Bài giảng Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình - Lưu Trường Văn

pdf 97 trang ngocly 24/05/2021 1241
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_tien_do_cua_du_an_dau_tu_xay_dung_cong_tri.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình - Lưu Trường Văn

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM TRUNG TAÂM CPA QUQU NN LÝLÝ TITI NN ðð CCAA DDÖÏÖÏ AAÙÙNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp”Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng Quaûn lyù döï aùn xaây döïng” Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 1
 2. 1 Khái ni m ti n ñ d án ñu tư XDCT 2 Xác ñnh các công vi c và sp xp trình t th c hi n các công vi c ca d án 3 D trù th i gian và ngu n lc ca d án 4 Lp, phê duy t ti n ñ ca d án 5 Qu n lý ti n ñ ca d án 6 Ví d v lp ti n ñ ca d án 4 Bài tp v nhà v vi c lp ti n ñ ca d án Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 2
 3. 1.1. KHKH ÁÁII NINI MM TITI NN ðð CCAA DD ÁÁNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 3
 4. Lp ti n ñ là mt ngh chuyên nghi p Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 4
 5. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 5
 6. Lo i công vi c: Toàn th i gian Mc lươ ng: $55.000 - $ 70.000/năm Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 6
 7. Mô t công vi c: Ng ưi này ch u trách nhi m toàn di n trong vi c thi t lp và ki m soát ti n ñ ca mt d án ñưng ng dn khí ln. Yêu cu ph i có ti thi u 10 năm kinh nghi m • Phát tri n ti n ñ sơ b • Xác ñnh ñưng găng •Lp ti n ñ xây lp • Phát tri n bi u ñ ngu n lc • Phát tri n s giao ti p hi u qu và báo cáo vi nhân viên k thu t ca d án và khách hàng • Phát tri n ph ươ ng pháp ñnh lưng ti n trình th c hi n d án và theo dõi ngày hoàn thành Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 7
 8. Mô t công vi c: Ng ưi này ch u trách nhi m toàn di n trong vi c thi t lp và ki m soát ti n ñ ca mt d án ñưng ng dn khí ln. Yêu cu ph i có ti thi u 10 năm kinh nghi m • Phát tri n ti n ñ sơ b • Xác ñnh ñưng găng •Lp ti n ñ xây lp • Phát tri n bi u ñ ngu n lc • Phát tri n s giao ti p hi u qu và báo cáo vi nhân viên k thu t ca d án và khách hàng • Phát tri n ph ươ ng pháp ñnh lưng ti n trình th c hi n d án và theo dõi ngày hoàn thành Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 8
 9. Các k năng • 10 năm kinh nghi m trong lp ti n ñ các d án ñưng ng dn khí ñt t lúc bt ñu ñn lúc kt thúc d án • Ki n th c k thu t chuyên sâu và th c ti n trong thi t k •K sư công chánh ñưc ưu tiên nh ưng không bt bu c Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 9
 10. Các lo i ti n ñ Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 10
 11. Caùc loaïi tieán ñoä • Phuï thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa döï aùn • Möùc ñoä phöùc taïp cuûa döï aùn • Thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn – Tieán ñoä ngang – Tieán ñoä ma traän – Tieán ñoä maïng Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 11
 12. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ngang Coâng vieäc Tuaàn leã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chuaån bò Heä thoáng thoaùt nöôùc Moùng ñöôøng Neàn ñöôøng Maët ñöôøng Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 12
 13. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ngang • Deã ñoïc, deã hieåu nhöng khoù caäp nhaät • Khoâng theå hieän moái quan heä giöõa caùc coâng taùc • Laø phöông phaùp hieäu quaû laäp tieán ñoä toång theå Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 13
 14. Ngaøy baét ñaàu thöïc teá Ngaøy keát thuùc thöïc teá Thôøi gian thöïc teá 20/06/04 Sôn vaø 23/06/04 19/06/04 laùt 4 Traàn gaïch 21/06/04 treo 3 Caùc loaïi tieánTrình töï Caùcthao taùc moãi ñoä taàng – Tieán ñoä ma traän coâng Beâ taùc Ngaøy baét ñaàu döï kieán toâng khaùc Ngaøy keát thuùc döï kieán Beâ daàm, Thôøi gian döï kieán toâng saøn coät 1 0 9 ăn 14 ng V Soá taàng Soá ư u Tr 5 ư 4 ng: TS. L 3 n & gi 2 Biên so 1 B1
 15. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ma traän • Söû duïng ñoái vôùi nhaø nhieàu taàng • Deã hieåu, deã söû duïng • Thuaän tieän ñeå baùo caùo, caäp nhaät • Theå hieän ñöôïc trình töï thöïc hieän coâng vieäc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 15
 16. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä maïng – ñoøi hoûi nhieàu kyõ thuaät ñeå laäp vaø söû duïng – cung caáp nhieàu thoâng tn chi tieát hôn – coù 2 loaïi: • Sô ñoà maïng coâng vieäc treân muõi teân (Activity on arrow - AOA) • Sô ñoà maïng coâng vieäc treân nuùt (Activity on node - AON) Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 16
 17. START 0 Activity Code Hình 1: Sô ñoà maïng A. Excavate A 2 cuûa döï aùn “the B. Foundation Reliable Construction C. Rough wall Co. project” B 4 D. Roof E. Exterior plumbing F. Interior plumbing C 10 G. Exterior siding H. Exterior painting D 6 E 4 I 7 I. Electrical work J. Wallboard K. Flooring L. Interior painting G 7 F 5 M. Exterior fixtures N. Interior fixtures J 8 H 9 KL4 5 M 2 N 6 FINISH 0 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 17
 18. Hình 2: Sô ñoà maïng cuûa “Reliable’s project” ñöôïc tao ra bôûi MS Project. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 18
 19. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ TI N ð MAÏNG Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 19
 20. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ SÔ ÑOÀ MAÏNG Sô ñoà maïng laø ñoà thò goàm coù caùc nuùt vaø cung nhaèm dieãn taû moät quaù trình goàm nhieàu coâng vieäc coù lieân quan vôùi nhau theo moät trình töï nhaát ñònh Phaân loaïi: ª Sô ñoà maïng taát ñònh : caùc thoâng soá ñöôïc duøng ñeå tính toaùn sô ñoà maïng laø ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc vaø baát bieán trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc ª Sô ñoà maïng xaùc suaát: caùc thoâng soá ñöôïc duøng ñeå tính toaùn sô ñoà maïng chöa ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc, thöôøng chæ bieát ñöôïc giaù trò max, min, trung bình vaø phaân phoái xaùc suaát cuûa noù Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 20
 21. TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN: CAÙC NGUYEÂN TAÉC • Baét ñaàu laäp keá hoaïch tröôùc khi baét ñaàu coâng vieäc • Phoái hôïp vôùi nhöõng ngöôøi tham gia döï aùn vaøo quaù trình laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä • Chuù troïng ñeán: quy moâ, chaát löôïng, thôøi gian vaø chi phí. • Tieán ñoä phaûi linh ñoäng • Caàn hieåu roõ raèng tieán ñoä laø keá hoaïch thöïc hieän neân khoâng theå naøo ñuùng chính xaùc • Tieán ñoä phaûi ñôn giaûn, loaïi boû nhöõng chi tieát khoâng phuø hôïp • Tieán ñoä seõ voâ duïng neáu nhö khoâng ñöôïc phoå bieán ñeán caùc beân tham gia Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 21
 22. TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN: Traùch nhieäm cuûa caùc beân tham gia • Chuû ñaàu tö: Xaùc ñònh ngaøy hoaøn thaønh döï aùn, xaùc ñònh möùc ñoä öu tieân cuûa caùc coâng vieäc • Ñôn vò thieát keá: Laäp tieán ñoä thieát keá phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö coù xeùt ñeán möùc ñoä öu tieân coâng vieäc. • Nhaø thaàu thi coâng : Laäp tieán ñoä cho taát caû caùc coâng taùc thi coâng theo yeâu caàu cuûa hôïp ñoàng bao goàm caû coâng taùc cung öùng vaø vaän chuyeån vaät tö ( coù xeùt ñeán moái quan heä töông hoå giöõa caùc thaàu phuï vaø phoái hôïp söû duïng nhaân coâng, maùy thi coâng) Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 22
 23. TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN: Sô ñoà maïng coâng vieäc treân nuùt (sô ñoà maïng theo quan heä) - Moät soá ñònh nghóa Moät coâng vieäc maø coù thôøi gian baét ñaàu vaø coù thôøi Coâng taùc gian keát thuùc. Khôûi sôùm Thôøi ñieåm sôùm nhaát maø coâng taùc coù theå khôûi (ES) coâng . Keát sôùm Thôøi ñieåm sôùm nhaát maø coâng taùc coù theå hoaøn (EF) thaønh: EF = ES + D Keát muoän Thôøi ñieåm muoän nhaát maø coâng taùc coù theå hoaøn (LF) thaønh Thôøi ñieåm muoän nhaát maø coâng taùc coù theå khôûi coâng Khôûi muoän maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thaønh (LS) döï aùn döï kieán: LS = LF - D Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 23
 24. TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN: Sô ñoà maïng coâng vieäc treân nuùt (sô ñoà maïng theo quan heä) - Moät soá ñònh nghóa (tt) Thôøi gian döï kieán caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng taùc. Thôøi Thôøi gian (D) gian naøy coù keå ñeán taát caû caùc taøi nguyeân söû duïng cho coâng taùc ñoù. Döï tröõ toaøn Toång soá thôøi gian maø coâng taùc coù theå keùo daøi theâm maø khoâng phaàn (TF) laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn: TF = LF- EF = LS - ES Döï tröõ rieâng Toång soá thôøi gian maø coâng taùc coù theå keùo daøi theâm maø phaàn (FF) khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi ñieåm khôûi sôùm cuûa coâng taùc ñöùng sau: FFi=ESj- EFi (chæ soá i theå hieän coâng taùc ñöùng tröôùc), j theå hieän coâng taùc ñöùng sau) Ñöôøng gaêng Moät chuoãi saép xeáp caùc coâng taùc noái nhau trong sô ñoà maïng coù thôøi gian döï tröõ toaøn phaàn vaø rieâng phaàn baèng 0. Ñöôøng gaêng aán ñònh thôøi haïn hoaøn thaønh ngaén nhaát cuûa döï aùn. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 24
 25. CAÙC DAÏNG THÖÙC CUÛA SÔ ÑOÀ MAÏNG COÂNG VIEÄC TREÂN NUÙT (AON) ID D TF Caïnh khôûiName Caïnh keát ES EF LS LF LS TF LF ID Caïnh khôûiName Caïnh keát ES D EF Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 25
 26. – Finish-to-Start (F-S) – Finish-to-Finish (F-F) – Start-to-Start (S-S) – Start-to-Finish (S-F) Finish-to-Start A (Finish) B (Start) Coâng taùc A phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc khi coâng taùc B baét ñaàu Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 26
 27. Moái quan heä Chuù thích Finish to Start (FS) Moät coâng vieäc chæ coù theå khôûi coâng khi coâng vieäc ñöùng tröôùc (Predecessor) ñaõ keát thuùc. Start to Start (SS) Moät coâng vieäc chæ coù theå khôûi coâng khi coâng vieäc ñöùng tröôùc (Predecessor) ñaõ khôûi coâng. Finish to Finish (FF) Moät coâng vieäc chæ coù theå keát thuùc khi coâng vieäc ñöùng tröôùc (Predecessor) ñaõ keát thuùc. Start to Finish (SF) Moät coâng vieäc chæ coù theå keát thuùc khi coâng vieäc ñöùng tröôùc (Predecessor) ñaõ khôûi coâng. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 27
 28. Finish-to-Start A (Finish) B (Start) Coâng taùc A phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc khi coâng taùc B baét ñaàu Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 28
 29. Finish-to-Finish A (Finish) B (Finish) Coâng taùc A phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc khi coâng taùc B keát thuùc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 29
 30. Start-to-Start A (Start) B (Start) Coâng taùc A phaûi ñöôïc baét ñaàu tröôùc khi coâng taùc B baét ñaàu Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 30
 31. Start-to-Finish A (Start) B (Finish) Coâng taùc A phaûi baét ñaàu tröôùc khi coâng taùc B coù theå keát thuùc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 31
 32. Lag A B Lag: 2 days A B Lag: -1 day Time (days) Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 32
 33. CAÙC QUY TAÉC LAÄP SÔ ÑOÀ MAÏNG ª Sô ñoà maïng caàn coù daïng ñôn giaûn nhaát ª Nhöõng coâng taùc rieâng bieät khoâng ñöôïc coù truøng soá ª Caùc muûi teân trong sô ñoà maïng phaûi theo moät höôùng, khoâng ñöôïc quay trôû laïi söï kieän (coâng taùc) maø chuùng xuaát phaùt, noùi khaùc ñi laø khoâng ñöôïc laäp thaønh voøng kín (loop) ª Khoâng ñöôïc coù nhöõng coâng taùc maø khoâng coù coâng taùc naøo ñöùng tröôùc (tröø coâng taùc ñaàu tieân) ª Khoâng ñöôïc coù nhöõng coâng taùc maø khoâng coù coâng taùc naøo ñöùng sau (tröø coâng taùc cuoái cuøng) Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 33
 34. 2.2. XXáácc ññnhnh ccáácc côngcông vivi cc vvàà sspp xxpp trtr ììnhnh tt thth cc hihi nn ccáácc côngcông vivi cc ccaa dd áánn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 34
 35. Work Breakdown Structure (WBS) = Cu trúc phân chia công vi c • WBS là công c cơ bn ñ xác ñnh các công vi c và trình t th c hi n các công vi c ca d án • ð có WBS cho d án, chúng ta có th : – Dùng WBS ca các d án tươ ng t ri duy t li ñ phù hp vi d án ca chúng ta. ðây là cách ph bi n và hi u qu mà nh ng ng ưi làm QLDA th ưng hay s dng –S dng ý ki n chuyên gia ñ phát tri n 1 WBS ca d án hi n ti. –Da vào ki n th c chuyên môn cũng nh ư kinh nghi m ca các thành viên Ban Qu n lý d án (members of the project team) –Da vào s phán ñoán, chuyên môn, kinh nghi m ca bn thân Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 35
 36. WBS – Khái ni m • Laø moät heä thoáng thöù baäc maø trong ñoù caùc phaàn töû lôùn hôn ñöôïc phaân chia thaønh caùc phaàn töû nhoû hôn • Ñôn vò nhoû nhaát cuûa WBS laø goùi coâng vieäc (Work Package). Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 36
 37. WBS – Khái ni m • Laøm giaûm caùc quaù trình thi coâng phöùc taïp thaønh nhöõng chuoåi nhieäm vuï maø töø ñoù coù theå hoaïch ñònh • WBS trình baøy moät quaù trình thi coâng trong moät daïng thöùc cuûa thöù baäc theo muïc ñích, muïc tieâu vaø caùc coâng taùc – Nhaän daïng caùc coâng taùc maø phaûi ñöôïc hoaøn thaønh töø luùc baét ñaàu ñeán luùc keát thuùc döï aùn • Laø neàn taûng ñeå ñònh nghóa, hoaïch ñònh, toå chöùc vaø kieåm soaùt quaù trình thöïc hieän döï aùn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 37
 38. WBS – Khái ni m • Caùc coâng taùc trong WBS ñöôïc phaân chia maõi cho ñeán khi toaøn boä tieán trình thöïc hieän döï aùn ñöôïc hieån thò nhö laø moät heä thoáng cuûa caùc coâng vieäc rieâng bieät • Söï phaân chia cuûa caùc coâng vieäc seõ tieáp tuïc maõi cho ñeán khi khoâng coøn söï choàng cheùo nhau giöõa caùc coâng vieäc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 38
 39. WBS – Khái ni m • Moãi coâng taùc neân: – Tình traïng vaø söï hoaøn thaønh döï aùn deå daøng ñöôïc ño löôøng – Coù thôøi gian hoaøn thaønh cuï theå thôøi ñieåm baét ñaàu vaø thôøi ñieåm keát thuùc. – Deå daøng öôùc löoäng chi phí vaø thôøi gian – Coù 1 muïc ñích deå hieåu vôùi moïi ñoái töôïng coù lieân quan – Traùch nhieäm cho söï hoaøn thaønh coâng taùc ñaõ ñöôïc phaân coâng roõ raøng Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 39
 40. WBSWBS –– mumu ïïcc ñíñí chch ssöûöû dudu ïngïng • Xaùc ñònh caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän, ñònh roõ nhöõng chuyeân moân caàn thieát, hoã trôï cho vieäc löïa choïn thaønh vieân döï aùn, thieát laäp cô sôû ñeå laäp tieán ñoä • Laø phöông tieän lieân keát caùc coâng vieäc laïi vôùi nhau moät caùch hieäu quaû, ñaûm baûo khoâng boû soùt hay truøng laép • Moãi coâng vieäc treân ti n ñ ñöôïc hình thaønh töø moät coâng vieäc cuï theå treân WBS Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 40
 41. KEÁ HOAÏCH HOÄI NGHÒ CHÖÔNG TRÌNH VÒ TRÍ TIEÁP THÒ CHUÛ ÑEÀ TAØI LIEÄU NGÖÔØI NGAØY Nôi DANH BROCHURE Ñaêng kyù THUYEÁT SAÙCH TRÌNH NHAÄN CAÙC THIEÁT KEÁ DANH MUÏC ÑÖÔÏC CAÙC THIEÁT BÒ BROCHURE THÖ TÍN TAØI LIEÄU CAÀN LIEÂN LAÏC THIEÁT WBS CUÛA DÖÏ AÙN HOÄI NGHÒ Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 41
 42. Ví d: WBS – daïng bieåu ñeà muïc 1.0.0 Nhaø A 1.1.0 Keát caáu 1.1.1 Khung 1.1.2 Moùng ` 1.2.0 Heä thoáng ñieän 1.2.1 Ñöôøng daây 1.2.2 Thieát bò 1.3.0 Heä thoáng nöôùc 1.3.1 Heä thoáng caáp nöôùc 1.3.2 Heä thoáng thoaùt nöôùc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 42
 43. Ví d: WBS – daïng nhaùnh caây töø treân xuoáng Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 43
 44. QUYQUY MOÂMOÂ CUCU ÛAÛA WPWP Moãi goùi coâng vieäc neân laø : 1. Coù theå quaûn lyù – Quyeàn löïc cuï theå vaø traùch nhieäm cuï theå coù theå ñöôïc phaân coâng 2. Ñoäc laäp – Vôùi söï toái thieåu cuûa nhöõng caùi chung hoaëc söï phuï thuoäc vôùi caùc phaàn töû khaùc 3. Coù theå ño löôøng – Coù theå ño löôøng tieán trình. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 44
 45. SSpp xxpp trtr ììnhnh tt thth cc hihi nn ccáácc côngcông vivi cc ccaa dd áánn • ð sp xp trình t th c hi n các công vi c ca d án, chúng ta có th da vào: – Các d án tươ ng t ñã th c hi n xong – Ý ki n ca chuyên gia – Kinh nghi m, ki n th c ca tng thành viên Ban QLDA –S phán ñoán ca chính bn thân •• CCáácc ssơơ ññ khkh ii (flow(flow chart)chart) vv ccáácc hhngng mmcc chch íínhnh ccaa ccáácc dd áánn ññãã thth cc hihi nn ss hhuu ííchch chocho chch úúngng tata Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 45
 46. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 46
 47. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 47
 48. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 48
 49. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 49
 50. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 50
 51. 3. D trù th i gian và ngu n lc ca d án Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 51
 52. D trù th i gian hoàn thành tng công tác • Là mt công vi c quan tr ng • Là công vi c khó Ti sao? • ð có th ưc lưng th i gian hoàn thành (duration) tng công tác, chúng ta có th da vào: –D li u lưu tr v các d án tươ ng t ñã th c hi n – Ý ki n chuyên gia – ðnh mc nhân công (ðnh mc nhân công th c t ch không ph i ñnh mc nhân công trong Quy n ñnh mc d toán XD do B Xây Dng ban hành) –S phán ñoán ca chính bn thân ng ưi lp ti n ñ và tng thành viên Ban QLDA Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 52
 53. D trù ngu n lc cn thi t ñ hoàn thành tng công tác • Là mt công vi c quan tr ng • Là công vi c khó Ti sao? • ð có th d trù ngu n lc ñ hoàn thành tng công tác, chúng ta có th da vào: –D li u lưu tr v các d án tươ ng t ñã th c hi n – Ý ki n chuyên gia – ðnh mc ngu n lc (ðnh mc th c t ch không ph i ñnh mc ñã có trong Quy n ñnh mc d toán XD do B Xây Dng ban hành) –S phán ñoán ca chính bn thân ng ưi lp ti n ñ và tng thành viên Ban QLDA Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 53
 54. •Nu ng ưi lp ti n ñ d trù không ñúng th i gian hoàn thành tng công tác và ngu n lc cn ñ hoàn thành tng công tác thì chúng ta vn có ti n ñ d án. Nh ưng ti n ñ này không phù hp vi d án ca chúng ta . Và vì th chúng ta không th da vào ti n ñ nh ư th ñ ki m soát d án. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 54
 55. 4.4. LLpp,, phêphê duyduy tt titi nn ññ ccaa dd áánn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 55
 56. 4.1. CAÙC BÖÔÙC LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ MAÏNG Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 56
 57. Thieát laäp moät WBS Moät cô caáu phaân chia coâng vieäc (WBS) laø moät sô ñoà daïng caây Chung cö maø möùc ñoä chi tieát gia taêng töø treân xuoáng Coâng taùc Coâng taùc Coâng taùc döôùi neàn-moùng keát caáu khaùc Thieát laäp WBS ñeå nhaän daïng caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa keá hoaïch/tieán ñoä cuûa baïn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 57
 58. WBS – muïc ñích söû duïng • Xaùc ñònh caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän, ñònh roõ nhöõng chuyeân moân caàn thieát, hoã trôï cho vieäc löïa choïn thaønh vieân döï aùn, thieát laäp cô sôû ñeå laäp tieán ñoä • Laø phöông tieän lieân keát caùc coâng vieäc laïi vôùi nhau moät caùch hieäu quaû, ñaûm baûo khoâng boû soùt hay truøng laép • Moãi coâng vieäc treân ti n ñ ñöôïc hình thaønh töø moät coângBiên vieäc so n & cuï gi ng: theåTS. Lưu treânTr ưng V ă WBSn 58
 59. KEÁ HOAÏCH HOÄI NGHÒ CHÖÔNG TRÌNH VÒ TRÍ TIEÁP THÒ CHUÛ ÑEÀ TAØI LIEÄU NGÖÔØI NGAØY Nôi DANH BROCHURE Ñaêng kyù THUYEÁT SAÙCH TRÌNH NHAÄN CAÙC THIEÁT KEÁ DANH MUÏC ÑÖÔÏC CAÙC THIEÁT BÒ BROCHURE THÖ TÍN TAØI LIEÄU CAÀN LIEÂN LAÏC THIEÁT WBS CUÛA DÖÏ AÙN HOÄI NGHÒ Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 59
 60. Ví d: WBS – daïng bieåu ñeà muïc 1.0.0 Nhaø A 1.1.0 Keát caáu 1.1.1 Khung 1.1.2 Moùng ` 1.2.0 Heä thoáng ñieän 1.2.1 Ñöôøng daây 1.2.2 Thieát bò 1.3.0 Heä thoáng nöôùc 1.3.1 Heä thoáng caáp nöôùc 1.3.2 Heä thoáng thoaùt nöôùc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 60
 61. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 61
 62. Ví d: WBS – daïng nhaùnh caây töø treân xuoáng Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 62
 63. Thieát laäp moät danh saùch caùc coâng vieäc Söû duïng WBS cuûa baïn vaø caùc baûn veõ nhö laø moät caåm nang nhaèm höôùng daãn baïn thieát laäp ID Coâng taùc moät danh saùch cuûa caùc coâng taùc maø baïn caàn phaûi thöïc hieän 10000000 Chung cö ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa 12000000 Coâng taùc neàn baïn vaø muïc tieâu döï aùn 12100000 Ñaøo ñaát AÁn ñònh moät maõ soá nhaän daïng 12130000 Veùt & söûa hoá ñaøo (ID) cho moãi coâng taùc. Noù seõ giuùp baïn quaûn lyù thoâng tin toát hôn caùc thoâng tin veà tieán ñoä döï aùn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 63
 64. Nhaän daïng moái quan heä giöõa caùc coâng taùc Nhaän daïng laøm theá naøo caùc coâng taùc ñöôïc lieân heä ñeán moãi coâng taùc khaùc Coù 4 loaïi quan heä chính: – Baét ñaàu – Baét ñaàu (SS) Coâng taùc FS + 3 Coâng taùc – Baét ñaàu – Keát thuùc (SF) A B – Keát thuùc – Baét ñaàu (FS) – Keát tuùc – Keát thuùc (FF) SS Chuù yù ñeán moät soá tröôøng hôïp, baïn coù theå caàn moät Coâng taùc söï chaäm treã (lag) C Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 64
 65. Xaùc ñònh thôøi gian hoaøn thaønh coâng taùc Xaùc ñònh thôøi gian hoaøn thaønh coâng taùc (duration) cuûa moãi coâng taùc Baïn cuõng coù theå xaùc ñònh thôøi gian hoaøn thaønh coâng taùc döïa vaøo – Söï phaùn ñoaùn cuûa chính baïn – Kinh nghieäm töø nhöõng döï aùn tröôùc ñoù – Ñònh möùc thôøi gian Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 65
 66. Xaùc ñònh yeâu caàu nguoàn löïc vaø söï coù saún Nhaän daïng caùc nguoàn löïc maø baïn caàn phaûi coù ñeå hoaøn thaønh caùc coâng taùc Baïn coù theå xaùc ñònh nguoàn löïc yeâu caàu bôûi: – Söï phaùn ñoaùn cuûa chính baïn – Kinh nghieäm töø nhöõng döï aùn tröôùc ñoù – Ñònh möùc söû duïng taøi nguyeân Kieåm ra söï coù saún cuûa nguoàn löïc ñaõ yeâu caàu Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 66
 67. Thieát laäp tieán ñoä döï aùn Thieát laäp moät tieán ñoä döï aùn döïa vaøo thôøi gian hoaøn thaønh caùc coâng taùc moái quan heä töông hoã giöõa chuùng Coù 2 daïng tieán ñoä chính: – Sô ñoà heä thoáng (tieán ñoä maïng) – Tieán ñoä ngang Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 67
 68. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 68
 69. Hieäu chænh tieán ñoä döï aùn Thoâng thöôøng, baïn seõ phaûi hieäu chænh tieán ñoä döï aùn ban ñaàu vì – Khoâng ñuû nguoàn löïc – Thôøi gian thöïc hieän döï aùn quaù daøi Keùo daøi hoaëc ruùt ngaén thôøi gian hoaøn thaønh cuûa moät soá coâng taùc Chuù yù: – Ñeå ruùt ngaén thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn chæ neân ruùt ngaén thôøi gian hoaøn thaønh cuûa caùc coâng taùc gaêng – Ruùt ngaén thôøi gian hoaøn haønh cuûa nhöõng coâng taùc khoâng gaêng seõ voâ ích vì khoâng aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thaønh cuûa toaøn boä döï aùn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 69
 70. Chuù troïng ñeán caùc coâng taùc gaêng Chuù troïng ñeán caùc coâng taùc gaêng Moät coâng taùc gaêng neáu ñöôïc hoaøn thaønh chaäm treã seõ gaây ra söï caäm reã cho toaøn boä döï aùn Moät ñöôøng gaêng (a critical path) laø ñöôøng coù thôøi gian hoaøn thaønh daøi nhaát – Taát caû caùc coâng taùc treân nhaùnh naøy laø nhöõng coâng taùc gaêng – Moät söï trì hoaõn cuûa moät coâng taùc treân ñöôøng gaêng seõ gaây ra chaäm treã cho döï aùn ! Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 70
 71. Tieán ñoä döï aùn ñaõ saún saøng Xin chuùc möøng , tieán ñoä döï aùn cuûa baïn ñaõ saún saøng Ngay baây giôø baïn coù theå thöïc hieän tieán ñoä döï aùn cuûa baïn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 71
 72. CAÙC NGUYEÂN TAÉC QUAN TROÏNG Haõy nhôù raèng tieán ñoä laø keá hoaïch cho söï thöïc hieän vaø vì theá noù seõ khoâng bao giôø chính xaùc Giöõ tieán ñoä ñôn giaûn, loaïi tröø caùc chi tieát khoâng thích hôïp vaø ngaên chaën nhöõng keá hoaïch baát khaû thi Phoå bieán keá hoaïch ñeán taát caû caùc beân tham gia döï aùn. Moïi keá hoaïch seõ voâ giaù trò neáu caùc beân tham gia döï aùn khoâng bieát Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 72
 73. 4.2. LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 73
 74. Lôïi ích cuûa vieäc laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä (1) • Döï aùn hoaøn thaønh ñuùng haïn • Caùc coâng vieäc khoâng bò giaùn ñoaïn / chaäm treã • Giaûm thieåu caùc coâng vieäc phaûi laøm laïi • Haïn cheá nhaàm laãn vaø sai laàm • Taêng möùc ñoä hieåu bieát cuûa moïi ngöôøi veà tình traïng cuûa döï aùn • Baùo caùo tieán trình döï aùn coù yù nghóa vaø ñuùng haïn • Coù theå ñieàu khieån döï aùn thay vì bò döï aùn ñieàu khieån Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 74
 75. Lôïi ích cuûa vieäc laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä (2) • Coù theå ñieàu khieån döï aùn thay vì bò döï aùn ñieàu khieån • Bieát ñöôïc thôøi gian thöïc hieän caùc phaàn vieäc chính cuûa döï aùn • Bieát ñöôïc caùch thöùc phaân phoái chi phí cuûa döï aùn • Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi • Bieát roõ ai laøm? laøm gì? khi naøo? vaø chi phí bao nhieâu • Hôïp nhaát caùc coâng vieäc ñeå ñaûm baûo chaát löôïng döï aùn theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 75
 76. 5.5. QUQU NN LÝLÝ TITI NN ðð Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 76
 77. LLppd dáánn ThiThittk k ððuuth th uu Qu n lý Qu n lý Qu n lý ti n ti n ñ ti n ñ giai ti n ñ giai giai ñon ñon thi t ñon ñu lp d án k th u Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 77
 78. QuQu nn lýlý titi nn ññ giaigiai ññoonn llpp dd áánn •Căn c vào ti n ñ giai ñon lp d án ñã ñưc duy t ñ ti n hành qu n lý ti n ñ: – Ki m tra tng ti n ñ lp d án và ti n ñ chi ti t hàng tu n – Theo dõi, giám sát vi c th c hi n lp d án – Ki m tra s sai lch ti n ñ và nguyên nhân (nu có) – Yêu cu các bên ñiu ch nh ti n ñ cho các công vi c ch ưa th c hi n – Ch p thu n ñ ngh kéo dài ti n ñ (nu có) – ð ngh th ưng/ph t (nu có) PhPh ươươ ngng phph áápp EVEV ccóó thth hhuu ííchch trongtrong giaigiai ññoonn nnààyy Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 78
 79. QuQu nn lýlý titi nn ññ giaigiai ññoonn thithi tt kk •Căn c vào ti n ñ giai ñon thi t k ñã ñưc duy t ñ ti n hành qu n lý ti n ñ: – Ki m tra tng ti n ñ thi t k và ti n ñ chi ti t hàng tu n – Theo dõi, giám sát vi c th c hi n thi t k – Ki m tra s sai lch ti n ñ và nguyên nhân (nu có) – Yêu cu các bên ñiu ch nh ti n ñ cho các công vi c ch ưa th c hi n – Ch p thu n ñ ngh kéo dài ti n ñ (nu có) – ð ngh th ưng/ph t (nu có) PhPh ươươ ngng phph áápp EVEV ccóó thth hhuu ííchch trongtrong giaigiai ññoonn nnààyy nhnh ưưngng ccnn chch úú ýý vv tt ll %% hoho àànn thth àànhnh ttngng côngcông ttáácc Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 79
 80. QuQu nn lýlý titi nn ññ giaigiai ññoonn ññuu thth uu •Căn c vào ti n ñ giai ñon ñu th u (trong k ho ch ñu th u) ñã ñưc duy t ñ ti n hành qu n lý ti n ñ: – Ki m tra tng ti n ñ ñu th u và ti n ñ chi ti t hàng tu n – Theo dõi, giám sát vi c th c hi n ñu th u – Ki m tra s sai lch ti n ñ và nguyên nhân (nu có) – Yêu cu các bên ñiu ch nh ti n ñ cho các công vi c ch ưa th c hi n – Ch p thu n ñ ngh kéo dài ti n ñ (nu có) – ð ngh th ưng/ph t (nu có) PhPh ươươ ngng phph áápp EVEV ccóó thth hhuu ííchch trongtrong giaigiai ññoonn nnààyy nhnh ưưngng ccnn chch úú ýý vv tt ll %% hoho àànn thth àànhnh Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 80
 81. Ni dung qun lý ti n ñ thi công xây d ng công trình – ðiu 28, Ngh ñnh 12 /2009/Nð-CP • Công trình xây d ng tr ưc khi tri n khai phph ii ñưc lp ti n ñ thi công xây d ng. • Ti n ñ thi công xây d ng công trình ph i phù hp vi t ng ti n ñ ca d án ñã ñưc phê duy t. • ði v i công trình xây d ng có quy mô l n và th i gian thi công kéo dài thì ti n ñ xây d ng công trình ph i ñưc l p cho t ng giai ñon theo tháng, quý, năm. • Nhà th u thi công xây d ng công trình có ngh ĩa v lp ti n ñ thi công xây d ng chi ti t, b trí xen k kt hp các công vi c c n th c hi n nh ưng ph i bo ñm phù hp v i t ng ti n ñ ca d án. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 81
 82. Ni dung qun lý ti n ñ thi công xây d ng công trình – ðiu 28, Ngh ñnh 12 /2009/Nð-CP • Ch ñu t ư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát và các bên có liên quan có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n ñ thi công xây d ng công trình và ñiu ch nh ti n ñ trong trưng h p ti n ñ thi công xây dng mt s giai ñon b kéo dài nh ưng không ñưc làm nh h ưng ñn t ng ti n ñ ca d án. • Tr ưng h p xét th y t ng ti n ñ ca d án b kéo dài thì ch ñu t ư phph ii báo cáo ng ưi quy t ñnh ñu t ư ñ ñưa ra quyt ñnh vi c ñiu ch nh t ng ti n ñ ca d án. Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 82
 83. Ni dung qun lý ti n ñ thi công xây d ng công trình – ðiu 28, Ngh ñnh 12 /2009/Nð-CP • Khuy n khích vi c ñy nhanh ti n ñ xây d ng trên c ơ s bo ñm ch t l ưng công trình. • Tr ưng h p ñy nhanh ti n ñ xây d ng ñem li hi u qu cao hơn cho d án thì nhà th u xây d ng ñưc xét th ưng theo h p ñng . Tr ưng h p kéo dài ti n ñ xây d ng gây thi t h i thì bên vi ph m ph i b i th ưng thi t hi và b ph t vi ph m h p ñng . Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 83
 84. 6.6. VVíí dd vv vivi cc llpp titi nn ññ dd áánn Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 84
 85. Tên công tác Th i gian hoàn Công tác ñng tr ưc thành Start 0 A 7 Start B 6 A C 3 B D 4 C,H E 3 Start F 3 E G 2 E H 2 F,G Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 85
 86. Ti n ñ mng s ơ b ES EF Task A Task B Task C D = 7 D = 6 D = 3 LS LF Task D Start Finish D = 4 Task E Task F Task H D = 3 D = 3 D = 2 Task G D = 2 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 86
 87. Early start và Early finish Th c hi n tính toán chi u ñi (FORWARD PASS) ñ có ñư c Early start (ES) và early finish (EF) Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 87
 88. Early start và early finish 0 7 7 13 13 16 Task A Task B Task C D= 7 D = 6 D = 3 16 20 Task D Start Finish D = 4 0 3 3 6 6 8 Task E Task F Task H D = 3 D = 3 D = 2 3 5 Task G D = 2 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 88
 89. Late Start và Late Finish Th c hi n chi u v (BACKWARD PASS) ñ tình toán Late Start (LS) và Late Finish (LF) Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 89
 90. Late Start & Late Finish 0 7 7 13 13 16 Task A Task B Task C D = 7 D = 6 D = 3 0 7 7 13 13 16 16 20 Task D Start Finish D = 4 16 20 0 3 3 6 6 8 Task E Task F Task H D = 3 D = 3 D = 2 8 11 11 14 14 16 3 5 Task G D = 2 12 14 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 90
 91. Th i gian d tr toàn ph n (TF=Total Float, Total Slack) 0 0 0 0 7 7 13 13 16 Task A Task B Task C D = 7 D = 6 D = 3 0 7 7 13 13 16 0 16 20 Task D Start Finish D = 4 16 20 8 8 8 0 3 3 6 6 8 Task E Task F Task H D = 3 D = 3 D = 2 8 11 11 14 14 16 9 3 5 Task G D = 2 12 14 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 91
 92. ðưng g ăng = Critical Path Ni nh ng công tác có TF = 0 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 92
 93. ðưng g ăng - Critical Path 0 0 0 0 7 7 13 13 16 Task A Task B Task C D = 7 D = 6 D = 3 0 7 7 13 13 16 0 16 20 Task D Start Finish D = 4 16 20 8 8 8 0 3 3 6 6 8 Task E Task F Task H D = 3 D = 3 D = 2 8 11 11 14 14 16 9 3 5 Task G D = 2 12 14 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 93
 94. 7.7. BB ÀÀII TT PP VV NHNH ÀÀ Hãy lp ti n ñ ngang theo các công vi c ñu kh i sm cho 2 d án sau: Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 94
 95. D án 1: Xaây döïng moät coâng trình caáp nöôùc vôùi caùc coâng taùc chính nhö sau: Coâng taùc D (ngaøy) Kyù hieäu Coâng taùc tröôùc noù Khoan gieáng 4 A Khoâng coù Heä thoáng ñieän 3 B Khoâng coù Ñaøo ñaát (beå chöùa, ñöôøng oáng) 3 C Khoâng coù V.chuyeån caáu kieän beå chöùa 2 D Khoâng coù XD traïm bôm 5 E A Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 F C Thi coâng neàn moùng beå chöùa 7 G C Gia coâng beå chöùa 4 H D Laép ñaët maùy bôm 5 I E, B, C Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 4 K H, G Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 95
 96. D án 2: Xaây döïng moät nhaø xöôûng vôùi caùc coâng taùc chính nhö sau: Coâng taùc Kyù hieäu Coâng taùc tröôùc D (ngaøy) noù Laøm moùng nhaø A G 5 Vaän chuyeån thieát bò B E 2 Thi coâng ñieän ngaàm C E 4 Thi coâng coáng ngaàm D G 3 Laøm ñöôøng E Khoâng coù 3 Laùng neàn F A, I 6 Vaän chuyeån vaät tö, maùy thi coâng G E 4 Laùng heø H D 5 Laép ñaët thieát bò I B, K 7 Laøm moùng maùy K G 4 Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 96
 97. Baïn ñaõ saún saøng ñeå hoaïch ñònh & lp ti n ñ d án ? Biên so n & gi ng: TS. Lưu Tr ưng V ăn 97