Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học - Chương I: Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học - Lê Phạm Thành

pdf 14 trang ngocly 02/06/2021 1110
Bạn đang xem tài liệu "Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học - Chương I: Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học - Lê Phạm Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfphuong_phap_giai_nhanh_bai_tap_hoa_hoc_chuong_i_cac_phuong_p.pdf

Nội dung text: Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học - Chương I: Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học - Lê Phạm Thành

 1. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c CHƯƠNGI.CÁCPHƯƠNGPHÁPGIÚP GIINHANHBÀITOÁNHÓAHC “Phương pháp là Thầy của các Thầy” (TalleyTalley RandRand) §§§1§111 PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐĐỒỒỒỒ ĐĐƯƯĐƯỜĐƯ ỜỜỜNGNG CHÉO Vi hình th c thi tr c nghi m khách quan, trong m t kho ng th i gian t ươ ng ñi ng n h c sinh ph i gi i quy t m t s l ưng câu h i và bài t p khá l n (trong ñó bài t p toán chi m m t t l không nh ). Do ñó vi c tìm ra các ph ươ ng pháp giúp gi i nhanh bài toán hóa h c có m t ý ngh ĩa quan tr ng. Bài toán tr n l n các ch t v i nhau là m t d ng bài hay g p trong ch ươ ng trình hóa h c ph thông. Ta có th gi i bài t p d ng này theo nhi u cách khác nhau, song cách gi i nhanh nh t là “ph ươ ng pháp sơ ñ ñưng chéo” . Nguyên t c: Tr n l n 2 dung d ch: Dung d ch 1: có kh i l ưng m 1, th tích V 1, n ng ñ C 1 (C% ho c C M), kh i l ưng riêng d 1. Dung d ch 2: có kh i l ưng m 2, th tích V 2, n ng ñ C 2 (C 2 > C 1), kh i l ưng riêng d 2. Dung d ch thu ñưc có m = m 1 + m 2, V = V 1 + V 2, n ng ñ C (C 1 < C < C 2), kh i l ưng riêng d. Sơ ñ ñưng chéo và công th c t ươ ng ng v i mi tr ưng h p là: a) ði v i n ng ñ % v kh i l ưng: m C |C - C| m | C −C | 1 1 2 1 = 2 (1) C → − m2 | C1 C | m2 C2 |C1 - C| b) ði v i n ng ñ mol/lít: V C |C - C| V | C − C | 1 1 2 1 = 2 (2) C → − V2 | C1 C | V2 C2 |C1 - C| c) ði v i kh i l ưng riêng: − V1 d1 |d2 - d| V1 | d 2 d | d → = (3) V d| − |d V2 d2 |d1 - d| 2 1 Khi s d ng s ơ ñ ñưng chéo ta c n chú ý: *) Ch t r n coi nh ư dung d ch có C = 100% *) Dung môi coi nh ư dung d ch có C = 0% *) Kh i l ưng riêng c a H 2O là d = 1 g/ml Sau ñây là m t s ví d s d ng ph ươ ng pháp ñưng chéo trong tính toán pha ch dung d ch. Dng 1: Tính toán pha ch dung d ch Ví d 1. ð thu ñưc dung d ch HCl 25% c n l y m 1 gam dung d ch HCl 45% pha v i m 2 gam dung dch HCl 15%. T l m1/m 2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 Hưng d n gi i: Áp d ng công th c (1): m | 45 − 25 | 20 2 1 = = = ⇒ ðáp án C. − m2 |15 2 |5 10 1 Ví d 2. ð pha ñưc 500 ml dung d ch n ưc mu i sinh lí (C = 0,9%) c n l y V ml dung d ch NaCl 3%. Giá tr c a V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 2. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c Hưng d n gi i: Ta có s ơ ñ: V1(NaCl) 3 |0 - 0,9| 0,9 V2(H2O) 0 |3 - 0,9| 0,9 ⇒ V = ⋅500 = 150 (ml) ⇒ ðáp án A. 1 2,1 + 0,9 Ph ươ ng pháp này không nh ng h u ích trong vi c pha ch các dung d ch mà còn có th áp d ng cho các tr ưng h p ñ c bi t h ơn, nh ư pha m t ch t r n vào dung d ch. Khi ñó ph i chuy n n ng ñ c a ch t rn nguyên ch t thành nng ñ t ươ ng ng v i l ưng ch t tan trong dung d ch. Ví d 3. Hòa tan 200 gam SO 3 vào m gam dung d ch H 2SO 4 49% ta ñưc dung d ch H 2SO 4 78,4%. Giá tr c a m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 Hưng d n gi i: Ph ươ ng trình ph n ng: SO 3 + H 2O → H2SO 4 98 × 100 100 gam SO 3 → =122 5, gam H 2SO 4 80 Nng ñ dung d ch H 2SO 4 tươ ng ng: 122,5% Gi m 1, m 2 ln l ưt là kh i l ưng SO 3 và dung d ch H 2SO 4 49% c n l y. Theo (1) ta có: m | 49 − 78 |4, 29,4 44,1 1 = = ⇒ m = × 200 = 300 (gam) ⇒ ðáp án D. − 2 m2 |122,5 7 |4,8 44,1 29,4 ðim lí thú c a s ơ ñ ñưng chéo là ch ph ươ ng pháp này còn có th dùng ñ tính nhanh k t qu ca nhi u d ng bài t p hóa h c khác. Sau ñây ta l n l ưt xét các d ng bài t p này. Dng 2: Bài toán h n h p 2 ñ ng v ðây là d ng bài t p c ơ bn trong ph n c u t o nguyên t . 79 81 Ví d 4. Nguyên t kh i trung bình c a brom là 79,319. Brom có hai ñng v b n: 35 Br và 35 Br. 81 Thành ph n % s nguyên t c a 35 Br là: A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95 Hưng dn gi i: Ta có s ơ ñ ñưng chéo: 81 35Br (M=81) 79,319 - 79 = 0,319 A=79,319 79 Br (M=79) 81 - 79,319 = 1,681 35 % 81 Br ,0 319 ,0 319 ⇒ 35 = ⇒%81 Br = ⋅100 % ⇒ % 81 Br =15 ,95% ⇒ ðáp án D. 79 35 + 35 %35 Br ,1 681 ,1 681 ,0 319 Dng 3: Tính t l th tích h n h p 2 khí Ví d 5. Mt h n h p g m O 2, O 3 ñiu ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hi ñro là 18. Thành ph n % v th tích c a O 3 trong h n h p là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Hưng d n gi i: Áp d ng s ơ ñ ñưng chéo: VO M1= 48 |32 - 36| 3 M = 18.2 =36 V M2= 32 |48 - 36| O2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 3. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c V 4 1 1 ⇒ O3 = = ⇒ %V = ⋅100 % = 25 % ⇒ ðáp án B. V 12 3 O3 3 +1 O2 Ví d 6. Cn tr n 2 th tích metan v i m t th tích ñ ng ñ ng X c a metan ñ thu ñưc h n h p khí có t kh i h ơi so v i hi ñro b ng 15. X là: A. C3H8 B. C 4H10 C. C 5H12 D. C 6H14 Hưng d n gi i: Ta có s ơ ñ ñưng chéo: VCH M1= 16 |M2 - 30| 4 M = 15.2 =30 V M = M |16 - 30| M2 2 2 V CH 4 | M 2 - 30 | 2 ⇒ = = ⇒ | M - 30 | = 28 ⇒ M2 = 58 ⇒ 14n + 2 = 58 ⇒ n = 4 V 14 1 2 M2 Vy X là: C4H10 ⇒ ðáp án B. Dng 4: Tính thành ph n h n h p mu i trong ph n ng gi a ñơn baz ơ và ña axit Dng bài t p này có th gi i d dàng b ng ph ươ ng pháp thông th ưng (vi t ph ươ ng trình ph n ng, ñt n). Tuy nhiên c ũng có th nhanh chóng tìm ra k t qu b ng cách s d ng s ơ ñ ñưng chéo. Ví d 7. Thêm 250 ml dung d ch NaOH 2M vào 200 ml dung d ch H 3PO 4 1,5M. Mu i t o thành và kh i l ưng t ươ ng ng là: A. 14,2 gam Na 2HPO 4; 32,8 gam Na 3PO 4 B. 28,4 gam Na 2HPO 4; 16,4 gam Na 3PO 4 C. 12,0 gam NaH 2PO 4; 28,4 gam Na 2HPO 4 D. 24,0 gam NaH 2PO 4; 14,2 gam Na 2HPO 4 Hưng d n gi i: n NaOH 0,25.2 5 Có: 1< = = < 2 ⇒ To ra h n h p 2 mu i: NaH 2PO 4, Na 2HPO 4 n 0,2.1,5 3 H3PO 4 Sơ ñ ñưng chéo: Na HPO (n = 2) |1 - 5/3| 2 2 4 1 = 3 n = 5 3 1 NaH2PO4 (n2 = 1) |2 - 5/3| = 3 n Na HPO 2 ⇒ 2 4 = ⇒ n = 2n .Mà n + n = n = 3,0 (mol) n 1 Na 2HPO 4 NaH 2PO 4 Na 2HPO 4 NaH 2PO 4 H3PO 4 NaH 2PO 4 = = = n Na HPO 0,2 (mol) mNa HPO 0,2.142 28,4 (g) ⇒  2 4 ⇒  2 4 ⇒ ðáp án C. n = 0,1 (mol) m = 0,1.120 =12,0 (g)  NaH 2PO 4  NaH 2PO 4 Dng 5: Bài toán h n h p 2 ch t vô c ơ c a 2 kim lo i có cùng tính ch t hóa h c Ví d 8. Hòa tan 3,164 gam h n h p 2 mu i CaCO 3 và BaCO 3 bng dung d ch HCl d ư, thu ñưc 448 ml khí CO 2 (ñktc). Thành ph n % s mol c a BaCO 3 trong h n h p là: A. 50% B. 55% C. 60% D. 65% Hưng d n gi i: 0,448 3,164 n = = 0,02 (mol) ⇒ M = =158 2, CO 2 22,4 0,02 Áp d ng s ơ ñ ñưng chéo: BaCO3(M1= 197) |100 - 158,2| = 58,2 M=158,2 CaCO3(M2 = 100) |197 - 158,2| = 38,8 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 4. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c 58,2 ⇒ %n = ⋅100% = 60% ⇒ ðáp án C. BaCO 3 58,2 + 38,8 Dng 6: Bài toán tr n 2 qu ng c a cùng mt kim lo i ðây là m t d ng bài mà n u gi i theo cách thông th ưng là khá dài dòng, ph c t p. Tuy nhiên n u s dng s ơ ñ ñưng chéo thì vi c tìm ra k t qu tr nên ñơ n gi n và nhanh chóng h ơn nhi u. ð có th áp d ng ñưc s ơ ñ ñưng chéo, ta coi các qu ng nh ư m t “dung d ch” mà “ch t tan” là kim lo i ñang xét, và “n ng ñ ” c a “ch t tan” chính là hàm l ưng % v kh i l ưng c a kim lo i trong qu ng. Ví d 9. A là qu ng hematit ch a 60% Fe 2O3. B là qu ng manhetit ch a 69,6% Fe 3O4. Tr n m1 tn qu ng A v i m2 tn qu ng B thu ñưc qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñiu ch ñưc 0,5 t n gang ch a 4% cacbon. T l m1/m2 là: A. 5/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 2/5 Hưng d n gi i: S kg Fe có trong 1 t n c a m i qu ng là: 60 112 +) Qu ng A ch a: ⋅1000 ⋅ = 420 (kg) 100 160 69 6, 168 +) Qu ng B ch a: ⋅1000 ⋅ = 504 (kg) 100 232  4  +) Qu ng C ch a: 500 ×1−  = 480 (kg)  100  Sơ ñ ñưng chéo: mA 420 |504 - 480| = 24 480 m 504 |420 - 480| = 60 B m 24 2 ⇒ A = = ⇒ ðáp án D. m B 60 5          §2. PHƯƠNG PHÁP BBẢẢẢẢOO TOÀN KHKHỐỐỐỐII LƯLƯỢỢỢỢNGNNGGNG Áp d ng ñnh lu t b o toàn kh i l ưng ( ðLBTKL): “ Tng kh i l ưng các ch t tham gia ph n ng bng t ng kh i l ưng các s n ph m” giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng. Ví d 10. Hn h p A g m 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol ch t X. ð ñ t cháy hoàn toàn h n h p A cn 21,28 lít O 2 (ñktc) và thu ñưc 35,2 gam CO 2 và 19,8 gam H 2O. Tính kh i l ưng phân t X (bi t X ch ch a C, H, O). Hưng d n gi i: Ta có các ph ươ ng trình ph n ng cháy: 2C 2H6O2 + 5O 2 → 4CO 2 + 6H 2O X + O 2 → CO 2 + H 2O Áp d ng ðLBTKL: m + m + m = m + m ⇒ m = m + m − (m + m ) X C2H6O2 O2 CO 2 H2O X CO 2 H2O C2H6O2 O2  21,28  ⇒ m = 35,2 +19,8 − 0,1 ×62 + ⋅32  =18,4 (gam) X  22,4  18,4 Kh i l ưng phân t c a X: M = = 92 (g/mol). X 0,2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 5. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c Ví d 11. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II và hóa tr III b ng dung d ch HCl dư ta thu ñưc dung d ch A và 0,896 lít khí bay ra ( ñktc). Tính kh i l ưng mu i có trong dung d ch A. Hưng d n gi i: Gi 2 mu i cacbonat là: XCO 3 và Y 2(CO 3)3. Các ph ươ ng trình ph n ng x y ra: XCO 3 + 2HCl → XCl 2 + H 2O + CO 2 ↑ (1) Y2(CO 3)3 + 6HCl → 2YCl 3 + 3H 2O + 3CO 2 ↑ (2) 0,896 S mol khí CO 2 bay ra: n = = 0,04 (mol) ⇒ n = 2n = 2 × 0,04 = 0,08 (mol) CO 2 22,4 HCl CO 2 Áp d ng ðLBTKL: (m + m ) + m = m + m + m XCO 3 Y2 (CO 3 )3 HCl CO 2 H2O muèi ⇒ m = (m + m ) + m − (m + m ) muèi XCO 3 Y2 (CO 3 )3 HCl CO 2 H2O ⇒ = + × − × + × = mmuèi 3,34 0,08 36 5, (0,04 18 0,04 44 ) 3,78 (gam). Ví d 12. Kh m gam h n h p A g m các oxit CuO, FeO, Fe 3O4 và Fe 2O3 bng khí CO nhi t ñ cao, ng ưi ta thu ñưc 40 gam h n h p ch t r n X và 13,2 gam khí CO 2. Tìm giá tr c a m. Hưng d n gi i: Phân tích: vi bài toán này, n u gi i theo cách thông th ưng, t c ñ t s mol c a các oxit l n l ưt là x, y, z, t thì có mt khó kh ăn là ta không th thi t l p ñ 4 ph ươ ng trình ñ gi i ra ñưc các n. Mt khác, chúng ta c ũng không bi t l ưng CO ñã cho có ñ ñ kh h t các oxit v kim lo i hay không? ðó là ch ưa k ñ n hi u su t c a ph n ng c ũng là m t vn ñ gây ra nh ng khó kh ăn! Nh ưng n u chúng ta dùng ph ươ ng pháp b o toàn kh i l ưng s giúp lo i b ñưc nh ng khó kh ăn trên và vi c tìm ra giá tr c a m tr nên h t s c ñơn gi n. Các ph ươ ng trình ph n ng có th xy ra: 3Fe O + CO → 2Fe O + CO (1) 2 3 3 4 2 Fe 3O4 + CO → 3FeO + CO 2 (2) FeO + CO → Fe + CO (3) 2 CuO + CO → Cu + CO 2 (4) = = 13,2 = = = Ta có: n CO ( n 3,0 (mol) ⇒ m 28 3,0. 8,4 (gam) p−) CO 2 44 CO (p−) Kh i l ưng ch t r n: m r = 40 (gam) Áp d ng ðLBTKL: m + m = m + m ⇒ m = m + m − m A CO ( p−) r B A r CO 2 CO (p−) = = + − = ⇒ m mA 40 1 2,3 4,8 4 8,4 (gam). Ví d 13. Thu phân hoàn toàn 14,8 gam h n h p 2 este ñơn ch c là ñng phân c a nhau th y cn v a ñ 200 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñưc m gam h n h p 2 mu i và 7,8 gam h n h p 2 r ưu. Tìm m. Hưng d n gi i: Gi công th c chung c a 2 este là: RCOO R' Ph ươ ng trình ph n ng x y ra: RCOO R' + NaOH → RCOONa + R'OH = = = = Theo bài ra ta có: n NaOH 1.2,0 2,0 (mol) ⇒ m NaOH 40.0,2 8 (gam) Áp d ng ðLBTKL: m + m = m + m ⇒ m = m + m − m RCOO R' NaOH RCOONa R'OH RCOONa RCOO R' NaOH R'OH ⇒ = = + − = m m RCOONa 14,8 8 7,8 15 (gam).          Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 6. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c §3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIGIẢẢẢẢMM KHKHỐỐỐỐII LƯLƯỢỢỢỢNGNNGGNG Nguyên t c c a ph ươ ng pháp: Da vào s t ăng gi m kh i l ưng (TGKL) khi chuy n t 1 mol ch t A thành 1 ho c nhi u mol ch t B (có th qua các giai ñon trung gian) ta d dàng tính ñưc s mol c a các ch t ho c ng ưc l i. Ch ng h n: a) Xét ph n ng: MCO 3 + 2HCl → MCl 2 + CO 2 ↑ + H 2O Theo ph n ng này thì khi chuy n t 1 mol MCO 3 → 1 mol MCl 2, kh i l ưng h n h p t ăng thêm 71 – 60 = 11 gam và có 1 mol CO 2 ñưc gi i phóng. Nh ư v y, khi bi t l ưng mu i t ăng ta có th tính ñưc s mol CO 2 sinh ra ho c ng ưc l i. b) Xét ph n ng: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH C 1 mol este RCOOR’ chuy n thành 1 mol mu i RCOONa, kh i l ưng t ăng (ho c gi m) |23 – R’| gam và tiêu t n h t 1 mol NaOH, sinh ra 1 mol R’OH. Nh ư v y, n u bi t kh i l ưng c a este ph n ng và kh i l ưng mu i t o thành, ta d dàng tính ñưc s mol c a NaOH và R’OH ho c ng ưc l i. Có th nói hai ph ươ ng pháp “ bo toàn kh i l ưng ” và “ tăng gi m kh i l ưng ” là 2 “ anh em sinh ñôi ”, vì m t bài toán n u gi i ñưc b ng ph ươ ng pháp này thì c ũng có th gi i ñưc b ng ph ươ ng pháp kia. Tuy nhiên, tùy t ng bài t p mà ph ươ ng pháp này hay ph ươ ng pháp kia là ưu vi t h ơn. Ví d 14. Gi i l i ví d 12 b ng ph ươ ng pháp t ăng gi m kh i l ưng. Hưng d n gi i: Các ph ươ ng trình ph n ng x y ra: XCO 3 + 2HCl → XCl 2 + H 2O + CO 2 ↑ (1) Y2(CO 3)3 + 6HCl → 2YCl 3 + 3H 2O + 3CO 2 ↑ (2) 0,896 S mol khí CO 2 bay ra: n = = 0,04 (mol) CO 2 22,4 Theo (1), (2): khi chuy n t mu i cacbonat → mu i clorua, c 1 mol CO 2 sinh ra, kh i l ưng h n h p mu i t ăng thêm 71 – 60 = 11 gam. V y kh i l ưng h n h p mu i t ăng lên là: m = 0,04.11 = 0,44 gam. = Kh i l ưng c a mu i trong dung d ch: mmuèi 3,34 + 0,44 = 3,78 (gam). Ví d 15. Gi i li ví d 13 b ng ph ươ ng pháp t ăng gi m kh i l ưng. Hưng d n gi i: Các ph ươ ng trình ph n ng có th xy ra: 3Fe O + CO → 2Fe O + CO (1) 2 3 3 4 2 Fe 3O4 + CO → 3FeO + CO 2 (2) FeO + CO → Fe + CO (3) 2 CuO + CO → Cu + CO 2 (4) = = 13,2 = = = Ta có: n CO ( n 3,0 (mol) ⇒ m 28 3,0. 8,4 (gam) p−) CO 2 44 CO (p−) Kh i l ưng ch t r n: m r = 40 (gam) Theo (1), (2), (3), (4): c 1 mol CO ph n ng → 1 mol CO 2, kh i l ưng h n h p A gi m là: m = 1 × (44 – 28) = 16 gam. V y kh i l ưng h n h p A ñã b gi m là: 16 × 0,3 = 4,8 (gam) Kh i l ưng c a h n h p A ban ñ u là: m = 40 + 4,8 = 44,8 (gam). Ví d 16. Nhúng m t lá nhôm vào 200 ml dung d ch CuSO 4, ñn khi dung d ch m t màu xanh ly lá nhôm ra cân th y n ng h ơn so v i ban ñ u là 1,38 gam. Xác ñnh n ng ñ c a dung d ch CuSO 4 ñã dùng. Hưng d n gi i: Ph ươ ng trình ph n ng x y ra: 2Al + 3CuSO 4 → Al 2(SO 4)3 + 3Cu ↓ (*) Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 6 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 7. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c Theo (*): c 2 mol Al ph n ng h t v i 3 mol CuSO 4, sinh ra 3 mol Cu, kh i l ưng thanh nhôm t ăng lên: m = 3.64 – 2.27 = 138 (gam). 1,38 Vy s mol CuSO 4 ñã tham gia ph n ng là: n = ⋅3 = 0,03 (mol) CuSO 4 138 0,03 Nng ñ c a dung d ch CuSO 4: C = = 0,15 (M). M 0,2 Chú ý: Khi nhúng thanh kim lo i A vào dung d ch mu i c a kim lo i B (kém ho t ñ ng h ơn A). Sau khi ly thanh kim lo i A ra, kh i l ưng thanh kim lo i A ban ñ u s thay ñ i do: 1) Mt l ưng A b tan vào dung d ch 2) Mt l ưng B t dung d ch ñưc gi i phóng, bám vào thanh kim lo i A 3) Tính kh i l ưng t ăng (hay gi m) c a thanh A ph i d a vào ph ươ ng trình ph n ng c th . Ví d 17. Cho 11 gam h n h p 3 axit ñơ n ch c thu c cùng dãy ñng ñ ng tác d ng hoàn toàn v i kim lo i Na d ư, thu ñưc 2,24 lít khí H 2 (ñktc). Tính kh i l ưng mu i h u c ơ t o thành. Hưng d n gi i: 2,24 S mol khí H 2 to thành: n = = 0,1 (mol) H2 22,4 Gi công th c chung c a 3 axit ñơn ch c là: RCOOH. Ph ươ ng trình ph n ng x y ra: + → + 2RCOOH 2Na 2RCOONa H 2 (*) Theo (*): c 2 mol RCOOH ph n ng → 2 mol RCOONa và 1 mol H 2, kh i l ưng mu i t ăng lên so v i kh i l ưng c a axit là: m = 2.[( R + 44 + 23) − (R + 45)] = 44 (gam) Kh i l ưng mu i h u c ơ l n h ơn axit là: m = 44.0,1 = 4,4 (gam) Vy, kh i l ưng mu i h u c ơ t o thành là: 11 + 4,4 = 15,4 (gam).          §4. PHƯƠNG PHÁP BBẢẢẢẢOO TOÀN NGUYÊN TTỐỐỐỐ Nguyên t c chung c a ph ươ ng pháp này là d a vào ñnh lu t b o toàn nguyên t (BTNT): “Trong các ph n ng hóa h c thông th ưng, các nguyên t luôn ñưc b o toàn”. ðiu này có ngh ĩa là: Tng s mol nguyên t c a m t nguyên t X bt kì tr ưc và sau ph n ng là luôn bng nhau. Ví d 18. Hn h p ch t r n A g m 0,1 mol Fe 2O3 và 0,1 mol Fe 3O4. Hòa tan hoàn toàn A b ng dung dch HCl d ư, thu ñưc dung d ch B. Cho NaOH d ư vào B, thu ñưc k t t a C. L c l y k t t a, r a sch ri ñem nung trong không khí ñ n kh i l ưng không ñ i thu ñưc m gam ch t r n D. Tính m. Hưng d n gi i: Các ph n ng hóa h c x y ra: Fe 2O3 + 6HCl → 2FeCl 3 + 3H 2O (1) Fe 3O4 + 8HCl → FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2O (2) NaOH + HCl → NaCl + H 2O (3) 2NaOH + FeCl 2 → 2NaCl + Fe(OH) 2 ↓ (4) 3NaOH + FeCl 3 → 3NaCl + Fe(OH) 3 ↓ (5) t0 4Fe(OH) 2 + 2H 2O + O 2 → 4Fe(OH) 3 (6) t0 2Fe(OH) 3 → Fe 2O3 + 3H 2O (7) Fe 2O3 : 0,1 mol  Theo các ph ươ ng trình ph n ng ta có sơ ñ:  ⇒ Fe 2O3 (rn D) Fe 3O4 : 0,1 mol  Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 7 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 8. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c = + = Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t ñ i v i Fe: ∑ n Fe (trong D) 0,1.2 0,1.3 0,5 (mol) 0,5 ⇒ n = = 0,25 (mol) ⇒ m = 0,25.160 = 40 (gam). D 2 D Ví d 19. Ti n hành crackinh nhi t ñ cao 5,8 gam butan. Sau m t th i gian thu ñưc h n hp khí X gm CH 4, C 2H6, C2H4, C 3H6 và C 4H10 . ðt cháy hoàn toàn X trong khí oxi d ư, r i d n toàn b s n ph m sinh ra qua bình ñng H 2SO 4 ñc. Tính ñ t ăng kh i l ưng c a bình H 2SO 4 ñc. Hưng d n gi i: Các sơ ñ ph n ng x y ra: crackinh C4H10  → CH 4 + C 3H6 (1) crackinh C4H10  → C2H6 + C 2H6 (2) t 0 (3) CH 4 → CO 2 + 2H 2O t0 (4) C2H4 → 2CO 2 + 2H 2O t 0 (5) C2H6 → 2CO 2 + 3H 2O t 0 (6) C3H6 → 3CO 2 + 3H 2O t 0 (7) C4H10 → 4CO 2 + 5H 2O ð t ăng kh i l ưng c a bình H 2SO 4 ñc chính là t ng kh i l ưng H 2O sinh ra trong ph n ng ñ t cháy hn h p X. 5,8 Theo bài ra ta có: n = = 0,1 (mol) butan 58 T ph ươ ng trình ph n ng, có: H (butan ban ñu) → H (nưc) và C 4H10 → 10H → 5H 2O = = Áp d ng ñnh lu t BTNT ñi v i hi ñro: ∑ n H (butan) ∑ n H (H O) 10 × 0,1 = 1 (mol) 2 1 ⇒ n = = 0,5 (mol) ⇒ ∆m = m = 18.0,5 = 9 (gam). H2O 2 H2O Ví d 20. Hn h p khí A g m m t ankan, m t anken, m t ankin và hi ñro. Chia A thành 2 ph n có th tích bng nhau r i tin hành 2 thí nghi m sau: Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn r i d n s n ph m cháy l n l ưt qua bình 1 ñng H 2SO 4 ñc, bình 2 ñng n ưc vôi trong d ư. Sau ph n ng cân th y kh i l ưng bình 1 t ăng 9,9 gam, bình 2 t ăng 13,2 gam. Ph n 2: d n t t qua ng ñ ng b t Ni nung nóng thu ñưc h n h p khí B. Sc khí B qua bình ñng nưc vôi trong d ư, th y kh i l ưng bình n ưc vôi trong t ăng m gam. Tìm giá tr c a m. Hưng d n gi i: Phân tích: Vì 2 ph n có th tích b ng nhau nên thành ph n c a chúng là nh ư nhau. Và s n ph m ñt cháy c a 2 ph n là hoàn toàn gi ng nhau! ñây, vi c d n ph n 2 qua b t Ni, nung nóng → hn h p B, sau ñó m i ñem ñ t cháy B ch là m t b ưc gây nhi u, khi n chúng ta b r i mà thôi, vì thành ph n các nguyên t c a B và ph n 2 là hoàn toàn gi ng nhau. Chính vì v y, kh i l ưng bình n ưc vôi trong tăng thí nghi m 2 chính b ng t ng kh i l ưng c a n ưc và CO 2 sinh ra trong thí nghi m 1! Vy: m = mbình 1 + mbình 2 = 9,9 + 13,2 = 23,1 (gam).          §5. PHƯƠNG PHÁP BBẢẢẢẢOO TOÀN ELECTRON Nguyên t c c a ph ươ ng pháp: “Khi có nhi u ch t oxi hóa ho c ch t kh trong h n h p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai ñon) thì t ng s mol electron mà các phân t ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron mà các ch t oxi hóa nh n”. ðây chính là n i dung c a ñ nh lu t b o toàn electron trong ph n ng oxi hóa – kh . Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 8 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 9. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c ðiu quan tr ng nh t khi áp d ng ph ươ ng pháp này ñó là vi c ph i nh n ñ nh ñúng tr ng thái ñ u và tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa và các ch t kh , nhi u khi không c n quan tâm ñ n vi c cân b ng ph n ng hóa h c x y ra. Ph ươ ng pháp này ñc bi t lí thú ñ i v i các bài toán ph i bi n lu n nhi u tr ưng h p x y ra. Ví d 21. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim lo i M trong dung d ch HNO 3 dư thu ñưc 8,96 lít ( ñktc) hn h p khí g m NO 2 và NO có t l th tích 3:1. Xác ñnh kim lo i M. Hưng d n gi i: 8,96 S mol c a h n h p khí: n = = 0,4 (mol) khí 22,4 3 1 Vì V : V = 1:3 ⇒ n n: = 1:3 ⇒ n = ⋅0,4 = 0,3 (mol); n = ⋅0,4 = 0,1 (mol) NO 2 NO NO 2 NO NO 2 4 NO 4 0 +n Gi n là hóa tr c a M. Quá trình nh ưng electron: M− ne →M (1) = 19,2 ⋅ S mol electron nh ưng là: ∑n e nh−êng n (mol) (*) M +5 +4 +2 Quá trình nh n electron: 4 N + 6e →3 N + N (2) = × = Tng s mol electron nh n là: ∑n e nhËn 6 1,0 6,0 (mol) ( ) = 19,2 ⋅ = = Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: ∑n e nh−êng ∑n e nhËn ⇒ n 0,6 ⇒ M 32n M ⇒ n = 2; M = 64. V y kim lo i M là ñng (MCu = 64). Ví d 22. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO 3 dư, thu ñưc dung d ch A và 6,72 lít hn h p khí B g m NO và m t khí X, vi t l th tích là 1:1. Xác ñnh khí X. Hưng d n gi i: 6,72 S mol c a h n h p khí B: n = = 0,3 (mol) ⇒ n = n = 0,15 (mol) B 22,4 NO X 0 +3 Quá trình nh ưng electron: Fe → Fe + 3e (1) = 11,2 ⋅ = S mol electron nh ưng là: ∑n e nh−êng 3 0,6 (mol) (*) 56 +5 +2 Quá trình nh n electron ca NO: N + 3e → N (2) = × = S mol electron do NO nh n là: n e (NOnhËn) 3 0,15 0,45 (mol) ( ) = = + Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: ∑n e nh−êng ∑n e nhËn ⇒ ∑n e nh−êng n e (NOnhËn) n e (XnhËn) = − = − = ⇒ n e (XnhËn) ∑n e nh−êng n e (NOnhËn) 0,6 0,45 0,15 (mol) +5 +(5 −n) Gi n là s electron mà X nh n. Ta có: N + ne → N (3) 0,15 ⇒ n = = .1 T ñó suy ra X là NO 2. 0,15 Ví d 23. ð m gam phoi bào s t A ngoài không khí sau m t th i gian bi n thành h n h p B có kh i lưng 12 gam g m Fe và các oxit FeO, Fe 3O4, Fe 2O3. Cho B tác d ng hoàn toàn v i axit nitric dư th y gi i phóng ra 2,24 lít khí duy nh t NO. Tính kh i l ưng m c a A? Hưng d n gi i: Sơ ñ các bi n ñ i x y ra: Fe FeO dd HNO3 Fe B NO Fe3O4 mAgam 12gam 2,24lÝt(®ktc) Fe2O3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 9 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 10. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c 0 +3 Quá trình nh ưng electron: Fe → Fe + 3e (1) = m ⋅ S mol electron nh ưng là: ∑ n e nh−êng 3 (mol) (*) 56 Các quá trình nh n electron: -2 +) T s t → oxit: O2 + 4e → 2O (2) 12 − m 12 − m S electron do O 2 nh n là: n = ⋅4 = (mol) e (O2nhËn) 32 8 +5 +2 +) T oxit → mu i Fe 3+ : N + 3e → N (3) = × = S electron do N nh n là: n e (NnhËn) 3 1,0 3,0 (mol) − = 12 m + ⇒ Tng s electron nh n là: ∑n e nhËn 0,3 (mol) ( ) 8 − = × m = 12 m + Áp dng ñnh lu t b o toàn electron ta có ∑n e nh−êng ∑n e nhËn ⇒ 3 0,3 56 8 ⇒ m = 10,08 (gam).          §§§6§666 PPPHƯƠNGP HƯƠNG PHÁP BBẢẢẢẢOO TOÀN ĐIĐIỆỆỆỆNN TÍCH Nguyên t c c a ph ươ ng pháp: “Trong m t dung d ch n u t n t i ñ ng th i các ion d ươ ng và âm thì theo ñnh lu t b o toàn ñin tích: t ng s ñin tích d ươ ng b ng t ng s ñin tích âm”. ðây chính là c ơ s ñ thi t l p ph ươ ng trình bi u di n m i liên h gi a các ion trong dung d ch. Ví d 24. Kt qu xác ñ nh n ng ñ mol/lít c a các ion trong m t dung d ch nh ư sau: Ion: + 2+ − − − Na Ca NO 3 Cl HCO 3 S mol: 0,05 0,01 0,01 0,04 0,025 Hi k t qu ñó ñúng hay sai? T i sao? Hưng d n gi i: Tng s ñin tích d ươ ng: 0,05 + 2.0,01 = 0,07 (mol) Tng s ñin tích âm: 0,01 + 0,04 + 0,025 = 0,075 (mol) Ta th y t ng s ñin tích d ươ ng ≠ t ng s ñin tích âm ⇒ kt qu xác ñ nh trên là sai! Ví d 25. Lp bi u th c liên h gi a a, b, c, d trong dung d ch ch a a mol Na +, b mol Ca 2+ , c mol − HCO3 và d mol Cl¯ . Hưng d n gi i: Áp d ng ñ nh lu t b o toàn ñin tích, ta có: a + 2b = c + d.          §7. PHƯƠNG PHÁP KKHHKHỐKH ỐỐỐII LLƯƯLƯỢLƯ ỢỢỢNGNG MOL TRUNG BÌNH Kh i l ưng mol trung bình (KLMTB) c a m t h n h p là kh i l ưng c a m t 1 mol h n h p ñó: n ∑Mi .n i m Trong ñó: +) m hh là t ng s gam c a h n h p = hh = i=1 M n +) n hh là t ng s mol c a h n h p n hh ∑n i +) M i là kh i l ưng mol c a ch t th i trong h n hp = i 1 +) n i là s mol c a ch t th i trong h n h p Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 10 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 11. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c < < Chú ý: +) M min M M max +) N u h n h p g m 2 ch t có s mol c a hai ch t b ng nhau thì kh i l ưng mol trung bình ca h n h p c ũng chính b ng trung bình c ng kh i l ưng phân t c a 2 ch t và ng ưc l i. Ph ươ ng pháp này ñưc áp d ng trong vi c gi i nhi u bài toán khác nhau c vô c ơ và h u c ơ, ñc bi t là ñi v i vi c chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t r t ñơn gi n và ta có th gi i m t cách d dàng. Sau ñây chúng ta cùng xét m t s ví d . Ví d 26. Hòa tan 2,97 gam h n h p 2 mu i CaCO 3 và BaCO 3 bng dung d ch HCl d ư, thu ñưc 448 ml khí CO 2 (ñktc). Tính thành ph n % s mol c a m i mu i trong h n h p. Hưng d n gi i: Các ph n ng x y ra: CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2O + CO 2 ↑ (1) BaCO 3 + 2HCl → BaCl 2 + H 2O + CO 2 ↑ (2) 0,448 T (1), (2) ⇒ n = n = = 0,02 (mol) hh CO 2 22,4 Gi x là thành ph n % v s mol ca CaCO 3 trong h n h p (1 – x) là thành ph n % v s mol c a BaCO 3 2,97 Ta có: M 2muèi = 100x +197.(1 − x) = ⇒ x = 5,0 ⇒ %n = %n = 50 %. 0,02 BaCO 3 CaCO 3 Ví d 27. Hòa tan 16,8 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl d ư, thu ñưc 3,36 lít h n h p khí ( ñktc). Xác ñ nh tên kim lo i ki m. Hưng d n gi i: Gi kim lo i ki m c n tìm là M Các ph n ng x y ra: MCO 3 + 2HCl → MCl 2 + H 2O + CO 2 ↑ (1) MSO 3 + 2HCl → MCl 2 + H 2O + SO 2 ↑ (2) 3,36 16,8 T (1), (2) ⇒ nmu i = n khí = = 0,15 (mol) ⇒ Mmuèi= =112 22,4 0,15 Ta có: 2M + 60 < M < 2M + 80 ⇒16 < M < 26. Vì M là kim lo i ki m nên M = 23 (Na). 79 81 Ví d 28. Trong t nhiên Brom có hai ñng v b n là: 35 Br và 35 Br. Nguyên t kh i trung bình c a Brom là 79,319. Tính thành ph n % s nguyên t c a m i ñ ng v . Hưng d n gi i: 79 Gi x là thành ph n % v s nguyên t ca ñ ng v 35 Br 81 ⇒ (100 – x) là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v 35 Br 79x + 81(100 − x) Ta có: A Br = = 79,319 ⇒ x = 84,05; 100 − x = 15,95 100 79 81 Vy trong t nhiên, ñng v 35 Br chi m 84,05% và ñng v 35 Br chi m 15,95% s nguyên t . Ví d 29. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i dung d ch H 2SO 4 loãng, d ư thu ñưc 4,48 lít H 2 (ñktc). Xác ñnh tên 2 kim lo i. Hưng d n gi i: Gi công th c chung c a 2 kim lo i nhóm IIA là M . Ta có ph ươ ng trình ph n ng: + + → 2+ + ↑ M 2H M H2 (*) 4,48 4,6 Theo (*): n = n = = 0,2 (mol) ⇒ M = = 32 ⇒ Hai kim lo i là Mg (24) và Ca (40). M H2 22,4 2,0 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 11 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 12. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c §§§8§888 BÀI TTẬẬẬẬPPPP VVVẬV ẬẬẬNNNN DDDỤD ỤỤỤNGNNGGNG I.1. ð thu ñưc dung d ch CuSO 4 16% c n l y m1 gam tinh th CuSO 4.5H 2O cho vào m2 gam dung dch CuSO 4 8%. T l m1/m2 là: A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/6 I.2. Hòa tan hoàn toàn m gam Na 2O nguyên ch t vào 40 gam dung d ch NaOH 12% thu ñưc dung d ch NaOH 51%. Giá tr c a m (gam) là: A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0 I.3. S lít nưc nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dung d ch H 2SO 4 98% (d = 1,84 g/ml) ñ ñưc dung d ch mi có n ng ñ 10% là: A. 14,192 B. 15,192 C. 16,192 D. 17,192 63 65 I.4. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng là 63,54. ðng có hai ñ ng v b n: 29 Cu và 29 Cu . Thành ph n 65 % s nguyên t c a 29 Cu là: A. 73,0% B. 34,2% C. 32,3% D. 27,0% I.5. Cn l y V1 lít CO 2 và V2 lít CO ñ ñiu ch 24 lít h n h p H 2 và CO có t kh i h ơi ñi v i metan bng 2. Giá tr c a V1 (lít) là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 I.6. Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch H 3PO 4 0,1M. Kh i l ưng các mu i thu ñưc trong dung d ch là: A. 10,44 gam KH 2PO 4; 8,5 gam K 3PO 4 B. 10,44 gam K 2HPO 4; 12,72 gam K 3PO 4 C. 10,24 gam K 2HPO 4; 13,5 gam KH 2PO 4 D. 13,5 gam KH 2PO 4; 14,2 gam K 3PO 4 I.7. Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i CaCO 3 và MgCO 3 bng dung d ch HCl d ư, thu ñưc 0,672 lít khí ñiu ki n tiêu chu n. Thành ph n % s mol c a MgCO 3 trong h n h p là: A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67% I.8. A là khoáng v t cuprit ch a 45% Cu 2O. B là khoáng v t tenorit ch a 70% CuO. C n tr n A và B theo t l kh i l ưng T = m A/mB nh ư th nào ñ ñưc qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñiu ch ñưc ti ña 0,5 t n ñ ng nguyên ch t. T bng: A. 5/3 B. 5/4 C. 4/5 D. 3/5 I.9. ðt cháy hoàn toàn m gam m t h n h p g m C 2H4, C 3H6, C4H8 thu ñưc 4,4 gam CO 2 và 2,52 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 1,34 gam B. 1,48 gam C. 2,08 gam D. 2,16 gam + 2+ 2− I.10. Dung d ch X có ch a a mol Na , b mol Mg , c mol Cl¯ và d mol SO 4 . Bi u th c nào d ưi ñây là ñúng ? A. a + 2b = c + 2d B. a + 2b = c + d C. a + b = c + d D. 2a + b = 2c + d I.11. Crackinh 5,8 gam C 4H10 thu ñưc h n h p khí X. Kh i l ưng H 2O thu ñưc khi ñ t cháy hoàn toàn X là: A. 4,5 gam B. 9 gam C. 18 gam D. 36 gam I.12. ðt cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH 4, C 3H6 và C 4H10 thu ñưc 4,4 gam CO 2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 14,8 gam D. 24,8 gam o I.13. Cho 11,2 lít ( ñktc) axetilen h p H 2O (HgSO 4, 80 C). Kh i l ưng CH 3CHO t o thành là: A. 4,4 gam B. 12 gam C. 22 gam D. 44 gam I.14. Oxi hóa 12 gam r ưu ñơn ch c X thu ñưc 11,6 gam an ñehit Y. V y X là: A. CH 3CH 2CH 2OH B. CH 3CH 2OH C. CH 3CH(OH)CH 3 D. K t qu khác Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 12 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 13. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c I.15. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñng ñ ng liên ti p ( ñktc) l i qua dung d ch brom d ư. Kh i lưng bình brom t ăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là: A. C 2H4 và C 3H6 B. C 3H6 và C 4H8 C. C 4H8 và C 5H10 D. Không ph i A, B, C. I.16. Ly m gam b t s t cho tác d ng v i clo thu ñưc 16,25 gam mu i s t clorua. Hòa tan hoàn toàn cũng l ưng s t ñó trong axit HCl d ư thu ñưc a gam mu i khan. Giá tr c a a (gam) là: A. 12,7 gam B. 16,25 gam C. 25,4 gam D. 32,5 gam I.17. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe 2O3 vào dung d ch HCl d ư ñưc dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i NaOH d ư thu ñưc k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không khí ñn kh i l ưng không ñi thu ñưc m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu? A. 16 gam B. 30,4 gam C. 32 gam D. 48 gam I.18. Th i t t V lít h n h p khí A g m CO và H 2 ñi qua h n h p b t CuO, Fe 3O4, Al 2O3 trong ng s ñun nóng. Sau ph n ng thu ñưc h n h p B g m khí và h ơi, n ng h ơn h n h p A ban ñ u là 0,32 gam. Giá tr c a V (ñktc) là bao nhiêu? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,336 lít D. 0,448 lít I.19. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe 3O4 bng dung d ch HNO 3 thu ñưc 448 ml khí N xOy (ñktc). Xác ñnh N xOy? A. NO B. N 2O C. NO 2 D. N 2O5 I.20. Cho 1,24 gam h n h p hai r ưu ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336 ml H 2 (ñktc) và m gam mu i. Kh i l ưng mu i thu ñưc là: A. 1,57 gam B. 1,585 gam C. 1,90 gam D. 1,93 gam I.21. Khi cho 0,1 mol C 3H5(OH) 3 và 0,1 mol CH 3COOH nguyên ch t, riêng bi t. Khi cho 2 ch t trên tác dng v i Na d ư, t ng th tích khí H 2 thu ñưc ( ñktc) là: A. 3,66 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít I.22. Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH 3OH, CH 3COOH, C 6H5OH tác d ng v a ñ v i Na thoát ra 672 ml khí ( ñktc). Cô c n dung d ch thì thu ñưc h n h p r n Y. Kh i l ưng Y là: A. 3,61 gam B. 4,04 gam C. 4,70 gam D. 4,76 gam I.23. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe 3O4, Fe 2O3 cn v a ñ 2,24 lít CO ( ñktc). Kh i lưng Fe thu ñưc là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam I.24. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñưc 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là: A. CH 3CH 2COOCH 3 B. CH 3COOCH 2CH 3 C. HCOOCH 2CH 2CH 3 D. Không có este nào phù h p I.25. ðt cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñưc 1,8 gam H 2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu ñưc h n h p X g m r ưu và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO 2 thu ñưc là bao nhiêu? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít I.26. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH 3COOH, C 6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i l ưng mu i khan thu ñưc sau khi ph n ng là: A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. k t qu khác I.27. Ly 2,98 gam h n h p X g m Zn và Fe cho vào 200 ml dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng hoàn toàn ta cô c n (trong ñiu ki n không có oxi) thì ñưc 6,53 gam ch t r n. Th tích khí H 2 bay ra ( ñktc) là: A. 0,56 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít I.28. Cho 29 gam r ưu ñơn ch c Y tác d ng h t v i natri t o ra 5,6 lít khí H 2 (ñktc). V y X là: A. C 2H5OH B. C 3H7OH C. C 3H5OH D. CH 3OH Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 13 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 14. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lưng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia s ư môn Hóa H c I.29. ðt cháy m t este no, ñơn ch c, m ch h thu ñưc 1,8 gam H 2O. Th tích khí CO 2 thu ñưc là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít I.30. Cho 18,8 gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñng ñ ng tác d ng vi Na d ư, t o ra 5,6 lít khí H 2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH 3OH và C 2H5OH B. C 2H5OH và C 3H7OH C. C 3H7OH và C 4H9OH D. C 4H9OH và C 5H11 OH I.31. Cho m gam m t h n h p Na 2CO 3 và Na 2SO 3 tác d ng h t v i dung d ch H 2SO 4 2M d ư thì thu ñưc 2,24 lít h n h p khí ( ñktc) có t kh i so v i hi ñro là 27. Giá tr c a m là: A. 11,6 gam B. 10,0 gam C. 1,16 gam D. 1,0 gam I.32. Mt h n h p g m O 2, O 3 ñiu ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hi ñro là 20. Thành ph n % v th tích c a O 3 trong h n h p s là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 75% I.33. ðem nung m t kh i l ưng Cu(NO 3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i r i ñem cân th y kh i lưng gi m 0,54 gam. V y kh i l ưng mu i Cu(NO 3)2 ñã b nhi t phân là: A. 0,5 gam B. 0,49 gam C. 9,4 gam D. 0,94 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 14 /14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496