Giáo trình Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

pdf 12 trang ngocly 19/05/2021 3150
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_kinh_te_xay_dung_chuong_1_to_chuc_quan_ly_xay_dun.pdf

Nội dung text: Giáo trình Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản

 1. Chương 1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG o Vai trò của ngành XD trong nền KTQD o Đặc điểm Kinh tế-Kỹ thuật của ngành XD o Quản lý nhà nước về đầu tư XD o Phân biệt giữa QLNN về Kinh tế và QLSXKD của doanh nghiệp Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 2
 3. Vai trò của ngành XD trong nền KTQD o Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho tất cả các ngành o Nâng cao năng lực sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế o Nâng cao khả năng quốc phòng cho đất nước o Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi người Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 3
 4. Đặc điểm K.Tế-K.thuật của ngành XD Đặc điểm của sản phẩm xây dựng o SP mang tính đơn chiếc, riêng lẻ. o Sản xuất theo đơn đặt hàng (yêu cầu) trước o SP XD sản xuất ngoài trời. o Tồn tại lâu dài. o Mang tính nghệ thuật, màu sắc dân tộc, mang tính truyền thống và khí hậu của vùng. Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 4
 5. Đặc điểm K.Tế-K.thuật của ngành XD Đặc điểm của quá trình sản xuất xây dựng có liên quan đến các đặc điểm SPXD và do các đặc điểm ấy quyết định. o Sx thiếu tính ổn định, có tính lưu động cao theo lãnh thổ o Thời gian xây dựng công trình dài, chi phí SX lớn nên cần hết sức chú trọng đến yếu tố thời gian thi công công trình Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 5
 6. Đặc điểm K.Tế-K.thuật của ngành XD Đặc điểm của quá trình sản xuất xây dựng (tt) o Quá trình sản xuất mang tính tổng hợp, cơ cấu SX phức tạp, các công việc xen kẽ lẫn nhau. o SX xây dựng nói chung thực hiện ở ngoài trời nên chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. o Sản phẩm của ngành xây dựng thường SX theo phương pháp đơn chiếc, thi công theo đơn đặt hàng của chủ đầu tư. Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 6
 7. Quản lý nhà nước về đầu tư XD Mục đích o Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ o Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân o Quản lý nguồn vốn của NN đạt hiệu quả, chống lãng phí, tham ô. Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 7
 8. Quản lý nhà nước về đầu tư XD Chức năng Đề xuất Ki m tra, ể T ch c đánh giá ổ ứ Điều tiết Chỉ đạo Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 8
 9. Quản lý nhà nước về đầu tư XD Nguyên tắc o Thống nhất quản lý o Tập trung dân chủ o Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ o Kết hợp hài hòa với lợi ích kinh tế o Tiết kiệm và hiệu quả Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 9
 10. Quản lý nhà nước về đầu tư XD Phương pháp o Phương pháp hành chính o Phương pháp kinh tế o Phương pháp giáo dục Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 10
 11. Quản lý nhà nước về đầu tư XD Hệ thống tổ chức bộ máy QLXD của nhà nước Quốc hội Chính phủ Cấp bộ, ngành trung ương Cấp tỉnh, thành Cấp quận, huyện Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 11
 12. Phân biệt giữa QLNN về Kinh tế và QL SX KD của doanh nghiệp Đặc điểm QL của Nhà nước QL của doanh nghiệp Chủ thể Duy nhất trong toàn bộ nền kinh Ở từng khu vực sản xuất kinh tế quốc dân doanh Phạm vi và Vĩ mô, bao quát toàn bộ nền kinh Bó hẹp trong phạm vi từng qui mô tế doanh nghiệp Mục tiêu Bảo vệ quyền lợi quốc gia, chú ý Lợi ích trực tiếp của doanh quản lý các lợi ích dài hạn nghiệp trong phạm vi Pháp Luật Phương Đề ra các chiến lược và kế hoạch Đề ra kế hoạch sản xuất kinh hướng và nội định hướng, các dự báo và thông doanh cụ thể, tự chịu trách dung phát tin về tình hình thị trường, điều nhiệm về tài chính, lỗ lãi và rủi triển tiết cho toàn xã hội ro Tài chính Cơ quan QL NN hoạt động bằng Tự chủ tài chính: vốn tự có hoặc ngân sách nhà nước vốn tín dụng Chương 1- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản 12