Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa - Huỳnh Văn Tới

ppt 29 trang ngocly 03/06/2021 130
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa - Huỳnh Văn Tới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_quan_ly_nha_nuoc_ve_van_hoa_huynh_van_toi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa - Huỳnh Văn Tới

 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA HUỲNH VĂN TỚI (Theo giáo trình về “QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC” do HVHC QG ban hành) Huỳnh Văn Tới 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH I. VH & VAI TRÒ CỦA VH TRONG PHÁT TRIỂN 1. KHÁI NIỆM 2. VAI TRÒ CỦA VH TRONG PHÁT TRIỂN 3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO Huỳnh Văn Tới 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH 1. ĐỐI TƯỢNG QL 2. YÊU CẦU CỦA QL II. NỘI DUNG QLNN VỀ VĂN HÓA 3. NỘI DUNG QL 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY 5.KIỂM TRA, GIÁM SÁT Huỳnh Văn Tới 3
 4. I. 1. KHÁI NIỆM CULTUS (gieo trồng) AGRICULTURE CULTURE (Nông nghiệp) 文化 (Văn hóa) THEO CÁI ĐẸP Vì lợi ích mười năm: Trồng cây! Vì lợi ích trămHu ỳnăm:nh Văn T ớTrồngi người! 4
 5. I. 1. KHÁI NIỆM TỪ CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA: • Sự sáng tạo và các giá trị tích lũy • Của con người • Vì sự phát triển của con người • Gắn với cộng đồng người. Huỳnh Văn Tới 5
 6. 1. Toàn thể những thành tựu của loài người trong sản xuất, xã hội và tinh thần. 2. Sự hiểu biết về sự vật hay về cách xử thế tích luỹ bằng việc học tập có hệ thống hoặc thấm nhuần đạo đức và các phép tắc lịch sự. 3. Văn minh. TỰ ĐIỂN TIẾNG VIỆT (NXB KHXH, Hà Nội – 1997, trang 1154) Huỳnh Văn Tới 6
 7. “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những dụng cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. (HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, NXB CTQG, 2000, tập 3, trang 431) Huỳnh Văn Tới 7
 8. “Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của cá nhân và cộng đồng) trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu - những đặc tính riêng của dân tộc”. ĐỊNH NGHĨA CỦA UNESCO (Tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học của Liên hiệp quốc) Huỳnh Văn Tới 8
 9. THẢO LUẬN Internet ? • Tính hiện đại? • Tính văn hóa? Internet là phương tiện kỹ thuật hiện đại của con người: Thế giới gần nhau lại,Huỳnh con Văn T ớngườii dễ xa nhau ra! 9
 10. 2. VAI TRÒ CỦA VH I. TRONG PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN PHÁT MỤC TIÊU CON TRIỂN VĂN HÓA NGƯỜI KINH TẾ GIÁ TRỊ Huỳnh VănVẬT Tới CHẤT 10
 11. 2. VAI TRÒ CỦA VH I. TRONG PHÁT TRIỂN - Mục tiêu của phát triển, đồng thời là nền tảng và động lực của phát triển. - Phát triển tiềm năng “con người” và tiềm năng trí tuệ của con người. - Là nội lực trong giao lưu, đối ngoại, tự VĂN HÓA vệ. - Nguồn lực của sáng tạo và nâng cao năng suất lao động. - Định hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ. - Tham gia vào việc lựa chọn con đường phát triển của cộng đồng. Huỳnh Văn Tới 11
 12. 3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO I. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐƯỜNG LỐI VĂN HOÁ CỦA ĐẢNG THỐNG NHẤT SÁNG TỎ PHÁT TRIỂN PHÙ HỌP Huỳnh Văn Tới 12
 13. Đề cương văn hóa 1943: Văn hóa lấy khoa học, dân tộc, đại chúng làm cốt lõi. Đại hội văn nghệ 1957: XD nền VH mới với nội dung XHCN và tính chất dân tộc. ĐƯỜNG LỐI ĐƯỜNG QUAN ĐIỂM CỦA CỦA ĐẢNG ĐIỂM QUAN Đại hội Đảng VI (1986): XD nền văn hóa văn nghệ XHCN đậm đà bản sắc dân tộc. Huỳnh Văn Tới 13
 14. Cương lĩnh xây dựng đất nước (1991): Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người. ĐƯỜNG LỐI ĐƯỜNG Đại hội Đảng VII (1991): Nền VH tiên tiến, đậm đà BSDT là nền tảng tinh thần QUAN ĐIỂM CỦA CỦA ĐẢNG ĐIỂM QUAN của XH, là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời là mục tiêu của CNXH. Huỳnh Văn Tới 14
 15. ĐH VIII (1996): XD và PT nền văn hóa tiên tiến, đậm đà BSDT, XD con người VN về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, XD môi trường VH lành mạnh. NQ TW5 (khóa VIII): Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và ĐƯỜNG LỐI ĐƯỜNG quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đười sống tinh thần cao đẹp, trình độ QUAN ĐIỂM CỦA CỦA ĐẢNG ĐIỂM QUAN dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắcHuỳnhlên VănCNXH Tới . 15
 16. Đại hội IX (2001): Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người VN phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. ĐƯỜNG LỐI ĐƯỜNG Đại hội X (2006): Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa QUAN ĐIỂM CỦA CỦA ĐẢNG ĐIỂM QUAN VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Huỳnh Văn Tới 16
 17. TRUYỀN THỐNG CÁ NHÂN DÂN TỘC GIA ĐÌNH CỘNG ĐỒNG CON VH ĐẢNG THẤM SÂU NGƯỜI CÁCH MẠNG LĨNH VỰC ĐỊA BÀN TINH HOA NHÂN LOẠI CNXH QUAN HỆ TINH THẦN DÂN TRÍ KHOA HỌC DG – NM – CAO ĐẸP HuCAOỳnh Văn Tới PHÁT TRIỂN CB – DC - VM17
 18. 3. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO I. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 2. Đảm bảo dân chủ, 3. Văn hóa mới - bảo tự do cho sáng tạo tồn, phát huy truyền và hoạt động VH. thống. Đa dạng trong thống nhất. 1. CT – KT – VH 5. Nâng cao tính dưới sự lãnh đạo QUAN ĐIỂM & chiến đấu: Bảo vệ của Đảng. TƯ TƯỞNG giá trị cao đẹp, chống phi văn hóa. 6. Xã hội hóa (chống 4. Kế thừa phát huy giá thương mại hóa hoạt trị VH dân tộc – giao động văn hóa). lưu, tiếp thu tinh hoa VH nhân loại. Huỳnh Văn Tới 18
 19. THẢO LUẬN Tình huống “In sang băng lậu” Quản lý nhà nước thế nào? • Tư tưởng văn hóa • Hành vi văn hóa? Huỳnh Văn Tới 19
 20. II. 1. ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ LỄ HOẠT ĐỘNG HỘ BẢOI VĂN HÓA: TỒN, - Hành vi BẢO - Định lượng TÀNG - Nhận thấy - Kết quả cụ thể VĂN HÓA - Dự đoán được NGHỆ THUẬT THÔNG TIN, CỔ ĐỘNG, BÁO CHÍ, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO TƯ TƯỞNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC, LÝ TƯỞNG, LỐI SỐNG,TẬP QUÁN LÒNGHuỳnh YÊU Văn TNƯỚC,ới NHÂN ÁI, PHÁP LUẬT 20
 21. II. 1. ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ • Quản lý nhà nước về văn hóa là quản lý các hoạt động văn hóa bằng chính sách và pháp luật. • Gắn chặt với công tác giáo dục tư tưởng và vận động, tuyên truyền. • Kết hợp quản lý nhà nước về kinh tế. Huỳnh Văn Tới 21
 22. II. 2. YÊU CẦU 1. Thực hiện quyền lực Nhà nước gắn liền với công tác tư tưởng. 2. Trách nhiệm của Nhà nước:Minh bạch, công bằng, Chức năng quản lý gắn với phục vụ, trách nhiệm nhà nước gắn với trách nhiệm cộng đồng. 3. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền, lợi ích, trách nhiệm và sự tham gia của dân. 4. Đảm bảo tính đa dạng trong thống nhất của nền văn hóa đa dân tộc. 5. Kết hợp hài hòa hiệu quả kinh tế, chính trị, văn hóa trong quản lý. Huỳnh Văn Tới 22
 23. II. 3. NỘI DUNG QUẢN LÝ A. XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THỐNG NHẤT BẰNG PHÁP LUẬT CÔNG ƯỚC & LUẬT LUẬT CHO NHỮNG ĐIỀU CẤM QUỐC TẾ CÁC LĨNH VỰC HỘI NHẬP 12 LĨNH VỰC 5 ĐIỀU CẤM WTO CỤ THỂ Huỳnh Văn Tới 23
 24. II. 3. NỘI DUNG QUẢN LÝ 1. Sáng tạo giá trị văn hóa. 2. Bảo tồn, phát huy tài sản văn hoá. 3. Phát triển văn hóa cơ sở. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH CHÍNH THỐNG HỆ B. BAN HÀNH VÀ THỰC THI THI BANTHỰC VÀ HÀNH B. 4. Giao lưu văn hóa quốc tế. Huỳnh Văn Tới 24
 25. II. 3. NỘI DUNG QUẢN LÝ 5. Hiện đại hóa kỹ thuật và phương pháp sản xuất, phân phối sản phẩm văn hoá. 6. Đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. 7. Đảm bảo ngân sách, điều kiện pháp lý cho phát triển văn hóa. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH CHÍNH THỐNG HỆ B. BAN HÀNH VÀ THỰC THI THI BANTHỰC VÀ HÀNH B. 8. Nâng cao tính tự quản và phân cấp quản lý văn hóa. Huỳnh Văn Tới 25
 26. II. 3. NỘI DUNG QUẢN LÝ - Giáo dục PHÂN BỔ - Khoa học NGÂN SÁCH - Văn hóa - nghệ thuật - Hoat động nghệ thuật LĨNH VỰC - Nghiên cứu, sưu tầm, ƯU TIÊN bảo tồn, bảo tàng. - Thư viện, xuất bản, - Ngân sách Nhà nước NGUỒN NGÂN - Phi Chính phủ. SÁCH - Của dân. - Theo phân cấp quản CƠ CHẾ QUẢN lý. - CT mục tiêu: Bộ LÝ Huỳnh Văn Tới VHTT và Sở VHTT. 26 C. ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TÀI QUẢN LÝ ĐẦU VÀ C. TƯ
 27. II. 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐÀI TIẾNG ĐÀI TH VN BỘ VHTT NÓI VN UBND TỈNH (TP) SỞ VHTT UBND HUYỆN SÓNG, (TP,TX) PHÒNG VHTT MẠNG? UBND XÃ (P,TT) HuỳnhBAN Văn TVHTTới 27
 28. II. 5. KIỂM TRA, GIÁM SÁT KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG TƯ TƯỞNG VĂN HÓA PHÒNG NGỪA VĂN HOÁ GIÁM SÁT Huỳnh Văn Tới 28
 29. CÂU HỎI: • Trình bày suy nghĩ của mình về quản lý Nhà nước đối với hoạt động Internet hiện nay! • Trình bày suy nghĩ của mình về quản lý nhà nước đối với văn hóa trong hội nhập WTO?. Huỳnh Văn Tới 29