Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép II - Chương I: Nguyên lý thiết kế kết cấu BTCT - Bùi Thiên Lam

pdf 6 trang ngocly 19/05/2021 630
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép II - Chương I: Nguyên lý thiết kế kết cấu BTCT - Bùi Thiên Lam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_ket_cau_be_tong_cot_thep_ii_chuong_i_nguyen_ly_th.pdf

Nội dung text: Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép II - Chương I: Nguyên lý thiết kế kết cấu BTCT - Bùi Thiên Lam

  1. KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP II (PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌ CÆÍA) CHUYÃN NGAÌNH: XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG VAÌ CÄNG NGHIÃÛP Säú âån vë hoüc trçnh: 3 BIÃN SOAÛN: BUÌI THIÃN LAM TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO: - Kãút cáúu bã täng cäút theïp (Pháön kãút cáúu nhaì cæía) - Ngä Thãú Phong (chuí biãn) - Kãút cáúu bã täng cäút theïp táûp II (Cáúu kiãûn nhaì cæía) - Voî Baï Táöm - Khung bã täng cäút theïp - Trënh Kim Âaûm, Lã Baï Huãú - Tênh toaïn vaì cáúu taûo khaïng cháún nhaì nhiãöu táöng - Phan Vàn Cuïc, Nguyãùn Lã Ninh - Ossatures Des Batiments - Andreï Coin - Kãút cáúu nhaì cao táöng - Wolfgang Schuellef - Baìi giaíng Bã täng cäút theïp, Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa Âa Nàông KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 1
  2. CHÆÅNG I NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT 1. Yãu cáöu vãú kinh tãú kyî thuáût khi thiãút kãú kãút cáúu BTCT: * Thiãút kãú cäng trçnh coï mäúi quan hãû hæîu cå, gàõn boï chàût cheî våïi nhau giæîa kiãún truïc vaì kãút cáúu. Hçnh daûng vaì khäng gian kiãún truïc âæåüc thãø hiãûn trãn cå såí hãû kãút cáúu cäng trçnh. Caïc khäng gian âån giaín thæåìng âæåüc taûo nãn bàòng hãû dáöm, cäüt, tæåìng vaì saìn theo hãû læåïi cäüt ä vuäng hoàûc chæî nháût. Caïc khäng gian phæcï taûp thæåìng âæåüc taûo nãn bàòng caïc hãû kãút cáúu nhæ daìn, voìm, maïi moíng khäng gian, Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaì chiãöu cao kãút cáúu coï quan hãû chàût cheî våïi nhau. So våïi kãút cáúu khäng gian thç kãút cáúu phàóng coï chiãöu cao kãút cáúu låïn hån. Duì choün khäng gian kiãún truïc nhæ thãú nao,ì khi thiãút kãú màût bàòng cäng trçnh âaî phaíi nghé âãún khaí nàng chëu taíi vaì caïc taïc âäüng khaïc lãn cäng trçnh. Do âoï trong thiãút kãú phæång aïn kiãún truïc âaî phaíi nghé âãún caïc phæång aïn kãút cáúu, nhàòm traïnh sai láöm vãö tênh khaí thi cuía cäng trçnh, hoàûc chè âaût âæåüc nhæîng phæång aïn goì boï, thiãúu sinh âäüng, keïm myî quan. * Âãø phæång aïn thiãút kãú âæåüc khaí thi, phæong aïn thiãút kãú phaíi thoía maîn caïc yãu cáöu kyî thuáût trong sæí duûng hiãûn taûi vaì láu daìi, yãu cáöu âäü bãön theo niãn haûn sæí duûng, yãu cáöu phoìng chäúng chaïy vaì âiãöu kiãûn thiãút bë kyî thuáût thi cäng vaì giaï thaình cäng trçnh khäng væåüt quaï kinh phê âáöu tæ. 1.1. Caïc yãu cáöu vãö màtû kyî thuáût : - Kãút cáúu âæåüc choün phaíi coï hçnh daûng thêch æïng våïi khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún truïc. - Så âäö kãút cáúu phaíi roî raìng, qua âoï coï thãø nháûn biãút âæåüc sæû phán phäúi näüi læûc trong kãút cáúu dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng vaì caïc taïc âäüng khaïc. Tuy nhiãn, khäng nãn thiãn vãö viãûc choün så âäö dãù tênh toaïn maì chuï yï âãún tênh håüp lyï cuía sæû phán phäúi näüi læûc trong kãút cáúu. Læu yï ràòng kãút cáúu ténh âënh thç dãù tçm âæåüc näüi læûc nhæng âäü an toaìn täøng thãø thç keïm hån kãút cáúu siãu ténh. - Váût liãûu choün càn cæï vaìo âiãöu kiãûn thæûc tãú vaì yãu cáöu cuû thãø cuía cäng trçnh. Nãn æu tiãn duìng BT coï cæåìng âäü cao vaì cäút theïp coï gåì. Nhæîng kãút cáúu nhëp låïn, kãút cáúu làõp gheïp nãn duìng BTCT æïng læûc træåïc. - Kãút cáúu phaíi âæåüc tênh toaïn våïi moüi taíi troüng vaì taïc âäüng coï thãø xaîy ra, trong giai âoaûn sæí duûng vaì caí quaï trçnh thi cäng. - Phæång aïn choün phaíi phuì håüp våïi yãu cáöu thåìi haûn thi cäng, khaí nàng kyî thuáût thi cäng âang coï hoàûc seî coï. - Choün phæong aïn kãút cáúu vaì thi cäng cáön cán nhàõc giæîa kãút cáúu toaìn khäúi, làõp gheïp vaì næía làõp gheïp. 1.2. Yãu cáöu vãö màût kinh tãú : - Kãút cáúu phaíi coï giaï thaình håpü lyï. Thäng thæåìng, chi phê váût liãûu chiãúm tyí troüng låïn, khi âoï cáön choün phæång aïn coï chi phê váût liãûu tháúp. Nhæng âäúi våïi cäng trçnh maì chi phê nhán cäng KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 2
  3. vaì maïy thi cäng chiãúm pháön låïn thç viãûc tiãút kiãûm mäüt êt váût liãûu khäng coï yï nghéa so våïi viãûc âaím baío an toaìn cho kãút cáúu. - Kãút cáúu thiãút kãú phaíi phuì håüp våïi thåìi haûn thi cäng, såïm âæa cäng trçnh vaìo sæí duûng. Do âoï âãø âaím baío chè tiãu kinh tãú håüp lyï cáön phaíi kãút håüp viãûc thiãút kãú kãút cáúu våïi thiãút kãú biãûn phaïp kyî thuáût vaì täø chæïc thi cäng. 2. Nguyãn tàõc tênh toaïn kãút cáúu BTCT 2.1. Xaïc âënh taíi troüng :( Xem chæång 3- KCBTCT1) Xaïc âënh theo tiãu chuáøn TCVN 2737-95 : “ Taíi troüng vaì taïc âäüng”. - Taíi troüng thæåìng xuyãn ( tènh taíi) : Troüng læåüng baín thán kãút cáúu, troüng læåüng vaì aïp læûc cuía âáút âàõp, Læûc neïn træåïc trong BTCT æïng læûc træåïc cuîng âæåüc xem nhæ taíi troüng thæåìng xuyãn. Taíi troüng thæåìng xuyãn thuäüc loaûi taíi troüng taïc duûng daìi haûn. Hãû säú væåüt taíi tæì 1.05 - 1.30 tuìy thuäüc vaìo loaûi váût liãûu vaì phæång phaïp thi cäng. - Taíi troüng taûm thåìi ( hoaût taíi) : Laì taíi troüng coï thãø thay âäøi vë trê, âäü låïn, chiãöu taïc duûng trong quaï trçnh thi cäng vaì sæí duûng nhæ ngæåìi, thiãút bë, hoaût taíi cáöu truûc, gêo, Taíi troüng náöy coï thãø coï mäüt pháön taïc duûng daìi haûn ( troüng læåüng vaïch ngàn taûm, troüng læåüng caïc thiãút bë gàõn cäú âënh) vaì mäüt pháön taïc duûng ngàõn haûn. Hãû säú væåüt taíi tæì 1.20 - 1.40. * Tènh taíi taïc duûng thæåìng xuyãn lãn kãút cáúu, coìn hoaût taíi coï thãø xuáút hiãûn taûi nhæîng chäù khaïc nhau vaìo nhæîng thåìi âiãøm khaïc nhau. Nãn chuïng ta cáön phaíi xãúp caïc træåìng håüp hoaût taíi âãø tçm ra nhæîng giaï trë näüi læûc låïn nháút coï thãø xaîy ra åí tæìng tiãút diãûn. Theo TCVN chia thaình 2 tä ø håüp : + Täø håüp taíi troüng cå baín : Gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi ngàõn haûn vaì daìi haûn. + Täø håüp taíi troüng âàûc biãût : Gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi ngàõn haûn, daìi haûn vaì mäüt trong caïc hoaût taíi âàûc biãût ( âäüng âáút, näø ). * Khi täø håüp læu yï âãún hãû säú täø håüp, nhàòm xeït âãún khaí nàng taïc duûng khäng âäöng thåìi cuía caïc loaûi taíi troüng ngàõn haûn. * Khi tênh toaïn caïc kãút cáúu âåî saìn cuía nhaì nhiãöu táöng ( dáöm, cäüt, tæåìng, moïng) âãø xeït âãún khaí nàng cháút taíi khäng âáöy trãn mäüt táúm saìn, hoàûc trãn caïc táöng, tiãu chuáøn coìn cho pheïp giaím taíi troüng taûm thåìi theo âäü låïn cuía ä baín vaì säú táöng nàòm trãn tiãút diãûn âang xeït. 2.2 Tênh toaïn näüi læûc : Viãûc tênh toaïn coï thãø tiãún haình theo så âäö âaìn häöi hay så âäö khåïp deío. - Tênh theo så âäö âaìn häöi : Duìng caïc phæång phaïp cuía LTÂH, SBVL, CHKC âãø xaïc âënh näüi læûc. Tênh riãng näüi læûc do tènh taíi vaì do caïc træåìng håüp hoaût taíi, räöi täø håüp. * Giaí thiãút cuía phæång phaïp laì váût liãûu âaìn häöi, âäöng nháút vaì âàóng hæåïng. Âiãöu náöy khäng phuì håüp våïi BTCT vç BT laì VL âaìn häöi deío, module âaìn häöi cuía BT phuû thuäüc vaìo æïng suáút åí thåìi âiãøm âang xeït, tæïc phuû thuäüc vaìo taíi troüng. Trong tiãút diãûn, læåüng cäút theïp phán bäú khäng âãöu, nãn âäü cæïng cuía cáúu kiãûn thay âäøi âaïng kãø khi kêch thæåïc tiãút diãûn khäng âäøi, vuìng keïo thæåìng xuáút hiãûn khe næït cuîng laìm giaím âäü cæïng. Khi tênh toaïn cäút theïp theo TTGH, biãøu âäö æïng vuìng neïn láúy hçnh chæî nháût khäng phuì håüp våïi phæång phaïp tênh näüi læûc theo så âäö âaìn häöi laì biãuø âäö æïng suáút coï daûng hçnh tam giaïc. Tuy nhiãn ngæåìi ta váùn sæí KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 3
  4. duûng phæång phaïp náöy vç noï thiãn vãö an toaìn vaì nhiãöu træåìng håüp coï thãø sæí duûng caïc baíng tênh sàôn, hay caïc chæång trçnh tênh kãút cáúu âaî láûp trãn cå såí cuía phæång phaïp PTHH. - Tênh näüi læûc theo så âäö khåïp deío ( phæång phaïp cán bàòng giåïi haûn) : + Khaïi niãûm vãö khåïp deío vaì sæû phán phäúi laûi näüi læûc ( xem KCBTCT1) + Phæång phaïp cán bàòng giåïi haûn: Phæång phaïp náöy cho pheïp xaïc âënh âæåüc taíi troüng giåïi haûn hay mämen giåïi haûn khäng phuû thuäüc vaìo thæï tæû xuáút hiãûn khåïp deío vaì thæï tæû taïc duûng cuía taíi troüng ( xem KCBTCT1) 2.3. Tênh toaïn tiãút diãûn : Thæåìng giaíi quyãút mäüt trong hai baìi toaïn sau : - Tênh toaïn cäút theïp : Tæì täø håüp näüi læûc vaì kêch thæåïc tiãút diãûn âaî choün, tênh toaïn cäút theïp, kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp. - Kiãøm tra khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn : Trãn cå såí täø håüp näüi læûc, giaí thiãút træåïc cäút theïp räöi tênh toaïn khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn. 3. Trçnh tæû thiãút kãú kãút cáúu BTCT: 3.1. Choün phæång aïn kãút cáúu : Càn cæï khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún truïc, âiãöu kiãûn âëa cháút, thuíy vàn, âiãöu kiãûn thi cäng âãø choün phæång aïn kãút cáúu cho phuì håüp, nhàòm âaût hiãûu quaí kinh tãú. Læûa choün VL sæí duûng. 3.2. Tênh toaïn taíi troüng vaì caïc taïc âäüng : Càn cæï TCVN 2737-95. 3.3. Tênh toaïn så bäü kêch thæåïc tiãút diãûn caïc cáúu kiãûn: Càn cæï så âäö kãút cáúu, taíi troüng, tênh gáön âuïng näüi læûc taûi mäüt säú tiãút diãûn tæì âoï tênh toaïn, læûa choün så bäü kêch thæåïc tiãút diãnû, hoàûc dæûa vaìo kinh nghiãûm, vaìo caïc thiãút kãú coï sàôn âãø choün. 3.4. Tênh toaïn näüi læûc va ì täø håüp näüi læûc 3.5. Kiãøm tra laûi kêch thæåïc tiãút diãûn âaî choün : Càn cæï vaìo näüi læûc låïn nháút åí tiãút diãûn nguy hiãøm âäúi våïi tæìng cáúu kiãûn vaì yãu cáöu vãö cæåìng âäü, biãún daûng, khe næït âãø xeït tênh håüp lyï cuía viãûc læûa choün tiãút diãûn. Nãúu cáön thç phaíi thay âäøi, thay âäøi låïn thç phaíi tênh laûi näüi læûc. 3.6. Tênh toaïn vaì choün cäút theïp : Nãúu choün kêch thæåïc tiãút diãûn âaî håüp lyï thç tênh toaïn cäút theïp chëu læûc, räöi choün âæåìng kênh, säú læåüng thanh vaì bäú trê cäút theïp. 3.7. Kiãøm tra âäü voîng vaì khe næït : Tênh toaïn vaì so saïnh våiï âäü voîng vaì khe næït giåïi haûn. Âäúi våïi caïc kãút cáúu toaìn khäúi, khäng coï yãu cáöu chäúng tháúm, khäng nàòm trong mäi træåìng xám thæûc, nãúu kêch thæåïc tiãút diãûn âuí låïn vaì âaím baío caïc yãu cáöu cáúu taûo thäng thæåìng thç coï thãø khäng cáön kiãøm tra. 3.8. Tênh toaïn cáúu kiãûn làõp gheïp : KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 4
  5. Ngoaìi nhæîng tênh toaïn nhæ trãn, cáön phaíi kiãøm tra cæåìng âäü vaì bãö räüng khe næït åí giai âoaûn chãú taûo, váûn chuyãøn, làõp dæûng, tênh toaïn vë trê moïc cáøu, tênh mäúi näúi làõp gheïp. 3.9. Thãø hiãûn baín veî : Kãút quaí tênh toaïn cáön âæåüc thãø hiãûn trãn baín veî âãø phuûc vuû thi cäng. Baín veî phaíi ghi âáöy âuí kêch thæåïc, caïc chuíng loaûi theïp, caïc ghi chuï cáön thiãút ( vãö váût liãûu, thi cäng) vaì thäúng kã váût liãûu. 3.10. Häö så thiãút kãú : Gäöm thuyãút minh tênh toaïn, caïc baín veî vaì dæû toaïn thiãút kãú. Thuyãút minh cáön trçnh baìy caïc phæång aïn âæåüc nãu ra vaì læûa choün, caïc càn cæï tênh toaïn. 4. Nguyãn tàõc cáúu taûo kãút cáúu BTCT : - Choün hçnh daûng, kêch thæåïc tiãút diãûn håüp lyï, laìm tàng khaí nàng chëu læûc, tiãút kiãûm VL, âaím baío myî quan cho cäng trçnh. Viãûc læûa choün cáön thoía maîn âiãöu kiãûn thi cäng thæûc tãú, yãu cáöu chäúng tháúm, taïc âäüng cuía mäi træåìng, cáön choün loaûi BT vaì CT thêch håüp. - Cäút theïp phaíi âæåüc bäú trê thoía maîn caïc yãu cáöu vãö cáúu taûo nhæ säú læåüng, âæåìng kênh, khoaíng caïch, neo, uäún, näúi , nhàòm dãù thi cäng, âaím baío læûc dênh, giaím khe næït. - Âàût cäút theïp cáúu taûo âãø chëu nhæîng näüi læûc xuáút hiãûn do sæû sai lãûch giæîa så âäö thæûc vaì så âäö tênh, do chãnh lãûch nhiãût âäü, co ngoït, luïn lãûch. Cäút theïp cáúu taûo coìn âæåüc âàtû vaìo nhæîng nåi maì åí âoï traûng thaïi æïng suáút khaï phæïc taûp, khoï khaío saït mäüt caïch chàõc chàõn, chè coï thãø xæí lyï bàòng kinh nghiãûm hay thê nghiãûm mä hçnh. - Bäú trê khe nhiãût âäü : Chiãöu daìi kãút cáúu vaì sæû chãnh lãûch nhiãût âäü caìng låïn thç näüi læûc phaït sinh caìng låïn ( kãút cáúu siãu ténh). Khoaíng caïch khe nhiãût âäü tuìy thuäüc vaìo âäü cæïng cuía ngäi nhaì vaì mæïc âäü tiãúp xuïc cuía ngäi nhaì våïi khê quyãøn. Khe bäú trê tæì màût moïng tråí lãn, bãö räüng tæì 2 - 3cm. - Khe luïn : Do nãön âáút khäng âäöng nháút, do nhaì lãûch táöng, do taíi trñong phán bäú khäng âãöu trãn màût bàòng, âãø traïnh nætï neí, phaï hoüai cuûc bäü, cáön taïch ngäi nhaì thaình tæìng khäúi riãng tæì moïng âãún maïi. Bãö räüng khe luïn tæì 2 - 3cm . 5. Nhæîng yãu cáöu vaì qui âënh âäúi våïi baín veî BTCT : Yãu cáöu âäúi våïi baín veî BTCT laì âáöy âuí, roî raìng, chênh xaïc vaì âuïng caïc kyï hiãûu qui âënh, giuïp cho ngæåìi thi cäng hiãøu roî vaì thi cäng âuïng thiãút kãú. 5.1. Bäú trê baín veî kãút cáúu : Näüi dung baín veî gäöm : - Caïc baín veî bäú trê hãû kãút cáúu chëu læûc nhæ khung, dáöm, saìn. Âãø thãø hiãûn roî raìng cáön veî riãng cho caïc táöng vaì mäüt säú baín veî màût càõt. - Caïc baín veî bäú trê cáúu kiãûn làõp gheïp trãn caïc táöng. - Caïc baíng thäúng kã caïc bäü pháûn kãút cáúu vaì cáúu kiãûn. - Thãø hiãûn truûc âënh vë, khoaíng caïch caïc truûc, chiãöu daìi tängø cäüng, cao âäü taûi nåi cáön thiãút, kyï hiãûu caïc cáúu kiãûn. - Tyí lãû 1/100 ; 1/200 ; 1/500 KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 5
  6. 5.2. Baín veî bäú trê cäút theïp trong cáúu kiãûn : Näüi dung cáön thãø hiãûn : - Tyí lãû 1/20 ; 1/50 ; 1/100. Qui æåïc xem BT laì trong suäút nhçn tháúy cäút theïp bãn trong. - Âæåìng bao cuía cáúu kiãûn, caïc kêch thæåïc âãø coï thãø laìm vaïn khuän vaì âënh vë cäút theïp. - Vë trê vaì hçnh daïng cäút theïp trong cáúu kiãûn, caïc chi tiãút âæåüc haìn vaìo CT khi chãú taûo. - Chiãöu daìy låïp BT baío vãû. Caïc màût càõt ngang. - Caïc bäü pháûn kãút cáúu tiãúp giaïp duìng laìm gäúi âåî, hay nhæîng bäü pháûn maì kãút cáúu âæåüc ngaìm vaìo trong. - Baíng thäúng kã CT vaì BT cho tæìng cáúu kiãûn. Veî khai triãøn CT âuí kêch thæåïc âãø gia cäng - Caïc ghi chuï cáön thiãút : Macï BT, loaûi CT, caïch näúi theïp, vë trê näúi, loaûi que haìn, Våïi BTCT æïng suáút træåïc cáön ghi cæåìng âäü täúi thiãøu cuía BT khi càng cäút theïp, maïc væîa båm vaìo äúng raînh, trçnh tæû càng, læûc càng, 5.3 Nhæîng qui æåïc khi thãø hiãûn baín veî: 1 2 KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 6