Bài giảng Kế hoạch đấu thầu – Sơ tuyển nhà thầu - Lưu Trường Văn

pdf 32 trang ngocly 24/05/2021 1311
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kế hoạch đấu thầu – Sơ tuyển nhà thầu - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_ke_hoach_dau_thau_so_tuyen_nha_thau_luu_truong_van.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kế hoạch đấu thầu – Sơ tuyển nhà thầu - Lưu Trường Văn

 1. K ho ch ñu th u – Sơ tuy n nhà th u Bài gi ng lưu hành ni b 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 1
 2. Hoï vaø teân : LÖU TRÖÔØNG VAÊN Naêm sinh : 1965 Giaùo duïc: Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management , Asian Institute of Technology (AIT ), Thailand, 2002. Ti n s chuyeân ngaønh K thu t & Qu n lý xây dng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích và th m ñnh ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn, Phöông phaùp nghieân cöùu, Kinh teá xaây döïng ðin tho i di ñng: 0972016505 Email: luutruongvan@gmail.com Website: 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 2
 3. Thông báo mi th u ði vi ñu th u rng rãi không có sơ tuy n, ph i th c hi n ñă ng ti thông báo mi th u (theo mu hưng dn ca B K ho ch và ðu tư) trên Báo ðu th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin ñin t v ñu th u; ñi vi ñu th u qu c t thì còn ph i ñă ng ti ñng th i trên mt t báo ti ng Anh ñưc phát hành rng rãi. Ngoài vi c ñă ng ti theo quy ñnh trên có th ñă ng ti ñng th i trên các ph ươ ng ti n thông tin ñi chúng khác 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 3
 4. H th ng d li u thông tin v ñu th u 1. Fax ca V Qu n lý ðu th u, B K ho ch và ðu tư 84-4-8230452 2. Trang Web ca B K ho ch và ðu tư: 3. ða ch th ư ñin t ca V Qu n lý ðu th u, B K ho ch và ðu tư: dauthau@mpi.gov.vn 4. Báo ðu th u ca Nhà nưc do B K ho ch và ðu tư qu n lý ñưc phát hành rng rãi trên ph m vi toàn qu c 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 4
 5. B¸o ®Êu thÇu 1.Tê b¸o vÒ ®Êu thÇu: Liªn hÖ ph¸t hµnh : Sè 2, Hoµng V¨n Thô, Ba §×nh, Hµ Néi (P207 nhµ B) §iÖn tho¹i: 080.43069 Fax: (84.4) 8230452 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 5
 6. Website Qu¶n lý Nh n−íc vÒ §Êu thÇu 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 6
 7. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§6) 1. K ho ch ñu th u ph i ñưc ng ưi có th m quy n phê duy t bng văn bn sau khi phê duy t quy t ñnh ñu tư ho c phê duy t ñng th i vi quy t ñnh ñu tư trong tr ưng hp ñ ñiu ki n ñ làm cơ s pháp lý cho ch ñu tư t ch c la ch n nhà th u, tr gói th u cn th c hi n tr ưc khi có quy t ñnh ñu tư. Ng ưi phê duy t k ho ch ñu th u ph i ch u trách nhi m tr ưc pháp lu t v quy t ñnh ca mình . 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 7
 8. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§6) 2. K ho ch ñu th u ph i lp cho toàn b d án; tr ưng hp ch ưa ñ ñiu ki n và th t cn thi t thì ñưc phép lp k ho ch ñu th u cho mt s gói th u ñ th c hi n tr ưc. 3. Trong k ho ch ñu th u ph i nêu rõ s lưng gói th u và ni dung ca tng gói th u. Ni dung ca tng gói th u bao gm: a) Tên gói th u; b) Giá gói th u; c) Ngu n vn; d) Hình th c la ch n nhà th u; ph ươ ng th c ñu th u; ñ) Th i gian la ch n nhà th u; e) Hình th c hp ñng; g)8/22/2011 Th i gian th c hi n hGi ngp viên:ñ TS.ng. Lưu Tr ưng V ăn 8
 9. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§6) 4. Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i căn c theo tính ch t k thu t, trình t th c hi n, bo ñm tính ñng b ca d án và có quy mô gói th u hp lý . Mi gói th u ch có mt h sơ mi th u và ñưc ti n hành ñu th u mt ln. Mt gói th u ñưc th c hi n theo mt hp ñng; tr ưng hp gói th u gm nhi u ph n ñc lp thì ñưc th c hi n theo mt ho c nhi u hp ñng. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 9
 10. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§) ðiu 9. Căn c lp k ho ch ñu th u 1. Quy t ñnh ñu t ư và các tài li u ñ ra quy t ñnh ñu t ư; Gi y ch ng nh n ñă ng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ñu t ư. ði v i các công vi c chu n b d án thì căn c theo quy t ñnh c a ng ưi ñng ñu c ơ quan chu n b d án. 2. ðiu ưc qu c t ho c v ăn b n th a thu n qu c t ñi v i các d án s dng v n ODA. 3. Thi t k d toán ñưc duy t (n u có). 4. Ngu n v n cho d án. 5. Các v ăn b n pháp lý khác liên quan (n u có). 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 10
 11. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§) ðiu 10. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch ñu th u Ni dung c a t ng gói th u bao g m: 1. Tên gói th u 2. Giá gói th u 3. Ngu n v n 4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương thc ñu th u 5. Th i gian l a ch n nhà th u 6. Hình th c h p ñng 7. Th i gian th c hi n h p ñng 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 11
 12. KEÁ HOAÏCH ÑAÁU THAÀU CUÛA DÖÏ AÙN Tham kh o Thông tư ca B K ho ch – ðu tư V/v Hưng dn lp k ho ch ñu th u 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 12
 13. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA KEÁ HOAÏCH ÑAÁU THAÀU Giaù goùi thaàu Trong k ho ch ñu th u ph i nêu rõ s Ngu n vn lưng gói th u và ni dung ca tng gói th u. Th i gian la ch n nhà th u Ni dung ca tng Th i gian th c hi n hp ñng gói th u bao gm: Hình th c hp ñng Hình th c la ch n nhà th u; ph ươ ng th c ñu th u 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 13
 14. Ni dung ca gói th u 1- Tên gói th u : Cc, móng công trình chính (gói th u XL01) 2- Giá tr gói th u : 1.235.350.000 VN ñng 3- Ngu n tài chính th c hi n : NS thành ph 4- Hình th c LCNT và PTAD : ðu th u rng rãi trong nưc, 01 túi h sơ 5- Th i gian t ch c ñu th u : Trong quý II/07 6- Lo i hp ñng : Hp ñng tr n gói 7- Th i gian th c hi n hp ñng : 65 ngày. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 14
 15. Ni dung ca gói th u 1- Tên gói th u : TTB phòng khám bnh (gói th u HH 01) Gm 3 lô th u : Lô 1 : Máy siêu âm Lô 2 : máy X-quang Lô 3 : máy ñin tim 2- Giá tr gói th u : 432.000.000 VN ñng 3- Ngu n tài chính th c hi n : NS thành ph 4- Hình th c LCNT và PTAD : ðu th u rng rãi trong nưc, 01 túi h sơ 5- Th i gian t ch c ñu th u : Trong quý II/07 6- Lo i hp ñng : Hp ñng tr n gói 7- Th i gian th c hi n hp ñng : 65 ngày. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 15
 16. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 1. Trách nhi m trình duy t Ch ñu t ư có trách nhi m trình k ho ch ñu th u lên ng ưi quy t ñnh ñu t ư ho c ng ưi ñưc u quy n quy t ñnh ñu t ư xem xét, phê duy t; ñng th i g i cho c ơ quan, t ch c th m ñnh; trưng h p trình k ho ch ñu th u lên Th tưng Chính ph , ch ñu t ư còn ph i g i cho b qu n lý ngành ñ có ý ki n b ng v ăn b n trình Th tưng Chính ph xem xét, phê duy t. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 16
 17. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 1. Trách nhi m trình duy t ði v i các gói th u d ch v tư vn ñưc th c hi n tr ưc khi có quy t ñnh ñu t ư thì ch ñu t ư, ñơ n v ñưc giao nhi m v chu n b d án có trách nhi m trình k ho ch ñu th u lên ng ưi ñng ñu c ơ quan mình ( ng ưi giao nhi m v ) ñ xem xét, phê duy t. Trong tr ưng h p này, ng ưi ñng ñu c ơ quan liên quan ch u trách nhi m ch ñnh m t ñơ n v tr c thu c t ch c th m ñnh k ho ch ñu th u tr ưc khi phê duy t. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 17
 18. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 2. H sơ tr ình duy t a) Văn b n trình duy t k ho ch ñu th u bao g m nh ng n i dung sau ñây: - Ph n công vi c ñã th c hi n bao g m nh ng công vi c liên quan t i chu n b d án v i giá tr tương ng và căn c pháp lý ñ th c hi n; - Ph n công vi c không áp d ng ñưc m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy ñnh t ðiu 18 ñn ðiu 24 c a Lu t ðu th u và ðiu 97 c a Lu t Xây d ng; 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 18
 19. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 2. H sơ tr ình duy t a) Văn b n trình duy t k ho ch ñu th u bao g m nh ng ni dung sau ñây: - Ph n k ho ch ñu th u bao g m nh ng công vi c hình thành các gói th u ñưc th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy ñnh t ðiu 18 ñn ðiu 24 ca Lu t ðu th u và ðiu 97 c a Lu t Xây d ng , k c các công vi c nh ư rà phá bom mìn, xây d ng khu tái ñnh cư, b o hi m công trình, ñ ào t o; cơ s ca vi c chia d án thành các gói th u. ði v i t ng gói th u, ph i b o ñm có ñ các n i dung quy ñnh t i ðiu 10 Ngh ñnh này. Tr ưng h p không áp d ng ñu th u r ng rãi thì ph i nêu rõ lý do. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 19
 20. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 2. H sơ tr ình duy t Tr ưng h p c n thi t ph i l p k ho ch ñu th u cho m t ho c m t s gói th u ñ th c hi n tr ưc theo quy ñnh t i kho n 2 ðiu 6 c a Lu t ðu th u thì trong văn bn trình duy t v n ph i bao gm các n i dung nh ư quy ñnh t i kho n này. b) Tài li u kèm theo v ăn b n trình duy t Khi trình duy t k ho ch ñu th u, ch ñu t ư ph i gi kèm theo b n ch p các tài li u làm c ăn c lp k ho ch ñu th u theo quy ñnh t i ðiu 9 Ngh ñnh này. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 20
 21. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§) ðiu 12. Th m ñnh và phê duy t k ho ch ñu th u 1. Th m ñnh k ho nh ñu th u a) Th m ñnh k ho ch ñu th u là vi c ti n hành ki m tra, ñ ánh giá các n i dung theo quy ñnh t i ðiu 9, ðiu 10 và ðiu 11 Ngh ñnh này. b) Cơ quan, t ch c th m ñnh k ho ch ñu th u ph i l p báo cáo k t qu th m ñnh trên c ơ s tuân th quy ñnh t i ðiu 65 c a Lu t ðu th u trình ng ưi quy t ñnh ñu t ư phê duy t. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 21
 22. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§) 2. Phê duy t k ho ch ñu th u Ng ưi quy t ñnh ñu t ư ho c ñưc u quy n quy t ñnh ñu t ư ho c ng ưi ñng ñu c ơ quan chu n b d án có trách nhi m phê duy t k ho ch ñu th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n ñưc báo cáo c a c ơ quan, t ch c th m ñnh. Vi c phê duy t k ho ch ñu th u thu c trách nhi m c a Th tưng Chính ph ñưc th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 22
 23. SƠ TUY N NHÀ TH U Ngh ñnh 85/2009/Nð-CP 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 23
 24. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 1. L p h sơ mi s ơ tuy n Bên m i th u l p h sơ mi s ơ tuy n trình ch ñu t ư phê duy t. H sơ mi s ơ tuy n bao gm thông tin ch dn v gói th u và các yêu c u sau ñây ñi v i nhà th u: a) Yêu c u v năng lc k thu t; b) Yêu c u v năng lc tài chính; c) Yêu c u v kinh nghi m. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 24
 25. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 1. L p h sơ mi s ơ tuy n Tiêu chu n ñánh giá h sơ d sơ tuyn ñưc xây dng theo tiêu chí "ñt", "không ñt" và cn ñưc nêu trong h sơ mi s ơ tuy n, bao g m tiêu chu n ñi v i t ng yêu c u v năng lc k thu t, v năng lc tài chính và v kinh nghi m. ði v i gói th u xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng, tr tng th u thi t k , tiêu chu n ñánh giá h sơ d sơ tuyn còn ph i phù hp v i yêu cu v ñiu ki n n ăng l c ho t ñng xây d ng theo quy ñnh c a pháp lu t v xây d ng. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 25
 26. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 2. Thông báo m i s ơ tuy n Thông báo m i s ơ tuy n (k c ti ng Anh ñi vi ñu th u qu c t ) ph i ñưc ñă ng t i trên Báo ðu th u 3 k ỳ liên ti p và trên trang thông tin ñin t v ñu th u. Ngoài vi c ñă ng t i theo quy ñnh trên có th ñăng ti ñng th i trên các ph ươ ng ti n thông tin ñi chúng khác. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 26
 27. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 2. Thông báo m i s ơ tuy n H sơ mi s ơ tuy n ñưc cung c p mi n phí cho các nhà th u k t ngày ñu tiên ñă ng t i thông báo m i s ơ tuy n và ñưc kéo dài ñn th i ñim ht h n n p h sơ d sơ tuyn (ñóng s ơ tuy n). Tr ưng h p bên m i th u không phát hành h sơ mi sơ tuy n theo quy ñnh ho c th c hi n b t k ỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ mi s ơ tuy n s b x lý theo quy ñnh t i ñim m kho n 1 ðiu 65 Ngh ñnh này. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 27
 28. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d sơ tuyn Th i gian chu n b h sơ d sơ tuyn t i thi u là 10 ngày ñi v i ñu th u trong n ưc và 20 ngày ñi v i ñu th u qu c t , k t ngày ñu tiên phát hành h sơ mi s ơ tuy n. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 28
 29. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d sơ tuyn Bên m i th u ti p nh n h sơ d sơ tuyn do các nhà th u n p và qu n lý theo quy ñnh. H sơ d sơ tuyn ñưc n p theo ñúng yêu c u nêu trong h sơ mi s ơ tuy n s ñưc m công khai ngay sau th i ñim ñóng s ơ tuy n. H sơ d sơ tuyn ñưc g i ñn sau th i ñim ñóng s ơ tuy n là không h p l và b lo i. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 29
 30. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 4. ð ánh giá h sơ d sơ tuyn Vi c ñánh giá h sơ d sơ tuyn do bên m i th u th c hi n theo tiêu chu n ñánh giá nêu trong h sơ mi s ơ tuy n. 5. Trình và phê duy t k t qu sơ tuyn Bên m i th u ch u trách nhi m trình ch ñu tư phê duy t k t qu sơ tuyn. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 30
 31. ðiu 14. Trình t th c hi n s ơ tuy n (Nð) 6. Thông báo k t qu sơ tuyn Sau khi ch ñu t ư phê duy t k t qu sơ tuyn, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n v kt qu sơ tuyn ñn các nhà th u tham d sơ tuyn và mi t t c nhà th u trúng sơ tuy n tham gia ñu th u. 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 31
 32. Xin caûm ôn! Chuùc caùc baïn, caùc anh chò ñaït nhieàu thaønh quaû toát trong coâng taùc ! 8/22/2011 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 32