Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1: Khái niệm chung - Phân bố các XNCN - Đinh Trần Gia Hưng

pdf 133 trang ngocly 22/05/2021 1380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1: Khái niệm chung - Phân bố các XNCN - Đinh Trần Gia Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_nguyen_ly_thiet_ke_kien_truc_cong_nghiep_dinh_tran.pdf

Nội dung text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1: Khái niệm chung - Phân bố các XNCN - Đinh Trần Gia Hưng

 1. Moân hoïc: NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP THS.KTS. ÑINH TRAÀN GIA HÖNG
 2. PHAÀN 1: PHAÂN BOÁ QUY HOAÏCH VAØ XAÂY DÖÏNG CAÙC XNCN CHÖÔNG 1 : KHAÙI NIEÄM CHUNG - PHAÂN BOÁ CAÙC XNCN CHÖÔNG 2 : QUY HOAÏCH KHU COÂNG NGHIEÄP CHÖÔNG 3 : MB TOÅNG THEÅ VAØ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN XNCN PHAÀN 2: NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT. CHÖÔNG 4 : QUY ÑÒNH CHUNG CHÖÔNG 5 : THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT 1 TAÀNG CHÖÔNG 6 : THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT NHIEÀU TAÀNG CHÖÔNG 7 : THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH PHUÏC VUÏ - PHUÙC LÔÏI 4
 3. PHAÀN I: PHAÂN BOÁ QUY HOAÏCH VAØ XAÂY DÖÏNG CAÙC XNCN CHÖÔNG 1 : KHAÙI NIEÄM CHUNG - PHAÂN BOÁ CAÙC XNCN I.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG I.2. VAI TROØ XAÂY DÖÏNG COÂNG NGHIEÄP I.3. KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP TREÂN THEÁ GIÔÙI I.4. PHAÂN BOÁ CAÙC XÍ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP
 4. I.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG: Xí nghieäp coâng nghieäp: nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng phuïc vuï cho coâng taùc khai thaùc vaø cheá bieán nguyeân vaät lieäu saûn xuaát haøng hoaù phuïc vuï tieâu duøng hoaëc taïo ra caùc phöông tieän saûn xuaát khaùc. Hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp söû duïng caùc phöông tieän saûn xuaát coù quy moâ lôùn, coù kyõ thuaät hieän ñaïi trong phaàn lôùn quy trình saûn xuaát cuûa caùc XNCN. Daây chuyeàn saûn xuaát ñöôïc thöïc hieän bôûi heä thoáng maùy moùc.
 5. Khaùi nieäm veà kieán truùc coâng nghieäp : Kieán truùc coâng nghieäp vaø kieán truùc daân duïng laø hai lónh vöïc saùng taïo coù lieân quan maät thieát vôùi nhau vaø coù aûnh höôûng qua laïi roõ reät. Kieán truùc coâng nghieäp vaø kieán truùc daân duïng ñeàu coù nhöõng yeâu caàu gioáng nhau khi thieát keá vaø xaây döïng - Phaûi phuø hôïp cao nhaát caùc yeâu caàu chöùc naêng. - Phaûi öùng duïng ñöôïc caùc tieán boä khoa hoïc – kyõ thuaät vaøo thieát keá vaø xaây döïng. - Phaûi ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu kinh teá – kyõ thuaät vaø thaåm myõ kieán truùc cao. Tuy vaäy, giöõa kieán truùc daân duïng vaø kieán truùc coâng nghieäp cuõng coù nhöõng khaùc bieät. 11
 6. Trong nhaø daân duïng chöùc naêng ñöôïc sinh ra töø nhöõng yeâu caàu cuûa con ngöôøi, phuïc vuï tröïc tieáp cho con ngöôøi. Trong kieán truùc coâng nghieäp chöùc naêng cuûa chuùng laø phuïc vuï cho saûn xuaát vaø ngöôøi lao ñoäng trong ñoù, nhaèm taïo ra caùc saûn phaåm phuïc vuï cho nhu caàu cuûa xaõ hoäi vaø cuûa con ngöôøi. Coâng ngheä saûn xuaát – coâng naêng cuûa xí nghieäp seõ xaùc ñònh cô caáu vaø caáu truùc toång maët baèng XNCN, xaùc ñònh caùc thoâng soá xaây döïng cô baûn vaø maët baèng – hình khoái cuûa nhaø saûn xuaát, cuûa caùc coâng trình phuïc vuï kyõ thuaät, xaùc ñònh sô ñoà toå chöùc maïng löôùi cung caáp kyõ thuaät, sô ñoà giao thoâng vaän chuyeån cuûa xí nghieäp, 12
 7. Kieán truùc coâng nghieäp laø ngheä thuaät veà xaây döïng nhaø, coâng trình kyõ thuaät, caùc quaàn theå kieán truùc (XNCN, khu, cuïm CN ), caùc ñoái töôïng lieân quan ñeán söï phuïc vuï cho saûn xuaát coâng nghieäp vaø thuû coâng nghieäp. 13
 8. Moät taùc phaåm thuoäc lónh vöïc kieán truùc coâng nghieäp, veà thöïc chaát laø söï toång hôïp saùng taïo cuûa nhieàu chuyeân gia thuoäc nhieàu lónh vöïc khoa hoïc khaùc nhau nhö : coâng ngheä saûn xuaát, cheá taïo maùy, kieán truùc, keát caáu, kyõ thuaät xaây döïng, kyõ thuaät veä sinh, naêng löôïng, giao thoâng vaän taûi, moâi tröôøng, xaõ hoäi vaø ngheä thuaät. 36
 9. •Nhieäm vuï cuûa thieát keá kieán truùc coâng nghieäp : 1. Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng KCN vaø XNCN ñaûm baûo cho söï hoaït ñoäng coù hieäu quaû, laâu daøi cuûa hoaït ñoäng coâng nghieäp. 2. Ñeà xuaát giaûi phaùp quy hoaïch maët baèng, khoâng gian, hình khoái kieán truùc phuø hôïp cho quaûn lyù vaø hoaït ñoäng saûn xuaát, giao thoâng vaän chuyeån, löu tröõ baûo quaûn, nhaèm mang laïi hieäu quaû cao nhaát veà kinh teá vaø haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát caùc trôû ngaïi coù theå naûy sinh trong quaù trình döï aùn hoaït ñoäng. 3. Taïo cho giaûi phaùp xaây döïng coù khaû naêng phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi nhanh choùng cuûa ñieàu kieän coâng ngheä, thò tröôøng, xaõ hoäi, 4. Ñaûm baûo söï phaùt trieån xaây döïng coâng nghieäp trong khuoân khoå duy trì moâi tröôøng sinh thaùi vöõng beàn. 5. Coâng trình coâng nghieäp laø ñoái töôïng cuûa saùng taùc kieán truùc bôûi vaäy caùc giaûi phaùp xaây döïng khoâng nhöõng chæ ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà thích duïng, beàn vöõng, kinh teá maø coøn phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu veà thaåm myõ. 37
 10. I.2. VAI TROØ XAÂY DÖÏNG COÂNG NGHIEÄP: • AÛnh höôûng maïnh ñeán toác ñoä phaùt trieån, boä maët, ñònh höôùng vaø keá hoaïch cuûa caû moät vuøng • AÛnh höôûng phaân boá daân cö , hình thaønh vaø phaùt trieån ñoâ thò Trình töï xaây döïng: - Qui hoaïch kinh teá, chính trò, nguoàn voán (giai ñoaïn 1) - Thi coâng xaây döïng (giai ñoaïn 2) 38
 11. Nhöõng tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng coâng trình Coâng nghieäp. Thích duïng Beàn vöõng Myõ quan Kinh teá 41
 12. A. Thích duïng : . Thoûa maõn toát nhaát daây chuyeàn saûn xuaát. . Ñaûm baûo ñuû dieän tích vaø khoâng gian thao taùc cho trang thieát bò maùy moùc vaø coâng nhaân. . Ñaûm baûo toát yeâu caàu veà vaät lyù kieán truùc, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng nhaân, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng. . Ñôn giaûn veà hình khoái, ñöôøng neùt, toå hôïp kieán truùc. 42
 13. B. Beàn chaéc : . Ñaûm baûo coâng trình oån ñònh khi saûn xuaát heát coâng suaát vaø khi coù thieân tai (möa, baõo, ñoäng ñaát, ) xaâm thöïc cuûa quaù trình saûn xuaát. . Ñaûm baûo nieân haïn söû duïng theo yeâu caàu thieát keá. 49
 14. C. Kinh teá : . Söû duïng toái thieåu voán ñaàu tö XDCB, nhöôøng phaàn lôùn voán cho trang thieát bò maùy moùc (voán XDCB thöôøng ≤ voán trang thieát bò maùy moùc). Tuy nhieân phaûi ñaûm baûo caùc phöông chaâm khaùc. . Taän duïng nguyeân vaät lieäu xaây döïng cuûa ñòa phöông, phöông höôùng thi coâng xaây döïng cuûa ñòa phöông ñeå giaûm chi phí vaän chuyeån. . Trieät ñeå aùp duïng coâng nghieäp hoùa xaây döïng, thöïc hieän toát thoáng nhaát hoùa ñònh hình hoùa vaø tieâu chuaån hoùa trong thieát keá, thi coâng vaø saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng. . Trieät ñeå taän duïng hôïp taùc hoùa quaûn lyù saûn xuaát, söû duïng caùc coâng trình saûn xuaát, phuïc vuï saûn xuaát, phuùc lôïi sinh hoaït giöõa caùc XNCN gaàn nhau. . Trieät ñeå taän duïng pheá lieäu, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm cuûa caùc xí nghieäp gaàn nhau nhaèm giaûm chi phí vaän chuyeån. . Tieát kieäm ñaát xaây döïng. . Ñaûm baûo caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät. 53
 15. D. Myõ quan : . Hình thöùc phuø hôïp vôùi noäi dung söû duïng beân trong. . Phaûi coù söï haøi hoøa giöõa caùc coâng trình beân trong XNCN, giöõa caùc XNCN vôùi nhau vaø vôùi thaønh phoá veà ñöôøng neùt, hình khoái, maøu saéc, . Traùnh chuû nghóa hình thöùc vaø chuû nghóa thöïc duïng. 54
 16. I.3. KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP Ở VIEÄT NAM VAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI Tình hình phaùt trieån cuûa kieán truùc coâng nghieäp Vieät Nam. Thôøi Phaùp thuoäc: khai thaùc coâng nghieäp nheï nhö than, cao su, thieác. Chuû yeáu phuïc vuï daân sinh. 1954 – 1975: Coâng nghieäp thôøi kyø ban ñaàu, ví duï Khu gang theùp Thaùi Nguyeân, khu coâng nghieäp Bieân Hoaø. 1975 ñeán nay: ñoåi môùi daàn theo xu höôùng tieáp caän khkt hieän ñaïi, nhöng trong thieát keá, xaây döïng coâng nghieäp vaãn coøn leä thuoäc nhieàu vaøo nöôùc ngoaøi. 58
 17. TÌNH HÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ TCMTLÑ ÔÛ VIEÄT NAM THÔØI PHAÙP THUOÄC. • TÖØ NAÊM 1884 • XAÂY DÖÏNG MOÄT SOÁ CÔ SÔÛ CN, CHUÛ YEÁU SX HAØNG TIEÂU DUØNG VAØ DÒCH VUÏ SÖÛA CHÖÕA PHUÏC VUÏ BOÄ MAÙY CAI TRÒ ÔÛ HAØ NOÄI, HAÛI PHOØNG, NAM ÑÒNH, SAØI GOØN, ÑAØ NAÜNG. TOÅ CHÖÙC CN KHAI THAÙC TAØI NGUYEÂN: KHOÙANG SAÛN, ÑOÀN ÑIEÀN CAÂY COÂNG NGHIEÄP • SAU CHIEÁN TRANH TG THÖÙ NHAÁT (1914-1918) XDCN PHAÙT TRIEÅN HÔN, COÙ SÖÏ THAM GIA CUÛA TÖ BAÛN VIEÄT NAM. • ÑIEÀU KIEÄN LAO ÑOÄNG TRONG CAÙC XNCN RAÁT TOÀI TEÄ, CN LAO ÑOÄNG NAËNG NHOÏC, KHOÂNG ÑÖÔÏC PHUÏC VU KEÅ CAÛ NHÖÕNG DÒCH VUÏ TOÁI THIEÅU. • GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT LAØ TIEÀN ÑEÀ CHO SX COÂNG NGHIEÄP ÔÛ VIEÄT NAM.
 18. TÌNH HÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ TCMTLÑ ÔÛ VIEÄT NAM TÖØ 1954 ÑEÁN 1975. ÔÛ MIEÀN BAÉC: • VÔÙI SÖÏ GIUÙP ÑÔÕ CUÛA LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC XHCN, XAÂY DÖÏNG ÑÖÔÏC MOÄT SOÁ KHU CN GOÀM CAÛ CN NAËNG VAØ CN NHEÏ, CN KHAI THAÙC, NAÊNG LÖÔÏNG: QUAÛNG NINH, CAO BAÈNG, LAO CAI, VIEÄT TRÌ, HAØ NOÄI, HAÛI PHOØNG, HAÛI DÖÔNG, PHUÙ THOÏ, NINH BÌNH • TUY MÖÙC ÑOÄ ÑAÀU TÖ CHO XD CHÖA CAO, SONG MANG TÍNH TOAØN DIEÄN, ÑUÛ NGAØNH NGHEÀ, COÙ CHUÙ YÙ ÑEÁN QUI HOÏACH KCN, CUÏM CN MOÄT CAÙCH ÑOÀNG BOÄ, TOÅ CHÖÙC CAÙC COÂNG TRÌNH PHUÏC VUÏ COÂNG NHAÂN, CHUÙ YÙ ÑEÁN ÑIEÀU KIEÄN TIEÄN NGHI LAO ÑOÄNG.
 19. TÌNH HÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ TCMTLÑ ÔÛ VIEÄT NAM TÖØ 1954 ÑEÁN 1975. ÔÛ MIEÀN NAM: • KINH TEÁ PHAÙT TRIEÅN THEO THÒ TRÖÔØNG TÖÏ DO • DO TÌNH HÌNH CHIEÁN SÖÏ, TAÄP TRUNG ÔÛ CAÙC TP LÔÙN: SAØI GOØN- CHÔÏ LÔÙN, ÑAØ NAÜNG, BIEÂN HOØA, CAÀN THÔ. NGOAØI MOÄT SOÁ CN NAÊNG LÖÔÏNG, NÖÔÙC THUOÄC NHAØ NÖÔÙC. PHAÀN LÔÙN LAØ CAÙC XNCN NHEÏ DO TB TRONG NÖÔÙC VAØ NÖÔÙC NGOAØI ÑAÀU TÖ. • TRÖÔÙC NAÊM 1963 PHAÙT TRIEÅN MANG TÍNH TÖÏ PHAÙT, CHAÁT LÖÔÏNG MTLÑ THAÁP. • TÖØ 1963 XUAÁT HIEÄN MOÂ HÌNH KHU CN TAÄP TRUNG: KÓ NGHEÄ BIEÂN HOA Ø(SONADEZI), DEÄT TAÂN BÌNH CHAÁT LÖÔÏNG ÑÖÔÏC NAÂNG CAO, COÙ CHUÙ YÙ ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG THAÅM MYÕCUÛA COÂNG TRÌNH VAØ PHUÏC VUÏ COÂNG NHAÂN.
 20. TÌNH HÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ TCMTLÑ ÔÛ VIEÄT NAM TÖØ 1975 ÑEÁN 1986. • ÑAÂY LAØ GIAI ÑOAÏN RAÁT KHOÙ KHAÊN, SAU CHIEÁN TRANH, KHOÂNG COØN VIEÄN TRÔÏ, PHAÛI TRAÛ NÔÏ, BÒ CAÁM VAÄN, CÔ CHEÁ TAÄP TRUNG BAO CAÁP KHOÂNG COØN THÍCH HÔÏP. SAÛN XUAÁT TRÌ TREÄ. • HAÀU NHÖ KHOÂNG COÙ XAÂY DÖÏNG LÔÙN, CHUÛ YEÁU LAØ SÖÛA CHÖÕA, KHAÉC PHUÏC HÖ HOÛNG SAU CHIEÁN TRANH. • MTLÑ TRONG CAÙC XNCN XUOÁNG CAÁP , SUY THOAÙI NGHIEÂM TROÏNG.
 21. TÌNH HÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ TCMTLÑ ÔÛ VIEÄT NAM TÖØ NAÊM 1986 ÑEÁN NAY. • COÂNG NGHIEÄP PHAÙT TRIEÅN, ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI VAØ TRONG NÖÔÙC VAØO CN TAÊNG. • XAÂY DÖÏNG MÔÙI HAØNG TRAÊM KHU CHEÁ XUAÁT, KCN TAÄP TRUNG, KHU COÂNG NGHEÄ CAO, VÔÙI HAØNG NGAØN XNCN CAÙC NGAØNH KHAÙC NHAU, CN NHEÏ CHIEÁM TYÛ LEÄ CAO (79,4%). • CAÙC KCN HAÀU HEÁT ÑÖÔÏC QUI HOAÏCH VAØ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HAÏ TAÀNG ÑOÀNG BOÄ. • MTLÑ TRONG KCN VAØ CAÙC XNCN ÑÖÔÏC QUAN TAÂM, MOÄT SOÁ XNCN COÙ MTLÑ ÑAÏT CHAÁT LÖÔÏNG CAO VEÀ CAÛ HAI MAËT NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC.
 22. CT DÖÔÏC PHAÅM OPV. KCX LINH TRUNG 2
 23. KHU COÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM- SINGAPORE BÌNH DÖÔNG
 24. KHU COÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM- SINGAPORE BÌNH DÖÔNG
 25. • 1/ GIAI ÑOAÏN TÖØ NÖÛA CUOÁI TK-17 ÑEÁN ÑAÀU TK-20 (GIAI ÑOAÏN TÍCH LUYÕ TÖ BAÛN) • COÂNG NGHIEÄP PHAÙT TRIEÅN TÖÏ PHAÙT, THIEÁU QUI HOAÏCH. • MÖÙC ÑOÄ OÂ NHIEÃM CAO TAÏI CAÙC ÑOÂ THÒ COÂNG NGHIEÄP. • CUOÁI GIAI ÑOAÏN XUAÁT HIEÄN NHÖÕNG YÙ TÖÔÛNG ÑAÀU TIEÂN VEÀ QUI HOAÏCH ÑOÂ THÒ COÂNG NGHIEÄP
 26. 2/ GIAI ÑOAÏN TÖØ ÑAÀU TK-20 ÑEÁN CUOÁI THAÄP KYÛ 60 CUÛA TK-20 • CN BAÉT ÑAÀU ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG COÙ QUI HOAÏCH (THEO CAÙC MOÂ HÌNH TP-CN TONY GARNIER, TP VÖÔØN E. HOWARD, TP TUYEÁN MITIULIN ) • HÌNH THÖÙC KIEÁN TRUÙC CN ÑÖÔÏC CHUÙ TROÏNG, NGOÂN NGÖÕ HÌNH KHOÁI HIEÄN ÑAÏI CUÛA COÂNG TRÌNH CN DAÀN THAY THEÁ HÌNH THÖÙC VAY MÖÔÏN CUÛA KIEÁN TRUÙC TRUYEÀN THOÁNG VAØ KIEÁN TRUÙC DAÂN DUÏNG.
 27. Bản vẽ của Ebenezer Howard mô tả Đô thị Vệ tinh - một cụm các Thành phố Vườn phát triển xung quanh một thành phố trung tâm. 72
 28. 1. KCN 2. Cây xanh cách ly 3. Khu ở 4. Công cộng
 29. Nhaø maùy thuoác laù. Haø-lan kts Brinkman & Vander Vlugt
 30. 3/ GIAI ÑOAÏN TÖØ THAÄP KYÛ 70 CUÛA TK-20 ÑEÁN NAY • CAÙC KHU CN ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG TAÄP TRUNG THEO QUI HOAÏCH HOAØN CHÆNH, TREÂN QUAN ÑIEÅM BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG SINH THAÙI VAØ PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG. • CAÙC MOÂ HÌNH KHU CN TAÄP TRUNG ÑA DAÏNG, PHUÏ THUOÄC MOÂ HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ: KHU CN TAÄP TRUNG, KHU CHEÁ XUAÁT, KHU SAÛN XUAÁT PHI THUEÁ QUAN, KHU KINH TEÁ MÔÛ V.V • RA ÑÔØI CAÙC BUSINESS PARK (THEÁ HEÄ 1,2,3,4): (KHU CN- INDUSTRIAL PARK, KHU COÂNG NGHEÄ CAO-HI-TECH, TECHNOLOGY PARK, KHU NHAØ KHO VAØ PHAÂN PHOÁI HAØNG HOÙA- WAREHOUSE, DISTRIBUTION PARK ) (BUSINESS PART ÑAÀU TIEÂN TREÂN THEÁ GIÔÙI XUAÁT HIEÄN TRONG TRÖÔØNG STANDFORD- HOA KYØ NAÊM 1951, COØN ÑÖÔÏC GOÏI LAØ THUNG LUÕNG SILICON)
 31. CAÙC THEÁ HEÄ BUSINESS PARK LAØM • THEÁ HEÄ THÖÙ NHAÁT: VIEÄC COÂNG VIEÂN LAØM LAØM VIEÄC VIEÄC C.COÄNG DÒCH VUÏ THEÁ HEÄ THÖÙ HAI: COÂNG VIEÂN (Laøm vieäc vaø coäng ñoàng) LAØM LAØM VIEÄC VIEÄC
 32.  THEÁ HEÄ THÖÙ BA: LAØM VIEÄC (Caùc ñôn vò phaùt trieån) COÂNG LAØM VIEÂN VIEÄC ÔÛ C.COÄNG DÒCH VUÏ LAØM LAØM VIEÄC VIEÄC MOÂI TRÖÔØNG V.HOÙA CAÛNH T. THAO QUAN LAØM VIEÄC ÔÛ  THEÁ HEÄ THÖÙ TÖ: (Nhöõng ngoâi laøng môùi) LAØM COÂNG ÔÛ VIEÄC COÄNG Ï LAØM ÔÛ COÂNG VIEÄC T.MAÏI VIEÂN DÒCH VUÏ
 33. QUI HOÏACH, KIEÁN TRUÙC, CAÛNH QUAN, MOÂI TRÖÔØNG, TIEÄN NGHI, DÒCH VUÏ COÂNG COÄNG, GIAO THOÂNG HOAØN HAÛO LAØM VIEÄC (SX, kinh doanh, thöông maïi, NCKH,coâng ngheä, caùc dòch vuï lieân quan) SOÁNG: NGHÆ NGÔI: (ñi laïi, (giaûi trí, thö gIaõn, giao tieáp xh, hoïat ñoäng TDTT, aên, nguû ) vaên hoùa ) BUSINESS PARK (CAÁU TRUÙC TOÅNG THEÅ HÔÏP NHAÁT)
 34. KHU COÂNG NGHIEÄP SINH THAÙI (XUAÁT HIEÄN CUOÁI THAÄP NIEÂN 80.TK 20) ÑAËC ÑIEÅM: • TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG: 1/ KHOÂNG HOAËC HAÏN CHEÁ SÖÛ DUÏNG NHIEÂN LIEÄU HOÙA THAÏCH. 2/ SÖÛ DUÏNG NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU CHO SAÛN XUAÁT COÙ QUAÙ TRÌNH KHAI THAÙC, SÔ CHEÁ TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG. 3/ TRAO ÑOÅI NAÊNG LÖÔÏNG THÖØA GIÖÕA CAÙC XNCN TRONG KHU COÂNG NGHIEÄP. SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG TAÙI SINH. 4/ SÖÛ DUÏNG NGUYEÂN LIEÄU, THÖÙ, PHEÁ LIEÄU, BAÙN THAØNH PHAÅM GIÖÕA CAÙC XNCN TRONG KCN. GIÖÕA XNCN VÔÙI VUØNG LAÂN CAÄN, SÖÛ DUÏNG NGUYEÂN LIEÄU TAÙI CHEÁ, NHAÈM TIEÁT KIEÄM TAØI NGUYEÂN VAØ CHI PHÍ VAÄN CHUYEÅN, GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 5/ GIAÛI PHAÙP QUI HOAÏCH, KIEÁN TRUÙC, COÂNG NGHEÄ ÑEÀU HÖÔÙNG ÑEÁN TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG.
 35. • THAÂN THIEÄN MOÂI TRÖÔØNG ( TÖÏ NHIEÂN, XH): 1. KHOÂNG GAÂY OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG (ÑAÁT, NÖÔÙC, KHOÂNG KHÍ, TIEÁN OÀN, AÙNH SAÙNG, THÒ GIAÙC ). ÑAÛM BAÛO CAÙC CHÆ TIEÂU VEÀ MOÂI TRÖÔØNG (BAO GOÀM CAÙC CHÆ TIEÂU CHUNG VAØ RIEÂNG) 2. ÑAÛM BAÛO SÖÏ PHAÙT TRIEÅN HAØI HOØA, BEÀN VÖÕNG VÔÙI CAÙC KHU VÖÏC CHÖÙC NAÊNG KHAÙC TRONG ÑOÂ THÒ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN. 3. ÑAÛM BAÛO PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG.
 36. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP SINH THAÙI TREÂN THEÁ GIÔÙI • THEO SOÁ LIEÄU THOÁNG KEÂ NAÊM 2001, THEÁ GIÔÙI COÙ KHOAÛNG 100 DÖÏ AÙN KCN SINH THAÙI. • BAÉC MYÕ: MYÕ, CANADA ( KHOAÛNG 40 DÖÏ AÙN) • CHAÂU AÂU: ÑAN MAÏCH, AÙO, CHLB ÑÖÙC CHAÂU AÙ: THAÙI LAN, NHAÄT BAÛN, TRUNG QUOÁC ( KHOÛANG 60 DÖÏ AÙN) • ÑAËC BIEÄT THAÙI LAN COÙ NHIEÀU DÖÏ AÙN KCN SINH THAÙI NHAÁT TRONG SOÁ CAÙC NÖÔÙC NAØY. • VIEÄT NAM CHÖA COÙ DÖÏ AÙN NAØO ÑÖÔÏC XEÁP HAÏNG.
 37. NHAØ MAÙY L’OREÙAL- AULNAY SOU BOIS 1991 RENAULT BUILDING – ANH. KTS NORMAN FOSTER KTS VALODE& PISTRE NHA MAÙY VALEO ELECTRICAL SYSTEMS, MEXICO. KTS. DAVIDB BRODY
 38. Xu höôùng phaùt trieån coâng nghieäp ngaøy nay: Chuyeân moân hoaù vaø hôïp taùc hoaù, moät coâng trình coù nhieàu coâng naêng, coù theå söû duïng cho nhieàu ngaønh Thoáng nhaát hoùa vaø ñònh hình hoaù cao trong xaây döïng nhö :keát caáu, coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng. Coù söï lieân thoâng toát trong thieát keá, vaät lieäu xaây döïng, thi coâng. 87
 39. Söû duïng khoâng gian linh hoaït, cô ñoäng vaø töông thích. Trang thieát bò maùy moùc thay ñoåi nhanh nhöng nhaø vaø coâng trình thì phaûi oån ñònh, gaây nhieàu maâu thuaãn. Taïo ra nhaø coù khoâng gian roäng lôùn, löôùi coät roäng coù theå thay ñoåi thieát bò maùy moùc maø khoâng thay ñoåi bao che. Söû duïng caùc thieát bò baùn loä thieân vaø loä thieân. 89
 40. KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LÔC
 41. Nghệ thuật tạo hình trong khu công nghiệp chưa được chú trọng từ tổng thể khu công nghiệp đến các nhà máy.
 42. Các yếu tố về hội họa, điêu khắc, các thông tin thị giác. . . Hầu như chưa được đầu tư ở mọi quy mô từ tổng thể toàn khu đến nhà xưởng, phòng sản xuất
 43. KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 1 95
 44. -Nước thải của khu công nghiệp được dẫn theo cống thoát nước rồi đến nhà máy xử lý nước thải cách khu công nghiệp 400m về hướng đông nam.
 45. Khu ở cho công nhân - Hiện nay một số khu ở cho công nhân được quan tâm và xây dựng, đáp ứng được yêu cầu của lao động.
 46. 4. CƠ SỞ HẠ TẦNG:
 47. CÁC KHU BUSINESS PARK ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI: Silicon Valley Là phần phía Nam vùng vịnh Sanfrancisco, Bắc Cali. Rộng khoảng 3.240 ha và đang tiếp tục mở rộng. Được coi là Business Park đầu tiên trên thế giới, và là điển hình về sự hợp tác phát triển thành công giữa trường đại học (nghiên cứu, đào tạo) với doanh nghiệp (sản xuất, kinh doanh, thương mại).
 48. Khu Beeston Business Park Tại Nottingham, rộng khoảng 20ha, được xây dựng để phục vụ cho các công ty công nghệ hàng đầu như Siemens, Ericsson and Atos Origin. Khu vực có thể cung cấp 1 loạt các không gian tiện nghi cho ăn ở, làm việc, và cả hơn 60.000 ft2 văn phòng cho thuê hạng A. Khu bảo tồn Attenborough, nơi thư giãn, nghỉngơi lý tưởng sau giờ làm Tiện nghi công cộng cho người sử dụng Khung cảnh thơ mộng
 49. by Richard Rogers & Partnership Khu Chiswick Place, London Rộng khoảng 13,35ha, được xây dựng với chức năng chính là khu văn phòng chất lượng cao. Khung cảnh đẹp đến nỗi bạn có thể làm thơ
 50. Các công trình được thiết kế với giàn không gian linh hoạt và hiện đại, gắn kết với thiên nhiên bên ngoài một cách hoàn hảo. Cảnh quan được đặc biệt chăm chút đến từng ngọn cỏ.
 51. Khu Stockley, London Rộng khoảng 162ha, được xây dựng với chức năng chính là khu văn phòng chất lượng cao, công nghiệp nhẹ, nhà kho và sân golf 18 lỗ. Đây là 1 sự chuyển đổi hoàn hảo, từ vùng khai thác sỏi bị bỏ hoang, không giá trị, thành 1khu business park thành công nhất Châu Âu.
 52. Khu Marina, SanFrancisco Rộng khoảng 267ha, được xây dựng với chức năng chính là khu văn phòng thương mại công nghệ cao, trung tâm bán lẻ, khách sạn, đơn vị ở, dịch vụ công cộng.
 53. Cummings Research Park Khu nghỉ dưỡng cao cấp ??? Osaka Business Park Khu bảo tồn tựnhiên ???
 54. Được chăm chút từchi tiết nhỏ đến cả công trình
 55. Mural painted in 2000 by Fred Lenz on the silos in Midland, Ontario, Canada.
 56. Bạn có muốn ăn trưa sau giờ làm công nhân ở khu Business Park này không?
 57. I.4. PHAÂN BOÁ CAÙC XNCN A. NHÖÕNG ÑOÅI MÔÙI CÔ BAÛN TRONG VIEÄC PHAÂN BOÁ CAÙC XNCN 1.Cô sôû ñeå tieán haønh phaân boá: . Caùc XNCN caàn cung caáp nguyeân vaät lieäu . Caàn löïc löôïng lao ñoäng . Giao thoâng vaän chuyeån . Caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaùc, ñieän, caáp thoaùt nöôùc . Qui hoaïch vuøng kinh teá vaø khu coâng nghieäp nhaèm taïo saûn phaåm coâng nghieäp. . Chaát löôïng cao - giaù thaønh thaáp > ñaït hieäu quaû kinh teá. 114
 58. 2.Nhöõng nguyeân taéc phaân boá . Caàn boá trí XNCN gaàn vuøng nguyeân vaät lieäu. . Gaàn vaø thuaän tieän thò tröôøng tieâu thuï . Gaàn khu kyõ thuaät ñieän nöôùc. . Gaàn vaø thuaän tieän caùc nguoàn nhaân löïc. Löu yù vieäc phaân boá daân cö ñoàng ñeàu vaø hôïp lyù. . Baûo ñaûm tính ñieàu hoaø, caân ñoái (neáu quaù taäp trung coâng nghieäp thì aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng, saûn phaåm toàn ñoïng, cuõng nhö maát caân baèng nhaân löïc). 115
 59. B. PHAÂN LOAÏI VAØ HÔÏP NHOÙM CAÙC XÍ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP: Theo ngaønh ngheà saûn xuaát. 116
 60. Theo quy moâ soá taàng nhaø, soá nhòp:  XNø coâng nghieäp moät taàng  XN coâng nghieäp nhieàu taàng  XNø coâng nghieäp coù soá taàng hoãn hôïp  Nhaø coâng nghieäp moät nhòp  Nhaø coâng nghieäp nhieàu nhòp. 117
 61. Moät soá sô ñoà maët caét minh hoïa 120
 62. Maët caét ngang Maët caét doïc Moät soá sô ñoà maët caét minh hoïa 121
 63. Theo möùc ñoä oâ nhieãm:  XN coâng nghieäp saïch  XN coâng nghieäp coù möùc ñoä oâ nhieãm trung bình  XN coâng nghieäp coù möùc ñoä oâ nhieãm cao • Ñaây laø hình thöùc phaân loaïi hay ñöôïc ñeà caäp tôùi bôûi noù quyeát ñònh vieäc boá trí cuûa KCN so vôùi khu daân cö cuõng nhö caùc bieän phaùp ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän veà moâi tröôøng. • Möùc ñoä veä sinh coâng nghieäp cuûa KCN phuï thuoäc chuû yeáu vaøo loaïi hình coâng nghieäp boá trí trong KCN. 122
 64. Theo ñaëc ñieåm quaûn lyù:  Khu coâng nghieäp  Khu cheá xuaát  Khu coâng ngheä kyõ thuaät cao. 123
 65. Phaân loaïi theo quy moâ dieän tích: nhỏ, trung bình, lôùn .Khu coâng nghieäp coù quy moâ nhoû : thöôøng coù dieän tích ñeán 50 ha; .Khu coâng nghieäp coù quy moâ trung bình : 50 – 200 ha ; .Khu coâng nghieäp coù quy moâ lôùn : 200 – 500 ha ; Trong toång soá 67 KCN ñaõ ñöôïc caáp pheùp xaây döïng ôû Vieät Nam:  KCN coù quy moâ ñeán 50 ha chieám tyû leä nhoû – 13,4%  KCN coù quy moâ 50 – 200 ha chieám tyû leä lôùn nhaát 62,7%  KCN coù quy moâ 200 – 500 ha chieám tyû leä 22,4%  Chæ coù 1 KCN coù quy moâ lôùn hôn 500 ha – KCN Phuù Myõ I vôùi dieän tích 954 ha. Trong moät ñoâ thò coù theå coù nhieàu KCN vôùi quy moâ khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän phaùt trieån coâng nghieäp cuõng nhö quy moâ ñaát ñai, heä thoáng haï taàng kyõ thuaät vaø xaõ hoäi keøm theo. 124
 66. HÔÏP NHOÙM CAÙC XNCN . Caùc XNCN coù tính chaát vaø ñaëc ñieåm gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng.Ví duï : deät - may - ñoà chôi. . Caùc XNCN coù nguyeân lieäu söû duïng gioáng nhau hoaëc cuøng moät daïng. Ví duï : luyeän kim. . Caùc XNCN coù moái quan heä saûn xuaát vôùi nhau. Khi qui hoaïch, ngöôøi ta thöôøng hôïp nhoùm treân cuøng moät khu vöïc.Ví duï : mía ñöôøng- vaùn eùp – boät giaáy . 125
 67. Cuïm - Khu coâng nghieäp: taäp trung caùc XNCN trong moät khu vöïc quy hoaïch, coù ranh giôùi nhaát ñònh taïo thaønh cuïm - khu coâng nghieäp. Cuïm-Khu CN coù theå boá trí theo chuyeân ngaønh hoaëc ña ngaønh. 126
 68. Phaân bieät: Cuïm coâng nghieäp khaùc vôùi nhoùm caùc XNCN ôû ñaëc ñieåm cô baûn sau : ° Cuïm coâng nghieäp: laø söï hôïp thaønh cuûa caùc XNCN coù ñaëc ñieåm gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau thuoäc nhieàu ngaønh coâng nghieäp khaùc nhau ñöôïc boá trí treân cuøng moät laõnh thoå. Chuùng coù caùc coâng trình chung nhö heä thoáng giao thoâng , kho baõi, nhaø phuùc lôïi. ° Khu coâng nghieäp: taäp hôïp nhieàu cuïm CN tuyø theo tính chaát vaø quy moâ cuûa ñoâ thò . Moät TP coù theå coù moät hoaëc nhieàu khu CN, phuï thuoäc vaøo quy hoaïch chung cuûa vuøng vaø thaønh phoá. 127
 69. C. KHAÙI NIEÄM QUY HOAÏCH XÍ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP TRONG ÑOÂ THÒ Qui hoaïch khu vaø cuïm khu coâng nghieäp: phaàn lôùn caùc thaønh phoá treân theá giôùi, ñöôïc hình thaønh tröôùc tieân treân yeáu toá saûn xuaát coâng nghieäp, nhu caàu xaõ hoäi vaø giao thoâng vaän taûi. 129
 70. • Trong cô caáu thaønh phaàn khu coâng nghieäp bao goàm: 130
 71. Boá trí khu CN trong thaønh phoá: . Thaønh phoá trung bình, nhoû: coù töø 01 ñeán 02 khu CN. . Thaønh phoá lôùn vaø cöïc lôùn thì nhieàu hôn tuøy theo QH . Thaønh phoá nhoû vaø môùi, soá daân cö döôùi 50.000 ngöôøi thì khi thieát keá phaûi toå chöùc moät khu CN gaén chaët vôùi ñieåm daân cö. . Ñoái vôùi thaønh phoá trung bình vaø môùi, daân cö töø 50 ñeán 100 ngaøn daân neân boá trí hai khu CN. Phaûi ñaûm baûo boá trí sao khoâng cho chia caét khu daân cö * Vaán ñeà noåi leân hieän nay laø oâ nhieãm moâi tröôøng (khoâng khí, nöôùc, tieáng oàn ) ngöôøi ta chia XNCN ra laøm 5 nhoùm theo möùc ñoä giaûm daàn: I II III IV V 131
 72. Boá trí XNCN theo quan heä giöõa khu coâng nghieäp vôùi khu daân cö, chia laøm ba nhoùm: . Nhoùm I: Nhöõng khu CN boá trí XA so vôùi khu daân cö (XN caáp I, caáp II veà maët ñoäc haïi) nhö luyeän kim cô khí naëng, hoaù chaát, daàu moû, khai khoaùng . Nhoùm II: Nhöõng khu CN boá trí GAÀN giôùi haïn laõnh thoå (XN caáp III, veà maët oâ nhieãm khoaûng an toaøn 500m, XNCN caáp IV, khoaûng caùch 300m vaø nhöõng XN caáp V khoâng ñoäc haïi, nhöng ñoøi hoûi vaän chuyeån giao thoâng ñöôøg saét, ví duï nhö nhaø maùy cô khí trung bình, deät , thöïc phaåm . Nhoùm III: Nhöõng khu CN NAÈM TRONG khu daân cö, nhöõng xí nghieäp khoâng thaûi ra ñoäc haïi, khoâng gaây oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát, khoaûng caùch an toaøn laø 50 m, ví duï xí nghieäp kyõ thuaät ñieän töû, döôïc phaåm 132
 73. Kích thöôùc laõnh thoå cuûa caùc khu coâng nghieäp caàn tính toaùn qui moâ hôïp lyù, traùnh taäp trung quaù möùc, chuù yù ñeán heä thoáng giao thoâng ñöôøng phoá. Caàn tính toaùn soá löôïng lao ñoäng sao cho 80% - 90% lao ñoäng ñi ñeán nôi laøm vieäc döôùi 40 phuùt (ñoái vôùi thaønh phoá lôùn) vaø 30 phuùt (ñoái vôùi thaønh phoá nhoû) Xaây döïng caùc khu nhaø ôû cho coâng nhaân gaàn xí nghieäp. Taïi vuøng giaùp ranh hay ñaàu moái giao thoâng thöôøng boá trí caùc coâng trình phuïc vuï coâng nhaân (nhaø aên, cöûa haøng, saân theå duïc theå thao, ) 133