Giáo trình Bê tông công trình - Chương II: Kết cấu mái BTCT

pdf 12 trang ngocly 19/05/2021 330
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Bê tông công trình - Chương II: Kết cấu mái BTCT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_be_tong_cong_trinh_chuong_ii_ket_cau_mai_btct.pdf

Nội dung text: Giáo trình Bê tông công trình - Chương II: Kết cấu mái BTCT

 1. CHÆÅNG II KÃÚT CÁÚU MAÏI BTCT Kãút cáúu maïi BTCT coï thãø âæåüc thi cäng toaìn khäúi, làõp gheïp hoàûc næía làõp gheïp. Maïi phaíi âaím baío yãu cáöu caïch nhiãût, chäúng däüt, chëu âæåüc mæa nàõng, do âoï cáúu taûo caïc låïp maïi khaïc våïi caïc låïp saìn. KC maïi coï thãø phán theo hçnh daûng laì maïi phàóng vaì maïi voí moíng khäng gian. Khi âäü däúc i ≤ 1/8 goüi laì maïi bàòng, i > 1/8 goüi laì maïi däúc. Âàûc âiãøm cáúu taûo vaì tênh toaïn : - KC maïi bàòng toaìn khäúi cuîng laì mäüt daûng KC saìn phàóng. - Maïi làõp gheïp cuîng âæåüc sæí duûng räüng raîi, coï thãø chia ra hãû maïi coï xaì gäö vaì hãû khäng coï xaì gäö. Trong hãû maïi khäng xaì gäö, panel âæåüc gaïc træûc tiãúp lãn KC âåî maïi (dáöm, daìn maïi). Tênh toaïn vaì cáúu taûo panel maïi tæång tæû panel saìn . Xaì gäö tênh nhæ cáúu kiãûn chëu uäún xiãn. Chæång náöy chuí yãúu nghiãn cæïu kc âåî maïi nhæ dáöm, daìn, voìm 1. DÁÖM MAÏI : 1.1.Cáúu taûo : Dáöm maïi thæåìng laì xaì ngang cuía khung hoàûc dáöm âäüc láûp gaïc lãn tæåìng hoàûc cäüt. Dáöm maïi thêch håüp våïi nhëp ≤ 18m, nãúu duìng dáöm maïi ÆST coï thãø væåüt nhëp 24m hoàûc låïn hån. Tuyì thuäüc hçnh daûng cuía maïi maì dáöm maïi coï thãø coï caïc daûng sau : - Dáöm maïi 1 maïi däúc - Dáöm maïi 2 maïi däúc 12-18m - Dáöm maïi 4 maïi däúc 12-18m - Dáöm coï thanh caïnh i=1/8 -1/12 thæåüng cong. 12-18m * Cáúu taûo tiãút diãûn : Dáöm maïi thæåìng coï tiãút diãûn chæî I, chæî T, âäi khi daûng chæî nháût. 1 1 1 - Chiãöu cao âáöu dáöm : h = − l . Thæåìng láúy h = l . Caïc dáöm âënh hçnh dd 20 35 dd 24 thæåìng choün hdd = 800 , bàòng bãö räüng táúm panel bao che âáöu dáöm. 1 1 - Chiãöu cao giæîa dáöm : h = − l gd 10 15 - Bãö räüng baín buûng dáöm phaíi âuí äøn âënh, âaím baío khaí nàng chëu càõt. Ngoaìi ra âãø dãù thi cäng, yãu cáöu : KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 1
 2. b ≥ 60 khi âäø BT theo phæång ngang. b ≥ 80 khi âäø BT theo phæång âæïng. b≥ 90 khi baín buûng coï âàût cäút theïp ÆST 1 1 - Bãö räüng caïnh chëu neïn b′ = − l . Thæåìng tæì 200 - 400, theo âiãöu kiãûn c 50 60 äøn âënh khi chãú taûo, váûn chuyãøn, làõp dæûng vaì âaím baío chiãöu sáu täúi thiãøu âãø gaïc panel. - Bãö räüng caïnh chëu neïn bc = 200 − 250 , âaím baío âuí bäú trê cäút theïp chëu keïo trong dáöm. Våïi dáöm coï ÆST thç bc phaíi âuí âãø chëu neïn vaì äøn âënh khi buäng cäút theïp ÆST. ’ - Chiãöu daìy cuía caïnh hc , h c ≥ 100 + ÅÍ khu væûc gáön gäúi tæûa, baín buûng âæåüc måí räüng bàòng caïnh chëu keïo âãø liãn kãút våïi âáöu cäüt, âãø chëu phaín læûc gäúi tæûa. + Dáöm coï chiãöu cao låïn, hoàûc dáöm chëu taíi troüng táûp trung, bäú trê thãm caïc sæåìn âæïng, caïch khoaíng 3m. + Våïi caïc dáöm låïn,thæåìng khoeït båït baín buûng bàòng caïc läù troìn hoàûc âa giaïc âãöu, vaì cáúu taûo cäút theïp bao quanh chu vi läù. * Cáúu taûo cäút theïp : - CT doüc chëu keïo : Våïi dáöm nhëp nhoí coï thãø duìng BT maïc 200-300, CT thæåìng, nhoïm CII, CIII. CT âæåüc bäú trê theo biãøu âäö bao mämen, caïc thanh âæåüc haìn chäöng lãn nhau, caïc mäúi haìn caïch khoaíng 1m. Taûi âáöu dáöm CT doüc phaíi âæåüc neo chàõc chàõn bàòng caïch haìn vaìo caïc âoaûn theïp goïc. Våïi dáöm nhëp låïn nãn duìng CT ÆST âãø giaím âäü voîng, giaím khe næït, BT maïc 300-500. - Trãn suäút chiãöu cao dáöm âàût cäút doüc cáúu taûo &8 -&10 . - Cäút âai &8 -&10, khoaíng caïch xaïc âënh theo yãu cáöu chëu càõt vaì cáúu taûo, coï daûng chæî U bao láúy cäút doüc chëu keïo. Cäút âai våïi cäút doüc cáúu taûo âan thaình læåïi trong baín buûng (xem hçnh veî). 1.2. Âàûc âiãøm tênh toaïn dáöm hai maïi däúc : 1.2.1.Så âäö tênh: Dáöm maïi tênh theo så âäö mäüt i=1/12 dáöm âån giaín, nhëp tênh toaïn laì khoaíng caïch troüng tám caïc l0 gäúi tæûa. x 1.2.2.Taíi troüng vaì näüi læûc: M Tènh taíi : - Troüng læåüng baín thán dáöm. max - Troüng læåüng panel, caïc låïp phuí. - Troüng læåüng cæía maïi (nãúu coï). KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 2
 3. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 3
 4. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 4
 5. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 5
 6. Hoaût taíi : - Hoaût taíi sæía chæîa maïi. - Taíi troüng do thiãút bë váûn chuyãøn treo (nãúu coï). Ngoaìi troüng læåüng baín thán, caïc taíi trong khaïc truyãön xuäúng laì nhæîng læûc táûp trung thäng qua caïc sæåìn panel, caïc chán cæía maïi, caïc âiãøm treo thiãút bë váûn chuyãøn. Nãúu trãn dáöm coï tæì nàm taíi troüng táûp trung tråí lãn thç coï thãø thay bàòng taíi troüng phán bäú âãöu. Tæì caïc cå såí trãn ta xaïc âënh âæåüc näüi læûc M, Q trong caïc tiãút diãûn dáöm. 1.2.3.Tênh toaïn tiãút diãûn: Dáöm maïi coï tiãút diãûn thay âäøi, tiãút diãûn giæîa nhëp coï mämen låïn âäöng thåìi tiãút diãûn cuîng låïn, do âoï chæa phaíi laì tiãút diãûn nguy hiãøm nháút cuía dáöm, coìn coï nhæîng tiãút diãûn khaïc coï mä-men giaím âi nhæng do tiãút diãûn giaím nhiãöu nãn coï thãø bë phaï hoaûi. Váûy cáön xaïc âënh td nguy hiãøm cuía dáöm vaì tênh CT cho td âoï. 1 1 Xeït mäüt dáöm hai maïi däúc, coï h = l , âäü däúc caïnh chëu neïn i = , chëu taíi dd 24 0 12 troüng phán bäú âãöu 1 1 1 - Taûi tiãút diãûn x, ta coï : h = l + x = (l + 2x) x 24 0 12 24 0 ql q qx M = 0 x − x2 = (l − x) x 2 2 2 0 - Diãûn têch cäút theïp cáön thiãút taûi tiãút diãûn x theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : M x M x Faî = = Raγh0 x Raγβhx våïi h0 x = βh x Nhæ váûy Fax laì mäüt haìm cuía x, ta coï thãø xaïc âënh Fax låïn nháút theo âiãöu kiãûn: dFax = 0 dx Nãúu giaí thiãút gáön âuïng ràòng têch säú γ.β khäng phuû thuäüc vaìo x, ta coï phæong trçnh âãø xaïc âënh x nhæ sau : 2 2 2x + 2xl0 − l0 = 0 Giaíi phæång trçnh trãn ta âæåüc x = 0 .37 l 0 Z Thæåìng x = (0.35 − 0.40)l . Træåìng håüp nhaì coï cæía maïi, x Q Qbb β thç tiãút diãûn nguy hiãøm coï thãø åí dæåïi chán cæía maïi. • Khi tênh cäút âai trong dáöm maïi, âiãöu kiãûn Nc-Dc RaâFâ Z cæåìng âäü trãn tiãút diãûn nghiãng âæåüc viãút : a α RaâFx Q ≤ R F + R F sin α + Q + D tgβ ∑ ad d ∑ ad x b c RaFa A=Q trong âoï : Zâ KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 6
 7. Qb - khaí nàng chëu càõt cuía bãtäng Dctgβ- hçnh chiãúu trãn phæång âæïng cuía pháön håüp læûc trong vuìng neïn do caïnh td chëu, âäúi våïi td chæî nháût Dctgβ = 0 Dc âæåüc xaïc âënh theo td thàóng âæïng âi qua âiãøm cuäúi cuía td nghiãng nàòm trong vuìng chëu neïn : ' b c − b D = D ' ' c ' , giaï trë Dc khäng âæåüc låïn hån h c (b c − b)R n b c D âæåüc xaïc âënh theo mämen uäún âi qua âiãøm cuäúi cuía tiãút diãûn nghiãng theo cäng thæïc : M − R (F Z + F Z ) D = ad ∑ d d x x + R F sin α ' ∑ ad x h0 − 0.5h c 2. DAÌN MAÏI Daìn maïi BTCT laì kãút cáúu âåî maïi, liãn kãút khåïp våïi cäüt. Sæí duûng räüng raîi trong nhaì dán duûng, cäng nghiãûp vaì trong cáöu âæåìng. Trong xáy dæûng nhaì cæía, daìn BTCT thêch håüp våïi nhëp 18 - 30m. Daìn nheû hån dáöm, nhæng chãú taûo vaì dæûng làõp daìn thç phæïc taûp hån. So våïi daìn theïp, daìn BTCT coï âäü bãön, coï khaí nàng chäúng chaïy, chäúng gè cao hån vaì baío dæåîng cuîng âån giaín hån. 2.1.Cáúu taûo chung: Thæåìng duìng caïc loaûi daìn sau: - Daìn hçnh thang : Dæåüc sæí duûng nhiãöu .Chãú taûo âån giaín, näüi læûc phán bäú tæång âäúi âãöu, dãù taûo âäü däúc thoaït næåïc maïi,thêch håüp cho nhaì nhëp låïn. Nhæåüc âiãøm laì âáöu daìn cao, laìm tàng chiãöu cao nhaì, täún váût liãûu bao che. - Daìn coï thanh caïnh haû gaîy khuïc: Loaûi náöy laìm viãûc gáön giäúng daìn hçnh thang, nhæng nhåì troüng tám âæåüc haû tháúp nãn noï äøn âënh hån khi làõp raïp vaì sæí duûng. Våïi daìn æïng suáút træåïc, thanh caïnh haû khäng thàóng nãn gáy täøn hao æïng suáút khaï låïn. - Thanh caïnh thæåüngû gaîy khuïc : Daìn coï hçnh daûng håüp lyï khi chëu taíi troüng phán bäú âãöu. Näüi læûc trong caïc thanh caïnh thæåüng, caïnh haû tæång âäúi âãöu nhau tæì gäúi tæûa vaìo giæîa nhëp. Näüi læûc trong caïc thanh xiãn beï, chiãöu cao âáöu daìn nhoí, giaím âæåüc váût liãûu bao che. - Daìn tam giaïc : Thêch håüp våïi nhæîng nhaì låüp tän hoàûc fibrä ximàng. Thæûc tãú êt sæí duûng. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 7
 8. - Daìn chæî nháût :Dãù chãú taûo, sæí duûng khaï räüng raîi trong maïi phàóng, maïi ràng cæa, trong nhëp cáöu. Näüi læûc trong caïc thanh caïnh phán bäú khäng âæåüc âãöu nhæ caïc daìn gaîy khuïc. - Daìn voìng cung : Loaûi daìn náöy coï âáöy âuí æu âiãøm cuía loaûi daìn coï thanh caïnh thæåüng gaîy khuïc. Âàûc biãût nhåì âäü cong cuía thanh caïnh thæåüng maì khi chëu taíi troüng âàût ngoaìi màõt, mämen uäún cuûc bäü seî giaím do âäü lãûch tám cuía læûc doüc so våïi truûc thanh seî gáy mämen ngæåüc laûi. Tuy nhiãn chãú taûo loaûi daìn náöy phæïc taûp hån. * Âãø dãù váûn chuyãøn, khi chãú taûo ngæåìi ta coï thãø chia daìn thaình caïc pháön nhoí. Kêch thæåïc mäùi pháön tuyì thuäüc khaí nàng váûn chuyãøn vaì chè nãn chia khi âiãöu kiãûn bàõt buäüc. Viãûc khuãúch âaûi daìn âæåüc thæûc hiãûn bàòng liãn kãút caïc chi tiãút âàût sàôn, càng cäút theïp æïng læûc træåïc hoàûc âäø bãtäng màõt daìn taûi hiãûn træåìng. * Kêch thæåïc cuía daìn: 1 1 - h = ( − )l , tuìy thuäüc cæåìng âäü, âäü cæïng vaì caïc yãu cáöu vãö thiãút bë kyî thuáût. gd 7 9 - Khoaíng caïch giæîa caïc màõt trãn thanh caïnh thæåüng thæåìng 3m. - Khoaíng caïch giæîa caïc màõt dæåïi thanh caïnh haû laì ≤ 6m. - Chiãöu räüng thanh caïnh thæåüng phuû thuäüc khaí nàng chëu neïn, âäü äøn âënh, váûn chuyãøn, cáøu làõp vaì phaíi âuí räüng âãø gaïc panel. 1 1 b = ( ÷ )l , vaì chuï yï váún âãö âënh hçnh hoïa vaïn khuän. 70 80 Theo qui âënh: b ≥ 220 våïi daìn bæåïc a = 6m, nhëp l = 18m; b ≥ 240 a= 6m, l= 30m; b ≥ 280 a= 12m, nhëp tuìy yï. -Thanh buûng: âæåüc láúy theo khaí nàng chëu læûc: neïn, keïo âuïng tám hoàûc lãûch tám. Thæåìng láúy bãö räüng thanh buûng bàòng thanh caïnh våïi daìn BTCT toaìn khäúi seî thuáûn tiãûn khi chãú taûo. Nhæng våïi daìn làõp gheïp tæì caïc cáúu kiãûn riãng leí thç thanh buûng coï bãö räüng beï hån thanh caïnh âãø dãù liãn kãút Maïc BT thæåìng duìng 200 ÷ 500 * Cáúu taûo cäút theïp: Cäút chëu læûc nãn duìng theïp CII tråí lãn - Bäú trê theïp trong caïc thanh daìn: theo yãu cáöu cáúu taûo âäúi våïi caïc cáuú kiãûn chëu neïn, keïo âuïng tám hoàûc lãûch tám. - Thanh caïnh haû chëu læûc keïo låïn thæåìng duìng theïp ÆLT.Yãu cáöu phaíi coï täúi thiãøu 4 thanh theïp cho mäùi tiãút diãûn, phaíi coï biãûn phaïp âàûc biãût âãø neo theïp chëu keïo åí âáöu daìn. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 8
 9. - Thanh caïnh thæåüng: chëu neïn âuïng tám hoàûc lãûch tám. Cäút doüc ≥ 4∅10 cho mäùi tiãút diãûn. - Thanh buûng: Våïi thanh kêch thæåïc td låïn phaíi coï ≥ 4∅10. Våïi thanh kêch thæåïc td beï coï thãø 2∅10. * Cáúu taûo màõt daìn: - Màõt daìn toaìn khäúi: Cäút theïp bao quanh màõt vaì cäút âai coï sæû laìm viãûc khaï phæïc taûp, vaì chæa coï nhæîng nghiãn cæïu âáöy âuí vãö tênh toaïn. Vç váûy khi thiãút kãú caïc màõt daìn cáön tuán theo mäüt säú qui âënh vãö cáúu taûo. A B B A D -Màõt daìn làõp gheïp: E C C E D 20 2.2.Tênh toaïn daìn maïi: Cáön tênh toaïn kiãøm tra trong moüi giai âoaûn: chãú taûo, váûn chuyãøn, cáøu làõp, sæí duûng vaì sæía chæîa, mäùi giai âoaûn coï thãø coï så âäö tênh vaì taíi troüng khaïc nhau. Xeït giai âoaûn sæí duûng: - Taíi troüng: + Troüng læåüng baín thán vaì låïp phuí maïi, + Hoaût taíi sæía chæîa maïi , + Taíi troüng treo phêa dæåïi (nãúu coï) . - Så âäö tênh: Xem caïc màõt daìn laì khåïp. - Xaïc âënh näüi læûc: Duìng caïc pp cuía CHKC (phæång phaïp màût càõt, phæång phaïp giaín âäö Crãmäna, phæång phaïp taïch nuït ) Nãúu taíi troüng âàût ngoaìi màõt: seî gáy uäún cuûc bäü trãn caïc thanh caïnh. Âãø xaïc âënh mä men uäún cuûc bäü: xem thanh canhï laì 1 dáöm liãn tuûc, coï nhëp tênh toaïn bàòng khoaíng caïch giæîa caïc màõt daìn. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 9
 10. - Tênh toaïn tiãút diãûn thanh daìn: Thanh caïnh thæåüng vaì thanh xiãn chëu neïn: tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám, nãúu coï mä men uäún cuûc bäü thç tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám. Chiãöu daìi tênh toaïn (trong mp daìn): + Thanh caïnh thæåüng vaì thanh xiãn âáöu daìn: l0 = l . + Caïc thanh buûng khaïc: l0 = 0.8l . Khi tênh kiãøm tra theo phæång ngoaìi mp daìn, chiãöu daìi tênh toaïn láúy bàòng khoaíng caïch giæîa caïc liãn kãút caín tråí chuyãøn vë theo phæång ngoaìi mp daìn. Våïi daìn BTCT ÆLT trong giai âoaûn chãú taûo khi cäút theïp ÆLT âæåüc càng thanh caïnh haû coï biãún daûng, do âoï caïc màõt daìn åí thanh caïnh haû coï chuyãøn vë gáy ra näüi læûc ban âáöu (chuí yãúu laì mä men) trong caïc thanh buûng. Vç váûy våïi daìn BTCT ÆLT cáön phaíi tênh toaïn kiãøm tra theo caïc näüi læûc naìy. 3.VOÌM: 3.1. Âàûc âiãøm cáúu taûo : Voìm BTCT thæåìng âæåüc duìng laìm kãút cáúu chëu læûc maïi khi nhëp khaï låïn (thæåìng ≥ 18m). Khi nhëp ≥ 36m duìng voìm toí ra kinh tãú hån daìn. Caïc daûng voìm thæåìng gàûp: Voìm 3 khåïp, Voìm 2 khåïp, Voìm khäng khåïp. Voìm coï thãø chãú taûo toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp. Våïi voìm 3 khåïp thæåìng âæåüc làõp gheïp tæì 2 næía voìm âæåüc chãú taûo sàôn, voìm 2 khåïp thæåìng coï thanh càng. Ngoaìi ra viãûc choün loaûi voìm coìn tuìy thuäüc vaìo khaí nàng truyãön læûc cuía gäúi tæûa, tênh cháút cuía nãön âáút. Voìm khäng khåïp coï âäü cæïng låïn vaì phán bäú näüi læûc âãöu, voìm 2 khåïp hoàûc 3 khåïp nãúu gäúi tæûa keïm äøn âënh nãn coï thanh càng . Voìm khäng khåïp Voìm 2 khåïp Voìm 3 khåïp Cáúu taûo voìm 2 khåïp coï thanh càng : q 1 1 - Âäü väöng cuía voìm f = ( ÷ ) l 5 8 y f Nhæ âaî biãút trong CHKC, våïi mäùi daûng taíi x troüng coï thãø choün truûc cuía voìm sao cho M= 0: goüi l laì truûc khäng mä men. Våïi kãút cáúu BTCT âãø táûn duûng khaí nàng chëu neïn täút cuía BT, viãûc choün truûc voìm sao haûn chãú mä men trong voìm laì coï yï nghéa. Theo quan âiãøm naìy, truûc voìm håüp lyï våïi taíi troüng âaî cho laì taûi td báút kyì ta coï: Mä men cuía voìm: Mx = Mdx - H.y = 0 KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 10
 11. M ⇒ y = dx ; (y goüi laì âæåìng cong aïp læûc) H Truûc håüp lê cuía voìm khi chëu taíi troüng phán bäú âãöu laì mäüt parabol : 4 fx(l − x) y = l 2 Trong quaï trçnh sæí duûng, voìm khäng chè chëu taíi phán bäú âãöu maì coìn coï taíi lãûch, do váûy voìm seî xuáút hiãûn mämen uäún nãn truûc håüp lê cuía voìm chè laìm giaím tåïi mæïc tháúp nháút mämen uäún. f 1 Âãø âënh hçnh hoïa kãút cáúu vaì âån giaín hoïa cho cáúu taûo, våïi voìm thoaíi ( ≤ ) , hai l 5 f 1 1 khåïp thæåìng láúy truûc voìm daûng cung troìn. Nãúu voìm tæång âäúi cao ( = ÷ ) thç l 2 4 choün truûc voìm daûng parapol. Nãúu coï thanh càng, bäú trê thanh treo caïch khoaíng < 6m âãø thanh càng khäng bë voîng. Thán voìm: cáúu taûo theo nguyãn tàõc caïc cáúu kiãûn chëu neïn hoàûc keïo lãûch tám. Tiãút diãûn coï thãø laì chæî nháût, chæî T hoàûc räùng. Chiãöu cao tiãút diãûn: 1 1 h = ( ÷ )l . 30 40 Cäút theïp nãn bäú trê âäúi xæïng: Âàût bãn trãn vaì bãn dæåïi. Thanh càng: Coï thãø bàòng theïp (theïp troìn, theïp hçnh) hoàûc BTCT, våïi caïc voìm låïn nãn duìng thanh càng bàòng BTCT ÆLT. Chuï yï neo, haìn thanh càng chàõc chàõn vaìo gäúi tæûa. q P N y Q f 3.2.Nguyãn tàõc tênh toaïn voìm: H • Taíi troüng: - Toaìn bäü taíi troüng maïi. a l-a l - Hoaût taíi taïc duûng lãn maïi. - Taíi troüng do cáöu truûc treo(nãúu coï). Våïi hoaût taíi taïc duûng lãn maïi nãn tênh våïi næía voìm (khaí nàng gáy mä men låïn hån). Våïi nhæîng voìm låïn cáön xeït âãún aính hæåíng cuía tæì biãún, co ngoït. • Xaïc âënh näüi læûc: theo caïc phæång phaïp cuía CHKC. q.l 2 Diãûn têch thanh càng xacï âënh theo læûc xä ngang: H = 0.9 ; 8f Våïi voìm 2 khåïp, coï kãø âãún âäü giaîn daìi cuía thanh càng: KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 11
 12. q.l 2 H = k våïi taíi troüng phán bäú âãöu. 8f q.l 2 H = k (5c 2 − 5c 4 + 2c 5 ) våïi taíi phán bäú âãöu næía voìm 16f 5P.l H = (c − 2c 3 + c 4 ) våïi taíi troüng táûp trung. 8f a 1 Trong âoï c = ; k = 2 l 15 ⎛ r ⎞ ⎛ F ⎞ 1 + ⎜ ⎟ ⎜1 + ⎟ 8 ⎝ f ⎠ ⎝ n.Fa ⎠ r, F: baïn kênh quaïn tênh vaì diãûn têch td thán voìm; Fa: Diãûn têch td thanh càng bàòng theïp. M Våïi voìm 3 khåïp coï gäúi tæûa ngang nhau : H = dmax f Mdmax: Mä men dáöm taûi td giæîa nhëp; Coï læûc càng H, dãù daìng xaïc âënh näüi læûc trong thán voìm: Mx = Mdx - H.y Qx = Qdx.cosϕ - H.sinϕ Nx = Qdx.sinϕ + H.cosϕ ϕ: Goïc giæîa tiãúp tuyãún cuía truûc voìm våïi phæång ngang. • Cäút theïp trong voìm xaïc âënh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám, chiãöu daìi tênh toaïn xaïc âënh nhæ sau: Voìm 3 khåïp: l0 = 0.58S Voìm 2 khåïp: l0 = 0.54S Voìm khäng khåïp: l0 = 0.36S S: chiãöu daìi truûc voìm; Trong voìm thæåìng læûc càõt khäng låïn làõm, nãúu Q < Rk.b.h0 . Nãn thæåìng bäú trê cäút âai theo cáúu taûo Ngoaìi ra våïi caïc voìm bàòng BTCT ÆLT cáön kiãøm tra khi chãú taûo, làõp gheïp. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI 12