định Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hoặc too. Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so hoặc too. Ý nghĩa của hai từ này có nghĩa là “cũng thế”. John went to the mountains on his vacation, and we did too. John went to the mountains on his vacation, and so did we. I will be in VN in May, and they will too. I will be in VN in May, and so will they. He has seen her play, and the girls have too. He has seen her play, and so have the girls. We are going to the movie tonight, and he is too. We are going to the movie tonight, and so is he. She will wear a custome to the party, and we will too. She will wear a custome to the party, and so will we. Picaso was a famous painter, and Rubens was too. Picaso was a famous painter, and so was Rubens.
 50. Tuỳ theo từ nào được dùng mà cấu trúc câu có sự thay đổi: 1. Khi trong mệnh đề chính có động từ be ở bất cứ thời nào thì trong mệnh đề phụ cũng dùng từ be ở thời đó. I am happy, and you are too. I am happy, and so are you. 2. Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ + động từ, ví dụ will go, should do, has done, have written, must consider, thì các trợ động từ trong mệnh đề đó được dùng lại trong mệnh đề phụ. They will work in the lab tomorrow, and you will too. They will work in the lab tomorrow, and so will you. 3. Khi trong mệnh đề chính không phải là động từ be, cũng không có trợ động từ, bạn phải dùng các từ do, does, did làm trợ động từ thay thế. Thời và thể của trợ động từ này phải chia theo chủ ngữ của mệnh đề phụ. Jane goes to that school, and my sister does too. Jane goes to that school, and so does my sister. 9.2 Phụ hoạ câu phủ định Cũng giống như too và so trong câu khẳng định, để phụ hoạ một câu phủ định, người ta dùng either hoặc neither. Hai từ này có nghĩa “cũng không”. Ba quy tắc đối với trợ động từ, động từ be hoặc do, does, did cũng được áp dụng giống như trên. Ta cũng có thể gói gọn 3 quy tắc đó vào một công thức như sau:
 51. I didn't see Mary this morning, and John didn't either I didn't see Mary this morning, and neither did John. She won’t be going to the conference, and her friends won’t either. She won’t be going to the conference, and neither will her friends. John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either. John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I. 10. Câu phủ định (negation) Để tạo câu phủ định đặt not sau trợ động từ hoặc động từ be . Nếu không có trợ động từ hoặc động từ be thì dùng dạng thức thích hợp của do, does hoặc did để thay thế. John is rich => John is not rich. Mark has seen Bill => Mark has not seen Bill Mary can swim => Mary cannot swim. I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday. Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach. I want to leave now => I don’t want to leave now. 10.1 Some/any: Đặt any đằng trước danh từ làm vị ngữ sẽ nhấn mạnh câu phủ định. Cũng có thể nhấn mạnh một câu phủ định bằng cách dùng no + danh từ hoặc a single + danh từ số ít. John has some money => John doesn’t have any money. He sold some magazines yesterday => He didn't sell a single magazine yesterday. = He sold no magazine yesterday. 10.2 Một số các câu hỏi ở dạng phủ định lại mang ý nghĩa khác (không dùng dấu ?): - Nhấn mạnh cho sự khẳng định của người nói. Shouldn 't you put on your hat, too! : Thế thì anh cũng đội luôn mũ vào đi. Didn't you say that you would come to the party tonight: Thế anh đã chẳng nói là anh đi dự tiệc tối nay hay sao. - Dùng để tán dương Wasn 't the weather wonderful yesterday: Thời tiết hôm qua đẹp tuyệt vời.
 52. Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday. Thật là tuyệt vời khi chúng ta không phải làm việc ngày thứ 6. 10.3 Hai lần phủ định Negative + Negative = Positive (Mang ý nghĩa nhấn mạnh) It's unbelieveable he is not rich. (Chẳng ai có thể tin được là anh ta lại không giàu có.) 10.4 Phủ định kết hợp với so sánh Negative + comparative (more/ less) = superlative (Mang nghĩa so sánh tuyệt đối) I couldn't agree with you less = I absolutely agree with you. You couldn't have gone to the beach on a better day = It's the best day to go to the beach. Nhưng phải hết sức cẩn thận vì : He couldn't have been more unfriendly when I met him first. = the most unfriendly The surgery couldn't have been more unnecessary. = absolutely unnecessary 10.5 Cấu trúc phủ định song song Negative even/still less/much less + noun/ verb in simple form: không mà lại càng không. These students don't like reading novel, much less textbook. Những sinh viên này chẳng thích đọc tiểu thuyết, chứ chưa nói đến sách giáo khoa. It's unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tell about it on television. Thật không thể tin được anh ta lại có thể sống sót sau cú rơi tự do đó, chứ đừng nói đến chuyện lên TV kể về nó. 10.6 Phủ định không dùng thể phủ định của động từ Một số các phó từ trong tiếng Anh mang nghĩa phủ định (negative adverb), khi đã dùng nó thì trong câu không dùng cấu tạo phủ định của động từ nữa: Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = hầu như không. Hardly ever, seldom, rarely = almost never = hầu như không bao giờ. subject + negative adverb + positive verb subject + to be + negative adverb
 53. John rarely comes to class on time. (John chẳng mấy khi đến lớp đúng giờ) Tom hardly studied lastnight. (Tôm chẳng học gì tối qua) She scarcely remembers the accident. (Cô ấy khó mà nhớ được vụ tai nạn) We seldom see photos of these animals. (Chúng tôi hiếm khi thấy ảnh của những động vật này) *Lưu ý rằng các phó từ này không mang nghĩa phủ định hoàn toàn mà mang nghĩa gần như phủ định. Đặc biệt là những từ như barely và scarcely khi đi với những từ như enough và only hoặc những thành ngữ chỉ sự chính xác. - Do you have enough money for the tution fee? - Only barely. Vừa đủ. 10.7 Thể phủ định của một số động từ đặc biệt Đối với những động từ như to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense. Khi chuyển sang câu phủ định, phải cấu tạo phủ định ở các động từ đó, không được cấu tạo phủ định ở mệnh đề thứ hai. I don't think you came to class yesterday. (Không dùng: I think you didn't come to class yesterday) I don't believe she stays at home now. 10.8 No matter No matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có đi chăng nữa thì No matter who telephones, say I’m out. Cho dù là ai gọi đến thì hãy bảo là tôi đi vắng. No matter where you go, you will find Coca-Cola. Cho dù anh có đi đến đâu, anh cũng sẽ thấy nhãn hiệu Coca-Cola No matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you. Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không tin anh. Các cấu trúc này có thể đứng cuối câu mà không cần có mệnh đề theo sau: I will always love you, no matter what. 10.9 Cách dùng Not at all; at all Not at all: Chẳng chút nào. Chúng thường đứng cuối câu phủ định I didn’t understand anything at all. She was hardly frightened at all
 54. At all còn được dùng trong câu hỏi, đặc biệt với những từ như if/ever/any Do you play poker at all? (Anh có chơi bài poker được chứ?) 11. Câu mệnh lệnh Câu mệnh lệnh là câu có tính chất sai khiến nên còn gọi là câu cầu khiến. Một người ra lệnh hoặc yêu cầu cho một người khác làm một việc gì đó. Nó thường theo sau bởi từ please. Chủ ngữ của câu mệnh lệnh được ngầm hiểu là you. Luôn dùng dạng thức nguyên thể (không có to) của động từ trong câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh chia làm 2 loại: Trực tiếp và gián tiếp. 11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp Close the door Please turn off the light. Open the window. Be quiet. Sau đây là lời thoại trong một đoạn quảng cáo bia trên TV: Tên cướp xông vào một quán bia, rút súng ra chĩa vào mọi người và quát: - Give me your jewelry! Don’t move! Một thanh niên từ từ tiến lại từ phía sau, gí một chai bia Laser lạnh vào gáy hắn: - Drop your weapon! Tên cướp tưởng sau gáy hắn là một họng súng liền buông vũ khí đầu hàng. 11.2 Mệnh lệnh gián tiếp: Dạng thức gián tiếp thường được dùng với: to order/ ask/ say/ tell sb to do smt. John asked Jill to turn off the light. Please tell Jaime to leave the room. I ordered him to open the book. 11.3 Dạng phủ định của câu mệnh lệnh Ở dạng phủ định, thêm Don’t vào trước động từ trong câu trực tiếp (kể cả động từ be) hoặc thêm not vào trước động từ nguyên thể trong câu gián tiếp. Don’t move! Or I’ll shoot. (Đứng im, không tao bắn) Don’t turn off the light when you go out. Don’t be silly. I’ll come back. (Đừng có ngốc thế, rồi anh sẽ về mà) John asked Jill not to turn off the light.
 55. Please tell Jame not to leave the room. I ordered him not to open his book. Chú ý: let's khác let us let's go: mình đi nào let us go: hãy để chúng tôi đi Câu hỏi có đuôi của let's là shall we Let's go out for dinner, shall we 12. Các trợ động từ (Modal Auxiliaries) Các trợ động từ (còn gọi là trợ động từ hình thái - xem bảng sau) dùng để bổ nghĩa thêm cho động từ chính về tính chất, mức độ, khả năng, hình thái, của hành động. Chúng ta sẽ lần lượt đề cập đến ý nghĩa của chúng ở các phần sau. Do chúng là các trợ động từ, nên không thay thế được cho động từ chính (phải luôn có động từ chính đi kèm), cũng như không dùng kèm với các trợ động từ khác cùng loại hoặc với các trợ động từ do, does, did. Cũng không dùng tiểu từ to trước và sau các trợ động từ. Trợ động từ hình thái không biến đổi theo ngôi hay theo số (số ít và số nhiều như nhau, ngôi thứ nhất, thứ hai hay thứ ba cũng như nhau). Động từ chính đi sau trợ động từ cũng không chia (luôn ở dạng nguyên thể không có to). present tense past tense will could can might may should (ought to) (had better) shall (had to) must (have to) would (used to) Các từ đặt trong ngoặc là các động từ bán hình thái. Chúng có vai trò và ý nghĩa giống như các trợ động từ hình thái nhưng về ngữ pháp thì không giống, bởi vì chúng biến đổi theo ngôi và số. Ví dụ về cách dùng trợ động từ: I can swim; she can swim, too. (không chia theo ngôi) He can swim. (Không dùng: He cans swim hoặc He can swims) They will leave now. (Không dùng: They will leaving now hoặc They will can leave now.) They have to go now. He has to go now. (chia theo ngôi). 12.1 Câu phủ định dùng trợ động từ
 56. Trong câu phủ định, thêm not vào sau trợ động từ, trước động từ chính: John will leave now. => John will not leave now. He can swim => He can not swim. Chú ý khi viết tắt: will not => won't; must not => musn't; would not => wouldn't; could not => couldn't; can not => can't. 12.2 Câu nghi vấn dùng trợ động từ Trong câu hỏi, đặt trợ động từ ở đầu câu: John will leave now. =>Will he leave now? Xin nhắc lại, trợ động từ hình thái luôn đi với dạng thức nguyên thể không có to của động từ. Vì vậy, sau trợ động từ hình thái không bao giờ có các dạng [verb-ing], [verb+s], [to + verb] hay thời quá khứ của động từ. Chỉ có hai cách sử dụng trợ động từ hình thái: (1) modal + [simple form of verb]: would be, can go, will have, must see, (2) modal + have + [verb in past participle]: could have gone, would have been, Tất nhiên trong cách (2), từ have chính là động từ nguyên thể không có to; không được thay thế nó bằng has hay had. 13. Câu điều kiện Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không có thực. 13.1 Điều kiện có thể thực hiện được (điều kiện có thực hay điều kiện dạng I) Câu điều kiện có thực là câu mà người nói dùng để diễn đạt một hành động hoặc một tình huống thường xảy ra (thói quen) hoặc sẽ xảy ra (trong tương lai) nếu điều kiện ở mệnh đều chính được thoả mãn. Nếu nói về tương lai, dạng câu này được sử dụng khi nói đến một điều kiện có thể thực hiện được hoặc có thể xảy ra. TƯƠNG LAI (FUTURE ACTION)
 57. If he tries much more, he will improve his English. If I have money, I will buy a new car. THÓI QUEN (HABITUAL) if + S + simple present tense + simple present tense If the doctor has morning office hours, he visits every patiens in the affternoon. I usually walk to school if I have enough time. MỆNH LỆNH (COMMAND) If + S + simple present tense + command form of verb + If you go to the Post Office, mail this letter for me. Please call me if you hear anything from Jane. 13.2 Điều kiện không thể thực hiện được (điều kiện không có thực hay điều kiện dạng II, III) Câu điều kiện không có thực dùng để diễn tả một hành động hoặc một trạng thái sẽ xảy ra hoặc đã có thể xảy ra nếu như tình huống được đặt ra trong câu khác với thực tế đang xảy ra hoặc đã xảy ra. Câu điều kiện không có thực thường gây nhầm lẫn vì sự thực về sự kiện mà câu thể hiện lại trái ngược với cách thể hiện của câu: nếu động từ của câu là khẳng định thì ý nghĩa thực của câu lại là phủ định và ngược lại. If I were rich, I would travel around the world. (I am not rich) (I’m not going to travel around the world) If I hadn’t been in a hurry, I wouldn’t have had an accident. (I was in a hurry) (I had an accident) 13.2.1 Điều kiện không có thực ở hiện tại (dạng II) PRESENT OR FUTURE TIME If I had enough money now, I would buy a tourist trip to the moon. He would tell you about it if he were here.
 58. If he didn’t speak so quickly, you could understand him. (He speaks very quicky) (You can’t understand him) Động từ to be phải chia là were ở tất cả các ngôi. If I were you, I wouldn't go to that movie. 13.2.2 Điều kiện không có thực trong quá khứ (dạng III) PAST TIME If we had known that you were there, we would have written you a letter. (We didn’t know ) (We didn’t write you a letter) If we hadn’t lost our way, we would have arrived sooner. If he had studied harder for that test, he would have passed it. Chú ý rằng cũng có thể thể hiện một điều kiện không có thực mà không dùng if. Trong trường hợp đó, trợ động từ had được đưa lên đầu câu, đứng trước chủ ngữ. Mệnh đề điều kiện sẽ đứng trước mệnh đề chính. Had we known that you were there, we would have written you a letter. Had he studied harder for the test, he would have passed it. Lưu ý: Câu điều kiện không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Trong một số trường hợp đặc biệt, một vế của điều kiện là quá khứ nhưng vế còn lại có thể ở hiện tại (do thời gian qui định). If she had caught the train, she would be here by now. 13.3 Cách sử dụng will, would, could, should trong một số trường hợp khác Thông thường các trợ động từ này không được sử dụng với if trong mệnh đề điều kiện của câu điều kiện, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ như sau: If you (will/would): Nếu vui lòng. Thường được dùng trong các yêu cầu lịch sự. Would lịch sự hơn will. If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here. If + Subject + Will/Would: Nếu chịu. Để diễn đạt ý tự nguyện. If he will listen to me, I can help him.
 59. Will còn được dùng theo mẫu câu này để diễn đạt sự ngoan cố: Nếu nhất định, Nếu cứ. If you will turn on the music loudly so late tonight, no wonder why your neighbours complain. If you could: Xin vui lòng. Diễn đạt lịch sự 1 yêu cầu mà người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như là một lẽ đương nhiên. If you could open your book, please. If + Subject + should + + command: Ví phỏng như. Diễn đạt một tình huống dù có thể xảy ra được song rất khó. If you should find any difficulty in using that TV, please call me. Có thể đảo should lên trên chủ ngữ và bỏ if Should you find any difficulty in using that TV, please call me. 13.4 Cách sử dụng if trong một số trường hợp khác If then: Nếu thì If she can’t come to us, then we will have to go and see her. If dùng trong dạng câu suy diễn logic (không phải câu điều kiện): Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó. If you want to learn a musical instrument, you have to practice. If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello. If should = If happen to = If should happen to diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should ở trên) If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs. (Ngộ nhỡ mà anh có tình cờ ghé qua chợ có lẽ mua cho em ít trứng) If was/were to Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng. Nó gần giống câu điều kiện không có thật ở hiện tại. If our boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble. What would we do if I was/were to lose my job. Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra đề nghị If you were to move your chair a bit, we could all sit down. (Nếu anh vui lòng dịch ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng ngồi được) Note: Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh tại hoặc chỉ trạng
 60. thái tư duy Correct: If I knew her name, I would tell you. Incorrect: If I was/were to know If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào. Thời hiện tại: If it wasn’t/weren’t for the children, that couple wouldn’t have any thing to talk about. (Nếu không vì những đứa con thì vợ chồng nhà ấy chả có chuyện gì mà nói) Thời quá khứ: If it hadn’t been for your help, I don’t know what to do. (Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng không biết phải làm gì đây). Có thể đảo lại: Had it not been for your help, I don’t know what to to. Not đôi khi được thêm vào những động từ sau if để bày tỏ sự nghi ngờ, không chắc chắn. (Có nên Hay không ) I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary. It would if + subject + would (sẽ là nếu – không được dùng trong văn viết) It would be better if they would tell every body in advance. (Sẽ là tốt hơn nếu họ kể cho mọi người từ trước) How would we feel if this would happen to our family. (Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu điều này xảy ra đối với gia đình chúng ta.) If ’d have ’d have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, diễn đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ If I’d have known, I’d have told you. If she’d have recognized him it would have been funny. If + preposition + noun/verb (subject + be bị lược bỏ) If in doubt, ask for help. (= If you are in doubt, ) If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep. (= If you are about to go on ) If dùng với một số từ như any/anything/ever/not để diễn đạt phủ định There is little if any good evidence for flying saucers. (There is little evidence, if there is any at all, for flying saucers) (Có rất ít bằng chứng về đĩa bay, nếu quả là có thực) I’m not angry. If anything, I feel a little surprised. (Tôi không giận dữ đâu. Mà có chăng tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên)
 61. Cách nói này còn diễn đạt ý kiến ướm thử: Nếu có I’d say he was more like a father, if anything (Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha, nếu có thể nói thế.) He seldom if ever travel abroad. (Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài) Usually, if not always, we write “cannot” as one word (Thông thường, nhưng không phải là luôn luôn ) If + Adjective = although (cho dù là) Nghĩa không mạnh bằng although - Dùng để diễn đạt quan điểm riêng hoặc vấn đề gì đó không quan trọng. His style, if simple, is pleasant to read. (Văn phong của ông ta, cho dù là đơn giản, thì đọc cũng thú) The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy (Lợi nhuận, cho dù là có thấp hơn năm qua một chút, thì vẫn là rất lớn.) Cấu trúc này có thể thay bằng may , but His style may be simple, but it is pleasant to read. 13.5 Cách sử dụng Hope và Wish. Hai động từ này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau về cách sử dụng và ngữ pháp. Hope dùng để diễn đạt một hành động hoặc tình huống có thể sẽ xảy ra hoặc có thể đã xảy ra, còn wish dùng để diễn đạt một điều chắc chắn sẽ không xảy ra hoặc chắc chắn đã không xảy ra. Thời của mệnh đề sau hope (hi vọng rằng) có thể là bất kỳ thời nào. Thời của mệnh đề sau wish bắt buộc không được ở thời hiện tại. We hope that they will come. (We don’t know if they are coming or not) We wish that they could come. (We know they can’t come) We hope that he came there yesterday. (We don’t know if he came there or not.) We wish that he had come there yesterday. (He didn’t come) 13.5.1 Wish ở tương lai: That là tuỳ chọn (có hoặc không có). Hai chủ ngữ (S) có thể giống nhau hoặc khác nhau. We wish that you could come to the party tonight. (We known you can't come)
 62. 13.5.2 Wish ở hiện tại S + wish + (that) + S + simple past tense Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi. I wish that I had enough time to finish my homework. 13.5.3 Wish ở quá khứ Động từ ở mệnh đề wish sẽ chia ở Past perfect hoặc could have + P2. I wish that I had washed the clothes yesterday. She wishes that she could have been there. Lưu ý 1: Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được nhưng điều kiện ấy ở thời nào lại phụ thuộc vào chính thời gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thời của wish. She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past) He wished that he would come to visit me next week.(Future) The photographer wished we stood clother than we are standing now. (Present). Lưu ý 2: Cần phân biệt wish (ước gì/ mong gì) với wish mang nghĩa "chúc" trong mẫu câu: to wish sb smt I wish you a happy birthday. Lưu ý 3: và phân biệt với wish mang nghĩa "muốn": wish to do smt (Muốn làm gì) Why do you wish to see the manager I wish to make a complaint. To wish smb to do smt (Muốn ai làm gì) The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university.
 63. 13.6 Cách sử dụng as if, as though (cứ như là, như thể là) Mệnh đề đằng sau hai thành ngữ này luôn ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Có hai trường hợp: 13.6.1 Ở thời hiện tại: Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở thời hiện tại đơn giản thì động từ ở mệnh đề sau chia ở quá khứ đơn giản. To be phải chia là were ở tất cả các ngôi. The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (Bà cụ ăn mặc cứ như bây giờ là mùa đông) (It is not winter now) He acts as though he were rich. (Anh ta cứ làm như thể là anh ta giàu có lắm) (He is not rich infact) He talks as if he knew everything in the world. 13.6.2 Thời quá khứ: Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở quá khứ đơn giản thì động từ ở mệnh đề sau chia ở quá khứ hoàn thành. Jeff looked as though he had seen a ghost. (Trông Jeff như thể anh ta vừa gặp ma) (He didn't see a ghost) She talked about the contest as if she had won the grand prize. Lưu ý: Mệnh đề sau as if, as though không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Trong một số trường hợp, nếu điều kiện trong câu là có thật hoặc theo quan niệm của người nói, người viết là có thật thì hai công thức trên không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau chúng diễn biến bình thường theo mối quan hệ với động từ ở mệnh đề chính. He looks as if he has finished the test.
 64. 13.7 Cách sử dụng used to, (to be/get) used to 13.7.1 Used to + Verb: Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ. S + used to + [verb in simple form] When David was young, he used to swim once a day. - Nghi vấn: Did + S + use to + verb in simple form Did David use to swim once a day when he was young? - Phủ định: S + didn't + use to + verb in simple form David didn’t use to swim once a day when he was young. 13.7.2 To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trở nên quen với. He is used to swimming every day. He got used to American food. Lưu ý 1: Used to luôn luôn ở dạng như vậy, không thay đổi theo số, theo ngôi của chủ ngữ. Không được thay thế nó bằng use to. Lưu ý 2: Có sự khác nhau về nghĩa giữa used to, be used to và get used to. used to: chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên trong quá khứ (past time habit): The program director used to write his own letter. be used to: quen với việc (be accustomed to) I am used to eating at 7:00 PM get used to: trở nên quen với việc (become accustomed to) We got used to cooking our own food when we had to live alone. Lưu ý 3: Có thể dùng would thay thế cho used to mà ý nghĩa và ngữ pháp không đổi. When David was young, he would swim once a day. 13.8 Cách sử dụng would rather
 65. would rather than cũng có nghĩa giống như prefer to (thích hơn) nhưng ngữ pháp lại không giống. Đằng sau would rather bắt buộc phải là một động từ nguyên thể không có to nhưng sau prefer là một V-ing hoặc một danh từ. Khi so sánh hai vế, would rather dùng với than còn prefer dùng với to. We would rather die in freedom than live in slavery. I would rather drink Coca than Pepsi. I prefer drinking Coca to drinking Pepsi. I prefer Coca to Pepsi. Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thời của câu. 13.8.1 Loại câu có một chủ ngữ Loại câu này dùng would rather (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời: 13.8.1.1 Thời hiện tại: Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to. S + would rather + [verb in simple form] Jim would rather go to class tomorrow than today. Jim would rather not go to class tomorrow. 13.8.1.2 Thời quá khứ: Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have. S + would rather + have + [verb in past participle] Jim would rather have gone to class yesterday than today. Jim would rather not have gone to the class yesterday. 13.8.2 Loại câu có hai chủ ngữ Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:
 66. 13.8.2.1 Câu cầu kiến ở hiện tại (present subjunctive): Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau. Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] I would rather that you call me tomorrow. He would rather that I not take this train. Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định. 13.8.2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. (His girlfriend does not work in the same department) Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now) Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai. Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does. Jane would rather that it were not winter now. 13.8.2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn't + P2. S1 + would rather that + S2 + past perfect Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Jill did not go to class yesterday) Bill would rather that his wife hadn’t divorced him. Lưu ý: Trong văn nói bình thường hàng ngày người ta dùng wish thay cho would rather that.
 67. 14. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại 14.1 Cách sử dụng Would + like Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý muốn gì. Không dùng do you want khi mời người khác. Would you like to dance with me? I would like to visit Japan. Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sở thích thì sau like là một v-ing. He likes reading novel. (enjoyment) Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like là một động từ nguyên thể. Between soccer and tennis, I like to see the former. (choice) When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. (habit) Trong tiếng Anh Mỹ thường không có sự phân biệt này, tất cả sau like đều là động từ nguyên thể có to. Wouldn't like = không ưa, trong khi don't want = không muốn. - Would you like somemore coffee ? - No, thanks/ No, I don't want any more. (polite) - I wouldn't like (thèm vào) (impolite) Lưu ý rằng khi like được dùng với nghĩa "cho là đúng" hoặc "cho là hay/ khôn ngoan" thì bao giờ theo sau cũng là một nguyên thể có to (infinitive) She likes the children to play in the garden (She think they are safe playing there) Cô ấy muốn bọn trẻ con chơi trong vườn cho chắc/ cho an toàn I like to go to the dentist twice a year. Tôi muốn đến bác sĩ nha khoa 2 lần/ năm cho chắc Would like = would care /love/ hate/ prefer + to + verb: khi diễn đạt điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai. - Would you (like/care) to come with me? - I'd love to Would like/ would care for/ would enjoy + Verb-ing khi diễn đạt khẩu vị, ý thích nói chung của chủ ngữ. She would like/ would enjoy riding if she could ride better. I wonder if Tom would care for/ would enjoy hang-gliding.
 68. 14.2 Cách sử dụng could/may/might: Chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng người nói không dám chắc. (Cả 3 trợ động từ đều có giá trị như nhau). It might rain tomorrow. It may rain tomorrow. It could rain tomorrow. It will possibly rain tomorrow Maybe it will rain tomorrow. Chú ý maybe là sự kết hợp của cả may và be nhưng nó là một từ và không phải là trợ động từ. Nó là một phó từ, có nghĩa như perhap (có lẽ) 14.3 Cách sử dụng Should: (1) Để diễn đạt một lời khuyên, sự gợi ý, sự bắt buộc (nhưng không mạnh). He should study tonight. One should do exercise daily. You should go on a diet. She should see a doctor about her pain. (2) Diễn đạt người nói mong muốn điều gì sẽ xảy ra. (Expectation) It should rain tomorrow. (I expect it to rain tomorrow) My check should arrive next week. (I expect it to arrive next week) Các cụm từ had better, ought to, be supposed to đều có nghĩa tương đương và cách dùng tương tự với should trong cả hai trường hợp trên (với điều kiện động từ be trong be supposed to phải chia ở thời hiện tại). John ought to study tonight. John is supposed to study tonight. John had better study tonight. 14.4 Cách sử dụng Must (1) có nghĩa “phải”: mang nghĩa hoàn toàn bắt buộc (mạnh hơn should). Với should (nên), nhân vật có thể lựa chọn có thực hiện hành động hay không nhưng với must (phải), họ không có quyền lựa chọn. George must call his insurance agent today. A car must have gasoline to run.