Bài hát Hà Nội - Tập 2

pdf 38 trang ngocly 03/06/2021 870
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài hát Hà Nội - Tập 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_hat_ha_noi_tap_2.pdf

Nội dung text: Bài hát Hà Nội - Tập 2

 1. www.100hanoi.com Ban D án Hà N i Tôi Yêu Bài hát Hà N ội ® HDINVESTMENT.JSC Đi L 1000 n ăm Th ăng Long Tp 2 Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th H ưng | Hi u ñính: Bùi Quang Tú 2010 www.100hanoi.com 1 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 2. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà N i luôn là m t ñ a danh v ăn hóa, kinh t , chính tr c a c n ưc. Tìm hi u các thông tin v kinh t , v ăn hóa, gi i trí .c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng lp nhân dân. Bên c nh ñó, n ăm 2010 là n ăm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñi l 1000 n ăm Th ăng Long. Đây là m t c t m c v ăn hóa, l ch s ñưc quan tâm c a c trong và ngoài n ưc. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh h ưng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N ội Tôi Yêu ñưc công ty CP ĐT Hoàng Đt tri n khai th c hi n t tháng 2 n ăm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m v ăn hóa gây ñưc n t ưng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đi L 1000 n ăm Th ăng Long ñang ñ n r t g n, d án c ũng ñang ñi vào giai ñon g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đi L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , c ũng nh ư nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ng ưi Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra mt nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñin t ñưc t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi vng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñiu thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñưc s ưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñưc nh ng thi u sót. M t s t ư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñưc s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñưc nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án www.100hanoi.com 2 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 3. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Mục L ục Th ư ng 2 Hà N i Ni m Tin Và Hi V ng 4 Hà N i ngày tháng c ũ 7 Mt thoáng TÂy H 8 Bài Ca Hà N i 9 Mi tình ñu 10 Bn Tango Hà N i 11 Tình Yêu Hà N i 12 Hà N i 13 Th ăng Long Hành Khúc Ca 14 Hà N i Thu Nh 15 Tôi mu n mang h G ươ m ñi 16 Ph C 17 Cm xúc tháng 10 18 Ng u h ng ph 19 Khi thành ph lên ñèn 20 H g ươ m chi u thu 21 Khúc Hát Ng ưi Hà N i 22 Nng Nàn Hà N i 23 Tr V Hà N i 24 Đêm h g ươ m 25 Dươ ng c m thu không em 26 Vn Mãi Là Tu i Th ơ Tôi Hà N i 27 K ni m mùa thu hà n i 28 Tr i Hà N i Xanh 29 Hà N i Mùa Này S u Chín Ch ưa Em 30 Hà n i thu 31 Mt thoáng Hà N i và em 32 Nh Tu i Th ơ Hà N i 33 Có M t Mùa Thu Hà N i 34 Yêu em, hà n i 35 Xuân Hà N i 36 Hà N i Nh ng Đêm Không Ng 37 Mưa Sài Gòn, M ưa Hà N i 38 www.100hanoi.com 3 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 4. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà Ni Nim Tin Và Hi Vng Mt h g ươ m v n lung linh mây tr i, Càng to ngát h ươ ng th ơm hoa Th ñô. Đưng l ng gió thênh thang n ăm c a ô. Nghe ti ng c ưi không quên ni m th ươ ng ñau. Hà N i ñó, ni m tin yêu hy v ng Ca núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta b ưc lòng ung dung t hào, Kìa nòng pháo v n v ươ n lên tr i cao. Ôi Đông Đô! Hùng thiêng d u x ưa còn in n ơi ñây! Ơi Th ăng Long! Ngày nay chi n công r ng danh non sông. Hà Ni mn yêu c a ta, Th ñô m n yêu c a ta Là ngôi sao mai r ng r . Sáng soi bóng ñêm Tr ưng S ơn, l ng trong n ưc sông C u Long, Nh nhàng b ưc chân hành quân d t nên ti ng ca át ti ng bom r n Sáng tác: Phan Nhân Nh c s ĩ Phan Nhân ñã s ng và chi n ñ u trong 12 ngày ñêm B.52 r i th m Hà N i. Chính trong kho nh kh c t hào và anh d ũng ñó, ông ñã hoàn thành ca khúc n i ti ng Hà N i ni m tin và hy v ng Hà Ni ñó, ni m tin yêu hy vng Ca núi sông hôm nay và mai sau Chân ta bưc lòng ung dung t hào Kìa nòng pháo vn vươ n lên tr i cao Nh ng ánh ch p chói lòa c m t vùng tr i Hà N i. R n r n, âm vang nh ng ti ng n liên hi. R c h ng nh ư ñám cháy x ăng d u. Còi h . Đèn v t t t. Ti ng hát, ti ng ñàn c ũng ñt nhiên im b t. Có ti ng máy bay r n r ĩ n ng n . Đèn ch p t trên cao nhi u nghìn mét. Hàng b y máy bay M . Các c pháo ñan chéo nh ư thoi ñư a trên n n tr i Hà N i. Ch p lóe ùng oàng. M t mùng l a khói. Hàng lo t ti ng bom r n d y ñ t. Đích th là B.52. Hà N i ñang kiên c ưng giáng tr . Tôi nhìn ñng h : 19 gi 40 ngày 18-12-1972. L n ñu tiên ñng ñ v i B.52 qu tình c ũng n! www.100hanoi.com 4 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 5. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Bt ch p s c n ng ăn c a t v c ơ quan Đài Ti ng nói Vi t Nam, tôi ch p v i lên ñu chi c m ũ s t Liên Xô v n mang theo bên mình, v t ra kh i h m trú n, ch y v t lên sân th ưng l u 4 ngôi nhà cao nh t 58 Quán S , lòng ñy xúc ñ ng tr ưc cu c chi n quy t li t và hào hùng. Hà N i ñ tr i ñ n bom. Mi ng ñ n ñan vèo vèo. B t ch p! Tôi ph i t n mt nhìn Hà Ni chi n ñ u t trên cao. H m trú n thì an toàn nh ưng quá ng t ng t ñ i vi tôi. Tôi thích có m t n ơi ñu sóng ng n gió. T tr ưc t i nay tôi v n th . Bao phen suýt “hy sinh” mà tôi cóc s ! Tôi là ng ưi trong cu c, tôi ph i t n m t nghe nhìn ñ vi t. Không ph i ñ coi ch ơi. Hà N i m n yêu c a tôi! C a chúng ta mà c ũng là c a riêng tôi! Thoáng ngh ĩ: m y tay cameraman truy n hình coi v y mà s ưng! Đưc trên cao l i có c máy quay phim, thu hình trong tay. Mình thì ch ghi l i ñưc âm thanh và màu s c bng m t và b ng tai. Th công quá c ! R i b th ươ ng ho c b hy sinh ch ng nh ng không ñưc bi u d ươ ng khen th ưng mà còn b thi hành k lu t là ñng khác. B i ch ñng c a tôi hi n t i không ph i trên này mà là d ưi kia, d ưi h m trú n kia. M c k! Làm cách m ng ñôi khi c ũng ph i li u m ng. Mi n là vì l i ích c a cách m ng. Bom ch ưa ch c trúng, trúng ch ưa ch c ch t. V y là tôi ñang trên cao. H nh phúc bi t dưng nào! Nh ng m nh v n B.52 cháy r c, l t r ơi nh ư m i nh ư g i tôi. Nh t ñ nh m y th ng phi công M ph i tung dù. Tôi ch ưa ñưc t n tay b t ñưc th ng gi c lái nào k t ñ u chi n tranh phá ho i c a M ñ n nay. Đi nhi u n ơi, ñn nhi u n ơi, toàn là vi c ñã r i. Tôi mu n t t ngay xu ng ñ t c ũng nhanh nh n nh ư lúc lên và b ăng ra ñưng. Nh ưng r i l i ti c, s xu ng ñ t r i không nhìn ñưc r ng, ñưc xa cu c chi n ñêm nay. C ơ h i nghìn năm có m t. Kia kìa, m t hình nh th t hùng tráng: c t ăngten truy n hình 50m hi n rõ trên n n m t máy bay M cháy ñ ñang r ơi gi a tr i Hà N i. www.100hanoi.com 5 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 6. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Ôi, Hà N i m n yêu c a ta! Không có máy nh trong tay lúc này th t là quá d ! D , quá xá d ! B.52 ñiên cu ng ñánh phá Hà N i th c s là c ơn h p h i giãy gi a c a k chi n b i, tôi t ngh ĩ nh ư v y. Và ti p t c l i trên cao quay phim b ng m t, ghi âm b ng tai và ngh ĩ v m t n ưc H G ươ m chi u nay hãy còn lung linh, yên . Tôi nh th m trong lòng, n u còn nguyên v n ñ n sáng mai nh t ñ nh s ñ p quanh H G ươ m m t vòng xe ñp. Đ coi s ñ i ra sao? Nhi u ñêm sau, trong su t 12 ngày ñêm mùa ñông tháng ch p n ăm 1972, tôi v n c thích ñưc trên cao trong ti ng bom ñ n gào rú. Ch chui xu ng t ng nhà h m mong manh ñ vi t và ñ ng . Vi phong thái ung dung ñĩ nh ñ c cùng v i ni m vui t t th ng, quân và dân Hà N i ñã th c s “d t nên ti ng ca át ti ng bom r n”. Tr n “ Đin Biên trên không” lúc m ñ u thì “ti ng bom át ti ng hát” còn khi k t cu c thi “ti ng hát át ti ng bom”. Và tôi ñã vi t Hà N i ni m tin và hy v ng riêng cho gi ng hát Tr n Khánh! www.100hanoi.com 6 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 7. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà Ni ngày tháng cũ Hà N i ngày tháng c ũ có bóng tr ăng th ơ in trên m t h Hà N i ngày tháng c ũ có ti ng oanh ca bên b t ưng vi Hà N i ngày tháng c ũ có dáng em tôi áo tr ng nghiêng nghiêng ñưng chi u ti ng gu c l ưa th ưa lao xao khua trên v a hè mùa thu theo gió heo may Hà N i ng ưi có nh Tháp Bút ch ơ v ơ li u xanh v t v Hà N i ng ưi có nh h ươ ng lan v ươ ng v ươ ng bên h Thuy n Quang Hà N i ng ưi có nh chi c ao xanh lam th ơ ngây cô em h c trò Ai ra ñi mà không nh v Áo tr ng Tây S ơn Tr ưng V ươ ng em tan tr ưng v tr ưng thi ngày y ta bên nhau ñưng qua n o ph h n hò Ai ra ñi mà không nh v h G ươ m mù bóng g ươ ng x ưa Nh hàng B c, nh qua hàng Đào Nh c ơn m ưa phùn bay ngang thành ph Bên em cùng ñi m ưa mà ñi Đi m ưa mà ñi mà ñi Hà N i ngày tháng c ũ Mãi mãi theo tôi trôi trên bi n ñ i Hà N i ngày tháng c ũ Nh ư mây nh ư m ưa trong cu c tình tôi Hà N i ngày tháng c ũ Còn s ng mãi chi c ao xanh lam áo tr ng nghiêng trên mt h Chi c lá cô ñơn lang thang trôi trên v a hè Dù ñưng x ưa v ng ai ch ST: Song Ng c www.100hanoi.com 7 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 8. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Mt thoáng TÂy H Mênh mông h , Sươ ng thu tan trong gió Bát ngát tr ăng ngân Mt kho ng tr i Mt kho ng tr i, kho ng tình Lng sâu bao trong ñ c v ơi ñy Đây Dâm Đàng, ñây Lãng B c Ngàn thu qua bao l n sóng gió Tây H , Tây H Tay H , Tây H Kìa m t g ươ ng xanh soi bóng Tr i Th ăng Long x ưa Còn mãi ti ng v ng ru ñưa. Sóng v b Âm thanh tan trong gió Bn trúc lao xao m t th a nào Nh gi ng th ơ th a nào Vn ñây bóng h n thu th o Đây Nghi Tàm, kia Trúc B ch Hn xe trong v ươ ng l a ta ñó Tây H , Tây H Tây H , Tây H Tình này xin ñem soi bóng Mt g ươ ng trong xanh Theo gió v xa xa. Tr ăng ñy Sóng v Dt dào ñêm nay tr ăng Hà N i Có tr ăng cùng ai ?? ST: Phó Đc Ph ươ ng www.100hanoi.com 8 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 9. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Bài Ca Hà Ni Ta ñi trên ñư ng Hà Ni r c r chi n công Đư ng thênh thang Ba Đình l ch s , ñư ng t p n p Hò an Ki m, Đ ng Xuân Nghe ná o n c trong lò ng, Th ñô ta s c sôi ñánh M Ơi cô gá i ơi em ñi v ñâu mà mt em t ươ i sá ng Em ñi v ñâu mà chân b ư c hiên ngang Nh ng hôm mi t mà i trên bã i t p, chi n công nà y h n có tay em Anh chi n sĩ ơi, ñã bao ñêm canh bên nò ng sú ng Ng m nh ng ñư ng ph mà th y sao tha thi t Ơi Th ñô th t da má u x ươ ng ta Trú t c ăm h n và o quân xâm l ư c, gi ñt tr i Th ñô m n yêu c a ta Ta ñi trên ñư ng Hà Ni r c r chi n công Đư ng thênh thang Ba Đình l ch s , ñư ng t p n p Hò an Ki m, Đ ng Xuân Nghe ná o n c trong lò ng, Th ñô ta s c sôi ñánh M Ơi cô gá i ơi lú a lên xanh t ươ i trên ñng lú a Khi bom v a r ơi và khó i bay trong n ng Anh công nhân ñin v n sá ng trong ñêm Ti ng loa truy n v tin th ng tr n gi a ñt tr i Th ñô t hà o Ta nghe ti ng ca kh p non sông âm vang r n rã Đây Th ñô là trá i tim kiêu hã nh, ñây Sà i Gò n – Hu c ñt n ư c hiên ngang Có nơi nà o ñp h ơn ñt nà y, ñt anh hù ng Vi t Nam m n yêu c a ta Th ñô Hà Ni c a ta là mt bà i ca vinh quang www.100hanoi.com 9 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 10. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Mi tình ñu Ngày x ưa, tôi th m yêu m t nàng thi u n , Tóc em dài nh ư gió mùa thu. Ngày x ưa, khi hoa s a th ơm ven m t h . Theo n ăm tháng em l n t ng ngày. Nh ng k ni m không bao gi nh t phai. Và khi m t ngày xuân em tr thành thi u n , Mi tình ñu mang h ươ ng s c mùa thu. Mùa thu khi hoa s a tan ven m t h . Khi tôi ñã bi t yêu l n ñ u, Tôi ñã nói yêu em tr n ñ i. Không ai hi u vì sao tình yêu tan v , Nh ư hoa ven m t h tàn theo gió mùa thu. Tôi ñi xa Th ñô nh v ng ưi thi u n . Tôi thêm yêu quê mình,yêu nh ng ñêm thanh bình. Hoa s a th ơm ven h ,nh c l i chuy n ngày x ưa. C m i khi thu v , hoa s a th ơm ven h ,nh c l i chuy n tình x ưa. ST: Th Duy www.100hanoi.com 10 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 11. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Bn Tango Hà Ni Hà Ni trái tim ta nh ư m t cô gái xinh ñ p Du dàng b ưc v i tôi trong ñiu tango r n rã Làn gió h Tây ru h n ta ng t ngây Sc n ưc h ươ ng tr i ru tình ta ñm say. Làn môi th m và ñôi m t huy n Cho ñêm nay tôi càng cháy lòng Bàn tay y và nh p chân êm Cho tim tôi quên m t l i v . Làn môi th m và ñôi m t huy n Cho ñêm nay tôi càng cháy lòng Bàn tay y và nh p chân êm Cho tim tôi quên m t l i v . ST: Di p Minh Tuy n www.100hanoi.com 11 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 12. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Tình Yêu Hà Ni Ngàn d m theo ti ng g i thiêng Tên anh ñ l i, nh th ươ ng cho m i ng ưi Hà Ni ngàn x ưa n ăm c a ô, m i ngày thêm m i Hà Ni ca tôi, trang sách khuya th c v i sao ñêm Hà N i c a tôi, Trí tu xanh và con tim b c cháy! Ng n ñuc sáng trên con ñưng mà tôi ñã b ưc ñi. Hà N i th ñô ôi ñ p sao! Mi m t tên ph b i h i lòng ta. Ðêm pháo hoa nh tháng n ăm xa Mt b n tình ca, máu và hoa! Ngàn n ăm t ươ i sáng mãi! Và n ơi ñó có m t ng ưi, ng ưi mà tôi m n yêu. ST: Hoàng vân www.100hanoi.com 12 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 13. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà Ni Hà N i ơi, ñây l i hoa bàng r ơi Đây gió ven tri n ñê Đây sóng xa h G ươ m Nh ng mái rêu ph xanh Ti ng ñàn khuya em tìm anh, Serenade ñêm! Ti ng ñàn khuya êm ñm l ng, Serenade ñêm! Nghe mùi h ươ ng hoa s a trong lành V n tím ngát trên vai ng ưi Ta v n yêu em nh ư tình Tr ươ ng Chi x ưa ñó Nh ng lúc ñi xa màu b ng l ăng sao th ươ ng Hà N i ơi, ta nh em chi u x ưa nh Xanh m ưt quãng ñưng m ưa, Ta v nh em chi u thu Th ơm ngát ñêm d lan, Chuông chùa ti n trong mù s ươ ng Loang khúc d ươ ng c m ru Nghe l i gió ru h n ta êm ñm Ti ng ñàn khuya ai v a ngân, Serenade ñêm! Ti ng ñàn khuya êm ñm l ng, Serenade ñêm! Nghe ngoài hiên vang b ưc ai v Tóc ưt ñ m s ươ ng khuya l nh Ta v n yêu em v i mùa thu không phai d u Ta s yêu em cho dù ta xa cách mãi Ta v nh em chi u thu Chuông chùa ti n trong mù s ươ ng Nghe l i gió ru h n ta êm ñm ST: Nh ư Huy www.100hanoi.com 13 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 14. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Thăng Long Hành Khúc Ca Cùng ng ưc m t v ph ươ ng Th ăng Long thành cao ñng Trông khói s ươ ng chi u ám trên dòng sông Nh Hà còn kia, Nh Hà còn ñó! Lũ quân chàng Tôn s p c u trôi ñ y sông Tháp ñây! G ươ m Th n ñâu d ưi n ưc bi c Có ch ăng! Bao ng ươ ì bao nhiêu luy n ti c Này ph ưng này ph c ũ Này ñưng v Ô x ưa! Bóng x ưa ngàn n ăm h phai khi tàn m ơ Th ăng Long! Thành x ưa! Th ăng Long, ngày nào c khoe s c ph p ph i Loa vang xa chiêng thu không ti ng hát ngát trong tr ng thành Bao n ăm qua các ch n c ũ c ũng ñã m t h t tinh anh Th ăng Long thành: Ơi Th ăng Long! Ơi Th ăng Long! Ơi Th ăng Long ngày nay Dân trí s ng yên vui ch gió m i theo v Bao ánh sáng ph ươ ng Tây t kh p ch n theo v Ơi Th ăng Long! Ơi Th ăng Long! Ơi Th ăng Long ngày mai Xây ñp d ưi vinh quang b ng chí khí anh hùng Gn xa hò hét: Th ăng Long! Th ăng Long! Th ăng Long Thành Nh c: Văn Cao Li: Đ Hu Ích và Văn Cao www.100hanoi.com 14 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 15. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà Ni Thu Nh Hà Ni thu nh , ph v ng v i n ăm ca ô Mùa thu thay lá bu n l ng u hoài khói sươ ng Hà Ni ngày ñó tháp x ưa rêu phong M kín s ươ ng mai ch ưa tan Nhìn qua Tháp Bút nghiêng nghiêng Hà Ni thu nh , hoa s a khoe hươ ng tràn lan Tìm ng ưi em gái l ưt th ưt bên hàng li u m ơ Hà N i ngày ñó dáng thu kiêu sa H G ươ m n ưc xanh xanh trong ĐK: Tìm theo b ưc chân h n hò Ch nhau bao ñêm l nh Lòng mang cô ñơ n ni m nh Gi t thu m ưa r ơi bên th m l nh lùng Ng ưi em n ơi xa ph ươ ng tr i Bu n dâng bao ñêm ch ngóng Tr i thu bu n l nh v i c ñô Hà N i thu nh Thê Húc nghiêng soi h xanh Chi u H Tây v ng hàng li u buông mình l l ơi Hà N i ngày ñó bóng ai xa x ưa Bi gió h ươ ng kia ch ưa phai Tìm ñâu nét th ơ ngày nào ST: Ph m Vinh www.100hanoi.com 15 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 16. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Tôi mun mang h Gươm ñi Sao h G ươ m bi t tôi chia xa Mà run run cho t ng bóng cây nhòa, Mà im im l n h t ngàn t ăm cá, Mà th chi u lên kh p c hoa. Gió níu hoàng hôn xu ng t n gi c m ơ, C Thành x ưa, ng ơ ng n lá thu m ưa. Nh dòng sông g i chút tình xa v ng, mưn H G ươ m g i n ng t tr i xanh. Tôi mu n mang H G ươ m ñi trú ñông, Nh ưng làm sao, mang n i ñưc sông H ng. Làm sao gói n i heo may rét, Thôi ñành ñ h cho gió bc trông. Sao H G ươ m bi t tôi ra ñây, Mà trùm yêu th ươ ng lên bóng vai g y, Mà lau m t tôi b ng ngàn con sóng, Mà th tr i xanh xu ng trên t ng nhánh cây ST: Phú Quang www.100hanoi.com 16 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 17. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Ph C Ph khuya màn m ưa ch ưa nh t nhòa, t ng tên ñưng con ph . Ti ng rao n a ñêm nghe th t bu n, bàn chân ng ưi lãng du. Tàu ñin leng keng leng keng, v i vã, ch ng ưi ñi xa ñi xa không v . Thoáng qua ngày m ưa âm th m nh , nh ng n i nh nào v em còn. Ph quen tìm em tr ưa l nh lùng, tìm tôi b m áp. Gi a ñông ng a xe qua m t ng ưi, lnh run t ng phím m ơ, tình ñu ñi qua ñi qua, v i vã. Ng ưi tình ñi xa ñi xa không v . Ph quen màu rêu xanh c lá, tóc buông xõa b vai tr ăng th , ñón ñưa. Ph c chi u th ưa th t bóng ng ưi, nóc nhà k bên ph lên ñèn. Ngõ nh ñưng tr ơn ưt l i v. Ti ng gõ tàn canh v n trong lành. Ph c ngày m ưa gió. Ph c hàng rong ch p t i ñông. y là ch ñêm ng ưi ñ ng trông. Th p th m vì lo hàng không, ñ t ñ l i mong ñưc m y công. V t v ng ưc xuôi, cho ngày m i. St: Nguy n Duy Hùng Ph i khí: Vũ Văn Hà Bd: Thùy Chi và nhóm M4U) www.100hanoi.com 17 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 18. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Cm xúc tháng 10 Không th nói tr i không trong h ơn Và m t em xanh khác ngày th ưng Khi ñoàn quân kéo v mùa thu y Nh p tr ng rung ba m ươ i sáu ph ph ưng m ñ ng hàng ñu r ưng r ưng n ưc m t Xn xang m th m g i các con Anh chi n s ĩ m n th ươ ng nhìn m Nghe ni m vui m c tân h n Đêm , cái ñêm rút qua g m c u Anh , anh ñã h n ngày mai tr l i Sóng sông H ng v b hát mãi Đ ni m tin là khúc kh i hoàn ca Không th nói tr i không xanh h ơn và m t em xanh khác ngày th ưng Khi ñoàn quân kéo v mùa thu y Nh p tr ng rung ba m ươ i sáu ph ph ưng Mt s m thu trong ñ t th m sao vàng Năm c a ô xoè n ăm cánh r ng Đoàn quân v nh p nhô nh ư sóng Nh ng ngôi nhà ñưng mu n cao thêm Tháng m ưi y là khúc ca xanh Khúc ca m nh ng chi n công ñ y Ôi Th ăng Long , Đông Đô , Hà N i ! Nghìn n ăm v n m t trái tim này www.100hanoi.com 18 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 19. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Ngu hng ph Hà Ni cái gì c ũng r ch có ñ t nh t b n bè thôi Hà Ni cái gì c ũng r ch có ñ t nh t tình ng ưi thôi Hà N i cái gì c ũng bu n, bu n th ươ ng ñn th mùa thu ơi Hà N i cái gì c ũng vui r nhau ra ph bia h ơi v a hè Hà N i mùa m ưa b n bè tu i th ơ l i dòng sông ph nô ñùa Hà N i mùa ñông quán ñê th ơm n ng, mùi ngô n ưng sém Hà N i là em v ng d i th m kín m t th i thi u n u hoài Hà N i m tôi v n kh ăn nâu s m m t ñ i áo c ũ Th ươ ng con m t ñ th ch ng Hà N i lúc nào cũng b i, c nhà ra ng m H G ươ m xanh Hà N i ti t tr i giá l nh ch ch êm ái bàn tay anh Hà N i có l n khóc th m ch y lên thang gác bóng m còn ñâu Hà N i có gì r t ñau ng ưi ta yêu d u ñi không tr l i Hà N i H G ươ m bình r ưu ngàn n ăm ñ l i bên ph nghiêng bu n Hà N i nghìn thu l i x ưa xa ng a (r i) ñành lòng th ươ ng nh Hà N i ñ u ô m t chi u ñ y gió môt ng ưi không n quay v Hà N i lòng tôi gi c m ơ xa v i c a ng ưi xa quê Ai ơi s ng g i thác v . ST: Tr n Tí n www.100hanoi.com 19 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 20. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Khi thành ph lên ñèn Khi Khi màn ñêm v là ph ph ưng th ñô ta r c sáng ơ r c sáng H G ươ m in bóng nưc lung linh, Đèn sáng Ba Đình v i th m c xanh xanh Sưn ng c sát long lanh soi to b ưc quân hành Đèn th c thâu canh v i cây chì ñ, trong c ăn phòng nh nhà Bác H ta ñó, kìa là nh ng công tr ưng th m t ươ i màu màu ngói ñ, ñin gi ăng nh ư hoa n trên giàn giáo cao cao, ti ng máy át ti ng bom gào, ñng gi c giã xôn xao t ngo i ô vang v ng t i, ơ xua ñi tăm t i ki p s ng khi x ưa ñ ñ ng ng n ng ơ trong Nà N i lên ñèn ñi ñã ch u bao t i ñen Ơ bao ni m vui m i có ph i không anh,anh tô ñ p t a tranh cho trái tim t qu c Có ph i không anh anh tô Đ p t tranh khi thành ph lên ñèn. Sáng tác: Thái Cơ Th hi n: Thu Hi n www.100hanoi.com 20 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 21. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội H gươm chiu thu Em ñi qua thu H G ươ mg biêng bi c chi u Có ti ng chim nào r ơi xu ng trên vai m m tr ng trong Đ lá me r ơi ng n ng ơ ñ ti ng thu r ơi r t th ơ H G ươ m, H G ươ m chi u thu vàng Nng r ơi ñy v t chân tình yêu Ch n em v li u buông ven h Mt em bu n sóng l ăn t ăn b Dáng em g y ph nh nh th ươ ng Gh ñá nào ti ng chuông chi u buông Hát nh ng gì ti ng ngh ĩ ta bu n Cách xa r i nh th ươ ng thêm nhi u Gi a thu vàng ta g i tên nhau Gi a thu vàng ta g i tên nhau Đ H G ươ m m t long lanh chi u Nh c: Anh Thuyên Ph ng th ơ: Nguy n S Đi Th hi n: Hng Ng c www.100hanoi.com 21 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 22. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Khúc Hát Ngưi Hà Ni Hát n a ñi em khúc hát ng ưi Hà Ni, khúc hát yêu th ươ ng th m thi t d u dàng, khúc hát quê h ươ ng bi t m y qu t c ưng và nh ng ñòan ng ưi d ng xây cu c s ng m i, hát na ñi em khúc hát ng ưi Hà Ni; khúc hát tin yêu và ni m t hào, khúc hát t ươ ng lai ñang xây d ng. Đ m t ngày mai r c ánh bình minh. Hà N i ñó t ng là máu là hoa c a c a bao ñ i Hà N i ñó dù r ng còn khó v ưt lên ng n cao ñu, Hà N i ñó là nhà máy ngày ñêm quay không ng ng là nh ng cánh ñ ng ngày mt n ng bông. T Hoàng Ki m v H Tây, Th y Khê ñn Ba Đình. Hà N i ñó l i d n ca Bác v ng vang trên qu ng tr ưng, Hà N i ñó là truy n th ng ngàn n ăm c a chúng ta ñp nh ư ñóa h ng Hà Ni ca ta. www.100hanoi.com 22 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 23. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Nng Nàn Hà Ni Bưc xu ng ph sáng tinh m ơ, d o qua góc công viên có bao ñiu, ng ưi ng ưi chào bình minh ñang ñn , nhìn c già t p d ưng sinh sao trong tâm ta th y bình yên, m t Hà Ni rt thân quen.yeeaah. M t tr i h ng r ng r ph xá b ng nhiên càng ñông h ơn,nhìn dòng ng ưi v i vã n i nh ng chic xe dài lê thê hey yeah Đư a em ñi qua ph ph ưng bao s c màu bao ánh ñèn,ng i ăn m t quán ven ñưng,Hà Ni nh nhàng m áp,d u dàng ñm ch t th ơ,m t ngày xa m t c m giác, lòng ch t nh Đư a em ñi qua th ăng tr m bao tháng n ăm ñã úa màu,g i tên t ng ph c , chi u nh t nhòa h G ươ m lung linh, ng t ngào hoa s a th ơm.G i mùa thu v th t lâu ñ ta bi t n ng nàn Bưc xu ng ph sáng tinh m ơ, d o qua góc công viên th y bao ñiu, ng ưi ng ưi chào bình minh ñang ñn , nhìn c già t p d ưng sinh sao trong tâm ta th y bình yên, m t Hà Ni r t thân quen huhh. M t tr i h ng r ng r ph xá b ng nhiên càng ñông h ơn,nhìn dòng ng ưi v i vã n i nh ng chi c xe dài lê thê hey yeah woow Đư a em ñi qua ph ph ưng bao s c màu bao ánh ñèn,ng i ăn m t quán ven ñưng,Hà Ni nh nhàng m áp,d u dàng ñm ch t th ơ,m t ngày xa m t c m giác, lòng ch t nh Đư a em ñi qua th ăng tr m bao tháng n ăm ñã úa màu,g i tên t ng ph c , chi u nh t nhòa h G ươ m lung linh, ng t ngào hoa s a th ơm.G i mùa thu v th t lâu ñ ta bi t n ng nàn Đư a em ñi qua ph ph ưng bao s c màu bao ánh ñèn,ng i ăn m t quán ven ñưng,Hà Ni nh nhàng m áp,d u dàng ñm ch t th ơ,m t ngày xa m t c m giác, lòng ch t nh Đư a em ñi qua thăng tr m bao tháng n ăm ñã úa màu,g i tên t ng ph c , chi u nh t nhòa h G ươ m lung linh, ng t ngào hoa s a th ơm.G i mùa thu v th t lâu ñ ta bi t n ng nàn www.100hanoi.com 23 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 24. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Tr V Hà Ni Tr v ñón gió heo may Cái se se l nh làm say lòng ng ưi Dù xa cách bi t ph ươ ng tr i v n tha thi t nh m t th i u th ơ Còn ñây ph c ũ rêu phong Lng nghe l ch s ngàn n ăm v ng v H g ươ m sóng v xô b ơi hàng li u có ñ i ch nh th ươ ng ph ươ ng xa tôi h ng m ơ v m t hà ni linh thiêng hào hao Tr i b n ngàn n ăm v n lung linh m ng m ơ ñy hoa ñào Nh hà ni nh con ñưng khuyêu Nh ti ng tàu ñin ñêm ñón ñư a ta ñi v Mùa xuân xanh th m m ưa bay m ưa bay v ươ ng trên vai em Nh hà ni nh tr ăng h tây nh tháp rùa h g ươ m nh mây buông núi ng Hng hà qu n sóng ngân nga ngân nga ru trong bao la. Trình bày: Quang Hà Sáng tác: PHÚ QUANG www.100hanoi.com 24 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 25. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Đêm h gươm Đêm d n trôi lung linh h soi m t h in bóng l ng im muôn vì sa Đêm h g ươ m ng ăn qua màn s ươ ng d u dàng l i hát ru nh ư g i ng ưi th ươ ng. Bên h xanh em ñi cùng anh ñ ngày mai ñn anh lên ñưng n ơi ti n ph ươ ng xin anh ñng quên v nh ng khúc hát ru c a h G ươ m Và m t bài ca g i theo anh v ưt ñèo v ưt su i ra bi n xanh Hà N i nh Hà Ni th ươ ng nh ng ng ưi con v ng bưc chân lên ñưng và r i ngày mai t m xa nhau, yên tâm anh nhé mà ñi cho dù xa cách nhau h chi H G ươ m v n nh và em v n ñ i ch www.100hanoi.com 25 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 26. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Dương cm thu không em Nt nh c lá thu r ơi, em v tr ng bi t ly, d ươ ng c m ph t t ơi, gi mình anh ñêm dài. Hà ni không em, cây s u già ñ lá, tình ta v a ch m thu ñã th y mùa ñông sang. Gió còn n ng h ơi em, ñ m l i h n th ơ anh. Môi th m em còn có b i h i ñ d ươ ng c m anh khát v ng. Em v , tóc r i v ươ ng trên ñàn ñ khói thu c ñen ñ c ñêm, vu v ơ ti ng d ươ ng c m gót mm mùa thu em qua. Điu nh c say mê em, Hà n i ñam mê em. H i em có hay ñiu nh c anh không em, không có em s bão giông ng p tràn. www.100hanoi.com 26 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 27. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Vn Mãi Là Tui Thơ Tôi Hà Ni Nh vô cùng ngày tôi xa Hà N i Nh ng ph ph ưng tu i th ơ tôi b i hi Ph Hàng L ưc ch hoa, ph Hàng Đào la t ơ Đt Th ăng Long ng ưi ơi Mái nhà nào ch tôi Bài hát c a tôi, làn gió c a tôi Nh ng tháng ngày tu i th ơ tôi Hà N i Nh ng chi u chi u ñ i m ưa Lũ b n bè ngày x ưa Tr n h c ñi tìm th ơ Trái tim tôi m ng m ơ. Nh ng cánh bu m, nh ng cánh bu m nâu Bài hát mùa ñông, làn gió mùa ñông Nh ng con thuy n d t nhau v ñâu Phía sông H ng Bãi dâu chi u khu t xa. Mãi v n là tu i th ơ tôi Hà N i Dáng hi n t , b n tôi, d t tôi trong chi u nghiêng Mãi mãi truy n th n tiên Đt Th ăng Long hùng thiêng Còn ñó tu i th ơ, còn mãi ngày x ưa Sóng Tây H Ti ng chuông chùa v ng xa th t xa Nh ng mái nhà ngói xô bài ca Nh ng gì ñã qua l i bao la v ng v Nh ng gì ñã qua l i bao la m t chi u Mãi v n là tu i th ơ tôi Hà N i www.100hanoi.com 27 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 28. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội K nim mùa thu hà ni Mt chi u H Tây xanh xanh l ng gió Hà Ni mùa thu tràn ng p n ng vàng K ni m tu i th ơ ng t ngào hoa s a Đâu r i dáng em tà áo dài bay chi u tím H Tây Tr v Ph ươ ng Nam m t ngày ñy n ng B l i mùa thu nhu m th m lá vàng K ni m H Tây d t nên th ươ ng nh Nưc h trong xanh l ng l ch ai ch ng có nh t phai Hà N i ơi xa r i khung tr i tu i th ơ Xa r i cánh di u ưc m ơ Còn ñâu nh ng ñêm tr ăng lên Lng nghe ti ng sóng sông H ng Hà N i ơi con ñưng khuya ñ y m ng m ơ Có ng ưi v n ñ i d ưi m ưa Gi nh ng khát khao yêu th ươ ng Lng trong l i ru n ng nàn. Sáng tác: Vũ Cm www.100hanoi.com 28 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 29. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Tri Hà Ni Xanh Xanh xanh th m b u tr i xanh Hà N i H G ươ m xanh nh ư mái tóc em xanh Thân th ươ ng quá n c ưi ng ưi Hà Ni. Đã g p r i mà b i h i nh mãi ,Hà N i ơi! Ta ch ưa quên,ta ch ưa quên mt mùa thu Hà Ni vùng lên ,H ng Hà cu n sóng. Ta ch ưa quên nh ng ngày ñêm m t mù bão l a. Đêm pháo hoa anh l i g p em. Tr i” Đin Biên Hà N i” chi n th ng. Cho mãi mãi b u tr i xanh Hà N i. Cu Th ăng Long soi bóng n ưc sông H ng. Ti ng ng ưi nói âm vang h n sông núi Hà N i ñi lên hôm nay trong n ng Ba Đình. Cho mãi mãi m t tình yêu Hà N i Ri s quen phút b ng ban ñ u. Ti ng ng ưi nói xôn xao mùa xuân t i Hà ni reo vui hôm nay ti ng hát xây ñ i www.100hanoi.com 29 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 30. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà Ni Mùa Này Su Chín Chưa Em Hà Ni mùa này s u chín ch ưa em; Hàng me Sài Gòn ñang vào mùa thay lá Thoang tho ng v chua khi n lòng anh nh quá Nh mùa s u r ng ph Tràng Thi. Nh dáng em ng i, nh b ưc em ñi Nh ti ng em c ưi, h n ghen bóng gió Yêu em, yêu em, vì em là ng n l a Hơ m lòng anh khi t t c ñã xa v i. Tu i ñang yêu, chua chát c ũng ng t bùi Trái s u chia ñôi, tay và tay ch m mu i Ch có v y mà lòng mình b i r i Ð bây gi thèm s u, nh tay ai? Anh mu n t c thì hóa cánh chim bay Ra nh t s u gi a ph ñông Hà N i Cho hai ña l i xòe tay ch m mu i Có sao ñâu dù s u ñã trái mùa! Hà Ni vào thu v ng nh ng c ơn m ưa Em hát v i Sài Gòn, m ưa lâm thâm mái ph Th m vào anh t ng h t th ươ ng h t nh Ht s u nào chín r ng gi a lòng tay! www.100hanoi.com 30 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 31. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà ni thu Ng ưi mang ñ n cho ta h ươ ng c m m i Ng ưi mang ñ n cho ta thu Hà N i Và tr i xanh, sen th ơm ngát Tây H Mt chi u bên sông gió lùa v ph Mt chi u s ươ ng gi ăng B ng em nhìn Hà Ni ta mùa thu không n Lá r ng bên ñưng ng ưi có b ơ v ơ Ng ưi mang ñ n cho ta thu Hà N i Ng ưi mang ñ n cho ta c m mùa thu Em ti n ta ñi Em ti n ta ñi Thu níu t ng gi Hà Ni ch p ch n em v bóng ñ Anh mang theo nhng ngày tu i th ơ Nh c: Hu Xuân Th ơ: Thái Th ăng Long www.100hanoi.com 31 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 32. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Mt thoáng Hà Ni và em Gi a Sài Gòn anh nh rét mùa ñông Sáng s m l nh s ươ ng gi ăng t ng ngõ nh Hà N i ơi anh g i hoài tên ph Con ph nào em ch ưa b ưc chân qua Mt H G ươ m ñp bóng chi u tà Hàng li u r xôn xao m t n ưc h thu Mt chút heo may trong lòng anh day d t Hà n i ơi còn ai ngóng ñi ai Gi a Sài Gòn anh nh rét mùa ñông Nghe gió v xôn xao t ng ph nh Mt chút heo may trong lòng anh day d t Hà N i ơi còn ai ngóng ñi ai Gi a Sài Gòn anh nh rét mùa ñông Nghe gió v xôn xao t ng ph nh Mt chút heo may trong lòng anh day d t Hà N i ơi còn ai ngóng ñi anh v . Sáng tác: Hà Vinh Th ơ: Thanh Bình www.100hanoi.com 32 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 33. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Nh Tui Thơ Hà Ni Nh vô cùng ngày tôi xa Hà N i Nh ng ph ph ưng tu i th ơ tôi b i h i Ph Hàng L ưc ch hoa, ph Hàng Đào l a t ơ Đt Th ăng Long ng ưi ơi Mái nhà nào ch tôi Bài hát c a tôi, làn gió c a tôi Nh ng tháng ngày tu i th ơ tôi Hà N i Nh ng chi u chi u ñ i m ưa L ũ b n bè ngày x ưa Tr n h c ñi tìm th ơ Trái tim tôi m ng m ơ. Bài hát mùa ñông, làn gió mùa ñông Phía sông H ng Nh ng cánh bu m, nh ng cánh bu m nâu Nh ng con thuy n d t nhau v ñâu Bãi dâu chi u khu t xa. Mãi v n là tu i th ơ tôi Hà N i Dáng hi n t , b n tôi, dt tôi trong chi u nghiêng Mãi mãi truy n th n tiên Đt Th ăng Long hùng thiêng Còn ñó tu i th ơ, còn mãi ngày x ưa Sóng Tây H Ti ng chuông chùa v ng xa th t xa Nh ng mái nhà ngói xô bài ca Nh ng gì ñã qua l i bao la v ng v Nh ng gì ñã qua l i bao la m t chi u Mãi v n là tu i th ơ tôi Hà N i . Sáng tác: : Nguy n Cưng www.100hanoi.com 33 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 34. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Có Mt Mùa Thu Hà Ni Có nh ng tháng ngày ñi qua Phôi pha d n trong ký c Có m t mùa thu h n ưc Thành l i bài hát không quên Hà Ni sáu m ươ i ngày y Ph hè dâng thành chi n l ũy Mi ng ưi dân thành chi n s ĩ Vang vang s ng nh ư l i th Trung ñoàn ra ñi ngày y Mang trong tim bóng tháp rùa Bưc ñi ñ u còn ngo nh l i Hn ngày g p gi a th ñô Ng i ng i xanh n ăm c a ô Tháng m ưi heo may ng n gió Lp l p quân v nh ư gió Rung rinh màu lá cây r ng Mt nhìn Hà Ni rưng r ưng C sao tung bay ph c Có m t mùa thu nh ư th Thành l i bài hát không quên Nh c: Ph m Tuyên Th ơ: Lê Hoài Minh www.100hanoi.com 34 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 35. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Yêu em, hà ni Yêu em yêu Hà N i Yêu em yêu quá Hà N i ơi Hà Ni c kính nghìn n ăm Hà Ni bình yên gió ng p mùi hoa s a Tôi có em ng ưi con gái lang thang ñưng C Ng ư Nng nh t tóc tr m bu n Quay qu t nh m t ngày xa em Xanh xanh m t n ng nàn ñôi tay Hà N i c a em hay Hà N i ñ y p trong tôi Nh nh ng con ñê nh chi u H Tây Nnh ti ng rao ñêm ph l nh v khuya Hiu h t r ơi n i nh chìm vào s ươ ng Lao xao ph dòng ng ưi chen chân lung linh n ng Ng c Hà th ơm hoa Hà N i c a em hay H ng Hà cu n sóng ñêm ñêm Có b n ga x ưa ti n m t ng ưi ñi Có khách xa th ăm ph l Tràng Thi Tôi có em yêu quá Hà N i. www.100hanoi.com 35 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 36. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Xuân Hà Ni Hà Ni xuân t i ng p tràn C ñô Th ăng Long tr l i Đưng ph ñông vui Ánh m t ti ng cưi nh ư l n trong h n Hà Ni xuân t i ng p tràn Ánh sáng ban mai tìm v T m uyên ươ ng Sau nh ng tháng ngày mang mùa ñông ái l nh Ng m xuân vui Hà N i lác ñác mưa bay Nh ng dòng ng ưi mang trong lòng ni m vui m i Gió xuân ơi Hà N i bát ngát hươ ng hoa Hoa ng c hà cháy lên th m tr i xuân h ng Anh! Anh yêu mùa xuân Ôi mùa xuân th m Tô h ng ñôi má c a em ng t ngây Ng t ngây trong lòng anh yêu thi t tha Thi t tha bao ngày h i em yêu ơi Tình yêu c a anh trong trái tim Trái tim ng p ng ng nh ư bao gi c m ơ Gi c m ơ tuy t v i tình em trong ñó. Tác gi : Giáng Son & Lan Hươ ng Ca s th hi n: Năm Dòng K www.100hanoi.com 36 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 37. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Hà Ni Nhng Đêm Không Ng Đêm nay tr i hà Ni vang r n ti ng súng l a rc cháy sáng ph ph ưng yêu d u, l a tr ng tr B52, l a r c tr i ñêm Th ăng Long, l a h n c ăm bao n ăm nung n u. Gi c tàn phá dã man gieo tóc tan ch t ch ng ki n ta vùng lên tr thù. Ơi các ch các em ñang gi ñây t m xa Hà N i. Chúng th y ch ăng dáng ñ r c hào quang trên thành ph c a ta. Hà Ni ñêm nay th c su t cùng Mi n Nam, Hà N i anh hùng c a t qu c chúng ta. Thánh thót ñàn c a ai ngân dài ph v ng, bài tình ca ñt n ưc càng sâu l ng. Ng ưi Hà Ni mang trong tim ñc l p t do thiêng liêng ng n ñ u lên ngân cao ti ng hát, dù ñ nát ñau th ươ ng lòng chúng ta sáng ng i, máu x ươ ng giành l y cu c ñ i. Ơi các ch các em ñang gi ñây t m xa Hà N i. Chúng th y ch ăng dáng ñ r c hào quang trên thành ph ca ta. Hà N i ñêm nay th c su t cùng Mi n Nam, Hà N i anh hùng c a t qu c chúng ta. Ơi m i tình s t son g i Mi n Nam lòng dân hà n i, trong chi n tranh v n n c ưi r ng r gươ ng m t sáng th ñô. Hà N i ñêm nay v n vang bài tình ca: Hà N i anh hùng th ñô ca chúng ta. Tác gi : Ph m Tuyên Ca sĩ: Đă ng Dươ ng-Tr ng Tn-Vi t Hoàn www.100hanoi.com 37 HÀ N ỘI TÔI YÊU
 38. www.100hanoi.com Bài hát Hà N ội Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Ni Mưa hoàng hôn, trên thành ph bu n gió heo may vào h n Tho ng h ươ ng tóc em ngày qua Ôi ng ư i em H G ươ m v n ươ ng chi u tà Li u s u úa th m c ũ n m m ơ hi n hòa Th ươ ng màu áo ngà Th ươ ng m t kiêu sa Hi n ngoan thi t tha Th ơ ngây ñôi má nhung h ưng Hà Thành tr ưc kia th ưng, th ưng v cùng l i ñưng Khi m ư a ưt, l nh mình ưt Chung nón dìu b ưc th ơm ph ph ưng Năm c a ô s u h t hiu trong ng c tù Mưa ngày nay, nh ư l khóc ph n ñ t quê h ươ ng tù Ti thân nh bao ngày qua ñày Mưa ngùi th ươ ng nhòa trên giòng sông H ng Hà Ôi còn ñâu vàng son mùa th ơ hi n hòa Em ngoài y còn nh h n x ưa mi t mài Gi ăng m t heo may Đau lòng Tháp Rùa, Thê Húc b ơ v ơ Su r ơ i ưt vai Thành Đô xác x ơ! Hn qu ê tê tái Cô liêu trong n i u hoài Lòng ng ưi s ng l c loài Thê l ươ ng m m vai g y Bao oan trái dâng tê tái Cho ki p ng ưi héo mòn tháng ngày Mưa còn r ơi Ta còn ưc r i n ng yêu th ươ ng v ñ i Vang tr i ti ng c ưi m ni m tin h n ng ưi Mây tr ng vui t ươ i Tình quê ngút kh ơi T Do ph ơi ph i (Nh c: Ph m Đình Ch ươ ng, Li: Hoàng Anh Tu n) www.100hanoi.com 38 HÀ N ỘI TÔI YÊU