Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh - Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp - Nguyễn Văn Sơn

pdf 32 trang ngocly 27/05/2021 2060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh - Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp - Nguyễn Văn Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_chien_luoc_kinh_doanh_chuong_3_phan_tich.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh - Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp - Nguyễn Văn Sơn

 1. Ch ươ ng 3 QU N TR CHI N L ƯC Phânt íchmôi tr ưngbênngo ài doanhnghi p Ti n s ĩ Nguy n V ăn S n Mc tiêu nghiên c u 1. Phân tích n i dung và nh h ưng c a các y u t môitrưng t ng quát vàmôi tr ưng c nh tranh trong ngành. 2. Tìm hi u cách th c ki m soát thông tin v bi n ñng c a môi tr ưng bên ngoài. 3. Nm ñưc ph ươ ng pháp ñánh giá tác ñng c a môi tr ưng ñn doanh nghi p. 3-2 1
 2. Ni dung c ơ b n 1. Khái ni m môi tr ưng. 2. Môi tr ưng v ĩmô . 3. Môi tr ưng vi mô. 4. Theo dõi bi n ñng ca môi tr ưng. 5. ðánh giá tác ñng c a môi tr ưng. 3-3 Kh ái ni m môi tr ưng Môi trMôi Môi trMôi Môi trMôi MôiMôi trtr ưưngng kinhkinh doanhdoanh BaoBao g g mm c cácác y y uu t tvvàà ư ư ư llcc l lưưngng t tnn t tii khkháchách ng vi mô mô vi ng ngv quan bên ngoài, nh ưng mô vi ng ng vi mô mô vi ng ngv ngv quan bên ngo ài, nh ưng có tác ñng chi ph i ho t có tác ñng chi ph i ho t ư có tác ñng chi ph i ho t ư ư ĩ ĩ ĩ ñng và nh h ưng ñn mô ñng v à nh h ưng ñn mô ñng v à nh h ưng ñn mô kktt ququ kinhkinh doanhdoanh c c aa Môi Môi tr Môi Môi tr doanhdoanh nghinghipp Môi tr 3-4 2
 3. Phânlo imôitr ngkinhdoanh Môi tr ưng v ĩmô (hay môi tr ưng t ng quát), bao g m các y u t : kinh t , xã hi, t nhiên, k thu t, chính tr - pháp lu t, vàmôitrưng toàn c u. Môi tr ưng vi mô, bao g m: môi tr ưng ngành và môi trưng các ñi th cnh tranh. 3-5 Bnch tc amôitr ngkinhdoanh Tn t i khách quan, nên doanh nghi p không th chi ph i s phát tri n c a nó. Môi tr ưng bi n ñng không ng ng, nh ưng có th theo dõi và dño án ñưc. Môi tr ưng bao hàm c th i c ơ l n nguy cơ ñe d a ñi v i doanh nghi p. Do ñó, doanh nghi p c n ph i ñiu ch nh ho t ñng cho phù hp v i môi tr ưng. 3-6 3
 4. C ch tác ñng c a môi tr ng CCácác y y uu t t CCácác l l cc l ưl ưngng Các y u t Các l c l ưng DoanhDoanh nghi nghipp ttngng qu quátát trongtrong ng ngànhành KhKháchách h hàngàng Nhà cung c p KinhKinh t t Nh à cung c p NgNg ưưi icho cho vay vay XãXã h h ii CCƠƠ H H II NhNhàà phân phân ph ph ii TTnhiênnhiên CôngCông ch chúngúng vvàà KKthuthu tt CCácác ñ ñooànàn th th ChChínhính tr tr ph phápáp NGUY C Ơ HiHipp h h i ing ngànhành NGUY C Ơ lulu tt ðE D A TTchch cc kinh kinh t t ðE D A MôiMôi tr trưưngng to toànàn CCơơ quan quan ch chínhính ph ph ccuu SSnn ph ph mm thay thay th th ðði ith th ccnhnh tranh tranh 3-7 Môi tr ưng v ĩ mô Kinh t . Kinh t Xã h i Môi Môitr ưng Xã h i. Môitr ưng T nhiên to ànc u tr ưng T nhiên vĩ mô T nhiên. Ch ínhtr K thu t K thu t. ph áplu t Chính tr - pháp lu t. Môi tr ưng toàn c u. 3-8 4
 5. Yu t kinh t GDP, GNI, cơ c u ti t ki m - tiêu dùng, t lñu t ư c a xã h i, cơ c u chi tiêu ca dân c ư. Cơ c u phân b thu nh p theo t ng l p dân c ư, theo không gian kinh t . Ch s giá c, l m phát, t ltăngtrưng hay suy thoái kinh t . Các ñnh ch tài chính - tín d ng 3-9 Yu t xã h i Dân s : Qui mô, m t ñ, t ltăngdâns. Cơ c u tu i, gi i tính, ch ng t c. Cơ c u trình ñ hc v n, ngh nghi p. K ho ch hóa gia ñình làm thay ñi qui mô hdâncư . Vn ññôth hóa, nh p c ư 3-10 5
 6. Yu t xã h i Văn hóa - xã h i: Tình tr ng th t nghi p gia t ăng. Vn ñ n quy n vàlaoñng n . Ngh nghi p m i, l i s ng tr và mode. Quan ñim nâng cao ch t l ưng s ng. S quan tâm c a xã h i ñi v i các v n ñ bo v môi trưng, phúc l i công c ng, ch ăm sóc s c kho cng ñng 3-11 Yu t t nhiên ða lý kinh t và li th v trí. Tình tr ng khai thác tài nguyên b a bãi và ô nhi m môi tr ưng ngày càng t ăng. S khan hi m c a m t s lo i tài nguyên. Bi n ñng giá cung c p n ăng l ưng. Chính sách qu n lý tài nguyên và môi tr ưng c a chính ph . 3-12 6
 7. Yu t k thu t Xu h ưng t ăng m nh chi phí R&D. Phát tri n công ngh mi, v t li u m i. K thu t s và tñng hóa s n xu t. Internet, logistics vàthươngmi ñin t . Công ngh thayñi nhanh, nhi u ngành mi ra ñi ñã rút ng n chu k ỳ sng c a sn ph m vàthayñi t p quán tiêu dùng. 3-13 Yu t ch ính tr - ph áp lu t Chính tr gm các thi t ch nhànưc và lu t l chi ph i ho t ñng kinh t - xã h i. H th ng lu t pháp v kinh t : Lu t qui ñnh t ch c s n xu t kinh doanh. Lu t b o v quy n l i c a doanh nghi p và ca ng ưi lao ñng. Lu t b o v quy n l i c a ng ưi tiêu dùng. Lu t b o v quy n l i chung c a xã h i 3-14 7
 8. Môi tr ng to àn c u Khác bi t v kinh t : Chính sách kinh t , cơ ch th trưng. Cơ s h tng, tài nguyên, trình ñ công ngh , ngu n lao ñng, giánhâncông . Tăng tr ưng (suy thoái) kinh t và h ly. Thu , quy n s hu, b o h s hu trí tu . Tình hình m ca h i nh p, tham gia các t ch c kinh t qu c t 3-15 Môi tr ng to àn c u Khác bi t v vănh óa - xã h i: Thi t ch xã h i, ngôn ng , phong t c, t p quán, ni m tin, thái ñ, ñc tin tôn giáo. Hành vi ng x , hành vi tiêu dùng Khác bi t v chính tr - pháp lu t: Ý th c h , th ch nhànưc, an ninh chính tr , gu ng máy chính ph , t tham nh ũng. H th ng lu t l và hi u l c pháp lu t 3-16 8
 9. Môi tr ưng vi mô Môi tr ưng ngành. Mô hình 5 l c c nh tranh ca Micheal Porter. Các nhóm chi n l ưc trong ngành. Phân tích ñi th cnh tranh. 3-17 Môi tr ng ng ành Bao g m các y u t và lc l ưng trong ph m vi m t ngành có nh h ưng tr c ti p ñiu ch nh hành vi vàñi sách c nh tranh c a các công ty trong ngành ñó. ðó là: khách hàng, nhà cung c p, các ñi th cnh tranh (hi n h u và ti m n). Micheal Porter ñã c th hóa thành mô hình c nh tranh v i 5 l c tác ñng. 3-18 9
 10. Môh ình5l cc nhtranhc aM.Porter i N ñ gu ác h y c àn s cơ a ng t c n gi t h ng ia c n ro n á tra tr h c h u p ñ n h n i c n gà th i n S h h th ll ư K 5 l c 5 l c a a h g h u n n g m cnh tranh ơ n ii c ă ư n h a trong ng ành a trong ngành t ư t g n g g n h tt h n à h n aa ư ă c u ơ n c c ơ n n g g g h n c K p ư ll Nguyc ơt các snph mthayth 3-19 Kh năngth ngl ngc ang imua Ng ưi mua tác ñng ñn tình hình c nh tranh c a m t ngành trên c ăn b n: Th ươ ng l ưng ñ cóñưc giá hàng hóa r tươ ng ñi. ðòi h i ch t l ưng hàng hóa ngày càng cao hơn và/ho c d ch v kèm theo nhi u h ơn. Làm cho nh ng ng ưi bán ph i c nh tranh ln nhau ñ giành khách hàng. 3-20 10
 11. Kh năngth ngl ngc ang imua Nhóm ng ưi mua ñưc coi là có kh năng th ươ ng l ưng m nh khi: Nhóm t p trung v i qui mô l n. Mua hàng v i s lưng l n. Bi t phân l p s ngưi bán ñ mc c . Sn ph m không cóưuñim gìñc bi t. Ng ưi mua ch u phí chuy n ñi s n ph m ít. 3-21 Kh năngth ngl ngc ang imua Nhóm ng ưi mua ñưc coi là có kh năng th ươ ng l ưng m nh khi: Vi c làm ăn c a ng ưi mua ít có li. Ng ưi mua có kh nănghi nh p ng ưc v phía sau v i ng ưi bán. Hàng mua không ph i là yu t ñu vào quan tr ng ñi v i s n xu t c a ng ưi mua. Ng ưi mua cóñy ñthôngtinñ mc c . 3-22 11
 12. Kh năngth ngl ngc anh à cungc p Kh năng thương lưng c a nhà cung cp n m ch h có th ñòi tăng gi á ho c gi m ch t l ưng hàng cung c p. ðiu ñó ñe da gi m kh năngsinhli ca m t ngành n u các doanh nghi p trong ngành không ñi phó ñưc v i vi c t ăng chi phí. 3-23 Kh năngth ngl ngc anh à cungc p Nhóm nhà cung c p ñưc coi là có kh năng th ươ ng l ưng m nh khi: Nhóm nhà cung c p cùng ngành b chi ph i bi m t s ít công ty. Sn ph m cung c p ít có sn ph m thay th . Ng ưi mua không ph i là khách hàng quan tr ng c a nhà cung c p. Sn ph m cung c p là yu t ñu vào quan tr ng ñi v i s n xu t c a ng ưi mua. 3-24 12
 13. Kh năngth ngl ngc anh à cungc p Nhóm nhà cung c p ñưc coi là có kh năng th ươ ng l ưng m nh khi: Sn ph m cung c p cóưuñim ñc bi t. Sn ph m cung c p là lo i có chi phí chuy n ñi cao ñi v i ng ưi mua. Nhà cung c p có kh nănghi nh p v phía tr ưc v i ng ưi mua. 3-25 Nguyc t cács nph mthayth Sn ph m thay th cócôngnăngtương tnhưnggi á cthưng th p h ơn. Nó giúp ng ưi s dng c i thi n s n xu t, gi m giá thành vàtăngli nhu n. Vì vy, dù không c nh tranh tr c ti p, nh ưng s n ph m thay th to ra m c giá tr n và ñe da gi m kh năng sinh li ca các doanh nghi p trong ngành. 3-26 13
 14. Nguyc t cácñ ith s gianh png ành Li nhu n c a các công ty trong ngành có th b suy gi m do s ñeda t các ñi th mi s gia nh p ngành. Tính ch t nghiêm tr ng c a s ñe da ph thu c vào: Ph n ng c a các công ty hi n h u; và Các rào c n ñi v i s gia nh p ngành. 3-27 Nguyc t cácñ ith s gianh png ành Có nh ng rào c n ñáng chúýnhưsau : Qui mô l i su t kinh t . Kh năngkh ác bi t hóa s n ph m. Chi phí chuy n ñi ngành. Nhu c u v n ñu t ư ban ñu. Các phí tn không sinh l i. Kh năngxâmnhp các kênh phân ph i. Chính sách c a chính ph (ñi v i ngành). 3-28 14
 15. S cnh tranh c a c ác ñi th hi n h u trong ng ành Mc ñ cnh tranh th ưng bi u hi n qua: Nh ng mánh khóe giành v th chi n l ưc. S cnh tranh v giá c. Thông qua các chi n d ch qu ng cáo. Tăng c ưng d ch v chăms óc khách hàng ho c t ăng m c b o hành s n ph m. Gi i thi u s n ph m m i. 3-29 S cnh tranh c a c ác ñi th hi n h u trong ng ành Nh ng v n ñ phái sinh c n l ưu ý: Cnh tranh v giá cthưng d n ñn tình tr ng t i t hơntrongto àn ngành. Các chi n d ch qu ng cáo có th làm t ăng tng m c c u s n ph m toàn ngành. Nh ưng c ũng có th làm t ăng chi phíñi v i các ñi th cnh tranh qui mô nh . 3-30 15
 16. S cnh tranh c a c ác ñi th hi n h u trong ng ành Tính ch t c nh tranh s kh c li t h ơn khi: Các ñi th ngang s c nhau ho c cóñông ño ñi th tham gia c nh tranh. Mc t ăng tr ưng c a ngành ch m. ðnh phí ho c chi phí d tr ca ngành cao. Không có s khác bi t v sn ph m và chi phí chuy n ñi ngành. Mc t ăng công su t c a ngành m nh m . 3-31 S cnh tranh c a c ác ñi th hi n h u trong ng ành Có nh ng ràng bu c làm h n ch vi c r i kh i ngành c a các công ty (làm cho tình tr ng c nh tranh quy t li t h ơn), nh ư: Khó thanh lý tài s n chuyên dùng. Chi phí thanh lý (theo lu t ñnh) cao. S ràng bu c c a các quan h chi n l ưc. Nh ng gi i h n t chính quy n và xã h i. Nh ng rào c n nh y c m khác 3-32 16
 17. Cácnh ómchi nl ctrongng ành Nhóm chi n l ưc là tp h p các công ty s dng chi n l ưc t ươ ng t nhau: B rng c a danh m c s n ph m. Chính sách giá c, ch t l ưng. Mc ñ hi nh p hàng d c. Ph ươ ng th c phân ph i. Không gian th trưng 3-33 Cácnh ómchi nl ctrongng ành Các nhóm chi n l ưc có ý ngh ĩa nh ư ñi tưng ñ phân tích, nh m: Nh n d ng các rào c n b o v mt nhóm tr ưc s tn công c a các nhóm khác. Nh n bi t các nhóm có v th cnh tranh gi i h n ho c phân tán. Vch ñnh h ưng t ươ ng lai cho chi n l ưc ca các công ty (phù hp v i m i quan h ca m t nhóm chi n l ưc v i toàn ngành). 3-34 17
 18. Ví d: C ác nh óm chi n l c trong ng ành ô tô to àn th gi i Cao 1 Porsche Lamborghini 2 Ferrari Audi, B.M.W Mercedes, Mustang Cadillac Limousine 3 Lexus, Acura i c Giá InfinitiInfiniti Fiat Ford, Chrysler General Motors Volkswagen Toyota, Honda Mitsubishi, Isuzu Nissan, Mazda 4 Daihatsu Hyundai, Kia Suzuki Th Deawoo p p Hp B rng dòng s n ph m Rng 3-35 Phân t ích ñi th cnh tranh Là yêu c u t t y u khách quan ñ làm cơ s cho m t công ty v ch ra ñưc chi n l ưc c nh tranh phù hp. Ni dung phân tích: Tìm hi u: các m c tiêu t ươ ng lai, chi n lưc hi n hành, ni m tin, vànănglc c a ñi th cnh tranh. Nh n ñnh v nh ng ñi sách c a công ty. 3-36 18
 19. Cácm ctiêut nglaic añ ith Các m c tiêu Có nh ng ñim nh n tươ ng lai quan tr ng nào ? Thái ñ ca h ñi v i vn ñ ch p nh n r i ro mo hi m ? So sánh ñi chi u v i các m c tiêu chi n l ưc ca công ty. 3-37 Chi nl chi nh ànhc añ ith Các m c tiêu tươ ng lai Chi n l ưc ñó có thu n Chi n l ưc li cho vi c thay ñi c u hi n h ành trúc c nh tranh c a ñi th hay không ? Công ty c n l ưu ý nh ng gì ñ cnh tranh ñưc vi ñi th ? 3-38 19
 20. Ni m tin c a ñi th Các m c tiêu tươ ng lai Ni m tin và các quan Chi n l ưc ñim t ñ ánh giá doanh hi n h ành nghi p c a ñi th là gì? ðánh giá tính kiên ñnh Ni m tin v ni m tin c a ñi th . Công ty chúng ta có th hc t p gì tñ ó ? 3-39 Năng l c c nh tranh c a ñi th Các m c tiêu tươ ng lai Chi n l ưc hi n h ành Nh ng ñim m nh, ñim Ni m tin yu c a ñi th là gì ? So sánh ñi chi u v i Năng l c nh ng ñim m nh, ñim yu c a công ty. 3-40 20
 21. ði s ách c a công ty Các m c tiêu tươ ng lai ði s ách Chi n l ưc ði th cnh tranh s làm hi n h ành gìtrongtươnglai ? Công ty c n ph i ñư a ra ñi Ni m tin sách gìñ gi ñưc ưu th cnh tranh ? Ph i làm gìñthayñi m i Năng l c quan h vi ñi th cnh tranh m t cách phù hp ? 3-41 Theodõibi nñ ngc amôitr ưng Mc ñích: n m b t k p th i và gn ñúng nh t m i di n bi n c a môi tr ưng bên ngoài ññiu hành chi n l ưc phù hp, ñm b o hi u qu cao. Yêu c u: T ch c h th ng thông tin hoàn ch nh. Theo dõi liên t c di n bi n môi tr ưng. Xlýthôngtinñm b o ch t l ưng. 3-42 21
 22. Quitr ìnhphânt íchmôitr ngbênngo ài Có4 bưc c ăn b n nh ư sau: 11 22 33 44 CCpp nhnh tt QuanQuan s sátát vvàà x xlýlý DDñoño áánn ððáánhnh gigiáá thôngthông tintin 3-43 Quan s át Ch ñng quan sát t t c yu t ca môi tr ưng bên ngoài. Chú tr ng vào các s ki n ñc bi t. Nh n bi t s m các d u hi u vàxuhưng thay ñi c a môi tr ưng. Ghi nh n, ñolưng k t qu . 3-44 22
 23. Cp nh t v à x lý thông tin Cp nh t liên t c thông tin có tbưc 1. X lý ch n l c thông tin, lo i tr các y u t gây nhi u. Phân tích ý ngh ĩa các hi n t ưng và xu h ưng thay ñi ca môi tr ưng. 3-45 Dño án Da vào c ơ s thông tin có bưc 2: V ñnh l ưng: d báo qui mô, t c ñ tăng, gi m (s dng các công c k thu t ñ h tr ). V ñnh tính: phân tích các xu h ưng bi n ñng môi tr ưng theo nh ng k ch bn ñc d ng cho công ty. 3-46 23
 24. ðánh gi á Da vào k t qu ca 3 bưc trên: Li t kê nh ng y u t môi trưng (t ng quát, ngành, ñi th cnh tranh) có di n bi n gây nh h ưng m nh ñn công ty. Lưng hóa tác ñng c a t ng y u t ñ ph c v cho vi c xây d ng ho c ñiu ch nh chi n l ưc c a công ty. 3-47 ðánhgi á tácñ ngc amôitr ưng Mc ñích: cung c p c ăn c ñ áng tin c y ñ xây d ng ho c ñiu ch nh chi n l ưc. Yêu c u ñánh giá ph i v a khái quát, va c th trên các m t tác ñng quan tr ng nh t c a môi tr ưng. Công c : Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài. Ma tr n v th cnh tranh (c a ngành). 3-48 24
 25. Matr nñ ánhgi á cácy ut bênngo ài (EFE ExternalFactorEvaluationMatrix)c aFredR.David Mc ñích, ý ngh ĩa: Lưng hóa tác ñng c a ph n l n các y u t môi trưng bên ngoài có nh h ưng quan tr ng ñn công ty. Qua ñó, ñánh giá ph n ng c a công ty v i các tác nhân bên ngoài có tt hay không ? 3-49 Matr nñ ánhgi á cácy ut bênngo ài (EFE ExternalFactorEvaluationMatrix)c aFredR.David Qui trình ñánh giá có5 bưc: (1) Li t kê các y u t ñưc ñánh giá. (2) n ñnh tr ng s ca t ng y u t ñ ánh giá. (3) ðánh giá mc tác ñng c a t ng y u t . (4) ðánh giá tm quan tr ng c a t ng y u t . (5) ðánh giá chung tác ñng c a môi tr ưng (ph n ng c a công ty ñi v i môi tr ưng). 3-50 25
 26. Li tkêc ácy ut ñ cñ ánhgi á Căn c vào k t qu theo dõi bi n ñng môi tr ưng ñ la ch n. ðưc ch n là các y u t có nh h ưng quy t ñnh ñn s thành công c a công ty, bao g m c cơhi vànguycơñeda. Danh m c có th tp h p t 10 – 20 y u t, tùy t ng công ty c th . 3-51 nñ nhtr ngs cat ngy ut ñ ánhgi á Tr ng s ca y u t Xi bi n thiên trong kho ng 0,00 < T i < 1,00 (có th ly 2, 3 hay 4 s l sau d u th p phân, tùy ý). Tr ng s tăngt l thu n v i t m quan n tr ng c a t ng y u t , và∑ T i = 1,00 . i=1 n là số yếu t ố Vi c xác ñnh t m quan tr ng c a m i yu t (ñ n ñnh tr ng s ) d a trên c ơ s th ng kê kinh nghi m theo ngành. 3-52 26
 27. ðánhgi á mct ácñ ngc at ngy ut Mc tác ñng c a m t y u t ph n ánh qua ph n ng c a công ty v i y u t ñ ó. Mc ph n ng c a công ty v i y u t Xi bi n thiên trong kho ng 1 ≤ Pi ≤ 4. M c kém nh t P i = 1; và mc t t nh t P i = 4. Vi c xác ñnh m c ph n ng c a công ty vi t ng y u t da theo th ng kê kinh nghi m trong n i b công ty. 3-53 ðánhgi á tmquantr ngc at ngy ut Tính ñi l ưng Q i = T i x P i. Qi làñim s nói lên t m quan tr ng c a yu t Xiñi v i ho t ñng c a công ty. Nói khác ñi, Q i là mc ñnh l ưng ñánh giá s ph n ng c a công ty ñi v i tác ñng c a y u t môitrưng X i. 3-54 27
 28. ðánhgi á chungt ácñ ngc amôitr ng n n Tính ∑ Q i ; và ta có.1 ≤∑ Q i ≤ 4 i =1 n là số yếu t ố i =1 ðó là tng s ñim ñánh giá chung tác ñng c a môi tr ưng (hay m c ñ ph n ng c a công ty ñi v i môi tr ưng). Qui ưc các m c ñánh giá: t ng s ñim bng 1 có ngh ĩa là công ty ph n ng v i ñiu ki n môi tr ưng kém nh t; b ng 2,5 là trung bình; và bng 4 là tt nh t. 3-55 Ví d: E FE ñánh gi ámôitr ng du l ch MICE c a Saigon Tourist, 2006 TT CÁC Y U T BÊN NGOÀI CÓ NH H ƯNG QUAN TR NG Ti Pi Qi 1 Vi t Nam khu v c Châu Á - Thái Bình D ươ ng có ti m n ăng l n v MICE 0,11 4 0,44 2 Nhi u qu c gia c nh tranh trong vùng b bt n v an ninh chính tr kéo dài 0,04 3 0,12 3 Khách du l ch MICE luôn cóxuhưng mu n khám phá các ña ñim m i 0,04 2 0,08 4 Vi t Nam ñang ñưc nhi u ñi tác kinh doanh MICE h ưng ñn ñ hp tác 0,07 3 0,21 5 Vi t Nam ñã t ch c thành công nhi u s ki n qu c t ln (ASEM, APEC ) 0,11 3 0,33 6 Vi t Nam ñã, ñang và s là mt ña ñim thu hút FDI và FPI m nh m 0,06 4 0,24 7 Vi t Nam ñã m ca h i nh p kinh t qu c t rt thoáng (AFTA, APEC, WTO ) 0,08 4 0,32 8 Vi t Nam ñã ký hi p ñnh mi n th th c v i nhi u n ưc trên th gi i 0,09 4 0,36 9 WTO ñã cam k t h tr Tp. H ChíMinhñ ào t o nhân l c ñ phát tri n MICE 0,11 3 0,33 10 Qu ng bá v du l ch MICE c a Vi t Nam và Tp. H ChíMinhchưatt 0,05 2 0,10 11 Th trưng MICE Vi t Nam và Tp. H ChíMinhchưañưc ñnh hình rõ nét 0,06 2 0,12 12 Cnh tranh v MICE c a các qu c gia trong khu v c ASEAN r t m nh m 0,07 2 0,14 13 Tp. H Chí Minh còn thi u c ơ s vt ch t k thu t phù hp ñ phát tri n MICE 0,06 2 0,12 14 Nhi u ña ñim du l ch Vi t Nam và Tp. H ChíMinhñãxung c p tr m tr ng 0,03 1 0,03 15 Hp tác phát tri n du l ch gi a các ña ph ươ ng trong n ưc còn nhi u b t c p 0,02 1 0,02 TNG C NG 1,00 2,96 3-56 28
 29. Matr nv th cnhtranh (CPM – CompetitiveProfileMatrix)c aFredR.David Mc ñích, ý ngh ĩa: ðánh giá ph n ng c a m t s công ty ch lc thu c các nhóm chi n l ưc trong cùng ngành ñi v i nh ng ñiu ki n môi tr ưng tươ ng ñng nhau. Mu n bi t v th cnh tranh c a mình trong ngành, m t công ty s ch n m t s ñi th ch yu ñư a vào ma tr n ñ so sánh và ñánh giá. 3-57 Matr nv th cnhtranh (CPM – CompetitiveProfileMatrix)c aFredR.David Qui trình ñánh giá có6 bưc: (1) Li t kê các y u t ñ ánh giá và scôngtyñưc ñư a vào ñánh giá. (2) n ñnh tr ng s ca t ng y u t ñ ánh giá (áp d ng chung cho t t c các công ty). (3) ðánh giá mc tác ñng c a t ng y u t (cho t ng công ty). 3-58 29
 30. Matr nv th cnhtranh (CPM – CompetitiveProfileMatrix)c aFredR.David Qui trình ñánh giá có6 bưc: (4) ðánh giá tm quan tr ng c a t ng y u t (cho t ng công ty). (5) ðánh giá ph n ng c a t ng công ty ñi vi môi tr ưng. (6) Phân tích v th cnh tranh gi a các công ty trong ngành. 3-59 Cách th c ph át tri n ma tr n v th cnh tranh Tươ ng t nhưmatrn EFE, nhưnglưuý : Bưc 1, ma tr n EFE ch li t kê các y u t bên ngoài. Trong ma tr n v th cnh tranh có ñ cp c mt s yu t bên trong có tm quan tr ng quy t ñnh. Các b ưc 2, 3, 4, 5 tươngtnhưEFE . Bưc 6, so sánh t ng s ñim ññ ánh giá v th cnh tranh c a các công ty. 3-60 30
 31. Ví d: Ma tr n v th cnh tranh ng ành may xu t kh u c a Vi t Nam, 2006 HÒA BÌNH VI T TI N NHÀ BÈ TT CÁC Y U T CÓ NH H ƯNG QUAN TR NG Ti Pi Qi Pi Qi Pi Qi 1 S ki n Vi t Nam gia nh p WTO cu i n ăm 2006 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 2 Am hi u v th trưng trong và ngoài n ưc 0,12 2 0,24 3 0,36 2 0,24 3 Phân khúc th trưng 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 4 ðnh v sn ph m, th ươ ng hi u 0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 5 Hi u qu qu ng cáo 0,07 2 0,14 4 0,28 3 0,21 6 Mng l ưi phân ph i 0,08 2 0,16 4 0,32 3 0,24 7 Kh năngcnh tranh v giá 0,14 3 0,42 3 0,42 3 0,42 8 Năng l c tài chính 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 9 C ph n hóa, gia nh p th trưng ch ng khoán 0,05 2 0,15 3 0,15 4 0,20 10 Áp d ng th ươ ng m i ñin t 0,04 1 0,04 2 0,08 1 0,04 11 Các nhà nh p kh u M chuy n h ưng ñn Vi t Nam 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14 12 Cnh tranh c a Trung Qu c, n ñ, các n ưc Tây Á 0,06 2 0,12 3 0,18 2 0,12 TNG C NG 1,00 2,52 3,40 2,72 Nh n xét: v th cnh tranh x p theo th t (1) Công ty may Vi t Ti n: t ng s ñim 3,40, cho th y s ng phó tt v i tác ñng c a các y u t môitrưng (c bên trong và bên ngoài); (2) Công ty may Nhà Bè: ñánh giá mc khá; (3) Công ty may Hòa Bình: ch mc trung bình. 3-61 Kt lu n Phân tích các y u t môi trưng bên ngoài là mt yêu c u t t y u khách quan ñ ph c v cho vi c xây d ng, v n hành vàñiu ch nh chi n l ưc phù hp. Yêu c u các doanh nghi p ph i n m b t thông tin k p th i, liên t c v di n bi n môi tr ưng; s dng công c thích h p ñ phân tích, ñ ánh giá tác ñng c a môi tr ưng ñn ñơ n v mt cách khoa h c. 3-62 31
 32. Câu h i th o lu n 1. Phân tích c ơ ch tác ñng c a các y u tmôitrưng ñn doanh nghi p. 2. Trình bày mô hình 5 l c c nh tranh. 3. Trình bày n i dung phân tích các ñi th cnh tranh. Cho ví d minh h a. 4. Nghiên c u tình hu ng và th o lu n v cách th c phát tri n các ma tr n EFE và ma tr n v th cnh tranh (CPM). 3-63 32