Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Tiến độ của dự án - Nguyễn Duy Long

pdf 33 trang ngocly 24/05/2021 1960
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Tiến độ của dự án - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_chuong_5_tien_do_cua_du_an_nguyen_du.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Tiến độ của dự án - Nguyễn Duy Long

 1. 9/9/2009 Qu n Lý D Án XD Ch ươ ng 5: Ti n Đ ca D Án ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 1 Ni dung • S cn thi t ca lp ti n đ • Nh ng nguyên tc lp k ho ch và ti n đ • Trách nhi m ca các bên • Ph ươ ng pháp lp ti n đ • Ph ươ ng pháp ti n đ mng • Lp mng t cơ cu phân chia công vi c • n đnh th i gian th c hi n công vi c th c t • ng dng ca máy tính • H th ng mã hóa ti n đ ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 2 1
 2. 9/9/2009 Ti n Đ ca D Án S CN THI TCALP TI NĐ ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 3 Vì sao lp ti n đ? (1/4) • D án hoàn thành đúng hn • Các công vi c không b gián đo n/ch m tr • Gi m thi u các công vi c ph i làm li • Hn ch nh m ln và sai lm • Tăng mc đ hi u bi t ca mi ng ư i v tình tr ng ca d án • Báo cáo ti n trình d án có ý nghĩa và đúng hn • Có th đi u khi n d án thay vì b d án đi u khi n Ngu ồn: Đỗ T. X. Lan, 2008, tr. 81 ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 4 2
 3. 9/9/2009 Vì sao lp ti n đ? (2/4) • Bi t đư c th i gian th c hi n các ph n vi c chính ca d án • Bi t đư c cách th c phân ph i chi phí ca d án • Xác đnh rõ trách nhi m và quy n li ca mi ng ư i • Bi t rõ ai làm? làm gì? khi nào? và chi phí bao nhiêu? • Hp nh t các công vi c đ đm bo ch t lư ng d án theo yêu cu ca ch đu tư Ngu ồn: Đỗ T. X. Lan, 2008, tr. 81 ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 5 Vì sao lp ti n đ? (3/4) ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 6 3
 4. 9/9/2009 Vì sao lp ti n đ? (4/4) ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 7 Ti n Đ ca D Án NGUYÊN TC VÀ TRÁCH NHI M ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 8 4
 5. 9/9/2009 Nh ng nguyên tc khi lp ti n đ • Bt đu lp k ho ch tr ư c khi bt đu công vi c • Ph i hp vi nh ng ng ư i tham gia d án vào quá trình lp k ho ch và ti n đ • Chú tr ng đn các mt ca d án: quy mô, ch t lư ng, th i gian và chi phí • Ti n đ ph i linh đng • Ph i bi t rng ti n đ là k ho ch th c hi n nên không th nào đúng chính xác • Ti n đ ph i đơn gi n, lo i b nh ng chi ti t không phù hp • Ti n đ s vô dng nu nh ư không đư c ph bi n ti các bên tham gia Ngu ồn: Đỗ T. X. Lan, 2008, tr. 83 ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 9 Trách nhi m ca các bên tham gia • Ch đu t ư: xác đ nh ngày hoàn thành d án, xác đnh m c đ ưu tiên c a các công vi c • Đơn v thi t k : l p ti n đô thi t k phù h p v i ti n đ ca bên ch đu t ư có xét đ n m c đ ưu tiên c a công vi c • Nhà th u thi công: l p ti n đ cho t t c công tác thi công theo yêu c u c a h p đ ng bao g m c công tác cung ng và v n chuy n v t t ư (có xét đ n m i quan h qua l i gi a các th u ph và ph i h p s dng nhân công, máy thi công) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 10 5
 6. 9/9/2009 Ti n đ ca d án S PHÂN CPCA TI NĐ ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 11 S phân cp ca ti n đ K ho ch cp 1 Ti n đ tng th (Master Schedule) K ho ch cp 2 Ti n đ chi ti t (Detailed Schedule) K ho ch cp 3 Ti n đ 3 tu n ti (3-week lookahead) Ngu ồn: Ph ỏng theo Meredith và Mantel, 2003 ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 12 6
 7. 9/9/2009 Ti n Đ ca D Án CÁC PH ƯƠ NG PHÁP LP TI NĐ ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 13 Ph ươ ng pháp lp ti n đ • Ph thu c vào qui mô ca d án • Mc đ ph c tp ca d án • Th i gian hoàn thành d án • Kh năng ca nhóm QLDA • Yêu cu ca pháp lý, hp đng, ch đu tư • Lo i d án (nhà ca, cu đư ng, v.v.) • Cp qu n lý ti p nh n ti n đ • v.v. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 14 7
 8. 9/9/2009 Ph ươ ng pháp lp ti n đ • Bi u đ màu (Color Graph) • Ti n đ ngang – Ti n đ ngang (Bar Chart, Gantt Chart) – Ti n đ ngang liên kt (Linked Bar Chart) • Ti n đ mng – Ph ươ ng pháp đư ng găng (CPM) – PERT (Program Evaluation and Review Technique) – GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) • Ti n đ tuy n tính (xiên, dây chuy n) (Linear scheduling, line of balance, location-based scheduling) • Kt hp ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 15 Bi u đ màu Ngu ồn: Bộ Giao Thông California, ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 16 8
 9. 9/9/2009 Bi u đ màu Ngu ồn: Internet ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 17 Bi u đ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cppha móng Ct thép móng Đ BT móng Ch ưa thi công Đang thi công Đã thi công ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 18 9
 10. 9/9/2009 Bi u đ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cppha móng Ct thép móng Đ BT móng Ch ưa thi công Đang thi công Đã thi công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 19 Bi u đ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cppha móng Ct thép móng Đ BT móng Ch ưa thi công Đang thi công Đã thi công ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 20 10
 11. 9/9/2009 Bi u đ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cppha móng Ct thép móng Đ BT móng Ch ưa thi công Đang thi công Đã thi công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Bi u đ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cppha móng Ct thép móng Đ BT móng Ch ưa thi công Đang thi công Đã thi công ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 12. 9/9/2009 Lp Ti n Đ ca D Án TI NĐ NGANG ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Ti n đ ngang • Mi công tác = mt thanh ngang • Chi u dài ca thanh = th i gian ca công tác • Tr c hoành = tr c th i gian • Không bi u di n mi liên h gi a các công tác • Có th thêm vào: – Mũi tên đng = trình t công vi c – Thanh ngang nh hơn (hay đư ng đt khúc) = float ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 13. 9/9/2009 Ti n đ ngang Công Vi ệc Tu ần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chu Nn bị Hệ thống thoát nước Móng đ ường Nền đường Mặt đường ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Ti n đ ngang • Đc đi m: – d đc, d hi u nh ưng khó cp nh t – không th hi n mi quan h gi a các công tác – là ph ươ ng pháp hi u qu lp ti n đ tng th ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 14. 9/9/2009 Lp Ti n Đ ca D Án PH ƯƠ NG PHÁP ĐƯ NG GĂNG ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Ph ươ ng pháp đư ng găng • Đc đi m: – đòi hi nhi u k thu t đ lp và s dng – cung cp nhi u thông tin chi ti t hơn – có 2 lo i: • Sơ đ mng công vi c trên mũi tên (AOA) • Sơ đ mng công vi c trên nút (AON) Sơ đ mng theo quan h (PDM) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 15. 9/9/2009 • Các công tác từ WBS • Công tác đư ng tr ư c công tác này đợi công tác gì • Th i gian bao lâu – Th i gian là ng u nhiên – CPM là ph ươ ng pháp tt đnh – PERT xem xét tính không ch c ch n – Mô ph ng • Gi đnh tài nguyên không gi i hn ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 29 • Đư c phát tri n nh ng năm 50 ca th k XX bi công ty DuPont . • Ph ươ ng pháp tt đnh đ lp ti n đ • Hai lo i mng: – Arrow Diagramming Method (ADM) hay Activity-on-Arrow (AOA) – Precedence Diagramming Method (PDM) hay Activity-on-Node (AON) • Nhi u ph n mm lp ti n đ (MS Project, Primavera, SureTrak, v.v.). Hu ht dùng PDM ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 16. 9/9/2009 Ph ươ ng pháp đư ng găng: Gi i thi u Hai phương pháp cơ bản để vẽ sơ đồ mạng CPM : • Sơ đồ mạng mũi tên hay sơ đồ mạng công việc trên mũi tên (ADM, AOA) Công vic Th hin • Sơ đồ mạng theo quan hệ hay sơ đồ mạng công việc trên nút (PDM, AON) Th hin Công vic ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 31 • Xác đnh th i gian ng n nh t mà d án có th hoàn thành • Xác đnh trình t công tác quan trong nh t đ hoàn thành d án • Phân tích hi u qu công tác nào là “nút c chai” (bottleneck) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 17. 9/9/2009 Công tác: vi c th c hi n mt công vi c cn thi t đ hoàn thành d án Mng: sơ đ th hi n mi quan h gi a các công tác đ hoàn thành d án (AOA hay AON) D B D F 3 5 B F A H 1 2 B’ 7 8 A H C G E 4 6 C E G AOA AON ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 • Lp danh sách các công tác  WBS • Ư c lư ng th i gian ca mi công tác (d li u, phán đoán, v.v.) • Xác đnh công tác đng tr ư c: thi t lp mi quan h gi a các công tác bng các câu hi sau cho mi công tác: • Các công tác nào đng tr ư c công tác này? • Các công tác nào theo sau công tác này? • Các công tác nào đng th i vi công tác này? ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 18. 9/9/2009 • Mũi tên bi u di n công tác – Công tác “bình th ư ng” đòi hi th i gian và tài nguyên – Công tác “o” bi u di n mi quan h • Nút bi u di n s ki n – Vài nút có th th hi n các s ki n “ct mc” (milestones) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 • Mi công tác ch đư c bi u di n mt và ch mt mũi tên. • Nút (s ki n) đư c đánh s không trùng lp. • Không có hai công tác nào có cùng c nút đu và nút cu i. – Các công tác o có th cn thi t ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 19. 9/9/2009 • Tr ư c khi bt đu mt công tác, tt c các công tác kt thúc nút đu ca công tác đó ph i hoàn thành. • Chi u dài ca mũi tên là không quan tr ng. • Mng ch đư c phép có mt nút kh i đu và nút kt thúc. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 1. Phát tri n logic tng bư c 2. Dùng công tác o nu cn thi t 3. Tránh đư ng ct nu có th 4. Đánh s nút khi hoàn thành mng 5. V mũi tên t trái qua ph i 6. S dng cách trình bày xuyên su t ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 20. 9/9/2009 Ei Li Mô t công tác Ej Lj i Th i gian j Ct Ký hi u nút ca AOA Ei: Th i đi m sm ca nút hay s ki n i = th i đi m sm nh t mà công tác ri nút đó có th bt đu Li: Th i đi m tr ca nút hay s ki n i = th i đi m tr nh t mà công tác vào nút đó có th hoàn thành ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 E 12 15 F Đánh s nút không đúng E 15 E’ 12 16 F S dng công tác o ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20
 21. 9/9/2009 STT Công tác Th i gian (ngày) Đng tr ư c 1 A 10 Không 2 B 2 A 3 C 10 B, E 4 D 5 Không 5 E 20 D 6 F 9 D 7 G 4 Không 8 H 12 G 9 I 7 F, H ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 41 H 2 12 5 I G F 4 7 9 D 1 5 3 7 E A C 20 10 10 B 4 2 6 V AOA ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 42 21
 22. 9/9/2009 Phân tích mng: chi u xuôi (forward pass) 4 H 16 2 12 5 I G F 4 7 9 0 D 5 35 1 5 3 7 E A C 20 10 10 10 B 25 4 2 6 Hư ng tính toán mng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 43 Phân tích mng: chi u ng ư c (backward pass) 4 16 H 16 28 2 12 5 I G F 4 7 9 0 0 D 5 5 35 35 1 5 3 7 E A C 20 10 10 10 23 B 25 25 4 2 6 Hư ng tính toán mng ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 44 22
 23. 9/9/2009 Đư ng găng và công tác găng/không găng 4 16 H 16 28 2 12 5 I G F 4 7 9 0 0 D 5 5 35 35 1 5 3 7 E A C 20 10 10 10 23 B 25 25 4 2 6 •Đư ng găng: D-E-C • Công tác găng: C, D, E • Công tác không găng: các công tác còn li ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 45 1. Đư ng găng thay đi th nào nu th i gian ca E và I tươ ng ng là 18 và 12 ngày? 2. Đư ng găng thay đi th nào nu th i gian ca G và H tươ ng ng là 10 và 18 ngày? 3. Hãy v và tính toán li AON khi E đng tr ư c I ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 46 23
 24. 9/9/2009 PDM dùng nút đ bi u di n công tác và mũi tên đ bi u di n quan h Early Start Duration Early Finish ES D EF Liên kt vi công Liên kt vi công tác tác đng tr ư c Activity Name đng sau LS TF LF Late Start Total Float Late Finish Ghi chú: Nếu cần thêm Free Float (FF), dùng ký hi ệu nút khác sẽ nói tại lớp ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 47 • Li n h ph thu c: – Finish-to-Start (F-S) – Finish-to-Finish (F-F) – Start-to-Start (S-S) – Start-to-Finish (S-F) • Không có ng dng th c ti n ca quan h S-F trong công nghi p xây dng • Lag: th i lư ng mà mt công tác theo sau hay b tr hoãn t s kh i đu hay kt thúc ca công tác đng tr ư c ca nó • Lead: th i lư ng mà mt công tác tr ư c s kh i đu hay kt thúc công tác đng sau ca nó ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 48 24
 25. 9/9/2009 Finish-to-Start A (Finish) B (Start) A ph i hoàn thành tr ư c khi B có th bt đu ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 49 Finish-to-Finish A (Finish) B (Finish) A ph i hoàn thành tr ư c khi B có th hoàn thành ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 50 25
 26. 9/9/2009 Start-to-Start A (Start) B (Start) A ph i bt đu tr ư c khi B có th bt đu ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 51 Start-to-Finish A (Start) B (Finish) A ph i bt đu tr ư c khi B có th hoành thành ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 52 26
 27. 9/9/2009 Lag and Lead A B Lag: 2 ngày A B Lead: 1 ngày hay Lag: -1 ngày Th i gian (ngày) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 53 Ti n đ kh i sm • Chi u xuôi (forward pass) • ES/EF xác đnh kh i sm và kt sm Ti n đ kh i mu n • Chi u ng ư c (backward pass) • LF/LS xác đnh kt mu n, tr th i gian công tác đ có kh i mu n ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 54 27
 28. 9/9/2009 • Đi n ES và EF theo chi u xuôi • Bt đu th i đi m 0 (hay 1) và cng th i gian ca công tác cho mi bư c • Khi hai hay nhi u công tác tr ư c mt công tác khác, th i đi m sm nh t đ công tác sau có th bt đu là th i đi m mu n nh t ca các kt sm ca các công tác tr ư c ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 55 • Đi n LF và LS theo chi u ng ư c • EF ca công tác cu i cùng cũng là LF ca công tác đó • LS bng LF tr th i gian ca công tác tươ ng ng • LS cacôngtác sau bng LF ca công tác tr ư c • Khi hai hay nhi ucông tác theo sau mt công tác khác, th i đi m mu n nh t công tác này có th hoàn thành là th i đi m sm nh t ca các kh i mu n ca các công tác sau ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 56 28
 29. 9/9/2009 • S khác nhau gi a ti n đ kh i mu n và kh i sm • Nh ng công tác có TF bng 0 là “găng” • Nu các công tác đó b tr thì d án s tr • Có th có hơn mt đư ng găng trong mt d án ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 57 No. Công tác Th i gian (ngày) Đng tr ư c 1 A 10 Không 2 B 2 A 3 C 10 B, E 4 D 5 Không 5 E 20 D 6 F 9 D 7 G 4 Không 8 H 12 G 9 I 7 F, H ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 58 29
 30. 9/9/2009 V PDM 10 2 A B 10 C 20 E 0 5 Project Start D Project Finish 9 F 7 I 4 G H ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 59 Phân tích mng: chi u xuôi 0 10 10 10 2 12 A B 25 10 35 C 5 20 25 E 0 0 0 0 5 5 35 0 35 Project Start D Project Finish 5 9 14 F 16 7 23 I 0 4 4 4 12 16 G H ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 60 30
 31. 9/9/2009 Phân tích mng: chi u ng ư c 0 10 10 10 2 12 A B 13 23 23 25 25 10 35 C 5 20 25 25 35 E 0 0 0 0 5 5 5 25 35 0 35 Project Start D Project Finish 0 0 0 5 5 9 14 35 35 F 16 7 23 19 28 I 28 35 0 4 4 4 12 16 G H 12 16 16 28 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 61 TF và đư ng găng 0 10 10 10 2 12 A B 13 13 23 23 13 25 25 10 35 C 5 20 25 25 0 35 E 0 0 0 0 5 5 5 0 25 35 0 35 Project Start D Project Finish 0 0 0 0 0 5 5 9 14 35 0 35 F 16 7 23 19 14 28 I 28 12 35 0 4 4 4 12 16 G H 12 12 16 16 12 28 ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 62 31
 32. 9/9/2009 1. Xem xét thêm ba câu hi trong ví d v AON cho ví d này 2. Hãy v và tính toán li PDM khi quan h S-F gi a D và E đư c đi thành: • S-F = -2 ngày (lag) • S-S = 5 ngày và F-F = 3 ngày (lag). ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 63 • Phân tích mng đ xác đnh công tác đng tr ư c và đư ng găng – Th nh tho ng nó không hu dng khi chuy n ti thông tin – Vì vy, ti n đ ngang có th dùng b sung • Hãy chuy n ti n đ AOA và PDM ca các ví d trên trong các tr ư ng hp: – Ti n đ kh i sm – Ti n đ kh i mu n ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 64 32
 33. 9/9/2009 Ti n Đ ca D Án (biên so n bi GVC ThS Đ Th Xuân Lan) H TH NG MÃ HÓA CÔNG TÁC ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 65 33