Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Lưu Trường Văn

pdf 121 trang ngocly 24/05/2021 1400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfchuyen_de_1_tong_quan_ve_quan_ly_du_an_dau_tu_xay_dung_cong.pdf

Nội dung text: Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Lưu Trường Văn

 1. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD CHUYÊNCHUYÊN ðð 11 TTNGNG QUANQUAN VV QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TTƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 1
 2. • Hoï vaø teân : LÖU TRÖÔØNG VAÊN • Naêm sinh : 1965 • Giaùo duïc: Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management , Asian Institute of Technology (AIT ), Thailand, 2002. Ti n s chuyeân ngaønh K thu t & Qu n lý xây dng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2009 • Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích & th m ñnh ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn, • Email: luutruongvan@yahoo.com • Website: • ðin tho i di ñng: 0972016505 •Cơ quan: P.312, 97 Võ Văn Tn, Q.3, TP.HCM Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 2
 3. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD PHPH NN 11 NHNH NGNG VV NN ðð CHUNGCHUNG VV QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 3
 4. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.11.1 GIGI II THITHI UU TT NGNG QUANQUAN VV CCÁÁCC VVĂĂNN bb¶¶nn quyquy phph ¹¹mm phph ¸¸pp lulu ËËtt (VBQPPL)(VBQPPL) LIÊNLIÊN QUANQUAN ððNN QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TTƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 4
 5. 1.1.1. KHÁI NI M V PHÁP LU T & CÁC V ĂN B N PHÁP LU T Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 5
 6. KHÁI NI M Ph¸p luËt (pl) • Giai cp cÇm quyÒn ban hnh ra PL ®Ó duy tr× sù thèng trÞ cña m×nh v ®Ó qu n lý x héi • PL l c«ng cô, ph−¬ng tiÖn ®Ó qu n lý , duy tr× trËt tù x héi • PL lu«n mang tÝnh giai cÊp v tÝnh x héi • PL l hÖ thèng c¸c quy t¾c xö sù do Nhà nưc (NN)ban hnh v b¶o ®¶m thùc hiÖn, l nh©n tè ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 6
 7. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (VBQPPL) • VBQPPL do c¬ quan NN cã thÈm quyÒn ban hnh • VBQPPL ban hnh theo thñ tôc v tr×nh tù luËt ®Þnh • VBQPPL quy ®Þnh c¸c quy t¾c xö sù chung nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x héi Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 7
 8. C¸c lo¹i VBQPPL ë viÖt nam C¸c v¨n b¶n luËt cã hai h×nh thøc : • HiÕn ph¸p v • §¹o luËt ( hoÆc bé luËt) Bé luËt: Bé LuËt d©n sù , Bé LuËt h×nh sù §¹o luËt: LuËt xây dùng , LuËt ®Çu t− n−íc ngoi Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 8
 9. C¸c v¨n b¶n d−íi luËt L nh÷ng VBQPPL do c¬ quan nh n−íc ban hnh theo tr×nh tù, thñ tôc v l h×nh thøc ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña v¨n b¶n luËt v cã gi¸ trÞ thÊp h¬n c¸c v¨n b¶n luËt. V¨n b¶n d−íi luËt gåm: • Ph¸p lÖnh do uû ban th−êng vô Quèc héi ban hnh. • NghÞ quyÕt cña uû ban th−êng vô Quèc héi ban hnh. • LÖnh , QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch n−íc . • NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ ; QuyÕt ®Þnh Thñ t−íng chÝnh phñ. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 9
 10. C¸c v¨n b¶n d−íi luËt • Th«ng t− cña Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang bé , Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc chÝnh phñ • NghÞ quyÕt cña Héi ®ång thÈm ph¸n Tòa án ti cao (TATC); QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ , Th«ng t− cña ViÖn tr−ëng VKSNDTC . • NghÞ quyÕt , Th«ng t− liªn tÞch gi÷a c¸c c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn víi tæ chøc chÝnh trÞ –x héi. • NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp . • QuyÕt ®Þnh , chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp . Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 10
 11. 1.1.2.LU T XÂY D NG Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 11
 12. Vai trß cña LuËt x©y dùng • T¹o c¬ së ph¸p lý phï hîp víi xu thÕ v thùc tÕ ph¸t triÓn cña kinh tÕ x héi v khoa häc kü thuËt; • T¹o ra ®−îc chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch v ch rõ c¸c hnh vi bÞ nghiªm cÊm trong ho¹t ®éng x©y dùng; • §Þnh râ tr¸ch nhiÖm , quyÒn lîi v b¶o vÖ quyÒn lîi cho mäi thnh phÇn kinh tÕ trong n−íc v ®èi t¸c ®Çu t− n−íc ngoi; • T¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó chÝnh quyÒn c¸c cÊp qu¶n lý mäi ®èi t−îng x©y dùng mét c¸ch c«ng b»ng. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 12
 13. Môc ®Ých cña LuËt x©y dùng • Sö dung hîp lý v cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t−. • §¶m b¶o xây dng (XD) c¸c c«ng tr×nh bÒn v÷ng, æn ®Þnh, an ton, tiÖn lîi v ®Ñp, g×n gi÷ v ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trong kiÕn tróc, XD theo h−íng công nghi p hóa, hi n ñi hóa. • XD theo quy ho¹ch , cã trËt tù, kû c−¬ng , khai th¸c hîp lý, tiÕt kiÖm ®Êt ®ai v ti nguyªn. • B¶o vÖ m«i tr−êng, di tÝch v¨n ho¸ , di tÝch lÞch sö v c¶nh quan thiªn nhiªn • Ph¸t triÓn kinh tÕ –x héi, t¨ng c−êng quèc phßng an ninh v kh¶ n¨ng chèng thiªn tai. • X¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n v ng¨n ngõa c¸c hiÖn t−îng tiªu cùc trong ho¹t ®éng XD. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 13
 14. CU TRÚC cña luËt x©y dùng (gåm 9 ch−¬ng v 123 ®iÒu) Ch−¬ng I : Nh÷ng quy ®Þnh chung (10 ®iÒu, ðiu 1 ðiu 10) • Ph¹m vi ®iÒu chØnh & ®èi t−îng ¸p dông • Gi¶i thÝch tõ ng÷ • Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng XD • Quy ®Þnh lo¹i v cÊp c«ng tr×nh • Quy chuÈn v tiªu chuÈn XD • N¨ng lùc hành nghÒ v n¨ng lùc ho¹t ®éng XD • ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch trong XD • C¸c hnh vi bÞ nghiªm cÊm trong ho¹t ®éng XD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 14
 15. Ch−¬ng II. Quy ho¹ch x©y dùng (24 ®iÒu, ðiu 11 ðiu 34) • Ph©n lo¹i quy ho ch xây dng (QHXD ) • Yªu cÇu chung ®èi víi QHXD • QHXD vïng • QHXD ®« thÞ • QH chi tiÕt XD ®« thÞ • QHXD ®iÓm d©n c− n«ng th«n • §iÒu kiÖn thùc hiÖn thiÕt kÕ QHXD • ThÈm quyÒn lËp , thÈm ®Þnh , phª duyÖt QHXD • C«ng khai , cung cÊp th«ng tin v ®iÒu chØnh QHXD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 15
 16. Ch−¬ng III. Dù ¸n ®Çu t− xây dng công trình (11 ®iÒu, ðiu 35 ðiu 45) • C¸c yªu cÇu ®èi víi d án (DA ) ñu tư xây dng công trình (§TXDCT ) • Néi dung cña DA §TXDCT • §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n lËp DA §TXDCT • ThÈm ®Þnh ,quyÕt ®Þnh ®Çu t− DA §TXDCT • §iÒu chØnh DA §TXDCT • QuyÒn v nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n lËp, thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh DADTXDCT • Qu¶n lý chi phÝ DA §TXCT • Néi dung ,h×nh thøc QLDA §TXDCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 16
 17. Ch−¬ng IV Kh¶o s¸t thiÕt kÕ XD (16 ®iÒu, ðiu 46 ðiu 61) • Yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t xây dng (KSXD ) • Néi dung b¸o c¸o KSXD • §iÒu kiÖn thùc hiÖn KSXD • QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia KSXD • Yªu cÇu v néi dung thiÕt kÕ xây dng công trình (XDCT ) • QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia thiÕt kÕ XDCT • ThÈm ®Þnh , phª duyÖt thiÕt kÕ XDCT • §iÒu chØnh thiÕt kÕ XDCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 17
 18. Ch−¬ng V X©y dùng c«ng tr×nh (31 ®iÒu, ðiu 62 ðiu 94) • GiÊy phÐp XD • Gi¶i phãng mÆt b»ng XDCT • §iÒu kiÖn khëi c«ng XDCT • QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia thi công xây dng công trình (TCXDCT) • Yªu cÇu cña viÖc gi¸m s¸t TCXDCT • QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia giám sát thi công xây dng công trình (GSTCXDCT) • XD c«ng tr×nh ®Æc thï , c«ng tr×nh t¹m Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 18
 19. Ch−¬ng VI. Lùa chän nh thÇu v hîp ®ång XD (16 ®iÒu, ðiu 95 ðiu 110) • Yªu cÇu v c¸c h×nh thøc lùa chän nh thÇu • Yªu cÇu ®èi víi ®Êu thÇu trong ho¹t ®éng XD • ChØ ®Þnh thÇu trong ho¹t ®éng XD • Lùa chän nh thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc công trình XD • Lùa chän tæng thÇu trong ho¹t ®éng XD • QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ trong lùa chän NT • Yªu cÇu v néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång XD • §iÒu chØnh v th−ëng ph¹t hîp ®ång XD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 19
 20. Ch−¬ng VII Qu¶n lý nh n−íc vÒ XD (8 ®iÒu, ðiu 111 ðiu 118) • C¬ quan qu n lý NN vÒ XD • Thanh tra XD • QuyÒn v nghÜa vô cña thanh tra XD • QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi t−îng thanh tra Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 20
 21. Ch−¬ng VIII . Khen th−ëng v xö lý vi ph¹m (2 ®iÒu , ðiu 119 ðiu 120) • Khen th−ëng • Xö lý vi ph¹m Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 21
 22. Ch−¬ng Ix §iÒu kho¶n thi hnh ( 3 ®iÒu , ðiu 121 ðiu 123) • Xö lý c¸c CTXD tr−íc khi Lu t Xây dng (LXD) cã hiÖu lùc kh«ng phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña LuËt ny • HiÖu lùc thi hnh • H−íng dÉn thi hnh Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 22
 23. Ph¹m vi ðIU chØnh LuËt x©y dùng (LXD) quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng ; quyÒn v nghÜa vô cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v ho¹t ®éng x©y dùng trên lãnh th Vi t Nam. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 23
 24. HO T ðNG XÂY D NG (HðXD) 1. LËp quy ho¹ch x©y dùng 2. LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 3. Kh¶o s¸t x©y dùng 4. Thi t kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 5. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 6. Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 7. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 8. Lùa chän nh thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng 9. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn XDCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 24
 25. ®èi t−îng ¸p dông • LXD áp dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc; tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoi ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v ho¹t ®éng x©y dùng trªn lnh thæ ViÖt nam. • Tr−êng hîp c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c vi LXD, th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ ®ã. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 25
 26. Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong h®xd • B¶o ®¶m XDCT theo quy ho¹ch, thiªt kÕ; b¶o ®¶m mü quan công trình , b¶o vÖ m«i tr−êng v c¶nh quan chung; phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn ,®Æc ®iÓm v¨n ho¸ x héi cña tõng ®Þa ph−¬ng; kÕt hîp ph¸t riÓnkinh tÕ x héi víi quèc phßng, an ninh; • Tu©n thñ quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn x©y dùng • B¶o ®¶m ch t lưng, ti n ñ, an toàn lao ñng ( ATL ð), v sinh môi tr ưng (VSMT) , tÝnh m¹ng con ng−êi v ti s¶n, phßng, chèng ch¸y, næ; • B¶o ®¶m XD ®ång bé trong tõng công trình • B¶o ®¶m tiÕt kiÖm , cã hiÖu qu¶, chèng lng phÝ , thÊt tho¸t v c¸c tiªu cùc kh¸c trong x©y dùng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 26
 27. C¸c hnh vi bÞ nghiªm cÊm trong H§XD • XD công trình n»m trong khu vùc cÊm • Sai quy ho¹ch, vi ph¹m chØ giíi, cèt, kh«ng giÊy phÐp • V−ît qu¸ ñiu ki n năng lc hnh nghÒ, n¨ng lùc ho¹t ®éng XD • Kh«ng theo quy chuÈn , tiªu chuÈn XD • Vi pham ATL§ v VSMT • C¬i níi , lÊn chiÕm • §−a v nhËn hèi lé,mua b¸n thÇu , bá thÇu d−íi gi¸ • L¹m dông chøc vô quyÒn h¹n • C¶n trë ho¹t ®éng XD ®óng ph¸p luËt • Vi ph¹m ph¸p luËt Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 27
 28. 1.1.3. nghÞ ®Þnh QU N LÝ CH T LƯNG (QLCL) ctxd N§ 209/2004 ngy 16/12/2004 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 28
 29. Ch−¬ng I • §iÒu 1: Ph¹m vi v ®èi t−îng ¸p dông H−íng dÉn thi hnh LXD vÒ QLCL CTXD ¸p dông: ch ñu tư (C§T), nhà th u (NT ), tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan trong c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ,thi c«ng XD, b¶o hnh v b¶o tr×, QL sö dông CTXD trªn lnh thæ ViÖt nam. • §iÒu 2: HÖ thèng tiªu chuÈn , quy chuÈn XD • §iÒu 3: Gi¸m s¸t cña nh©n d©n vÒ ch t lưng công trình xây dng (CLCTXD ) Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 29
 30. Ch−¬ng 2 : Ph©n lo¹i ,ph©n cÊp CTXD §iÒu 4: Ph©n lo¹i c«ng tr×nh XD (5 lo¹i) 1. C«ng tr×nh XD d©n dông : nh ë v CT c«ng céng 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 3. C«ng tr×nh giao th«ng 4. C«ng tr×nh trhuû lîi 5. C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt §iÒu 5: Ph©n cÊp c«ng tr×nh XD : 5 cÊp CÊp ®Æc biÖt; cÊp I; cÊp II; cÊp III ; cÊp IV Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 30
 31. Ch−¬ng III. Qu n lý ch t lưng (QLCL) kh¶o s¸t XD §iÒu 6: NhiÖm vô kh¶o s¸t XD §iÒu 7: Ph−¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t XD §iÒu 8: Néi dung b¸o c¸o kh¶o s¸t XD §iÒu 9: Bæ sung nhiÖm vô Kh¶o s¸t XD §iÒu 10: Tr¸ch nhiÖm NTKSXD vÒ BVMT v CTXD trong ph¹m vi kh¶o s¸t §iÒu 11: Gi¸m s¸t c«ng t¸c KSXD §iÒu 12: NghiÖm thu kÕt qu¶ KSXD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 31
 32. Ch−¬ng IV. QLCL thiÕt kÕ XDCT §iÒu 13: ThiÕt kÕ kü thuËt §iÒu 14: ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng §iÒu 15: Yªu cÇu vÒ quy c¸ch hå s¬ thiÕt kÕ XDCT §iÒu 16: NghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ XDCT §iÒu 17: Thay ®æi thiÕt kÕ XDCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 32
 33. Ch−¬ng V. QLCL thi c«ng XDCT §iÒu 18: Tæ chøc qu¶n lý chÊt l−îng thi công xây dng công trình (TCXDCT ) Tæ chøc QLCLTCXDCT gåm c¸c ho¹t ®éng QLCL cña: • Nh thÇu TCXDCT ph¶i cã h th ng qu n lý ch t lưng (HTQLCL) thùc hiÖn néi dung QLCL TCXDCT Theo ®iÒu ®iÒu 19, ®iÒu 20 • C§T tæ chøc GS hoÆc thuª tæ chøc TVGS ®ñ NL theo néi dung t¹i ®iÒu 21; C§T tæ chøc nghiÖm thu • NT TKXDCT thùc hiÖn giám sát (GS ) t¸c gi¶ theo ®iÒu 22 Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 33
 34. §iÒu 19. QLCL TCXDCT cña nh thÇu 1. Néi dung QLCL TCXDCT cña nh thÇu (NT): a). LËp hÖ thèng QLCL b). ThÝ nghiÖm , kiÓm tra vt li u, thi t b công trình tr ưc khi ñư a vào công trình c). LËp , kiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng ,tiÕn ®é thi c«ng d). LËp v ghi nhËt ký TCXDCT theo quy ®Þnh ®). KiÓm tra ATL§,VSMT trong v ngoi c«ng tr−êng e). NghiÖm thu néi bé v lËp b¶n vÏ hon c«ng g). B¸o c¸o vÒ T§,CL,ATL§ v VSMT thi c«ng XD h). ChuÈn bÞ ti liÖu, lËp phiÕu yªu cÇu NT theo ®iÒu 24,25 v 26 2. NT TCXDCT ph¶i chiô tr¸ch nhiÖm tr−íc C§T v PL vÒ CLCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 34
 35. §iÒu 20. QLCL TCXDCT cña tæng thÇu (TT) 1. Tæng thÇu thùc hiÖn QLCLTCXDCT theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh ny 2. Tæng thÇu thùc hiÖn GSCLTCXDCT theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 21 víi nh th©u phô 3. TT chôi tr¸ch nhiÖm tr−íc C§T v PL vÒ c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn v do nh thÇu phô thùc hiÖn 4. Nh thÇu phô chôi tr¸ch nhiÖm tr−íc TT vÒ chÊt l−îng phÇn c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 35
 36. §iÒu 21. Gi¸m s¸t CL TCXDCT cña ch ñu tư (C§T) Néi dung GSCLTCXDCT cña C§T a). KiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi c«ng XD theo ®iÒu 72 LXD b). KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña NT TCXDCT c). KiÓm tra v GS chÊt l−îng vt li u, thi t b l¾p ®Æt vo công trình d). KiÓm tra v GS trong qu¸ tr×nh TCXDCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 36
 37. ðiu ki n ñ kh i công xây dng công trình: ðiu 72, Lu t XD • Có mt bng xây dng ñ bàn giao toàn b ho c tng ph n theo ti n ñ xây dng do ch ñu tư xây dng công trình và nhà th u thi công xây dng th a thu n. • Có gi y phép xây dng ñi vi nh ng công trình theo quy ñnh ph i có gi y phép xây dng, tr tr ưng hp quy ñnh ti ñim c kho n 1 ðiu 68 ca Lu t XD. • Có thi t k bn v thi công ca hng mc, công trình ñã ñưc phê duy t. • Có hp ñng xây dng . • Có ñ ngu n vn ñ bo ñm ti n ñ xây dng công trình theo ti n ñ ñã ñưc phê duy t trong d án ñu tư xây dng công trình. • Có bi n pháp ñ bo ñm an toàn, v sinh môi tr ưng trong quá trình thi công xây dng. • ði vi khu ñô th mi, tùy theo tính ch t, quy mô, ph i xây dng xong toàn b ho c tng ph n các công trình h tng k thu t thì mi ñưc kh i công xây dng công trình. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 37
 38. Yªu cÇu ®èi víi c«ng tr−êng x©y dùng: ðiu 74, Lu t XD Tt c các công trình xây dng ph i ñưc treo bi n báo ti công tr ưng thi công. Ni dung bi n báo bao gm: • Tên ch ñu tư xây dng công trình, tng vn ñu tư, ngày kh i công, ngày hoàn thành. • Tên ñơ n v thi công, tên ng ưi ch huy tr ưng công tr ưng. • Tên ñơ n v thi t k, tên ch nhi m thi t k. • Tên t ch c ho c ng ưi giám sát thi công xây dng công trình. • Ch ñu tư xây dng công trình, ch huy tr ưng công tr ưng, ch nhi m thi t k, t ch c ho c ng ưi giám sát thi công xây dng công trình ngoài vi c ghi rõ tên, ch c danh còn ph i ghi ña ch liên lc, s ñin tho i. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 38
 39. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 39
 40. §iÒu 21. (tiÕp theo) • C§T ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô , quyÒn h¹n cña ng−êi GS TCXDCT cho nhà th u TCXD v thi t k • C§T chiô tr¸ch nhiÖm hîp ®ång víi nhà th u TCXDCT. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ ch t lưng CTXD ph¶i buéc nhà th u dõng thi c«ng v kh¾c phôc hËu qu¶ • Nh thÇu GSTCXDCT ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hîp ®ång tr−íc C§T v tr−íc ph¸p luËt Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 40
 41. §iÒu 22 Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña NTTK XDCT 1. Nhà th u thi t k (NTTK ) XDCT ph¶i cö ng−êi ®ñ năng lc ®Ó giám sát tác gi (GSTG) 2. Ghi nhËt ký GS, viÕt b¸o c¸o. ViÖc thay ®æi thiÕt kÕ ph¶i tu©n thñ ®iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh ny 3. NTTK XDCT cã tr¸ch nhiÖm tham gia nghiÖm thu CTXD khi cã yªu cÇu cña C§T Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 41
 42. §iÒu 23. Tæ chøc nghiÖm thu CTXD 1. Nhà th u (NT) TCXD ph¶i tù tæ chøc nghiÖm thu tr−íc khi C§T nghiÖm thu 2. C§T cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghi m thu kÞp thêi theo 3 møc 3. ChØ ®−îc ®−a vo sö dông sau khi C§T ® nghi m thu 4. Biªn b¶n nghiÖm thu b»ng tiÕng ViÖt v b»ng tiÕng n−íc ngoi do C§T lùa chän Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 42
 43. §iÒu 24. NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng 1. C¨n cø ®Ó nghiÖm thu c«ng viÖc XD (ag) 2. Néi dung v tr×nh tù nghiÖm thu (ad) 3. Thnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: • Ng−êi GSTCXDCT cña C§T hoÆc cña tæng thÇu • Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña NT v cña nh thÇu phô Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 43
 44. §iÒu 25 NghiÖm thu bé phËn CTXD, giai ®o¹n thi c«ng XD 1. C¨n cø nghiÖm thu (a®) 2. Néi dung v tr×nh tù nghiÖm thu (ad) 3. Thnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu a). Ng−êi phô tr¸ch bé phËn GS TCXDCT cña C§T hoÆc cña tæng thÇu b). Ng−êi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nh thÇu TCXDCT v cña thÇu phô Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 44
 45. §iÒu 26. Nghiªm thu hon thnh h¹ng môc CTXD, CTXD ®−a vo sö dông 1. C¨n cø nghiÖm thu (ae) 2. Néi dung v tr×nh tù nghiÖm thu (ae) 3. Thnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: • PhÝa C§T : Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt v ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t TCXDCT cña C§T Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt v ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t TCXDCT cña nh thÇu GSTCXDCT • PhÝa nh thÇu TCXDCT: Ng−êi ®¹i diÖn theo PL ; ng−êi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp • PhÝa nh thÇu thiÕt kÕ ( theo yªu cÇu cña C§T) Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ; chñ nhiÖm thiÕt kÕ Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 45
 46. §iÒu 27. B¶n vÏ hon c«ng 1. B¶n vÏ hon c«ng ®−îc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ TKTC, thÓ hiÖn kÝch th−íc thùc tÕ v mäi söa ®æi TK 2. NT TCXD cã tr¸ch nhiÖm lËp b¶n vÏ hon c«ng , cã hä tªn, ch÷ ký cña ng−êi lËp, ng−êi ®¹i diÖn theo PL cña NT TCXD ph¶i ký tªn v ®ãng dÊu .BVHC l c¬ së ®Ó thùc hiÖn b¶o hnh v b¶o tr× 3. B¶n vÏ hon c«ng ®−îc ng−êi GSTCXD cña C§T ký tªn x¸c nhËn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 46
 47. Ch−¬ng vi. b¶o hnh c«ng tr×nh xd §iÒu 29. B¶o hnh c«ng tr×nh x©y dùng §iÒu 30. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vÒ b¶o hnh CTXD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 47
 48. Ch−¬ng vii. B¶o tr× ctxd §iÒu 31. CÊp b¶o tr× CTXD §iÒu 32. Thêi h¹n b¶o tr× CTXD §iÒu 33. Quy tr×nh b¶o tr× CTXD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 48
 49. Ch−¬ng viii. Sù cè ctxd §iÒu 35. Néi dung gi¶i quyÕt sù cè CTXD §iÒu 36. Hå s¬ sù cè CTXD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 49
 50. Ch−¬ng Ix. tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 37. Tr¸ch nhiÖm QLNN vÒ CL CTXD §iÒu 38. Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 39. HiÖu lùc thi hnh Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 50
 51. NghNgh ññnhnh 4949 /2008//2008/ NNðð CPCP ngng ààyy 18/4/200818/4/2008 Sa ñi, b sung mt s ñiu ca Ngh ñnh s 209 /2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 ca Chính ph v Qu n lý ch t lưng công trình xây dng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 51
 52. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 1. Gp ðiu 5 vào ðiu 4 và ñưc sa ñi nh ư sau: “ðiu 4. Phân lo i và phân cp công trình xây dng 1. Công trình xây dng ñưc phân thành các lo i nh ư sau: a) Công trình dân dng; b) Công trình công nghi p; c) Công trình giao thông; d) Công trình th y li; ñ) Công trình h tng k thu t. 2. Cp công trình xây dng ñưc xác ñnh theo tng lo i công trình, căn c vào tm quan tr ng và quy mô ca công trình. 3. B Xây dng quy ñnh c th lo i và cp công trình xây dng trong Quy chu n k thu t v xây dng. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 52
 53. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 2. Sa ñi kho n 3 ðiu 12 nh ư sau: “3. Vi c nghi m thu kt qu kh o sát xây dng ph i ñưc lp thành biên bn bao gm các ni dung sau: a) ði tưng nghi m thu (ghi rõ tên công vi c kh o sát, bưc thi t k xây dng công trình); b) Thành ph n tr c ti p nghi m thu (ch ñu tư, nhà th u kh o sát xây dng, nhà th u giám sát, kh o sát xây dng); c) Th i gian và ña ñim nghi m thu; d) Căn c nghi m thu; ñ) ðánh giá kt qu kh o sát xây dng ñi chi u vi nhi m v kh o sát và ph ươ ng án kh o sát ñã ñưc phê duy t; e) Kt lu n nghi m thu (ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu công tác kh o sát xây dng; yêu cu sa ñi, b sung, hoàn ch nh và các ki n ngh khác nu có).” Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 53
 54. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 3. Sa ñi kho n 1 ðiu 16 nh ư sau: “1. H sơ thi t k ph i ñưc ch ñu tư t ch c nghi m thu sau khi phê duy t. Kt qu nghi m thu ñưc lp thành biên bn bao gm các ni dung: a) ði tưng nghi m thu (tên công trình, b ph n công trình ñưc thi t k; bưc thi t k); b) Thành ph n tr c ti p nghi m thu (ch ñu tư, nhà th u thi t k); c) Th i gian và ña ñim nghi m thu; d) Căn c nghi m thu; ñ) ðánh giá ch t lưng và s lưng h sơ thi t k ñi chi u vi các yêu cu ñt ra; e) Kt lu n nghi m thu (ch p nh n hay không ch p nh n h sơ thi t k; yêu cu sa ñi, b sung và các ki n ngh khác nu có).” Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 54
 55. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 4. Sa ñi, b sung kho n 2 ðiu 17 nh ư sau: “2. Tr ưng hp thay ñi thi t k k thu t nh ưng không làm thay ñi thi t k cơ s ho c thay ñi thi t k bn v thi công mà không làm thay ñi thi t k bưc tr ưc thì ch ñu tư ñưc quy t ñnh phê duy t thay ñi thi t k. Nhà th u giám sát thi công xây dng ñưc ký ñiu ch nh vào thi t k bn v thi công nh ng ni dung ñã ñưc ch ñu tư ch p thu n và ph i ch u trách nhi m v quy t ñnh ñiu ch nh ca mình”. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 55
 56. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 5. Sa ñi, b sung ñim d kho n 2 ðiu 24 nh ư sau: “d) Nghi m thu cho phép th c hi n công vi c ti p theo. Kt qu nghi m thu ñưc lp thành biên bn bao gm các ni dung sau: - ði tưng nghi m thu (ghi rõ tên công vi c ñưc nghi m thu); - Thành ph n tr c ti p nghi m thu; - Th i gian và ña ñim nghi m thu; -Căn c nghi m thu; - ðánh giá v ch t lưng ca công vi c xây dng ñã th c hi n; -Kt lu n nghi m thu (ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu, ñng ý cho tri n khai các công vi c xây dng ti p theo; yêu cu sa ch a, hoàn thi n công vi c ñã th c hi n và các yêu cu khác nu có).” Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 56
 57. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 6. Sa ñi, b sung ñim d kho n 2 ðiu 25 nh ư sau: “d) Nghi m thu cho phép chuy n giai ñon thi công xây dng. Kt qu nghi m thu ñưc lp thành biên bn bao gm các ni dung sau: - ði tưng nghi m thu (ghi rõ tên b ph n công trình, giai ñon xây dng ñưc nghi m thu); - Thành ph n tr c ti p nghi m thu; th i gian và ña ñim nghi m thu; -Căn c nghi m thu; - ðánh giá v ch t lưng ca b ph n công trình, giai ñon xây dng ñã th c hi n; -Kt lu n nghi m thu (ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu và ñng ý tri n khai giai ñon thi công xây dng ti p theo; yêu cu sa ch a, hoàn thi n b ph n công trình, giai ñon thi công xây dng công trình ñã hoàn thành và các yêu cu khác nu có).” Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 57
 58. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 7. Sa ñi, b sung ñim e kho n 2 ðiu 26 nh ư sau: “e) Nghi m thu ñư a công trình xây dng vào khai thác s dng. Kt qu nghi m thu ñưc lp thành biên bn bao gm các ni dung sau: - ði tưng nghi m thu (tên hng mc công trình ho c công trình nghi m thu); - ða ñim xây dng; - Thành ph n tham gia nghi m thu; - Th i gian và ña ñim nghi m thu; -Căn c nghi m thu; - ðánh giá v ch t lưng ca hng mc công trình xây dng, công trình xây dng; -Kt lu n nghi m thu (ch p nh n hay không ch p nh n nghi m thu hoàn thành hng mc công trình ho c công trình xây dng ñ ñư a vào s dng; yêu cu sa ch a, hoàn thi n b sung và các ý ki n khác nu có).” Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 58
 59. ðiu 1. Sa ñi, bô sung mt sô ñiu c a Nghi ñnh sô 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph vê qu n lý ch t lư ng công trình xây dng nh ư sau: 8. Sa ñi ðiu 28 nh ư sau: “ðiu 28. Ch ng nh n ñ ñiu ki n ñm bo an toàn ch u lc và ch ng nh n s phù hp ch t lưng công trình xây dng 1. Bt bu c th c hi n ki m tra, ch ng nh n ñ ñiu ki n ñm bo an toàn ch u lc tr ưc khi ñư a vào s dng ñi vi các hng mc công trình ho c công trình xây dng khi xy ra s c có th gây th m ha. 2. Th c hi n ch ng nh n s phù hp v ch t lưng công trình xây dng khi có yêu cu ca cơ quan qu n lý nhà nưc có th m quy n ho c theo ñ ngh ca ch ñu tư trên cơ s yêu cu ca t ch c bo hi m công trình, ca t ch c và cá nhân mua, qu n lý ho c s dng công trình. Khuy n khích áp dng hình th c ch ng nh n s phù hp v ch t lưng công trình xây dng. 3. B Xây dng hưng dn vi c ki m tra, ch ng nh n ñ ñiu ki n an toàn ch u lc và ch ng nh n s phù hp ch t lưng công trình xây dng. 4. Vi c ki m tra, ch ng nh n các ñiu ki n an toàn khác ñưc th c hi n theo quy ñnh ti các văn bn quy ph m pháp lu t có liên quan.” Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 59
 60. ðiu 2. Hy b các Ph lc s 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6, 7 v mu biên bn nghi m thu kh o sát, thi t k, thi công xây dng ban hành kèm theo Ngh ñnh s 209 /2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 ca Chính ph v qu n lý ch t lưng công trình xây dng. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 60
 61. ðiu 3. X lý chuy n ti p 1. Trong th i hn mt năm k t ngày Ngh ñnh này có hi u lc, B Xây dng ph i ban hành quy ñnh c th v lo i và cp công trình trong các quy chu n k thu t v xây dng. Trong th i gian ch ưa ban hành các quy ñnh này, cho phép ti p tc áp dng ph ươ ng pháp phân lo i và cp công trình quy ñnh ti Ph lc s 1 ban hành kèm theo Ngh ñnh s 209 /2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 ca Chính ph v qu n lý ch t lưng công trình xây dng cho ñn khi B Xây dng ban hành các quy ñnh v lo i và cp công trình trong các quy chu n k thu t v xây dng. 2. Sau khi Ngh ñnh này có hi u lc, ch ñu tư có th t so n th o các mu biên bn nghi m thu mi ho c s dng các mu biên bn nghi m thu ñưc quy ñnh trong các tiêu chu n thi công và nghi m thu ho c trong các văn bn quy ph m pháp lu t khác nh ưng ph i bo ñm các ni dung ñưc quy ñnh ti các kho n 2, 3, 5, 6, 7 ðiu 1 Ngh ñnh này. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 61
 62. ðiu 4 . ðiu kho n thi hành Ngh ñnh này có hi u lc thi hành sau 15 ngày, k t ngày ñă ng Công báo. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 62
 63. 1.1.4.1.1.4. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP VV ququ nn lýlý dd áánn ññuu tt ưư xâyxây dd ngng côngcông trtr ììnhnh Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 63
 64. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 1212 /2009//2009/ NNðð CPCP •Gm 5 ch ươ ng vi 58 ñiu kho n. • 6 Ph lc. • Có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 4 năm 2009 . • Ngh ñnh này thay th Ngh ñnh s 16 /2005/Nð- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 ca Chính ph v qu n lý d án ñu t ư xây d ng công trình, Ngh ñnh s 112 /2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v sa ñi, b sung m t s ñiu c a Ngh ñnh s 16 /2005/Nð-CP v qu n lý d án ñu t ư xây dng công trình Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 64
 65. PhPh mm vivi áápp ddngng NghNgh ññnhnh 1212 (( ññiiuu 1)1) Ngh ñnh này h ưng d n thi hành Lu t Xây d ng v 1 2 3 Lp, th m ñnh, Th c hi n d ðiu ki n n ăng phê duy t d án án ñu t ư xây lc c a t ch c, ñu t ư xây d ng dng công trình cá nhân trong công trình ho t ñng xây dng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 65
 66. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 1: Nh ng quy ñnh chung – ðiu 1: Ph m vi áp d ng – ðiu 2: Phân lo i d án và qu n lý nhà nưc ñi vi d án ñu t ư xây d ng công trình – ðiu 3: Ch ñu t ư xây d ng công trình – ðiu 4: Giám sát, ñ ánh giá ñu t ư ñi v i d án ñu t ư xây d ng công trình Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 66
 67. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 2: Lp, th m ñnh, phê duy t d án ñu tư xây dng công trình – ðiu 5: Lp Báo cáo ñu t ư xây d ng công trình (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi) và xin phép ñu t ư – ðiu 6: Lp D án ñu t ư xây d ng công trình (Báo cáo nghiên c u kh thi) – ðiu 7: Ni dung ph n thuy t minh c a D án ñu t ư xây d ng công trình (DA ðTXDCT ) – ðiu 8: Ni dung thi t k cơ s ca DA ðTXDCT – ðiu 9: H sơ tr ình th m ñnh DA ðTXDCT – ðiu 10: Th m quy n th m ñnh DA ðTXDCT – ðiu 11: Ni dung th m ñnh DA ðTXDCT – ðiu 12: Th m quy n quy t ñnh ñu t ư xây d ng công trình – ðiu 13: Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình – ðiu 14: ðiu ch nh DA ðTXDCT – ðiu 15: Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 67
 68. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 3: Th c hi n d án ñu tư xây dng công trình Mc 1: Thi t k xây dng công trình – ðiu 16: Các b ưc thi t k xây d ng công trình – ðiu 17: H sơ thit k , d toán xây d ng công trình – ðiu 18: Th m ñnh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k bn v thi công Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 68
 69. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 3: Th c hi n d án ñu tư xây dng công trình (ti p theo) Mc 2: Gi y phép xây dng – ðiu 19: Gi y phép xây d ng (GPXD) công trình – ðiu 20: H sơ xin cp GPXD công trình và nhà ñô th – ðiu 21: H sơ xin cp GPXD nhà nông thôn – ðiu 22: Ti p nh n h sơ xin cp GPXD – ðiu 23: Th m quy n c p GPXD – ðiu 24: ðiu ch nh GPXD – ðiu 25: Trách nhi m c a c ơ quan c p GPXD – ðiu 26: Gia hn GPXD Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 69
 70. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 3: Th c hi n d án ñu tư xây dng công trình (ti p theo) Mc 3: Qu n lý thi công xây dng công trình (TCXDCT ) – ðiu 27: Ni dung qu n lý TCXDCT – ðiu 28: Qu n lý ti n ñ TCXDCT – ðiu 30: Qu n lý an toàn lao ñng trên công tr ưng xây d ng – ðiu 31: Qu n lý môi tr ưng xây d ng – ðiu 32: Phá d công trình xây d ng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 70
 71. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 3: Th c hi n d án ñu tư xây dng công trình (ti p theo) Mc 4: Các hình th c qu n lý d án (QLDA) ñu tư xây dng công trình – ðiu 33: Các hình th c QLDA – ðiu 34: Nhi m v , quy n h n c a ch ñu t ư và Ban Qu n lý d án trong tr ưng h p ch ñu t ư thành l p Ban Qu n lý d án – ðiu 35: Nhi m v , quy n h n c a ch ñu t ư và tư v n qu n lý d án trong tr ưng h p ch ñu t ư thuê t ư v n qu n lý d án Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 71
 72. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 4: ðiu ki n năng lc ca t ch c cá nhân trong ho t ñng xây dng – ðiu 36: Quy ñnh chung v ñiu ki n n ăng l c c a t ch c, cá nhân – ðiu 37: Ch ng ch hành ngh – ðiu 38: ðiu ki n c p ch ng ch hành ngh ki n trúc s ư – ðiu 39: ðiu ki n c p ch ng ch hành ngh k sư – ðiu 40: ðiu ki n c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình – ðiu 41: ðiu ki n n ăng l c c a ch nhi m l p d án Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 72
 73. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 4: ðiu ki n năng lc ca t ch c cá nhân trong ho t ñng xây dng (ti p theo) – ðiu 42: ðiu ki n n ăng l c c a t ch c t ư v n khi l p d án – ðiu 43: ðiu ki n n ăng l c c a Giám ñc t ư v n qu n lý d án – ðiu 44: ðiu ki n n ăng l c c a t ch c t ư v n khi làm t ư vn qu n lý d án – ðiu 45: ðiu ki n n ăng l c c a ch nhi m kh o sát xây dng – ðiu 46: ðiu ki n n ăng l c c a t ch c t ư v n khi kh o sát xây d ng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 73
 74. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 4: ðiu ki n năng lc ca t ch c cá nhân trong ho t ñng xây dng (ti p theo) – ðiu 47: ðiu ki n n ăng l c c a ch nhi m thi t k xây dng công trình – ðiu 48: ðiu ki n n ăng l c c a ch trì thi t k xây d ng công trình – ðiu 49: ðiu ki n n ăng l c c a t ch c t ư v n khi thi t k xây d ng công trình – ðiu 50: ðiu ki n n ăng l c c a ch trì th m tra thi t k xây d ng công trình và t ch c t ư v n khi th m tra thi t k xây d ng công trình – ðiu 51: ðiu ki n n ăng l c c a t ch c t ư v n khi giám sát thi công xây d ng công trình Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 74
 75. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 4: ðiu ki n năng lc ca t ch c cá nhân trong ho t ñng xây dng (ti p theo) – ðiu 52: ðiu ki n n ăng l c c a ch huy trưng công tr ưng – ðiu 53: ðiu ki n n ăng l c c a t ch c thi công xây d ng khi thi công xây d ng công trình – ðiu 54: ðiu ki n c a cá nhân hành ngh ñc l p thi t k , kh o sát, giám sát thi công xây d ng công trình – ðiu 55: Quy n và ngh ĩa v ca cá nhân ñưc c p ch ng ch hành ngh – ðiu 56: ðiu ki n n ăng l c c a cá nhân, t ch c n ưc ngoài ho t ñng xây d ng t i Vi t Nam Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 75
 76. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ch ươ ng 5: ðiu kho n thi hành – ðiu 57: T ch c th c hi n – ðiu 58: Hi u l c thi hành Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 76
 77. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ph lc 1: PHÂN LO I D ÁN ðU T Ư XÂY D NG CÔNG TRÌNH –Căn c vào lo i d án và tng m c ñu t ư có 4 nhóm: A, B, C, – Ph lc 2: Mu T trình thm ñnh d án ñu tư xây dng công trình • Ph lc 3: Mu Quy t ñnh v vi c phê duy t d án ñu tư xây dng công trình Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 77
 78. TTngng quanquan vv NghNgh ññnhnh 1212 /2009//2009/ NNðð CPCP • Ph lc 4: –Mu 1: ðơ n xin c p gi y phép xây d ng ( S dng cho công trình, nhà riêng l ñô th ) –Mu 2: ðơ n xin c p gi y phép xây d ng t m • Ph lc 5: ðơn xin cp gi y phép xây d ng ( S dng cho nhà nông thôn ) • Ph lc 6: –Mu 1: Gi y phép xây d ng ( S dng cho công trình, nhà riêng l ñô th ) –Mu 2: Gi y phép xây d ng t m –Mu 3: Gi y phép xây d ng ( S dng cho nhà nông thôn ) Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 78
 79. NghNgh ññnhnh 8383 /2009//2009/ NNðð CPCP Sa ñi, b sung mt s ñiu ca Ngh ñnh s 12 /2009/Nð-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 ca Chính ph v Qu n lý d án ñu tư XDCT Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 79
 80. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 80
 81. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 81
 82. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.21.2 KHKH ÁÁII NINI MM VV DD ÁÁNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DDNGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 82
 83. KHAÙI NIEÄM VEÀ DÖÏ AÙN Muïc tieâu nhaát ñònh Coù thôøi ñieåm baét ñaàu Nhoùm Coù thôøi ñieåm keát Quy trình thuùc caùc coâng xaùc ñònh vieäc Söû duïng taøi nguyeân coù giôùi haïn DÖÏ AÙN Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 83
 84. ðC ðIM C A D ÁN XÂY D NG • CÓ MC TIÊU RÕ RÀNG: Th i gian, Chi phí, Ch t lưng • CÓ TH I H N NH T ðNH - Kh i ñu; - Tri n khai; -Kt thúc. • NGU N L C H N CH (kinh phí, nhân công, vt tư, thi t b) Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 84
 85. KHAÙI NIEÄM VEÀ DÖÏ AÙN ðU T Ư XD • Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh l tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn, duy tr×, n©ng cao chÊt l−îng c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm, dÞch vô trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh (Kho n 17, ðiu 3, Lu t Xây Dng (LXD) ). Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 85
 86. Ch ñu t ư xây d ng công trình (ðiu 3, Nð 12/2009/Nð-CP ) Ch ñu t ư xây d ng công trình là Ng ưi s hu Ng ưi ñưc vn ñ ñu t ư giao qu n lý và xây d ng công s dng v n ñ trình ñu t ư xây d ng công trình Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 86
 87. Ch ñu t ư xây d ng công trình (ðiu 3, Nð 12/2009/Nð-CP ) ði v i các d án S dng v n ngân S dng v n khác sách nhà nưc S dng v n tín d ng Ch ñu t ư xây d ng Ng ưi vay v n Ch ñu t ư là công trình do ng ưi ch s hu v n quy t ñnh ñu t ư là ch ñu t ư quy t ñnh tr ưc khi ho c là ngưi lp d án ñu t ư xây ñi di n theo dng công trình phù quy ñnh c a hp v i quy ñnh c a pháp lu t Lu t Ngân sách nhà nưc Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 87
 88. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.31.3 NGUYÊNNGUYÊN TT CC QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TTƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 88
 89. ðiu 2, Nð 12/2009/Nð-CP Tùy theo ngu n v n s dng cho d án, Nhà nưc còn qu n lý theo quy ñnh sau ñây: • ði v i các d án s dng v n ngân sách nhà nưc k c các d án thành ph n, Nhà nưc qu n lý toàn b quá trình ñu t ư xây d ng t vi c xác ñnh ch trương ñu t ư, l p d án, quy t ñnh ñu t ư, lp thi t k , d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây dng ñn khi nghi m thu, bàn giao và ñưa công tr ình vào khai thác s dng. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 89
 90. ðiu 2, Nð 12/2009/Nð-CP Tùy theo ngu n v n s dng cho d án, Nhà nưc còn qu n lý theo quy ñnh sau ñây: • ði v i d án c a doanh nghi p s dng v n tín dng do Nhà nưc b o lãnh, v n tín d ng ñu t ư phát tri n c a Nhà nưc và vn ñu t ư phát tri n ca doanh nghi p nhà nưc, Nhà nưc qu n lý v ch trương v à quy mô ñu t ư. Doanh nghi p có d án t ch u trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý d án theo các quy ñnh c a Ngh ñnh này và các quy ñnh khác c a pháp lu t có liên quan . Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 90
 91. ðiu 2, Nð 12/2009/Nð-CP Tùy theo ngu n v n s dng cho d án, Nhà nưc còn qu n lý theo quy ñnh sau ñây: • ði v i các d án s dng v n khác bao g m c vn t ư nhân , chch ññ uu tt ưư tt quyquy tt ññnhnh hh ììnhnh thth cc vvàà nnii dungdung ququ nn lýlý dd áánn. ði v i các d án s dng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau thì các bên góp v n tho thu n v phương thc qu n lý ho c qu n lý theo quy ñnh ñi v i ngu n v n có t l ph n tr ăm (%) l n nh t trong t ng m c ñu t ư . Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 91
 92. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.4.1.4. PHÂNPHÂN LOLO II DD ÁÁNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DDNGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 92
 93. Phân lo i d án (ðiu 2, Nð 12/2009/Nð-CP) D án ñưc phân lo i Theo quy Theo ngu n mô và tính vn ñu t ư ch t Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 93
 94. Phân lo i d án (ðiu 2, Nð 12/2009/Nð- CP) theo ngu n v n ñu t ư D án ñưc phân lo i Theo Theo quy mô ngu n Nhóm và tính vn ch t ñu t ư A Nhóm Nhóm B C Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 94
 95. Phân lo i d án (ðiu 2, Nð 12/2009/Nð-CP) theo ngu n v n ñu t ư D án ñưc phân lo i Theo Theo quy mô ngu n và tính vn 1 2 3 4 ch t ñu t ư D án s D án s D án s D án s dng v n dng v n tín dng v n dng v n ngân sách dng do Nhà ñu t ư phát khác bao nhà nưc nưc b o tri n c a gm c vn lãnh, v n tín doanh tư nhân ho c dng ñu t ư nghi p nhà s dng h n phát tri n c a nưc hp nhi u Nhà nưc ngu n v n Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 95
 96. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.5.1.5. MM CC TIÊU,TIÊU, YÊUYÊU CC UU CC AA QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 96
 97. 1. Khuy n khích các thành ph n kinh t ñu tư xây dng các cơ s sn xu t kinh doanh phù hp vi chi n lưc và quy ho ch phát tri n kinh t - xã hi ca ñt nưc trong th i kỳ chuy n dch cơ cu kinh t theo hưng công nghi p hóa, hi n ñi hóa, ñy nhanh ti n ñ tăng tr ưng kinh t, nâng cao ñi sng vt ch t tinh th n ca nhân dân 2. S dng các ngu n vn cho ñu tư XDCT do Nhà nưc qu n lý ñty hi u qu cao nh t, chông th t thoát lãng phí 3. Bo ñm ñu tư XD ñưc th c hi n theo ñúng quy ho ch, ñáp ng yêu cu bn vng, m quan bo v môi tr ưng sinh thái, to môi tr ưng cnh tranh lành mnh trong xây dng, áp dng công ngh tiên ti n, bo ñm ch t lưng và th i gian XD vi chi phí hp lý, bo ñm ti t ki m, th c hi n bo hành công trình Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 97
 98. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.6.1.6. NN II DUNGDUNG QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TTƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 98
 99. Qu n lý d án ñu t ư xây d ng công trình – ðiu 27, Nð 12/2009/Nð-CP Qu n lý ch t l ưng DA 1 Qu n lý môi 5 Qu n lý ti n tr ưng xây 2 ñ DA dng Qu n lý thi công XDCT Qu n lý an toàn Qu n lý kh i lao ñng 3 4 lưng DA Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 99
 100. Qu n lý ti n ñ xây d ng công trình: ðiu 28, Nð 12/2009/Nð-CP 4. Ch ñu t ư, nhà th u thi công xây d ng , tư v n giám sát và các bên có liên quan có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n ñ thi công xây d ng công trình và ñiu ch nh ti n ñ trong trưng h p ti n ñ thi công xây d ng mt s giai ñon b kéo dài nh ưng không ñưc làm nh h ưng ñn t ng ti n ñ ca d án. Tr ưng h p xét th y t ng ti n ñ ca d án b kéo dài thì ch ñu t ư ph i báo cáo ng ưi quy t ñnh ñu t ư ñ ñưa ra quyt ñnh vi c ñiu ch nh t ng ti n ñ ca d án. 5. Khuy n khích vi c ñy nhanh ti n ñ xây d ng trên c ơ s bo ñm ch t lưng công trình . Tr ưng h p ñy nhanh ti n ñ xây d ng ñem l i hi u qu cao hơn cho d án thì nhà th u xây d ng ñưc xét th ưng theo h p ñng . Tr ưng h p kéo dài ti n ñ xây d ng gây thi t h i thì bên vi ph m ph i bi th ưng thi t h i và b ph t vi ph m h p ñng. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 100
 101. Qu n lý kh i l ưng xây d ng công trình: ðiu 29 , Nð 12/2009/Nð-CP 1. Vi c thi công xây d ng công trình ph i ñưc th c hi n theo kh i l ưng c a thi t k ñưc duy t. 2. Kh i l ưng thi công xây d ng ñưc tính toán, xác nh n gi a ch ñu t ư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát theo th i gian ho c giai ñon thi công và ñưc ñi chi u v i kh i l ưng thi t k ñưc duy t ñ làm c ơ s nghi m thu, thanh toán theo h p ñng. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 101
 102. Qu n lý kh i l ưng xây d ng công trình: ðiu 29 , Nð 12/2009/Nð-CP 3. Khi có kh i l ưng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây dng công trình ñưc duy t thì ch ñu t ư và nhà th u thi công xây d ng ph i xem xét ñ x lý . Riêng ñi v i công trình s dng v n ngân sách nhà nưc, khi có kh i lưng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình làm v ưt t ng m c ñu t ư thì ch ñu t ư ph i báo cáo ng ưi quy t ñnh ñu t ư ñ xem xét, quy t ñnh. Kh i l ưng phát sinh ñưc ch ñu t ư ho c ng ưi quy t ñnh ñu t ư ch p thu n, phê duy t là cơ s ñ thanh toán, quy t toán công trình. 4. Nghiêm c m vi c khai kh ng, khai t ăng kh i l ưng ho c thông ñng gi a các bên tham gia d n ñn làm sai kh i l ưng thanh toán. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 102
 103. Qu n lý kh i l ưng xây d ng công trình: ðiu 29 , Nð 12/2009/Nð-CP 3. Khi có kh i l ưng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây dng công trình ñưc duy t thì ch ñu t ư và nhà th u thi công xây d ng ph i xem xét ñ x lý . Riêng ñi v i công trình s dng v n ngân sách nhà nưc, khi có kh i lưng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình làm v ưt t ng m c ñu t ư thì ch ñu t ư ph i báo cáo ng ưi quy t ñnh ñu t ư ñ xem xét, quy t ñnh. Kh i l ưng phát sinh ñưc ch ñu t ư ho c ng ưi quy t ñnh ñu t ư ch p thu n, phê duy t là cơ s ñ thanh toán, quy t toán công trình. 4. Nghiêm c m vi c khai kh ng, khai t ăng kh i l ưng ho c thông ñng gi a các bên tham gia d n ñn làm sai kh i l ưng thanh toán. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 103
 104. QUAÛN LYÙ AN TOAØN COÂNG TRÖÔØNG : Ñieàu 30 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 1. Nhà th u thi công xây d ng ph i lp các bi n pháp an toàn cho ng ưi và công trình trên công tr ưng xây d ng. Tr ưng h p các bi n pháp an toàn liên quan ñn nhi u bên thì ph i ñưc các bên th a thu n 2. Các bi n pháp an toàn, n i quy v an toàn ph i ñưc th hi n công khai trên công tr ưng xây dng ñ mi ng ưi bi t và ch p hành ; nh ng v trí nguy hi m trên công tr ưng ph i b trí ngưi h ưng dn, c nh báo ñ phòng tai n n. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 104
 105. QUAÛN LYÙ AN TOAØN COÂNG TRÖÔØNG : Ñieàu 30 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 3. Nhà th u thi công xây d ng, ch ñu t ư và các bên có liên quan ph i th ưng xuyên ki m tra giám sát công tác an toàn lao ñng trên công tr ưng . Khi phát hi n có vi ph m v an toàn lao ñng thì ph i ñình ch thi công xây d ng. Ng ưi ñ xy ra vi ph m v an toàn lao ñng thu c ph m vi qu n lý c a mình ph i ch u trách nhi m tr ưc pháp lu t Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 105
 106. QUAÛN LYÙ AN TOAØN COÂNG TRÖÔØNG : Ñieàu 30 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 4. Nhà th u xây d ng có trách nhi m ñ ào t o, hưng dn, ph bi n các quy ñnh v an toàn lao ñng . ði v i m t s công vi c yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ñng thì ng ưi lao ñng ph i có gi y ch ng nh n ñào t o an toàn lao ñng . Nghiêm c m s dng ng ưi lao ñng ch ưa ñưc ñào t o và chưa ñưc h ưng d n v an toàn lao ñng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 106
 107. QUAÛN LYÙ AN TOAØN COÂNG TRÖÔØNG : Ñieàu 30 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 5. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m cp ñy ñ các trang b bo h lao ñng, an toàn lao ñng cho ng ưi lao ñng theo quy ñnh khi s dng lao ñng trên công tr ưng 6. Khi có s c v an toàn lao ñng , nhà th u thi công xây d ng và các bên có liên quan có tr ách nhi m t ch c x lý và báo cáo c ơ quan qu n lý nhà nưc v an toàn lao ñng theo quy ñnh c a pháp lu t ñng th i ch u trách nhi m kh c ph c và bi th ưng nh ng thi t h i do nhà th u không b o ñm an toàn lao ñng gây ra Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 107
 108. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG XD : Ñieàu 31 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 1. Nhà th u thi công xây d ng ph i th c hi n các bi n pháp b o ñm v môi trưng cho ng ưi lao ñng trên công tr ưng và bo v môi trưng xung quanh, bao g m có bi n pháp ch ng b i, ch ng n, x lý ph th i và thu d n hi n tr ưng . ði v i nh ng công trình xây d ng trong khu v c ñô th , ph i th c hi n các bi n pháp bao che, thu dn ph th i ñư a ñn ñúng n ơi quy ñnh. 2. Trong quá trình v n chuy n v t li u xây d ng, ph th i ph i có bi n pháp che ch n b o ñm an toàn, v sinh môi trưng . Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 108
 109. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG XD : Ñieàu 31 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 3. Nhà th u thi công xây d ng, ch ñu t ư ph i có trách nhi m ki m tra giám sát vi c th c hi n b o v môi tr ưng xây d ng, ñng th i ch u s ki m tra giám sát ca c ơ quan qu n lý nhà nưc v môi trưng . Tr ưng h p nhà th u thi công xây d ng không tuân th các quy ñnh v bo v môi trưng thì ch ñu t ư, cơ quan qu n lý nhà nưc v môi trưng có quy n ñình ch thi công xây d ng và yêu c u nhà th u th c hi n ñúng bi n pháp b o v môi trưng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 109
 110. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG XD : Ñieàu 31 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP 4. Ng ưi ñ xy ra các hành vi làm t n h i ñn môi tr ưng trong quá trình thi công xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m tr ưc pháp lu t và bi th ưng thi t h i do l i c a mình gây ra Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 110
 111. Qu n lý ch t lưng CTXD •Ni dung qu n lý ch t lưng d án ñu tư XD công trình ñưc quy ñnh trong Nð 209/2004/Nð-CP Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 111
 112. Hc vi n cán b qu n lý xây dng và ñô th Lp Bi dưng ki n th c QLDA XD 1.71.7 CC ÁÁCC HÌNHHÌNH THTH CC QUQU NN LÝLÝ DD ÁÁNN ððUU TT ƯƯ XÂYXÂY DD NGNG CÔNGCÔNG TRÌNHTRÌNH Tài li u lưu hành ni b Trình bày: TS. Lưu Tr ưng Văn Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 112
 113. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • Néi dung qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm qu¶n lý chÊt l−îng, khèi l−îng, chi phÝ, tiÕn ®é, an ton lao ®éng v m«i tr−êng x©y dùng. • H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh do ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− quyÕt ®Þnh v ®−îc ghi trong QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n. • H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: –thuª tæ chøc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc –trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n. • Ph¸p luËt x©y dùng nghiªm cÊm: –viÖc qu¶n lý dù ¸n kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn n¨ng lùc; –viÖc th«ng ®ång, mãc ngoÆc gi÷a chñ ®Çu t− v tæ chøc, c¸ nh©n tham gia qu¶n lý dù ¸n ®Ó lm sai lÖch c¸c néi dung qu¶n lý dù ¸n; –lùa chän nh thÇu t− vÊn qu¶n lý dù ¸n kh«ng ®ñ n¨ng lùc Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 113
 114. CCáácc hh ììnhnh thth cc ququ nn lýlý dd áánn –– ððiiuu 3333 ,, NNðð 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Ng ưi quy t ñnh ñu t ư quy t ñnh hình th c qu n lý d án theo quy ñnh t i kho n 2 ðiu 45 c a Lu t Xây d ng . • Kho n 2 ðiu 45 c a Lu t Xây d ng : –C¨n cø ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n, ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−, chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sau ®©y: • Chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thuª tæ chøc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • Chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 114
 115. CCáácc hh ììnhnh thth cc ququ nn lýlý dd áánn –– ððiiuu 3333 ,, NNðð 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Tr ưng h p ch ñu t ư tr c ti p qu n lý d án thì ch ñu t ư thành l p Ban Qu n lý d án ñ giúp ch ñu t ư làm ñu m i qu n lý d án. – Ban Qu n lý d án ph i có năng lc t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án theo yêu c u c a ch ñu t ư. – Ban Qu n lý d án có th thuê tư vn qu n lý, giám sát m t s ph n vi c mà Ban Qu n lý d án không có ñ ñiu ki n, năng l c ñ th c hi n nh ưng ph i ñưc s ñng ý c a ch ñu t ư . Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 115
 116. CCáácc hh ììnhnh thth cc ququ nn lýlý dd áánn –– ððiiuu 33,33, NNðð 12/2009/12/2009/ NNðð CPCP • Tr ưng h p ch ñu t ư tr c ti p qu n lý d án (ti p theo) – ði v i d án có quy mô nh , ñơ n gi n có tng m c ñu t ư d ưi 7 t ñng thì ch ñu t ư có th không l p Ban Qu n lý d án mà s dng b máy chuyên môn c a mình ñ qu n lý, ñiu hành d án ho c thuê ng ưi có chuyên môn, kinh nghi m ñ giúp qu n lý th c hi n d án Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 116
 117. Tr ưng h p ch ñu t ư thành l p Ban Qu n lý d án – ðiu 34 , Nð 12/2009/Nð-CP • Ch ñu t ư th c hi n nhi m v , quy n h n k t giai ñon chu n b d án, th c hi n d án ñn khi nghi m thu bàn giao ñư a công trình vào khai thác s dng b o ñm tính hi u qu , tính kh thi c a d án và tuân th các quy ñnh c a pháp lu t. • Ban Qu n lý d án có th ñưc giao qu n lý nhi u d án nh ưng ph i ñưc ngưi quy t ñnh ñu t ư ch p thu n và ph i bo ñm nguyên t c: t ng d án không b gián ñon, ñưc qu n lý và quy t toán theo ñúng quy ñnh. Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 117
 118. Tr ưng h p ch ñu t ư thành l p Ban Qu n lý d án – ðiu 34 , Nð 12/2009/Nð-CP • Vi c giao nhi m v và u quy n cho Ban Qu n lý d án ph i ñưc th hi n trong quy t ñnh thành l p Ban Qu n lý d án. • Ch ñu t ư có trách nhi m ch ño, ki m tra và ch u trách nhi m v kt qu th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý d án • Ban Qu n lý d án th c hi n nhi m v do ch ñu t ư giao và quy n h n do ch ñu t ư u quy n. • Ban Qu n lý d án ch u trách nhi m tr ưc ch ñu t ư và pháp lu t theo nhi m v ñưc giao và quy n h n ñưc u quy n Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 118
 119. Tr ưng h p ch ñu t ư thuê t ư v n qu n lý d án – ðiu 35 , Nð 12/2009/Nð-CP • Ch ñu t ư có trách nhi m la ch n và ký h p ñng vi t ch c t ư v n qu n lý d án có ñ ñiu ki n n ăng l c t ch c qu n lý ñ giúp ch ñu t ư qu n lý th c hi n d án. • Ch ñu t ư v n có trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ñng c a t ư v n qu n lý d án Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 119
 120. Tr ưng h p ch ñu t ư thuê t ư v n qu n lý d án – ðiu 35 , Nð 12/2009/Nð-CP • Tư v n qu n lý d án th c hi n nhi m v , quy n h n theo tho thu n trong h p ñng ký k t gi a ch ñu tư và tư vn qu n lý d án. • Tư v n qu n lý d án ch u trách nhi m trưc pháp lu t và ch ñu t ư v vi c th c hi n các cam k t trong hp ñng Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 120
 121. Xin caûm ôn! • Chuùc caùc baïn, caùc anh chò ñaït nhieàu thaønh quaû toát trong coâng taùc ! Gi ng viên: TS. Lưu Tr ưng V ăn 121