Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - Lưu Trường Văn

pdf 17 trang ngocly 24/05/2021 1640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_chi_phi_nha_thau_luu_truong_van.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - Lưu Trường Văn

 1. QUẢN LÝ CHI PHÍ NHÀ THẦU Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. Lưu Tr ườ ng Văn, Đạ i học Mở TP.HCM 1 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 2. Tự giới thiệu Họ và tên : LƯU TRƯỜNG VĂN Năm sinh : 1965 Giáo dục : Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa, 1991. Tốt nghiệp chương trình đào tạo kinh tế Fulbright (FETP) “Kinh tế học ứng dụng cho phân tích chính sách”, 1998. Tốt nghiệp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. Ti ến sỹ chuyên ngành Kỹ thu ật & Quản lý xây dựng tại Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea Lĩnh vực nghiên cứu : Quản lý dự án, Phân tích & th ẩm định đầu tư XD - bất động sản, Phương pháp nghiên cứu, Kinh tế xây dựng ĐT di động: 0972016505 Email: luutruongvan@gmail.com Website: 2 TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 3. 1. CĂN CỨ ĐỂ QUẢN LÝ CHI PHÍ 3 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 4. CĂN CỨ ĐỂ QUẢN LÝ CHI PHÍ Nội dung hợp đồ ng thi cơng đã ký kết Các quy đị nh của nhà nướ c liên quan đế n qu ản lý hợp đồ ng XD, chi phí Th ị tr ườ ng đầ u tư XD, pháp XD nơi xây lu ật về XD dựng cơng trình Ngu ồn lực của nhà th ầu
 5. 2. NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ NHÀ THẦU 5 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 6. Lập kế ho ạch qu ản lý chi phí NỘI DUNG Xác đị nh chi phí đầ u vào QUẢN LÝ CHI PHÍ Xác đị nh chi phí đầ u ra Ki ểm sốt chi phí đầ u vào Ki ểm sốt chi phí đầ u ra
 7. LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ Lập kế hoạch chi phí đầu vào Lập kế hoạch Lập kế ki ểm sốt hoạch chi chi phí phí đầu ra
 8. Lập kế hoạch chi phí đầu vào • Lập kế ho ạch chi phí đầ u vào của nhà thầu là lên kế ho ạch và gi ải pháp cho dịng ti ền vào dưới gĩc nhìn của nhà th ầu. • Đĩ là kế ho ạch nh ận ti ền tạm ứng , nh ận ti ền thanh tốn • Căn cứ hợp đồ ng và ti ến độ thi cơng để xác đị nh kế ho ạch này 8 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 9. Lập kế hoạch chi phí đầu ra • Lập kế ho ạch chi tiêu theo thời gian cho mua sắm vật tư, tr ả ti ền nhân cơng, tr ả phí mày thi cơng và các phí khác dưới gĩc nhìn của nhà th ầu. • Căn cứ kế ho ạch hồn thành cơng vi ệc theo dự ki ến và giá vốn của nhà th ầu để lập kế ho ạch chi phí đầ u ra 9 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 10. Lập kế hoạch ki ểm sốt chi phí • Kế ho ạch ki ểm sốt chi phí là: – kế ho ạch cho vi ệc giám sát vi ệc lập kế ho ạch chi phí, kế ho ạch cho vi ệc giám sát vi ệc th ực hi ện kế ho ạch chi phí . • Kế ho ạch này phải bao gồm các phương án xử lý các thay đổ i trong quá trình thực hi ện hợp đồ ng 10 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 11. 3. TIỀN TẠM ỨNG 11 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
 12. Quản lý tạm ứng 1. Mức tạm ứng tối đa là bao nhiêu? 2. Mức tạm ứng tối thi ểu là bao nhiêu? 3. Thu hồi ti ền tạm ứng nh ư th ế nào? 4. Làm th ế nào để đả m bảo bên B sẽ tri ển khai cơng vi ệc sau khi nh ận đượ c ti ền tạm ứng? 5. Làm th ế nào để đả m bảo bên A sẽ thanh tốn đúng hạn? Xem Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP để tr ả lời các câu hỏi 1, 2, & 3 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 12 Lưu Tr ườ ng V ăn
 13. Quản lý t ạm ứng: 1. Mức t ạm ứng t ối thi ểu là bao nhiêu? Kho ản 4, Điều 17, Ngh ị đị nh 48/2010/NĐ-CP: a) Đố i với hợp đồ ng tư vấn là 25% giá hợp đồ ng; b) Đố i với hợp đồ ng thi cơng xây dựng cơng trình : - 10% giá hợp đồ ng đố i với hợp đồ ng cĩ giá tr ị trên 50 tỷ đồ ng ; - 15% giá hợp đồ ng đố i với hợp đồ ng cĩ giá tr ị từ 10 tỷ đồ ng đế n 50 tỷ đồ ng; - 20% giá hợp đồ ng đố i với các hợp đồ ng cĩ giá tr ị dướ i 10 tỷ đồ ng; Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 13 Lưu Tr ườ ng V ăn
 14. Quản lý t ạm ứng: 2. Mức t ạm ứng t ối đa là bao nhiêu? Kho ản 5, Điều 17, Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP: Mức tạm ứng tối đa là 50% giá hợp đồ ng , tr ường hợp đặ c bi ệt thì ph ải được Ng ười quy ết đị nh đầ u tư cho phép Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 14 Lưu Tr ườ ng V ăn
 15. Quản lý t ạm ứng: 3. Thu hồi ti ền t ạm ứng như thế nào? Kho ản 6, Điều 17, Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP: Ti ền tạm ứng được bắt đầ u thu hồi từ lần thanh tốn đầ u tiên, mức thu hồi từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồ ng , kết thúc thu hồi khi giá tr ị thanh tốn đạ t 80% giá hợp đồ ng Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 15 Lưu Tr ườ ng V ăn
 16. Quản lýlý tạm ứngng:: 5 . Làm thế nào để đả m bảo bên A sẽ thanh tốn đúng hạn • Trong hợp đồ ng ph ải cĩ điều kho ản về vi ệc ph ạt bên A nếu thanh tốn khơng đúng hạn (xem NĐ 112/2009/NĐ-CP) • Nếu cần thi ết, yêu cầu bên A ph ải nộp gi ấy “Bảo lãnh thanh tốn ” do ngân hàng hợp lệ phát hành • Tuy nhiên đơi khi vi ệc yêu cầu bên A ph ải nộp gi ấy “Bảo lãnh thanh tốn ” sẽ làm cho bên A khơng vui. Lúc đĩ thì tùy theo quy ết đị nh của lãnh đạ o bên B Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 16 Lưu Tr ườ ng V ăn
 17. Xin cảm ơn! Chúc các bạn, các anh chị đạt nhi ều thành quả t ốt trong cơng tác ! 17 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn