Giáo trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở của quản trị kinh doanh - Bài 1: Bản chất của mức, định mức và công tác định mức - Nguyễn Thị Xuân Hương

pdf 73 trang ngocly 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở của quản trị kinh doanh - Bài 1: Bản chất của mức, định mức và công tác định mức - Nguyễn Thị Xuân Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_dinh_muc_kinh_te_ky_thuat_co_so_cua_quan_tri_kinh.pdf

Nội dung text: Giáo trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở của quản trị kinh doanh - Bài 1: Bản chất của mức, định mức và công tác định mức - Nguyễn Thị Xuân Hương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI Giáo trình điện tử ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương
 2. NỘI DUNG CHÍNH Phần I Những vấn đề chung về định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản trị kinh doanh Phần II Hệ thống quản lý chất lượng và một số vấn đề cụ thể về định mức
 3. PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương I: Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Chương II: Bản chất kinh tế và nhiệm vụ của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương III: Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu Chương IV: Thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng Chương V: Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương VI: Tổ chức và quản lý công tác định mức ở doanh nghiệp
 4. Phần II: Hệ thống quản lý chất lượng và một số vấn đề cụ thể về định mức Chương VII: Tiêu chuẩn hóa Chương VIII: Quản lý chất lượng sản phẩm Chương IX: Quản lý chất lượng theo ISO - 9000 Chương x: Phương pháp định mức tiêu dùng vật liệu xây dựng và gỗ Chương XI: Phương pháp định mức tiêu dùng kim loại,điện năng và nhiên liệu lỏng
 5. Phần II: Hệ thống quản lý chất lượng và một số vấn đề cụ thể về định mức Chương XII: Phương pháp định mức dự trữ hàng hóa và tối ưu hóa khối lượng, cơ cấu dự trữ Chương XIII: Nhiệm vụ và phương pháp phân tích hiệu quả của các mức tiêu dùng và sử dụng nguyên vật liệu Chương XIV: Phân tích hiệu quả áp dụng mức tiên tiến và các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu Chương XV:Những vấn đề pháp luật về sd hợp lý và tk NVL
 6. Chương trình môn học cho TC 38 Bài 1: bản chất của mức, định mức và công tác định mức Bài 2: Thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng vậttư kỹ thuật Bài 3: Phương pháp tính mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật Bài 4: Quản lý mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật
 7. Phần II: Hệ thống quản lý chất lượng và một số vấn đề cụ thể về định mức Bài 5: Những vấn đề cơ bản về tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hoá Bài 6: Tiêu chuẩn chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO 9000 Bài 7: Đm tiêu dùng một số NVL chính và biện pháp sdTK
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI Giáo trình điện tử Bài 1: Bản chất của mức, định mức và công tác định mức Người biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương
 9. Bµi I: B¶n chÊt cña møc, ®Þnh møc vµ c«ng t¸c ®Þnh møc I. Mức, định mức và tính tất yếu của ĐMTDNVL II. Tớnh chất của mức tiờu dựng và cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hao phớ nguyờn vật liệu III. Nhiệm vụ của cụng tỏc định mức tiờu dựng nguyờn vật liệu
 10. Bµi I: B¶n chÊt cña møc, ®Þnh møc vµ c«ng t¸c ®Þnh møc I. Mức, định mức và tính tất yếu của ĐMTDNVL 1. Khái niệm về mức 2. Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu 3. Vai trò của mức tiêu dùng NVL 4. Định mức tiêu dùng NVL và công tác ĐMTDNVL
 11. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu của mức TDNVL 1. Khái niệm: Mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu tối đa cho phép để chế tạo ra một đơn vị sản phẩm (hoặc một chi tiết sản phẩm, hoặc hoàn thành một khối lượng công việc) với chất lượng quy định có tính đến tiến bộ khoa học công nghệ và trình độ quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời kỳ nhất định.
 12. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu của mức TDNVL * Mức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên những điều kiện khách quan là: - Thứ nhất: Trình độ khoa học công nghệ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đạt được
 13. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu của mức TDNVL * Mức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên những điều kiện khách quan là: -Thứ hai: Quy trình công nghệ, công nghệ thiết kế, chế tạo sản phẩm mới được ứng dụng và cải tiến có tác dụng làm giảm các chi phí vật chất trong sản xuất
 14. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu của mức TDNVL * Mức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên những điều kiện khách quan là: (tiếp) - Thứ ba: Trình độ cán bộ kỹ thuật và công nhân ngày càng được nâng cao tạo khả năng giảm tỷ lệ sản phẩm hư hỏng cũng như giảm các phế liệu, phế thải trong quá trình sản xuất.
 15. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu của mức TDNVL • Mức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên những điều kiện khách quan là: (tiếp) -Thứ tư: Trình độ tổ chức và quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng nâng cao
 16. Chú ý Mức tiêu dùng nguyên vật liệu thực chất là mức chi phí nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm
 17. Chú ý Mức tiêu dùng nguyên vật liệu mang tính lịch sử
 18. 2. Phõn loại mức TDVTKT • Khái niệm: Phân loại mức kinh tế - kỹ thuật là việc phân chia và sắp xếp các loại mức kinh tế - kỹ thuật theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý định mức một cách khoa học trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, quản lý ngành và toàn nền kinh tế quốc dân.
 19. 2. PHÂN LOẠI MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Chọn tiêu thức để phân loại phải bảo đảm ba yêu cầu a. Mỗi loại mức được phân chia phải thể hiện được tính chất hình thành và công dụng của chúng. b. Phải có mối quan hệ lẫn nhau giữa các loại mức đã được phân chia c. Phải có tác dụng thiết thực và phù hợp với yêu cầu của quản trị kinh doanh
 20. 2. Phân loại mức TDVTKT Phân loại theo các tiêu thức: 1. Theo c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 2. Theo ph¹m vi cã hiÖu lùc cña møc 3. Ph©n lo¹i møc theo thêi gian 4. Ph©n lo¹i møc theo møc ®é chi tiÕt cña ®èi t­îng ®Þnh møc 5. Ph©n lo¹i møc theo møc ®é chi tiÕt cña nguyªn vËt liÖu sö dông
 21. 2. PHÂN LOẠI MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Chú ý: Tất cả các mức phân theo những tiêu thức trên đều có mối quan hệ khăng khít với nhau, bổ sung lẫn cho nhau, chúng hợp thành một hệ thống mức tiêu dùng nguyên vật liệu
 22. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong sản xuất công nghiệp hiện đại là một yêu cầu khách quan để quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bởi:
 23. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu (tiếp) - Mức tiêu dùng nguyên vật liệu là một căn cứ quan trọng để bảo đảm lập và thực hiện kế hoạch hậu cần vật tư của doanh nghiệp.
 24. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu(tieps) - Là căn cứ đánh giá tình hình sử dụng nguyên vật liệu hợp lý và tiết kiệm
 25. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu(tieps) - Là nhân tố cấu thành của tổ chức lao động khoa học ở doanh nghiệp, để tiết kiệm lao động xã hội
 26. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu - Mức tiêu dùng nguyên vật liệu còn là chỉ tiêu, là thước đo phản ánh chi phí về vật chất, trong điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và trình độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh.
 27. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu - Mức tiêu dùng nguyên vật liệu còn có tác dụng đối với hạch toán kinh doanh
 28. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu - Mức tiêu dùng nguyên vật liệu còn có vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy khoa học công nghệ mới, thúc đẩy sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và đối với phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm ở các doanh nghiệp
 29. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu -Đối với Việt Nam: việc xây dựng và áp dụng các mức tiêu dùng nguyên vật liệu là một đòi hỏi khách quan và là một vấn đề có ý nghĩa kinh tế - xã hội bức thiết. Thứ nhất, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên cũng như nguồn lực vật chất kỹ thuật của nước ta có giới hạn
 30. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu Thứ hai, quy luật cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tối ưu hóa các yếu tố đầu vào trong sản xuất kinh doanh,
 31. 3. Sự cần thiết của mức tiêu dùng nguyên vật liệu Thứ ba, áp dụng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và các tiêu chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất đòi hỏi phải nâng cao trình độ áp dụng khoa học công nghệ mới, xóa bỏ các phương pháp thủ công lạc hậu, áp dụng phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất tiên tiến
 32. 4. Định mức và công tác định mức • Bất kỳ nền sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất ra sản phẩm đều phải có hao phí về ba yếu tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động
 33. 4. Định mức và công tác định mức • Bất kỳ nền sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất ra sản phẩm đều phải có hao phí về ba yếu tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động
 34. 4. Định mức và công tác định mức • Lực lượng sản xuất của xã hội ngày càng phát triển, trình độ khoa học - công nghệ ngày càng được nâng cao, lưu thông hàng hóa ngày càng được mở rộng thì trong quá trình quản trị sản xuất kinh doanh người ta đã đưa vào và áp dụng ngày càng rộng rãi những định mức kinh tế kỹ thuật
 35. 4. Định mức và công tác định mức • - Toàn bộ các định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng ở các doanh nghiệp, các cấp quản lý sản xuất hợp thành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.
 36. I. Khỏi quỏt về hệ thống định mức KTKT HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT I. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu II. Định mức tiêu dùng nhiên liệu, điện năng III. Định mức tiêu dùng các sản phẩm hóa chất IV. Định mức sử dụng máy móc thiết bị V. Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm VI. Quản lý chất lượng sản phẩm VII. Các quy định của chính phủ về việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng các sản phẩm
 37. 4. Định mức và công tác định mức a. Khái niệm: Định mức là hoạt động xây dựng mức Công tác định mức là toàn bộ các hoạt động xây dựng, ban hành và áp dụng mức
 38. Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu  Nói chọn đối tượng tính mức là chọn đối tượng mà vật liệu phải tiêu dùng cho nó  Đối tượng tính mức tiêu dùng nguyên vật liệu phải phù hợp với hệ thống đơn vị đo lường nhà nước đã quy định  cần căn cứ vào nhân tố ảnh hưởng chủ yếu trong mỗi trường hợp cụ thể xác định đối tượng tính mức hợp lý.
 39. Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Đối tượng là hiện vật - Hiện vật tự nhiên - Hiện vật quy ước trong kinh tế, kỹ thuật Đối tượng là thời gian Đối tượng là giá trị
 40. Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Khi đã xác định được một trong các loại đối tượng trên đây cho từng loại vật liệu cụ thể, thì việc xác định đơn vị tính mức trở nên dễ dàng vì chỉ kết hợp với đơn vị đo lường của Nhà nước đã ban hành để chọn cho hợp lý
 41. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và công tác định mức *Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với công tác định mức hay định mức tiêu dùng nguyên vật liệu . Mức là một lượng hao phí tối đa . Mức cao thấp phụ thuộc vào công tác định mức.
 42. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và công tác định mức *Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với công tác định mức hay định mức tiêu dùng nguyên vật liệu . Khi nói công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là nói đến quá trình hoạt động có tổ chức, có kế hoạch tính toán xây dựng các mức, tổ chức xét duyệt mức, ban hành (phổ biến) mức cho các đơn vị thực hiện và áp dụng các mức ấy vào trong sản xuất của các đơn vị thời kỳ kế hoạch.
 43. I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và công tác định mức *Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với công tác định mức hay định mức tiêu dùng nguyên vật liệu - Công tác định mức gắn liền với quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, là một khâu quan trọng của quản lý của cơ quan quản lý ngành sản xuất kinh doanh và của nền kinh tế quốc dân.
 44. b. Vai trò của ĐMKTKT trong quản trị sản xuất kinh doanh • Muốn đạt được mục đích kinh doanh , trong sản xuất kinh doanh phải xây dựng các định mức, các định chuẩn, các tiêu chuẩn chất lượng
 45. b. Vai trò của ĐMKTKT trong quản trị sản xuất kinh doanh • Việc xây dựng các định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, việc xây dựng các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật được coi là phương tiện có hiệu quả nhất để bảo đảm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm sản xuất kinh doanh phát triển nhịp nhàng, cân đối và tiết kiệm.
 46. b. Vai trò của ĐMKTKT trong quản trị sản xuất kinh doanh • Nó vừa là chỉ tiêu, là yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị sản xuất kinh doanh; vừa là các căn cứ để tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa là mục tiêu cần phải đạt được trong sản xuất của từng người công nhân và của cả đơn vị.
 47. b. Vai trũ của hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản trị sản xuất - kinh doanh • Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật công nghệ ấy cũng là căn cứ để kiểm tra, để đánh giá kết quả và hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Đó cũng chính là những tiêu chuẩn, chỉ tiêu đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường
 48. b. Vai trũ của hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản trị sản xuất - kinh doanh • Các định mức kinh tế kỹ thuật chẳng những là các căn cứ của công tác kế hoạch hóa mà còn là căn cứ kỹ thuật trong tổ chức sản xuất - tiêu dùng nguyên vật liệu và kiểm tra chất lượng sản phẩm
 49. b. Vai trũ của hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản trị sản xuất - kinh doanh • việc áp dụng các định mức, các chỉ tiêu, các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật là một nội dung thiết yếu của tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh
 50. Bµi I: B¶n chÊt cña møc, ®Þnh møc vµ c«ng t¸c ®Þnh møc I. Mức, định mức và tính tất yếu của ĐMTDNVL II. Tớnh chất của mức tiờu dựng và cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hao phớ nguyờn vật liệu III. Nhiệm vụ của cụng tỏc định mức tiờu dựng nguyờn vật liệu
 51. II. Tính chất của mức tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí nguyên vật liệu 1. Tính chất của mức tiêu dùng nguyên vật liệu a) Tính tiên tiến của mức b) Tính hiện thực của mức c) Tính quần chúng của mức d) Tính pháp lệnh của mức
 52. II. Tính chất của mức tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí nguyên vật liệu Tóm lại, các tính chất của mức nêu trên, tuy giữa chúng có sự khác nhau về yêu cầu và tính biểu hiện, nhưng lại nhất quán và bổ sung lẫn nhau
 53. II. TÍNH CHẤT CỦA MỨC TIÊU DÙNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HAO PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí nguyên vật liệu Các nhân tố Các nhân tố thuộc vê quản mang tính chất lý kỹ thuật
 54. III. Nhiệm vụ của công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 1. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống nhất và hoàn chỉnh 2. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật 3. Tiến hành thu thập tình hình và số liệu các mức đã ban hành, số liệu thực hiện các mức để có cơ sở thực tiễn phân tích, đánh giá kết quả thực hiện mức
 55. III. Nhiệm vụ của công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 4. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và cải tiến phương pháp xây dựng mức 5. Xây dựng và ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách và điều lệ về xây dựng các mức, xét duyệt mức và ban hành các mức
 56. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống nhất và hoàn chỉnh - áp dụng các phương pháp phân tích, tính toán khoa học, thí nghiệm tiến hành xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn hao phí như các chi phí trong quá trình công nghệ và các chi phí khác có căn cứ kinh tế - kỹ thuật, để làm căn cứ xây dựng các mức
 57. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống nhất và hoàn chỉnh . Các mức tiêu dùng nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ phải được xây dựng cụ thể, trực tiếp từ nơi sản xuất - nơi diễn ra các chi phí (hao phí) nguyên vật liệu
 58. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống nhất và hoàn chỉnh . Các mức tổng hợp phải được tổng hợp từ các định tiêu dùng nguyên vật liệu cụ thể, chi tiết
 59. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống nhất và hoàn chỉnh - Bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng các mức sẽ tổ chức công tác xây dựng mức phù hợp với quy mô, khối lượng công việc, xây dựng các loại mức ở doanh nghiệp
 60. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật Quản lý thực hiện mức phải được tiến hành ở tất cả các khâu, các bộ phận, các quá trình sử dụng nguyên vật liệu có liên quan với nguyên tắc là ở khâu nào
 61. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật - Trong quản lý thực hiện mức cần quan tâm đặc biệt tới việc áp dụng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật có liên quan - áp dụng biện pháp kinh tế cần chú ý khuyến khích tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, giảm bớt được phế phẩm, phế liệu, sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng
 62. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật (Tiếp) - áp dụng các biện pháp kinh tế cần soạn thảo thành quy chế của đơn vị dựa trên nguyên tắc có lợi cho đơn vị, cho doanh nghiệp và có lợi cho người sử dụng, hạn chế tối đa các hao hụt, hư hỏng, mất mát, lãng phí, tiết kiệm nhất so với định mức tiêu dùng nguyên vật liệu đã ban hành
 63. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật (Tiếp) - áp dụng biện pháp kỹ thuật cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật – công nghệ, thiết kế sản phẩm, các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm và của quản lý sản xuất
 64. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Quản lý thực hiện mức bằng các biện pháp tổ chức - kinh tế - kỹ thuật (tiếp) - Cần đặc biệt khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến máy móc, thiết bị, các dụng cụ chuyên dùng kể cả sử dụng các vật liệu mới, vật liệu sản xuất trong nước để thay thế vật liệu nhập khẩu với điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm.
 65. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU • 3. Tiến hành thu thập tỡnh hỡnh và số liệu cỏc mức đó ban hành, số liệu thực hiện cỏc mức để cú cơ sở thực tiễn phõn tớch, đỏnh giỏ kết quả thực hiện mức • - Đỳc kết và phổ biến những kinh nghiệm về những sỏng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến thiết kế sản phẩm cũng như những kinh nghiệm tiờn tiến về cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, về tổ chức và quản lý hậu cần vật tư, về tổ chức quản lý thực hiện mức tiết kiệm
 66. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU • 3. Tiến hành thu thập tỡnh hỡnh và số liệu cỏc mức đó ban hành, số liệu thực hiện cỏc mức để cú cơ sở thực tiễn phõn tớch, đỏnh giỏ kết quả thực hiện mức - Rỳt ra những nguyờn nhõn gõy ra lóng phớ trong sử dụng nguyờn vật liệu, từ đú đề ra cỏc biện phỏp thớch hợp quản lý sử dụng nguyờn vật liệu một cỏch hợp lý và tiết kiệm.
 67. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và cải tiến phương pháp xây dựng mức - Bộ máy tổ chức xây dựng định mức ở các đơn vị sản xuất - tiêu dùng nguyên vật liệu của phòng kỹ thuật cần được chuyên môn hóa
 68. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và cải tiến phương pháp xây dựng mức - Phối hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch sản xuất, phòng hậu cần vật tư, phòng tài chính và các bộ phận có liên quan với bộ phận xây dựng mức,
 69. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và cải tiến phương pháp xây dựng mức - Cần có cơ chế thích hợp để có thể theo dõi, kiểm tra việc thực hiện định mức. Với bộ phận sản xuất thực hiện mức cần phải biết các khỏan chi phí, cách xác định các khoản chi phí, cũng như các nhân tố quyết định đến lượng nguyên vật liệu tiêu hao.
 70. III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 5. Xây dựng và ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách và điều lệ về xây dựng các mức, xét duyệt mức và ban hành các mức Tổ chức và quản lý định mức dựa trên các chế độ, chính sách, điều lệ tạo ra cơ sở pháp lý để đưa công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu đi vào nền nếp, với chất lượng này càng nâng cao
 71.  Trước tiên, ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải có bộ phận chuyên trách làm công tác định mức kinh tế kỹ thuật nằm trong phòng kỹ thuật công nghệ  Thứ hai, ở các cơ quan quản lý cấp trên (ngành, nền kinh tế quốc dân) có các bộ phận quản lý và theo dõi tình hình thực hiện các định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
 72. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 1. Thế nào là định mức kinh tế kỹ thuật và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật? 2. Vai trò của hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản trị sản xuất kinh doanh? 3. Trình bày cách phân loại định mức kinh tế kỹ thuật theo nội dung kinh tế và kỹ thuật công nghệ, theo phạm vi áp dụng và theo mức độ tổng hợp và chi tiết? Mối quan hệ các cách phân loại trên? 4. Trình bày đối tượng nghiên cứu của môn học.
 73. Câu hỏi ôn tập và thảo luận 1. Khái niệm về mức tiêu dùng nguyên vật liệu? Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu? 2. Phân tích tính tất yếu của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu? 3. Các tính chất của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí (hao phí) nguyên vật liệu? 4. Phân tích các nhiệm vụ của công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu?