Bài hát Hà Nội - Tập 1

pdf 41 trang ngocly 03/06/2021 90
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài hát Hà Nội - Tập 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_hat_ha_noi_tap_1.pdf

Nội dung text: Bài hát Hà Nội - Tập 1

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu www.100hanoi.com Bài hát Hà N i ® HDINVESTMENT.JSC Đi L 1000 n ăm Th ăng Long – Hà N i Tp 1 Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th H ưng | Hi u ñính: Bùi Quang Tú 2010 1 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 2. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i luôn là m t ñ a danh v ăn hóa, kinh t , chính tr c a c n ưc. Tìm hi u các thông tin v kinh t , v ăn hóa, gi i trí .c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng lp nhân dân. Bên c nh ñó, n ăm 2010 là n ăm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñi l 1000 n ăm Th ăng Long. Đây là m t c t m c v ăn hóa, l ch s ñưc quan tâm c a c trong và ngoài n ưc. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh h ưng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñưc công ty CP ĐT Hoàng Đt tri n khai th c hi n t tháng 2 n ăm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m v ăn hóa gây ñưc n t ưng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đi L 1000 n ăm Th ăng Long ñang ñ n r t g n, d án c ũng ñang ñi vào giai ñon g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đi L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , c ũng nh ư nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ng ưi Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra mt nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñin t ñưc t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi vng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñiu thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñưc s ưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñưc nh ng thi u sót. M t s t ư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñưc s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñưc nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 2 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 3. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Mc L c Th ư ng 2 Im l ng ñêm Hà N i 4 Ng ưi Hà N i 6 Nh mùa thu Hà N i 10 Em ơi Hà N i Ph 13 Hà n i ơi ñêm mùa ñông 17 Cm nh n khi nghe bài hát: “Hà n i ơi ñêm mùa ñông” 17 Hà N i và tôi 20 Nh v Hà N i 25 Có ph i em là mùa thu Hà N i 27 Hà N i mùa thu 29 Hà N i Mùa lá bay 30 Hà N i ñêm tr gió 31 Mong v Hà N i 33 Đon khúc thu Hà N i 35 Hà N i ngày tr v 37 Chi u Hà N i 41 3 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 4. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Im l ng ñêm Hà N i Ch còn mùa hoa s a n ng nàn trong c ăn phòng nh Đêm cu i thu tr ăng l nh m s ươ ng Ch còn n i im l ng ph khuya Không gian d h ươ ng sâu th m Tng ti ng chim ñêm kh c kho i v ng v Ch còn mênh mông g ươ ng h , Hiu h t soi nh ng cây bàng lá ñ Ch còn mênh mông g ươ ng h , Tng hàng cây góc ph ngây ngô nhìn nhau Ch còn h ơi m m i tình ñu Anh ñi có ñôi l n nhìn l i Ch còn em còn em im l ng ñ n tê ng ưi ST. Phú Quang Hãy nghe bài hát ” Im lng ñêm Hà Ni ” và cm nh n Hà Ni v ñêm bn nhé! Đã lâu l m r i không v Hà N i. L n này v th ăm Hà N i ñúng vào d p cu i thu. Đêm nay, ñêm cu i thu Hà N i, ng i m t mình trong quán cà phê bên H G ươ m, ñưc nghe li b n tình ca Im l ng ñêm Hà Ni ca nh c s ĩ Phú Quang, lòng l i càng b i h i, th n th c. 4 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 5. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Ch ng hi u sao anh l i nh ñ n em nhi u th . Ngay trong lòng Hà N i, song tâm h n anh c m th y tr ng r ng và cô ñơ n quá th . Anh bi t anh ñã s ng b ng thói quen m t ri. Không có em, anh nh em nhi u l m. Ch ng ai yêu anh nh ư em yêu anh, lúc nào cũng d u dàng mà n ng nàn nh ư h ươ ng hoa s a, lúc nào c ũng trong su t, ph ng l ng nh ư n ưc H G ươ m. Du anh c quên ñi t t c nh ng n i mu n phi n và kh ñau hi n h u, nh c nh i trong tâm t ưng, nh ưng làm sao quên ñưc nh ng k ni m c a m i tình ñu, quên sao ñưc nh ng gi t n ưc m t và n c ưi không bao gi tr n v n c a em c sóng sánh hi n v . Ti sao khi yêu nhau, em không nói m t l i, dù ch m t l i thôi, anh c ũng s n sàng t b tt c ñ cùng em ch y tr n ñ n b t c n ơi nào c hai chúng ta c m th y bình yên và hnh phúc. Đ r i bây gi ch còn và mãi mãi “ch còn mùi hoa s a n ng nàn”, “ch còn ni im l ng ph khuya” sâu th m, ch còn mênh mông g ươ ng H G ươ m hiu h t soi nh ng cây bàng lá ñ 5 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 6. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Ng ưi Hà N i Đây H G ươ m, H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn n ăm. Đây Th ăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà Hà N i say mê chen ñón Cha v , kín tr i ph ơi ph i vàng Ni, Hà Ni mn yêu! sao. Hà N i cháy, khói l a ng p tr i. Ngày y chói vinh quang vang ngàn ph ươ ng l i th Hà N i h ng m m rung, nưc Vi t Nam yêu d u ng soi bóng sông H ng Hà. Hà N i vùng ñng lên! Hà N i vùng ñng lên! Hà N i cháy khói l a ng p tr i. Sông H ng reo Hà N i vùng ñng lên! Hà N i h ng m m rung. Sông H ng reo! Hà N i ñ p sao! Ôi n ưc H G ươ m xanh th m Thét lên xung phong c ăm h n sôi g m súng. lòng. Bùng cháy, kh p ph ta ơi! Vùng lên chi n s ĩ ta ơi! Bóng Tháp Rùa thân m t êm m lòng . Tr i Hà N i ñ máu Hng Hà tràn ñy, H ng Hà cu n ngàn ngu n Bi hè ñưng cu n b c tung bay, xác thù r ơi d ưi gót sng tràn ñy dâng. giày. Hà N i vui sao. Nh ng c a ñ u ô. m m c ưi ti ng súng vui thay vang ngày mai sáng Tíu tít gánh g ng ñây Ô Ch D a, láng. Này l p l p ng ưi ñi ánh sao t ưng b ưng chói lói lòng ta. Kia Ô C u D n làn áo xanh nâu Hà N i t ươ i th m. Mai này l p l p ng ưi di thét vang vang tr i kh i hoàn. Sng vui ph hè. B i h i chàng trai, nh ng ñôi Nhìn ñây máu chúng ta t ươ i bao nhiêu ñt này ta t ưi mt nào. ngày mai vút lên Hng Hà réo sóng say s ưa trông Cha bóng Ng ưi mênh Quanh co chen quanh r n ràng Đng Xuân, xanh t ươ i bát ngát Tây H . mông. Hàng Đào ríu rít Hàng Đưng ,Hàng B c, Mt Ng ưi sáng láng v ng sao th m t ươ i trán Ng ưi Hàng Gai. mái tóc b c thêm. Bóng c bát ngát ngày vui n ưc non reo c ưi trên môi Ôi tha thi t lòng ta bi t bao nhiêu! Ng ưi c ưi. Mi t c ñ t Hà N i ñưm th m máu h ng t ươ i. Ti ng c ưi. Mt ngày thu non sông chi n khu v , Ngày v chi n th ng ! Đưng vang ti ng hát cu n lòng ng ưi. Sáng tác: Nguy n Đình Thi 6 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 7. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Chút cm nh n v bài hát: “Ng ưi Hà Ni” Không gi ng bao cu c du ng an th ưng tình ng m nhìn phong c nh, con ng ưi Hà N i. Cũng không nh ư nh ng gì x ưa nay m i ng ưi vi t, v v Hà N i Nh m m t, l ng tâm hn nghe ca khúc “Ng ưi Hà N i” c a Nguy n Đình Thi, m t ng ưi Hà N i c m-kỳ-thi- ha ñ u là b c k ỳ tài, c m t Hà N i hi n ra v i t t c v ñ p làm rung ñng bao trái tim nh ng ng ưi Vi t Nam h ơn n a th k nay. “Ng ưi Hà N i” là m t b c tranh hòanh tráng v Hà N i b ng giai ñiu v i nhi u gam màu s c, v a say ñ m thi t tha, v a n ng nàn cháy b ng, v a trang tr ng oai hùng Hà N i lung linh, c x ưa quy n r ũ, Hà N i hào hùng, uy nghiêm, tôn kính nh ư s ng ñng trong t ng khuôn nh c, t ng ca t Đ m t l n nghe, là m t l n nh mãi không th quên. Tha thi t, l ng ñ ng, ch m ch m giai ñiu nh ư m t dòng ch y b t t n: “ Đây H Gươ m, Hng Hà, H Tây. Đây lng hn núi sông ngàn năm. Đây Th ăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà Ni. Hà Ni mn yêu ”. Nh ng tên g i thiêng liêng, t hào mang bóng dáng h n sông núi, khí thiêng tr i ñ t c a dân t c. C m t chi u dài l ch s Vi t Nam cùng huy n th ai d ng n ưc, gi n ưc ñ y máu và n ưc m t, in d u th i gian trên t ng viên g ch nh Hà N i, t ng h t b i ph m rêu mái ph “Hà Ni ñp sao; ôi nưc H Gươ m xanh th m lòng, bóng Tháp Rùa thân mt êm m lòng ”. Hà N i o huy n v i nh ng hàng cây l l ưt soi bóng n ưc m t h trong xanh ăn t ăn sóng. 7 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 8. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i b n mùa hoa, ưp th ơm c tr i ñêm, tr ăng, sao cho qu n quít b ưc chân nh ng ñôi tình nhân, cho ng t môi hôn tình yêu. Hà N i s ươ ng khói mê ho c v i bao truy n thuy t ñ m d u c tích n ơi kinh thành x ưa. “Hà N i ñ p sao ”. Ch có th chìm ñm vào tng n t nh c ñ c m nh n cái ñ p c a Hà N i b ng c m xúc chính ngay trong tâm h n mình. Nh ư m t chuy n c nh v i gam màu t ươ i vui trong giai ñiu, Hà N i hi n lên t âm thanh rn ràng “ Hng Hà tràn ñy, Hng Hà cu n ngàn ngu n sng tràn ñy dâng Hà Ni vui sao, nh ng ca ñu ô, tíu tít gánh gng Sng vui ph hè Quanh co, chen quanh rn ràng Đng Xuân , bát ngát Tây H ”. Dòng nh c cu n cu n tuôn tràn nh ư t ng lp sóng sông H ng xô lên nhau, b i ñ p phù sa cho c m t vùng châu th trù phú. Con sông u n l ưn ôm quanh Hà N i, g n v i bao th ăng tr m, bu n vui, n ưc m t, n c ưi ca kinh thành Th ăng Long x ưa. Là con sông nh , con sông th ươ ng, hi n hòa và d di c a ng ưi Hà N i, c a ng ưi Vi t Nam. Và r o r c b ưc chân ba m ươ i sáu ph ph ưng Hà N i, có ánh m t lúng li ng, duyên dáng c a nh ng chàng trai, cô gái thanh lch, tr trung , th p thóang khung c nh m áp, náo nhi t c a nh ng làng ngh Hà N i vang bóng m t th i Và Tây H , m t g ươ ng soi nh ng áng mây hàng ngàn n ăm l lng cu n theo t ng bóng nh nhân gian c kim Hà N i, t huy n th a Trâu Vàng còn lung linh o nh t n ngày nay, ñn huy n th ai “Pháo ñài bay B.52” c m ñ u r ơi xu ng h chôn vùi uy danh không l c Hoa K ỳ n ơi làng hoa Ng c Hà bé nh ñ y s c màu. Hà Ni mùa thu 1945. Hà N i r c n ng Ba Đình. Hà N i uy nghêim trang tr ng vang l i Tuyên Ngôn Đc L p _ Khai sinh n ưc Vi t Nam , có tên trên b ng ñ th gi i Hà N i cùng tòan qu c h ơn ba ngàn ngày anh d ũng, kiên c ưng “quy t chi n cho T qu c quy t sinh”, gi gìn n n ñ c l p non tr c a ñ t n ưc, làm nên m t Đin Biên Ph ch n ñ ng ña c u, k t thúc s ñô h xâm l ưc c a ch ñ th c dân Pháp. 8 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 9. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i “Ng ưi Hà N i” vang nét nh c hào hùng, ñy kiêu hãnh, li nh c nhu m h ng t ng gươ ng m t ng ưi v i ni m t hào không th che d u “ Mt ngày thu non sông chi n khu v, ñưng vang ti ng hát cu n dòng ng ưi. Đòan quân Vi t Nam ñi. Hà Ni say mê chen ñón Cha v Ngày y vinh quang Vi t Nam yêu du, ng soi bóng sông Hng Hà ”. Năm ca ô Hà Ni nh ư năm cánh hoa xòe n ñón chào nh ng ng ưi chi n th ng tr v, ñón chào ng ưi lãnh t ki t xu t ca dân tc ñã tìm ra con ñưng cu nưc – Ch tch H Chí Minh Hà Ni anh hùng, Hà Ni hiên ngang bt khu t Âm vang “Ng ưi Hà Ni”, nh ư mt bn anh hùng ca “M i tc ñt Hà Ni ñưm th m máu hng tươ i”. Bc tranh giai ñiu “Ng ưi Hà N i” khép l i b ng nh ng dòng nh c r n rã reo vui, b ng nh ng n t nh c nh y múa cùng n ng cùng màu c T qu c, làm ngây ng t lòng ng ưi trong ni m vui b t t n c a ngày chi n th ng. “ Này lp lp ng ưi ñi ánh sao tưng bng chói lói lòng ta Bóng c bát ngát ngày vui nưc non reo cưi ” Hơn n a th k , ca khúc “Ng ưi Hà N i” vang xa, th m vào t ng trái tim, là ni m t hào không ch c a riêng ng ưi Hà N i, mà tr thành tài s n tinh th n c a các th h Vi t Nam. Giai ñiu, ca t c a “Ng ưi Hà N i” l ng ñ ng trong tâm h n ng ưi Vi t Nam m t tình yêu T qu c. V i bi u t ưng thiêng liêng Th ñô Hà N i. M i ng ưi Vi t Nam dù bt c ñâu, không th không không xao xuy n không cháy b ng m t tình yêu T qu c khi giai ñiu tha thi t vang lên “ Đây H G ươ m. H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn n ăm. Đây Th ăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà N i. Hà N i m n yêu ”. 9 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 10. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Nh mùa thu Hà N i Hà Ni mùa thu cây c ơm ngu i vàng, cây bàng lá ñ Nm k bên nhau ph x ưa nhà c mái ngói thâm nâu. Hà Ni mùa thu, mùa thu Hà N i Mùa hoa s a v th ơm t ng con gió Mùa c m xanh v th ơm bàn tay nh Cm s a v a he th ơm b ưc chân qua H Tây chi u thu, m t n ưc vàng lay b xa m i g i Mu s ươ ng th ươ ng nh b y sâm c m nh v cánh m t tri Hà N i màu thu ñi gi a m i ng ưi, Lòng nh ư th m h i tôi ñang nh ai S có m t ngay mùa thu HÀ N i tr l i cho tôi S có m t ngày t ng con ñưng nh tr l i cho tôi. Hà N i màu thu, mùa thu Hà N i Nh ñ n m t ng ưi, ñ nh m i ng ưi. ST: Tr nh Công Sơn Chút cm nh n khi nghe bài hát: ” Nh mùa thu Hà Ni” : Tôi là ng ưi g c Sài Gòn, nh ưng m i l n nghe bài hát Nh mùa thu Hà N i c a c nh c sĩ Tr nh Công S ơn, thì c m xúc trong tôi luôn dâng trào. M c dù ch ưa m t l n ñ t chân ñn Hà N i, nh ưng t ng câu, t ng l i trong bài hát, nh ư ñã ñư a tôi ñn v i Hà N i r i, mt Hà N i ñang b ưc vào mùa thu H Tây chi u thu, m t n ưc vàng lay m xa m i gi, màu s ươ ng th ươ ng nh 10 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 11. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Tôi c ũng ñã t ng nghe nhi u bài hát, bài th ơ ca ng i v mùa thu Hà N i. Nh ưng không hi u sao, m i khi nghe l i bài hát Nh mùa thu Hà N i là lòng tôi ch t th y bâng khuâng khó t . Tác gi bài hát ñã ñư a tôi ñi vào m t n i nh không tên, m t n i bu n man mác: Hà N i mùa thu, ñi gi a m i ng ưi lòng nh ư th m h i, tôi ñang nh ai? Đã có nhi u ca s ĩ th hi n ca khúc này. Nh ưng riêng tôi, ng ưi làm rung ñng trái tim tôi nh t ch có n ca sĩ H ng Nhung. Có ph i vì ch là ng ưi g c Hà N i và qua bao nhiêu n ăm g n bó v i Hà Ni nên m i l n hát v quê h ươ ng mình thì th t s xúc ñ ng? Hà N i mùa thu cây c ơm ngu i vàng, cây bàng lá ñ, n m k bên nhau, ph x ưa nhà c , mái ngói thâm nâu Nh ng hình nh y, sao mà s ng ñ ng quá, nh ng màu vàng c a cây c ơm ngu i, màu ñ c a lá bàng, màu nâu c a mái ngói trên nh ng ngôi nhà c trong con ph x ưa Nh ng màu s c y tác gi ñã v lên b ng nh ng ca t th t ñ p. Và càng nên th ơ h ơn khi: mùa hoa s a v , th ơm t ng c ơn gió, mùa c m xanh v , th ơm bàn tay nh Tôi c m nh n nh ư ñang ng i th y thoang tho ng mùi th ơm c a c m, mùi n ng c a hoa s a ñâu ñây . By sâm c m nh , v cánh m t tr i Tôi b t giác ưc ao mình là m t trong nh ng con sâm c m y, ñưc v ñôi cánh bé nh , cùng bay h ưng v m t tr i, mong ki m tìm ñưc h ơi m còn sót l i, c a ánh n ng trong bu i chi u vàng s p t t. Tác gi ñã cho tôi hình dung nh ư mình ñang ñng gi a lòng Hà N i. Tôi ñang lang thang quanh b h , d o qua nh ng ñưng ph nh , c kính, và tôi nh ư ñang ng m nhìn ng ưi qua l i trong ti t tr i mát m , dìu d u vào thu. M i ng ưi quanh tôi d ưng nh ư c ũng ñ m mình trong tr i thu êm . 11 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 12. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà Ni mùa thu, ñi gi a mi ng ưi, lòng nh ư th m hi, tôi ñang nh ai? S có mt ngày, tr i thu Hà Ni tr li cho tôi. S có mt ngày, tng con ñưng nh tr li cho tôi Ng ưi nh c s ĩ tài hoa y ñã làm tôi càng thêm yêu Hà N i. C m xúc c a nh c s ĩ tr ưc v ñ p c a c nh v t thiên nhiên, c a con ng ưi Hà Ni ñã truy n vào tim tôi m t c m giác l lùng. Ông ñã vi t nên ca khúc này b ng s rung ñ ng c a m t tình yêu h t s c tinh t . Bài hát hay, k t h p v i gi ng hát hay, ñã chuy n t i ñ n ng ưi nghe nh ng hình nh và tình c m quá ñ i thân th ươ ng M t ng ưi b n ñã khuyên tôi n u có d p, nên ra th ăm Hà Ni vào mùa thu, m i c m h t ñưc v ñ p ñ y th ơ m ng c a Hà N i. S có m t ngày tôi ra th ăm Hà N i, ñ l ng nghe tr i thu nói, l ng nghe t ng con ñưng nh tr l i cho tôi tr l i vì sao mùa thu Hà N i l i tuy t v i ñ n v y! 12 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 13. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Em ơi Hà N i Ph Em ơi HÀ N i ph . !! Ta còn em mùi hòang lan! Ta còn em mùi hoa s a. Con ñưng v ng rì rào c ơn m ưa nh . Ai ñó ch ai tóc xão vai m m. Ta còn em cây bàng m côi mùa ñông., Ta còn em nóc ph m côi mùa ñông. Mnh tr ăng màu côi mùa ñông. Mùa ñông n ăm y, ti ng d ươ ng c m trong c ăn nhà d . Tan l chi u sao còn v ng ti ng chuông ngân Ta còn em m t màu xanh th i gian Mt chi u phai tóc em bay ch t hhòa ch t hi n Ng ưi ngh s ĩ lang thang hoài trên ph Bng th y mình ch ng nh n i m t con ñưng! Ta còn em, hàng ph c ũ rêu phong Và t ng mái ngói xô nghiêng, nao nao k ni m Chi u H Tây lao xao hoài con sóng Ch t hoàng hôn v t bao gi ST: Phú Quang Lng nghe bài hát và ñc bài c m nh n này b n nhé! Đã lâu r i tôi ít nh c ñn chuy n tình ñã tr thành x ưa c ũ chuy n c a m i tình ñu, chuy n c a nh ng n ng nàn n ơi mùa ñông n ăm c ũ. Tình tôi ñã d t, nh ưng tôi v n ñ dành l i cho riêng mình chút xúc c m mùa ñông Thi tho ng tôi t t o cho mình c m giác nh , ñ l i ñưc m ơ màng trong nh ng d ư âm cùng giá rét, n ơi bi n tôi thành k m ng m s ng cùng kí c v i ni m yêu dành cho Hà Ni. Hà Ni mùa ñông v i mái ngói rêu màu, Hà Ni mùa ñông cây bàng tr i lá thân s m trong s ươ ng, Hà N i mùa ñông th p thoáng ph xá ánh ñèn nh p nho ng, quán cóc v a hè, ti ng rao v ăng v ng ph khuya 13 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 14. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i mùa ñông Hà N i c a tôi, m t mùa ñông c a tôi n ơi m i s m tôi hít hà cái giá bu t màn s ươ ng bu i sm, ñ ng d ưi m t gc bàng ngõ nhà b ng l ng sáng t i nhìn v phía l i vào, ch ñi Ta còn em m t g c cây, Mt c t ñèn Ai ñó ch ai ? Hà N i n ăm c ũ c a tôi v i nh ng n hôn l nh mùa ñông, vòng tay b i h i ưt giá d ưi mt tr i m ưa b i c a nh ng ngày tháng tình yêu còn n ng m. Ch còn ni im lng ph khuya không gian d hươ ng sâu th m Tng ti ng chim ñêm kh c kho i vng v Ch còn mênh mông gươ ng h, Hiu ht soi nh ng cây bàng lá ñ Ch còn mênh mông gươ ng h, Tng hàng cây góc ph ngây ngô nhìn nhau Ch còn hơi m mi tình ñu Anh ñi có ñôi ln nhìn li Ch còn em còn em im lng ñn tê ng ưi. Hà N i c a tôi, m t mùa ñông c a tôi n ơi m t s m ch hoa bu i ban mai còn ch ng vng ánh sáng, len l i, ti ng còi xe, ti ng í i, ì xèo bu i ch s m ngày giáp T t cùng cái rét khi n t ng h ơi th loà nhoà thành khói, làn khói m o trong kí c tôi nao nao nh 14 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 15. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i c a tôi, mùa ñông c a tôi là c m giác ñi xa, r i tr v V n còn nguyên v n b i hi m i ngày giáp T t, tôi ng i trên tàu, qua nh ng mái nhà nóc ph , qua t ng góc Long Biên cây c u mà gi v i tôi là Hà N i. Ph mùa ñông, ngách nh l i vào nh ng ngôi nhà ph c , tr n g c ũ k ĩ, t ưng vôi c ũ k ĩ, li gác thang v i chao ñèn h t ánh sáng vàng v t m o M i th v n hi n lên trong tôi, và rõ ràng nh t khi bàn tay tôi cóng l nh, s ng m ũi tê cay vì giá rét, là khi mùa ñông th c s b ưc vào nh ng ngày bu t l nh nh t Ph mùa ñông, gi vn là nh ng th kh ơi gi cm xúc vi tôi mnh nh t Khi sáng sáng nhoà nh t vi màn sươ ng h sm, hít th ñã ñy mùa ñông Tr ng vi ch m phá nét thanh mnh hàng cây ven h. Khi chi u chi u cafe góc Gi ng nhìn hoàng hôn bóng bng lng, xe c dc ngang, tr ưc mt vn là nh ng nóc nhà rêu ngói, nh ng ct ñin, ô ca ph màu th i gian. 15 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 16. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Khi ti ti nhìn nh ng ánh ñèn ñ vàng t nh ng ô ca ph c mùa ñông, nhìn lên bóng ti tr m mc phía nh ng lan can cũ kĩ, ph kín lá bàng khô ñ, nơi mái ngói, tưng cũ hoà bóng cây bàng m côi ca tôi. Khi hít hà trong tay m bao ht d nóng, khi xì xp bát bánh trôi tàu nóng, chè bà ct th ơm, khi tung tăng tng góc ph , khi ng i sau bn tôi bàn tay tôi ñưc gi m bi túi áo có hơi m, khi bn tôi bo rng thích ñưc sưi m nh ng bàn tay lnh nh ư tôi, khi bn tôi vu t ñi nh ng ht nưc còn nhoè trên ñuôi ñôi mt ưt Mùa ñông c a tôi, theo cách này hay cách khác, v i m ng kí c xa x ưa hay th c t i cũng ñ u lay ñ ng t ng mi n xúc c m sâu nh t n ơi tâm h n tôi n ơi tôi ñã ñang và s ñ l i t ng n i ni m yêu th ươ ng mong nh hoài c m Hà N i ph , Hà N i mùa ñông Ta còn em cây Bàng m côi mùa ñông Ta còn em nóc ph m côi mùa ñông 16 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 17. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà n i ơi ñêm mùa ñông Đêm mùa ñông ñi trên con ñưng quen Nghe ti ng rao b i h i n i nh Đâu hàng cây qu nh hiu ph c ũ? Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi Đi tìm em ta men theo th i gian Qua tháng n ăm và mùa ñông y Cho dù xa lòng ta v n nh Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong m ưa Anh ñi tìm em nh ư tìm v h nh phúc Ơi ñêm mùa ñông Hà N i buông h ơi th Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong m ưa ST: Hoàng Phúc Th ng Cm nh n khi nghe bài hát: “Hà n i ơi ñêm mùa ñông” Đêm mùa ñông ñi trên con ñưng quen Nghe ti ng rao b i h i n i nh Đâu hàng cây qu nh hiu ph c ũ? Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi Tôi v n ví cái tr m l ng c a Hà Ni gi ng nh ư m t th h ươ ng th m, ai v i vàng, nông n i ch ng th c m nh n ñưc, mà c n l ng lòng ñi di n, ñ m mình th c s v i không gian Hà N i m i th y, m i c m ñưc nh ng ñiu th m kín mà s làm thành v ươ ng v n khi xa Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong m ưa Anh ñi tìm em nh ư tìm v h nh phúc Và m t trong nh ng ñiu ám nh làm nên n i nh Hà Ni trong lòng ng ưi – y là không gian c a nh ng ngày mang nhi u tr ăn tr : T ni m day d t, xót th ươ ng theo t ng ti ng rao run r y và l c lõng trong ñêm, t n i cô ñơn c a ng ưi l khách lang thang trên con ph v ng – ch ñèn ñưng và hàng cây qu nh hiu tr m l ng – nh ưng b t ch t nghe lòng m h ơn khi d ng chân n ơi m t quán cóc, nhâm nhi vài h t ngô n ưng tr ưc b p l a 17 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 18. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i hng và n c ưi hi n h u c a bà c bán hàng, nghe bà t tê chia s v nh ng bu n vui ñã qua trong ñi Nh ng hoài ni m r c màu yêu th ươ ng s ñ s c th p lên ng n l a m lan lòng ng ưi khi có trong tim m t bóng hình ñ mong ưc: Đi tìm em ta men theo th i gian Qua tháng n ăm và mùa ñông y Cho dù xa lòng ta v n nh Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi Này con ñưng quen, này nh ng hàng cây qu nh hiu n ơi ph c ũ, có còn nh ch ăng nh ng mùa ñông x ưa y? Ta chân tr n th y chung và l ng l , men theo th i gian, qua mưa n ng tháng n ăm tìm em n ơi nh ng mùa ñông l nh, trái tim yêu th ươ ng mong m t ngày hòa nh p mà th p b ng lên ch i n mùa xuân cho m t cu c tình Da di t nh , b n ch n mong Kh c kho i g i th m “Hà N i ơi ñêm mùa ñông”, ng hnh phúc v bình yên trong h ơi th mùa bàng b c m t khúc tình mênh mang: Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong m ưa Anh ñi tìm em nh ư tìm v h nh phúc Ơi ñêm mùa ñông Hà N i buông h ơi th Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong m ưa Nh ng ñêm mùa ñông Hà N i m ưa l nh và dài lê thê, nh nhung gi ăng m c nh ư t ơ tr i, gieo vào lòng ta ni m th ươ ng nh m t ng ưi, xa, r t xa. Đêm ph p ph ng, cay n ng ni nh 18 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 19. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Dc ngang nh ng ñưng nét, nh ng nóc ph im lìm trong ñêm và im lìm trong anh ung linh nh ng nh hình ký c trên m i l i công viên ngày ch nh t, n c ưi em lí l c nép vào vai anh, ta bên nhau bình yên, t ưng ch ng nh ư th i gian ñang ng ng l i Ph chu nh choáng men tình, ph s t so t nh ng gi t ái ân trên b môi em Ph luênh loang m ưa tràn ký c Ký c tr mình th n th c, ñ anh nh n ra m t mi n h nh phúc nơi em cho b ưc chân anh tìm v : “Anh ñi tìm em nh ư tìm v h nh phúc”, b l i phía sau là m t mùa ñông l nh cùng nh ng gi t m ưa n ưc m t c a Hà Ni ñêm vì cô ñơ n khát thèm m t h ơi m Ơi ñêm mùa ñông Hà N i buông h ơi th Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong m ưa Khép l i nh ng giai ñiu lãng ñãng nh ư m t khúc tâm tình ñêm ñông là nh ng ti ng g i “Ơi ñêm mùa ñông Hà N i” tr ñi tr l i, c t lên t nh ng khát khao c n cào, nh ư nh c nh , ru lòng tìm v v i n ơi y bình yên Đi tìm em ñi men theo th i gian Qua tháng n ăm vào mùa ñông y Nghe “ Đêm mùa ñông Hà N i” c a c nh c s Hoàng Phúc Th ng trong h ơi th lành lnh c a mùa, tôi ch t nh n ra n i nh Hà N i c a nh ng ngày tháng M ưi hai th t l , ñm th m, c n cào và da di t h ơn bao gi h t Chìm trong không gian l nh (c a m ưa, ca ñêm mùa ñông) – nh ưng ng ưi nghe l i c m th y m lòng b i nh ng yêu th ươ ng dành cho ph ph ưng, cho nh ng con ng ưi n ơi m nh ñ t ngàn n ăm v ăn hi n, cho nh ng hoài ni m v m t tình yêu ñôi l a n ng nàn th y chung 19 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 20. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i và tôi Nơi tôi sinh Hà Ni. Ngày tôi sinh mt ngày bng cháy. Ngõ nh ph nh , nhà tôi ñó. Đ êm lng nghe trong gió Ti ng sông Hng th than. Nh ng ngày tôi lang thang, Tôi mi hi u tâm hn ng ưi Hà Ni. Mc mc thôi mà sao tôi bi hi. Mc mc thôi mà sao tôi nh mãi. Tu i th ơ ñã ñi qua không tr li. Cháy ht mình cánh ph ưng nh nhàng rơi. Hà Ni ơi! Hà Ni ơi ! Cái ngày tôi chia xa Hà Ni, Gi ra ñi mi th y lòng ti c nu i. Nh ng k ni m mt th i nông ni, C thôi thúc hoài, kh c kho i nơi trái tim. Hà Ni ơi ! Hà Ni ơi! Khát vng trong tôi, tình yêu trong tôi. Th i gian có bao gi phôi phai. Nh ư nưc H Gươ m xanh vi vi, Nh ư hươ ng hoa sa nng nàn ñm ñui. Bưc chân tôi qua bao no ñưng. Vn mong mt ngày tr v quê hươ ng. Ngõ nh , ph nh nhà tôi ñó. Trong gi c mơ tôi vn th m mơ. ST: Lê Vinh 20 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 21. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Các bn hãy lng nghe và cm nh n “Hà Ni và tôi” nhé: Nh ư m t ng ưi du m c trên chính m nh ñ t quê h ươ ng mình, Lê Vinh t ng trú ng nhi u “ngóc ngách” Hà N i nh ư C a Đông, xóm li u Thanh Nhàn, m n L c Long Quân Nh ng tháng ngày tá túc nhà b n bè, n i bu n và ký c v mái m th i th ơ u l i c n cào trong anh: Nơi tôi sinh Hà Ni. Ngày tôi sinh mt ngày bng cháy. Ngõ nh ph nh , nhà tôi ñó. Đêm lng nghe trong gió Ti ng sông Hng th than. Vn là Hà N i thân quen nh ưng ñó không ph i là Hà N i c a “mùa vng nh ng cơn mưa” hay c a nh ng tên ñưng tên ph ñã tr nên n i ti ng t lâu: “ph Quang Trung, ñưng Nguy n Du” v i Lê Vinh, Hà N i là “ngõ nh ph nh ”, là nh ng gì thân thu c và g n g ũi nh t, nh ư th n ưc u ng, nh ư th h ơi th ñ u ñ n c a m i con ng ưi g n bó vi Hà N i bi t bao lâu. Hà N i là nh ng ñêm lang thang n ơi t ng con ph ñ r i n i bu n th m sâu vào t ng cơn gió c t lên thành ti ng th than c a sông H ng. Hà N i trong anh còn là nh ng tâm hn m c m c, nh ng t m lòng ñôn h u, trong ñó có c nh ng ng ưi c ưu mang anh. 21 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 22. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Nh ng ngày tôi lang thang, Tôi mi hi u tâm hn ng ưi Hà Ni. Mc mc thôi mà sao tôi bi hi. Mc mc thôi mà sao tôi nh mãi. Ch n cu c s ng nay ñây mai ñó, nhi u ng ưi ñã b o anh “hâm” khi t b t t c ñ theo ñui s phù du. Nh ng nông n i cùng ng o ngh ñã qua ñi, ch còn n i ti c nh l i vò xé tâm can. Tình yêu Hà Ni cháy r c trong tim, khi n l i ca nh ư g p v i ñon cao trào: Hà Ni ơi! Hà Ni ơi ! Cái ngày tôi chia xa Hà Ni, Gi ra ñi mi th y lòng ti c nu i. Nh ng k ni m mt th i nông ni, C thôi thúc hoài, kh c kho i nơi trái tim. Ng ưi Hà Ni vn ñã yêu m n m nh ñ t ngàn n ăm v ăn hi n và m i khi chia xa Hà N i, trong m i ng ưi ñ u trào dâng ni m xúc ñ ng mãnh li t. Không “v i vã tr v, vi vã ra ñi” , không ôn l i t m :m i hàng cây góc ph thân quen, tng ti ng chuông chùa ngân nga chi u ñ, mt H Gươ m lung linh nh ng ánh ñèn” , Lê Vinh ch gói g n c m xúc trong hai ch “ti c nu i” và nén ch t ký c vào “k ni m mt th i nông ni” . Ch ng th mà nhà v ăn Nguy n H ng Thái ñã nh n xét: “Lê Vinh ch t nh c khác l không gi ng ai luôn ti m n, lng ñng góc khu t tâm hn ca mt ng ưi lang thang gi a quê hươ ng.” Xao xuy n, b i h i là âm h ưng chung c a các ca khúc v Hà N i, Hà Ni và tôi cũng không ngo i l . Trong dàn h p x ưng c a nhi u khúc ca vi t v Hà N i, n t nh c c a Lê Vinh có l là n t nh c bu n và l ng nh t. 22 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 23. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Vi các nh c s ĩ khác, Hà N i là nh ng gì th t nên th ơ, m ơ m ng: Hà N i v i mùi hoàng lan, mùi hoa s a, cây bàng m côi mùa ñông, m nh tr ăng m côi mùa ñông ( Em ơi Hà Ni ph ) hay m t Hà N i lung linh nh ng ánh ñèn, chi u bình yên nghe gió hát xôn xao (Hà Ni ngày chia xa ) Vi Lê Vinh, anh c ũng yêu m n thi t tha nh ng gì thân quen c a Hà N i và anh c ũng ñem các thi nh ñó vào tác ph m c a mình. Nh ng ca t m c m c y ñã quy n hoà v i mt th giai ñiu bu n ñ n nao lòng, nó nh ư ray r t khôn nguôi và ñy ám nh. Khát vng trong tôi, tình yêu trong tôi Th i gian có bao gi phôi phai. Nh ư nưc H Gươ m xanh vi vi, Nh ư hươ ng hoa sa nng nàn ñm ñui. Lê Vinh – chàng trai Hà N i g c ñã l ưu gi l i m t Hà N i c kính, rêu phong và nguyên sơ ñ r i k l i cho ng ưi nghe b ng l i ca chân tình nh t. M t Hà N i c a nh ng ngày khói l a ñ n bom, v i ngõ nh , ph nh cùng H G ươ m xanh v i v i, v i nh ng ñêm yên t ĩnh sâu ñ m ch không ph i Hà N i c a các ñ i l , cao c n ào náo nhi t ngày nay. Cũng là nh ng hàng me hàng s u, nh ng tên ph , tên h y thôi nh ưng gi ñây, Hà N i ñã khoác lên chi c áo m i, hi n ñ i h ơn, tráng l h ơn nh ưng c ũng xô b h ơn. Nh p s ng ñô th d ưng nh ư ñã c ưp ñi v ưu t ư tr m m c n ơi t ng con ph . Vi nh ng ai v n n ng lòng v i Hà N i m t th i x ưa c ũ thì v n mong nh có m t ngày tr v cái thu mà ng ưi ta ñưc th h n n ơi nh ng góc ph l ng yên ñ có th nghe th y ti ng lá r ơi xào x c hay ñ m nh p b ưc chân c a nh ng ñôi tình nhân ñang h n nhau bên h 23 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 24. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Ch c h n b t c ai khi nghe giai ñiu c a Hà Ni và tôi ñu th y trào dâng m t c m giác lâng lâng khó t , và nh ng ai ñã sinh ra, l n lên trong b i c nh Hà N i vào nh ng n ăm 80 tr v tr ưc s ñ ng c m v i anh và b i h i bi t bao tr ưc “ngõ nh ”, “ph nh ” ñơ n sơ, m c m c Lê Vinh t ng tâm s : “Âm nh c chính là con ñưng giúp tôi thoát kh i s phù du ca mt ñi” . D ưng nh ư khi nghe ca khúc c a Lê Vinh, có ñiu gì ñó d i vào sâu th m cõi lòng, da di t cô ñơn, nh nhung, kh c kho i v i k ni m bu n, “bu n ñn ng t lm, bu n ñn có th gi thành tên” . Tr i qua nhi u kh ñau, vui s ưng, sau bao gió b i, anh ñã th m thía v nh ng ñưc – mt c a m t ki p ng ưi, anh l i tìm v th i th ơ u nh ư m t s c u cánh. N i cô ñơn kh c kho i trên b ưc ñưng tr n cùng nh ng ng t bùi, ñng cay ñã ñư a anh tr v gi c mơ sáng l n th i th ơ u v i Ngõ nh , ph nh nhà tôi ñó. 24 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 25. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Nh v Hà N i Dù có ñi b n phu ơng tr i lòng v n nh v HÀ N i Hà Ni ca ta, Th ñô yêu d u. Mt th i ñ n bom-mt th i hòa bình. Nh ph thâm nghiêm r p bóng cây, ti ng ve ru nh ng tr ư a hè Và nh nh ng công viên v a m i xây, b ưc chân em ch ưa mòn l i. ÔI nh h G ươ mg xanh th m n ơi tháp Rùa nghiêng soi bóng. Thành c ũ Th ăng Long h n n ưc non thiêng Còn l ng ñâu ñây d u x ưa oai hùng. Hà N i ơi! Nh nh ng con ñê thành l i xe b ưc chân n ăm tháng Nh nh ng c ơn m ưa dài cu i ñông áo ch ăn ch ưa m ñi v . thân mình. Và nh ti ng leng keng tàu s m khuya h ưng ra Đ ng Và nh lúc bom r ơi l a chi n tranh, ñ t rung ngói tan Đa, C u Gi y. gch nát. ÔI nh th ñô n ăm y, ta ñ nh gi c trên mâm pháo. Em v n ñ p xe ra ph , anh v n tìm âm thanh m i. Truy n th ng cha ông gìn gi non sông Bài hát ñôi ta là khúc quân ca l T th a Th ăng Long v n mang trong lòng. Là ưc m ơ xa h ưgn lên Ba Đình tràn ni m tin. hà N i ơi. Nh ph Quang Trung, ñưng Nguy n Du nh ng ñêm hoa s a th ơm n ng. Và nh , nh bao khuôn m t m n thân ñã quen b ưc chân gi ng nói. Ôi nh chi u ba m ươ i t t, chen gi a ñào hoa t ươ i th m. Đưng ph ñông vui ch ñón tân niên Là phut thiêng liêng l ng nghe th ơ Ng ưi. Hà N i ơi!! Dù có ñi b n ph ươ ng tròi. Lòng v n nh v Hà N i Hà N i cuat ta, th ñô yêu d u. Mt th i ñ n bom- m t th i hòa bình ST: Hoàng Hi p 25 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 26. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Mt chút c m nhân v ” Nh v Hà N i “: “Dù có ñi b n ph ươ ng tr i, lòng v n nh v Hà N i”, Hà N i c a “N ưc chúng ta, n ưc ca nh ng ng ưi ch ưa bao gi khu t. Đêm ñêm rì r m trong ti ng ñ t. Nh ng bu i ngày xưa vng nói v ”. Vào nh ng ngày này, câu hát y, câu th ơ y hình nh ư xao ñng h ơn, gi c giã h ơn. Gi c giã nh v m t thu “ Ng ưi ra ñi ñu không ngo nh li/ Sau lưng th m nng lá rơi ñy” trong bu i “ Sáng ch m lnh trong lòng Hà Ni/ Nh ng ph dài xao xác hơi may ”. Câu th ơ Nguy n Đình Thi càng nh ư da di t h ơn, ti ng hát y nh ư càng cu n ch y mãnh li t h ơn trong lòng ng ưi Hà Ni. Ph i có bu i ra ñi y m i có cái ngày “ năm ca ô ñón mng ñoàn quân ti n v” gi i phóng Th ñô. Mà th t ra, c ũng không ph i ñ i ñ n ngày y, ngày “ trùng trùng say trong câu hát, lp lp ñoàn quân ti n v” [V ăn Cao], mà v i ng ưi Hà Ni ca cái th a “ Chi n tr ưng ñi ch ng ti c ñi xanh ” trong “ Tây Ti n ñoàn binh không mc tóc/ Quân xanh màu lá d oai hùm ” y, nh ng chàng trai Hà N i hào hoa v n “ Đêm mơ Hà Ni dáng ki u th ơm” [Quang D ũng]. T cái ngày lá c có ngôi sao “ năm cánh xòe trên năm ca ô” Hà N i bu i y ñã 55 trôi qua v i bao nhiêu bi n ñ ng. Câu s m hão huy n “ Th ăng Long phi chi n ña” t ng vu t ve nh ng o t ưng ñã tr nên k ch c m, không ch v i l ch s nghìn n ăm c a Th ăng Long, Đông Đô, Hà N i trong s nghi p d ng n ưc và gi n ưc, mà càng quá l c lõng trong th k XX sôi ñ ng v a qua. Và r i câu hát v Hà N i “ mt th i ñn bom, mt th i hòa bình ” c nh ư n i li n hi n t i v i quá kh , nh ư g n k t hi n ñ i v i truy n th ng trong dòng ch y b t t n c a l ch s . 26 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 27. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Có ph i em là mùa thu Hà N i Tháng tám mùa thu, lá r ơi vàng ch ưa nh T ñ ng ưi ñi th ươ ng nh âm th m Có ph i em là mùa thu Hà N i Tu i phong s ươ ng ta c ũng g ng ñi tìm Có ph i em mùa thu x ưa Có bóng mùa thu th c ta lòng son mu n Mt ngày v xuôi chân ghé Th ăng Long bu n Có ph i em là mùa thu Hà N i Ngày sang thu anh lót lá em n m Bên tr i xa s ươ ng tóc bay Thôi thì có em ñi ta hy v ng Thôi thì có em s ươ ng khói môi m m Có ph i em là mùa thu Hà N i Nghe ñâu ñây lá úa và mi xanh Nghe ñâu ñây h n Tr ưng V ươ ng sông Hát Có ch c mùa thu lá r ơi vàng ti ng g i L m ng g p nhau xôn xao phím d ươ ng c m Có ph i em là mùa thu Hà N i Nghìn n ăm sau ta níu bóng quay v Ơi mùa thu c a ưc m ơ Nghìn n ăm sau ta níu bóng quay v Ơi mùa thu c a ưc m ơ ST: Tr ươ ng Quang Lc Mt chút cm nh n v “Nh mùa thu Hà Ni”: “Tháng tám mùa thu” ñem v mt bu tr i mây trong xanh, mt cơn gió heo may se se lnh, mt ñám lá vàng bay xào xc ñn nao lòng Các bn hãy bt loa lên ñ chìm ñm trong “mùa thu ca ưc mơ”! Ch ng hi u vì sao em bây gi khó vi t ra nh ng c m xúc th t s t ñáy lòng mình. Em vn có th c m, v n có th ngh ĩ nh ưng l i không th giãi bày, không th vi t ra thành tng con ch c th càng không th th t lên thành l i v nh ng ñiu em c m th y. 27 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 28. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i L nào b i mùa thu mang cái bu n man mác khó g i thành tên? L nào chính mùa thu mang cái gió heo may se l nh khi n em l c l i? L nào mùa thu khi n lá vàng lon ton ch y theo gió làm em ng n ng ơ? L nào là mùa thu khi n em b ng gi t mình nh ñ n anh? Anh c ũng ñã t ng tìm ki m m t mùa thu ñy p hoài ni m, n ơi ñó có em và nh ng k ni m không th nh t phai gi a chúng ta và thu Hà N i. Ch ng n ơi ñâu có cái h n thu nh ư th và ngàn n ăm v n nh ư th , ph i không anh!?! V n lá vàng mà anh “t ng lót em nm” hình nh gi n d nh ưng h t s c d u dàng và lãng m n, v n nh ng gi t s ươ ng mai nh nhàng ñu trên tóc xanh, trên cành trên lá và anh càng nh h ơn ñôi môi em m m, ñôi m t em long lanh Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng ch ưa nh T ñ ng ưi ñi th ươ ng nh âm th m Có ph i em là mùa thu Hà Ni Tu i phong sươ ng ta cũng gng ñi tìm. Có ph i em mùa thu xưa ? Ni nh mùa thu quay qu t quy n cùng n i nh ng ưi yêu da di t khi n thu càng tr nên ñp h ơn, huy n di u h ơn nh ưng c ũng bu n h ơn, sâu l ng h ơn. C m xúc chìm ñm trong nh ng hoài ni m không th d t nh ư th mu n “níu bóng quay v ”. Mùa thu gi ñã thành mùa c a nh ng hy v ng và nét ñp tinh t . Mùa thu gi tr thành mùa h i ng ñ y xúc ñng trong “l m ng g p nhau” và trên t t c thu ñã tr thành “mùa c a ưc m ơ” 28 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 29. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i mùa thu Em nghe ch ăng, trong l ng sâu n ơi h ng trái tim mình Hà Ni mùa thu, ôi xao xuy n trong lòng ta Nh ư bâng khuâng nghe gió ñư a Vang v ng gi a Ba Đình Li Ng ưi thu n ăm y Màu c thu n ăm y Vn ñây xanh tr i mây Thu ñi dài n ăm tháng Vinh quang và duyên dáng Cho ta khuôn m t sáng ng i Dáng vóc c a Th Đô Ôi sao yêu quý, Hà N i ơi! Em bên anh, ta b ưc ñi nghe lòng ngh ĩ suy gì Hà N i, tim ta ñó Dm dài trong gian khó Vn ngát xanh, xanh mùa thu ST: Vũ Thành Mt chút cm nh n v “Hà Ni mùa thu“: “Hà N i mùa thu” (nh c s ĩ V ũ Thanh) “ Em nghe ch ăng, trong l ng sâu n ơi h ng trái tim mình Hà N i mùa thu, ôi xao xuy n trong lòng ta Nh ư bâng khuâng, nghe gió ñư a Vang v ng gi a Ba Đình ” Hà Ni mùa thu là m t trong nh ng sáng tác n i ti ng nh t c a c nh c s ĩ V ũ Thanh. L i ca da di t mang n i nh kh c kho i v mùa thu “n ăm y” ñưc th hi n qua t ng câu hát ñi vào lòng ng ưi. Ph n video c a nh c ph m này ngày tr ưc v i hình nh n ca s ĩ Thùy Dung duyên dáng bên cây ñàn piano trong ngôi nhà c , ñưc coi là m t trong nh ng hình nh ñ i di n c a thi u n Hà N i lúc b y gi và ñã tr nên khó phai trong tâm trí ng ưi hâm m . Hà N i Mùa Thu còn mang ý ngh ĩa v s c s ng mãnh li t c a th ñô: t ng ph i tr i qua bi t bao cu c kháng chi n tr ưng k ỳ v i nh ng khó kh ăn, gian kh nh ưng Hà N i “v n ngát xanh, xanh mùa thu”. Đây c ũng là ca khúc g n li n v i tên tu i ca ca s ĩ Thùy Dung. 29 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 30. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i Mùa lá bay Mùa thu, xanh m t tr i Hà N i, em nghe thu hát ngang l ưng tr i . Tng con ñưng n ăm x ưa, li ta ñi qua nh ng ngày th ơ u Trong tim tôi Th ăng Long Hà N i, du cách xa tôi v n yêu ng ưi . n ơi y gi bao nhiêu k ni m ñ i tôi . Mùa thu, c m ñ u mùa d u ng t. Trên cao, hoa s a h ươ ng ng t ngào. H Tây chi u hôm nay, n i nh ai nh ng tháng ngày x ưa y. Mưa Ngâu r ơi, r ơi trên m t h . Gió heo may tím ngát mong ch . Tà áo tr ng, tóc em bay trong chi u mùa thu. Ôi mùa thu, mùa thu Hà N i, Tr i thanh trong ch ng ñâu thanh h ơn th . Và lá bay trong chi u thu,lá bay ven h Tây,lá bay trong lòng tôi ST: Hu Xuân Mt chút cm nh n v “Hà Ni màu lá bay“: “ Mùa thu, xanh m t tr i Hà N i Em nghe thu hát ngang l ưng tr i Tng con ñưng n ăm x ưa Li ta ñi qua nh ng ngày th ơ u ” Thu Hà N i mang ñ n nh ng c ơn gió heo may nh nhàng, nh ng làn s ươ ng khói gi ăng trên m t n ưc H Tây, nh ng con ph tràn ng p lá vàng r ơi và ñem theo c nh ng k ni m thân th ươ ng c a th i th ơ u ch t hi n v . Đó c ũng chính là n i dung trong ca khúc Hà Ni mùa lá bay ca nh c s ĩ H u Xuân, ñưc th hi n qua ti ng hát m áp, mưt mà c a c ngh s ĩ Ng c Tân. Hình nh chàng trai ñi tìm li nh ng ký c c a n ăm tháng c ũ gi a mùa thu ñt Th ăng Long là m t hình nh th t gi n d nh ưng l i vô cùng lãng m n. Chàng trai y c m i mi t trong cu c hành trình tìm l i mùi h ươ ng c m ñ u mùa d u ng t, h ươ ng hoa s a ngào ng t và c hình bóng c a ng ưi thi u n ngày x ưa vi tà áo tr ng tung bay trong chi u thu. Đ r i sau ñó, b t ch t anh ta nh n ra trong lòng mình ñang mang m t n i bu n man mác không th g i tên b i l , mùa thu c ũng là mùa c a nh ng hoài ni m. 30 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 31. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i ñêm tr gió Hà N i ơi! Tt ươ i xanh màu áo h c trò. Nh ng con ñưng thân quen còn ñó Ti ng rao vang ñâu ñây nghe ñ ng tr i ñêm Hng Hà ơi! Bu m ai khe kh thuy n v . Cành me thì th m g c ñ u vào d ĩ vãng. Ti ng ve kêu râm ran su t ñêm hè Gi ng dân ca sao g i nh c H G ươ m! Hà N i ơi xanh xanh li u r m t H Gu ơm. Cô ñơ n s u r ng ngoài ngõ v ng. Con sóng nào v n v v vào ñam mê Hà N i ơi! Hà N i ơi Ta nh không quên nh ng tháng n ăm qua. Mt chút riêng t ư g i nh c cho ai là nhac ñn nh ng k ni m ñã qua. Hà N i ơi nh v mùa thu tháng M ưi. Áo h c trò xanh nh ng hàng me Hà N i ơi ta nh không quên, Hà N i ơi trong trái tim ta. !! Chi u mùa thu gió v d c trên ph ph ưng Nng vàng h ng t ươ i nh ng n c ưi. Hà N i ơi ta nh không quên Hà N i ơi trong trái tim ta Nh c: Tr ng Đài Li : Chu lai Mt chút cm nh n v “Hà Ni ñêm tr gió”: “ Hà N i ơi, nh v mùa thu tháng m ưi Áo h c trò xanh nh ng hàng me Hà N i ơi, ta nh không quên Hà N i ơi, trong trái tim ta ” Hà Ni ñêm tr gió, v i nh ng giai ñiu tr tình th m ñưm tình c m sâu s c dành cho th ñô ñã tr thành m t nh c ph m b t h c a n n âm nh c Vi t Nam. 31 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 32. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Nh c s ĩ Tr ng Đài ñã sáng tác ca khúc này trong nh ng n ăm tháng xa t m quê h ươ ng ñ ñi du h c t i Nga. Hà Ni ñêm tr gió là cu c hành trình c a tác gi tìm v nh ng k ni m ñ p ñ t th i u th ơ thân th ươ ng v i Hà Ni ngày tr ưc. Đó là m t chi u mùa thu “gió d c v trên ph ph ưng, n ng vàng h ng t ươ i nh ng n cưi”, ñó là ti ng rao vang c a nh ng gánh hàng rong trên ñưng ph , ñó là “áo h c trò xanh nh ng hàng me”, và ñc bi t là “cô ñơ n s u r ng ngoài ngõ v ng” m t hình nh nên th ơ ñ l i n t ưng ñ i v i b t k ỳ ai t ng g n bó v i Hà N i. Bài hát này còn là m t mnh ký c không th phai nhòa v i nh ng cô c u h c trò ngày tr ưc b i Hà Ni ñêm tr gió qua gi ng ca c a ca s ĩ M Linh, t ng ñưc coi là ca khúc ñưc gi i h c sinh sinh viên yêu thích nh t vào nh ng n ăm 1990. 32 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 33. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Mong v Hà N i Nh ng con ñưng r t xanh c a Hà N i Nh ng cây bàng cây me, cây c ơm ngu i Nh ng con ñưng ngo a ô n ng chói Nh ng con ñ ong ñ y hoa tháng sáu Hè x ưa ơi!! Nh ng ph ph ưng r t x ưa c a Hà N i Nh ng Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng V i Nh ng ph ph ưng d c ngang l i c ũ Nh ng mái nhà ng n ng ơ n i nh Trên t ng viên ngói v Tôi mong v Hà N i, Đ nghe gió sông H ng th i Đ th ươ ng áo len cài v i, m t chi u ñông rét mu t Tôi mong v Hà N i, Tìm l i ti ng ve ngày tr d i Giot s ươ ng s m trên cành ñào phai Mùi h ươ ng ngát Nghi Tàm th a y. Tôi mong v Hà N i, Đ nghe gió sông H ng th i Đ th ươ ng áo len cài v i, m t chi u ñông rét m ưt. Nh ng h t m ưa b i r ơi. ST: Dươ ng Th Mt chút cm nh n v “Mong v Hà Ni”: Tôi mong v Hà N i, ñ nghe gió sông H ng th i. Đ th ươ ng áo len cài v i, m t chi u ñông rét m ưt Khúc nh c d o ñ u nh n nhá nh ư b ưc chân c a ng ưi ngh s ĩ ñang ch m ch m lang thang trên nh ng con ñưng r p bóng cây. N i nh d ưng nh ư ñang ñưc ñong ñ m trên t ng cây bàng, cây me, cây c ơm ngu i. N i nh còn ñong ñy trong ánh n ng chói chang c a mùa hè. N i nh ng n ng ơ v m t Hà Ni xưa c ũ trên t ng viên ngói v . 33 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 34. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Ca khúc nh ư m t s xuyên su t c a th i gian: t mùa xuân v i cành ñào phai, h t m ưa bi, mùa hè v i ti ng ve ngày tr d i, v i n ng chói ñ n mùa thu v i gió sông H ng th i và mùa ñông v i hình nh áo len cài v i c ũng là th hi n n i nh miên man c a ng ưi ngh s ĩ v thành ph nhi u k ni m. D th ươ ng và d u dàng bi t bao hình nh áo len cài v i vào m t chi u ñông rét m ưt. Mùa ñông Hà Nicàng tr nên ñp h ơn, có duyên h ơn và m áp h ơn qua hình nh ng ưi con gái e l nép trong t m áo len. 34 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 35. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Đon khúc thu Hà N i Bi vì mùa thu tôi l i. Hà Ni mùa thu Hà N i thu, Hà N i mùa thu tràn n i nh Không b i vì em hay vì em. Hà N i mùa thu Hà N i gió Xôn xao con ñung xôn xao lá. Nhòa ph mong mamnh nhòa ph m ưa. Ch t n ng long lang, ch t n ng th ưa. Bi vì mùa thu tôi l i. Hng má môi em h ng sóng xa Vì m t bàn tay không ng n ng i Tng h t cho tôi m t ph tr i. ST: Tr nh Công S ơn Mt chút cm nh n v ” Đon khúc thu Hà Ni”: Đêm thu Hà N i, tr i h ơi se se l nh, tôi d ng tay trên bàn phím, t nhiên thèm nghe Đon khúc thu Hà N i c a c nh c s ĩ Tr nh Công S ơn. Cho ñĩa vào , gi ng Hng Nhung mơ màng nh ư ñang ñng tr ưc gi a ñ m sen bên H Tây: B i vì mùa thu tôi l i, Hà N i mùa thu Hà N i thu, Hà N i mùa thu tràn n i nh , không b i vì em hay vì em, Hà N i mùa thu Hà N i gió, xôn xao con ñưng xôn xao lá Tôi m ơ ưc m t l n ñi ch ơi Hà N i khi ñêm v Nhoà ph mong manh nhoè ph mơ Hai hôm tr ưc em gi n b tôi ñi, b Hà N i ñi Vì mt bàn tay không ngn ng i Tng ht cho tôi mt ph ch Trong m t kho nh ng bài hát v Hà N i, Tr nh Công S ơn ñóng góp ñưc hai bài, Nh mùa thu Hà N i và Đon khúc thu Hà N i, nh ưng ñó l i là nh ng ñóng góp vô giá. Tr nh Công S ơn không ph i là m t ng ưi Hà Ni. Ch t Hu bàng b c trong nh c Tr nh, còn nh ng ti ng lòng dành cho Hà N i thì l i hi n hi n. Hai bài hát, hai th i ñim, và hai phong cách. Tôi v n ch ưa hi u là t i sao Tr nh Công Sơn l i ñ t tên cho ca khúc ñu tiên c a mình v Hà N i là Nh mùa thu Hà N i, n u không tính ñn chuy n th i ñim ra ñ i c a bài hát thì ñó v n ch nh ư m t l i chào Hà Ni, m t s dè d t ñ n b ng khi ng m nhìn m t ph ph ưng c a th ñô nh ư là m t huy n tho i. 35 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 36. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Nh c h Tr nh m i dè d t làm sao: Này là nh ng cây bàng, cây c ơm ngu i, sâm c m h Tây, h ươ ng c m m i, nh c Tr nh Công S ơn m i ch ch m ñưc vào ph n rêu phong n ơi thành quách ñá trên ñưng Phan Đình Phùng, hay m t chi c ngói g ch bên hiên khu ph c . Hà N i v n nh ư m t câu ñ bí hi m cho nh c Tr nh Sau ñó Tr nh Công S ơn tr l i Hà N i và lúc này anh m i th c s ñưc th m vào h n ca th ñô, mùa thu Hà N i. N u nh ư là m t cái khát khao ñưc ki m tìm và khám phá thì bây gi là m t cái dìu d t, nh n nha b ưc vào mùa thu Hà N i, nh ng b ưc ñi ch m rãi. Nu nh ư cái ban ñu là l p rêu phong c a m t quá kh ñã qua thì cái sau này n m sâu trong nh ng m ch ñá, nó không còn ch có h ươ ng c m m i th ơm vào trong bàn tay nh , mà nó còn là nh ng h t ph n t h ươ ng lúa non quy n v i lá sen h Tây th m vào trong mi xúc c m, m i suy ngh ĩ, nó là m t th ám nh v Hà N i, là s ch ñ ng n m b t, là ti ng lòng, ti ng bu n, ti ng ñ i, là hình nh c a h n m t con ng ưi Hà Ni c th , là mt kho ng cách xa Hà N i nh v Hà N i, là m t s ng ñ o c a con ng ưi hoàn thành xong s nh p thi n t ch l ng. H n c a Đon khúc thu Hà N i là h n c a Hà N i và cũng là h n c a nh c Tr nh. Tôi nghe nh c Tr nh c ũng ñã nhi u, nghe nh ng bài hát v Hà N i c ũng ñã nhi u, nh ưng ch ưa bao gi tôi ñưc nghe mt bàt hát hay ñn th . C v ca t l n giai ñiu. Tr nh Công S ơn tiêu diêu trong mùa thu Hà N i, l ng t ng nh ư m t h ơi s ươ ng s m qu n trên nh ng n p nhà c , m t g c cây s u trên ñưng Phan Đình Phùng, quanh m t tà áo tr ng c a các cô gái trên ñưng C Ng ư, m t r ng cau tr ưc c ng ngôi chùa. Đêm th t t ch, tr i không m ưa, m t chi c xích lô ñ p ch m rãi ñn tr ưc khu ph c , khi ñn ngã t ư Hùng V ươ ng, chi c xe d ng l i, m t ng ưi khách, m t cô gái b ưc xu ng. Nh ng hàng s u trùm l y h , hai ng ưi khu t d n vào trong ph c ũ. 36 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 37. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i ngày tr v Hà N i ơi, m i khi lòng xác x ơ Tôi v i vã tr v Ly cho mình dù ch là chút bóng ñêm trên ñưng ph quen Dù ch là 1 chi u h ươ ng gi ăng l i c ũ Tôi b i h ikhi ch m bóng c a Ô Nh ư ngày x ưa m i l n ch m vai g y aó me. Ôi n i nh muôn ñ i v n th Nh ư giòng sông H ng cu n ñ mãi trong tôi Vi vã tr v v i vã ra ñi Ch ng th nào qua h t t ng con ph Nh ưng còn ñó mùa thu, mùa thu ñy gió Và rêu phong bên nh ng g c cây già Vi vã tr v cùng tháng n ăm x ưa Sau nh ng con ñưng d u dãi n ng m ưa Bên quán ng em bu n nghe lá trút Chi u m ưa sa gi ăng kín ph dài Hà N i ơi, m i khi lòng xác x ơ Tôi v i vã tr v ñ nghe tim r ưng r ưng trong n ưc h thu Nh c: Phú Quang Th ơ: Doãn Thanh Tùng Mt chút cm nh n v ” Hà Ni ngày tr v “: 12h ñêm Không th nào ng ñưc. Ra bãi g i xe, bác b o v h i: - Gi này còn ñi ñâu th ? - Vâng, cháu ñi th ăm Hà N i – câu tr l i khi n m y ng ưi xung quanh bu n c ưi. Ch t th y mình c ũng quá “hâm, ñiên” khi n a ñêm m t mình l m xu ng ph . Đưng Tr n H ưng Đo không m t bóng ng ưi. M ưa m i lúc m t to. K ! Mình thích c m giác ñi trong m ưa th này. Đ m i xúc c m hoà tan và th h n theo nh ng c ơn gió Chi c áo thun s ũng n ưc, dính ch t vào ng ưi. Không th y l nh, ch th y m t chút bu n, m t chút thôi, len l i. 37 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 38. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Th i ti t Hà Ni my hôm nay n ng – m ưa- m ưa- n ng b t th ưng, gi ng nh ư mình v a khóc r i l i c ưi ngay l p t c “Hà Ni ơi, mi khi lòng xác xơ Tôi vi vã tr v Ly cho mình dù ch là chút bóng ñêm trên ñưng ph quen Dù ch là 1 chi u hươ ng gi ăng li cũ” Qua Lê Thánh Tông, Nhà hát L n, Tràng Ti n r i m t vòng H G ươ m, ra Hàng Ngang – Hàng Đào, lên B t Hàng Đu, r Quán Thánh r i vòng v Phan Đình Phùng. B ng ưc gì ban ngày mình ñưc phóng xe tho i mái th . Không c n ñèn xanh ñ, không c n t p trung cao ñ, nhìn tr ưc ngó sau và ph i lách t ng tý. B ng th y ñói c n cào. T t vào làm bát ph ñêm L ươ ng V ăn Can. Quán ph lúc nào c ũng n ưm n ơp khách. Mùi n ưc dùng b c lên th ơm l ng góc ph . Bng th y nao lòng khi ngh ĩ m t ngày g n ñây mình s xa Hà N i. 15 n ăm, ch ưa ph i là nhi u nh ưng k ni m thì ch t ñ y n i nh M i ngày nào cô bé nhà quê t nh l t p t nh kh ăn gói v Hà N i ôn thi ñ i h c. Hà N i ñón cô b ng bao m ơ ưc, bao d ñ nh cho mt t ươ ng lai t t ñ p. h, tr ưc Hà N i cô nh bé, kh kh o l m Ri mình b t ñ u làm quen v i ý ngh ĩ: Mình ñã là ng ưi Hà Ni (dù ch t quê v n còn ñy) khi gia ñình chuy n v s ng n ơi ñây. M i bu i sáng, mình thích ñp xe trên nh ng con ph hít hà không khí trong lành hi m có c a thành ph v n n ào và ng ưi ñông nh ư mc c i. Nh l m l m c m giác ñưc ñi d ưi hai hàng cây xà c trên con ñưng ng p lá vàng m i tháng t ư v . , tháng t ư, tháng t ư ñưng Hà N i lá r ng ñ y ch không ph i ñi Thu v ñâu nhé! Nh l m mùi h ươ ng hoa s a th ơm n ng trên ñưng Bà Tri u – Nguy n Du. 38 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 39. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Mình v n th ưng b o v i m i ng ưi mùa Thu ñi trên ñưng Hà N i, th y ch nào c ũng tho ng h ươ ng hoa S a. Hoa S a ñã th m vào Hà N i m t r i. Và s ươ ng khói, s ươ ng khói mong manh, h ư o trong nh ng ñêm Thu ñã t o cho Hà N i m t v r t riêng mà không m t n ơi nào có ñưc. Mi ng ưi v n b o mùa ñông Hà N i l nh, bu t và s nh ng c ơn gió táp vào m t khi ñi trên ph . Mình thì thích l m c m giác y. Thích ñưc phóng xe th t nhanh cho gió táp vào m t, gió tung tóc r i và gió cu n nh ng chi c kh ăn ñ m u s c c a mình. Nh l m mi khi tay l nh cóng l i t p vào l ñưòng làm vài cái Ngô n ưng hay ch u c lu c ñ ñưc xuýt xoa, hít hà, t m t c khen ngon trong khi n ưc m t n ưc m ũi ch y dài Ôi, mùa Đông Hà N i Nh ñ n nao lòng: M t góc ph , m t hàng cây, m t b vai, m t ñôi tình nhân d ưi ánh ñèn hiu h t Và ngoài kia, tháp Rùa ñng cô ñơn Nh ng ngày giáp T t. Hà N i nh ư r c r thêm v i c hoa. Hoa nhi u, nhi u vô k . Nh ng loài hoa ñp nh t, ñ t nh t ñưc mang v ñây tô thêm s c cho ph ph ưng. Mình thích ñi ch hoa ngày t t. C m giác “nghênh ngang” c m cành ñào gi a ph , ng ưi và hoa m i nh làm sao. Và c ũng s ch ng th nào quên Hà N i nh ng ñêm hè m t ñin. Ng ưi già, tr con kéo xu ng ph , ra H Tây, H G ươ m hóng gió, còn mình thì ch n m t ch bên b sông Hng nh ưng hình nh ư lúc ñó m i mong sao cho “ông nhà ñin” có ñin mau mau nên ch th nào nghe ñưc “ti ng Sông H ng th than” Ri 6 n ăm l y ch ng, 6 n ăm s ng trong nh ng ñ ng cay, t i nh c. 6 n ăm không th “m mt” ra nhìn Hà N i m t l n – mình v n th ưng nói th – và th c t nh ư th Cu c sng b n b c ơm áo m ưu sinh ñã bi n mình thành m t “m già” vô c m 39 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 40. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i “Tôi bi hi khi ch m bóng ca Ô Nh ư ngày xưa mi ln ch m vai gy áo m Ôi ni nh muôn ñi vn th Nh ư dòng sông Hng cu n ñ mãi trong tôi Ri mình bu c ph i xa Hà N i khi có nh ng ng ưi không ñ mình yên. Ra ñi, r i l i tr v. “ V i vã tr v vi vã ra ñi Ch ng th nào qua ht tng con ph Nh ưng còn ñó mùa thu, mùa thu ñy gió Và rêu phong bên nh ng gc cây già Vi vã tr v cùng tháng năm xưa Sau nh ng con ñưng du dãi nng mưa Bên quán ng em bu n nghe lá trút Chi u mưa sa gi ăng kín ph dài ” Và bi t ñâu m t ngày g n ñây mình l i ra ñi, d u cho nh ng l n ñi có khác nhau v m c ñích, ý ngh ĩa. Mình s l m l m S m t ngày không còn ñưc ng i trên cà phê t ng 5 ng m dòng ng ưi qua l i bên H G ươ m xanh ñn nao lòng. M t ngày không còn ñưc lang thang ñi b ñ n m i chân trong ch ñêm mà ch mua gì. M t ngày không còn ñưc hoà vào dòng ng ưi ñ ra ñưng trong nh ng d p l , t t. M i bu i sáng không còn ñưc nghe nh ng âm thanh ph ph ưng t bà bánh mì nóng ñn anh ñánh Gi y, s a khoá và c n a nh ng ch nhôm ñ ng nát s t Ôi! N u m t ngày 40 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 41. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Chi u Hà N i Hà Ni trong m t ai bao bu n vui gó c ph em, nghe ti ng chuông ban chi u g i Hà Ni trong m t em hay mù a thu ti ng lá rơi, và em ñ n v i tôi m t chi u Chi u Hà Ni ngà y l i ngà y gó c ph Anh trong tôi b ư c ñi, tng gi t n ng há t ca hò a nh p trá i tim Hà Ni trong m t ai bao bu n vui gó c ph em, nghe ti ng chuông ban chi u g i Hà Ni trong m t em hay mù a thu ti ng lá rơi, chi u hôm ñó ñ n v i tôi m t chi u Chi u Hà Ni, ngà y l i ngà y gó c ph Tôi lang thang b ư c ñi, cò n ñâu n a ti ng há t ca ngà y nà o v i ai Anh xa em lá thu r ơi ng p ñư ng gó c ph Anh xa em, ñư ng ph nh ư say, dò ng ng ư i ñó ñây Anh xa em ñ ti ng chuông khua l nh lù ng Anh ñng xa em, ñ n bên em tr n ñi h i anh ST: Vũ Quang Trung Mt chút cm nh n v ” Chi u Hà Ni”: “ Hà Ni trong m t ai, hay chi u buông góc ph em Nghe ti ng chuông ban chi u g i Hà Ni trong m t em, hay mùa thu ti ng lá r ơi Và em ñn v i tôi m t chi u, chi u Hà N i ” Bn tình ca n i ti ng Chi u Hà Ni ca nh c s ĩ V ũ Quang Trung ñã ñem ñn cho ng ưi nghe nh ng d ư v ng t ngào c a tình yêu v i hình nh nh ng chi c lá vàng r ơi ñy lãng mn. Mùa thu ñánh th c nh ng khao khát yêu th ươ ng trong m i con ng ưi, khi n cho nh ng trái tim ñ ng ñiu hòa cùng nh p ñ p. Không gì có th di n t ñưc v ñ p c a bu i chi u thu Hà N i, khi nh ng tia n ng d u dàng c a bu i cu i ngày chi u r i qua t ng góc ph v i ti ng chuông ban chi u ngân vang. Chi u Hà Ni ra ñi vào n ăm 1993, khi y nh c s ĩ V ũ Quang Trung còn r t tr và anh ñã g i g m vào trong t ng câu hát c tâm hn lãng m n c a m t chàng trai Hà thành. Nh ng giai ñiu tuy t v i y ñã, ñang và s vn ti p t c ñem ñ n s ñ m say cho mùa thu Hà N i và cho c nh ng ng ưi ñang yêu. 41 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU