Bài giảng Quản lý dự án - Chương 7: Giai đoạn thi công - Nguyễn Duy Long

pdf 22 trang ngocly 24/05/2021 1030
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 7: Giai đoạn thi công - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_chuong_7_giai_doan_thi_cong_nguyen_d.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án - Chương 7: Giai đoạn thi công - Nguyễn Duy Long

 1. 9/9/2009 Qu n Lý D Án XD Ch ươ ng 7: Giai Đo n Thi Công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 1 Ni dung • Các đi u ki n trong giai đo n thi công • Khái ni m v hp đng • Các lo i hp đng xây dng • Công tác đu th u • Các ch đ khác – Ki m tra ch t lư ng – Gi i quy t tranh ch p – Vn đ an toàn lao đng – Qu n lý nh ng thay đi phát sinh – Qu n lý tài nguyên ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 2 1
 2. 9/9/2009 Gia Đo n Thi Công CÁC ĐI ỀU KI ỆN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 3 Các đi u ki n (1/2) • Mc tiêu ca giai đo n thi công: xây dng công trình theo bn v và các yêu cu k thu t, trong ph m vi kinh phí d trù và đúng ti n đ ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 4 2
 3. 9/9/2009 Các đi u ki n (2/2) • Các bn v thi t k k thu t không có li và đáp ng yêu cu ca ch đu tư và phù hp vi các tiêu chu n và qui chu n ngành • Kinh phí ch p nh n đư c: – mc kinh phí mà ch đu tư có th đáp ng đư c – nhà th u có th làm đư c vi mc lp nhu n hp lý • Ti n đ hp lý: – kho ng th i gian đ ng n đáp ng đư c nhu cu ca ch đu tư – đ dài đ nhà th u thi công có th th c hi n công vi c ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 5 KHÁI NI ỆMVỀ HỢPĐỒNG ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 6 3
 4. 9/9/2009 Cái gì to nên mt hp đng? 1. S chào hàng/s đ ngh (offer) 2. S ch p nh n (acceptence) 3. S đn đáp (consideration) o Hp đng không đư c đi ng ư c vi pháp lu t liên quan ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 7 Các tài li u to nên hp đng • Tài li u đu th u (H sơ mi th u, ch dn cho các nhà đu th u, và h sơ d th u) • Các đi u kho n chung ca hp đng • Các đi u kho n ph thêm ca hp đng • Qui đnh k thu t (specifications) • Bn v • Các báo cáo kh o sát đi u ki n hi n tr ư ng • v.v. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 8 4
 5. 9/9/2009 Giai Đo n Thi Công CÁC LO ẠIHỢPĐỒNG ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 9 Các lo i hp đng (1/3) • Ph ươ ng pháp tính toán chi phí cho nhà th u thi công có nh hư ng đn chi phí, th i gian ca d án và mc đ liên quan ca ch đu tư/đơn v thi t k vi d án • Các hình th c hp đng: – Hp đng giá c đnh • Hp đng tr n gói (hp đng khoán gn) • Hp đng theo đơn giá (hp đng theo giá đơn v) – Hp đng bi hoàn chi phí (hp đng thanh toán theo th c chi) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 10 5
 6. 9/9/2009 Các lo i hp đng (2/3) Lo i hp đng Giá c đnh Bi hoàn chi phí (fixed price) (cost reimbursable) Tr n gói Chi phí + phí c đnh (lump sum) (cost + fixed fee) Đơn giá/Khgiá /Kh i lư ng Chi phí + % phí (unit price/bill of quantity) (cost + % fee) Giá cao nh t đ ư c đ m b o D toán mc tiêu (guaranteed maximum price) (target estimate) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 11 Các lo i hp đng (3/3) • Các câu hi cn xem xét: – Có hp đng không và mc nào? – Bao nhiêu gói? – Dùng lo i hp đng nào? – L trình th c hi n ca các gói? – Quan h pháp lý gi a các bên – Ch đu tư nên cung cp thi t b hay dch v không? – S dng công ngh có quy n s hu? – Ai qu n lý hp đng và qu n lý công vi c? ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 12 6
 7. 9/9/2009 Qui trình hp đng Thi công xây dng Chi n lư c hp đng Giá c đnh Bi hoàn chi phí Hn ch v nhà Ki m nghi m th u sn có chi n lư c HĐ Phân tích các li ích Bi Giá c hoàn đnh Phân tích các trách chi phí nhi m chi phí Ngôn ng hp đng Th ươ ng lư ng La ch n nhà th u Qu n lý hp đng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 13 Các đi u ki n cơ bn ca các lo i hp đng Giá cố định Bồi hoàn chi phí • Giá hp lý d trên qui mô công • Qui mô và chi phí ca công vi c vi c c th , thi t k và qui đnh không đnh nghĩa đy đ k thu t đy đ, và đi u ki n t • Các nhà th u đ năng lc không nhiên đã bi t sn sàng ch p nh n ri ro tài chính ca hp đng giá c đnh • Giám sát và nghi m thu đy đ Ch đ u mu n ki m soát nhi u t các bên khác • hơn, phát tri n thi t k theo ti n • Nhà th u nh n ti đa ri ro, và có tri n ca DA, hay nh n chuy n khích l đ th c hi n mt cách giao công ngh t nhà th u kinh t • Đòi hi ch đu tư hơn trong la ch n và giám sát nhà th u • Ch đu tư ch p nh n nhi u ri ro hơn ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 14 7
 8. 9/9/2009 Các lo i hp đng và các yu t khác Tr n gói p p Tr n gói + hi u ch nh Th Th Bng kh i lư ng (Bill of quantities) Danh mc giá (Schedule of rates)) a CĐT a CĐT ng c Chi phí + phí c đnh m soát c Linh đ Ki Chi phí + % phí Cao Cao Th p Ri ro ca CĐT Cao Ghi chú : Cao Khuy n khích NT th c hi n Th p CĐT: Ch đu tư Ch c Đnh nghĩa d án ca CĐT Có th thay đi NT: Nhà th u ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 15 Th i gian d án và lo i hp đng 5 K thu t cn đ 4 thi công xây dng ng p đ Thi công 3 i h Bt đu thi công Lo 2 Hoàn thành d án 1 Th i gian ca d án 1. Bi hoàn chi phí + % phí 2. Bi hoàn chi phí + phí c đnh 3. Giá mc tiêu 4. Giá cao nh t đư c đm bo 5. Giá c đnh tr n gói ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 16 8
 9. 9/9/2009 Các lo i hp đng Vi t Nam • Trong đi u ki n Vi t Nam (theo thông tư 06/2007/TT-BXD): – Hp đng tr n gói – Hp đng đơn giá c đnh – Hp đng theo giá đi u ch nh – Hp đng kt hp các lo i giá trên • Tham kh o qu n lý nhà nư c v đu th u ca B K Ho ch và Đu Tư: ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 17 Giai Đo n Thi Công CÔNG TÁC ĐẤU TH ẦU ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 18 9
 10. 9/9/2009 Đu th u • Mc đích: Ch n ra mt nhà th u có đ kh năng tài chính và k thu t đ th c hi n công vi c vi chi phí ch p nh n đư c. Vi c la ch n nhà th u thi công rt quan tr ng vì s thành công ca d án ph thu c đáng k vào đơn v thi công. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 19 H sơ mi th u • Th ư mi th u • Mu đơn d th u, mu bo đm d th u, mu bo đm th c hi n hp đng, mu tho thu n hp đng • Tiêu chu n đánh giá, yêu cu quan tr ng, đi u ki n ưu đãi (nu có), thu , bo hi m và các yêu cu khác • Yêu cu v mt tài chính, th ươ ng mi bao gm các chi phí đ th c hi n gói th u, giá chào, bi u giá chi ti t, đi u ki n giao hàng, ph ươ ng th c và đi u ki n thanh toán, ngu n tài chính, đng ti n d th u, các đi u ki n • Yêu cu v mt k thu t (qui đnh k thu t) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 20 10
 11. 9/9/2009 Qui trình đu th u ca ch đu tư • Lp k ho ch đu th u • Lp h sơ sơ tuy n nhà th u • Sơ tuy n nhà th u • Chu n b h sơ mi th u • Thông báo /gi th ư mi th u • Chu n b h sơ d th u • Nh n h sơ d th u • Đánh giá th u • Công b và ký hp đng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Các hình th c la ch n nhà th u • Đu th u rng rãi: Tr ư c khi phát hành h sơ mi th u, ph i thông báo mi th u theo quy đnh • Đu th u hn ch : Mi ti thi u 5 nhà th u tham gia d th u • Ch đnh th u ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 12. 9/9/2009 Các ph ươ ng th c đu th u • Đu th u mt giai đo n • Đu th u hai giai đo n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Ph ươ ng pháp đánh giá th u (1/2) • Tiêu chí đánh giá: – Đánh giá v kinh nghi m và năng lc nhà th u – Đánh giá v mt k thu t – Đánh giá v giá • Trình t: – Đánh giá sơ b: ki m tra tính hp l ca h sơ d th u – Đánh giá chi ti t: đánh giá v mt k thu t và tài chính ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 13. 9/9/2009 Ph ươ ng pháp đánh giá th u (2/2) Tính hp l ca h sơ d th u Có đáp ng Có trách nhi m (responsive) (responsible) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Th tc chung v đu th u ca nhà th u Bn v và qui đnh k thu t Kh o sát hi n tr ư ng Nghiên cu Tng quan Nghiên cu v ch đu tư, lao đng, và các ngu n cung ng Khám phá các yu t khác trong khu vc WBS Phân tích Kh i lư ng Bóc kh i lư ng i gian Bi n pháp thi Tài nguyên Nghiên cu k thu t Nghiên cu năng su t lao đng công Th i gian a chi phí/th Chi phí v t t Xác đnh chi Chi phí tr c ư Chi phí nhân công phí ti p Chi phí máy thi công ng gi Lp ti n đ Chi phí qu n Chi phí công tr ư ng Cân b K ho ch công tr ư ng lý ca DA Chi phí văn phòng Tóm tt Giá th ầu Phí hp đng Li nhu n và d phòng Chi n lư c đu th u Phân tích ru ro ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 14. 9/9/2009 Giai Đo n Thi Công CÁC CH Ủ ĐỀ KHÁC ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Bí quy t đ d án thành công • Có mt cán b giám sát thi công có năng lc đi di n cho ch đu tư và đơn v thi t k • Có mt ti n đ thi công rõ ràng • Có mt h th ng ki m soát d án • Giao ti p thu n ti n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 15. 9/9/2009 Ki m tra ch t lư ng (1/2) • Ch t lư ng công trình ph thu c ph n ln vào cách th c ki m soát quá trình thi công, là trách nhi m ca tt c các bên tham gia, đc bi t là ca nhà th u • Mc đích ca vi c ki m tra ch t lư ng: đm bo công vi c đư c th c hi n theo yêu cu hp đng. • Cách th c th c hi n: đánh giá tay ngh công nhân, thí nghi m vt li u, giám sát xem công vi c có đáp ng yêu cu thi t k không. • Xu hư ng: nhà th u thi t lp và duy trì mt h th ng giám sát, th nghi m và báo cáo, ch đu tư theo dõi k ho ch giám sát ch t lư ng thi công và th c hi n nh ng đt ki m tra ti hi n tr ư ng. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Ki m tra ch t lư ng (2/2) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 16. 9/9/2009 Gi i quy t tranh ch p • Các bên tham gia d án (nhà th u, ch đu tư, đơn v thi t k và đơn v tư vn) luôn có nh ng bt đng, tranh ch p ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 Các ph ươ ng th c gi i quy t tranh ch p Cao X phúc th m (appeal) v p X sơ th m (trial) v Phân x (arbitration) t tranh ch v Hòa gi i (mediation) v v i quy Dàn xp công bng (equitable settlement) Chi phíChi gi Th ư ng lư ng Th p (negotiation) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 17. 9/9/2009 An toàn lao đng (1/5) Ngu ồn: VietNamNet, 2007; ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 An toàn lao đng (2/5) • Là mt ph n vi c quan tr ng trong qu n lý d án xây dng vì liên quan đn chi phí, trách nhi m pháp lý và uy tín ca công ty. • An toàn lao đng ph i là mt nhân t cn đư c xem xét trong mi giai đo n thi t k và thi công. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 18. 9/9/2009 An toàn lao đng (3/5) • Các quy đnh v an toàn ph i đư c tt c các bên liên quan đn d án nh ư ch đu tư, đơn v thi t k, nhà th u thi công, và công nhân tôn tr ng và th c hi n • Năng su t lao đng và an toàn lao đng là hai yu t làm cho công vi c hi u qu • Nên xem an toàn lao đng là mt ph n vi c quan tr ng trong qu n lý d án đánh giá th u thông qua yu t tài chính, k thu t và th c hi n an toàn lao đng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 An toàn lao đng (3/5) Qui đnh Th c hi n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 19. 9/9/2009 An toàn lao đng (5/5) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 Thay đi và qu n lý thay đi (1/2) • Thay đi là s khác bi t v qui mô công vi c, cách th c hi n, hay đi u kho n th ươ ng mi • Ri ro không th gi m thi u, ch có th chuy n qua bên khác • Ri ro nên chuy n cho bên có kh năng đm đươ ng nh t thay vì cho bên có kh năng gánh ch u nh t • Tt c ri ro cu i cùng tr v vi ch đu tư • Ngôn ng hp đng không rõ ràng hay không công bng có khuynh hư ng to thu n li cho nhà th u ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 20. 9/9/2009 Thay đi và qu n lý thay đi (2/2) • Ch đu tư, đơn v thi t k và nhà th u thi công đu có th đưa ra nh ng thay đi • Ph i có bi u mu đ ngh phát sinh, ph i đư c ký duy t và lưu gi • Lp danh mc các kho n đ ngh phát sinh, xem xét s cn thí t và chi phí phát sinh • Mt trong nh ng đi m yu nh t trong qu n lý xây dng Vi t Nam ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Các lo i thay đi • Ch m tr và thúc đy ti n đ • Sai sót và thi u sót • Phát tri n thi t k • Đi u ki n công tr ư ng khác • Ch m dt hp đng cho thu n ti n • Ch đu tư th t bi trong th c hi n • Di n gi i (representations) • Chi phí tr c ti p, gián ti p, và do nh hư ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20
 21. 9/9/2009 Nguyên lý ca h th ng qu n lý thay đi 2. 1. Phát Khuy n hi n s 5. thay đi khích 3. Ci ti n văn hóa Đánh giá liên tc thay đi s thay t các cân đi bài hc bng 4. Th c thi s thay đi ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 41 Qu n lý tài nguyên (1/3) • Nhân công: công nhân làm vi c không hi u qu là do không đ ư c h ư ng d n, v n chuy n v t t ư ch m tr , không cung c p d ng c và thi u giám sát cn có k ho ch rõ ràng • Thi t b thi công: s lư ng và lo i thi t b thi công ph thu c vào b n ch t c a d án, thi u thi t b thi công s nh h ư ng đáng k đn ti n đ th c hi n d án ph i có k ho ch s dng máy thi công cho toàn b d án d trù c th i gian b o trì máy và th i gian máy h ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 42 21
 22. 9/9/2009 Qu n lý tài nguyên (2/3) • Vt tư: chi m t l đáng k trong chi phí th c hi n d án, ch m cung ng vt tư là nguyên nhân chính ca vi c ch m ti n đ ph i có h th ng qu n lý vt tư, xác đnh nhu cu, cung cp, bo qu n và phân ph i đ có th đáp ng nhu cu s dng vt tư đúng ch t lư ng và kp th i. K ho ch s dng vt tư ph thu c quy mô công trình, v trí công trình, dòng ti n t, quy trình cung ng và ti p nh n vt tư • Th u ph : ph i xác đnh quy mô, chi phí và th i gian th c hi n công vi c, mi quan h công vi c ca các nhà th u ph ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 43 Qu n lý tài nguyên (3/3) Thi u giám sát, ch nh tâm thép ct tùy ti n Ph i ch nh tâm ct thép ct li ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 44 22