Bài giảng Quản Lý dự án xây dựng - Đặng Xuân Trường

pdf 338 trang ngocly 3181
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản Lý dự án xây dựng - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_dang_xuan_truong.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản Lý dự án xây dựng - Đặng Xuân Trường

 1. QUɟN LÝ DͰ ÁN XÂY DͰNG NCS. ThS. Ĉһng Xuân Trѭӡng E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: HCMC University of Transport
 2. TÀI LIӊU THAM KHҦO ™ NguyʂnVŸ Bích Uyên. QuɠnLýDͱ Án.Trɉ͝ng ĈHBách khoa Hà N͙i. ™ Ĉ͗ Thʈ Xuân Lan. QuɠnLýDͱ Án Xây Dͱng.NXBĈHQG TP.HCM. ™ Lɉɇng ĈͩcLong.Cácchuyênÿɾ QuɠnLýDͱ Án.NXB trɉ͝ng ÿɞih͍cBáchkhoaTP.H͓ Chí Minh. ™ Lê VănKiʀm, Ngô Quang Tɉ͝ng. QuɠnLýDͱ Án Bɮng Sɇ Ĉ͓ Mɞng.Trɉ͝ng Ĉɞih͍cK͹ Thuɪt TP.HCM, 1997. ™ NguyʂnVăn Ĉáng. QuɠnLýDͱ Án Tɪp1và2.NXBTh͑ngg Kê, năm 2003 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 3. ĈÁNH GIÁ KӂT THÚC HӐC PHҪN Thi kӃt thúc hӑc phҫn: ªHình thӭc: Tӵ luұn ªThang ÿiӇm : 10 ªTài liӋu: Ĉѭӧc sӱ dөng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 4. Quɠn lý dͱ án xây dͱng NӜI DUNG Phҫn I. Nhӳng vҩn ÿӅ chung vӅ QLDAXD Phҫn II. Hình thành tә chӭc QLDA Phҫn III. Quҧn lý thӡi gian và tiӃn ÿӝ dӵ án Phҫn IV. Phân phӕi các nguӗn lӵc cӫa dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 5. PHɣN I Nhӳng vҩn ÿӅ chung vӅ QLDAXD Chѭѫng 1: Dӵ án và quҧn lý dӵ án Chѭѫng 2: Phân tích dӵ án Chѭѫng 3: Các chӍ tiêu hiӋu quҧ March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 6. Chɉɇng 1: Dͱ án và QLDA NӜI DUNG ™ Khái niӋm dӵ án ™ Các giai ÿoҥn cӫa dӵ án ™ Phân loҥi dӵ án ™ Quҧn lý dӵ án ™ Các chӭc năng cӫa quҧn lý dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 7. Khái niӋm dӵ án Ngân hàng thӃ giӟi Dӵ án là các hoҥt ÿӝng cӫa cá nhân hay mӝt tә Dӵ án là tәng thӇ nhӳng chính sách, chӭc nhҵm vào viӋc sӱ hoҥt ÿӝng và chi phí có liên quan vӟi dөng có hiӋu quҧ các nhau ÿѭӧcthiӃtkӃ nhҵm ÿҥt ÿѭӧc nguӗn lӵc ÿҫu vào ÿӇ ÿҥt nhӳng mөctiêunhҩt ÿӏnh ÿѭӧc nhӳng mөc tiêu cө thӇ Khái niӋm khác Dӵ án là tәng thӇ các giҧiphápsӱ dөng các nguӗnlӵchӳuhҥnvӕncó(nhѭÿҩt ÿai, nhân công và các nguӗnlӵctӵ nhiên khác và tiӅnvӕn) nhҵm ÿem lҥilӧi ích cao nhҩt cho nhà ÿҫutѭ và xã hӝi. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 8. Khái niʄm dͱ án M͙t s͑ yɼu t͑ cͧa dͱ án 1. Mͥctiêu 2. Các chͧ thʀÿɤutɉ và thͥ hɉ͟ng 3. Nhͯng giɠiphápÿɉͣcthiɼtkɼ 4. Các ngu͓nlͱc ÿɉͣcsͭ dͥng 5. Các sɠnphɦmvɪtchɢtvàdʈch vͥ các loɞi ÿɉͣctɞora 6. Th͝igianhoànthành 7. Các hoɞt ÿ͙ng diʂnradɉ͛icácÿiɾukiʄn chính trʈ xã h͙i, kinh tɼ luɪtphápcͥ thʀ cͧa các nɉ͛c March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 9. Khái niӋm dӵ án Các ÿһc tính cӫa dӵ án ™ Mөc ÿích Nh͉m ÿáp ΁ng mͱtnhuc̿u ÿã ÿ́ͻcnêura.Mͽc tiêu cͿacácbͱ phͅn thành viên tham gia dΉ án khó xác ÿͣnh. ™ Các hoҥt ÿӝng Các quy͗t ÿͣnh và các công vi͟c có quan h͟ vͳi nhau trong trình tΉ thΉchi͟n, trong sΉ̻nh h́ͷng qua l̹i, h́ͳng tͳimͽc ÿích ™ Các ràng buӝc Các ràng buͱcv͙ th͵i gian, Các ràng buͱcv͙ nguͫnlΉc, ™ Rӫiro Môi tŕ͵ng ÿ̿ut́ bi͗n ÿͱng, March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 10. Các giai ÿo̹n cͿa dΉ án Xác ÿӏnh dӵ án Phát hiӋnnhӳng lƭnh vӵccótiӅm ThӵchiӋndӵ án năng ÿӇ ÿҫutѭ,hìnhthànhsѫ bӝ các ý ÿӏnh ÿҫutѭ Các hoҥt ÿӝng cӫadӵ án tӯ khi bҳt ÿҫu ÿѭa kinh phí vào ÿӃnkhidӵ án Phân tích và lұpdӵ án chҩmdӭthoҥt ÿӝng Nghiên cӭuchitiӃtýÿӗ ÿҫutѭÿã ÿѭӧc ÿӅ xuҩttrênmӑiphѭѫng diӋn: kӻ thuұt, tә chӭc-quҧnlý,thӇ NghiӋmthudӵ án chӃ xã hӝi, thѭѫng mҥi, tài chính, •Xácÿӏnh nhӳng thành công và thҩt kinh tӃ bҥi, Thҭm ÿӏnh dӵ án • Rút ra nhӳng kinh nghiӋmvàbàii hӑc cho quҧnlýcácdӵ án kháchác Xác minh lҥi toàn bӝ kӃtluұn ÿã trong tѭѫng lai. ÿѭӧc ÿѭaratrongquátrìnhchuҭn bӏ và phân tích dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 11. Phân loɞi dͱ án Theo qui mô Theo mӕi quan hӋ Dӵ án lӟn giӳa các dӵ án Dӵ án nhӓ Dӵ án ÿҫu tѭÿӝc lұp Theo mөc ÿích Dӵ án ÿҫu tѭ phө thuӝc Dӵ án ÿҫu tѭ thay thӃ Dӵ án ÿҫu tѭ hiӋn ÿҥi hoá Dӵ án ÿҫu tѭ mӣ rӝng Dӵ án ÿҫu tѭ mӟi March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 12. Qu̻n lý dΉ án Khái niӋm Quҧn lý dӵ án là viӋc huy ÿӝng các nguӗn lӵc và tә chӭc các công viӋc ÿӇ thӵc hiӋn mөc tiêu ÿã ÿӅ ra March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 13. Các ch΁c năng qu̻n lý dΉ án Lұp kӃ hoҥch Lãnh ÿҥo Xác ÿӏnh các công viӋc cҫn Hѭӟng dүn và khuyӃn khích các phҧi làm thành viên trong công tác, hѭӟng Mөc tiêu và các giҧi pháp vào mөc tiêu cӫa dӵ án ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu trong KiӇm soát phҥm vi giӟi hҥn vӅ nguӗn Thu thұp và xӱ lý thông tin vӅ chi lӵc môi trѭӡng tә chӭc phí, tiӃn ÿӝ và các tiêu chuҭn khác Tә chӭc khi thӵc hiӋn dӵ án Huy ÿӝng mӝt cách hӧp lý các nguӗn lӵc ĈiӅu chӍnh Sҳp xӃp cách tiӃn hành các ĈiӅu chӍnh kӃ hӑach, các hành công viӋc ÿӝng, các tiêu chuҭn cho phù hӧp vӟi nhӳng thay ÿәi so vӟi kӃ hoҥchch ÿã ÿӏnh March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 14. Chɉɇng 2: Phân tích dͱ án NӜI DUNG ™ Các yêu cҫu ™ Nӝi dung ™ Trình tӵ phân tích ™ YӃu tӕ thӡi gian trong phân tích March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 15. Các yêu c̿u Giúp ngѭӡi có quyӅn quyӃt ÿӏnh có ÿҫy ÿӫ thông tin cҫn thiӃt Tұp hӧp các chӍ tiêu ÿӇ xác ÿӏnh mӝt dӵ án là tӕt hay không Làm rõ ÿiӇm mҥnh ÿiӇm yӃu cӫa dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 16. N͙i dung phân tích Thӏ trѭӡng Kinh tӃ Kӻ thuұt Tài chính Phân bә lӧi ích Chính trӏ Pháp luұt March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 17. N͙i dung phân tích (1) Kinh tӃ Tài chính Làm rõ hiӋu quҧ cӫa dӵ án theo quan Làm rõ hiӋu quҧ cӫa dӵ án ÿiӇm cӫa các tә chӭc và cá nhân tham theo quan ÿiӇm tәng thӇ gia ÿҫu tѭ vào dӵ án quӕc gia Phân bә lӧi ích Chính trӏ Phân tích các lӧi ích và bҩt lӧi Xem xét các ҧnh hѭӣng và áp lӵc mang ÿӃn cho các nhóm cѭ có thӇ có cӫa các thӃ lӵc chính trӏ dân khác nhau ÿӕi vӟi dӵ án Pháp luұt • Xem xét các thӫ tөc hành chính trong quá trình lұp dӵ án có phù hӧp vӟi các quy ÿӏnh cӫa chính quyӅn hay không? • Xem quá trình hoҥt ÿӝng cӫa dӵ án có vi phҥm các luұt pháp quӕc gia hay không? March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 18. N͙i dung phân tích (2) Thӏ trѭӡng Nhu cҫu vӅ sҧn phҭm hiӋn tҥi, tѭѫng lai Khách hàng chӫ yӃu và khách hàng mӟi? Khҧ năng ÿáp ӭng nhu cҫu hiӋn tҥi Sҧn phҭm thay thӃ TiӃp thӏ và khuyӃn mҥi Khҧ năng cҥnh tranh cӫa sҧn phҭm (Giá cҧ và chҩt lѭӧng sҧn phҭm) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 19. N͙i dung phân tích (3) Kӻ thuұt Ĉһc tính cӫa sҧn phҭm và ÿánh giá chҩt lѭӧng sҧn phҭm Nghiên cӭu kӻ thuұt và phѭѫng pháp sҧn xuҩt Xác ÿӏnh công suҩt cӫa máy móc thiӃt bӏ và cӫa dӵ án Nguyên vұt liӋu ÿҫu vào Cѫ sӣ hҥ tҫng Lao ÿӝng Ĉӏa ÿiӇm thӵc hiӋn dӵ án Kӻ thuұt xây dӵng công trình cӫa dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 20. Trình tΉ phân tích Phân tích tình hình Dӵ báo sҧn phҭm và các chính trӏ, kinh tӃ, nguӗn ÿҫu vào chính sách Xác ÿӏnh chi phí cӫa dӵ án Xác ÿӏnh lӧi ích dӵ án Ĉánh giá hiӋu quҧ ÿҫu Lӧi ích bҵng tiӅn tѭ Phân tích nhiӅu chӍ Lӧi ích không tính bҵng tiêu tiӅn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
 21. Y͗u tͩ th͵i gian Thӡi gian là yӃu tӕ có ҧnh hѭӣng có tính chҩt quyӃt ÿӏnh ÿӃn dӵ án Nhұn dҥng lӧi ích và chi phí dӵ án Giá trӏ ÿӗng tiӅn theo thӡi gian So sánh ÿӗng tiӅn trong các thӡi kǤ -mөc tiêu, khác nhau -sӵ thӵc hiӋn, - chi phí, Chӑn năm cѫ bҧn -lӧi ích, Thӡi ÿoҥn xem xét ÿánh giá dӵ án - March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 21
 22. Nhͅn d̹ng chi phí và lͻi ích ™ Nguyên lý chung Lӧi So sánh ich có và không có dӵ án Năm March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 22
 23. Nguyên lý chung Tính nhӳng kӃt quҧ tăng thêm Lͻi ích thêm hay chi phí thêm t΃ Loҥi trӯ các kӃt quҧ chìm dΉ án ph̻i ÿ́ͻc tính, mà không ph̻i tͭng lͻi ích hay tͭng chi phí Các chi phí chìm và lͻi ích chìm không làm thay ÿͭi lͻi ích ròng. Loҥi trӯ các chi phí cӕ ÿӏnh, Tính tҩt cҧ các thay ÿәi vӅ lӧi chi phí chung ích, vӅ chi phí Các chi phí chung, chi phí cͩ ÿͣnh không làm bi͗n ÿͭi lͻi ích T̽t c̻ các thay ÿͭi v͙ lͻi ích,v͙ chi ròng gi·a các ph́˿ng án phí g͇n vͳi mͱt dΉ án ph̻i ÿ́ͻc tính ÿ͗n March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 23
 24. Y͗u tͩ th͵i gian Chi phí & Lͻi ích theo th͵i gian 0 1 2tn-1 n Năm Dòng tiӅn cӫa dӵ án ӣ năm t: At = Rt -Ct Rt –Lӧi ích cӫa dӵ án ӣ năm t Ct – Chi phí dӵ án ӣ năm t ( Ct = CVHT + It + Tt ) It , Tt – Chi phí ÿҫu tѭ, thuӃ thu nhұp ӣ năm t March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 24
 25. Y͗u tͩ th͵i gian Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian Giá trӏ cӫa 1 ÿӗng Giá trӏ cӫa 1 ÿӗng (hôm nay) > (trong tѭѫng lai) • Ĉҫu tѭ vào sҧn xuҩt ÿӇ sinh lӡi 1 ÿͫng ÿ̿u t́ hôm nay ÿ́ͻc 2 ÿͫng trong t́˿ng lai? •Gӱi tiӃt kiӋm lҩy lãi 1 ÿͫng g΅i ti͗t ki͟m hôm nay ÿ́ͻc h˿n 1 ÿͫng trong t́˿ng lai? • Cho vay tiӅn lҩy lãi 1 ÿͫng cho vay hôm nay ÿ́ͻc 1,2 ÿͫng trong t́˿ng lai? March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 25
 26. Y͗u tͩ th͵i gian Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian (2) F P Tích lNJy ChiӃt khҩu 0 0n P – Giá trӏ ÿӗng tiӅn hiӋn tҥi, F = P (1 + r)n F – Giá trӏ ÿӗng tiӅn tѭѫng lai P = F / (1 + r)n Ký hi͟u (1+r)n = (F/P, r, n) ~ HӋ sӕ tích lNJy 1/(1+r)n = (P/F, r, n) ~ HӋ sӕ chiӃt khҩu March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 26
 27. Y͗u tͩ th͵i gian Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian (3) F A – Dòng tiӅn ÿӅu hàng năm A1= A2= A3= At= = An=A 0 1 2 3 0 n t .n A r (1+r)n -1 = F = A F (1+r)n -1 r (F/A, r, n) (A/F, r, n) (1+r)n -1 r(1+r)n P = A A = P r(1+r)n (1+r)n-1 (P/A, r, n) (A/P, r, n) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 27
 28. Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian (4) VÍ DӨ: M͙t ngɉ͝i mua bɢt ÿ͙ng sɠn theo phɉɇng thͩc trɠ góp nhɉ sau: trɠ ngay 50 triʄu ÿ, sau ÿó 3 quý cͩ m͗i quý trɠ 5 triʄuÿ liên tͥc trong 6 quý. Nɼu lãi suɢt là 8% quý thì giá trʈ hiʄn tɞi cͧa bɢt ÿ͙ng sɠn này là bao nhiêu? 0 3 4 5 6 7 8 5 triӋu 50 triӋu P= 50 + 5(P/A,8%,6)*(P/F, 8%,2)=69,816 triӋuÿ Hay P= 50+5(F/A,8%,6)(P/F,8%,8) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 28
 29. Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian (5) VÍ DӨ: M͙t nhà ÿɤu tɉ tài chính,ÿɤu tɉ 20 triʄu ÿ ÿɤu năm nay, 5 triʄuÿ sau 3 năm và 10 triʄu ÿ 5 năm sau. Nɼu lãi suɢt là 6% năm thì sau bao nhiêu năm ngɉ͝i ÿó có ÿɉͣc t͕ng s͑ tiɾn là 100 triʄuÿ? 100 triӋuÿ 35 0 n 5 triӋuÿ P=20 +5(P/F,6%,3)+10(P/F,6%,5) =31,671triӋuÿ 10 triӋuÿ F=31,671 1 0 , 06 n 20 triӋu ÿ n=20 năm March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 29
 30. Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian (6) VÍ DӨ: Mӝt ngѭӡi vay 500 triӋu và sӁ trҧ nӧ theo phѭѫng thӭc sau: Trҧ ÿӅu ÿһn 15 lҫn theo tӯng quý, kӇ tӯ cuӕi quý thӭ 3. lãi suât theo quý là 5%. Hӓi mӝt lҫn trҧ là bao nhiêu? 500 triӋuÿ 3 4 5 17 0 A A ? A= 500(F/P,5%,2)(A/P,5%,15)=53,09 triӋu ÿ A= 500(F/P,5%,17)(A/F,5%,15)=53,09 triӋuÿ March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 30
 31. Gía trͣ ÿͫng ti͙n theo th͵i gian (7) VÍ DӨ: Mӝt công ty quҧng cáo hӑ cho vay 10 triӋu ÿ chӍ yêu cҫu khách hàng trҧ lҥi hàng tháng 529.000ÿ trong 24 tháng. Vұy thӵc tӃ hӑ cho vay vӟi lãi suҩt thӵc hàng năm là bao nhiêu? 10 triӋu ÿ 1 2 . . . . 23 24 0 . . . . . . . . . . . 0,529 triӋu ÿ 0,529 triӋu ÿ 10= 0,529(P/A,r,24) (P/A,r,24) = 10/0.529 =18,90359 Tra bҧng r=2%/tháng Rnăm= 26,82% March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 31
 32. Y͗u tͩ th͵i gian Năm c˿ b̻n Năm ÿѭӧc chӑn ÿӇ quy ÿәi dòng tiӅn cӫa dӵ án Phө thuӝc vào chӫ ÿҫu tѭ •Năm bҳt ÿҫu thӵc hiӋn • Sau khánh thành công trình March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 32
 33. Y͗u tͩ th͵i gian Th͵i gian dΉ án Không ÿӗng nghƭa vӟi thӡi gian thӵc hiӋn dӵ án Là thӡi gian ÿѭӧc xem xét ÿánh giá trong quá trình phân tích dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 33
 34. Chѭѫng 3 ĈÁNH GIÁ HIӊU QUҦ ĈҪU TѬ NӜI DUNG 1. Các yêu cҫu khi so sánh các phѭѫng án 2. ChӍ tiêu NPV 3. ChӍ tiêu IRR 4. ChӍ tiêu B/C 5. ChӍ tiêu TP 6. Mӕi quan hӋ giӳa các chӍ tiêu March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 34
 35. 1. Các yêu cҫu khi so sánh các phѭѫng án Cùng mӝt hӋ mөc tiêu Cùng mӝt môi trѭӡng ÿҫu tѭ Cùng các tiêu chún ÿánh giá và cùng nguyên t͇c ra quy͗t ÿͣnh Cùng các d· li͟u các d· ki͟n ÿ́a vào tính tóan các ph́˿ng án ÿ̿u t́ Cùng vӕn sӱ dөng Cùng mӝt khoҧng thӡi gian Các ph́˿ng án ph̻i ÿ́a v͙ cùng qui thӵc hiӋn mô vͩn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 35
 36. 2. Giá trӏ hiӋn tҥi thuҫn NPV Net Present Value Là giá trӏ quy ÿәitҩtcҧ thu nhұp và chi phí cӫadӵ án vӅ thӡi ÿiӇmhiӋntҥi(ÿҫukǤ phân tích) n A NPV t ¦ t t 0 (1 MARR) At: Dòng ti͉n cͯa d͹ án MARR: Sṷt thu lͫi t͙i thi͋u ch̭p nh̵n ÿ˱ͫc n: Thͥi gian th͹c hi͏n d͹ án (tính theo ÿ˯n v͓ năm) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 36
 37. VÍ Dͼ n At NPV ¦ t t 0 (1 MARR) Cho mӝt dӵ án có dòng tiӅn nhѭ sau: 110 t 0 1 NPV= -100+ = 0 (1+0.1) At -100 110 121 t 0 1 NPV= -100+ =10 (1+0.1) At 100 121 105 t 0 1 NPV= -100+ =-4.5 (1+0.1) At 100 105 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 37
 38. Giá trͣ hi͟n t̹i thu̿n NPV (1) n A NPV t ¦ t t 0 (1 MARR) NPV= 0 Phѭѫng án có mӭc lãi tӕi thiӇu (=MARR) NPV 0 Phѭѫng án ÿҥt mӭc lãi MARR và còn thu thêm mӝt lѭӧng bҵng giá trӏ NPV March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 38
 39. Giá trͣ hi͟n t̹i thu̿n NPV (2) Phѭѫng án nào có NPV lӟn hѫn là phѭѫng án tӕt hѫn Phѭѫng án có NPV lӟn nhҩt là phѭѫng án tӕt nhҩt March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 39
 40. VÍ Dͼ Cho hai phѭѫng án loҥi trӯ nhau A và B có sӕ liӋu nhѭ sau: TT Các chʆ tiêu Ĉɇn vʈ PÁ A PÁ B tính 1Chi phí ÿɤu tɉ ban ÿɤuTriʄuÿ 100 150 2 Doanh thu thuɤn hàng nămTriʄuÿ 50 70 3Chi phí vɪn hành hàng nămTriʄuÿ 22 43 4Giá trʈ còn lɞiTriʄuÿ 20 0 5MARR % 8 8 6 Th͝i gian thͱc hiʄn Năm5 10 ThuӃ suҩt thuӃ thu nhұp =0% March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 40
 41. VÍ Dͼ Xác ÿӏnh thӡi gian phân tích cӫa dӵ án : 10 năm và giҧ thiӃt phѭѫng án A sӁ Xác ÿӏnh dòng tiӅn cӫa các phѭѫng án: 20 NPVA= -100 +28(P/A,8%,10) 28 -80(P/F,8%,5)+20(P/F,8%,10) 0 NPVA=+42,69 triӋuÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -80 -100 27 NPVB= -150 +27(P/A,8%,10) 0 NPVB=+31,17 triӋuÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NPVA>NPVB Chӑn PAA A -150 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 41
 42. Nhͅn xét Net Present Value NPV MARR = r* Chͥn A ho͏c B MARR r* Chͥn B B r r* March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 42
 43. Tͷ suɢt n͙i hoàn (1) Internal Rate of Return - IRR IRR là lãi suҩt mà dӵ án tҥo ra hàng năm IRR cho nhà ÿҫu tѭ biӃt chi phí sӱ dөng vӕn cao nhҩt mà dӵ án có thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 43
 44. Tͷ suɢt n͙i hoàn (2) Công thͩc n t NPV ¦ (Bt C t )(1 IRR ) 0 t 0 ‰ Hay chính là giá trʈ chiɼt khɢu ÿʀ NPV = 0 ‰ IRR biʀu diʂn tͷ lʄ thu h͓i cͧa m͗i dͱ án ‰ Nɼudͱ án chʆ có tͷ lʄ hoàn v͑n(IRR)làbɮng i, thì các khoɠn thu nhɪptͫ dͱ án chʆÿͧÿʀhoàn trɠ phɤnv͑n g͑c ÿã ÿɤutɉ ban ÿɤu vào dͱ án và trɠ lãi. ‰ Mɴtkhác,suɢtthulͣin͙itɞiIRRcònphɠn ánh chi phí sͭ dͥng v͑nt͑i ÿa mà nhà ÿɤutɉ có thʀ chɢpnhɪn ÿɉͣc. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 44
 45. Tͷ suɢt n͙i hoàn (3) Â Công thͩc tính gɤn ÿúng NPV 1 IRR i1 (i2 i1 ) NPV 1 NPV 2 ) i1: Là hʄ s͑ chiɼt khɢu ͩng v͛i NPV1 > 0 ) i2: Là hʄ s͑ chiɼt khɢu ͩng v͛i NPV2 < 0 NPV 1 IRR i2 i1 i NPV2 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 45
 46. Tͷ suɢt n͙i hoàn (3) Ĉánh giá phɉɇng án ‰ Dͱ án ÿ͙c lɪp ™ IRR >MARR chɢp nhɪn phɉɇng án, phɉɇng án ÿáng giá ™ IRR < MARR phɉɇng án sɺ bʈ bác b͏ ™ IRR = MARR chɢp nhɪn phɉɇng án ‰ So sánh các phɉɇng án loɞitrͫ nhau ™ Nɼuch͍nphɉɇng án v͛iIRRmaxthìsɺ có thʀ có l͝igiɠikhácv͛iphɉɇng pháp NPV. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 46
 47. Tͷ suɢt n͙i hoàn (4) Nguyên tɬc so sánh ™ Phɉɇng án ÿɤutɉ l͛nhɇnchʆ so sánh v͛iphɉɇng án có ÿɤutɉ bé hɇnkhiphɉɇng án có ÿɤutɉ bé hɇnlàÿáng giá theo IRR (IRR t MARR) ™ Phɉɇng án có ÿɤutɉ l͛nhɇn ÿɉͣcch͍nkhisuɢtthulͣi cͧagias͑ v͑n ÿɤutɉ l͛nhɇnsuɢtthulͣit͑ithiʀuchɢp nhɪn ÿɉͣcvàngɉͣclɞiphɉɇng án ÿɤutɉ bé hɇn ÿɉͣc ch͍nkhisuɢtthulͣin͙itɞicͧagias͑ v͑n ÿɤutɉ nh͏ hɇn MARR. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 47
 48. Nhͅn xét ™ Nói rõ mӭc lãi suҩtmàdӵ án có thӇÿҥt ÿѭӧc. ™ IRR ÿһcbiӋthӳudөng khi dӵ án vay vӕn ÿӇ ÿҫutѭ. ™ Tính toán phӭctҥp, khi so sánh các phѭѫng án có vӕn ÿҫutѭ khác nhau. ™ NӃucónhiӅunghiӋm, khó ÿánh giá phѭѫng án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 48
 49. Tͷ s͑ lͣi ích và chi phí B/C Benefit-cost (1) B/C? Là tӹ sӕ giӳa tәng giá trӏ hiӋn tҥi cӫa thu nhұp và tәng giá trӏ hiӋn tҥi cӫa chi phí dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 49
 50. Tͷ s͑ lͣi ích và chi phí B/C Benefit-cost (2) ™Công thͩc n t ¦ Bt (1 i) B PVB t 0 n C PVC t ¦ Ct (1 i) t 0 n R t ¦ t t 0 (1 MARR ) B / C n C t ¦ t t 0 (1 MARR ) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 50
 51. Tͷ s͑ lͣi ích và chi phí B/C Benefit-cost (3) ™ Ĉánh giá phɉɇng án theo tiêu chuɦn B/C Các phɉɇng án ÿ͙c lɪp: ¾B/C >= 1 Chɢp nhɪn ¾B/C < 1 Loɞi b͏ Các phɉɇng án loɞi trͫ nhau: Ĉánh giá nhɉ chʆ tiêu IRR  Tiêu chuɦn B/C mang tính tɉɇng ÿ͑i  B/C ÿɉͣcápdͥng r͙ng rãi trong viʄcphântích và ÿánh giá các dͱ án có qui mô khác nhau. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 51
 52. Tͷ s͑ lͣi ích và chi phí B/C Benefit-cost (4) Kí hiʄu 1 Total Benefit P [B] B/C = = or Total Cost P [I + (O + M)] B B/C = I + (O + M) ™ B Thu nhɪp hiʄn tɞi hàng năm ™ IV͑n ÿɤu tɉ ™ O Chi phí vɪn hành ™ M Chi phí bɠo dɉ͡ng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 52
 53. Tͷ s͑ lͣi ích và chi phí B/C Benefit-cost (5) Kí hiʄu 2 Total Benefit P [B] B/C = = or Total Cost P [CR + (O + M) B B/C = CR + (O + M) ™ B Thu nhɪp hiʄn tɞi hàng năm ™ CRV͑n ÿɤu tɉ ™ O Chi phí vɪn hành ™ M Chi phí bɠo dɉ͡ng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 53
 54. T΍ sͩ lͻi ích – vͩn ÿ̿u t́ Giá trӏ hiӋn tҥi cӫa lӧi ích ròng B/C = Giá trӏ hiӋn tҥi cӫa chi phí ÿҫu tѭ n ( R t C vht ) ¦ t t 0 (1 MARR ) B / C n I t ¦ t t 0 (1 MARR ) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 54
 55. Ĉánh giá Tӹ sӕ lӧi ích-chi phí (B/C) Phѭѫng án ÿáng giá B/C • 1 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 55
 56. So sánh các ph́˿ng án (1) Tӹ sӕ lӧi ích-chi phí (B/C) Vӕn ÿҫu tѭ nhѭ nhau Phѭѫng án tӕt hѫn B/C cao hѫn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 56
 57. So sánh các ph́˿ng án (2) Tӹ sӕ lӧi ích-chi phí (B/C) Vӕn ÿҫu tѭ nhѭ nhau B/C max Phѭѫng án tӕt nhҩt March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 57
 58. So sánh các ph́˿ng án (3) Tӹ sӕ lӧi ích-chi phí (B/C) Vӕn ÿҫu tѭ khác nhau Không chҳc Phѭѫng án tӕt hѫn B/C cao hѫn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 58
 59. So sánh các ph́˿ng án (4) Tӹ sӕ lӧi ích-chi phí (B/C) Vӕn ÿҫu tѭ khác nhau Phѭѫng án B/C max Chѭa chҳc tӕt nhҩt March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 59
 60. ̀u nh́ͻc ÿi͛m ™ ChӍ rõ thu nhұptrênmӛi ÿѫnvӏ vӕn ÿҫu tѭ hoһc ÿѫnvӏ chi phí. ™ Không cho chúng ta biӃttәng lӧi ích ròng nhѭ chӍ tiêu NPV. ™ B/C phө thuӝcvàoviӋclӵachӑn lãi suҩt chiӃtkhҩu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 60
 61. Th͝i gian hoàn v͑n - Tp Tp? Là th͝i gian cɤn thiɼt ÿʀ thu h͓i v͑n ÿɤu tɉ ban ÿɤu cho dͱ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 61
 62. Phɉɇng pháp th͝i gian hoàn v͑n ™ Bao g͓m2loɞilàth͝igianhoànv͑ngiɠn ÿɇn và th͝igianhoànv͑ncóchiɼtkhɢu. ™ Th͝igianhoànv͑nTp là khoɠng th͝igiankƒ v͍ng thu h͓iv͑n ÿɤutɉ cͧadͱ án, bɮng các khoɠntíchlu͹ v͑nhàngnăm. ™ Hay khoɠng th͝igiancɤnthiɼt ÿʀ thu h͓itoàn b͙ v͑n ÿɤutɉ ban ÿɤucͧadͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 62
 63. CHÚ Ý ™ Cho nhà ÿҫutѭ thҩy ÿѭӧclúcnàotiӅnvӕn thӵcsӵÿѭӧcthuhӗi. ™ Là chӍ tiêu ÿánh giá hiӋuquҧ không ÿҫy ÿӫ. ™ ĈӇ ÿánh giá hiӋuquҧ chӍ tiêu này thѭӡng ÿi kèm vӟicácchӍ tiêu khác. ™ Ĉánh giá mӭc ÿӝ rӫirocӫadӵ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 63
 64. Mͩi quan h͟ gi·a các ch͡ tiêu ‰ Phѭѫng án ÿáng giá theo NPV cNJng ÿáng giá theo IRR và B/C ‰ Phѭѫng án ÿӵӧcchӑn theo NPV, thì cNJng chӑntheoIRRvàB/C March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 64
 65. KɻT THÚC PHɣN I (M͝i xem tiɼp phɤn II) Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate
 66. QUɟN LÝ DͰ ÁN XÂY DͰNG NCS. ThS. Ĉһng Xuân Trѭӡng E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: The Polytechnic University of HCMC
 67. TÀI LIӊU THAM KHҦO ™ NguyʂnVŸ Bích Uyên. QuɠnLýDͱ Án.Trɉ͝ng ĈHBách khoa Hà N͙i. ™ Ĉ͗ Thʈ Xuân Lan. QuɠnLýDͱ Án Xây Dͱng.NXBĈHQG TP.HCM. ™ Lɉɇng ĈͩcLong.Cácchuyênÿɾ QuɠnLýDͱ Án.NXB trɉ͝ng ÿɞih͍cBáchkhoaTP.H͓ Chí Minh. ™ Lê VănKiʀm, Ngô Quang Tɉ͝ng. QuɠnLýDͱ Án Bɮng Sɇ Ĉ͓ Mɞng.Trɉ͝ng Ĉɞih͍cK͹ Thuɪt TP.HCM, 1997. ™ NguyʂnVăn Ĉáng. QuɠnLýDͱ Án Tɪp1và2.NXBTh͑ngg Kê, năm 2003 March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 68. ĈÁNH GIÁ KӂT THÚC HӐC PHҪN Thi kӃt thúc hӑc phҫn: ªHình thӭc: Tӵ luұn ªThang ÿiӇm : 10 ªTài liӋu: Ĉѭӧc sӱ dөng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 69. Quɠn lý dͱ án xây dͱng NӜI DUNG Phҫn I. Nhӳng vҩn ÿӅ chung vӅ QLDAXD Phҫn II. Hình thành tә chӭc QLDA Phҫn III. Quҧn lý thӡi gian và tiӃn ÿӝ dӵ án Phҫn IV. Phân phӕi các nguӗn lӵc cӫa dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 70. PHɣN II Hình thành tә chӭc QLDA March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 71. Bài 1. ĈɣUTɈ VÀ DͰ ÁN ĈɣUTɈ ‰ Ĉɤutɉ là hoɞt ÿ͙ng sͭ dͥng tiɾnv͑n, tài nguyên trong m͙t th͝igiantɉɇng ÿ͑idàinhɮm thu vɾ lͣinhuɪnhoɴclͣiích kinh tɼ xã h͙i. ‰ Tài nguyên: lao ÿ͙ng, ÿɢt ÿai, nguyên vɪtliʄu, mɴtnɉ͛c ‰ Tài nguyên là ngu͓nv͑ng͍i chung là ngu͓nlͱc. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 72. Dͱ án: Là tɪphͣpnhͯng ÿɾ xuɢt ÿʀ thͱchiʄnm͙tphɤnhay toàn b͙ công viʄc, mͥctiêuhoɴcyêucɤunàoÿó. Dͱ án bao g͓m dͱ án ÿɤutɉ và dͱ án không có tính chɢt ÿɤutɉ. Dͱ án ÿɤutɉ: Là tɪphͣpnhͯng ÿɾ xuɢtvɾ viʄcb͏ v͑n ÿʀ tɞom͛i, m͟ r͙ng hoɴccɠitɞonhͯng ÿ͑itɉͣng nhɢt ÿʈnh nhɮm ÿɞt ÿɉͣcsͱ tăng trɉ͟ng vɾ s͑ lɉͣng, cɠitiɼn hoɴc nâng cao chɢtlɉͣng cͧasɠnphɦmhaydʈch vͥ nào ÿótrongm͙tkhoɠng th͝igianxácÿʈnh. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 73. Bài 2. CÁC HÌNH THͨCT͔ CHͨCQUɟNLÝTHͰC HIʃNDͰ ÁN ĈɣUTɈ XÂY DͰNG Tuƒ theo ÿiɾukiʄncͥ thʀ cͧadͱ án (công trình), căn cͩ vào quy mô, tính chɢtcͧadͱ án và năng lͱccͧa mình, Chͧÿɤutɉ lͱach͍nm͙ttrongcáchìnhthͩc quɠnlýthͱchiʄndͱ án sau: ‰ Chͧÿɤutɉ trͱctiɼpquɠnlýthͱchiʄndͱ án; ‰ Chͧ nhiʄm ÿiɾuhànhdͱ Identityán; Creativity ‰ Chìa khóa trao tay ‰ Tͱ thͱchiʄndͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 74. 1. Chͧÿɤutɉ trͱctiɼpquɠnlýthͱchiʄndͱ án Hình thͩcnàyÿɉͣcápdͥng v͛icácdͱ án mà Chͧÿɤu tɉ có năng lͱc chuyên môn phù hͣpvàcócánb͙ chuyên môn ÿʀ t͕ chͩcquɠnlýthͱchiʄndͱ án theo các trɉ͝ng hͣpsau: a. Trɉ͝ng hͣpchͧÿɤutɉ không thành lɪpbanquɠn lý dͱ án ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall Chͧÿɤutɉ khôngdeveloped thành by Guild lɪpBanqu Design Inc. ɠnlýdͱ án mà sͭ dͥng b͙ máy hiʄncócͧa mình kiêm nhiʄmvàcͭ ngɉ͝i phͥ trách (chuyên trách hoɴckiêmnhiʄm) ÿʀ quɠnlýý viʄcthͱchiʄndͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 75. b. Trɉ͝ng hͣpchͧÿɤutɉ thành lɪpban quɠnlýdͱ án Chͧÿɤutɉ thành lɪpBanquɠnlýdͱ án trͱc thu͙c ÿʀ quɠnlýviʄcthͱchiʄndͱ án: Ban quɠnlýdͱ án là ÿɇnvʈ trͱcthu͙cChͧ ÿɤutɉ.Nhiʄmvͥ và quyɾnhɞncͧaBanquɠn lý dͱ án phɠiphùhͣpv͛i trách nhiʄm, quyɾn hɞncͧaChͧÿɤutɉ,phùhͣpv͛i Ĉiɾulʄ t͕ chͩchoɞt ÿ͙ng cͧaChͧÿɤutɉ và các quy ÿʈnh cͧaphápluɪt có liên quan; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 76. 2. Hình thͩcChͧ nhiʄm ÿiɾuhànhdͱ án Chͧ nhiʄm ÿiɾuhànhd120 ͱ án là hình thͩcquɠn lý thͱchiʄndͱ án do m͙tphápnhânÿ͙clɪp có ÿͧ năng lͱcquɠnlýÿiɾuhànhdͱ án thͱc hiʄn. Ch70ͧ nhiʄm ÿiɾuhànhdͱ án ÿɉͣcthͱc hiʄnd50 ɉ͛i hai hình thͩclà: 30‰ Tɉ vɢnquɠnlýÿiɾuhànhdͱ án theo hͣp ÿ͓ng 2003 ‰ Ban quɠnlýdͱ án chuyên ngành. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 77. a. Tɉ vɢnquɠnlýÿiɾuhànhdͱ án theo hͣp ÿ͓ng ‰ Chͧÿɤutɉ không có ÿͧ ÿiɾukiʄn trͱc tiɼpquɠnlýthͱchiʄndͱ án thì thuê t͕ chͩctɉ vɢncóÿͧ năng lͱc ÿʀ quɠnlýthͱc hiʄndͱ án, t͕ chͩctɉ vɢn ÿó ÿɉͣcg͍ilàTɉ vɢnquɠnlýÿiɾuhànhdͱ án. ‰ T͕ chͩctɉ vɢnquɠnlýÿiɾuhànhdͱ án thͱchiʄn các n͙i dung quɠnlýdͱ án theo hͣp ÿ͓ng ÿãkýv͛iChͧÿɤutɉ. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 78. b. Ban qu̻n lý dΉ án chuyên ngành Hình thӭcnàyápdөng ÿӕivӟicácdӵ án thuӝccác chuyên ngành xây dӵng ÿѭӧc Chính phӫ giao các Bӝ,cѫ quan ngang Bӝ có xây dΉng chuyên ngành (bao gӗmBӝ Xây dѭng, Bӝ Giao thông vұntҧi, Bӝ Nông nghiӋpvàphát triӇn nông thôn, Bӝ Văn hoá – ThӇ thao & du lӏch, Bӝ Quӕc phòng, Bӝ Công an, Tәng cөcBѭu ÿiӋn) và Uӹ ban nhân dân cҩptӍnh quҧnlýthӵchiӋn; các dӵ án do Uӹ ban nhân dân cҩptӍnh giao các Sӣ có xây dӵng chuyên ngành (tѭѫng ӭng các Bӝ có chuyên ngành nêu trên) và Uӹ ban nhân dân cҩp huyӋnthӵchiӋn. Ban qu̻nlýdΉ án chuyên ngành do các Bӝ hoһc Uӹ ban nhân dân tӍnh quyӃt ÿӏnh thành lұp, có tѭ cách phápháp nhân ÿҫy ÿӫ và chӏu trách nhiӋmtrѭӟc pháp luұtvӅ mӑi hoҥt ÿӝng cӫa mình; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 79. 3. Hình th΁c chìa khoá trao tay ‰ Hình thӭc chìa khoá trao tay ÿѭӧcápdөng khi Chӫÿҫu tѭÿѭӧc phép tͭ ch΁c ÿ̽uth̿u ÿӇ lӵachӑnnhàthҫu thӵchiClickӋnt toә ng thҫutoànbӝ dӵ án tӯ kh̻osát,thi͗t k͗,muasadd Title͇mvͅtt́ thi͗tbͣ,xâyl͇pchoÿ͗n khi bàn giao ÿѭadӵ án vào khai thác sӱ dөng. ‰ Ĉӕivӟicácdӵ án sӱ dөng các nguӗnvӕnthuӝc ngân sách Nhà ńͳc,vӕn tín dөng do Nhà nѭӟcbҧo lãnh, vӕn tín dөng ÿҫutѭ phát triӇncӫaNhànѭӟc thì hình thӭc này chӍ áp dөng ÿӕivӟi dΉ án nhóm C,các trѭӡng hӧpkhácphҧi ÿѭӧcthӫ tѭӟng Chính phӫ choho phép. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 80. 4. Hình th΁ctΉ thΉchi͟ndΉ án Chӫÿҫutѭ thӵchiӋndӵ án (tӵ sҧnxuҩt, tӵ xây dӵng) chӫÿҫu tѭ phҧitә chӭc giám sát chһtchӁ viӋcsҧnxuҩt, xây dӵng, chͣu trách nhi͟mtŕͳc pháp luͅtv͙ ch̽tĺͻng s̻nph́m, ch̽t ĺͻng công trình xây dΉng và tiӃn hành nghiӋm thu quyӃttoán khi công trình hoàn thành thông qua các hӧp ÿӗng xây dӵng cѫ bҧn. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 81. Bài 3. CÁC HÌNH THͨCLͰACH͌NNHÀTHɣU TRONG ĈɣUTɈ XÂY DͰNG 1. Chʆÿʈnh thɤu a. Khái niʄm Chʆÿʈnh thɤu là hình thͩcch͍ntrͱctiɼp nhà thɤu ÿáp ͩng yêu cɤucͧagóithɤu ÿʀ thɉɇng thɠohͣp ÿ͓ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 82. b. Phɞmviápdͥng Chʆÿʈnh thɤuchʆÿɉͣcápdͥng trong các trɉ͝ng hͣp ÿɴcbiʄtsau: ‰ Trɉ͝ng hͣpbɢtkhɠ kháng do thiên tai, dʈch hoɞ, sͱ c͑ cɤnkhɬcphͥcngaythìchͧ dͱ án (ngɉ͝i ÿɉͣcngɉ͝icóthɦmquyɾn giao trách nhiʄm quɠnlývàthͱchiʄndͱ án) ÿɉͣcphépchʆÿʈnh ngay ÿɇnvʈ có ÿͧ năng lͱc ÿʀ thͱchiʄncông viʄckʈpth͝i. ‰ Gói thɤucótínhchɢtnghiêncͩuthͭ nghiʄm, bí mɪtqu͑cgia,bímɪtanninh,bímɪtqu͑c phòng do thͧ tɉ͛ng Chính phͧ quyɼt ÿʈnh. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 83. ‰ Gói thɤucógiátrʈ dɉ͛i1tͷÿ͓ng ÿ͑iv͛imua sɬm hàng hoá, xây lɬp; 500 triʄu ÿ͑iv͛itɉ vɢn. ‰ Các gói thɤu ÿɉͣcchʆÿʈnh thɤuthu͙cdͱ án nhóm A, Thͧ tɉ͛ng Chính phͧ phân cɢpchoB͙ trɉ͟ng, thͧ trɉ͛ng cɇ quan ngang B͙,cɇ quan thu͙c Chính phͧ,H͙i ÿ͓ng quɠntrʈ T͕ng công ty nhà nɉ͛cdoThͧ tɉ͛ng Chính phͧ thành lɪp, Chͧ tʈch Uͷ bannhândântʆnh, thành ph͑ trͱc thu͙c trung ɉɇng có dͱ án quyɼt ÿʈnh. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 84. Trong các trɉ͝ng hͣptrênphɠixácÿʈnh rõ 3 n͙i dung sau: ‰ Lý do chʆÿʈnh thɤu; ‰ Kinh nghiʄmvànăng lͱcvɾ k͹ thuɪt, tài chính cͧa nhà thɤu ÿɉͣc ÿɾ nghʈ chʆÿʈnh thɤu; ‰ Giá trʈ và kh͑ilɉͣng ÿã ÿɉͣcngɉ͝icóthɦmquyɾnhoɴc cɢpcóthɦmquyɾnphêduyʄtlàmcăncͩ cho chʆÿʈnh thɤu(riênggóithɤuxâylɬpphɠicóthiɼtkɼ và dͱ toán ÿɉͣcduyʄt theo quy ÿʈnh). ‰ Gói thɤutɉ vɢnlɪpbáocáonghiêncͩutiɾnkhɠ thi, khɠ thi cͧadͱ án ÿɤutɉ thì không phɠi ÿɢuthɤu, nhɉngg Chͧÿɤutɉ phɠich͍nnhàtɉ vɢnphùhͣpv͛iyêuccɤu cͧadͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 85. 2. S˿ tuy͛n nhà th̿u ÿ͛ thΉc hi͟n dΉ án Khái ni͟m: Sѫ tuyӇn nhà thҫulàhìnhthӭclӵachӑn ÿӕitácÿӇ thӵc hiӋndӵ án, khi có tӯ 7 ÿӕitáctrӣ lên quan tâm thӵchiӋn dӵ án,nógiúpngѭӡicóthҭm quyӅncócѫ sӣ xem xét lӵachӑn ÿӕitácÿӇ thӵchiӋndӵ án. Ph̹mviápdͽng : chӍ áp dөng ÿӕivӟi: Dӵ án ÿã có Báo cáo nghiên cӭutiӅnkhҧ thi hoһckhҧ thi ÿѭӧc duyӋt; ‰ Yêu cҫuvӅ mӝtsӕ nӝi dung công viӋc; ‰ ViӋcsѫ tuyӇn nhà thҫu ch͡ÿ́ͻcti͗nhànhÿͩivͳigói th̿ucógiátrͣ t΃ 200 t΍ trͷ lên nhҵmlӵachӑncácc nhà thҫu ÿӫ năng lӵc và kinh nghiӋmthӵchiӋn, ÿápáp ӭng yêu cҫucӫahӗ sѫÿҩuthҫu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
 86. 3. Ĉ̽u th̿u trong xây dΉng Khái ni͟m: Ĉҩuthҫu là quá trình lӵachӑnnhàthҫu ÿáp ӭng các yêu cҫuBênmӡithҫu. Th͛ th΁c, trình tΉÿ̽uth̿u: ‰ ThӇ thӭcdӵ sѫ tuyӅn cho ngѭӡitrúngthҫu; ‰ Mӡi các nhà thҫudӵ sѫ tuyӇn; ‰ Phát và nӝpcáchӗ sѫ dӵ sѫ tuyӇn; ‰ Phân tích các hӗ sѫ dӵ sѫ tuyӇn, lӵachӑnvàthông báo danh sách các ӭng thҫu; ‰ ThӇ thӭc ÿӇ nhұn ÿѫnthҫu; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 21
 87. ‰ Hӗ sѫÿҩuthҫu; ‰ Bán hӗ sѫ dӵ thҫu; ‰ Các ӭng thҫu ÿithăm công trѭӡng; ‰ Sӱa ÿәi, bә sung hӗ sѫÿҩuthҫu; ‰ Thҳcmҳccӫacácӭng thҫu, cách xӱ lý; ‰ Nӝpvànhұnhӗ sѫ dӵ thҫu; ‰ ThӇ thӭcmӣ và ÿánh giá các hӗ sѫ dӵ thҫu; ‰ Mӣ hӗ sѫ dӵ thҫu; ‰ Ĉánh giá và xӃploҥicáchӗ sѫ dӵ thҫu; ‰ Ký hӧp ÿӗng giao thҫu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 22
 88. 4. Các hình th΁c lΉa chͥn nhà th̿u a. Ĉ̽uth̿urͱng rãi b. Ĉ̽uth̿uh̹nch͗ c. Ch͡ÿͣnh th̿u: ChӍÿӏnh thҫulàhìnhthӭcchӑnthӵctiӃp nhà thҫu ÿáp ӭng yêu cҫucӫa gói thҫu ÿӇ thѭѫng thҧohӧp ÿӗng. d. Chào hàng c̹nh tranh Hình thӭcnàyápdөng cho nhӳng gói thҫumuasҳm hàng hoá có giá trӏ dѭӟi2tӹÿӗng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 23
 89. e. Mua sɬmtrͱctiɼp ‰ Hình thͩcmuasɬmtrͱctiɼp ÿɉͣcápdͥng trong trɉ͝ng hͣpb͕ sung hͣp ÿ͓ng cŸÿãthͱc hiʄnxong(dɉ͛im͙tnăm) hoɴchͣp ÿ͓ng ÿang thͱchiʄnv͛i ÿiɾukiʄnchͧÿɤutɉ có nhu cɤu tăng thêm s͑ lɉͣng hàng hoá hoɴckh͑ilɉͣng công viʄcmàtrɉ͛c ÿó ÿãtiɼnhànhÿɢuthɤu, nhɉng phɠi ÿɠmbɠo không ÿɉͣcvɉͣtmͩcgiá hoɴc ÿɇngiátronghͣp ÿ͓ng ÿãkýtrɉ͛c ÿó. ‰ Trɉ͛ckhikýhͣp ÿ͓ng, nhà thɤuphɠichͩng minh có ÿͧ năng lͱcvɾ k͹ thuɪtvàtàichínhÿʀ thͱchiʄngóithɤu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 24
 90. f. Tͱ thͱchiʄn Hình thͩcnàychʆÿɉͣcápdungÿ͑iv͛icác gói thɤumàchͧÿɤutɉ có ÿͧ năng lͱcthͱchiʄn trên cɇ s͟ tuân thͧ các yêu cɤu nêu trên (ngoài phɞmviquyÿʈnh tɞi Ĉiɾu63cͧaQuychɼ quɠnlý ÿɤutɉ và xây dͱng) g. Mua sɬm ÿɴcbiʄt Hình thͩcnàyÿɉͣcápdͥng ÿ͑iv͛icác ngành hɼtsͩc ÿɴcbiʄtmànɼu không có nhͯng quy ÿʈnh riêng thì không thʀÿɢuthɤu ÿɉͣc. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 25
 91. 5. Phѭѫng thӭc ÿҩu thҫu a. Ĉ̽uth̿umͱttúihͫ s˿: Là phѭѫng thӭc mà nhà thҫu nӝp hӗ sѫ dӵ thҫu trong mӝt túi hӗ sѫ. Phѭѫng thӭc này ÿѭӧc áp dөng ÿӕi vӟi ÿҩu thҫu mua sҳm hàng hoá và xây l͇p. b. Ĉ̽uth̿uhaitúihͫ s˿ : Là phѭѫng thӭc mà nhà thҫunӝp ÿ͙ xu̽tv͙ kΏ thuͅt và ÿ͙ xu̽tv͙ giá trong tӯng túi hӗ sѫ riêng vào cùng mӝtthӡi ÿiӇm. Túi hӗ sѫÿӅxuҩtkӻ thuұtsӁÿѭӧcxemxéttrѭӟc ÿӇ ÿánh giá. Các nhà thҫu ÿҥtsӕÿiӇmkӻ thuұttӯ 70% trӣ lên sӁÿѭӧcmӣ tiӃptúihӗ sѫÿӅxuҩtvӅ giá ÿӇ ÿánh giá.á. Ph́˿ng th΁c này ch͡ÿ́ͻcápdͽng ÿͩivͳi ÿ̽uthh̿u tuy͛nchͥnt́ v̽n. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 26
 92. c. Ĉ̽uth̿u hai giai ÿo̹n : Phѭѫng thӭc này áp dөng cho nhӳng trѭӡng hӧp sau: ‰ Các gói thҫumuasҳm hàng hoá và xây lҳp có giá trӏ tӯ 500 tӹÿӗng trӣ lên; ‰ Các gói thҫumuasҳm hàng hoá có tính chҩt lӵachӑn công nghӋ thiӃtbӏ toàn bӝ,phӭctҥp vӅ công nghӋ và kӻ thuұthoһc gói thҫuxây lҳp ÿһtbiӋtphӭctҥp. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 27
 93. 6. Ĉɢuthɤuchodͱ án thͱchiʄntheohͣp ÿ͓ng chìa khoá trao tay Quá trình thͱchiʄnphɉɇng thͩcnàyg͓m2giaiÿoɞn: Giai ÿoɞn1: Các nhà thɤun͙ph͓ sɇ dͱ thɤusɇ b͙ g͓m ÿɾ xuɢtvɾ k͹ thuɪtvàphɉɇng án tài chính (chɉacó giá) ÿʀ Bên m͝ithɤuxemxétvàthɠoluɪncͥ thʀ v͛i tͫng nhà thɤu, nhɮmth͑ng nhɢtvɾ yêu cɤu và tiêu chuɦnk͹ thuɪt ÿʀ nhà thɤuchuɦnbʈ và n͙ph͓ sɇ dͱ thɤu chính thͩccͧa mình. Giai ÿoɞn2: Bên m͝ithɤum͝icácnhàthɤuthamgia trong giai ÿoɞn1n͙ph͓ sɇ dͱ thɤuchínhthͩcv͛i ÿɾ xuɢtk͹ thuɪt ÿã ÿɉͣcb͕ sung hoàn chʆnh trên cùng m͙tmɴtbɮng k͹ thuɪtvàÿɾ xuɢtchitiɼtvɾ tài chínhnh v͛i ÿɤy ÿͧ n͙i dung vɾ tiɼn ÿ͙ thͱchiʄn, ÿiɾukiʄnhhͣp ÿ͓ng, giá dͱ thɤu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 28
 94. 7. Ĉҩu thҫu tuyӇn chӑn tѭ vҩn Tѭ vҩnlàhoҥt ÿӝng ÿáp ӭng các yêu cҫuvӅ kiӃnthӭc, kinh nghiӋm chuyên môn cho Bên mӡithҫu trong viӋc xem xét, quyӃt ÿӏnh, kiӇm tra quá trình chuҭnbӏ và thӵc hiӋndӵ án. a. Nͱi dung t́ v̽n ‰ Tѭ vҩnchuҭnbӏ dӵ án bao gӗm: lұp quy hoҥch, tәng sѫÿәphát triӇn; lұp báo cáo nghiên cӭutiӅnkhҧ thi; lұp báo cáo nghiên cӭukhҧ thi; ÿánh giá báo cáo lұp quy hoҥch, tәng sѫÿӗphát triӇn, nghiên cӭutiӅnkhҧ thi và nghiên cӭukhҧ thi. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 29
 95. ‰ Tɉ vɢnthͱchiʄndͱ án g͓m: khɠosát,lɪp thiɼtkɼ,t͕ng dͱ toán, dͱ toán; ÿánh giá, thɦmtrathiɼtkɼ và t͕ng dͱ toán, dͱ toán (nɼucó);lɪph͓ sɇ m͝ithɤu; phân tích, ÿánh giá h͓ sɇ dͱ thɤu; giám sát thi công xây dͱng và lɬp ÿɴtthiɼtbʈ. ‰ Tɉ vɢnthͱchiʄndͱ án g͓m: khɠosát,lɪp thiɼtkɼ,t͕ng dͱ toán, dͱ toán; ÿánh giá, thɦmtrathiɼtkɼ và t͕ng dͱ toán, dͱ toán (nɼucó);lɪph͓ sɇ m͝ithɤu; phân tích, ÿánh giá h͓ sɇ dͱ thɤu; giám sát thi công xây dͱng và lɬp ÿɴtthiɼtbʈ. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 30
 96. b. Loɞihìnhtɉ vɢn: Hiʄnnaycôngtáctɉ vɢnt͓ntɞihailoɞi hình: ‰ Các t͕ chͩctɉ vɢncͧa Chính phͧ hoɴc phi Chính phͧ hoɞt ÿ͙ng theo quy ÿʈnh cͧaphápluɪt. ‰ Các chuyên gia hoɞt ÿ͙ng ÿ͙clɪphoɴcthu͙cm͙tt͕ chͩchoɞt ÿ͙ng theo quy ÿʈnh cͧaphápluɪt. c. Trình ÿ͙ t͕ chͩc ÿɢuthɤutɉ vɢn ‰ Lɪph͓ sɇ m͝ithɤubaog͓m: thɉ m͝ithɤu; ÿiɾu khoɠn tham chiɼu; các thông tin cɇ bɠncóliênquan;; tiêu chuɦn ÿánh giá; các ÿiɾukiʄn ɉu ÿãi (nɼucó);ó); các phͥ lͥcchitiɼt kèm theo. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 31
 97. ‰ Thông báo ÿăng ký dͱ thɤu; ‰ Xác ÿʈnh danh sách ngɬn; ‰ M͝ithɤu; ‰ Nhɪnvàquɠnlýh͓ sɇ dͱ thɤu; ‰ M͟ túi h͓ sɇÿɾxuɢtk͹ thuɪt; ‰ Ĉánh giá ÿɾ xuɢtk͹ thuɪt; ‰ M͟ túi h͓ sɇÿɾxuɢt tài chính; ‰ Ĉánh giá t͕ng hͣp; ‰ Trình duyʄt danh sách xɼphɞng các nhà thɤu; ‰ Thɉɇng thɠohͣp ÿ͓ng; ‰ Trình duyʄtkɼtquɠÿɢuthɤu; ‰ Công b͑ trúng thɤuvàthɉɇng thɠohoànthiʄnhͣp ÿ͓͓nng;g; ‰ Trình duyʄtn͙i dung hͣp ÿ͓ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 32
 98. 8. Ĉҩu thҫu xây lҳp a. Trình tΉ tͭ ch΁c ÿ̽uth̿u ViӋctә chӭc ÿҩuthҫuxâylҳp ÿѭӧcthӵchiӋntheotrình tӵ sau: ‰ Sѫ tuyӇn nhà thҫu(nӃucó); ‰ Lұphӗ sѫ mӡithҫu; ‰ Gӱithѭ mӡithҫuhoһc thông báo mӡithҫu; ‰ Nhұnvàquҧnlýhӗ sѫ dӵ thҫu; ‰ Mӣ thҫu; ‰ Ĉánh giá, xӃphҥng nhà thҫu; ‰ Trình duyӋtkӃtquҧÿҩuthҫu; ‰ Công bӕ trúng thҫu, thѭѫng thҧohoànthiӋnHĈ; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 33
 99. b. Sɇ tuyʀn nhà thɤu ‰ Chʆ các gói thɤu có giá trʈ tͫ 200 tͷÿ͓ng tr͟ lên m͛icɤnsɇ tuyʀnnhɮmlͱach͍ncácnhàthɤu ÿͧ năng lͱcvàkinhnghiʄmthͱchiʄn, ÿáp ͩng yêu cɤu cͧah͓ sɉ m͝ithɤu. ‰ Sɇ tuyʀn nhà thɤu ÿɉͣcthͱchiʄntheocácbɉ͛csau: ƒ Thɉ m͝ithɤu; ƒ Mɨu ÿɇndͱ thɤu; ƒ Chʆ dɨn ÿ͑iv͛i nhà thɤu; ƒ Các ÿiɾukiʄn ɉu ÿãi (nɼucó); March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 34
 100. ƒ Các loɞithuɼ theo quy ÿʈnh cͧaphápluɪt; ƒ H͓ sɇ thiɼtkɼ k͹ thuɪtkèmtheobɠng tiên lɉͣng và chʆ dɨnk͹ thuɪt; ƒ Tiɼn ÿ͙ thi công; ƒ Tiêu chuɦn ÿánh giá (bao g͓mcɠ phɉɇng pháp và cách thͩcquyÿ͕ivɾ cùng mɴtbɮng ÿʀ xác ÿʈnh giá ÿánh giá) ƒ Ĉiɾukiʄn chung và ÿiɾukiʄncͥ thʀ cͧahͣp ÿ͓ng ƒ Mɨubɠohànhdͱ thɤu ƒ Mɨuth͏athuɪnhͣp ÿ͓ng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 35
 101. ƒ Mɨubɠolãnhthͱchiʄnhͣp ÿ͓ng ƒ Thɉ hoɴc thông báo m͝ithɤu ƒ Chʆ dɨn ÿ͑iv͛i nhà thɤu ƒ H͓ sɇ dͱ thɤu ƒ Tiêu chuɦn ÿánh giá h͓ sɇ dͱ thɤu ƒ Ĉánh giá h͓ sɇ dͱ thɤu ƒ Kɼtquɠÿɢuthɤu ƒ Bɠolãnhthͱchiʄnhͣp ÿ͓ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 36
 102. Bài4.PHÂNLOɝIDͰ ÁN VÀ QUɟNLÝNHÀNɈ͚C Ĉ͐IV͚IDͰ ÁN ĈɣUTɈ XÂY DͰNG CÔNG TRÌNH 1. Các dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình (sau ÿây g͍i chung là dͱ án) ÿɉͣcphânloɞinhɉ sau: a)Theoquymôvàtínhchɢt: dͱ án quan tr͍ng qu͑cgiado Qu͑ch͙i thông qua chͧ trɉɇng và cho phép ÿɤutɉ;các dͱ án còn lɞi ÿɉͣc phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy ÿʈnh tɞiPhͥ lͥc1cͧaNghʈÿʈnh 12/2009/NĈ-CP; b) Theo ngu͓nv͑n ÿɤutɉ: ‰ Dͱ án sͭ dͥng v͑nngânsáchnhànɉ͛c; ‰ Dͱ án sͭ dͥng v͑n tín dͥng do Nhà nɉ͛cbɠo lãnh, v͑n tín dͥng ÿɤutɉ phát triʀncͧa Nhà nɉ͛c; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 37
 103. ‰ Dͱ án sͭ dͥng v͑n ÿɤutɉ phát triʀncͧa doanh nghiʄp nhà nɉ͛c; ‰ Dͱ án sͭ dͥng v͑n khác bao g͓mcɠ v͑ntɉ nhân hoɴcsͭ dͥng h͗nhͣp nhiɾungu͓n v͑n. ‰ Ĉ͑iv͛icácdͱ án sͭ dͥng v͑nngânsáchnhà nɉ͛ckʀ cɠ các dͱ án thành phɤn, Nhà nɉ͛c quɠnlýtoànb͙ quá trình ÿɤutɉ xây dͱng tͫ viʄcxácÿʈnh chͧ trɉɇng ÿɤutɉ,lɪpdͱ án, quyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ,lɪpthiɼtkɼ,t͕ng dͱ toán, lͱach͍nnhàthɤu, thi công xây dͱng ÿɼnkhi nghiʄm thu, bàn giao và ÿɉacôngtrìnhvào khai thác sͭ dͥng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 38
 104. Bài 5. CHͦĈɣUTɈ XÂY DͰNG CÔNG TRÌNH Chͧÿɤutɉ xây dͱng công trình là ngɉ͝is͟ hͯuv͑n hoɴclàngɉ͝i ÿɉͣcgiaoquɠnlývàsͭ dͥng v͑n ÿʀ ÿɤutɉ xây dͱng công trình bao g͓m: 1. Ĉ͑iv͛icácdͱ án sͭ dͥng v͑nngânsáchnhànɉ͛cthì chͧÿɤutɉ xây dͱng công trình do ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤu tɉ quyɼt ÿʈnh trɉ͛c khi lɪpdͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình phù hͣpv͛iquyÿʈnh cͧaLuɪtNgânsáchNhà nɉ͛c. 2. Các dͱ án sͭ dͥng v͑ntíndͥng thì ngɉ͝ivayv͑nlàchhͧ ÿɤutɉ. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 39
 105. 3. Các dͱ án sͭ dͥng v͑nkhácthìchͧÿɤutɉ là chͧ s͟ hͯuv͑nhoɴclàngɉ͝i ÿɞidiʄntheo quy ÿʈnh cͧaphápluɪt. 4. Ĉ͑iv͛i các dͱ án sͭ dͥng v͑nh͗nhͣpthì chͧÿɤutɉ do các thành viên góp v͑nthoɠ thuɪncͭ ra hoɴclàngɉ͝icótͷ lʄ góp v͑n cao nhɢt. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 40
 106. Bài 6. TRÌNH TͰ THͰCHIʃNDͰ ÁN ĈɣUTɈ Giai ÿoɞn 1. Trong giai ÿoɞnchuɦnbʈÿɤutɉ ‰ Nghiên cͩuthʈ trɉ͝ng, khɠ năng ÿɤutɉ và lͱach͍n thiɼtbʈ. ‰ Báo cáo ÿɤutɉ xây dͱng công trình ( dͱ án quan tr͍ng). ‰ Lɪpdͱ án khɠ thi (= dͱ án ÿɤutɉ), hoɴclɪpdͱ án Báo cáo Kinh tɼ k͹ thuɪt(tôngiáo,nh͏) ‰ Thɦm ÿʈnh dͱ án khɠ thi (bao g͓mthiɼtkɼ cɇ s͟ , thuyɼt minh), báo cáo March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 41
 107. Giai ÿoɞn2:Thͱchiʄndͱ án ÿɤutɉ ‰ Lɪp và trình duyʄt phɉɇng án ÿɾn bù giɠi t͏a tái, ÿʈnh cɉ ‰ Ĉɾn bù giɠi t͏a, tái ÿʈnh cɉ ‰ Xin phép xây dͱng ‰ Lɪp TKKT, dͱ toán. Thɦm ÿʈnh và duyʄt TKKT – Dͱ toán ‰ Ĉɢu thɤu xây lɬp – Thiɼt bʈ ‰ Giám sát Xây lɬp – Thiɼt bʈ ‰ Giám sát Xây lɬp – Thiɼt bʈ ‰ Thông báo kh͟i công xây dͱng ‰ Xây lɬp công trình, lɬp ÿɴt thiɼt bʈ ‰ Ĉóng thuɼ xây dͱng.Ĉóng bɠo hiʀm tɉ vɢn, công trình ‰ Nghiʄm thu tͫng phɤn, tͫng hɞng mͥc ‰ Nghiʄm thu toàn phɤn ‰ Thanh toán tͫng phɤn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 42
 108. Giai ÿoɞn3:Kɼt thúc ÿɤutɉ ‰ Hoàn công công trình ‰ Vɪn hành, chɞy thͭ ‰ Quyɼt toán ‰ Trɠ lãi vay ‰ Chuyʀn giao công nghʄ ‰ Bɠo trì công trình. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 43
 109. Bài 7. QUɟNLÝDͰ ÁN THEO CÔNG VIʃC A. Lɪp báo cáo ÿɤu tɉ xây dͱng công trình B. Lɪp dͱ án ÿɤu tɉ xây dͱng công trình (hoɴc báo cáo kinh tɼ -k͹ thuɪt) C. Thiɼt kɼ xây dͱng D. Thi công xây dͱng công trình E. Hͣp ÿ͓ng trong hoɞt ÿ͙ng xây dͱng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 44
 110. A. Lɪpbáocáoÿɤutɉ xây dͱng công trình và xin phép ÿɤutɉ 1. Các dͱ án quan tr͍ng qu͑cgia;cácdͱ án nhóm A không phân biʄtngu͓nv͑nphɠilɪpBáocáoÿɤutɉ xây dͱng công trình 2. N͙idungBáocáoÿɤutɉ xây dͱng công trình bao g͓m: ‰ Sͱ cɤnthiɼtphɠi ÿɤutɉ xây dͱng công trình, các ÿiɾu kiʄnthuɪnlͣivàkhókhăn; chɼÿ͙khai thác và sͭ dͥng tài nguyên qu͑cgianɼucó; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 45
 111. ‰ Dͱ kiɼnquymôÿɤutɉ:côngsuɢt, diʄntíchxâydͱng; các hɞng mͥccôngtrìnhbaog͓m công trình chính, công trình phͥ và các công trình khác; dͱ kiɼnvɾÿʈa ÿiʀmxâydͱng công trình và nhu cɤusͭ dͥng ÿɢt; ‰ Phân tích, lͱach͍nsɇ b͙ vɾ công nghʄ,k͹ thuɪt; các ÿiɾukiʄn cung cɢpvɪttɉ thiɼtbʈ,nguyênliʄu, năng lɉͣng, dʈch vͥ,hɞ tɤng k͹ thuɪt; phɉɇng án giɠi phóng mɴtbɮng, tái ÿʈnh cɉ nɼucó;cácɠnh hɉ͟ng cͧadͱ án ÿ͑iv͛imôitrɉ͝ng, sinh thái, phòng ch͑ng cháy n͕,an ninh, qu͑c phòng; ‰ Hình thͩc ÿɤutɉ,xácÿʈnh sɇ b͙ t͕ng mͩc ÿɤutɉ,th͝i hɞnthͱchiʄndͱ án, phɉɇng án huy ÿ͙ng v͑ntheoo tiɼn ÿ͙ và hiʄuquɠ kinh tɼ -xãh͙icͧadͱ án và phânhân kƒÿɤutɉ nɼucó. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 46
 112. B. Lɪpdͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình (sau khi báo cáo ÿɤutɉÿɉͣcphêduyʄt) 1. Khi ÿɤutɉ xây dͱng công trình, chͧÿɤutɉ phɠit͕ chͩc lɪpdͱ án ÿʀ làm rõ vɾ sͱ cɤnthiɼtphɠi ÿɤutɉ và hiʄu quɠÿɤutɉ xây dͱng công trình, trͫ nhͯng trɉ͝ng hͣp sau ÿây: ‰ Công trình chʆ yêu cɤulɪpBáocáokinhtɼ -k͹ thuɪtxây dͱng công trình quy ÿʈnh tɞikhoɠn1Ĉiɾu12cͧaNghʈ ÿʈnh 12/2009/NĈ-CP; ‰ Các công trình xây dͱng là nhà ͟ riêng lɸ cͧadânquy ÿʈnh tɞikhoɠn5Ĉiɾu35cͧaLuɪtXâydͱng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 47
 113. 2. N͙i dung dͱ án bao g͓mphɤn thuyɼtminhtheo quy ÿʈnh tɞi Ĉiɾu6vàphɤnthiɼtkɼ cɇ s͟ theo quy ÿʈnh tɞi Ĉiɾu7cͧaNghʈÿʈnh 12/2009/NĈ- CP. 3. Ĉ͑iv͛icácdͱ án nhóm B chɉacótrongquy hoɞch kinh tɼ -xãh͙i, quy hoɞch ngành, quy hoɞch xây dͱng thì trɉ͛ckhilɪpdͱ án phɠicóý kiɼnthoɠ thuɪnbɮng vănbɠncͧacɇ quan có thɦmquyɾnphêduyʄtvɾ quy hoɞch. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 48
 114. N͙i dung phɤn thuyɼt minh cͧa dͱ án 1. Sͱ cɤnthiɼtvàmͥctiêuÿɤutɉ; ÿánh giá nhu cɤuthʈ trɉ͝ng, tiêu thͥ sɠnphɦm ÿ͑iv͛idͱ án sɠnxuɢt; kinh doanhhìnhthͩc ÿɤutɉ xây dͱng công trình; ÿʈa ÿiʀm xây dͱng, nhu cɤusͭ dͥng ÿɢt; ÿiɾukiʄncungcɢp nguyên liʄu, nhiên liʄuvàcácyɼut͑ÿɤu vào khác. 2. Mô tɠ vɾ quymôvàdiʄn tích xây dͱng công trình, các hɞng mͥccôngtrìnhbaog͓m công trình chính, công trình phͥ và các công trình khác; phân tích lͱach͍n phɉɇng án k͹ thuɪt, công nghʄ và công suɢt. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 49
 115. 3. Các giɠiphápthͱchiʄnbaog͓m: ‰ Phɉɇng án giɠiphóngmɴtbɮng, tái ÿʈnh cɉ và phɉɇng án h͗ trͣ xây dͱng hɞ tɤng k͹ thuɪtnɼucó; ‰ Các phɉɇng án thiɼtkɼ kiɼntrúcÿ͑iv͛icông trình trong ÿôthʈ và công trình có yêu cɤu kiɼntrúc; ‰ Phɉɇng án khai thác dͱ án và sͭ dͥng lao ÿ͙ng; ‰ Phân ÿoɞnthͱchiʄn, tiɼn ÿ͙ thͱchiʄnvà hình thͩcquɠnlýdͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 50
 116. 4. Ĉánh giá tác ÿӝng môi trѭӡng, các giҧipháp phòng, chӕng cháy, nә và các yêu cҫuvӅ an ninh, quӕc phòng. 5. Tәng mӭc ÿҫutѭ cӫadӵ án; khҧ năng thu xӃp vӕn, nguӗnvӕnvàkhҧ năng cҩpvӕn theo tiӃn ÿӝ;phѭѫng án hoàn trҧ vӕn ÿӕivӟidӵ án có yêu cҫuthuhӗivӕn; các chӍ tiêu tài chính và phân tích ÿánh giá hiӋuquҧ kinh tӃ,hiӋuquҧ xã hӝicӫadӵ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 51
 117. N͙i dung thiɼt kɼ cɇ s͟ cͧa dͱ án 1. N͙idungphɤnthiɼtkɼ cɇ s͟ cͧadͱ án phɠithʀ hiʄn ÿɉͣcgiɠi pháp thiɼtkɼ chͧ yɼu, bɠo ÿɠm ÿͧ ÿiɾukiʄn ÿʀ xác ÿʈnh t͕ng mͩc ÿɤutɉ và triʀnkhaicácbɉ͛cthiɼt kɼ tiɼptheo,baog͓m thuyɼtminhvàcácbɠnvɺ. 2. Thuyɼtminhthiɼtkɼ cɇ s͟ÿɉͣc trình bày riêng hoɴc trình bày trên các bɠnvɺÿʀdiʂngiɠithiɼtkɼ v͛icácn͙i dung chͧ yɼusau: a) Tóm tɬt nhiʄmvͥ thiɼtkɼ;gi͛ithiʄutómtɬtm͑iliên hʄ cͧacôngtrìnhv͛i quy hoɞch xây dͱng tɞikhuvͱc; các s͑ liʄuvɾÿiɾukiʄntͱ nhiên, tɠitr͍ng và tác ÿ͙ng;g; danh mͥccácquychuɦn, tiêu chuɦn ÿɉͣcápdͥng.) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 52
 118. b) Thuyɼtminhcôngnghʄ: Gi͛ithiʄutómtɬtphɉɇng án công nghʄ và sɇÿ͓ công nghʄ;danhmͥcthiɼtbʈ công nghʄ v͛icácthông s͑ k͹ thuɪtchͧ yɼu liên quan ÿɼnthiɼtkɼ xây dͱng. c) Thuyɼtminhxâydͱng: Khái quát vɾ t͕ng mɴtbɮng: gi͛ithiʄutómtɬt ÿɴc ÿiʀmt͕ng mɴtbɮng, cao ÿ͙ và toɞÿ͙xây dͱng; hʄ th͑ng hɞ tɤng k͹ thuɪtvàcácÿiʀm ÿɢun͑i; diʄntíchsͭ dͥng ÿɢt, diʄntíchxâydͱng, diʄntíchcâyxanh,mɪt ÿ͙ xây dͱng, hʄ s͑ sͭ dͥng ÿɢt, cao ÿ͙ san nɾnvàcácn͙i dung cɤnthiɼtkhác. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 53
 119. ‰ Ĉ͑iv͛icôngtrìnhxâydͱng theo tuyɼn: gi͛ithiʄutóm tɬt ÿɴc ÿiʀmtuyɼncôngtrình ‰ Ĉ͑iv͛icôngtrìnhcóyêucɤukiɼntrúc:gi͛ithiʄutómtɬt m͑i liên hʄ cͧacôngtrìnhv͛i quy hoɞch xây dͱng tɞi khu vͱc và các công trình lân cɪn ‰ Phɤnk͹ thuɪt: gi͛ithiʄutómtɬt ÿɴc ÿiʀm ÿʈachɢtcông trình, phɉɇng án gia c͑ nɾn, móng, các kɼtcɢuchʈulͱc chính, hʄ th͑ng k͹ thuɪtvàhɞ tɤng k͹ thuɪtcͧacông trình, san nɾn, ÿào ÿɬp ÿɢt; danh mͥccácphɤnmɾmsͭ dͥng trong thiɼtkɼ; ‰ Gi͛ithiʄutómtɬtphɉɇng án phòng ch͑ng cháy, n͕ và bɠovʄ môi trɉ͝ng; ‰ Dͱ tính kh͑ilɉͣng các công tác xây dͱng, thiɼtbʈÿʀlɪp t͕ng mͩc ÿɤutɉ và th͝igianxâydͱng công trình. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 54
 120. 3. Các bɠnvɺ thiɼtkɼ cɇ s͟ bao g͓m: ‰ Bɠnvɺ công nghʄ thʀ hiʄnsɇÿ͓dây chuyɾncôngnghʄ v͛icácthôngs͑ k͹ thuɪtchͧ yɼu; ‰ Bɠnvɺ xây dͱng thʀ hiʄncácgiɠiphápvɾ t͕ng mɴt bɮng, kiɼntrúc,kɼtcɢu, hʄ th͑ng k͹ thuɪtvàhɞ tɤng k͹ thuɪtcôngtrìnhv͛icáckíchthɉ͛cvàkh͑ilɉͣng chͧ yɼu, các m͑cgi͛i, toɞÿ͙và cao ÿ͙ xây dͱng; ‰ Bɠnvɺ sɇÿ͓hʄ th͑ng phòng ch͑ng cháy, n͕. 4. S͑ lɉͣng thuyɼtminhvàcácbɠnvɺ cͧathiɼtkɼ cɇ s͟ ÿɉͣclɪpt͑ithiʀulà09b͙. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 55
 121. Báo cáo kinh tɼ -k͹ thuɪt xây dͱng công trình Khi ÿɤutɉ xây dͱng các công trình sau ÿây, chͧÿɤutɉ không phɠilɪpdͱ án mà chʆ lɪpBáocáokinhtɼ -k͹ thuɪt xây dͱng công trình ÿʀ trình ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ phê duyʄt: ‰ Công trình xây dͱng cho mͥc ÿích tôn giáo; ‰ Công trình cɠitɞo, sͭachͯa, nâng cɢp, xây dͱng m͛i trͥ s͟ cɇ quan có t͕ng mͩc ÿɤutɉ dɉ͛i3tͷÿ͓ng; ‰ Các dͱ án hɞ tɤng xã h͙icót͕ng mͩc ÿɤutɉ dɉ͛i7tͷ ÿ͓ng sͭ dͥng v͑nngânsáchkhôngnhɮmmͥc ÿích kinh doanh, phù hͣpv͛i quy hoɞch phát triʀnkinhtɼ - xã h͙i, quy hoɞch xây dͱng và ÿãcóchͧ trɉɇng ÿɤuttɉ hoɴc ÿã ÿɉͣcb͑ trí trong kɼ hoɞch ÿɤutɉ hàng năm.m. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 56
 122. Nӝi dung báo cáo kinh tӃ kӻ thuұt XD công trình ‰ Sӵ cҫnthiӃtphҧi ÿҫutѭ,mөctiêuxâydӵng công trình ‰ Ĉӏa ÿiӇmxâydӵng ‰ Quy mô, công suҩt, cҩp công trình ‰ Thӡihҥnxâydӵng ‰ HiӋuquҧ công trình ‰ Các giҧi pháp phòng chӕng cháy nә,vӋ sinh môi trѭӡng ‰ BҧnvӁ thiӃtkӃ thi công ‰ Dӵ toán công trình. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 57
 123. H͓ sɇ trình phê duyʄt dͱ án ÿɤu tɉ XD công trình 1. Chͧÿɤutɉ có trách nhiʄmgͭih͓ sɇ dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình t͛ingɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉÿʀphê duyʄt. 2. H͓ sɇ dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình bao g͓m: ‰ T͝ trình phê duyʄtdͱ án theo mɨutɞiPhͥ lͥcs͑ 2 kèm theo Nghʈÿʈnh 12/2009/NĈ-CP; ‰ Dͱ án bao g͓mphɤnthuyɼtminhvàthiɼtkɼ cɇ s͟; vănbɠnthɦm ÿʈnh cͧacácB͙,ngànhliênquan(nɼu có); ‰ Vănbɠnchophépÿɤutɉ cͧacɢpcóthɦmquyɾn ÿ͑ÿ͑i v͛icácdͱ án quan tr͍ng qu͑cgia,dͱ án nhómA A March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 58
 124. Thɦmquyɾnthɦm ÿʈnh dͱ án ÿɤutɉ XD công trình 1. Thɦm ÿʈnh dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình bao g͓m thɦm ÿʈnh phɤn thuyɼtminhvàthɦm ÿʈnh thiɼtkɼ cɇ s͟ cͧadͱ án. 2. Thͧ tɉ͛ng Chính phͧ thành lɪpH͙i ÿ͓ng thɦm ÿʈnh nhà nɉ͛cvɾ các dͱ án ÿɤutɉÿʀt͕ chͩcthɦm ÿʈnh các dͱ án do Qu͑ch͙i thông qua chͧ trɉɇng ÿɤutɉ và các dͱ án khác do Thͧ tɉ͛ng Chính phͧ yêu cɤu. 3. Uͷ ban nhân dân cɢptʆnh t͕ chͩcthɦm ÿʈnh các dͱ án sͭ dͥng v͑nngânsáchthu͙cquyɾnquyɼt ÿʈnh cͧa mình. Các dͱ án khác do ngɉ͝icóthɦmquyɾnquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ t͕ chͩcthɦm ÿʈnh. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 59
 125. 4. Thɦmquyɾnthɦm ÿʈnh thiɼtkɼ cɇ s͟ÿ͑iv͛idͱ án nhóm A ÿɉͣcquyÿʈnh nhɉ sau: ‰ B͙ Công nghiʄpthɦm ÿʈnh thiɼtkɼ cɇ s͟ cͧa các dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình hɤmm͏, dɤukhí,nhàmáyÿiʄn, ÿɉ͝ng dây tɠi ÿiʄn, trɞm biɼnápvàcáccôngtrìnhcôngnghiʄpchuyên ngành; ‰ B͙ Nông nghiʄpvàPháttriʀnnôngthônt͕ chͩc thɦm ÿʈnh thiɼtkɼ cɇ s͟ cͧa các dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình thuͷ lͣi, ÿê ÿiɾu; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 60
 126. ‰ B͙ Giao thông vɪntɠit͕ chͩcthɦm ÿʈnh thiɼt kɼ cɇ s͟ cͧacácdͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình giao thông; ‰ B͙ Xây dͱng t͕ chͩcthɦm ÿʈnh thiɼtkɼ cɇ s͟ cͧacácdͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình dân dͥng, công nghiʄp(trͫ các công trình công nghiʄpdoB͙ Công nghiʄpthɦm ÿʈnh) và các dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình khác do Thͧ tɉ͛ng Chính phͧ yêu cɤu. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 61
 127. Ĉiɾu chʆnh dͱ án ÿɤu tɉ xây dͱng công trình 1. Dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình ÿã ÿɉͣcquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ chʆÿɉͣc ÿiɾuchʆnh khi có m͙ttrongcáctrɉ͝ng hͣpsauÿây: ‰ Xuɢthiʄncácyɼut͑ bɢtkhɠ kháng do thiên tai nhɉ ÿ͙ng ÿɢt, bão, lŸ,lͥt, l͑c, sóng thɤn, l͟ÿɢt; chiɼntranh hoɴccónguycɇ xɠyrachiɼn tranh; ‰ Do biɼn ÿ͙ng bɢtthɉ͝ng cͧa giá nguyên vɪtliʄu, do thay ÿ͕itͷ giá h͑i ÿoái ÿ͑iv͛iphɤnv͑ncósͭ dͥng ngoɞitʄ hoɴcdoNhànɉ͛c ban hành các chɼÿ͙, chính sách m͛icóquyÿʈnh ÿɉͣcthayÿ͕imɴtbɮng giá ÿɤɤu tɉ xây dͱng công trình; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 62
 128. ‰ Do ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ hoɴcchͧÿɤutɉ thay ÿ͕ikhithɢyxuɢthiʄnnhͯng yɼut͑ m͛i ÿem lɞihiʄuquɠ kinh tɼ -xãh͙icaohɇncho dͱ án; ‰ Khi quy hoɞch xây dͱng ÿã ÿɉͣcduyʄtthay ÿ͕icóɠnh hɉ͟ng trͱctiɼp ÿɼndͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 63
 129. 2. Khi ÿiɾuchʆnh dͱ án không làm thay ÿ͕iquymô,mͥc tiêu ÿɤutɉ và không vɉͣtt͕ng mͩc ÿɤutɉÿã ÿɉͣcphê duyʄtthìchͧÿɤutɉÿɉͣcphéptͱÿiɾuchʆnh dͱ án. Trɉ͝ng hͣp ÿiɾuchʆnh dͱ án làm thay ÿ͕ithiɼtkɼ cɇ s͟ vɾ kiɼntrúc,quyhoɞch, quy mô, mͥctiêuÿɤutɉ ban ÿɤuhoɴcvɉͣtt͕ng mͩc ÿɤutɉÿã ÿɉͣc phê duyʄtthì chͧÿɤutɉ phɠi trình ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ xem xét, quyɼt ÿʈnh. Nhͯng n͙i dung thay ÿ͕iphɠi ÿɉͣcthɦm ÿʈnh lɞi. 3. Ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿiɾuchʆnh dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình phɠichʈu trách nhiʄmtrɉ͛cphápluɪtvɾ quyɼt ÿʈnh cͧa mình. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 64
 130. C. THIɻTKɻ XÂY DͰNG CÔNG TRÌNH Các bɉ͛cthiɼtkɼ xây dͱng công trình Dͱ án ÿɤutɉ xây dͱng công trình có thʀ g͓mm͙thoɴc nhiɾuloɞicôngtrìnhv͛im͙thoɴcnhiɾucɢpcôngtrình khác nhau theo quy ÿʈnh tɞiNghʈÿʈnh quɠnlýchɢt lɉͣng công trình xây dͱng. Tuƒ theo quy mô, tính chɢt cͧacôngtrìnhxâydͱng, viʄcthiɼtkɼ xây dͱng công trình có thʀÿɉͣcthͱchiʄntheom͙tbɉ͛c, hai bɉ͛c hoɴcbabɉ͛cnhɉ sau: ‰ Thiɼtkɼ m͙tbɉ͛clàthiɼtkɼ bɠnvɺ thicôngápdͥngg ÿ͑iv͛icôngtrìnhchʆ lɪpBáocáokinhtɼ -k͹ thuɪtxâyxây dͱng công trình (nh͏,tôngiáo); March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 65
 131. ‰ Thiɼtkɼ hai bɉ͛cbaog͓mbɉ͛cthiɼtkɼ cɇ s͟ và thiɼt kɼ bɠnvɺ thicôngápdͥng ÿ͑iv͛i công trình quy ÿʈnh phɠilɪpdͱ án; ‰ Thiɼtkɼ ba bɉ͛cbaog͓mbɉ͛cthiɼtkɼ cɇ s͟,thiɼtkɼ k͹ thuɪtvàthiɼtkɼ bɠnvɺ thicôngápdͥng ÿ͑iv͛i công trình quy ÿʈnh phɠilɪpdͱ ánvàcóquymôlàcɢp ÿɴcbiʄt, cɢp I và công trình cɢpIIcók͹ thuɪtphͩctɞp do ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ quyɼt ÿʈnh. Trɉ͝ng hͣpthͱchiʄnthiɼtkɼ hai bɉ͛choɴcba bɉ͛cthìcácbɉ͛cthiɼtkɼ tiɼptheophɠiphùhͣp v͛ibɉ͛cthiɼtkɼ trɉ͛c ÿã ÿɉͣcphêduyʄt. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 66
 132. H͓ sɇ thiɼt kɼ, dͱ toán xây dͱng công trình 1. Tài liʄulàmcăncͩÿʀthiɼtkɼ: ‰ Các tài liʄuvɾ khɠosátxâydͱng, khí tɉͣng thuͷ văn và các vănbɠn pháp lý có liên quan; ‰ Thiɼtkɼ cɇ s͟; ‰ Danh mͥcquychuɦn, tiêu chuɦnxâydͱng ÿɉͣcáp dͥng; ‰ Các quy ÿʈnh vɾ kiɼntrúc,quyhoɞch xây dͱng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 67
 133. 2. Tài liʄuthiɼtkɼÿɉͣclɪpchotͫng công trình bao g͓m thuyɼt minh, các bɠnvɺ thiɼtkɼ,dͱ toán xây dͱng công trình; biên bɠnnghiʄmthuthiɼtkɼ,khɠo sát; báo cáo thɦmtrathiɼtkɼ,thɦmtradͱ toán nɼucó. 3. T͕ chͩc, cá nhân thiɼtkɼ phɠi bàn giao h͓ sɇ thiɼtkɼ xây dͱng công trình v͛is͑ lɉͣng ÿͧ ÿɠmbɠophͥcvͥ thi công xây dͱng công trình, yêu cɤuquɠnlývàlɉutrͯ nhɉng không ít hɇn7b͙ÿ͑iv͛ithiɼtkɼ k͹ thuɪtvà8 b͙ÿ͑iv͛ithiɼtkɼ bɠnvɺ thi công. 4. H͓ sɇ thiɼtkɼ xây dͱng công trình phɠi ÿɉͣclɉutrͯ theo quy ÿʈnh cͧaphápluɪtvɾ lɉutrͯ.B͙ Xây dͱnngg quy ÿʈnh cͥ thʀ vɾ lɉutrͯ h͓ sɇ thiɼtkɼ. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 68
 134. Thɦm ÿʈnh, phê duyʄt thiɼt kɼ, dͱ toán, t͕ng dͱ toán xây dͱng công trình 1. Thɦm ÿʈnh, phê duyʄt: ‰ Chͧÿɤutɉ tͱ t͕ chͩcviʄcthɦm ÿʈnh, phê duyʄtthiɼtkɼ k͹ thuɪt, thiɼtkɼ bɠnvɺ thi công, dͱ toán, t͕ng dͱ toán ÿ͑iv͛inhͯng công trình xây dͱng phɠilɪpdͱ án; ‰ Thiɼtkɼ bɠnvɺ thi công và dͱ toán cͧahɞng mͥc, công trình trɉ͛ckhiÿɉarathicông phɠi ÿɉͣcthɦm ÿʈnh, phê duyʄt. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 69
 135. 2. N͙i dung thɦm ÿʈnh thiɼtkɼ: ‰ Sͱ phù hͣpv͛icácbɉ͛cthiɼtkɼ trɉ͛c ÿã ÿɉͣcphêduyʄt; ‰ Sͱ tuân thͧ các tiêu chuɦnxâydͱng ÿɉͣcáp dͥng; ‰ Ĉánh giá mͩc ÿ͙ an toàn công trình; ‰ Sͱ hͣplýcͧaviʄclͱach͍n dây chuyɾnvà thiɼtbʈ công nghʄ,nɼucó; ‰ Bɠovʄ môi trɉ͝ng; phòng, ch͑ng cháy, n͕. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 70
 136. N͙i dung thɦm ÿʈnh dͱ toán, t͕ng dͱ toán xây dͱng công trình g͓m: 1. Sͱ phù hͣpgiͯakh͑ilɉͣng thiɼtkɼ và kh͑ilɉͣng dͱ toán; 2. Tính ÿúng ÿɬncͧaviʄcápdͥng các ÿʈnh mͩckinhtɼ - k͹ thuɪt, ÿʈnh mͩcchiphí,ÿɇngiá;viʄcvɪndͥng ÿʈnh mͩc, ÿɇngiá,cácchɼÿ͙, chính sách có liên quan và các khoɠnmͥc chi phí trong dͱ toán theo quy ÿʈnh; 3. Xác ÿʈnh giá trʈ dͱ toán, t͕ng dͱ toán xây dͱng công trình. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 71
 137. 4. Trɉ͝ng hͣpchͧÿɤutɉ không ÿͧ ÿiɾukiʄnnăng lͱc thɦm ÿʈnh thì ÿɉͣc phép thuê các t͕ chͩc, cá nhân tɉ vɢncóÿͧ ÿiɾukiʄnnăng lͱc ÿʀ thɦmtrathiɼtkɼ,dͱ toán công trình làm cɇ s͟ cho viʄc phê duyʄt. Tuƒ theo yêu cɤucͧachͧÿɤutɉ,viʄcthɦmtrathiɼtkɼ,dͱ toán, t͕ng dͱ toán có thʀ thͱchiʄn ÿ͑iv͛itoànb͙ hoɴcm͙t phɤndͱ án. 5. Chi phí thɦm ÿʈnh, thɦmtrathiɼtkɼ,dͱ toán, t͕ng dͱ toán xây dͱng công trình do B͙ Xây dͱng hɉ͛ng dɨnvà ÿɉͣctínhvàot͕ng mͩc ÿɤutɉ,t͕ng dͱ toán xây dͱng công trình. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 72
 138. GIɡY PHÉP XÂY DͰNG Trɉ͛ckhikh͟icôngxâydͱng công trình, chͧÿɤutɉ phɠicógiɢyphépxâydͱng, trͫ trɉ͝ng hͣpxây dͱng các công trình sau ÿây: ‰ Công trình thu͙cbímɪtNhànɉ͛c, công trình xây dͱng theo lʄnh khɦncɢp, công trình tɞmphͥcvͥ xây dͱng công trình chính; ‰ Công trình xây dͱng theo tuyɼnkhôngÿiquaÿôthʈ nhɉng phù hͣpv͛i quy hoɞch xây dͱng ÿɉͣcduyʄt thu͙cdͱ án ÿɤutɉ xây dͱng ÿã ÿɉͣccɇ quan nhàà nɉ͛ccóthɦmquyɾnphêduyʄt; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 73
 139. ‰ Công trình xây dͱng thu͙cdͱ án khu ÿôthʈ, khu công nghiʄp, khu nhà ͟ có quy hoɞch chi tiɼtxâydͱng tͷ lʄ 1/500 ÿã ÿɉͣccɇ quan nhà nɉ͛ccóthɦmquyɾnphê duyʄt; ‰ Các công trình sͭachͯa, cɠitɞo, lɬp ÿɴtthiɼtbʈ bên trong không làm thay ÿ͕ikiɼntrúc,kɼtcɢuchʈulͱcvà an toàn cͧa công trình; ‰ Công trình hɞ tɤng k͹ thuɪt quy mô nh͏ thu͙ccácxã vùng sâu, vùng xa; ‰ Nhà ͟ riêng lɸ tɞi vùng sâu, vùng xa không thu͙c ÿôthʈ; ÿiʀmdâncɉ nông thôn chɉa có quy hoɞch xây dͱnngg ÿɉͣcduyʄt. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 74
 140. Ĉiɾu kiʄn cɢp giɢy phép xây dͱng công trình trong ÿô thʈ 1. Phù hͣpv͛i quy hoɞch chi tiɼt ÿɉͣcduyʄt 2. Bɠo ÿɠmcácquyÿʈnh vɾ chʆ gi͛i ÿ͏,chʆ gi͛i xây dͱng, thiɼtkɼÿôthʈ,cácyêucɤuvɾ an toàn ÿ͑iv͛i các công trình xung quanh. 3. Các công trình xây dͱng, nhà ͟ lɸ trong khu bɠo t͓ndisɠnvănhóa,ditíchlʈch sͭ phɠi ÿɠmbɠo mɪt ÿ͙ xây dͱng, ÿɢttr͓ng cây xanh, nɇi ÿʀ xe, không làm ɠnh hɉ͟ng ÿɼnmôitrɉ͝ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 75
 141. 4. Công trình sͭachͯakhônglàmɠnh hɉ͟ng ÿɼn các công trình lân cɪnvɾ kɼtcɢu, khoɠng cách ÿɼn các công trình xung quanh, cɢpnɉ͛c, thoát nɉ͛c, thông gió, vʄ sinh môi trɉ͝ng. 5. Ĉ͑iv͛i các công trình cao tɤng cɢp ÿɴcbiʄt, cɢp1phɠithiɼtkɼ tɤng hɤm. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 76
 142. H͓ sɇ xin cɢp GPXD công trình và nhà ͟ ÿô thʈ 1. Ĉɇnxincɢpgiɢyphépxâydͱng theo mɨu. Trɉ͝ng hͣp xin cɢpgiɢyphépxâydͱng tɞmcóth͝ihɞnthìtrong ÿɇnxincɢpgiɢyphépxâydͱng còn phɠicócamkɼttͱ phá d͡ công trình khi Nhà nɉ͛cthͱchiʄngiɠiphóng mɴtbɮng. 2. Bɠnsaom͙t trong nhͯng giɢyt͝ vɾ quyɾnsͭ dͥng ÿɢt theo quy ÿʈnh cͧaphápluɪtvɾÿɢt ÿai có công chͩng. 3. Bɠnvɺ thiɼtkɼ thʀ hiʄn ÿɉͣcvʈ trí mɴtbɮng, mɴtcɬt, mɴt ÿͩng ÿiʀnhình;mɴtbɮng móng cͧa công trình; sɇ ÿ͓ vʈ trí hoɴctuyɼn công trình; sɇÿ͓hʄ th͑ng và ÿiʀm ÿɢun͑ik͹ thuɪtcɢp ÿiʄn, cɢpnɉ͛c, thoát nɉ͛c; ɠnhh chͥphiʄntrɞng (ÿ͑iv͛icôngtrìnhsͭachͯa, cɠittɞo yêu cɤuphɠicógiɢyphépxâydͱng). March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 77
 143. Thɦm quyɾn cɢp giɢy phép xây dͱng 1. Uͷ ban nhân dân cɢptʆnh uͷ quyɾn cho Giám ÿ͑cS͟ Xây dͱng cɢpgiɢyphépxâydͱng ÿ͑iv͛i các công trình xây dͱng cɢp ÿɴcbiʄt, cɢp I theo phân cɢpcôngtrình tɞiNghʈÿʈnh quɠnlýchɢtlɉͣng công trình xây dͱng; công trình tôn giáo; công trình di tích lʈch sͭ -vănhoá; công trình tɉͣng ÿài, quɠng cáo, tranh hoành tráng thu͙c ÿʈagi͛i hành chính do mình quɠnlý;nhͯng công trình trên các tuyɼn, trͥc ÿɉ͝ng ph͑ chính ÿôthʈ do Uͷ ban nhân dân cɢptʆnh ÿóquyÿʈnh. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 78
 144. 2. Uͷ bannhândâncɢpquɪn / huyʄncɢpgiɢy phép xây dͱng các công trình còn lɞivànhà͟ riêng lɸ͟ÿôthʈ thu͙c ÿʈagi͛i hành chính do huyʄnquɠnlý,trͫ các công trình quy ÿʈnh theo luɪt. 3. Uͷ bannhândânphɉ͝ng / xã cɢpgiɢyphép xây dͱng nhà ͟ riêng lɸ͟nhͯng ÿiʀmdâncɉ nông thôn ÿã có quy hoɞch xây dͱng ÿɉͣc duyʄtthu͙c ÿʈagi͛i hành chính do xã quɠnlý theo quy ÿʈnh cͧa ͧy ban nhân dân huyʄn. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 79
 145. Gia hɞn giɢy phép xây dͱng 1. Trong th͝ihɞn12thángkʀ tͫ ngày ÿɉͣccɢpgiɢyphép xây dͱng mà công trình chɉakh͟i công thì ngɉ͝ixin cɢpgiɢyphépxâydͱng phɠixingiahɞngiɢyphépxây dͱng. 2. H͓ sɇ xin gia hɞngiɢyphépxâydͱng bao g͓m: ‰ Ĉɇnxingiahɞngiɢyphépxâydͱng; ‰ Bɠn chính giɢyphépxâydͱng ÿã ÿɉͣccɢp. 3. Th͝igianxétcɢpgiahɞngiɢyphépxâydͱng chɪmnhɢt là 5 ngày làm viʄckʀ tͫ ngày nhɪn ÿͧ h͓ sɇ hͣplʄ. 4. Cɇ quan cɢpgiɢyphépxâydͱng là cɇ quan gia hɞngiiɢy phép xây dͱng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 80
 146. D. THI CÔNG XÂY DͰNG CÔNG TRÌNH 1. Quɠnlýchɢtlɉͣng xây dͱng (Riêng quɠnlýchɢtlɉͣng xây dͱng ÿɉͣcthͱchiʄntheocácquyÿʈnh cͧaNghʈ ÿʈnh vɾ quɠnlýchɢtlɉͣng công trình xây dͱng. ) 2. Quɠnlýtiɼn ÿ͙ xây dͱng 3. Quɠnlýkh͑ilɉͣng thi công xây dͱng công trình 4. Quɠnlýantoànlaoÿ͙ng trên công trɉ͝ng xây dͱng 5. Quɠnlýmôitrɉ͝ng xây dͱng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 81
 147. Quɠn lý tiɼn ÿ͙ thi công xây dͱng công trình 1. Công trình xây dͱng trɉ͛ckhitriʀnkhaiphɠi ÿɉͣclɪp tiɼn ÿ͙ thi công xây dͱng. Tiɼn ÿ͙ thi công xây dͱng công trình phɠiphùhͣpv͛it͕ng tiɼn ÿ͙ cͧadͱ án ÿã ÿɉͣc phê duyʄt. 2. Ĉ͑iv͛icôngtrìnhxâydͱngcóquymôl͛nvàth͝igian thicôngkéodàithìtiɼn ÿ͙ xây dͱng công trình phɠi ÿɉͣclɪpchotͫng giai ÿoɞn, tháng, quý, năm. 3. Nhà thɤu thi công xây dͱng công trình có nghśavͥ lɪp tiɼn ÿ͙ thi công xây dͱng chi tiɼt, b͑ trí xen kɺ kɼthͣp các công viʄccɤnthͱchiʄnnhɉng phɠibɠo ÿɠmphùphù hͣpv͛it͕ng tiɼn ÿ͙ cͧadͱ án. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 82
 148. 4. Chͧÿɤutɉ,nhàthɤu thi công xây dͱng, tɉ vɢngiámsát và các bên có liên quan có trách nhiʄmtheodõi,giám sát tiɼn ÿ͙ thi công xây dͱng công trình và ÿiɾuchʆnh tiɼn ÿ͙ trong trɉ͝ng hͣptiɼn ÿ͙ thi công xây dͱng ͟ m͙ts͑ giai ÿoɞnbʈ kéo dài nhɉng không ÿɉͣclàmɠnh hɉ͟ng ÿɼnt͕ng tiɼn ÿ͙ cͧadͱ án. 5. Khuyɼnkhíchviʄc ÿɦy nhanh tiɼn ÿ͙ xây dͱng trên cɇ s͟ ÿɠmbɠochɢtlɉͣng công trình. Trɉ͝ng hͣp ÿɦy nhanh tiɼn ÿ͙ xây dͱng ÿem lɞihiʄu quɠ cao hɇnchodͱ án thì nhà thɤuxâydͱng ÿɉͣcxét thɉ͟ng theo hͣp ÿ͓ng. Trɉ͝ng hͣpkéodàitiɼn ÿ͙ xây dͱng gây thiʄthɞithìbênviphɞmphɠib͓ithɉ͝ng thiʄt hɞivàbʈ phɞtviphɞmhͣp ÿ͓ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 83
 149. Quɠn lý kh͑i lɉͣng thi công xây dͱng 1. Viʄc thi công xây dͱng công trình phɠi ÿɉͣc thͱchiʄntheokh͑ilɉͣng cͧathiɼtkɼÿɉͣc duyʄt. 2. Kh͑ilɉͣng thi công xây dͱng ÿɉͣctínhtoán, xác nhɪngiͯachͧÿɤutɉ,nhàthɤu thi công xây dͱng, tɉ vɢn giám sát theo th͝igianhoɴc giai ÿoɞn thi công và ÿɉͣc ÿ͑ichiɼuv͛ikh͑i lɉͣng thiɼtkɼÿɉͣcduyʄt ÿʀ làm cɇ s͟ nghiʄm thu, thanh toán theo hͣp ÿ͓ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 84
 150. 3. Khi có kh͑ilɉͣng phát sinh ngoài thiɼtkɼ,dͱ toán xây dͱng công trình ÿɉͣcduyʄtthìchͧÿɤutɉ và nhà thɤu thi công xây dͱng phɠixemxétÿʀ xͭ lý. Riêng ÿ͑iv͛i công trình sͭ dͥng v͑nngânsáchnhànɉ͛cthìchͧÿɤu tɉ phɠibáocáongɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉÿʀxem xét, quyɼt ÿʈnh. Kh͑ilɉͣng phát sinh ÿɉͣcchͧÿɤutɉ,ngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ chɢpthuɪn, phê duyʄtlàcɇ s͟ÿʀthanh toán, quyɼt toán công trình. 4. Nghiêm cɢmviʄckhaikh͑ng, khai tăng kh͑ilɉͣng hoɴc thông ÿ͓ng giͯacácbênthamgiadɨn ÿɼnlàmsaikh͑i lɉͣng thanh toán. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 85
 151. Quɠn lý an toàn lao ÿ͙ng 1. Nhà thɤuthicôngxâydͱng phɠilɪpcácbiʄnphápan toàn cho ngɉ͝i và công trình trên công trɉ͝ng xây dͱng. 2. Các biʄnphápantoàn,n͙iquyvɾ an toàn phɠi ÿɉͣc thʀ hiʄncôngkhaitrêncôngtrɉ͝ng xây dͱng ÿʀ m͍i ngɉ͝ibiɼtvàchɢp hành. ͟ nhͯng vʈ trí nguy hiʀmtrên công trɉ͝ng, phɠib͑ trí ngɉ͝ihɉ͛ng dɨn, cɠnh báo ÿɾ phòng tai nɞn. 3. Nhà thɤu thi công xây dͱng, chͧÿɤutɉ và các bên cóó liênquanphɠithɉ͝ng xuyên kiʀmtragiámsátcôngtácg tác an toàn lao ÿ͙ng trên công trɉ͝ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 86
 152. 4. Nhà thɤuxâydͱng có trách nhiʄm ÿào tɞo, hɉ͛ng dɨn, ph͕ biɼncácquyÿʈnh vɾ an toàn lao ÿ͙ng. 5. Nhà thɤu thi công xây dͱng có trách nhiʄmcɢp ÿɤy ÿͧ các trang bʈ bɠoh͙ lao ÿ͙ng,antoànlaoÿ͙ng cho ngɉ͝ilaoÿ͙ng theo quy ÿʈnh. 6. Khi có sͱ c͑ vɾ an toàn lao ÿ͙ng, nhà thɤu thi công xây dͱng và các bên có liên quan có trách nhiʄmt͕ chͩcxͭ lý và báo cáo cɇ quan quɠn lý nhà nɉ͛cvɾ an toàn lao ÿ͙ng theo quy ÿʈnh cͧaphápluɪt ÿ͓ng th͝ichʈutrách nhiʄmkhɬcphͥcvàb͓ithɉ͝ng nhͯng thiʄthɞidonhà thɤu không bɠo ÿɠmantoànlaoÿ͙ng gây ra. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 87
 153. Quɠn lý môi trɉ͝ng xây dͱng 1. Nhà thɤu thi công xây dͱng phɠithͱchiʄncácbiʄnpháp ÿɠmbɠovɾ môi trɉ͝ng cho ngɉ͝ilaoÿ͙ng trên công trɉ͝ng và bɠovʄ môi trɉ͝ng xung quanh, bao g͓mcó biʄnphápch͑ng bͥi, ch͑ng ͓n, xͭ lý phɼ thɠivàthu d͍nhiʄntrɉ͝ng. Ĉ͑iv͛inhͯng công trình xây dͱng trong khu vͱc ÿôthʈ thì còn phɠithͱchiʄncácbiʄn pháp bao che, thu d͍nphɼ thɠi ÿɉa ÿɼnnɇiquyÿʈnh. 2. Trong quá trình vɪn chuyʀnvɪtliʄu xây dͱng, phɼ thɠi phɠicóbiʄn pháp che chɬn ÿɠmbɠoantoàn,vʄ sinh môi trɉ͝ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 88
 154. 3. Nhà thɤu thi công xây dͱng, chͧÿɤutɉ phɠicó trách nhiʄmkiʀm tra giám sát viʄcthͱchiʄn bɠovʄ môi trɉ͝ng xây dͱng, ÿ͓ng th͝ichʈusͱ kiʀmtragiámsátcͧacɇ quan quɠnlýnhànɉ͛c vɾ môi trɉ͝ng. 4. Ngɉ͝i ÿʀ xɠy ra các hành vi làm t͕nhɞi ÿɼnmôi trɉ͝ng trong quá trình thi công xây dͱng công trình phɠichʈu trách nhiʄmtrɉ͛cphápluɪtvà b͓ithɉ͝ng thiʄthɞidol͗icͧamìnhgâyra. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 89
 155. E. H͢P Ĉ͒NG TRONG XÂY DͰNG Nguyên tɬc chung ký kɼthͣp ÿ͓ng trong hoɞt ÿ͙ng xây dͱng: 1. Hͣp ÿ͓ng trong hoɞt ÿ͙ng xây dͱng (sau ÿây g͍itɬtlà hͣp ÿ͓ng xây dͱng) ÿɉͣckýkɼt sau khi Bên giao thɤu hoàn thành viʄclͱach͍n nhà thɤu theo quy ÿʈnh. 2. Hͣp ÿ͓ng xây dͱng phɠi ÿɉͣcxáclɪpbɮng vănbɠntheo mɨudoB͙ Xây dͱng quy ÿʈnh. 3. Viʄckýkɼtvàthͱchiʄnhͣp ÿ͓ng xây dͱng phɠituân thͧ quy ÿʈnh cͧaNghʈÿʈnh này và các quy ÿʈnh pháp luɪtvɾ hͣp ÿ͓ng khác có liên quan. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 90
 156. H͓ sɇ hͣp ÿ͓ng xây dͱng 1. H͓ sɇ hͣp ÿ͓ng xây dͱng bao g͓mhͣp ÿ͓ng xây dͱng và các tài liʄu kèm theo hͣp ÿ͓ng xây dͱng. 2. Tài liʄu kèm theo hͣp ÿ͓ng xây dͱng là b͙ phɪn không thʀ tách r͝icͧahͣp ÿ͓ng: ‰ Thông báo trúng thɤuhoɴcvănbɠnchʆÿʈnh thɤu; ‰ Ĉiɾukiʄnriêngvàÿiɾukiʄn chung cͧahͣp ÿ͓ng; ‰ H͓ sɇ m͝idͱ thɤu, h͓ sɇ m͝i ÿɢuthɤu, h͓ sɇ dͱ thɤu, h͓ sɇÿɢuthɤu; March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 91
 157. ‰ Ĉɾ xuɢtcͧa nhà thɤu; ‰ Các chʆ dɨnk͹ thuɪt; ‰ Các bɠnvɺ thiɼtkɼ; ‰ Các sͭa ÿ͕i, b͕ sung bɮng vănbɠn; ‰ Các bɠng, biʀu; ‰ Bɠolãnhthͱchiʄnhͣp ÿ͓ng, bɠolãnhÿ͑i v͛itiɾntɞm ͩng và các loɞibɠolãnhkhác nɼucó; ‰ Các tài liʄu khác có liên quan. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 92
 158. Ĉàm phán, ký kɼt hͣp ÿ͓ng xây dͱng 1. Tuƒ theo quy mô, tính chɢtvàyêucɤuvɾ th͝igianthͱc hiʄndͱ án, chͧÿɤutɉ có thʀ ký hͣp ÿ͓ng v͛im͙thoɴc nhiɾu nhà thɤu chính. Nhà thɤu chính có thʀ ký hͣp ÿ͓ng ÿʀ thͱchiʄncôngviʄcv͛im͙thoɴc nhiɾu nhà thɤuphͥ.Kh͑ilɉͣng công viʄc do các nhà thɤuphͥ thͱc hiʄnkhôngÿɉͣcvɉͣtquá30%kh͑ilɉͣng công viʄccͧa hͣp ÿ͓ng. 2. Trɉ͝ng hͣpchͧÿɤutɉ ký hͣp ÿ͓ng v͛i nhiɾu nhà thɤu chính thì n͙i dung cͧacáchͣp ÿ͓ng này phɠi ÿɠmbɠo sͱ th͑ng nhɢt, ÿ͓ng b͙ trong quá trình thͱchiʄncáccác công viʄccͧahͣp ÿ͓ng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 93
 159. 3. Trɉ͝ng hͣp nhà thɤulàliêndanh,thìcácnhàthɤutrong liêndanhphɠicͭ ngɉ͝i ÿɞidiʄnliêndanhÿʀ ÿàm phán. Nhà thɤu ÿͩng ÿɤuliêndanhhoɴctɢtcɠ nhà thɤutham gialiêndanhphɠikývàohͣp ÿ͓ng xây dͱng tuƒ theo yêu cɤucͧabêngiaothɤu. Các nhà thɤutrongliêndanh phɠichʈu trách nhiʄm chung và riêng trɉ͛cchͧÿɤutɉ vɾ tiɼn ÿ͙,chɢtlɉͣng công trình theo hͣp ÿ͓ng ÿãký kɼt. 4. Viʄc ÿàm phán, ký kɼthͣp ÿ͓ng phɠicăncͩ vào kɼtquɠ lͱach͍n nhà thɤu, ÿiɾukiʄnthͱchiʄncôngviʄc, h͓ sɇ m͝i ÿɢuthɤu, h͓ sɇÿɢuthɤu, ÿɾ xuɢtcͧa nhà thɤu ÿɉͣclͱach͍nvàcáctàiliʄucóliênquankhác. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 94
 160. 5. Tuƒ theo sͱ thoɠ thuɪn, các bên trong hͣp ÿ͓ng xây dͱng có thʀ uͷ thác ÿʀ ÿiɾuph͑i, giám sát, thͱchiʄnnghiʄm thu công viʄctheohͣp ÿ͓ng. 6. Hͣp ÿ͓ng xây dͱng có hiʄulͱckʀ tͫ ngày các bên tham gia hͣp ÿ͓ng ký kɼthͣp ÿ͓ng trͫ trɉ͝ng hͣpcácbêncóthoɠ thuɪnkhác. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 95
 161. Phɉɇng thͩc thanh toán trong hͣp ÿ͓ng XD Căncͩ th͝igianthͱchiʄnhͣp ÿ͓ng, tính chɢthͣp ÿ͓ng, các bên tham gia thoɠ thuɪnápdͥng m͙thoɴc kɼthͣpcácphɉɇng thͩc thanh toán sau: 1.Thanhtoántheogiátr͍n gói (giá khoán g͍n): bên giao thɤu thanh toán cho nhà thɤutheogiákhoáng͍n trong hͣp ÿ͓ng, ÿɉͣcápdͥng cho gói thɤu ÿɉͣcxác ÿʈnh rõ vɾ kh͑ilɉͣng, chɢtlɉͣng và th͝igian.Trɉ͝ng hͣpcónhͯng phát sinh ngoài hͣp ÿ͓ng nhɉng không do nhà thɤugâyrasɺÿɉͣcngɉ͝iquyɼt ÿʈnh ÿɤutɉ xemm xét, quyɼt ÿʈnh. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 96
 162. 2. Thanh toán theo ÿɇngiác͑ÿʈnh: bên giao thɤu thanh toán cho nhà thɤucáccôngviʄc hoàn thành theo ÿɇngiáÿã ÿɉͣcxácÿʈnh trɉ͛ctronghͣp ÿ͓ng. Giá trʈ ÿɉͣc thanh toán xác ÿʈnh bɮng cách nhân kh͑ilɉͣng công viʄc hoàn thành thͱctɼ v͛i ÿɇngiáÿã ÿɉͣcxácÿʈnh trɉ͛c trong hͣp ÿ͓ng. Trɉ͝ng hͣpkh͑ilɉͣng phát sinh l͛nhɇn 20 % kh͑ilɉͣng ban ÿɤutronghͣp ÿ͓ng thì ÿɇngiáphɤn kh͑ilɉͣng phát sinh ÿɉͣc phép thoɠ thuɪnlɞi. 3.Thanhtoántheogiáÿiɾuchʆnh: áp dͥng cho nhͯng gói thɤumàtɞith͝i ÿiʀmkýhͣp ÿ͓ng không ÿͧ ÿiɾukiʄn xác ÿʈnh chính xác vɾ s͑ lɉͣng và kh͑ilɉͣng hoɴccóbiɼn ÿ͙ng l͛nvɾ giá cɠ do Nhà nɉ͛cthayÿ͕ivàhͣp ÿ͓ngc cóó th͝igianthͱchiʄn trên 12 tháng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 97
 163. T͔NG QUAN Vɽ T͔ CHͨC QLDA (Review) ™ Là quá trình thӵchiӋncácchӭcnăng cӫa quҧnlýnhҵm ÿҥt ÿѭӧcmөc tiêu cӫadӵ án. ™ Các chӭcnăng cӫaquҧnlýdӵ án: ‰ LұpkӃ hoҥch dӵ án ‰ Tә chӭcdӵ án ‰ ĈiӅuphӕithӵchiӋndӵ án ‰ KiӇm tra giám sát dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 98
 164. A. Các giai ÿoɞn cͧa QLDA ThiӃt kӃ Lұp kӃ hoҥch Tә chӭc thӵc hiӋn Giám sát thӵc hiӋn KӃt thúc dӵ án March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 99
 165. 1. Thiɼt kɼ dͱ án ™ Xác ÿʈnh nhu cɤu và các cɇ h͙i ™ Xác ÿʈnh các mͥc tiêu cͧa dͱ án ™ Liʄt kê các mͥc ÿích cͧa dͱ án ™ Xác ÿʈnh sɇ b͙ các ngu͓n lͱc ™ Xác ÿʈnh các giɠ thiɼt và rͧi ro gɴp phɠi March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 100
 166. Các mͥc tiêu cͧa dͱ án cɤn S.M.A.R.T Cͥ thʀ (Specific) Ĉo ÿɉͣc (Measurable) Phân công ÿɉͣc (Assignable) Thͱc tɼ (Realistic) Có tính th͝i gian (Time-bound) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 101
 167. 2. Lɪp kɼ hoɞch thͱc hiʄn dͱ án ™ Xác ÿʈnh phɞmvicͧadͱ án, các công viʄc, kɼt quɠ và các chi tiɼtk͹ thuɪt ™ Dͱ kiɼnth͝igian,chiphívàcácngu͓nlͱckhác ™ Lên tiɼn ÿ͙ các công viʄccͧadͱ án ™ Xác ÿʈnh các công viʄccɤn ÿɴcbiʄtlɉutâm ™ Lɪpkɼ hoɞch giám sát và kiʀmsoátdͱ án ™ Viɼtvàduyʄt ÿɾ cɉɇng cͧadͱ án ™ Thoɠ thuɪnvàkýhͣp ÿ͓ng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 102
 168. 3. T͕ chͩc dͱ án ™ Xác ÿʈnh nhu cɤu nhân lͱc ™ Tuyʀndͥng các thành viên dͱ án ™ T͕ chͩc nhóm thͱchiʄndͱ án ™ Phân công công viʄc và trách nhiʄmchocác thành viên cͧa nhóm March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 103
 169. 4. Giám sát và ÿánh giá dͱ án ™ Xác ÿʈnh phɉɇng thͩcquɠnlýphùhͣp ™ Thiɼtlɪpcáccôngcͥ giám sát và ÿiɾukhiʀn ™ Tiɼn hành giám sát và ÿánh giá thɉ͝ng xuyên ™ Giɠiquyɼtcácvɢn ÿɾ và mâu thuɨn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 104
 170. 5. Kɼt thúc dͱ án ™ Ĉɞt ÿɉͣcsͱ chɢpnhɪncͧa khách hàng và các bên liên quan chính; ™ Cung cɢptàiliʄuvɾ dͱ án và ÿɉarabáo cáo cu͑i cùng; ™ Ĉánh giá các nhu cɤuh͗ trͣ dͱ án trong tɉɇng lai. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 105
 171. B. Các bên liên quan liên quan cͧa dͱ án (1) Là nhͯng cá nhân hoɴc t͕ chͩc ™ Có quan tâm sâu sɬct͛isͱ thành công (hay thɢtbɞi) cͧadͱ án ™ Có ɠnh hɉ͟ng quan tr͍ng t͛ikɼtquɠ cͧa dͱ án (và các hoɞt ÿ͙ng cͧadͱ án) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 106
 172. B. Các bên liên quan liên quan cͧa dͱ án (2) ™ Ban lãnh ÿɞo và/hoɴc chͧ dͱ án ™ Ban quɠn lý dͱ án ™ Các nhà tài trͣ các nhà thɤu/ nhà thɤu phͥ/ nhà cung cɢp ™ Nhͯng ngɉ͝i sͭ dͥng thành quɠ cͧa dͱ án ™ Các nhóm quan tâm khác ™ Tɉ vɢn và c͑ vɢn March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 107
 173. C. Ĉiɾu kiʄn thành công cͧa dͱ án ™ Mͥctiêudͱ án; ™ Quɠnlýdͱ án; ™ ͦng h͙ cͧacɢplãnhÿɞo; ™ Các thành viên trong nhóm dͱ án; ™ Phân ph͑i ÿɤy ÿͧ ngu͓nlͱc; ™ Các kênh thông tin thích hͣp; ™ Cɇ chɼ kiʀmsoát; ™ Thích ͩng v͛i khách hàng. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 108
 174. D. Nguyên nhân thɢt bɞi thɉ͝ng gɴp cͧa DA ™ Chʆ có các thành viên cͧanhómthͱchiʄndͱ án quan tâm ÿɼn thành công cͧadͱ án; ™ Thiɼu phân công trách nhiʄm; ™ Kɼ hoɞch dͱ án không hͣp lý và không chi tiɼt; ™ Dͱ án bʈ thiɼuv͑n; ™ Các ngu͓nlͱc không ÿɉͣcphânb͑ÿɤy ÿͧ; ™ Thiɼuhʄ th͑ng giám sát và kiʀmsoáthͯuhiʄu; ™ Không có sͱ trao ÿ͕i thông tin; ™ Dͱ án ÿichʄch mͥctiêuÿɾ ra ban ÿɤu March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 109
 175. E. M͙t s͑ hình thͩc hͣp ÿ͓ng cͧa DA 1. BOT (Build - Operate – Transfer) 2. BTO (Build - Transfer - Operate ) 3. BT (Build – Transfer) 4. BO (Build - Operate ) 5. BOO (Build – Owner- Operate) 6. BCC (Business - Cooperation - Contract) March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 110
 176. Khái niʄm (1) 1. Hͻp ÿͫng xây dΉng - kinh doanh - chuy͛n giao (sau ÿây gӑitҳtlàhӧp ÿӗng BOT) là hình thӭc ÿҫutѭÿѭӧckýgiӳacѫ quan nhà nѭӟc có thҭm quyӅnvànhàÿҫutѭÿӇxây dӵng, kinh doanh công trình kӃtcҩuhҥ tҫng trong mӝtthӡihҥnnhҩt ÿӏnh; hӃtthӡihҥn, nhà ÿҫu tѭ chuyӇn giao không bӗi hoàn công trình ÿó cho Nhà nѭӟcViӋtNam. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 111
 177. Khái niʄm (2) 2. Hͻp ÿͫng xây dΉng - chuy͛ngiao-kinh doanh (sau ÿây gӑitҳtlàhӧp ÿӗng BTO) là hình thӭc ÿҫutѭÿѭӧckýgiӳacѫ quan nhà nѭӟccóthҭm quyӅn và nhà ÿҫutѭÿӇxây dӵng công trình kӃtcҩuhҥ tҫng; sau khi xây dӵng xong, nhà ÿҫutѭ chuyӇn giao công trình ÿócho Nhà nѭӟcViӋt Nam; Chính phӫ dành cho nhà ÿҫutѭ quyӅn kinh doanh công trình ÿó trong mӝtthӡihҥnnhҩt ÿӏnh ÿӇ thu hӗivӕn ÿҫutѭ và lӧi nhuұn. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 112
 178. Khái niʄm (3) 3. Hͻp ÿͫng xây dΉng - chuy͛ngiao(sau ÿây gӑitҳtlàhӧp ÿӗng BT) là hình thӭc ÿҫutѭÿѭӧc ký giӳacѫ quan nhà nѭӟccóthҭm quyӅnvà nhà ÿҫutѭÿӇxây dӵng công trình kӃtcҩuhҥ tҫng; sau khi xây dӵng xong, nhà ÿҫutѭ chuyӇn giao công trình ÿóchoNhànѭӟcViӋtNam; Chính phӫ tҥo ÿiӅukiӋn cho nhà ÿҫutѭ thӵc hiӋndӵ án khác ÿӇ thu hӗivӕn ÿҫutѭ và lӧi nhuұnhoһc thanh toán cho nhà ÿҫutѭ theo thoҧ thuұn trong hӧp ÿӗng BT. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 113
 179. Khái niʄm (4) 4. Hình th΁cXâydΉng – khai thác (sau ÿây gӑi tҳt là BO) là hình thӭc ÿҫutѭ xây dӵng sau ÿó khai thác. 5. Hình th΁cXâydΉng – Sͷ h·u – khai thác (sau ÿây gӑitҳt là BOO) Hình th΁chͻp ÿͫng theo ki͛u BOO là d̹ng hͻp ÿͫng hͻp tác kinh doanh gi·acácnhàÿ̿ut́ vͳi nhau (mͱt bên có th͛ là nhà ńͳcho͏c không). Hình th΁c BOO là lo̹iXâydΉng - Sͷ h·u - Kinh doanh, n͗u thΉchi͟ndΉ án theo hình th΁c BOO có nghƭasaukhi mình xây dΉng ÿͩit́ͻng dΉ án thì s͕ tΉ sͷ h·u, vͅn hành ÿ͛ kinh doanh mà không có th͵ih̹n. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 114
 180. Khái niʄm (5) 6. Hình th΁chͻp tác kinh doanh (sau ÿây gӑitҳt là BCC): Là Hӧp ÿӗng hӧp tác kinh doanh không cҫnphҧi thành lұp pháp nhân, trong trѭӡng hӧphӧp ÿӗng ÿѭӧckýkӃtgiӳa các nhà ÿҫutѭ trong nѭӟcvӟi nhau sӁ chӏusӵÿiӅu chӍnh cӫaphápluұtvӅ hӧp ÿӗng và luұtthѭѫng mҥi, dân sӵ, không chӏusӵÿiӅuchӍnh cӫaluұt ÿҫutѭ. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 115
 181. Phө lөc:CácgiaiÿoҥnthӵchiӋndӵ án và công viӋc cӫamӝttә chӭctѭ vҩnQLDA-GSTCtronggiaiÿoҥn thӵchiӋn ÿҫutѭ HÌNH THAØNH CHUAÅN BÒ THÖÏC HIEÄN KEÁT THUÙC DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ ÑAÀU TÖ ÑAÀU TÖ DÒCH VUÏ Tö vaán QLDA-GSTC March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 116
 182. ° Xin giaáy pheùp xaây döïng ° Thoâng baùo khôûi coâng xaây döïng CÑT ° Baûo hieåm coâng trình ° Giaûi quyeát caùc thuû tuïc lieân quan ñeán chính quyeàn TK z Laäp Thieát keá Kyõ thuaät, döï toaùn TT z Thaåm ñònh vaø duyeät Thieát keá Kyõ thuaät – Döï toaùn z Kieåm tra söï phuø hôïp cuûa hoà sô thieát keá, döï toaùn, toång döï toaùn coâng trình ñeå Chuû ñaàu tö pheâ duyeät z Laäp hoà sô môøi thaàu, tö vaán Ñaáu thaàu xaây laép – Thieát bò z Tö vaán löïa choïn nhaø thaàu thieát keá, quan traéc luùn, nhaø thaàu caáp giaáy 7ŲYୗQ chöùng nhaän söï phuø hôïp chaát löôïng coâng trình. TX୕QO¿ z Quaûn lyù chaát löôïng, khoái löôïng, tieán ñoä, chi phí xaây döïng, an toaøn vaø Gண£Q veä sinh moâi tröôøng cuûa döï aùn. z Nghieäm thu töøng phaàn, töøng haïng muïc z Nghieäm thu toaøn phaàn, baøn giao coâng trình z Phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà treân coâng tröôøng.ông. March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 117
 183. ¾Giaùm saùt chaát löôïng thi coâng xaây döïng ™ Kieåm tra caùc ñieàu kieän khôûi coâng coâng trình xaây döïng ™ Kieåm tra söï phuø hôïp naêng löïc cuûa nhaø thaàu thi coâng xaây döïng coâng trình vôùi hoà sô döï thaàu vaø hôïp ñoàng xaây döïng 7ŲYୗQ ™ Kieåm tra vaø giaùm saùt chaát löôïng vaät tö, vaät lieäu vaø JL£P thieát bò laép ñaët vaøo coâng trình do nhaø thaàu thi coâng xaây V£WWKL döïng coâng trình cung caáp theo yeâu caàu cuûa thieát keá vaø F¶QJ Chuû ñaàu tö ™ Kieåm tra vaø giaùm saùt trong quaù trình thi coâng xaây döïng coâng trình ¾Quaûn lyù, giaùm saùt khoái löôïng xaây döïng ¾Quaûn lyù, giaùm saùt tieán ñoä xaây döïng ¾Quaûn lyù, giaùm saùt an toaøn lao ñoäng ¾Quaûn lyù, giaùm saùt veä sinh moâi tröôøng March 15, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 118
 184. KɻT THÚC PHɣN II (M͝i xem tiɼp phɤn III) Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate
 185. QUɟN LÝ DͰ ÁN XÂY DͰNG NCS. ThS. Ĉһng Xuân Trѭӡng E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: HCMC University of Transport
 186. TÀI LIӊU THAM KHҦO ™Nguyʂn VŸ Bích Uyên. Quɠn Lý Dͱ Án. Trɉ͝ng ĈH Bách khoa Hà N͙i. ™Ĉ͗ Thʈ Xuân Lan. Quɠn Lý Dͱ Án Xây Dͱng. NXB ĈHQG TP.HCM. ™Lɉɇng Ĉͩc Long. Các chuyên ÿɾ Quɠn Lý Dͱ Án. Trɉ͝ng ÿɞi h͍c Bách khoa TP. H͓ Chí Minh. ™Lê Văn Kiʀm, Ngô Quang Tɉ͝ng. Quɠn Lý Dͱ Án Bɮng Sɇ Ĉ͓ Mɞng. Trɉ͝ng Ĉɞi h͍c K͹ Thuɪt TP.HCM, 1997. ™Nguyʂn Văn Ĉáng. Quɠn Lý Dͱ Án Tɪp 1 và 2. NXB Th͑ngg Kê, năm 2003 March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 187. ĈÁNH GIÁ KӂT THÚC HӐC PHҪN Thi kӃt thúc hӑc phҫn: ªHình thӭc: Tӵ luұn ªThang ÿiӇm : 10 ªTài liӋu: Ĉѭӧc sӱ dөng March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 188. Quɠn lý dͱ án xây dͱng NNӜӜII DUNGDUNG Phҫn I. Nhӳng vҩn ÿӅ chung vӅ QLDAXD Phҫn II. Hình thành tә chӭc QLDA Phҫn III. Quҧn lý thӡi gian và tiӃn ÿӝ dӵ án Phҫn IV. Phân phӕi các nguӗn lӵc cӫa dӵ án March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 189. PHɣN III Quҧn lý thӡi gian và tiӃn ÿӝ dӵ án I. CÁC BɈ͚C LɩP Kɻ HOɝCH DͰ ÁN II. TRÁCH NHIʃM CͦA CÁC BÊN THAM GIA QUɟN LÝ TH͜I GIAN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 190. I. CÁC BɈ͚C LɩP Kɻ HOɝCH DͰ ÁN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 191. Ý NGHŚA CͦA VIʃC LɩP KH – TĈ DͰ ÁN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 192. Ý NGHŚA CͦA VIʃC LɩP KH – TĈ DA (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 193. B1. XÁC ĈʇNH MͤC TIÊU March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 194. B2. XÁC ĈʇNH CÔNG VIʃC BɭNG CɆ CɡU PHÂN CHIA CÔNG VIʃC WBS- WORK BREAKDOWN STRUCTURE March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 195. WBS – MͤC ĈÍCH Sͬ DͤNG March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 196. WBS – DɝNG NHÁNH CÂY Tͪ TRÊN XU͐NG March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 197. WBS – DɝNG NHÁNH CÂY Tͪ TRÁI - PHɟI March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 198. WBS – DɝNG BIɿU Ĉɽ MͤC March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 199. WBS – DɝNG BIɿU Ĉɽ MͤC (2) S͐ LɈ͢NG CɡP TÙY THU͘C VÀO: March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 200. QUY TɫC HÌNH THÀNH CɡP BɩC CͦA WBS March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 201. QUY TɫC HÌNH THÀNH CɡP BɩC CͦA WBS (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 202. B3. T͔ CHͨC THͰC HIʃN Kɻ HOɝCH - TIɻN Ĉ͘ (OBS) Organization Breadown Structure March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 203. Organization Breadown Structure (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 204. Organization Breadown Structure (3) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
 205. B4. Kɻ HOɝCH TÀI CHÍNH VÀ NGU͒N LͰC March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 21
 206. B5. LɩP TIɻN Ĉ͘ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 22
 207. Ý NGHŚA CͦA LɩP TIɻN Ĉ͘ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 23
 208. NHͮNG NGUYÊN TɫC CͦA VIʃC LɩP Kɻ HOɝCH - TIɻN Ĉ͘ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 24
 209. K͸ THUɩT LɩP TIɻN Ĉ͘ 1. Tiɼn ÿ͙ ngang 2. Tiɼn ÿ͙ mɞng dɞng CPM 3. Tiɼn ÿ͙ mɞng dɞng PERT 4. Tiɼn ÿ͙ dây chuyɾn March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 25
 210. 1. LɩP TIɻN Ĉ͘ THEO SɆ Ĉ͒ NGANG March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 26
 211. 2. PHɈɆNG PHÁP SɆ Ĉ͒ MɝNG CPM (PHɈɆNG PHÁP ĈɈ͜NG GĂNG) Critical Path Method March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 27
 212. PHɈɆNG PHÁP SɆ Ĉ͒ MɝNG (CPM) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 28
 213. CÁC KHÁI NIʃM Vɽ SɆ Ĉ͒ MɝNG (CPM) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 29
 214. CÁC KHÁI NIʃM Vɽ SɆ Ĉ͒ MɝNG (CPM) (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 30
 215. CÁC KHÁI NIʃM Vɽ SɆ Ĉ͒ MɝNG (CPM) (3) ™ Ĉѭӡng găng (Gantt) là mӝt chuӛi sҳp xӃp các công tác nӕi nhau trong sѫ ÿӗ mҥng có dӵ trӳ toàn phҫn và riêng phҫn bҵng 0. ™ Ĉѭӡng găng ҩn ÿӏnh thӡi gian hoàn thành Henry Gantt (1861 – 1919) ngҳn nhҩt cӫa dӵ án. March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 31
 216. XÁC ĈʇNH TH͜I LɈ͢NG CÔNG TÁC March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 32
 217. QUAN Hʃ GIͮA CÁC CÔNG TÁC March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 33
 218. CÁC BɈ͚C LɩP TIɻN Ĉ͘ MɝNG March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 34
 219. CÁC BɈ͚C LɩP TIɻN Ĉ͘ MɝNG (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 35
 220. VÍ Dͤ 1: NHÀ CÔNG NGHIʃP March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 36
 221. Tiɼn ÿ͙ mɞng - AOA March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 37
 222. Tiɼn ÿ͙ mɞng - AON March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 38
 223. VÍ Dͤ 2: TRɝM BɆM NɈ͚C March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 39
 224. Tiɼn ÿ͙ mɞng - AON March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 40
 225. Bɠng tính toán các thông s͑ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 41
 226. Triʀn khai sɇ ÿ͓ mɞng thành sɇ ÿ͓ ngang March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 42
 227. PHÂN B͔ NGU͒N LͰC March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 43
 228. 3. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ XÁC XUɡT (PERT) Program Evaluation Review Technique March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 44
 229. 3. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ XÁC XUɡT (PERT) (2) Program Evaluation Review Technique March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 45
 230. 4. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ DÂY CHUYɽN (1) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 46
 231. 4. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ DÂY CHUYɽN (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 47
 232. 4. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ DÂY CHUYɽN (3) Sͱ liên tͥc trong công tác cͧa tài nguyên March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 48
 233. 4. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ DÂY CHUYɽN (4) Sͱ liên tͥc cͧa tài nguyên và th͝i gian DA March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 49
 234. 4. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ DÂY CHUYɽN (5) Mͥc tiêu cͧa viʄc lɪp tiɼn ÿ͙ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 50
 235. 4. PHɈɆNG PHÁP TIɻN Ĉ͘ DÂY CHUYɽN (6) Ɉu ÿiʀm cͧa phɉɇng pháp March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 51
 236. B6. THEO DÕI – KIɿM SOÁT – ĈÁNH GIÁ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 52
 237. MͤC ĈÍCH THEO DÕI VÀ KIɿM SOÁT DͰ ÁN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 53
 238. CɩP NHɩT TIɻN Ĉ͘ DͰ ÁN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 54
 239. II. TRÁCH NHIʃM CͦA CÁC BÊN THAM GIA QUɟN LÝ TH͜I GIAN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 55
 240. CÁC BÊN THAM GIA VÀ MͤC TIÊU QLDA March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 56
 241. HÌNH THͨC TɈ VɡN QUɟN LÝ DͰ ÁN March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 57
 242. Chͧ ÿɤu tɉ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 58
 243. Tɉ vɢn Quɠn lý dͱ án March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 59
 244. Tɉ vɢn thiɼt kɼ March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 60
 245. Nhà thɤu thi công March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 61
 246. CÁC LOɝI TIɻN Ĉ͘ CͦA M͘T DͰ ÁN (1) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 62
 247. Xác ÿʈnh th͝i gian xây dͱng trong tiɼn ÿ͙ t͕ng March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 63
 248. CÁC LOɝI TIɻN Ĉ͘ CͦA M͘T DͰ ÁN (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 64
 249. CÁC LOɝI TIɻN Ĉ͘ CͦA M͘T DͰ ÁN (3) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 65
 250. H͌P Vɽ QUɟN LÝ TH͜I GIAN DͰ ÁN (1) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 66
 251. H͌P Vɽ QUɟN LÝ TH͜I GIAN DͰ ÁN (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 67
 252. Trách nhiʄm chɪm trʂ hͣp ÿ͓ng March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 68
 253. Trách nhiʄm chɪm trʂ hͣp ÿ͓ng (2) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 69
 254. Trách nhiʄm chɪm trʂ hͣp ÿ͓ng (3) March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 70
 255. Các nguyên nhân thɢt bɞi v͛i QLTG March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 71
 256. SͰ THÀNH CÔNG VÀ THɡT BɝI CͦA DA March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 72
 257. CÁC RͦI RO CͦA DͰ ÁN ɟnh hɉ͟ng ÿɼn tiɼn ÿ͙ dͱ án March 26, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 73
 258. KɻT THÚC PHɣN III (M͝ixemtiɼpphɤnIV) Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate
 259. QUɟN LÝ DͰ ÁN XÂY DͰNG NCS. ThS. Ĉһng Xuân Trѭӡng E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: HCMC University of Transport
 260. TÀI LIӊU THAM KHҦO ™ NguyʂnVŸ Bích Uyên. QuɠnLýDͱ Án.Trɉ͝ng ĈHBách khoa Hà N͙i. ™ Ĉ͗ Thʈ Xuân Lan. QuɠnLýDͱ Án Xây Dͱng.NXBĈHQG TP.HCM. ™ Lɉɇng ĈͩcLong.Cácchuyênÿɾ QuɠnLýDͱ Án.NXB trɉ͝ng ÿɞih͍cBáchkhoaTP.H͓ Chí Minh. ™ Lê VănKiʀm, Ngô Quang Tɉ͝ng. QuɠnLýDͱ Án Bɮng Sɇ Ĉ͓ Mɞng.Trɉ͝ng Ĉɞih͍cK͹ Thuɪt TP.HCM, 1997. ™ NguyʂnVăn Ĉáng. QuɠnLýDͱ Án Tɪp1và2.NXBTh͑ng Kê, năm 2003 ™ Phɞm Quang VŸ. Bài giɠng Quɠnlýdͱ án.Trɉɉ͝͝ngng ÿɞih͍c GTVT TP.HCM. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 261. ĈÁNH GIÁ KӂT THÚC HӐC PHҪN Thi kӃt thúc hӑc phҫn: ªHình thӭc: Tӵ luұn ªThang ÿiӇm : 10 ªTài liӋu: Ĉѭӧc sӱ dөng April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 262. Quɠn lý dͱ án xây dͱng NӜI DUNG Phҫn I. Nhӳng vҩn ÿӅ chung vӅ QLDAXD Phҫn II. Hình thành tә chӭc QLDA Phҫn III. Quҧn lý thӡi gian và tiӃn ÿӝ dӵ án Phҫn IV. QLDA trong quá trình thӵc hiӋn April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 263. PHɣN IV Quҧn lý dӵ án trong quá trình thӵc hiӋn Chѭѫng 1: Quҧn lý quá trình thi công xây dӵng April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 264. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA QUÙA TRÌNH THI COÂNG z Giai ñoaïn thi coâng raát quan troïng bôûi vì chaát löôïng cuûa coâng trình seõ hoaøn thaønh phuï thuoäc nhieàu vaøo tay ngheà xaây döïng vaø trình ñoä quaûn lyù thi coâng. Chaát löôïng thi coâng phuï thuoäc vaøo chaát löôïng vaø möùc ñoä hoaøn chænh cuûa hoà sô do ñôn vò thieát keá chuaån bò vaø caùc yeáu toá khaùc nhö coâng nhaân lao ñoäng, giaùm saùt thi coâng vaø chaát löôïng cuûa vaät lieäu xaây döïng söû duïng. Coâng nhaân coù tay ngheà vaø coù phöông phaùp quaûn lyù hieän ñaïi laø yeáu toá caàn thieát ñeå DA ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng. z Giai ñoaïn thi coâng cuõng quan troïng bôûi vì phaàn lôùn kinh phí vaø thôøi gian cuûa DA ñöôïc tieâu toán trong giai ñoaïn naøy. Coù khoaûng töø 85% – 90% toång giaù trò cuûa DA ñöôïc tieâu toán trong giai ñoaïn naøy vaø coù baát cöù söï thay ñoåi naøo cuõng laøm phaùt sinh chi phí moät caùch ñaùng keå cho DA. Thôøi gian caàn thieát ñeå tieán haønh thi coâng ôû giai ñoaïn naøy lôùn hôn nhieàu thôøi gian thöïc hieän caùc coâng taùc chuaån bò. Giaiiai ñoaïn naøy cuõng deã phaùt sinh nhieàu ruûi ro laøm cho quaù trìnhnh thithi coâng bò giaùn ñoaïn daãn ñeán vieäc DA bò keùo daøi thôøi gian hônn soso vôùiv döï tính ban ñaàu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 265. QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC CHUÛ THEÅ TRONG XD A . Chuû coâng trình A D. Kyõ sö giaùm saùt 1. Quan heä hôïp ñoàng 1 1 1 2. Quan heä quaûn lyù hôïp ñoàng 3. Quan heä quaûn lyù moät phaàn 2 4D 3 hôïp ñoàng 4. Quan heä thoâng baùo tin töùc B C 4 B . Thi coâng C.Thieát keá April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 266. TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU COÂNG TRÌNH COÂNG TAÙC NGHIEÄM THU ™ Nhaø thaàu thi coâng xaây döïng phaûi töï toå chöùc nghieäm thu caùc coâng vieäc xaây döïng, ñaëc bieät caùc coâng vieäc, boä phaän bò che khuaát; boä phaän coâng trình; caùc haïng muïc coâng trình vaø coâng trình, tröôùc khi yeâu caàu chuû ñaàu tö nghieäm thu. ™ Ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc xaây döïng ñaõ ñöôïc nghieäm thu nhöng chöa thi coâng ngay thì tröôùc khi thi coâng xaây döïng phaûi nghieäm thu laïi. ™ Ñoái vôùi coâng vieäc, giai ñoaïn thi coâng xaây döïng sau khii nghieäm thu ñöôïc chuyeån nhaø thaàu khaùc thöïc hieänt tieápieáp thì phaûi ñöôïc nhaø thaàu ñoù xaùc nhaän, nghieäm thu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 267. TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU COÂNG TRÌNH THAØNH PHAÀN NGHIEÄM THU NOÄI BOÄ Thaønh phaàn tröïc tieáp tham gia nghieäm thu noäi boä nhö sau: ƒ Ñoäi tröôûng thi coâng; ƒ Ngöôøi phuï traùch kyõ thuaät thi coâng tröïc tieáp; ƒ Toå tröôûng toå coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng; ƒ Ñaïi dieän nhaø thaàu thi coâng coâng vieäc, giai ñoaïn thi coâng xaây döïng tieáp nhaän ñeå tieáp tuïc thi coâng (neáu coù) ƒ Ñaïi dieän Toå quaûn lyù chaát löôïng giuùp Chæ huy tröôûng coâng tröôøng; ƒ Ñaïi dieän cuûa Phoøng kyõ thuaät cuûa nhaø thaàu thi coângg x xaâyaâ döïng. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 268. TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU COÂNG TRÌNH CAÙC BÖÔÙC NGHIEÄM THU Chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm toå chöùc nghieäm thu coâng trình xaây döïng kòp thôøi sau khi coù phieáu yeâu caàu nghieäm thu cuûa nhaø thaàu thi coâng xaây döïng. Nghieäm thu coâng trình xaây döïng ñöôïc phaân thaønh 3 böôùc : Böôùc 1 : Nghieäm thu coâng vieäc Böôùc 2 : Nghieäm thu giai ñoïan Böôùc 3 : Nghieäm thu hoøan thaønh ñöa vaøo khai thaùc söû duïng Caùc haïng muïc coâng trình xaây döïng hoaøn thaønh vaø coângng trình xaây döïng hoaøn thaønh chæ ñöôïc pheùp ñöa vaøoo s söûöû duïng sau khi ñöôïc chuû ñaàu tö nghieäm thu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 269. NGHIEÄM THU COÂNG VIEÄC HAØNG NGAØY COÂNG VIEÄC, CAÁU KIEÄN Kieåm tra söï phuø hôïp veà TK Cam keát veà chaát löôïng Chaáp nhaän nghieäm thu Yeâu caàu ñöôïc nghieäm thu Giaùm saùt kyõ thuaät cuûa Kyõ sö giaùm saùt cuûa Chuû Nhaø thaàu ñaàu tö April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 270. NGHIEÄM THU CHUYEÅN GIAI ÑOÏAN GIAI ÑOÏAN THI COÂNG - Cam keát veà - Kieåm tra söï chaát löôïng Giaùm saùt taùc giaû phuø hôïp veà TK - Yeâu caàu - Chaáp nhaän ñöôïc nghieäm nghieäm thu thu Giaùm saùt kyõ thuaät Kyõ sö giaùm saùt cuûa Chuû ñaàu tö cuûa Nhaø thaàu Tö vaán thieát keá April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 271. NGHIEÄM THU HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH COÂNG TRÌNH - Cam keát veà - Kieåm tra söï chaát löôïng Kieåm tra vaø phuø hôïp veà Giaùm saùt taùc giaû - Yeâu caàu ñöôïc Nghieäm thu TK nghieäm thu - Chaáp nhaän nghieäm thu Giaùm saùt kyõ thuaät Tö vaán thieát keá Chuû quaûn lyù söû Kyõ sö giaùm saùtsaùt cuûa Nhaø thaàu duïng cuûa Chuû ñaàuñaàu tötö April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 272. SÔ ÑOÀ TRÌNH TÖÏ GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH §¬n vÞ nhËn thÇu KiÓm tra vËt liÖu, xin phÐp khëi c«ng thiÕt bÞ, nh©n c«ng DuyÖt c«ng nghÖ thi c«ng Kü s} gi¸m s¸t tr}ëng duyÖt kh«ng ®¹t ®¬n xin khëi c«ng. B¸o c¸o chñ ®Çu t} ®¹t Khëi c«ng tõng tr×nh tù c«ng viÖc ®¹t §¬n vÞ nhËn thÇu tù kh«ng ®¹t kiÓm tra chÊt l}îng ®¹t Kü s} gi¸m s¸t kh«ng ®¹t chuyªn ngnh nghiÖm thu ®¹t Kü s} gi¸m s¸t ký x¸c nhËn chuyÓn ®o¹n trung gian April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 273. qu¶n lý nh— níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh xd (nh— níc, ng—nh, l·nh thæ) tham gia ®¸nh gi¸ cÊp chøng chØ cÊp ®¸nh gi¸ tham gia n¨ng lùch Híng dÉn kiÓm tra chøng kiÕn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng kiÓm tra n¨ng lùc n¨ng kiÓm tra — nh nghÒ Chñ ®Çu t Hîp ®ång kinh tÕ hîp ®ång kinh tÕ Tæ chøc t vÊn Gi¸m s¸t chÊt lîng qu¶n lý dù ¸n Nh— thÇu M« h×nh QLCLCTXD giai ®o¹n x©y l¾p ( theo 498/BXD-G§) April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 274. THUÛ TUÏC GIAÙM SAÙT GIAÙ THAØNH COÂNG TRÌNH NGHIEÄM THU KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC CUÛA COÂNG TRÌNH NHAØ THAÀU BAÙO KHOÁI LÖÔÏNG NGHIEÄM THU KYÕ SÖ CHUYEÂN NGAØNH KYÙ NGHIEÄM THU KYÙ NGHIEÄM THU NHAØ THAÀU BAÙO KHOÁI LÖÔÏNG THAÙNG KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT KINH TEÁ XAÙC NHAÄN KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT TRÖÔÛNG KYÙ 1 April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 275. 1 NHAØ THAÀU THOÂNG BAÙO CHO KEÁ TOÙAN KYÙ THANH KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT KINH TEÁ THAÅM TRA TOÙAN KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT TRÖÔÛNG KYÙ ÑEÀ NGHÒ THANH TOÙAN 2 CHUÛ COÂNG TRÌNH THAÅM TRA LAÏI THANH TOÙAN NGAÂN HAØNG (KHO BAÏC DUYEÄT THANH TOÙAN)N) April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 276. THUÛ TUÏC GIAÙM SAÙT TIEÁN ÑOÄ COÂNG TRÌNH Sau khi coâng boá truùng thaàu Khoâng Nhaø thaàu ñeà xuaát keá Kyõ sö giaùm saùt ñeà nghò hoïach tieán ñoä khôûi coâng Kyõ sö giaùm saùt xeùt duyeät ñöôïc Coâng trình khôûi coâng Kieåm tra theo doõi Thöïc thi keá hoïach Khoâng Coù keùo daøi keá hoïach khoâng coù Khoâng Coù phaûi laø nguyeân nhaân cuûa nhaø thaàu coù Nhaø thaàu ñieàu chænh keá hoïach c a b April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 277. b c a Khoâng YÙ kieán cuûa kyõ sö giaùm saùt thi coâng Caàn ñieàu chænh Ñieàu chænh keá hoïach tieán ñoä Kyù xaùc nhaän chuyeån giao Theo doõi söûa chöõa keá hoïach Coâng boá traùch nhieäm sai soùt THUÛ TUÏC GIAÙM SAÙT TIEÁN ÑOÄ COÂNG TRÌNH Kieåm tra haøng thaùng cho ñeán khi hoaøn thaønh coâng trình April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 278. QUAN HEÄ TREÂN COÂNG TRÖÔØNG z Moái quan heä giöõa Chuû ñaàu tö, nhaø thaàu thi coâng vaø Chuû nhieäm DA caàn phaûi ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng cuûa söï coâng baèng, tinh thaàn hôïp taùc nhaèm ñaûm baûo DA thaønh coâng. Ngöôøi chuû nhieäm DA caàn phaûi coù taùc phong laøm vieäc chuyeân nghieäp ñeå coù ñöôïc söï toân troïng vaø buoäc moïi ngöôøi phaûi thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình. Caàn thieát phaûi kieân ñònh khoâng dao ñoäng, caàn phaûi quyeát ñoaùn nhöng khoâng thoâ baïo. Ñeå laøm vieäc trong ngaønh xaây döïng thì phaûi coù khaû naêng laøm vieäc ñöôïc vôùi moïi ngöôøi vaø bieát caùch öùng phoù trong moïi tình huoáng. z Do baûn chaát cuûa DA xaây döïng maø haàu heát caùc nhaø thaàu, chuû ñaàu tö, ñôn vò tö vaán thieát keá vaø ñoâi khi coù caû ñôn vò tö vaán quaûn lyù döï aùn thöôøng coù nhöõng baát ñoàng, tranh chaáp. Coù theåheå giaûi quyeát caùc baát ñoàng, tranh chaáp baèng caùch ñaøm phaùn,, h hoaøoaø giaûi, söû duïng troïng taøi kinh teá vaø kieän ra toaø. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
 279. AN TOAØN LAO ÑOÄNG z An toaøn lao ñoäng laø moät phaàn vieäc quan troïng trong coâng taùc QLDA, ñaëc bieät laø ôû giai ñoaïn thi coâng xaây laép. Chi phí, traùch nhieäm phaùp lyù, caùc quy ñònh vaø uy tín cuûa coâng ty theå hieän möùc ñoä quan troïng cuûa an toaøn lao ñoäng ñoái vôùi DA. Khoâng neân xem an toaøn lao ñoäng laø khoâng coù tai naïn lao ñoäng maø phaûi xem an toaøn laø moät yeáu toá cuûa DA vaø ñöôïc theo doõi töông töï nhö kinh phí, thôøi gian vaø quy moâ cuûa DA. z Caùc quy ñònh vaø ATLÑ ñöôïc ñöa ra ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng phaûi ñöôïc taát caû caùc beân lieân quan ñeán DA nhö Chuû ñaàu tö, ñôn vò thieát keá, nhaø thaàu thi coâng vaø coâng nhaân thöïc hieän. z Chuû nhieäm döï aùn phaûi coù buoåi laøm vieäc vôùi caùc thaønh vieân cuûa DA veà vaán ñeà ATLÑ trong caùc giai ñoaïn leân keá hoaïch, thieát keá vaø thi coâng. Vaán ñeà an toaøn phaûi ñöôïc nhaän thöùc töø caáp quaûn lyù cao nhaát cho ñeán töøng toå ñoäi lao ñoäng vaø moãi coâng nhaân treân coâng tröôøng. Ban QLDA caàn hieåu vaø thöïc hieänn nguyeân taéc an toaøn ñeå caûi thieän ñieàu kieän an toaøn taïi coâng tröôøng maëcc duøduø ñaây laø traùch nhieäm chính cuûa nhaø thaàu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 21
 280. QUAÛN LYÙ NHÖÕNG PHAÙT SINH, THAY ÑOÅI z Do ñaëc ñieåm vaø tính chaát cuûa ngaønh xaây döïng maø trong quaù trình thi coâng thöôøng xuaát hieän nhöõng phaùt sinh, thay ñoåi so vôùi keá hoaïch, tính toaùn ban ñaàu. z Chuû ñaàu tö ñeà nghò nhöõng phaùt sinh vôùi muïc ñích söû duïng coâng trình hieäu quaû, thuaän tieän hôn. Ñôn vò thieát keá hay nhaø thaàu thi coâng ñöa ra nhöõng thay ñoåi, phaùt sinh vì khoâng theå döï ñoaùn chính xaùc ñöôïc caùc tình huoáng chính xaùc coù theå xaûy ra trong giai ñoaïn thi coâng. Phaùt sinh vaø thay ñoåi haàu nhö khoâng traùnh khoûi trong quaù trình thi coâng. z Caùc ñeà nghò phaùt sinh phaûi ñöôïc laäp thaønh bieân baûn coù xaùc nhaän cuûa caùc beân tham gia. Chæ ñöôïc tieán haønh thöïc hieän nhöõng thay ñoåi, phaùt sinh sau khi ñaõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh DA. caùc vaên baûn naøy caàn phaûi ñöôïc löu tröõö trong hoà sô cuûa DA. Phaàn lôùn caùc phaùt sinh laøm taêng chi phí vaøvaø keùo daøi thôøi gian thöïc hieän DA. Do vaây CNDA caàn phaûi löuu t taâmaâm giaûi quyeát caùc phaùt sinh trong quaù trình thi coâng. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 22
 281. KEÁT THUÙC XAÂY DÖÏNG, ÑÖA DÖÏ AÙN VAØO KHAI THAÙC Noäi dung coâng vieäc phaûi thöïc hieän khi keát thuùc xaây döïng bao goàm: ƒ Thöïc hieän vieäc keát thuùc xaây döïng coâng trình ƒ Nghieäm thu, baøn giao coâng trình ƒ Vaän haønh coâng trình vaø höôùng daãn söû duïng coâng trình ƒ Baûo haønh coâng trình ƒ Baûo trì coâng trình ƒ Pheâ duyeät quyeát toaùn voán ñaàu tö April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 23
 282. KEÁT THUÙC COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG z Hoaït ñoäng xaây döïng ñöôïc keát thuùc khi coâng trình ñoù ñöôïc baøn giao toaøn boä cho chuû ñaàu tö. z Sau khi baøn giao coâng trình, nhaø thaàu xaây döïng phaûi thanh lyù hoaëc di chuyeån heát taøi saûn cuûa mình ra khoûi khu vöïc xaây döïng coâng trình vaø traû laïi ñaát möôïn hoaëc thueâ taïm ñeå phuïc vuï thi coâng theo quy ñònh cuûa hôïp ñoàng, chòu traùch nhieäm theo doõi, söûa chöõa caùc hö hoûng cuûa coâng trình cho ñeán khi heát thôøi haïn baûo haønh coâng trình. z Hieäu löïc hôïp ñoàng xaây laép chæ ñöôïc chaám döùt hoaøn toaøn vaø thanh quyeát toaùn toaøn boä khi heát thôøi haïn baûo haønh coâng trình. z Coâng trình xaây döïng sau khi nghieäm thu baøn giao chuû ñaàu töö phaûi ñaêng kyù taøi saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Hoà sô ñaêngg kyùkyù taøi saûn laø bieân baûn toång nghieäm thu baøn giao coâng trình. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 24
 283. BAØN GIAO COÂNG TRÌNH z Coâng trình xaây döïng chæ ñöôïc baøn giao toaøn boä cho chuû ñaàu tö khi ñaõ xaây laép hoaøn chænh theo thieát keá ñöôïc duyeät, vaän haønh ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät vaø nghieäm thu ñaït yeâu caàu chaát löôïng (keå caû vieäc hoaøn thieän noäi, ngoaïi thaát coâng trình vaø thu doïn veä sinh maët baèng). z Tuyø theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng coâng trình, trong quaù trình xaây döïng coù theå tieán haønh baøn giao taïm thôøi töøng phaàn vieäc, haïng muïc coâng trình thuoäc döï aùn hoaëc döï aùn thaønh phaàn ñeå khai thaùc taïo nguoàn voán thuùc ñaåy vieäc hoaøn thaønh toaøn boä döï aùn. z Khi baøn giao toaøn boä coâng trình, phaûi giao caû hoà sô hoaøn thaønhh coâng trình, nhöõng taøi lieäu veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán coângong trình ñöôïc baøn giao, taøi lieäu höôùng daãn söû duïng, quaûn lyù,y, c cheáh á ñoä duy tu baûo döôõng coâng trình. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 25
 284. BAÛO HAØNH COÂNG TRÌNH z Thôøi haïn baûo haønh ñöôïc tính töø ngaøy chuû ñaàu tö kyù bieân baûn nghieäm thu haïng muïc coâng trình xaây döïng, coâng trình xaây döïng ñaõ hoaøn thaønh ñeå ñöa vaøo söû duïng vaø ñöôïc quy ñònh nhö sau: - Khoâng ít hôn 24 thaùng ñoái vôùi moïi loaïi coâng trình caáp ñaëc bieät, caáp I; - Khoâng ít hôn 12 thaùng ñoái vôùi caùc coâng trình coøn laïi. z Möùc tieàn baûo haønh coâng trình xaây döïng: - 3% giaù trò hôïp ñoàng ñoái vôùi coâng trình xaây döïng hoaëc haïng muïc coâng trình xaây döïng caáp ñaëc bieät, caáp I; - 5% giaù trò hôïp ñoàng ñoái vôùi coâng trình xaây döïng hoaëc haïng muïc coâng trình xaây döïng khaùc. z Nhaø thaàu thi coâng chæ ñöôïc hoaøn traû tieàn baûo haønh coâng trình sau khi keát thuùc thôøi haïn baûo haønh vaø ñöôïc chuû ñaàu tö xaùcc nhaän ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc baûo haønh; z Tieàn baûo haønh coâng trình xaây döïng, baûo haønh thieát bò coângg t trìnhrình ñöôïc tính theo laõi suaát ngaân haøng do hai beân thoaû thuaän.n. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 26