Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Xác định chi phí dự án - Nguyễn Duy Long

pdf 23 trang ngocly 24/05/2021 1310
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Xác định chi phí dự án - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_chuong_3_xac_dinh_chi_phi_du_an_nguy.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Xác định chi phí dự án - Nguyễn Duy Long

 1. 9/18/2009 Qu n Lý D Án XD Ch ươ ng 3: Xác Đnh Chi Phí D Án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 1 Ni dung • Giá tr theo th i gian ca ti n t • Phân tích la ch n d án • Chi phí d án theo các giai đo n ca d án • Mc đ chính xác ca d toán • Các lo i d toán • Bng giá ca ch th u và hp đng thi công xây lp ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 2 1
 2. 9/18/2009 Giá tr theo th i gian ca ti n t (biên so n bi GVC ThS Đ Th Xuân Lan) CÁC KHÁI NI M VÀ KÝ HI U ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 3 Giá tr theo th i gian ca ti n t (1/7) • Giá tr th i gian ca ti n t: s thay đi s lư ng ti n sau mt kho ng th i gian (th i đo n) nào đy • Lãi : là ti n ng ư i đi mư n tr cho ng ư i vay đ có quy n s dng vn hay gi là ti n thuê vn đ s dng • Lãi tc: tng vn lũy tích – vn đu tư ban đu • Lãi su t: là lãi tc bi u th theo t l % đi vi s vn ban đu cho mt đơn v th i gian (kho ng th i gian tính lãi là: 1 tháng, 1 năm, 1 quý ) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 4 2
 3. 9/18/2009 Giá tr theo th i gian ca ti n t (2/7) • Lãi tc đơn: ch tính theo s vn gc và không tính thêm lãi tc lu tích • Lãi tc ghép : lãi tc mi th i đo n đư c tính theo s vn gc và c s ti n lãi tích lũy đư c trong các th i đo n tr ư c đó. Khi đó lãi su t gi là lãi su t ghép ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 5 Giá tr theo th i gian ca ti n t (3/7) • Dòng ti n t: các kho n chi thu (quy ư c xy ra cu i th i đo n) • D án đu tư: – chi phí cho d án: dòng ti n t âm – thu nh p cho d án: dòng ti n t dươ ng • Bi u đ dòng ti n t: – Là đ th bi u di n các dòng ti n t theo th i gian. Tr c th i gian nm ngang, đư c đánh s theo th i đo n – Mũi tên hư ng xu ng bi u th dòng ti n t âm – Mũi tên hư ng lên bi u th dòng ti n t dươ ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 6 3
 4. 9/18/2009 Giá tr theo th i gian ca ti n t (4/7) Các ký hi ệu: • P: giá tr ti n t đơn ho c tng s ti n đt mt mc th i gian quy ư c nào đó gi là hi n ti (th ư ng là ti cu i th i đo n 0 và đu th i đo n 1) • F: giá tr ti n t đơn ho c tng s ti n đt mt mc th i gian quy ư c nào đó gi là tươ ng lai (th ư ng là ti cu i th i đo n 1, ho c 2, ho c 3 ) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 7 Giá tr theo th i gian ca ti n t (5/7) • A: mt chu i các giá tr ti n t có tr s bng nhau đt cu i các th i đo n 1,2,3 và kéo dài trong mt kho ng th igiannàođó (gm mt s các th i đo n) • n: s th i đo n (năm, tháng, quý ) • i: lãi su t hay lãi tc trong mt th i đo n tính lãi (bi u th bng %) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 8 4
 5. 9/18/2009 Phân tích la ch n d án QUI TRÌNH QU N LÝ CHI NLƯ C ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 9 Qui trình qu n lý chi n lư c Ngu ồn: Gray và Larson, 2008 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 10 5
 6. 9/18/2009 Phân tích la ch n ph ươ ng án đu tư CÁC PH ƯƠ NG PHÁP PHÂN TÍCH ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 11 Phân tích la ch n ph ươ ng án đu tư • Phân tích ph ươ ng án theo giá tr tươ ng đươ ng – Ph ươ ng pháp giá tr hi n ti – Ph ươ ng pháp giá tr hàng năm – Ph ươ ng pháp giá tr tươ ng lai • Phân tích ph ươ ng án theo su t thu li (i) ho c th i gian hoàn vn (n) • Phân tích ph ươ ng án theo t s li ích và chi phí ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 12 6
 7. 9/18/2009 Các bư c so sánh/la ch n ph ươ ng án • Xác đnh đy đ các ph ươ ng án so sánh • Xác đnh th i gian phân tích • Ư c lư ng dòng ti n t cho tng ph ươ ng án • Xác đnh giá tr theo th i gian ca dòng ti n t • La ch n ph ươ ng pháp so sánh • Tính toán so sánh các ph ươ ng án • La ch n ph ươ ng án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 13 Ngân sách ca d án PHÁT TRI N NGÂN SÁCH D ÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 14 7
 8. 9/18/2009 Phát tri n ngân sách d án (1/2) • Có ba yêu t – D báo s cn cái gì? (nhân công và vt tư) – Chi phí bao nhiêu? – Khi nào thì cn nó? • Ngân sách (VNĐ, USD, v.v.) ph n ánh k ho ch ca d án, và l trình v th i gian. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 15 Phát tri n ngân sách d án (2/2) • Vì sao làm ngân sách cho d án khó hơn? – Các d án là duy nh t, không trùng lp – Th ư ng có ít lch s, truy n th ng đ có th da vào – D án có th mt nhi u năm không ch c ch n và ri ro nhi u hơn ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 16 8
 9. 9/18/2009 Ba ph ươ ng pháp làm ngân sách • Ph ươ ng pháp t trên xu ng (Top-Down) • Ph ươ ng pháp t dư i lên (Bottom-Up) • Ph ươ ng pháp kt hp/tươ ng tác – Kt hp 2 ph ươ ng pháp “top-down” và “bottom- up” trên ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 17 Ph ươ ng pháp t trên xu ng (1/3) • D vào nh n đnh ca qu n lý và d li u tr ư c đây (lch s) • Lch s có th là chi phí th c t ca các d án tươ ng t, đư c đi u ch nh theo các khác bi t và theo lm phát • Bt đu t tng quát và phân b xu ng qua cơ cu phân chia công vi c (WBS) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 18 9
 10. 9/18/2009 Ph ươ ng pháp t trên xu ng (2/3) Bư c Cp t ch c Ngân sách đư c chu n b ti mi bư c 1 Qu n lý cp cao Ngân sách chi n lư c da trên các mc tiêu, ràng bu c, và chính sách ca t ch c 2 Qu n lý ch c Ngân sách ho t đng cho mi đơn năng v ch c năng 3 Các giám đc Các ngân sách chi ti t cho mi d d án án, bao gm chi phí nhân công, vt tư, th u ph , phí qu n lý, v.v. Ngu ồn: Shtub, Bard, và Globerson, 2005 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 19 Ph ươ ng pháp t trên xu ng (3/3) Ưu đi m Nh ư c đi m Nhanh, đơn gi n Ít s ng h t qu n lý cp th p Tng quát khá chính xác, mc Quan đi m ca qu n lý cp dù các yu t riêng r có th cao có th có thành ki n sai Các công vi c nh không cn Dùng d li u t d án không ph i xác đnh riêng r tươ ng t, d án cũ có th lc hư ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 20 10
 11. 9/18/2009 Ph ươ ng pháp t dư i lên (1/3) • Bt đu t mc dư i cùng (đáy) ca WBS, vi nh ng ng ư i s làm vi c đó • Chi phí đư c cng gp lên dn • Chi phí qu n lý, d phòng phí, và li nhu n ph i cng vào ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Ph ươ ng pháp t dư i lên (2/3) Bư c Cp t ch c Ngân sách đư c chu n b ti mi bư c 1 Qu n lý cp cao Đt các mc tiêu và la ch n các d án (khung cho ngân sách) 2 Qu n lý d án Đ cươ ng ngân sách chi ti t cho các d án gm chi phí nhân công, vt tư, th u ph , v.v. 3 Qu n lý ch c Ngân sách ư c kho ng cho mi năng đơn v ch c năng 4 Qu n lý cp cao Đi u ch nh và ch p thu n ngân sách dài hn kt hp t qui trình Ngu ồn: Shtub, Bard, và Globerson, 2005 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 12. 9/18/2009 Ph ươ ng pháp t dư i lên (3/3) Ưu đi m Nh ư c đi m Chính xác hơn, chi ti t hơn B qua mt công vi c có th dn đn sai sót ln Li ích ca s tham gia t các Mt nhi u th i gian chu n b cp qu n lý Nh ng ý ki n trái chi u có D toán có th gia tăng bt th gi i quy t c cp nào ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Khuynh hư ng trong làm ngân sách • Quan đi m khác nhau tùy vào cp qu n lý – Qu n lý cp cao có khuynh hư ng ư c giá th p, qu n lý cp th p có khunh hư ng ư c giá cao – Qu n lý cp th p có khuynh hư ng thêm d phòng tùy ti n, qu n lý cp cao có khuynh hư ng tùy ti n xóa chúng • Mu ch t: H thông nào cũng có th là trò ch ơi • Vì vy, ph i bi t trò ch ơi đó là gì ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 13. 9/18/2009 Ngân sách xây dng công trình theo các giai đo n ca d án CÁC LO I NGÂN SÁCH ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Các lo i ngân sách/chi phí • Tng mc đu tư • D toán công trình • Giá thanh toán D toán Chi phí xây lp • Vn đu tư đư c quy t toán Chi phí d phòng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 14. 9/18/2009 Tng mc đu tư • Tng mc đu tư (tng mc đu tư xây dng công trình): là khái toán chi phí ca toàn b d án đư c xác đnh trong giai đo n lp d án và là gi i hn chi phí ti đa ca d án đư c xác đnh trong giai đo n quy t đnh đu tư. Tng mc đu tư bao gm: chi phí xây dng, chi phí thi t b, chi phí đn bù gi i phóng mt bng, tái đnh cư, chi phí qu n lý d án, chi phí tư vn đu tư xây dng, chi phí khác và d phòng phí ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 D toán công trình • D toán công trình (d toán xây dng công trình): đư c xác đnh theo công trình xây dng c th , căn c trên cơ s kh i lư ng các công vi c xác đnh theo thi t k k thu t hay thi t k bn v thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n ca công trìnhvà đơn giá, đnh mc chi phí cn thi t đ th c hi n kh i lư ng. D toán công trình bao gm: chi phí xây dng, chi phí thi t b, chi phí qu n lý d án, chi phí tư vn đu tư xây dng, chi phí khác và chi phí d phòng. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 15. 9/18/2009 Giá thanh toán • Giá thanh toán: ph i phù hp vi lo i hp đng, giá hp đng và các đi u ki n trong hp đng. Đi vi hp đng tr n gói, giá thanh toán đư c xác đnh theo giá khoán gn trong hp đng. Đi vi hp đng theo đơn giá c đnh, thanh toán theo đơn giá c đnh và kh i lư ng th c t đư c nghi m thu. Đi vi hp đng theo giá đi u ch nh, thanh toán theo kh i lư ng công vi c hoàn thành đư c nghi m thu và đơn giá đã đư c đi u ch nh theo quy đnh ca hp đng. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Chi phí đu tư đư c quy t toán • Vn đu tư đư c quy t toán: là toàn b chi phí hp pháp đã th c hi n trong quá trình đu tư xây dng công trình và đưa d án vào khai thác s dng. Chi phí hp pháp là chi phí đư c th c hi n trong ph m vi thi t k, d toán đã đư c duy t ho c là chi phí đã đư c th c hi n đúng vi hp đng đã đư c ký kt, phù hp vi quy đnh ca pháp lu t. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 16. 9/18/2009 Tng mc đu tư Tng mc đu tư Chi phí xây Chi phí Chi phí đn Chi phí Chi phí Chi phí tư D phòng dng thi t b bù QLDA khác vn phí Vn LĐ cho SX Lãi vay ngân hàng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 D toán công trình Tng mc đu tư Chi phí xây Chi phí Chi phí Chi phí Vi LĐ cho Chi phí tư dng thi t b đn bù QLDA SX vn Chi phí tr c ti p Chi phí chung Thu nh p ch u thu Chi phí nhà tm Chi phí GTGT ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 17. 9/18/2009 Xác Đnh Chi Phí ca D Án Đ CHÍNH XÁC CAD TOÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 Xác đnh chi phí ca d án • Ư c tính chi phí th c hi n d án là r t quan tr ng trong công tác qu n lý d án • Ch đu t ư lp d trù kinh phí đ u t ư ca d án sau khi xác đ nh quy mô c a d án • Đơn v thi t k có trách nhi m kh ng ch chi phí thi t k và thi công trong ph m vi kinh phí đu t ư d trù ban đ u • Thay đ i quy mô hay kinh phí đ u t ư ph i do ch đu t ư quy t đ nh ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 18. 9/18/2009 Đ chính xác ca d toán án án a d a d Chi phíChi c Chi phíChi c Th i gian Th i gian Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 Đ chính xác ca d toán (1/2) • D phòng phí tiđatheoquyđnh là 10% • Công trình dân dng: – Khi ch ưa có thi t k +40% đn -20% – Khi có thi t k sơ b +25% đn -10% – Khi đã có thi t k chi ti t +10% đn -5% • Công trình khác – Khái toán ±50% – Xác đnh đư c thi t b chính và dây chuy n sn xu t ±35% – Sau khi đã tri n khai bn v chi ti t – Hoàn ch nh thi t k k thu t chi ti t ph i ≤ ±10% ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 19. 9/18/2009 Đ chính xác ca d toán (2/2) Yếu tố chính Yếu tố th ứ cấp Lo i Mc đ xác Mc đích Ph ươ ng pháp lu n Kho ng N lc (Class) đnh giá tr chu n b Lo i 5 < 2% Sàng lc hay tính Xác su t ho c nh n 4 to 20 1% kh thi đnh Lo i 4 1%- 15% Nghiên cu sơ Ch yu xác su t 2 to 12 2%-4% phác hay kh thi Lo i 3 10%-40% Duy t ngân sách Kt hp nh ưng ch 2 to 6 3%-10% hay ki m soát yu xác su t Lo i 2 30%-70% Ki m soát hay đu Ch yu tt đnh 1 to 3 5%-20% th u Lo i 1 50%-100% D toán ki m tra Tt đnh 1 10%-100% hay đu th u Ngu ồn: AACEI, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 Biên so n bi GVC ThS Đ Th Xuân Lan CÁC LO ID TOÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 20. 9/18/2009 Xác đnh sơ b kinh phí đu tư ca bên ch đu tư • Giá tr tng mc đu tư đư c xác đnh theo: – Thi t k cơ s ca d án – Tính theo di n tích hay công su t s dng ca công trình – Tính theo cơ s s li u các d án có ch tiêu kinh t k thu t tươ ng t ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Chi phí thi t k ca d án • Khoán gn • Ti n lươ ng nhân vi h s • T l ph n trăm ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20
 21. 9/18/2009 Giá th uthicôngvàhp đng thi công • Ph thu c vào mc đ hoàn ch nh ca thi t k và mc đ chia x ri ro gi a nhà th u và ch đu tư ph ươ ng th c thanh toán chi phí thi công – Hp đng chi phí c đnh (hp đng theo giá tr n gói và hp đng theo đơn giá) – Hp đng thanh toán theo th c chi ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 41 Giá th uthicôngvàhp đng thi công • Giá d th u: giá tr thi công xây l p c a công trình hay h ng m c công trình do nhà th u ghi trong đ ơn d th u thu c h sơ d th u • Giá đ ngh trúng th u: là giá do bên m i th u đ ngh trên c ơ s giá d th u c a nhà th u đư c l a ch n trúng th u sau khi đã s a l i va hi u ch nh sai l ch • Giá trúng th u: là giá đ ư c phê duy t trong k t qu la ch n nhà th u và th ư ng là c ơ s đ th ươ ng th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 42 21
 22. 9/18/2009 Các hình th c đnh giá hp đng (1/2) • Hp đng tr n gói: Nhà th u th c hi n công vi c vi mt kho n ti n c đnh, ch p nh n ri ro khi kh i lư ng công vi c th c t vư t quá yêu cu, khi có khó khăn hay phát sinh kh i lư ng công vi c, ph i da vào đi u kho n trong hp đng đ thanh toán các phát sinh. • Hp đng theo đơn giá: Ch đu tư /đơn v tư vn ư c tính kh i lư ng công vi c, nhà th u đưa ra đơn giá thi công và có trách nhi m th c hi n công vi c vi đơn giá đã đưa ra dù trong th c t có bt c s thay đi nào ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 43 Các hình th c đnh giá hp đng (2/2) • Hp đng bi hoàn chi phí (Hp đng thanh toán theo th c chi): Nhà th u đư c thanh toán chi phí thi công ca d án căn c vào kh i lư ng và chi phí thi công th c t cng vi mt kho n chi phí dch v. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 44 22
 23. 9/18/2009 Các hình th c đnh giá hp đng (2/2) • S tr li và trình bàyrõ hơn trong Ch ươ ng 7 – Giai Đo n Thi Công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 45 Biên so n bi GVC ThS Đ Th Xuân Lan CÁC HÌNH TH CHPĐNG TRONG ĐI U KI N VI T NAM ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 46 23