Bài giảng Thiết kế bê tông cốt thép - Chương 3: Điều tra, đánh giá tình trạng mặt đường

pdf 38 trang ngocly 22/05/2021 410
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thiết kế bê tông cốt thép - Chương 3: Điều tra, đánh giá tình trạng mặt đường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thiet_ke_be_tong_cot_thep_chuong_3_dieu_tra_danh_g.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế bê tông cốt thép - Chương 3: Điều tra, đánh giá tình trạng mặt đường

 1. Ch−¬ng 3 ®IÒU TRA, ®¸Nh GI¸ T×NH TR¹NG MÆT ®−êNG
 2. 3.1. Kh¸i niÖm chung  Trong qu¸ tr×nh sö dông, do t¸c dông trïng phôc cña xe ch¹y vμ cña c¸c nh©n tè tù nhiªn nªn tÝnh n¨ng sö dông cña nã bÞ xÊu ®i liªn tôc, kÕt cÊu mÆt ®−êng dÇn dÇn xuÊt hiÖn c¸c hiÖn t−îng biÕn d¹ng vμ cuèi cïng ®i tíi tr¹ng th¸i h− háng. §Ó cã c¨n cø quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p b¶o d−ìng söa ch÷a vμ tiÕn hμnh thiÕt kÕ t¨ng c−êng hoÆc c¶i t¹o, cÇn ph¶i tiÕn hμnh ®iÒu tra ph©n tÝch t×nh tr¹ng mÆt ®−êng hiÖn cã. ChÊt l−îng ch¹y xe cña TÝnh n¨ng sö mÆt ®−êng dông cña mÆt N¨ng lùc chèng tr¬n ®−êng bao gåm tr−ît ba mÆt N¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng
 3. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng n N¨ng lùc phôc vô cña mÆt ®−êng: ¾ ChÊt l−îng ch¹y xe hoÆc møc ®é ªm thuËn do mÆt ®−êng t¹o ra ®−îc gäi lμ n¨ng lùc phôc vô cña mÆt ®−êng. ¾ Cã thÓ tæ chøc mét nhãm cho ®iÓm ®¸nh gi¸. + Tæng hîp ®iÓm ®¸nh gi¸ thu ®−îc mét ®iÓm cho TB ®−îc gäi lμ cÊp ®¸nh gi¸ n¨ng lùc phôc vô PSR (Present Serviceability Rating). + Ngoμi viÖc cho ®iÓm, c¸c ng−êi nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cßn cÇn cho c©u tr¶ lêi ®èi víi c©u hái: mÆt ®−êng víi tr¹ng th¸i nh− vËy cã thÓ chÊp nhËn ®−îc kh«ng?  Qua ph©n tÝch, ng−êi ta thÊy: nh©n tè chñ yÕu vÒ t×nh tr¹ng ®−êng s¸ cã ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng lùc phôc vô cña mÆt ®−êng lμ ®é b»ng ph¼ng (95%); do ®ã, ®é b»ng ph¼ng trë thμnh yÕu tè quan träng nhÊt dïng ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc phôc vô cña mÆt ®−êng vμ viÖc ®o ®é b»ng ph¼ng cña còng trë thμnh néi dung chñ yÕu.
 4. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng o §o ®é b»ng ph¼ng cña mÆt ®−êng: 2.1. Lo¹i thiÕt bÞ ®o mÆt c¾t: 2.1.1. ThiÕt bÞ ®o mÆt c¾t GMR (General Motor Roadmeter). ¾ Hai b¸nh xe nhá chØ l¨n theo khi chóng tiÕp xóc víi mÆt ®Êt; dïng chuyÓn vÞ kÕ tuyÕntÝnh®Ó ®o chuyÓnvÞt−¬ng ®èi gi÷a khung xe vμ mÆt ®−êng W - Z, ®ång thêi ®o gia tèc Z" cña chuyÓn vÞ nμyb»nggia tèc kÕ; tõ ®ã tÝch ph©n 2 lÇn ®èi víi c¸c tÝn hiÖu thu ®−îc sÏ biÕt ®−îc chuyÓn vÞ Z cña khung xe. ¾ Tõ chuyÓn vÞ cña khung xe cïng víi chuyÓn vÞ t−¬ng ®èi, sau khi xö lý sÏ cã chuyÓn vÞ th¼ng ®øng W cña b¸nh xe nhá, ®ã còng chÝnh lμ mÆt c¾t bÒ m®. ¾ Do lo¹i thiÕt bÞ nμy cã sö dông b¸nh xe nhá. V× vËy, V®o cña GMR th−êng kh«ng v−ît qu¸ 65 Km/h, thÝch hîp víi viÖc ®o ®èi víi mÆt ®−êng t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng hoÆc sö dông khi nghiÖm thu c«ng tr×nh võa míi hoμnthμnh.
 5. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.1.2. ThiÕt bÞ ph©n tÝch tr¾c däc cña mÆt ®−êng APL (Analyseur de profil en long). ¾ Gåm c¸c bé phËn sau: b¸nh xe l¨n theo ®é låi lâm cña bÒ mÆt ®−êng, cμng ®ì b¸nh xe, khung gi¸ cã l¾p lß so vμ con l¾c dao ®éng qu¸n tÝnh víi tÇn sè thÊp. R¬ moãc ®−îc kÐo theo ë nh÷ng tèc ®é kh¸c nhau, th«ng th−êng tõ 20km/h ®Õn 70km/h tïy theo lo¹i mÆt ®−êng. ¾ Con l¾c qu¸n tÝnh ®Ó t¹o ra mét hÖ n»m ngang chuÈn; th«ng qua viÖc ®o chuyÓn vÞ gãc cña cμng ®ì b¸nh xe so víi con l¾c qu¸n tÝnh n»m ngang b»ng m¸y tÝnh vμ xö lý theo tèc ®é ®o, sÏ tÝnh ra ®−îc chuyÓn vÞ th¼ng ®øng cña b¸nh xe l¨n trªn bÒ mÆt ®−êng. ¾ ThiÕt bÞ APL cã thÓ dïng cho mÆt ®−êng cã ®é b»ng ph¼ng kh¸c nhau.
 6. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.1.3. ThiÕt bÞ ®o mÆt c¾t kiÓu kh«ng tiÕp xóc: ¾ HiÖn ®· xuÊt hiÖn mét sè ph−¬ng ¸n èng c¶m quang 2 cùc thiÕt bÞ ®o ®é b»ng Nguån s¸ng ph¼ng mμ kh«ng cÇn ThÊu kÝnh tiÕp b¸nh l¨n theo kiÓu nhËn tiÕp xóc. Ch¼ng h¹n ¶nh cña vïng chiÕu ThÊu kÝnh chiÕu s¸ng x¹ nh− c¸c ph−¬ng ¸n dïng ¸nh s¸ng, vi ba, VÞ trÝ bÒ mÆt ©m thanh, hång ngo¹i ®−êng tuyÕn v.v ¾ C¸c lo¹i thiÕt bÞ nμy C¸c vÞ trÝ xuÊt hiÖn t¸n x¹ hiÖn cßn ®ang ®−îc S¬ ®å thiÕt bÞ truyÒn c¶m di ®éng theo ph−¬ng thøc kÝch nghiªn cøu. quang kiÓu TRRL (Transport and Road Research Laboratory)
 7. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.1.4. Dïng th−íc th¼ng dμi 3,0 m (22 TCN 16-79): < 0,5 mm ¾ Th−íc dμi3,0 m ph¶i®¶m b¶o th¼ng, nhÑ vμ ®ñ cøng. §é vâng ë 3,0 m gi÷a th−íc do träng l−îng b¶n th©n g©y ra kh«ng ®−îc lín h¬n 0,5 mm. ¾ Th−íc b»ng hîp kim nh«m hay cã thÓ dïng lo¹i gç tèt (ch¾c , kh« , kh«ng cong , kh«ng vªnh). ¾ T¹i tr¾c ngang cÇn kiÓm tra, ®Æt th−íc dμi 3,0 m song song víi trôc ®−êng ë 3 vÞ trÝ: tim ®−êng, 2 bªn mÐp c¸ch mÐp ®−êng 1 m ®Ó ®o ®é b»ng ph¼ng. Däc theo th−íc, cø c¸ch mçi kho¶ng 0,5 m kÓ tõ ®Çu th−íc, ®o khe hë gi÷a c¹nh d−íi th−íc víi mÆt ®−êngb»ngc¸ch®ÈynhÑ nhμng nªm vμo khe hë ®Ó ®äc trÞ sè khe hë. C¸c khe hë nμy®−îc lÊy trßn theo c¸c trÞ sè 3, 5, 7, 10, 15 mm. ¾ Víi mçi Km ®−êng so s¸nh c¸c tæng sè khe ®· ®o víi tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vÒ ®é b»ng ph¼ng.
 8. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.2. ThiÕt bÞ ®o thuéc lo¹i t¹o ph¶n øng: ¾ Lo¹i thiÕt bÞ ®o ®o ®é b»ng ph¼ng nμy sÏ ghi l¹i ®−îc ph¶n øng ë tr¹ng th¸i ®éng cña hÖ thèng m¸y mãc « t« khi xe ch¹y trªn mÆt ®−êng kh«ng b»ng ph¼ng víi mét tèc ®é nhÊt ®Þnh nμo ®ã. §ã lμ mét c¸ch ®¸nh gi¸ gi¸n tiÕp, kÕt qu¶ ®o sÏ thay ®æi tuú theo ®Æc tÝnh cña hÖ thèng m¸y mãc vμ tïy theo tèc ®é xe ch¹y. ¾ C¸c lo¹i hiÖn ®−îc sö dông réng r·i gåm cã c¸c thiÕt bÞ ®o ®é b»ng ph¼ng ®−êng « t« víi c¸c thiÕt bÞ tÝch luü ®é xãc. C¸c lo¹i nμysÏ ®o tæng chuyÓn dÞch th¼ng ®øng tÝch luü gi÷a trôc sau cña « t« (hoÆc gi÷a b¸nh cña mét xe mét b¸nh kÐo theo) ®èi víi th©n xe hoÆc khung xe; trÞ sè ®o ®−îc biÓu thÞ b»ng m/Km hoÆc sè lÇn xãc trªn 1 Km.
 9. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.2. ThiÕt bÞ ®o thuéc lo¹i t¹o ph¶n øng: ¾ M¸y ®o ®é b»ng ph¼ng BUMP INTEGRATOR cña Anh lμ mét xe r¬ moãc mét b¸nh còng nh− m¸y APL nh−ng kh«ng cã con l¾c qu¸n tÝnh. Nh÷ng b−íc ®Ëp cña b¸nh xe, so víi khung xe lÊy lμm chuÈn, ®−îc céng dån bëi mét m¸y ®Õm cho nh÷ng cù ly tõ 200 m ®Õn 1000m. ¾ Lμm nh− vËy ng−êi ta ®−îc mét trÞ sè Rough Index (chØ sè ®é gå ghÒ), th−êng ®−îc biÓu thÞ b»ng mm céng dån cho 1 km. Tèc ®é ®o tiªu chuÈn lμ 32 km/h vμ sè liÖu tiªu chuÈn ®o ®−îc gäi lμ RBI/32. ChØsè®égåghÒ ChÊt l−îng b»ng ph¼ng cña mÆt ®−êng RBI/32 (mm/km) 4500 XÊu
 10. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.3. ChØ sè ®é gå ghÒ quèc tÕ IRI: ¾ IRI lμ mét sè ®o ®−îc tÝnh b»ng m/km cña mÆt c¾t däc ®−êng trªn mét vÖt b¸nh xe (®· ®−îc x¸c ®Þnh biÕn d¹ng däc), biÓu thÞ ph¶n øng xãc cña «t« chuÈn “Golden car” khi xe ch¹y víi tèc ®é 80km/h (50 mph) víi viÖc sö dông m« h×nh m« pháng 1/4 xe (Quarter - Car). ¾ ¦u ®iÓm næi bËt cña chØ sè IRI ë chç nã lμ mét sè ®o æn ®Þnh theo thêi gian vμ cã thÓ chuyÓn ®æi ®−îc víi sè ®o tr¾c däc tuyÖt ®èi cña ®−êng trªn mét vÖt b¸nh xe. ViÖc sö dông IRI trªn toμn thÕ giíi lμm cho yÕu tè hßa nhËp gi÷a c¸c n−íc ch©u ¢u, ch©u Mü vμ ch©u ¸ trë nªn dÔ dμng. ¾ §¬n vÞ ®o cña IRI lμ inch/mile hay m/Km. ¾ IRI cã thÓ ®o b»ng pp ®o trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. HiÖn nay, viÖc ®o IRI trªn ®−êng th−êng ®−îc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p ®o gi¸n tiÕp
 11. 3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ch¹y xe cña mÆt ®−êng 2.3. ChØ sè ®é gå ghÒ quèc tÕ IRI: IRI (m/km = mm/m) Tèc ®é ®¹t ®−îc 16 14 H»nvÖtb¸nhxev×xãivμ biÕn d¹ng s©u 50 km/h 12 MÆt ®−êng BiÕn d¹ng liªn tôc th−êng lμ nhÑ ®Êt nh−ng còng cã khi s©u 10 60 km/h MÆt ®−êng 8 BiÕn d¹ng liªn tôc nhÑ xuèng cÊp MÆt ®−êng 6 kh«ng r¶i 80 km/h Mét vμi gîn sãng nhùa, b¶o trªnbÒmÆt d−ìng tèt 4 MÆt ®−êng cò 100 km/h 2 MÆt ®−êng míi 0 §−êng s©n bay, xa lé
 12. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng n §é nh¸m: §é nh¸m §é nh¸m §é nh¸m vi m« vÜ m«
 13. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng o C¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm : 2.1. C¸c pp thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ cÊu tróc nh¸m mÆt ®−êng 2.1.1. Ph−¬ng ph¸p ″R¾c c¸t″: ™ Mét l−îng c¸t cã thÓ tÝch V = 25cm3, cì h¹t 0,15 ~ 0,30mm kh« s¹ch ®ùng trong mét hép h×nh trô kim lo¹i cã ®¸y ®−îc ®æ ra trªn mÆt ®−êng. Dïng mét bμn xoa d¹ng ®Üa dÑt h×nh trßn ®¸y b»ng cao su xoa c¸t theo mét chiÒu d¹ng vßng trßn, sao cho t¹o thμnh mét vÖt h×nh trßn ®Ó lÊp ®Çy c¸t vμo c¸c lç cña bÒ mÆt ®−êng ®Õn møc ngang b»ng víi ®¸. §o ®−êng kÝnh vÖt c¸t vu«ng. ™ §é nh¸m bÒ mÆt biÓu thÞ b»ng gi¸ trÞ chiÒu s©u trung b×nh c¸t H: 40×V H = Πd ×2 ¾ ¦u ®iÓm: §¬n gi¶n, thiÐt bÞ kh«ng phøc t¹p ¾ Nh−îc ®iÓm: N¨ng suÊt thÊp, kÕt qu¶ phô thuéc vμo thao t¸c cña ng−êi thÝ nghiÖm, khã lμm ®èi víi mÆt ®−êng Ýt nh¸m.
 14. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng 2.1.2. ThiÕt bÞ ®o cÊu tróc bÒ mÆt MTM (Mini Texture Meter): ¾ Chïm tia Laser mÇu ®á ®−îc phãng ra trªn mÆt ®−êng vμ sù ph¶n håi cña c¸c tia ®−îc thu nhËn bëi c¸c ®i-èt nh¹y c¶m, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh ®−îc kho¶ng c¸ch tõ bé nh¹y ®Õn mÆt ®−êng vμ “chiÒu s©u” líp mÆt ®−êng ®−îc tÝnh to¸n tõ hμng lo¹t c¸c l−ît ®o nh− vËy. ¾ M¸y MTM ®−îc vËn hμnh b»ng tay bëi mét thiÕt bÞ mini víi tÇn sè laser kho¶ng 500Hz ®−îc kiÓm tra bëi mét m¸y tÝnh nhá vμ m¸y tÝnh nμy cho ta cÊu tróc trung b×nh cña mçi 10 m di chuyÓn cïng víi gi¸ trÞ trung b×nh toμn bé cho tõng 50m ®· hoμn thiÖn. ¾ §é chÝnh x¸c cña MTM lμ tèt h¬n ®¸ng kÓ so víi thÝ nghiÖm “R¾c c¸t”. H¬n n÷a MTM cã d¶i réng h¬n thÝ nghiÖm r¾c c¸t vμ dÔ dμng sö dông.
 15. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng 2.2. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh hÖ sè b¸m: 2.2.1. Ph−¬ng ph¸p ®o cù ly h·m xe: ¾ Khi b¸nh xe bÞ phanh h·m hoμn toμn, tiÕn hμnh ®o x¸c ®Þnh tèc ®é V1 vμ V2 t¹i 2 ®iÓm b¸nh xe tr−ît qua, ®o cù ly x vμ sö dông nguyªn lý b¶o toμn c«ng sÏ cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc hÖ sè søc c¶n ma s¸t trung b×nh fd trong kho¶ng cù ly ®ã. VV2 − 2 f = 1 2 d 2g . x ¾ Ph−¬ng ph¸p ®o nμy cã nh−îc ®iÓm lμ khi ®o g©y ¶nh h−ëng ®Õn giao th«ng trªn ®−êng vμ kh«ng an toμn. 2.2.2. Ph−¬ng ph¸p h·m b¸nh xe r¬ moãc kÐo theo: ¾ Mét r¬ moãc cã l¾p mét b¸nh lèp tiªu chuÈn do mét xe kÐo kÐo theo; cho xe nμy ch¹y víi mét tèc ®é nhÊt ®Þnh vμ h·m b¸nh xe r¬ moãc, råi ®o lùc Fb cÇn thiÕt ®Ó lμm chuyÓn ®éng r¬ moãc khi b¸nh cña nã bÞ h·m chÆt hoμn toμn. Chia Fb cho t¶i träng h÷u hiÖu trªn b¸nh P sÏ t×m ®−îc trÞ sè hÖ sè søc c¶n ma s¸t f : F b f = b b P
 16. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng 2.2.3. P.ph¸p dïng r¬ moãc kÐo theo cã b¸nh chuyÓn ®éng lÖch: ¾ R¬ moãc cã l¾p hai b¸nh thÝ nghiÖm. MÆt b»ng cña lèp lÖch mét gãc α = 7,50 ~ 200 so víi ph−¬ng chuyÓn ®éng cña xe. Khi xe ch¹y vÒ phÝa tr−íc, b¸nh xe thÝ nghiÖm sÏ theo xe chuyÓn dÞch tr−ît vÒ phÝa tr−íc, trªn b¸nh sÏ chÞu t¸c dông mét lùc bªn FL. Cho gãc chuyÓn ®éng lÖch thay ®æi sÏ ®o ®−îc c¸c lùc bªn kh¸c nhau vμ sÏ cã 1 trÞ sè lùc bªn lín nhÊt. HÖ sè søc c¶n ma s¸t theo h−íng bªn fL: F L Phun nöôùc Löïc beân f L = Baùnh xe thí nghieäm P chuyeån ñoäng ¾PP ®o nμy kh«ng Löïc keùo phaùt sinh Thieát bò ghi cöï ly cÇn phanh b¸nh xe, Choã keùo Löïc keùo khi ®o kh«ng ¶nh 15 Thieát bò ghi Baùnh ghi h−ëng ®Õn giao th«ng taûi troïng trªn ®−êng, ®ång thêi Löïc keùo phaùt sinh cã thÓ ®o liªn tôc, tèc Baùnh xe thí nghieäm coá ñònh Löïc beân ®é kh¸ nhanh. Phun nöôùc
 17. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng 2.2.4. Ph−¬ng ph¸p “Con l¾c Anh” (British pendulum tester): ¾ Mét con l¾c cã khèi l−îng P = 1500 ± 30 g, mÆt d−íi cã g¾n mét tÊm tr−ît b»ng cao su tiªu chuÈn (kÝch th−íc 6,35 x 25,4 x 76,2 mm) r¬i tõ mét ®é cao x¸c ®Þnh H = 411 ± 5 mm vμ tr−ît trªn bÒ mÆt ®−êng Èm −ít víi chiÒu dμi tr−ît kh«ng ®æi L = 125 ± 2 mm, sau ®ã con l¾c sÏ v¨ng lªn tíi mét ®é cao h. ¾ Tïy thuéc vμo t×nh tr¹ng nh¸m bÒ G mÆt kh¸c nhau mμ tæn thÊt n¨ng l−îng A cña con l¾c còng kh¸c nhau, dÉn tíi Q chiÒu cao v¨ng lªn h thay ®æi. Mét chiÕc kim ®o kÐo theo nh»m x¸c ®Þnh chiÒu cao v¨ng h cña con l¾c. Sè ®äc cña kim ®o trªn b¶ng chia ®é ®−îc ký hiÖu lμ chØ sè SRT (Skid Resistance Tester). ¾ ThÝ nghiÖm nh»m x¸c ®Þnh søc kh¸ng tr−ît t−¬ng øng víi ®iÒu kiÖn xe ch¹y trªn ®−êng Èm −ít víi tèc ®é 50 M Km/h.
 18. 3.3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chèng tr¬n tr−ît cña mÆt ®−êng 2.3. ChØ sè søc kh¸ng tr−ît quèc tÕ IFI (Intemational Friction Index). ¾ IFI lμ th−íc ®o chuÈn trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îngsøckh¸ngtr−ît mÆt ®uêng. IFI lμ hÖ sè tæng hîp liªn quan ®Õn cÊu tróc nh¸m th« mÆt ®−êng, søc kh¸ng tr−ît mÆt ®−êng vμ tèc ®é thÝ nghiÖm. IFI cho phÐp ®iÒu chØnh viÖc ®o søc kh¸ng tr−ît b»ng c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau vÒ cïng mét chØ sè chung. ¾ ChØ sè IFI(F60, Sp) bao gåm 2 thμnh phÇn: + F60: HÖ sè ma s¸t- Friction Number lμ gi¸ trÞ søc kh¸ng tr−ît cña b¸nh xe h·m cøng t¹i tèc ®é 60 km/h. S −60 F60 = A + B ×FRS×e S P + C×TX + Sp: ®−îc tÝnh to¸n tõ chiÒu s©u cÊu t¹o nh¸m vÜ m« trung b×nh mÆt ®−êng: Sp (km/h) = a + b ×TX ¾ ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mÆt ®−êng th«ng qua chØ sè IFI nh− sau: + T−¬ng øng víi mçi cÊp ®−êng sÏ cã gi¸ trÞ søc kh¸ng tr−ît yªu cÇu vμ gi¸ trÞ tèc ®é xe ch¹y khai th¸c cô thÓ , hay nãi mét c¸ch kh¸c, cã gi¸ trÞ F60* vμ Sp* yªu cÇu, tøc lμ chØ sè IFI* (F60*, Sp*) yªu cÇu. + TiÕn hμnh ®o x¸c ®Þnh gi¸ trÞ IFI (F60, Sp) thùc tÕ cña ®o¹n ®−êng. So s¸nh IFI (F60, Sp) thùc tÕ vμ IFI* (F60*, Sp*) yªu cÇu ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hiÖn cã cña ®−êng vÒ IFI vμ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc nÕu kh«ng ®ñ.
 19. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i Ph¸ ho¹i Kh«ng ph¸ kÕt cÊu ho¹i kÕt cÊu TruyÒn t¶i TruyÒn t¶i träng tÜnh träng ®éng CÇn Benkenman TÊm Ðp cøng ThiÕtbÞFWD
 20. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng n Dïng cÇn Benkenman : 375 cm 150 cm CÇn ®o Ch©n kÐp cã Ch©n ®¬n cã vÝt vÝt ®iÒu chØnh Thiªn ph©n kÕ ®iÒu chØnh 1/100mm §iÓm ®o ®é vâng VÞ trÝ ban ®Çu cña b¸nh xe Khíp quay §Õ cè ®Þnh vÞ trÝ ban ®Çu cña (thö ®éng) cña cÇn b¸nh xe (thö tÜnh)
 21. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 1.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: - §iÓm ®o. - ChuÈn bÞ cÇn ®o vâng. - ChuÈn bÞ xe ®o. 1.2. §o ®é vâng mÆt ®−êng däc tuyÕn: - Cho xe ®o tiÕn vμo vÞ trÝ ®o vâng; l¾p ®Æt cÇn; - §é vâng æn ®Þnh ghi lÊy trÞ sè ®äc ban ®Çu ë chuyÓn vÞ kÕ n0. - Cho xe ®o ch¹y lªn phÝa tr−íc ®Õn khi trôc sau cña xe ®o c¸ch ®iÓm ®o Ýt nhÊt 5m; khi ®é vâng æn ®Þnh, ghi lÊy trÞ sè ®äc cuèi ë chuyÓn vÞ kÕ nS. - §é vâng ®μn håi cña mÆt ®−êng t¹i ®iÓm ®o: Li = n0 -ns Ph¶i ghi râ lý tr×nh ®iÓm ®o, ®iÒu kiÖn g©y Èm, t×nh tr¹ng mÆt ®−êng t¹i ®iÓm ®o. Kh«ng ®o t¹i c¸c ®iÓm qu¸ xÊu. Kh«ng nªn ®o vâng vμo kho¶ng thêi gian nhiÖt ®é mÆt ®−êng lín h¬n 400C. §o nhiÖt ®é cña mÆt ®−êng: kho¶ng 1 giê mét lÇn trong suèt thêi gian ®o vâng däc tuyÕn. ViÖc ®o nhiÖt ®é mÆt ®−êng chØ yªu cÇu thùc hiÖn ®èi víi ®−êng cã líp mÆt phñ nhùa chiÒu dÇy ≥ 5cm.
 22. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 1.3. Xö lý kÕt qu¶ ®o ®é vâng: ¾ §é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø i: TT L i = Kq. Km .Kt . Li Li -§é vâng ®μn håi cña mÆt ®−êng ®o ®−îc t¹i vÞ trÝ thø i, mm. Kq - HÖ sè hiÖu chØnh t¶i träng kÕt qu¶ ®o theo c¸c th«ng sè trôc sau xe ®o vâng vÒ kÕt qu¶ cña trôc sau xe «t« tiªu chuÈn. Km - HÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ®μn håi vÒ mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m. KT - HÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ®μn håi ë nhiÖt ®é ®o vÒ ®é vâng ë nhiÖt ®é tt. 1.4. X¸c ®Þnh ®é vâng ®μn håi ®Æc tr−ng vμ m«®un ®μn håi ®Æc tr−ng cho mçi ®o¹n ®−êng thÝ nghiÖm: ¾ TrÞ sè ®é vâng ®μn håi ®Æc tr−ng cña tõng ®o¹n ®−êng thö nghiÖm: L§T = LTB + K.δ LTB -§é vâng ®μn håi trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm, mm. δ -§é lÖch b×nh ph−¬ng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm. K - HÖ sè x¸c suÊt b¶o ®¶m, lÊy tïy thuéc vμo cÊp h¹ng ®−êng. ¾ TrÞ sè m«®un ®μn håi ®Æc tr−ng cña tõng ®o¹n ®−êng thö nghiÖm: p. . D( 1− μ 2 ) E0đh = , 693 Lđt
 23. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng o ThÝ nghiÖm FWD: 2.1. Néi dung thÝ nghiÖm: ¾ Mét khèi t¶i träng (Q) r¬i tõ ®é cao (H) xuèng mét tÊm Ðp (D), th«ng qua bé phËn gi¶m chÊn g©y ra mét xung lùc x¸c ®Þnh t¸c dông lªn mÆt ®−êng. BiÕn d¹ng (®é vâng) cña mÆt ®−êng ë t©m tÊm Ðp vμ ë c¸c vÞ trÝ c¸ch tÊm Ðp mét kho¶ng quy ®Þnh sÏ ®−îc c¸c ®Çu c¶m biÕn ®o vâng ghi l¹i. C¸c sè liÖu ®o ®−îc nh−: xung lùc t¸c dông lªn mÆt ®−êng, ¸p lùc t¸c dông lªn mÆt ®−êng, ®é vâng mÆt ®−êng x¸c ®Þnh ®−îc c−êng®é kÕtcÊumÆt®−êng. ¾ ThiÕt bÞ FWD ®−îc l¾p ®Æt trªn mét chiÕc moãc vμ ®−îc mét xe « t« t¶i nhÑ kÐo ®i trong qu¸ tr×nh di chuyÕn vμ ®o ®¹c. ViÖc ®iÒu khiÓnqu¸ tr×nh®o vμ thu thËp sè liÖu ®−îc tù ®éng th«ng qua phÇn mÒm chuyªn dông.
 24. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 2.2. C¸c bé phËn chÝnh cña thiÕt bÞ ®o: 2.2.1. Bé phËn t¹o xung lùc: ¾ Khèi t¶i Q, H. ¾ Thêi gian t¸c dông cña xung lùc lªn mÆt ®−êng (0,02 - 0,06 gi©y). 2.2.2. TÊm Ðp: ¾ TÊm Ðp truyÒn t¸c dông cña t¶i träng lªn mÆt ®−êng cã ®−êng kÝnh 30cm. ¾ TÊm Ðp chÕ t¹o b»ng hîp kim, mÆt ®¸y tÊm Ðp cã d¸n mét líp cao su máng. ¾ Gi÷a t©m cña tÊm Ðp cã lç rçng ®Ó ®Æt c¶m biÕn. 2.2.3. C¸c c¶m biÕn ®o vâng: ¾ Sè l−îng ®Çu ®o vâng th«ng th−êng lμ 7 ®Çu ®o, tèi thiÓu lμ 5 ®Çu ®o . ¾ Cã mét ®Çu ®o ®Æt t¹i t©m tÊm Ðp, c¸c ®Çu ®o kh¸c c¸ch t©m mét kho¶ng theo thøtùlμ: 30, 60, 90, 120, 150, 180 mm ). ¾ Khi tiÕn hμnh ®o ®é vâng ®Ó x¸c ®Þnh m« ®un ®μn håi cña ®Êt nÒn ®−êng, kho¶ng c¸ch r tõ chiÕc c¶m biÕn ®o vâng kÒ chiÕc c¶m biÕn ®o vâng cuèi cïng ®Õn t©m tÊm Ðp ph¶i tho¶ m·n ®iÒn kiÖn sau: 2 ⎡ ⎛ ⎞ ⎤ 2 E P ae = ⎢ a + ⎜ D3 ⎟ ⎥ r ≥ 0,7ae ⎢ ⎜ M ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ r ⎠ ⎦ ¾ Kho¶ng c¸ch r nμy theo kinh nghiÖm, lÊy tõ 0,9m ®Õn 1,2 m.
 25. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 2.2.4. C¶m biÕn ®o lùc: ¾ §é lín cña xung lùc phô thuéc kh«ng nh÷ng vμoträngl−îng qu¶ r¬i, ®é cao r¬i, mμ cßn cßn phô thuéc vμoc¸cyÕutèkh¸c(ma s¸tgi÷a qu¶ nÆng víi thanh dÉn h−íng, kh¶ n¨ng tiÕp xóc gi÷a tÊm Ðp vμ mÆt ®−êng ). ¾ Bé phËn c¶m biÕn ®o lùc (load-cell) cã kh¶ n¨ng ®o ®−îc gi¸ trÞ xung lùc lín nhÊt t¸c dông lªn mÆt ®−êng t¹i mçi lÇn khèi t¶i träng r¬i. 2.2.5. HÖ thèng ghi, l−utr÷ vμ xö lý sè liÖu: ¾ C¸c d÷ liÖu nh− ®é lín t¶i träng (xung lùc) t¸c dông, ¸p lùc t¸c dông lªn mÆt ®−êng, trÞ sè ®é vâng cña mÆt ®−êng ®o ®−îc vv, ®−îc phÇn mÒm chuyªn dông ghi l¹i vμo m¸y tÝnh. C¸c th«ng tin hç trî kh¸c nh− nhiÖt ®é kh«ng khÝ, nhiÖt ®é mÆt ®−êng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÞ trÝ ®o, lý tr×nh vÞ trÝ ®o ®−îc l−u l¹i b»ng phÇn mÒm hoÆc ghi l¹i vμosætay.
 26. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 2.3. C«ng t¸c chuÈn bÞ: 2.3.1. VÒ thiÕt bÞ ®o: ¾ ThiÕt bÞ ®o ®éng FWD: theo h−íng dÉn sö dông kÌm theo. ¾ C¸c dông cô thÝ nghiÖm kh¸c: nhiÖt kÕ, n−íc hoÆc glycerin, bóa, ®ôc. ¾ C¸c dông cô ®¶m b¶o ATGT: cê hiÖu, biÓn b¸o, ®Ìn nhÊp nh¸y. 2.3.2. §iÓm ®o: œ MËt ®é ®iÓm ®o: ¾ Chia thμnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt: §o ®o¹n ®¹i diÖn (500-1000m): ®o 20 ®iÓm. ¾ NÕu kh«ng chia ®−îc c¸c ®o¹n ®ång nhÊt: -§èivíidù¸n lËpb¸oc¸o®Çut− vμ qu¶n lý khai th¸c ®−êng «t«: mËt ®é ®o tõ 5 - 10 ®iÓm ®o/1 km. - §èi víi dù ¸n ®Çu t− (thiÕt kÕ c¬ së vμ thiÕtkÕküthuËt): ®o r¶i ®Òu trªn toμn tuyÕn víi mËt ®é 20 ®iÓm ®o/1km. œ Chän vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o: c¸c ®iÓm ®o vâng th−êng ®−îc bè trÝ ë vÖt b¸nh xe phÝa ngoμi(c¸chmÐpmđ 0,6 - 1,2 mÐt). Víi ®−êng nhiÒu lμn xe, ph¶i ®o vâng cña lμn yÕu nhÊt.
 27. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 2.4. §o ®é vâng däc tuyÕn ®−êng: ¾ KÐo thiÕt bÞ FWD ®Õn vÞ trÝ cÇn ®o ®é vâng. L¾p ®Æt thiÕt bÞ. ¾ §o ®é vâng: - B−íc 1: ®−a khèi t¶i träng lªn ®é cao quy ®Þnh vμ th¶ khèi t¶i träng r¬i ®Ëp vμo tÊm Ðp ®Ó truyÒn mét xung lùc xuèng mÆt ®−êng. §Çu c¶m biÕn ®o lùc, c¶m biÕn ®o vâng sÏ x¸c ®Þnh xung lùc, ®é vâng cña mÆt ®−êng. CÇn chó ý ®iÒu chØnh ®é cao r¬i hoÆc träng l−îng qu¶ nÆng ®Ó xung lùc t¸c dông xuèng mÆt ®−êng lμ 40kN. - B−íc 2: lÆp l¹i B.1. So s¸nh kÕt qu¶ ®o vâng ë vÞ trÝ t©m tÊm Ðp gi÷a 2 lÇn ®o. NÕu hai kÕt qu¶ ®o vâng kh¸c nhau d−íi 5% th× kÕt thóc ®o. Sö dông kÕt qu¶ ®o ë lÇn 2 lμm c¬ së tÝnh to¸n. - B−íc 3: nÕu B.2 kh«ng tho¶ m·n th× ph¶i lÆp l¹i B.1 cho ®Õn khi ®é vâng cña 2 lÇn ®o liªn tiÕp kh«ng kh¸c nhau qu¸ 5%. Sö dông kq ®o lÇn cuèi. - B−íc 4: nÕu viÖc ®o lÆp nh− b−íc 1 ®Õn lÇn thø 5 mμ vÉn kh«ng ®¹t th× cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nh− sau: + KiÓm tra l¹i hÖ thèng thiÕt bÞ thÝ nghiÖm; + Xem xÐt t×nh tr¹ng tiÕp xóc gi÷a tÊm Ðp, c¸c ®Çu ®o vâng víi mđ; + Di chuyÓn thiÕt bÞ ®Õn vÞ trÝ míi c¸ch vÞ trÝ cò 1~2m vμ ®o l¹i.
 28. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 2.5. Xö lý kÕt qu¶ ®o vâng: 2.5.1. X¸c ®Þnh M«dun ®μn håi cña nÒn ®−êng: 4,2 P œ M« ®un ®μnhåicñanÒn®−êng t¹i 1 vÞ trÝ ®o: M ri = (MPa) dri . r -P: lμ t¶i träng t¸c dông (xung lùc), KN ; -r: lμ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o ®é vâng ®Õn t©m tÊm Ðp truyÒn t¶i träng cm; -dr: lμ ®é vâng cña mÆt ®−êng (kh«ng ®iÒu chØnh ®é vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña mÆt ®−êng) t¹i ®iÓm c¸ch t©m tÊm Ðp mét kho¶ng lμ r , cm. n œ M« ®un ®μn håi ®Æc tr−ng cña nÒn ®−êng: ∑()M ri M = 1 (MPa) r n -Mri:lμ m« ®un ®μn håi cña ®Êt nÒn t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø i, Mpa; - n: sè ®iÓm ®o trªn mçi ®o¹n ®−êng ®ång nhÊt hoÆc trªn ®o¹n ®−êng thÝ nghiÖm œ M« ®un ®μn håi h÷u hiÖu cña nÒn ®−êng dïng trong thiÕt kÕ: tkÕ Mr = 0,33. Mr (MPa) -Mr: lμ m« ®un ®μn håi ®Æc tr−ng cña nÒn ®−êng MPa.
 29. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng 2.5.2. X¸c ®Þnh m« ®un ®μn håi h÷u hiÖu Ep cña kÕt cÊu mÆt ®−êng: ™ M« ®un ®μn håi h÷u hiÖu cña kÕt cÊu mÆt ®−êng t¹i 1 vÞ trÝ ®o: d0:lμ ®é vâng ë t©m cña tÊm Ðp truyÒn t¶i ⎧ ⎡ 1 ⎤⎫ 1− ⎪ ⎢ 2 ⎥⎪ träng (®· ®−îc ®iÒu chØnh vÒ nhiÖt ®é ⎪ ⎛ D ⎞ ⎪ ⎢ 1+ ⎜ ⎟ ⎥ chuÈn tÝnh to¸n cña mÆt ®−êng nhùa ë ⎪ ⎢ a ⎥⎪ ⎪ 1 ⎝ ⎠ ⎪ o d10 = , 5 p .⎨ a. . + ⎢ ⎥⎬; 2 E 30 C ), cm. ⎪ ⎛ ⎞ ⎢ pi ⎥⎪ D E p ⎪M 1+ ⎜ 3 ⎟ ⎢ ⎥⎪ p: lμ ¸p lùctruyÒnqua tÊmÐp, MPa; r ⎜ a M ⎟ ⎪ ⎝ r ⎠ ⎢ ⎥⎪ ⎩⎪ ⎣⎢ ⎦⎥⎭⎪ Epi: lμ m« ®un ®μn håi h÷u hiÖu cña kÕt cÊu mÆt ®−êng t¹i vÞ trÝ ®o, MPa; Mr: lμ m®®h cña líp ®Êt nÒn ®−êng, MPa. ™ M« ®un ®μn håi h÷u hiÖu ®Æc tr−ng cña kÕt cÊu mÆt ®−êng: n ∑()E pi E = 1 P n Epi: lμ m« ®un ®μn håi h÷u hiÖu cña kÕt cÊu mÆt ®−êng t¹i vÞ trÝ thø i, Mpa; n: lμ sè ®iÓm ®o trªn mçi ®o¹n ®−êng.
 30. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng o ThÝ nghiÖm FWD: ThiÕt bÞ FWD ®−îc mét « t« kÐo ®i khi di chuyÓn Bé phËn t¹o xung lùc: vμ ®o ®¹c Khèi t¶i träng + Thanh dÉn + Bé phËn gi¶m chÊn
 31. 3.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng o ThÝ nghiÖm FWD: TÊm Ðp truyÒn t¶i träng t¸c dông C¸c ®Çu c¶m biÕn ®o ®é vâng xuèng mÆt ®−êng
 32. 3.5 HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng n Qu¶n lý mÆt ®−êng vμ hÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng: 1.1. Qu¶n lý mÆt ®−êng: theo nghÜa réng ®· bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra vμ duy tr× mÆt ®−êng. C¸c ho¹t ®éng nμy bao gåm c¸c c«ng viÖc quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng, duy tu b¶o d−ìng, quan s¸t ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®−êng vμ nghiªn cøu. Néi dung chñ yÕu vμ quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn nμy ®−îc biÓu diÔn:
 33. 3.5 HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng 1.2. HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng nh− trªn nh»m t¹o ra c«ng cô vμ ph−¬ng ph¸p ®Ó trî gióp cho c¸c c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm trong c¸c c¬ quan qu¶n lý, gióp hä t×m ®−îc ph−¬ng ¸n tèt nhÊt vÒ chi phÝ – hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ra vμ duy tr× ®−îc mÆt ®−êng cã ®ñ møc phôc vô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. T¸c dông cña hÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng lμ ë chç: C¶i thiÖn ®−îc hiÖu qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh, ®ång thêi t¹o ra t¸c dông trë l¹i b¶o ®¶m cho c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®¹t ®−îc sù nhÊt trÝ cao. o Ph©n cÊp hÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng: ph©n lμm2 cÊp: CÊpm¹ng l−íi vμ cÊp h¹ng môc. 2.1. CÊp m¹ng l−íi: HÖ thèng qu¶n lý cÊp m¹ng l−íi th−êng bao gåm mét khu vùc, nh− m¹ng l−íi ®−êng trong mét tØnh, mét thμnh phè v.v hoÆc mét lo¹t nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh. NhiÖm vô chñ yÕu cña nã lμ cung cÊp c¸c c¸ch gi¶i quyÕt cho c¸c c¬ quan qu¶n lý khi ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh hμnh chÝnh vμ c¸c quyÕt ®Þnh then chèt, quan träng. NhiÖm vô nμy gåm cã: ¾ Quy ho¹ch l−íi ®−êng. ¾ Bè trÝ kÕ ho¹ch. ¾ Dù to¸n. ¾ Ph©n phèi vËt t−, tiÒn vèn.
 34. 3.5 HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng 2.2. CÊp h¹ng môc: HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng cÊp h¹ng môc cã môc tiªu lμ mét h¹ng môc c«ng tr×nh. NhiÖm vô chñ yÕu cña nã lμ ®−a ra c¸c c¸ch gi¶i quyÕt khi c¸c c¬ quan qu¶n lý cÇn ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh kü thuËt ®èi víi mét c«ng tr×nh nμo ®ã nh»m chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ chi phÝ hiÖu qu¶.
 35. 3.5 HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng p C¬ cÊu vμ c¸c bé phËn hîp thμnh cña hÖ thèng qu¶n lý m®: Mét hÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng hoμn chØnh cÇn cã 3 hÖ thèng con hîp thμnh 3.1. HÖ thèng qu¶n lý sè liÖu: HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng cÇn ph¶i ®−îc lËp ra trªn c¬ së cã rÊt nhiÒu th«ng tin, tøc lμ cÇn ph¶i lÊy hÖ thèng sè liÖu lμm chç dùa míi cã thÓ ®¶m b¶o cho c¸c ®èi s¸ch do hÖ thèng ®Ò xuÊt cã tÝnh kh¸ch quan. HÖ thèng qu¶n lý sè liÖu th−êng bao gåm 4 lo¹i th«ng tin sau: ¾ Sè liÖu vÒ thiÕt kÕ vμ thi c«ng: sè liÖu vÒ giao th«ng, cÊp h¹ng ®−êng, sè liÖu vÒ c¸c kÝch th−íc h×nh häc, vÒ chiÒu dμy kÕt cÊu mÆt ®−êng, vËt liÖu ®· dïng vμ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vÒ tÝnh chÊt cña chóng, tÝnh chÊt ®Êt nÒn ®−êng vμ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm v.v ¾ Sè liÖu vÒ duy tu, söa ch÷a vμ c¶i t¹o: c«ng t¸c duy tu söa ch÷a vμ c¶i t¹o ®· tiÕn hμnh, ngμy th¸ng n¨m thùc hiÖn vμ chi phÝ thùc hiÖn v.v ¾ Sè liÖu vÒ tÝnh n¨ng sö dông chñ yÕu: ChÊt l−îng ch¹y xe (®é b»ng ph¼ng hay chØ sè n¨ng lùc phôc vô); T×nh h×nh h− háng mÆt ®−êng; N¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu mÆt ®−êng vμ sè liÖu vÒ an toμn. C¸c sè liÖu nμy cã ®−îc nhê thu thËp ®Þnh kú. ¾ C¸c sè liÖu kh¸c: m«i tr−êng (m−a, nhiÖt ®é, ®ãng b¨ng), vÒ ®¬n gi¸ vËt liÖu v.v
 36. 3.5 HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng 3.2. HÖ thèng qu¶n lý cÊp m¹ng l−íi: do c¸c bé phËn sau hîp thμnh. ¾ §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®−êng. ¾ M« h×nh dù tÝnh tÝnh n¨ng sö dông. ¾ C¸c tiªu chuÈn vÒ tÝnh n¨ng sö dông vμ c¸c ®èi s¸ch söa ch÷a, c¶i t¹o. ¾ M« h×nh c¸c chi phÝ. ¾ Thø tù −u tiªn hoÆc tèi −u hãa. 3.3. HÖ thèng qu¶n lý cÊp h¹ng môc: ™ C¸c bé phËn hîp thμnh hÖ thèng qu¶n lý cÊp h¹ng môc vÒ c¬ b¶n gièng nh− hÖ thèng qu¶n lý cÊp m¹ng l−íi. Do nhiÖm vô chñ yÕu cña hÖ thèng qu¶n lý cÊp h¹ng môc lμ nh»m cung cÊp nh÷ng ph−¬ng ¸n c¶i t¹o tèi −u vÒ chi phÝ – hiÖu qu¶ trong thêi kú ph©n tÝch ®· cho ®èi víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®−îc hÖ thèng qu¶n lý cÊp m¹ng l−íi x¸c ®Þnh, nªn nã cÇn ph¶i thu thËp ®−îc c¸c sè liÖu tû mû h¬n vμ kÕt hîp chÆt chÏ h¬n víi t×nh h×nh t¹i ®Þa ph−¬ng, ®ång thêi cμng cÇn ph¶i tiÕn hμnh ph©n tÝch c¸c kÕt cÊu vμ n¨ng lùc phôc vô mét c¸ch cô thÓ h¬n.
 37. 3.5 HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®−êng q Lîi Ých cña viÖc lËp hÖ thèng qu¶n lý‎ mÆt ®−êng: ¾ Cã thÓ dïng c¸c sè liÖu kh¸ch quan thu thËp ®−îc nhê hÖ thèng quan tr¾c ®¸nh gi¸ ®Ó thuyÕt minh râ hiÖn tr¹ng ®−êng. ¾ Cã thÓ dïng m« h×nh dù b¸o tÝnh n¨ng sö dông víi ®é tin cËy nhÊt ®Þnh ®Ó dù ®o¸n hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p söa ch÷a vμ c¶i t¹o ¸p dông. ¾ Cã thÓ dùa vμo c¸c sè liÖu kh¸ch quan kh«ng mang tÝnh chñ quan ®Ó lμm c¨n cø xin vèn ®Çu t−, ®ång thêi cã thÓ luËn chøng ¶nh h−ëng cña c¸c møc ®Çu t− kh¸c nhau ®èi víi møc ®é phôc vô cña l−íi ®−êng vμ t×nh tr¹ng ®−êng. ¾ Cã thÓ cung cÊp c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ chi phÝ hiÖu qu¶ nh»m ph©n phèi vèn vμ vËt t− mét c¸ch hîp l‎ý vμ cã hiÖu qu¶. ¾ Cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ mét c¸ch hîp l‎ý, chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ chi phÝ hiÖu qu¶. ¾ Cã thÓ dïng c¸c sè liÖu do hÖ thèng quan tr¾c ®¸nh gi¸ thu thËp ®−îc ®Ó kh¶o s¸t vμ ®¸nh gi¸ c¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ, thi c«ng, söa ch÷a; ®ång thêi dïng chóng lμm c¨n cø ®Ó söa ®æi, so¹n th¶o quy ph¹m.
 38. VÒ ®Çu Ch−¬ng