Cán bộ tín dụng cần biết

pdf 106 trang ngocly 26/05/2021 710
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Cán bộ tín dụng cần biết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcn_be_tyn_dong_cn_biot.pdf

Nội dung text: Cán bộ tín dụng cần biết

 1. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam c¸n bé tÝn dông cÇn biÕt (L−u hµnh néi bé) D - E Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2008
 2. Môc lôc Trang Lêi giíi thiÖu 3 Lêi T¸c gi¶ 4 PhÇn I - Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ LuËt 5 1. Bé LuËt D©n Sù: Tõ c©u 1 ®Õn c©u 42 5 – 16 2. LuËt NHNN, LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông: Tõ c©u 43 ®Õn c©u 61 17 – 21 3. LuËt c¸c c«ng cô chuyÓn nh−îng: Tõ c©u 62 ®Õn c©u 77 22 – 26 4.LuËt Chøng kho¸n: Tõ c©u 78 ®Õn c©u 91 27 – 30 5. LuËt Doanh nghiÖp: Tõ c©u 92 ®Õn c©u 121 31 – 41 6. LuËt §Êt ®ai: Tõ c©u 122 ®Õn c©u 133 42 – 48 7. LuËt Kinh doanh bÊt ®éng s¶n: Tõ c©u 134 ®Õn c©u 141 49 – 52 8. Mét sè LuËt, NghÞ ®Þnh kh¸c: Tõ c©u 142 ®Õn c©u 153 53 -56 PhÇn II. Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ QuyÕt ®Þnh 1300/H§QT-NHNo- 57 - 104 TDHo ngµy 03/12/2007: Tõ c©u 154 ®Õn c©u 240 2
 3. Lêi giíi thiÖu Trong giai ®o¹n hiÖn nay nguån thu cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam chñ yÕu lµ tõ ho¹t ®éng cho vay. Sè c¸n bé lµm viÖc trong lÜnh vùc tÝn dông chiÕm phÇn lín trong tæng sè c¸n bé nh©n viªn cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng kh¾p mäi vïng, miÒn ®Êt n−íc, ®èi t−îng phôc vô ®a d¹ng, phong phó vµ chÞu nhiÒu t¸c ®éng ®èi víi hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ cho vay nãi riªng. ChÝnh v× vËy, rñi ro ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chñ yÕu tõ ho¹t ®éng cho vay. §Ó gióp c¸n bé tÝn dông trong viÖc sö dông vµ tra cøu c¸c v¨n b¶n liªn quan – c¬ së ph¸p lý khi gi¶i quyÕt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng, t¸c gi¶ Vò V¨n Tr×nh – Tr−ëng Ban tÝn dông Hé s¶n xuÊt vµ c¸ nh©n thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam ®· hÖ thèng ho¸ mét c¸ch cã chän läc tõ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh ®ang cßn hiÖu lùc thµnh 240 c©u Hái - §¸p gãi gän trong tËp tµi liÖu “ C¸n bé tÝn dông cÇn biÕt”. Chóng t«i xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc. Gi¸m ®èc Trung T©m §µo T¹o NHNo & PTNTVN Ts. Bïi ThiÖn Nhiªn 3
 4. lêi t¸c gi¶ Nh÷ng n¨m gÇn ®©y Quèc héi n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ban hµnh, söa ®æi, bæ sung rÊt nhiÒu LuËt. C¸c bé LuËt nµy ®· ®−îc c¸c nhµ xuÊt b¶n in Ên, l−u hµnh t¹i c¸c quÇy s¸ch hoÆc ®¨ng t¶i trªn c¸c B¸o. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña LuËt, NghÞ ®Þnh, Héi ®ång qu¶n trÞ NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· ban hµnh “Quy ®Þnh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay trong hÖ thèng NHNo&PTNT ViÖt nam” kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1300/Q§-H§QT-TDHo ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ë ®©u, lóc nµo vµ ai còng cã thÓ tra cøu, t×m hiÓu vµ trÝch dÉn ®Ó thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña LuËt, NghÞ ®Þnh vµ Quy ®Þnh nµy. Nh»m gióp cho c¸n bé cña NHNo&PTNT ViÖt Nam (®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé tÝn dông) cã c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n¾m v÷ng, hiÓu biÕt vµ thùc hiÖn, chóng t«i ®· trÝch lôc mét sè §iÒu, Kho¶n cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng, ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung cña Bé LuËt D©n sù, LuËt Ng©n hµng Nhµ N−íc, LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông, LuËt C¸c c«ng cô chuyÓn nh−îng, LuËt Chøng kho¸n, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Êt ®ai, LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ mét sè LuËt, NghÞ ®Þnh kh¸c; §ång thêi c¨n cø vµo “Quy ®Þnh” ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1300/Q§-H§QT-TDHo biªn so¹n l¹i thµnh nh÷ng c©u “hái, ®¸p” vµ minh ho¹ b»ng nh÷ng thÝ dô cô thÓ, thiÕt thùc víi ho¹t ®éng ng©n hµng. Tµi liÖu gåm 2 PhÇn: PhÇn I: “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ LuËt” gåm 153 c©u; PhÇn II: “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ QuyÕt ®Þnh sè 1300/Q§-H§QT-TDHo” gåm 87 c©u. §©y lµ nh÷ng §iÒu, Kho¶n rÊt cÇn thiÕt mµ c¸n bé tÝn dông cña NHNo&PTNT ViÖt Nam cÇn vµ ph¶i biÕt ®Ó vËn dông thùc hiÖn khi xem xÐt, thÈm ®Þnh cho vay, xö lý c¸c nghiÖp vô ng©n hµng vµ øng xö víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn; nh»m h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng rñi ro ph¸p lý; gióp gi¶m bít thêi gian tra cøu trong s¸ch, trªn m¹ng Víi 240 c©u “hái, ®¸p”, néi dung cña cuèn s¸ch vÉn cßn rÊt khiªm tèn so víi khèi l−îng ®å sé trong néi dung cña c¸c LuËt, NghÞ ®Þnh, Quy ®Þnh ®· ban hµnh. Hy väng tµi liÖu nµy sÏ mang l¹i cho c¸c ®ång nghiÖp nhiÒu th«ng tin bæ Ých. RÊt mong sù tham gia, gãp ý cña Quý b¹n ®äc. T¸c gi¶ biªn so¹n Vò V¨n Tr×nh 4
 5. PhÇn thø nhÊt Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ luËt a. Bé LuËt D©n sù C©u 1. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña c¸ nh©n lµ g× ? §iÒu 14 quy ®Þnh : 1. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña c¸ nh©n lµ kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n cã quyÒn d©n sù vµ nghÜa vô d©n sù. 2. Mäi c¸ nh©n ®Òu cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù nh− nhau. 3. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña c¸ nh©n cã tõ khi ng−êi ®ã sinh ra vµ chÊm døt khi ng−êi ®ã chÕt. C©u 2. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña c¸ nh©n lµ ng−êi n−íc ngoµi ®−îc x¸c ®Þnh thÕ nµo ? §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 138/2006/N§-CP ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ - Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù vÒ quan hÖ d©n sù cã yÕu tè n−íc ngoµi - quy ®Þnh 1. ViÖc ¸p dông ph¸p luËt ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña c¸ nh©n n−íc ngoµi ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 761 cña Bé luËt D©n sù. Trong tr−êng hîp c¸ nh©n n−íc ngoµi c− tró t¹i ViÖt nam th× n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh tõ §iÒu 14 ®Õn §iÒu 16 cña Bé LuËt D©n sù. 2. Trong tr−êng hîp c¸ nh©n lµ ng−êi n−íc ngoµi kh«ng cã quèc tÞch hoÆc cã hai hay nhiÒu quèc tÞch th× x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 760 cña Bé luËt D©n sù, §iÒu 5 vµ Kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy”. C©u 3. N¨ng lùc hµnh vi d©n sù cña c¸ nh©n lµ g× ? §iÒu 17 quy ®Þnh : N¨ng lùc hµnh vi d©n sù cña c¸ nh©n lµ kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n b»ng hµnh vi cña m×nh x¸c lËp. C©u 4. N¨ng lùc hµnh vi d©n sù cña c¸ nh©n là ng−êi n−íc ngoµi ®−îc x¸c ®Þnh thÕ nµo ? §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 138/2006/N§-CP ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ - Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù vÒ quan hÖ d©n sù cã yÕu tè n−íc ngoµi - quy ®Þnh : 5
 6. 1. N¨ng lùc hành vi d©n sù cña c¸ nh©n lµ ng−êi n−íc ngoµi ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 762 cña Bé luËt D©n sù. Trong tr−êng hîp c¸ nh©n lµ ng−êi n−íc ngoµi x¸c lËp, thùc hiÖn giao dÞch d©n sù t¹i ViÖt nam th× n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh tõ §iÒu 17 ®Õn §iÒu 23 cña Bé LuËt D©n sù. 2. Trong tr−êng hîp c¸ nh©n lµ ng−êi n−íc ngoµi kh«ng cã quèc tÞch hoÆc cã hai hay nhiÒu quèc tÞch th× x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 760 cña Bé luËt D©n sù, §iÒu 5 vµ Kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy”. C©u 5. Ng−êi tõ ®ñ s¸u tuæi ®Õn ch−a ®ñ m−êi t¸m tuæi x¸c lËp, thùc hiÖn giao dÞch d©n sù thÕ nµo ? §iÒu 20 quy ®Þnh : 1. Ng−êi tõ ®ñ s¸u tuæi ®Õn ch−a ®ñ m−êi t¸m tuæi khi x¸c lËp, thùc hiÖn giao dÞch d©n sù ph¶i ®−îc ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ®ång ý, trõ giao dÞch nh»m phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy phï hîp víi løa tuæi hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2.Trong tr−êng hîp ng−êi tõ ®ñ m−êi l¨m tuæi ®Õn ch−a ®ñ m−êi t¸m tuæi cã tµi s¶n riªng b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô th× cã thÓ tù m×nh x¸c lËp, thùc hiÖn giao dÞch d©n sù mµ kh«ng cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, trõ tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. C©u 6. ThÕ nµo lµ ph¸p nh©n ? §iÒu 84 quy ®Þnh : Mét tæ chøc ®−îc c«ng nhËn lµ ph¸p nh©n khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y : 1. §−îc thµnh lËp hîp ph¸p; 2. Cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ; 3. Cã tµi s¶n ®éc lËp víi c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng tµi s¶n ®ã; 4. Nh©n danh m×nh tham gia c¸c quan hÖ ph¸p luËt mét c¸ch ®éc lËp. C©u7. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ph¸p nh©n lµ g× ? §iÒu 86 quy ®Þnh : 1. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ph¸p nh©n lµ kh¶ n¨ng cña ph¸p nh©n cã c¸c quyÒn, nghÜa vô d©n sù phï hîp víi môc ®Ých ho¹t ®éng cña m×nh. 6
 7. 2. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ph¸p nh©n ph¸t sinh tõ thêi ®iÓm ph¸p nh©n ®−îc thµnh lËp vµ chÊm døt tõ thêi ®iÓm chÊm døt ph¸p nh©n. 3. Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ph¸p nh©n nh©n danh ph¸p nh©n trong quan hÖ d©n sù. C©u 8. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ph¸p nh©n n−íc ngoµi ®−îc x¸c ®Þnh thÕ nµo ? §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 138/2006/N§-CP ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ- Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù vÒ quan hÖ d©n sù cã yÕu tè n−íc ngoµi - quy ®Þnh : 1. ViÖc ¸p dông ph¸p luËt ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ph¸p nh©n n−íc ngoµi tu©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 765 Bé luËt D©n sù. 2. Trong tr−êng hîp ph¸p nh©n n−íc ngoµi x¸c lËp, thùc hiÖn giao dÞch d©n sù t¹i ViÖt Nam, th× n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ph¸p nh©n n−íc ngoµi ®ã ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 86 cña Bé LuËt D©n sù. C©u 9. Cã bao nhiªu lo¹i ph¸p nh©n? §iÒu 100 quy ®Þnh cã c¸c lo¹i ph¸p nh©n sau: 1. C¬ quan nhµ n−íc, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; 2. Tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; 3. Tæ chøc kinh tÕ; 4. Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp; 5. Quü x· héi, quü tõ thiÖn; 6. Tæ chøc kh¸c cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 84 cña Bé luËt D©n sù. C©u 10. V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cã ph¶i lµ ph¸p nh©n kh«ng? §iÒu 92 quy ®Þnh: 1. V¨n phßng ®¹i diÖn lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña ph¸p nh©n, cã nhiÖm vô ®¹i diÖn theo uû quyÒn cho lîi Ých cña ph¸p nh©n vµ thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ c¸c lîi Ých ®ã. 2. Chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña ph¸p nh©n, cã nhiÖm vô thùc hiÖn toµn bé hoÆc mét phÇn chøc n¨ng cña ph¸p nh©n, kÓ c¶ chøc n¨ng ®¹i diÖn theo uû quyÒn. 7
 8. 3/ V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh kh«ng ph¶i lµ ph¸p nh©n. Ng−êi ®øng ®Çu V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh thùc hiÖn chøc n¨ng theo uû quyÒn cña ph¸p nh©n trong ph¹m vi vµ thêi h¹n ®−îc uû quyÒn. C©u 11. ThÕ nµo lµ Hé gia ®×nh? §iÒu 106 quy ®Þnh: Hé gia ®×nh mµ c¸c thµnh viªn cã tµi s¶n chung, cïng ®ãng gãp c«ng søc ®Ó ho¹t ®éng kinh tÕ chung trong s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng− nghiÖp hoÆc mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh lµ chñ thÓ khi tham gia quan hÖ d©n sù thuéc c¸c lÜnh vùc nµy. C©u 12. Ai lµ ®¹i diÖn cña hé gia ®×nh? §iÒu 107 quy ®Þnh: 1. Chñ hé lµ ®¹i diÖn cña hé gia ®×nh trong c¸c giao dÞch d©n sù v× lîi Ých chung cña hé. Cha, mÑ hoÆc mét thµnh viªn kh¸c ®· thµnh niªn cã thÓ lµ chñ hé. Chñ hé cã thÓ uû quyÒn cho thµnh viªn kh¸c ®· thµnh niªn lµm ®¹i diÖn cña hé trong quan hÖ d©n sù. 2. Giao dÞch d©n sù do ng−êi ®¹i diÖn cña hé gia ®×nh x¸c lËp, thùc hiÖn v× lîi Ých chung cña hé lµm ph¸t sinh quyÒn, nghÜa vô cña c¶ hé gia ®×nh. C©u 13. Tµi s¶n chung cña hé gia ®×nh bao gåm nh÷ng g×? §iÒu 108 quy ®Þnh: Tµi s¶n chung cña hé gia ®×nh gåm quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn sö dông rõng, rõng trång cña hé gia ®×nh, tµi s¶n do c¸c thµnh viªn ®ãng gãp, cïng nhau t¹o lËp nªn hoÆc ®−îc tÆng cho chung, ®−îc thõa kÕ chung vµ c¸c tµi s¶n kh¸c mµ c¸c thµnh viªn tho¶ thuËn lµ tµi s¶n chung cña hé. C©u 14. QuyÒn chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n chung cña hé gia ®×nh ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nµo? §iÒu 109 quy ®Þnh: 1. C¸c thµnh viªn cña hé gia ®×nh chiÕm h÷u vµ sö dông tµi s¶n chung cña hé gia ®×nh theo ph−¬ng thøc tho¶ thuËn. 2. ViÖc ®Þnh ®o¹t tµi s¶n lµ t− liÖu s¶n xuÊt, tµi s¶n chung cã gi¸ trÞ lín cña hé gia ®×nh ph¶i ®−îc c¸c thµnh viªn tõ ®ñ m−êi l¨m tuæi trë lªn ®ång ý; ®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n chung kh¸c ph¶i ®−îc ®a sè thµnh viªn tõ ®ñ m−êi l¨m tuæi trë lªn ®ång ý. 8
 9. C©u 15. ThÕ nµo lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt? §iÒu 140 quy ®Þnh: §¹i diÖn theo ph¸p luËt lµ ®¹i diÖn do ph¸p luËt quy ®Þnh hoÆc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C©u 16. Ai lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt? §iÒu 141 quy ®Þnh: Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt bao gåm: 1. Cha, mÑ ®èi víi con ch−a thµnh niªn; 2. Ng−êi gi¸m hé ®èi víi ng−êi ®−îc gi¸m hé; 3. Ng−êi ®−îc Toµ ¸n chØ ®Þnh ®èi víi ng−êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; 4. Ng−êi ®øng ®Çu ph¸p nh©n theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ ph¸p nh©n hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn; 5. Chñ hé gia ®×nh ®èi víi hé gia ®×nh; 6. Tæ tr−ëng tæ hîp t¸c ®èi víi tæ hîp t¸c; 7. Nh÷ng ng−êi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C©u 17. ThÕ nµo lµ ®¹i diÖn theo uû quyÒn? §iÒu 142 quy ®Þnh : 1. §¹i diÖn theo uû quyÒn lµ ®¹i diÖn ®−îc x¸c lËp theo sù uû quyÒn gi÷a ng−êi ®¹i diÖn vµ ng−êi ®−îc ®¹i diÖn. 2. H×nh thøc uû quyÒn do c¸c bªn tho¶ thuËn, trõ tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh viÖc uû quyÒn ph¶i ®−îc lËp thµnh v¨n b¶n. C©u 18. Ai lµ ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn? §iÒu 143 quy ®Þnh : 1. C¸ nh©n, ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ph¸p nh©n cã thÓ uû quyÒn cho ng−êi kh¸c x¸c lËp, thùc hiÖn giao dÞch d©n sù. 2. Ng−êi tõ ®ñ m−êi l¨m tuæi ®Õn ch−a ®ñ m−êi t¸m tuæi cã thÓ lµ ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn, trõ tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh giao dÞch d©n sù ph¶i do ng−êi tõ ®ñ m−êi t¸m tuæi trë lªn x¸c lËp, thùc hiÖn. C©u 19. Tµi s¶n bao gåm nh÷ng g×? 9
 10. §iÒu 163 quy ®Þnh: Tµi s¶n bao gåm vËt, tiÒn, giÊy tê cã gi¸ vµ c¸c quyÒn tµi s¶n. C©u 20. §¨ng ký quyÒn së h÷u tµi s¶n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 167 quy ®Þnh: QuyÒn së h÷u ®èi víi bÊt ®éng s¶n ®−îc ®¨ng ký theo quy ®Þnh cña Bé luËt nµy vµ ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n. QuyÒn së h÷u ®èi víi ®éng s¶n kh«ng ph¶i ®¨ng ký, trõ tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. C©u 21. ThÕ nµo lµ bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n? §iÒu 174 quy ®Þnh: 1. BÊt ®éng s¶n lµ c¸c tµi s¶n bao gåm: a) §Êt ®ai; b) Nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt ®ai, kÓ c¶ c¸c tµi s¶n g¾n liÒn víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®ã; c) C¸c tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®ai; d) C¸c tµi s¶n kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. 2. §éng s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ bÊt ®éng s¶n. C©u 22. ThÕ nµo lµ hoa lîi, lîi tøc? §iÒu 175 quy ®Þnh: 1. Hoa lîi lµ s¶n vËt tù nhiªn mµ tµi s¶n mang l¹i. 2. Lîi tøc lµ c¸c kho¶n lîi thu ®−îc tõ viÖc khai th¸c tµi s¶n. C©u 23. ThÕ nµo lµ vËt chÝnh, vËt phô? §iÒu 176 quy ®Þnh: 1. VËt chÝnh lµ vËt ®éc lËp, cã thÓ khai th¸c c«ng dông theo tÝnh n¨ng. 2. VËt phô lµ vËt trùc tiÕp phôc vô cho viÖc khai th¸c c«ng dông cña vËt chÝnh, lµ mét bé phËn cña vËt chÝnh, nh−ng cã thÓ t¸ch rêi vËt chÝnh. Khi thùc hiÖn nghÜa vô chuyÓn giao vËt chÝnh th× ph¶i chuyÓn giao c¶ vËt phô, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c. C©u 24. ThÕ nµo lµ quyÒn tµi s¶n? 10
 11. §iÒu 181 quy ®Þnh: QuyÒn tµi s¶n lµ quyÒn trÞ gi¸ ®−îc b»ng tiÒn vµ cã thÓ chuyÓn giao trong giao dÞch d©n sù, kÓ c¶ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. C©u 25. ThÕ nµo lµ chiÕm h÷u cã c¨n cø ph¸p luËt? §iÒu 183 quy ®Þnh: ChiÕm h÷u cã c¨n cø ph¸p luËt lµ viÖc chiÕm h÷u tµi s¶n trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. Chñ së h÷u chiÕm h÷u tµi s¶n; 2. Ng−êi ®−îc chñ së h÷u uû quyÒn qu¶n lý tµi s¶n; 3. Ng−êi ®−îc chuyÓn giao quyÒn chiÕm h÷u th«ng qua giao dÞch d©n sù phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Ng−êi ph¸t hiÖn vµ gi÷ tµi s¶n v« chñ, tµi s¶n kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ai lµ chñ së h÷u, tµi s¶n bÞ ®¸nh r¬i, bÞ bá quªn, bÞ ch«n giÊu, bÞ ch×m ®¾m phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn do ph¸p luËt quy ®Þnh; 5. Ng−êi ph¸t hiÖn vµ gi÷ gia sóc, gia cÇm, vËt nu«i d−íi n−íc bÞ thÊt l¹c phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn do ph¸p luËt quy ®Þnh; 6. C¸c tr−êng hîp kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. C©u 26. ThÕ nµo lµ chiÕm h÷u kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt nh−ng ngay t×nh? §iÒu 189 quy ®Þnh: ViÖc chiÕm h÷u tµi s¶n kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 183 cña Bé LuËt D©n sù lµ chiÕm h÷u kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt. Ng−êi chiÕm h÷u tµi s¶n kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt nh−ng ngay t×nh lµ ng−êi chiÕm h÷u mµ kh«ng biÕt vµ kh«ng thÓ biÕt viÖc chiÕm h÷u tµi s¶n ®ã lµ kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt. C©u 27. ThÕ nµo lµ së h÷u chung? §iÒu 214 quy ®Þnh: Së h÷u chung lµ së h÷u cña nhiÒu chñ së h÷u ®èi víi tµi s¶n. Së h÷u chung bao gåm së h÷u chung theo phÇn vµ së h÷u chung hîp nhÊt. Tµi s¶n thuéc h×nh thøc së h÷u chung lµ tµi s¶n chung. C©u 28. ThÕ nµo lµ së h÷u chung theo phÇn? 11
 12. §iÒu 216 quy ®Þnh: 1. Së h÷u chung theo phÇn lµ së h÷u chung mµ trong ®ã phÇn quyÒn së h÷u cña mçi chñ së h÷u ®ù¬c x¸c ®Þnh ®èi víi tµi s¶n chung. 2. Mçi chñ së h÷u chung theo phÇn cã quyÒn, nghÜa vô ®èi víi tµi s¶n thuéc së h÷u chung t−¬ng øng víi phÇn quyÒn së h÷u cña m×nh, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c. C©u 29. ThÕ nµo lµ së h÷u chung hîp nhÊt? §iÒu 217 quy ®Þnh: 1. Së h÷u chung hîp nhÊt lµ së h÷u chung mµ trong ®ã phÇn quyÒn së h÷u cña mçi chñ së h÷u chung kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh ®èi víi tµi s¶n chung. Së h÷u chung hîp nhÊt bao gåm së h÷u chung hîp nhÊt cã thÓ ph©n chia vµ së h÷u chung kh«ng ph©n chia. 2. C¸c së h÷u chung hîp nhÊt cã quyÒn, nghÜa vô ngang nhau ®èi víi tµi s¶n thuéc së h÷u chung. C©u 30. ThÕ nµo lµ së h÷u chung hçn hîp? §iÒu 218 quy ®Þnh: 1. Së h÷u chung hçn hîp lµ së h÷u ®èi víi tµi s¶n do c¸c chñ së h÷u thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau gãp vèn ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh thu lîi nhuËn. 2. Tµi s¶n ®−îc h×nh thµnh tõ nguån vèn gãp cña c¸c chñ së h÷u, lîi nhuËn hîp ph¸p thu ®−îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc tõ nguån kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ tµi s¶n thuéc së h÷u chung hçn hîp. 3. ViÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n thuéc së h÷u chung hçn hîp ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 216 cña Bé luËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn viÖc gãp vèn, tæ chøc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, qu¶n lý, ®iÒu hµnh, tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n vµ ph©n chia lîi nhuËn. C©u 31. ThÕ nµo lµ së h÷u chung cña vî chång? §iÒu 219 quy ®Þnh: 1. Së h÷u chung cña vî chång lµ së h÷u chung hîp nhÊt. 2. Vî chång cïng nhau t¹o lËp, ph¸t triÓn khèi tµi s¶n chung b»ng c«ng søc cña mçi ng−êi; cã quyÒn ngang nhau trong viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n chung. 3. Vî chång cïng bµn b¹c, tho¶ thuËn hoÆc ñy quyÒn cho nhau chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n chung. 12
 13. 4. Tµi s¶n chung cña vî chång cã thÓ ph©n chia theo tho¶ thuËn hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. C©u 32. QuyÒn ®ßi l¹i tµi s¶n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 256 quy ®Þnh: Chñ së h÷u, ng−êi chiÕm h÷u hîp ph¸p cã quyÒn yªu cÇu ng−êi chiÕm h÷u, ng−êi sö dông tµi s¶n, ng−êi ®−îc lîi vÒ tµi s¶n kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt ®èi víi tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn chiÕm h÷u hîp ph¸p cña m×nh ph¶i tr¶ l¹i tµi s¶n ®ã trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 247 cña Bé LuËt D©n sù. Trong tr−êng hîp tµi s¶n ®ang thuéc sù chiÕm h÷u cña ng−êi chiÕm h÷u ngay t×nh th× ¸p dông §iÒu 257 vµ §iÒu258 cña Bé LuËt D©n sù. C©u 33. QuyÒn ®ßi l¹i ®éng s¶n kh«ng ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u tõ ng−êi chiÕm h÷u ngay t×nh ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 257 quy ®Þnh: Chñ së h÷u cã quyÒn ®ßi l¹i ®éng s¶n kh«ng ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u tõ ng−êi chiÕm h÷u ngay t×nh trong tr−êng hîp ng−êi chiÕm h÷u ngay t×nh cã ®−îc ®éng s¶n nµy th«ng qua hîp ®ång kh«ng cã ®Òn bï víi ng−êi kh«ng cã quyÒn ®Þnh ®o¹t tµi s¶n; trong tr−êng hîp hîp ®ång nµy lµ hîp ®ång cã ®Òn bï th× chñ së h÷u cã quyÒn ®ßi l¹i ®éng s¶n nÕu ®éng s¶n ®ã bÞ lÊy c¾p, bÞ mÊt hoÆc tr−êng hîp kh¸c bÞ chiÕm h÷u ngoµi ý chÝ cña chñ së h÷u. C©u 34. QuyÒn ®ßi l¹i ®éng s¶n ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u hoÆc bÊt ®éng s¶n tõ ng−êi chiÕm h÷u ngay t×nh ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 258 quy ®Þnh: Chñ së h÷u ®−îc ®ßi l¹i ®éng s¶n ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u vµ bÊt ®éng s¶n, trõ tr−êng hîp ng−êi thø ba chiÕm h÷u ngay t×nh nhËn ®−îc tµi s¶n nµy th«ng qua b¸n ®Êu gi¸ hoÆc giao dÞch víi ng−êi mµ theo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn lµ chñ së h÷u tµi s¶n nh−ng sau ®ã ng−êi nµy kh«ng ph¶i lµ chñ së h÷u tµi s¶n do b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ huû, söa. C©u 35. Nh÷ng quyÒn tµi s¶n nµo ®−îc dïng ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù? §iÒu 322 quy ®Þnh: 1. C¸c quyÒn tµi s¶n thuéc së h÷u cña bªn b¶o ®¶m bao gåm quyÒn tµi s¶n ph¸t sinh tõ quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn ®èi víi gièng c©y trång, quyÒn ®ßi nî, quyÒn ®−îc nhËn sè tiÒn b¶o hiÓm ®èi víi vËt b¶o ®¶m, quyÒn tµi s¶n ®èi víi phÇn vèn gãp trong doanh nghiÖp, quyÒn tµi s¶n ph¸t sinh 13
 14. tõ hîp ®ång vµ c¸c quyÒn tµi s¶n kh¸c thuéc së h÷u cña bªn b¶o ®¶m ®Òu ®−îc dïng ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù. 2. QuyÒn sö dông ®Êt ®−îc dïng ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù theo quy ®Þnh cña Bé LuËt D©n sù vµ ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 3. QuyÒn khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn ®−îc dïng ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù theo quy ®Þnh cña Bé LuËt D©n sù vµ ph¸p luËt vÒ tµi nguyªn. C©u 36. ThÕ nµo lµ cÇm cè tµi s¶n? §iÒu 326 quy ®Þnh: CÇm cè tµi s¶n lµ viÖc mét bªn (sau ®©y gäi lµ bªn cÇm cè) giao tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh cho bªn kia (sau ®©y gäi lµ bªn nhËn cÇm cè) ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù. C©u 37. ViÖc cÇm cè tµi s¶n cã hiÖu lùc tõ khi nµo? §iÒu 328 quy ®Þnh: CÇm cè tµi s¶n cã hiÖu lùc kÓ tõ thêi ®iÓm chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn nhËn cÇm cè. C©u 38. ThÕ nµo lµ thÕ chÊp tµi s¶n? §iÒu 342 quy ®Þnh: 1. ThÕ chÊp tµi s¶n lµ viÖc mét bªn (sau ®©y gäi lµ bªn thÕ chÊp) dïng tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù ®èi víi bªn kia (sau ®©y gäi lµ bªn nhËn thÕ chÊp) vµ kh«ng ph¶i chuyÓn giao tµi s¶n ®ã cho bªn nhËn thÕ chÊp. Trong tr−êng hîp thÕ chÊp toµn bé bÊt ®éng s¶n, ®éng s¶n cã vËt phô th× vËt phô cña bÊt ®éng s¶n, ®éng s¶n ®ã còng thuéc tµi s¶n thÕ chÊp. Trong tr−êng hîp thÕ chÊp mét phÇn bÊt ®éng s¶n, ®éng s¶n cã vËt phô th× vËt phô thuéc tµi s¶n thÕ chÊp, trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. Tµi s¶n thÕ chÊp còng cã thÓ lµ tµi s¶n ®−îc h×nh thµnh trong t−¬ng lai. 2. Tµi s¶n thÕ chÊp do bªn thÕ chÊp gi÷. C¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn giao cho ng−êi thø ba gi÷ tµi s¶n thÕ chÊp. 3. ViÖc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 715 ®Õn §iÒu 721 cña Bé LuËt D©n sù vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. C©u 39. ViÖc thÕ chÊp tµi s¶n ®−îc b¶o hiÓm ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? 14
 15. §iÒu 346 quy ®Þnh: 1. Trong tr−êng hîp tµi s¶n thÕ chÊp ®−îc b¶o hiÓm th× kho¶n tiÒn b¶o hiÓm còng thuéc tµi s¶n thÕ chÊp. 2. Bªn nhËn thÕ chÊp ph¶i th«ng b¸o cho tæ chøc b¶o hiÓm biÕt vÒ viÖc tµi s¶n b¶o hiÓm ®ang ®−îc dïng ®Ó thÕ chÊp. Tæ chøc b¶o hiÓm chi tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm trùc tiÕp cho bªn nhËn thÕ chÊp khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm. Tr−êng hîp bªn nhËn thÕ chÊp kh«ng th«ng b¸o cho tæ chøc b¶o hiÓm biÕt vÒ viÖc tµi s¶n b¶o hiÓm ®ang ®−îc dïng ®Ó thÕ chÊp th× tæ chøc b¶o hiÓm chi tr¶ b¶o hiÓm theo hîp ®ång b¶o hiÓm vµ bªn thÕ chÊp cã nghÜa vô thanh to¸n víi bªn nhËn thÕ chÊp. C©u 40. ThÕ nµo gäi lµ ®Æt cäc? §iÒu 358 quy ®Þnh: 1. §Æt cäc lµ viÖc mét bªn giao cho bªn kia mét kho¶n tiÒn hoÆc kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc vËt cã gi¸ trÞ kh¸c (sau ®©y gäi lµ tµi s¶n ®Æt cäc) trong mét thêi h¹n ®Ó ®¶m b¶o giao kÕt hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù. ViÖc ®Æt cäc ph¶i ®−îc lËp thµnh v¨n b¶n. 2. Trong tr−êng hîp hîp ®ång d©n sù ®−îc giao kÕt, thùc hiÖn th× tµi s¶n ®Æt cäc ®−îc tr¶ l¹i cho bªn ®Æt cäc hoÆc ®−îc trõ ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ tiÒn; nÕu bªn ®Æt cäc tõ chèi viÖc giao kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù th× tµi s¶n ®Æt cäc thuéc vÒ bªn nhËn ®Æt cäc; nÕu bªn nhËn ®Æt cäc tõ chèi viÖc giao kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù th× ph¶i tr¶ cho bªn ®Æt cäc tµi s¶n ®Æt cäc vµ mét kho¶n tiÒn t−¬ng ®−¬ng gi¸ trÞ tµi s¶n ®Æt cäc, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c. C©u 41. ThÕ nµo lµ ký quü? §iÒu 360 quy ®Þnh: 1. Ký quü lµ viÖc bªn cã nghÜa vô göi mét kho¶n tiÒn hoÆc kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ kh¸c vµo tµi kho¶n phong to¶ t¹i mét ng©n hµng ®Ó b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù. 2. Trong tr−êng hîp bªn cã nghÜa vô kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô th× bªn cã quyÒn ®−îc ng©n hµng n¬i ký quü thanh to¸n, båi th−êng thiÖt h¹i do bªn cã nghÜa vô g©y ra, sau khi trõ chi phÝ dÞch vô ng©n hµng. 3. Thñ tôc göi vµ thanh to¸n do ph¸p luËt vÒ ng©n hµng quy ®Þnh. C©u 42. ThÕ nµo lµ b¶o l·nh? §iÒu 361 quy ®Þnh: 15
 16. B¶o l·nh lµ viÖc ng−êi thø ba (sau ®©y gäi lµ bªn b¶o l·nh) cam kÕt víi bªn cã quyÒn (sau ®©y gäi lµ bªn nhËn b¶o l·nh) sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thay cho bªn cã nghÜa vô (sau ®©y gäi lµ bªn ®−îc b¶o l·nh), nÕu khi ®Õn thêi h¹n mµ bªn ®−îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô. C¸c bªn còng cã thÓ tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn b¶o l·nh chØ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô khi bªn ®−îc b¶o l·nh kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh. 16
 17. B. LuËt NHNN, LuËt c¸c TCTD C©u 43. ThÞ tr−êng tiÒn tÖ lµ g× ? Kho¶n 2 §iÒu 1 LuËt NHNN quy ®Þnh : ThÞ tr−êng tiÒn tÖ lµ thÞ tr−êng vèn ng¾n h¹n, n¬i mua, b¸n ng¾n h¹n c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸, bao gåm tÝn phiÕu kho b¹c, tÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n−íc, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c. C©u 44. Ngo¹i hèi lµ g×? Kho¶n 6 §iÒu 1 LuËt NHNN quy ®Þnh : Ngo¹i hèi lµ tiÒn n−íc ngoµi, vµng tiªu chuÈn quèc tÕ, c¸c giÊy tê cã gi¸ vµ c¸c c«ng cô thanh to¸n b»ng tiÒn n−íc ngoµi. §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 160/2006/N§-CP ngµy 28/12/2006 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh Ngo¹i hèi” gi¶i thÝch nh− sau: Ngo¹i hèi bao gåm: a) §ång tiÒn cña quèc gia, l·nh thæ kh¸c, ®ång tiÒn chung ch©u ¢u vµ ®ång tiÒn chung kh¸c ®−îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ vµ khu vùc (sau ®©y gäi lµ ngo¹i tÖ); b) Ph−¬ng tiÖn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, gåm sÐc, thÎ thanh to¸n, hèi phiÕu ®ßi nî, hèi phiÕu nhËn nî, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c; c) C¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ, gåm tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng ty, kú phiÕu, cæ phiÕu vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ kh¸c; d) Vµng thuéc dù tr÷ ngo¹i hèi nhµ n−íc, trªn tµi kho¶n ë n−íc ngoµi cña ng−êi c− tró; vµng d−íi d¹ng khèi, thái, h¹t, miÕng trong tr−êng hîp mang vµo vµ mang ra khái l·nh thæ ViÖt Nam; ®) §ång tiÒn cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp chuyÓn vµo vµ chuyÓn ra khái l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc ®−îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ. C©u 45. Ho¹t ®éng ngo¹i hèi lµ g×? Kho¶n 7 §iÒu 1 LuËt NHNN quy ®Þnh : Ho¹t ®éng ngo¹i hèi lµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t−, vay, cho vay, b¶o l·nh, mua, b¸n vµ c¸c giao dÞch kh¸c vÒ ngo¹i hèi. 17
 18. C©u 46. T¸i cÊp vèn lµ g×? Kho¶n 10 §iÒu 1 LuËt NHNN quy ®Þnh : T¸i cÊp vèn lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cã b¶o ®¶m cña Ng©n hµng Nhµ n−íc nh»m cung cÊp vèn ng¾n h¹n vµ ph−¬ng tiÖn thanh to¸n cho c¸c ng©n hµng. C©u 47. Cho vay l¹i theo hå s¬ tÝn dông lµ g×? Kho¶n 11 §iÒu 1 LuËt NHNN quy ®Þnh : Cho vay l¹i theo hå s¬ tÝn dông lµ h×nh thøc t¸i cÊp vèn cu¶ Ng©n hµng Nhµ n−íc cho c¸c ng©n hµng ®· cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. C©u 48. GiÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n lµ g×? Kho¶n 15 §iÒu 1 LuËt NHNNquy ®Þnh : GiÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n lµ giÊy tê cã gi¸ cã thêi h¹n d−íi mét n¨m. C©u 49. GiÊy tê cã gi¸ dµi h¹n lµ g×? Kho¶n 16 §iÒu 1 LuËt NHNN quy ®Þnh : GiÊy tê cã gi¸ dµi h¹n lµ giÊy tê cã gi¸ cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn, kÓ tõ khi ph¸t hµnh ®Õn khi ®Õn h¹n. C©u 50. Tæ chøc tÝn dông lµ g×? Kho¶n 1 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Tæ chøc tÝn dông lµ doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng ng©n hµng. C©u 51. Ng©n hµng lµ g×? Kho¶n 2 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®−îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan. Theo tÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng, c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng gåm ng©n hµng th−¬ng m¹i, ng©n hµng ph¸t triÓn, ng©n hµng ®Çu t−, ng©n hµng chÝnh s¸ch, ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c. 18
 19. C©u 52. Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng lµ g×? Kho¶n 3 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®−îc thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng ng©n hµng nh− lµ néi dung kinh doanh th−êng xuyªn, nh−ng kh«ng ®−îc nhËn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, kh«ng lµm dÞch vô thanh to¸n. Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng gåm c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng kh¸c. C©u 53. Tæ chøc tÝn dông n−íc ngoµi lµ g×? Kho¶n 4 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Tæ chøc tÝn dông n−íc ngoµi lµ tæ chøc tÝn dông ®−îc thµnh lËp theo ph¸p luËt n−íc ngoµi. C©u 54. Tæ chøc tÝn dông hîp t¸c lµ g×? Kho¶n 5 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Tæ chøc tÝn dông hîp t¸c lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ vµ lµm dÞch vô ng©n hµng, do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh tù nguyÖn thµnh lËp ®Ó ho¹t ®éng ng©n hµng theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ LuËt hîp t¸c x· nh»m môc tiªu chñ yÕu lµ t−¬ng trî nhau ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. Tæ chøc tÝn dông hîp t¸c gåm ng©n hµng hîp t¸c, quü tÝn dông nh©n d©n vµ c¸c h×nh thøc kh¸c. C©u 55. Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ g×? Kho¶n 7 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung th−êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n. C©u 56. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ g×? Kho¶n 8 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Ho¹t ®«ng tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông sö dông nguån vèn tù cã, nguån vèn huy ®éng ®Ó cÊp tÝn dông. C©u 57. CÊp tÝn dông lµ g×? Kho¶n 10 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: 19
 20. CÊp tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn ®Ó kh¸ch hµng sö dông mét kho¶n tiÒn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ b»ng c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu, cho thuª tµi chÝnh, b¶o l·nh ng©n hµng vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c. C©u 58. Cho thuª tµi chÝnh lµ g×? Kho¶n 11 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: Cho thuª tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung h¹n, dµi h¹n trªn c¬ së hîp ®ång thuª tµi chÝnh gi÷a bªn cho thuª lµ tæ chøc tÝn dông víi kh¸ch hµng thuª. C©u 59. ChiÕt khÊu lµ g×? Kho¶n 14 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: ChiÕt khÊu lµ viÖc tæ chøc tÝn dông mua th−¬ng phiÕu, giÊy tê cã gi¸ kh¸c cña ng−êi thô h−ëng tr−íc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. C©u 60. T¸i chiÕt khÊu lµ g×? Kho¶n 14 §iÒu 20 LuËt c¸c TCTD quy ®Þnh: T¸i chiÕt khÊu lµ viÖc mua l¹i th−¬ng phiÕu, giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®· ®−îc chiÕt khÊu tr−íc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. C©u 61. ThÕ nµo lµ ng−êi c− tró? Kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 160/2006/N§-CP ngµy 28/12/2006 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh Ngo¹i hèi” gi¶i thÝch nh− sau: Ng−êi c− tró lµ tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c ®èi t−îng sau ®©y: a) Tæ chøc tÝn dông ®−îc thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ tæ chøc tÝn dông); b) Tæ chøc kinh tÕ ®−îc thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam trõ ®èi t−îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy (sau ®©y gäi lµ tæ chøc kinh tÕ); c) C¬ quan nhµ n−íc, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, quü x· héi, quü tõ thiÖn cña ViÖt Nam ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; d) C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam t¹i n−íc ngoµi; ®) V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i n−íc ngoµi cña c¸c tæ chøc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c kho¶n nµy; 20
 21. e) C«ng d©n ViÖt Nam c− tró t¹i ViÖt Nam; c«ng d©n ViÖt Nam c− tró ë n−íc ngoµi cã thêi h¹n d−íi 12 th¸ng; c«ng d©n ViÖt Nam lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d vµ ®iÓm ® kho¶n nµy vµ c¸ nh©n ®i theo hä; g) C«ng d©n ViÖt nam ®i du lÞch, häc tËp, ch÷a bÖnh vµ th¨m viÕng ë n−íc ngoµi; h) Ng−êi n−íc ngoµi c− tró t¹i ViÖt Nam cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn, trõ tr−êng hîp ng−êi n−íc ngoµi häc tËp, ch÷a bÖnh, du lÞch hoÆc lµm viÖc cho c¬ quan ngo¹i giao, l·nh sù, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc n−íc ngoµi t¹i ViÖt nam. 21
 22. C. LuËt c¸c c«ng cô chuyÓn nh−îng C©u 62. ThÕ nµo lµ c«ng cô chuyÓn nh−îng? Kho¶n 1 §iÒu 3 quy ®Þnh: C«ng cô chuyÓn nh−îng lµ giÊy tê cã gi¸ ghi nhËn lÖnh thanh to¸n hoÆc cam kÕt thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. C©u 63. ThÕ nµo lµ Hèi phiÕu ®ßi nî? Kho¶n 2 §iÒu 3 quy ®Þnh: Hèi phiÕu ®ßi nî lµ giÊy tê cã gi¸ do ng−êi ký ph¸t lËp, yªu cÇu ng−êi bÞ ký ph¸t thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu hoÆc vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai cho ng−êi thô h−ëng. C©u 64. Néi dung cña hèi phiÕu ®ßi nî ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 16 quy ®Þnh: Hèi phiÕu ®ßi nî cã c¸c néi dung sau: a) Côm tõ “ Hèi phiÕu ®ßi nî” ®−îc ghi trªn mÆt tr−íc cña hèi phiÕu ®ßi nî; b/ Yªu cÇu thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh; c/ Thêi h¹n thanh to¸n; d/ §Þa ®iÓm thanh to¸n; ®/ Tªn ®èi víi tæ chøc hoÆc hä, tªn ®èi víi c¸ nh©n, ®Þa chØ cña ng−êi bÞ ký ph¸t; e/ Tªn ®èi víi tæ chøc hoÆc hä, tªn ®èi víi c¸ nh©n, ®Þa chØ cña ng−êi thô h−ëng ®−îc ng−êi ký ph¸t chØ ®Þnh hoÆc yªu cÇu thanh to¸n hèi phiÕu ®ßi nî theo lÖnh cña ng−êi thô h−ëng hoÆc yªu cÇu thanh to¸n hèi phiÕu ®ßi nî cho ng−êi cÇm gi÷; g/ §Þa ®iÓm vµ ngµy ký ph¸t; h/ Tªn ®èi víi tæ chøc hoÆc hä, tªn ®èi víi c¸ nh©n, ®Þa chØ vµ ch÷ ký cña ng−êi ký ph¸t. C©u 65. ThÕ nµo lµ Hèi phiÕu nhËn nî? Kho¶n 3 §iÒu 3 quy ®Þnh: 22
 23. Hèi phiÕu nhËn nî lµ giÊy tê cã gi¸ do ng−êi ph¸t hµnh lËp, cam kÕt thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu hoÆc vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai cho ng−êi thô h−ëng. C©u 66. Néi dung cña hèi phiÕu nhËn nî ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 53 quy ®Þnh: Hèi phiÕu nhËn nî cã c¸c néi dung sau: a) Côm tõ “ Hèi phiÕu nhËn nî” ®−îc ghi trªn mÆt tr−íc cña hèi phiÕu nhËn nî; b) Cam kÕt thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh; c) Thêi h¹n thanh to¸n; d) §Þa ®iÓm thanh to¸n; ®) Tªn ®èi víi tæ chøc hoÆc hä, tªn ®èi víi c¸ nh©n cña ng−êi thô h−ëng ®−îc ng−êi ký ph¸t chØ ®Þnh hoÆc yªu cÇu thanh to¸n hèi phiÕu nhËn nî theo lÖnh cña ng−êi thô h−ëng hoÆc yªu cÇu thanh to¸n hèi phiÕu ®ßi nî cho ng−êi cÇm gi÷; e) §Þa ®iÓm vµ ngµy ký ph¸t hµnh; g) Tªn ®èi víi tæ chøc hoÆc hä, tªn ®èi víi c¸ nh©n, ®Þa chØ vµ ch÷ ký cña ng−êi ph¸t hµnh. C©u 67. SÐc lµ g×? Kho¶n 4 §iÒu 3 quy ®Þnh: SÐc lµ giÊy tê cã gi¸ do ng−êi ký ph¸t lËp, ra lÖnh cho ng−êi bÞ ký ph¸t lµ ng©n hµng hoÆc tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®−îc phÐp cña Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam trÝch mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n cña m×nh ®Ó thanh to¸n cho ng−êi thô h−ëng. C©u 68. Ai lµ ng−êi ký ph¸t, ng−êi bÞ ký ph¸t, ng−êi chÊp nhËn? Kho¶n 5, 6, 7 §iÒu 3 quy ®Þnh: - Ng−êi ký ph¸t lµ ng−êi lËp vµ ký ph¸t hµnh hèi phiÕu ®ßi nî, sÐc. - Ng−êi bÞ ký ph¸t lµ ng−êi cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu ®ßi nî, sÐc theo lÖnh cña ng−êi ký ph¸t. - Ng−êi chÊp nhËn lµ ng−êi bÞ ký ph¸t sau khi ký chÊp nhËn hèi phiÕu ®ßi nî. 23
 24. C©u 69. ThÕ nµo lµ chuyÓn nh−îng? Kho¶n 13 §iÒu 3 quy ®Þnh: ChuyÓn nh−îng lµ viÖc ng−êi thô h−ëng chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng cô chuyÓn nh−îng cho ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng theo c¸c h×nh thøc chuyÓn nh−îng quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. C©u 70. ThÕ nµo lµ chiÕt khÊu c«ng cô chuyÓn nh−îng? Kho¶n 14 §iÒu 3 quy ®Þnh: ChiÕt khÊu c«ng cô chuyÓn nh−îng lµ viÖc tæ chøc tÝn dông mua c«ng cô chuyÓn nh−îng tõ ng−êi thô h−ëng tr−íc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. C©u 71. ThÕ nµo lµ t¸i chiÕt khÊu c«ng cô chuyÓn nh−îng? Kho¶n 15 §iÒu 3 quy ®Þnh: T¸i chiÕt khÊu c«ng cô chuyÓn nh−îng lµ viÖc Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam, Tæ chøc tÝn dông mua l¹i c«ng cô chuyÓn nh−îng ®· ®−îc tæ chøc tÝn dông kh¸c chiÕt khÊu tr−íc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. C©u 72. ThÕ nµo lµ b¶o l·nh hèi phiÕu ®ßi nî? §iÒu 24 quy ®Þnh: B¶o l·nh hèi phiÕu ®ßi nî lµ viÖc ng−êi thø ba (sau ®©y gäi lµ ng−êi b¶o l·nh) cam kÕt víi ng−êi nhËn b¶o l·nh sÏ thanh to¸n toµn bé hoÆc mét phÇn sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu ®ßi nî nÕu ®· ®Õn h¹n thanh to¸n mµ ng−êi ®−îc b¶o l·nh kh«ng thanh to¸n hoÆc thanh to¸n kh«ng ®Çy ®ñ. C©u 73. H×nh thøc b¶o l·nh hèi phiÕu ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 25 quy ®Þnh: 1. ViÖc b¶o l·nh hèi phiÕu ®ßi nî ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ng−êi b¶o l·nh ghi côm tõ “ b¶o l·nh”, sè tiÒn b¶o l·nh, tªn, ®Þa chØ, ch÷ ký cña ng−êi b¶o l·nh vµ tªn ng−êi ®−îc b¶o l·nh trªn hèi phiÕu ®ßi nî hoÆc trªn tê phô ®Ýnh kÌm hèi phiÕu ®ßi nî. 2. Trong tr−êng hîp b¶o l·nh kh«ng ghi tªn ng−êi ®−îc b¶o l·nh th× viÖc b¶o l·nh ®−îc coi lµ b¶o l·nh cho ng−êi ký ph¸t. C©u 74. Nguyªn t¾c chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? 24
 25. §iÒu 29 quy ®Þnh: 1. ViÖc chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî lµ chuyÓn nh−îng toµn bé sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu ®ßi nî. ViÖc chuyÓn nh−îng mét phÇn sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu ®ßi nî kh«ng cã gi¸ trÞ. 2. ViÖc chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî cho hai ng−êi trë lªn kh«ng cã gi¸ trÞ. 3. ViÖc chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî b»ng ký chuyÓn nh−îng ph¶i lµ kh«ng ®iÒu kiÖn. Ng−êi chuyÓn nh−îng kh«ng ®−îc ghi thªm trªn hèi phiÕu ®ßi nî bÊt kú ®iÒu kiÖn nµo ngoµi néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña LuËt nµy. Mäi ®iÒu kiÖn kÌm theo viÖc ký chuyÓn nh−îng kh«ng cã gi¸ trÞ. 4. ViÖc chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî lµ sù chuyÓn nh−îng tÊt c¶ c¸c quyÒn ph¸t sinh tõ hèi phiÕu ®ßi nî. 5. Hèi phiÕu ®ßi nî qu¸ h¹n thanh to¸n hoÆc bÞ tõ chèi chÊp nhËn hoÆc ®· bÞ tõ chèi thanh to¸n th× kh«ng ®−îc chuyÓn nh−îng. 6. Ng−êi thô h−ëng cã thÓ chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî cho ng−êi chÊp nhËn, ng−êi ký ph¸t hoÆc ng−êi chuyÓn nh−îng. C©u 75. ThÕ nµo lµ chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî b»ng ký chuyÓn nh−îng? §iÒu 31 quy ®Þnh: 1.ViÖc chuyÓn nh−îng b»ng ký chuyÓn nh−îng ph¶i ®−îc ng−êi thô h−ëng viÕt, ký trªn mÆt sau cña hèi phiÕu ®ßi nî. 2. Ng−êi chuyÓn nh−îng cã thÓ ký chuyÓn nh−îng theo mét trong hai h×nh thøc sau ®©y: a) Ký chuyÓn nh−îng ®Ó trèng; b) Ký chuyÓn nh−îng ®Çy ®ñ. 3. Khi chuyÓn nh−îng b»ng ký chuyÓn nh−îng ®Ó trèng, ng−êi chuyÓn nh−îng ký vµo mÆt sau cña hèi phiÕu ®ßi nî vµ chuyÓn giao hèi phiÕu ®ßi nî cho ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng. ViÖc chuyÓn nh−îng cho ng−êi cÇm gi÷ hèi phiÕu lµ ký chuyÓn nh−îng ®Ó trèng. 4. Khi chuyÓn nh−îng b»ng ký chuyÓn nh−îng ®Çy ®ñ, ng−êi chuyÓn nh−îng ký vµo mÆt sau cña hèi phiÕu ®ßi nî vµ ph¶i ghi ®Çy ®ñ tªn cña ng−êi ®−îc chuyÓn nh−îng, ngµy chuyÓn nh−îng. C©u 76. ThÕ nµo lµ chuyÓn nh−îng hèi phiÕu ®ßi nî b»ng chuyÓn giao? Kho¶n 1 §iÒu 33 quy ®Þnh: 25
 26. ChuyÓn nh−îng b»ng chuyÓn giao lµ viÖc ng−êi thô h−ëng chuyÓn quyÒn së h÷u hèi phiÕu ®ßi nî cho ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng b»ng c¸ch chuyÓn giao hèi phiÕu ®ßi nî cho ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng. C©u 77. B¶o l·nh, chuyÓn nh−îng, cÇm cè, nhê thu, thanh to¸n, truy ®ßi hèi phiÕu nhËn nî ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 57 quy ®Þnh: C¸c quy ®Þnh tõ §iÒu 24 ®Õn §iÒu 52 cña LuËt nµy vÒ b¶o l·nh, chuyÓn nh−îng, cÇm cè, nhê thu, thanh to¸n, truy ®ßi hèi phiÕu ®ßi nî còng ®−îc ¸p dông t−¬ng tù ®èi víi hèi phiÕu nhËn nî. 26
 27. D. LuËt Chøng kho¸n C©u 78. Chøng kho¸n lµ g×? Kho¶n 1 §iÒu 6 quy ®Þnh: Chøng kho¸n lµ b»ng chøng x¸c nhËn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi së h÷u ®èi víi tµi s¶n hoÆc phÇn vèn cña tæ chøc ph¸t hµnh. Chøng kho¸n ®−îc thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc chøng chØ, bót to¸n ghi sæ hoÆc d÷ liÖu ®iÖn tö, bao gåm c¸c lo¹i sau ®©y: a) Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ quü; b) QuyÒn mua cæ phÇn, chøng quyÒn, quyÒn chän mua, quyÒn chän b¸n, hîp ®ång t−¬ng lai, nhãm chøng kho¸n hoÆc chØ sè chøng kho¸n. C©u 79. Cæ phiÕu lµ g×? Kho¶n 2 §iÒu 6 quy ®Þnh: Cæ phiÕu lµ lo¹i chøng kho¸n x¸c nhËn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi së h÷u ®èi víi mét phÇn vèn cæ phÇn cña tæ chøc ph¸t hµnh. C©u 80. Tr¸i phiÕu lµ g×? Kho¶n 3 §iÒu 6 quy ®Þnh: Tr¸i phiÕu lµ lo¹i chøng kho¸n x¸c nhËn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi së h÷u ®èi víi mét phÇn vèn nî cña tæ chøc ph¸t hµnh. C©u 81. Chøng chØ quü lµ g×? Kho¶n 4 §iÒu 6 quy ®Þnh: Chøng chØ quü lµ lo¹i chøng kho¸n x¸c nhËn quyÒn së h÷u cña nhµ ®Çu t− ®èi víi mét phÇn vèn gãp cña quü ®¹i chóng. C©u 82. QuyÒn mua cæ phÇn lµ g×? Kho¶n 5 §iÒu 6 quy ®Þnh: QuyÒn mua cæ phÇn lµ lo¹i chøng kho¸n do c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh kÌm theo ®ît ph¸t hµnh cæ phiÕu bæ sung nh»m b¶o ®¶m cho cæ ®«ng hiÖn h÷u quyÒn mua cæ phiÕu míi theo nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· ®−îc x¸c ®Þnh. C©u 83. Chøng quyÒn lµ g×? 27
 28. Kho¶n 6 §iÒu 6 quy ®Þnh: Chøng quyÒn lµ lo¹i chøng kho¸n ®−îc ph¸t hµnh cïng víi viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hoÆc cæ phiÕu −u ®·i, cho phÐp ng−êi së h÷u chøng kho¸n ®−îc quyÒn mua mét sè cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo møc gi¸ ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong thêi kú nhÊt ®Þnh. C©u 84. QuyÒn chän mua, quyÒn chän b¸n lµ g×? Kho¶n 7 §iÒu 6 quy ®Þnh: QuyÒn chän mua, quyÒn chän b¸n lµ quyÒn ®−îc ghi trong hîp ®ång cho phÐp ng−êi mua chän quyÒn mua hoÆc quyÒn b¸n mét sè l−îng chøng kho¸n ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh víi møc gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc. C©u 85. Hîp ®ång t−¬ng lai lµ g×? Kho¶n 8 §iÒu 6 quy ®Þnh: Hîp ®ång t−¬ng lai lµ cam kÕt mua hoÆc b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n, nhãm chøng kho¸n hoÆc chØ sè chøng kho¸n nhÊt ®Þnh víi mét sè l−îng vµ møc gi¸ nhÊt ®Þnh vµo ngµy x¸c ®Þnh tr−íc trong t−¬ng lai. C©u 86. Niªm yÕt chøng kho¸n lµ g×? Kho¶n 17 §iÒu 6 quy ®Þnh: Niªm yÕt chøng kho¸n lµ viÖc ®−a c¸c chøng kho¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµo giao dÞch t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. C©u 87. Kinh doanh chøng kho¸n lµ g×? Kho¶n 19 §iÒu 6 quy ®Þnh: Kinh doanh chøng kho¸n lµ viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n, tù doanh chøng kho¸n, b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n, t− vÊn ®Çu t− chøng kho¸n, l−u ký chøng kho¸n, qu¶n lý quü ®Çu t− chøng kho¸n, qu¶n lý danh môc ®Çu t− chøng kho¸n. C©u 88. L−u ký chøng kho¸n lµ g×? Kho¶n 24 §iÒu 6 quy ®Þnh: L−u ký chøng kho¸n lµ viÖc nhËn ký göi, b¶o qu¶n, chuyÓn giao chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c quyÒn liªn quan ®Õn së h÷u chøng kho¸n. 28
 29. C©u 89. MÖnh gi¸ chøng kho¸n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 10 quy ®Þnh: 1. Chøng kho¸n chµo b¸n ra c«ng chóng trªn l·nh thæ n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®−îc ghi b»ng ®ång ViÖt Nam. 2. MÖnh gi¸ cæ phiÕu, chøng chØ quü chµo b¸n lÇn ®Çu ra c«ng chóng lµ m−êi ngµn ®ång ViÖt Nam. MÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu chµo b¸n ra c«ng chóng lµ mét tr¨m ngµn ®ång ViÖt Nam vµ béi sè cña mét tr¨m ngµn ®ång ViÖt Nam. C©u 90. §iÒu kiÖn chµo b¸n chøng kho¸n ra c«ng chóng ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 12 quy ®Þnh: 1. §iÒu kiÖn chµo b¸n cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm: a) Doanh nghiÖp cã møc vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký chµo b¸n tõ m−êi tû ®ång ViÖt Nam trë lªn tÝnh theo gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n; b) Ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn kÒ tr−íc n¨m ®¨ng ký chµo b¸n ph¶i cã l·i, ®ång thêi kh«ng cã lç luü kÕ tÝnh ®Õn n¨m ®¨ng ký chµo b¸n; c) Cã ph−¬ng ¸n ph¸t hµnh vµ ph−¬ng ¸n sö dông vèn thu ®−îc tõ ®ît chµo b¸n ®−îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. 2. §iÒu kiÖn chµo b¸n tr¸i phiÕu ra c«ng chóng bao gåm: a) Doanh nghiÖp cã møc vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký chµo b¸n tõ m−êi tû ®ång ViÖt Nam trë lªn tÝnh theo gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n; b) Ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn kÒ tr−íc n¨m ®¨ng ký chµo b¸n ph¶i cã l·i, ®ång thêi kh«ng cã lç luü kÕ tÝnh ®Õn n¨m ®¨ng ký chµo b¸n, kh«ng cã c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n trªn mét n¨m; c) Cã ph−¬ng ¸n ph¸t hµnh, ph−¬ng ¸n sö dông vµ tr¶ nî vèn thu ®−îc tõ ®ît chµo b¸n ®−îc Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Héi ®ång thµnh viªn hoÆc chñ së h÷u c«ng ty th«ng qua; d) Cã cam kÕt thùc hiÖn nghÜa vô cña tæ chøc ph¸t hµnh ®èi víi nhµ ®Çu t− vÒ ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh, thanh to¸n, b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t− vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. 3. §iÒu kiÖn chµo b¸n chøng chØ quü ra c«ng chóng bao gåm: a) Tæng gi¸ trÞ chøng chØ quü ®¨ng ký chµo b¸n tèi thiÓu n¨m m−¬i tû ®ång ViÖt Nam; b) Cã ph−¬ng ¸n ph¸t hµnh vµ ph−¬ng ¸n ®Çu t− sè vèn thu ®−îc tõ ®ît chµo b¸n chøng chØ quü phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt nµy. 4. ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn chµo b¸n chøng kho¸n ra c«ng chóng ®èi víi DNNN, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi chuyÓn ®æi thµnh C«ng 29
 30. ty cæ phÇn, doanh nghiÖp thµnh lËp míi thuéc lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng hoÆc c«ng nghÖ cao; chµo b¸n chøng kho¸n ra n−íc ngoµi vµ c¸c tr−êng hîp cô thÓ kh¸c. C©u 91. C«ng ty ®¹i chóng lµ g×? Kho¶n 1 §iÒu 25 quy ®Þnh: C«ng ty ®¹i chóng lµ c«ng ty cæ phÇn thuéc mét trong ba lo¹i h×nh sau ®©y: a) C«ng ty ®· thùc hiÖn chµo b¸n cæ phiÕu ra c«ng chóng; b) C«ng ty cã cæ phiÕu ®−îc niªm yÕt t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n; c) C«ng ty cã cæ phiÕu ®−îc Ýt nhÊt mét tr¨m nhµ ®Çu t− së h÷u, kh«ng kÓ nhµ ®Çu t− chøng kho¸n chuyªn nghiÖp vµ cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp tõ m−êi tû ®ång ViÖt Nam trë lªn. 30
 31. e. LuËt Doanh nghiÖp C©u 92. ThÕ nµo lµ Doanh nghiÖp? Kho¶n 1 §iÒu 4 quy ®Þnh: Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®−îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C©u 93. ThÕ nµo gäi lµ kinh doanh? Kho¶n 2 §iÒu 4 quy ®Þnh: Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn liªn tôc mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t−, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ tr−êng nh»m môc ®Ých sinh lîi. C©u 94. Vèn ®iÒu lÖ lµ g×? Kho¶n 6 §iÒu 4 quy ®Þnh: Vèn ®iÒu lÖ lµ sè vèn do c¸c thµnh viªn, cæ ®«ng gãp hoÆc cam kÕt gãp trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®−îc ghi vµo §iÒu lÖ c«ng ty. C©u 95. Vèn ph¸p ®Þnh lµ g×? Kho¶n 7 §iÒu 4 quy ®Þnh: Vèn ph¸p ®Þnh lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp. C©u 96. Ai lµ ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn? Kho¶n 14 §iÒu 4 quy ®Þnh: Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn lµ c¸ nh©n ®−îc thµnh viªn, cæ ®«ng lµ tæ chøc cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn uû quyÒn b»ng v¨n b¶n thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh t¹i c«ng ty theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp. C©u 97. C«ng ty nµo th× ®−îc coi lµ c«ng ty mÑ? Kho¶n 15 §iÒu 4 quy ®Þnh: Mét c«ng ty ®−îc coi lµ c«ng ty mÑ cña c«ng ty kh¸c nÕu thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 31
 32. a) Së h÷u trªn 50% vèn ®iÒu lÖ hoÆc tæng sè cæ phÇn phæ th«ng ®· ph¸t hµnh cña c«ng ty ®ã; b) Cã quyÒn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp bæ nhiÖm ®a sè hoÆc tÊt c¶ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty ®ã; c) Cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ cña c«ng ty ®ã. C©u 98. Doanh nghiÖp nµo ®−îc coi lµ Doanh nghiÖp nhµ n−íc? Kho¶n 22 §iÒu 4 quy ®Þnh: Doanh nghiÖp nhµ n−íc lµ doanh nghiÖp trong ®ã Nhµ n−íc së h÷u trªn 50% vèn ®iÒu lÖ. C©u 99. Tr−êng hîp nµo ng−êi gãp vèn ph¶i chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n cho c«ng ty? §iÒu 29 quy ®Þnh: 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ; b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty; c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. 2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. 32
 33. C©u 100. Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp cã mèi quan hÖ thÕ nµo víi doanh nghiÖp? §iÒu 37 quy ®Þnh: 1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. 2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. 4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó. 5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định. C©u 101. ThÕ nµo lµ C«ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? §iÒu 38 quy ®Þnh: 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các §iều 43, 44 và 45 của Luật này. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần. C©u 102. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? 33
 34. §iÒu 46 quy ®Þnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. C©u 103. Héi ®ång thµnh viªn C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn cã quyÒn h¹n g×? §iÓm c, d kho¶n 2 §iÒu 47 quy ®Þnh: c) QuyÕt ®Þnh ph−¬ng thøc ®Çu t− vµ dù ¸n ®Çu t− cã gi¸ trÞ trªn 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®−îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm c«ng bè gÇn nhÊt cña c«ng ty hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. C©u 104. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 1 vµ 4 §iÒu 49 quy ®Þnh: 1. Héi ®ång thµnh viªn bÇu mét thµnh viªn lµm Chñ tÞch. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc c«ng ty. 4. Tr−êng hîp §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh Chñ tÞch H«i ®ång thµnh viªn lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt th× c¸c giÊy tê giao dÞch ph¶i ghi râ ®iÒu ®ã. C©u 105. Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc cã ®−îc ký c¸c hîp ®ång nh©n danh c«ng ty? §iÓm e Kho¶n 2 §iÒu 55 quy ®Þnh: e) Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång nh©n danh c«ng ty, trõ tr−ßng hîp thuéc thÈm quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn. C©u 106. ThÕ nµo lµ c«ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên? §iÒu 63 quy ®Þnh: 34
 35. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần. C©u 107. Chñ së h÷u C«ng ty lµ tæ chøc (C«ng ty TNHH mét thµnh viªn) cã quyÒn h¹n g×? §iÓm d, e kho¶n 1 §iÒu 64 quy ®Þnh: d) QuyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t− cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®−îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña c«ng ty hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; C©u 108. Chñ së h÷u C«ng ty lµ c¸ nh©n (C«ng ty TNHH mét thµnh viªn) cã quyÒn h¹n g×? §iÓm b, c vµ d §iÒu 64 quy ®Þnh quyÒn h¹n cña chñ së h÷u c«ng ty nh− sau: b) QuyÕt ®Þnh ®Çu t−, kinh doanh vµ qu¶n trÞ néi bé doanh nghiÖp, trõ tr−êng hîp §iÒu lÖ c«ng ty cã quy ®Þnh kh¸c; c) ChuyÓn nh−îng mét phÇn hoÆc toµn bé vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c; d) QuyÕt ®Þnh viÖc sö dông lîi nhuËn sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c cña c«ng ty; C©u 109. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn lµ tæ chøc ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 3, 4 vµ 5 §iÒu 67 quy ®Þnh: 3) Tr−êng hîp cã Ýt nhÊt hai ng−êi ®−îc bæ nhiÖm lµm ®¹i diÖn theo uû quyÒn th× c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm Héi ®ång thµnh viªn, 35
 36. Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc vµ KiÓm so¸t viªn; trong tr−êng hîp nµy, Héi ®ång thµnh viªn gåm tÊt c¶ ng−êi ®¹i diªn theo uû quyÒn. 4) Tr−êng hîp mét ng−êi ®−îc bæ nhiÖm lµm ®¹i diÖn theo uû quyÒn th× ng−êi ®ã lµm Chñ tÞch c«ng ty; trong tr−êng hîp nµy c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm Chñ tÞch c«ng ty, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc vµ KiÓm so¸t viªn. 5) §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc Chñ tÞch c«ng ty hoÆc Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty ph¶i th−êng tró t¹i ViÖt Nam; nÕu v¾ng mÆt qu¸ ba m−¬i ngµy ë ViÖt Nam th× ph¶i uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho ng−êi kh¸c lµm ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. C©u 110. Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc cã ®−îc ký c¸c hîp ®ång nh©n danh c«ng ty? §iÓm e Kho¶n 2 §iÒu 70 quy ®Þnh: e) Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång nh©n danh c«ng ty, trõ tr−ßng hîp thuéc thÈm quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc Chñ tÞch c«ng ty. C©u 111. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn lµ c¸ nh©n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 74 quy ®Þnh: 1. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn lµ c¸ nh©n cã Chñ tÞch c«ng ty, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc. Chñ së h÷u c«ng ty ®ång thêi lµ Chñ tÞch c«ng ty. Chñ tÞch c«ng ty hoÆc Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. 2. Chñ tÞch c«ng ty cã thÓ kiªm nhiÖm hoÆc thuª ng−êi kh¸c lµm Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc. 3. QuyÒn, nghÜa vô, nhiÖm vô cô thÓ cña Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty, hîp ®ång lao ®éng mµ Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc ký víi Chñ tÞch c«ng ty. C©u 112. ThÕ nµo lµ c«ng ty cæ phÇn? §iÒu 77 quy ®Þnh: 1. C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: a) Vèn ®iÒu lÖ ®−îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn; 36
 37. b) Cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè l−îng cæ ®«ng tèi thiÓu lµ ba vµ kh«ng h¹n chÕ sè l−îng tèi ®a; c) Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi vèn ®· gãp vµo doanh nghiÖp; d) Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh−îng cæ phÇn cña m×nh cho ng−êi kh¸c, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 81 vµ kho¶n 5 §iÒu 84 cña LuËt nµy. 2. C«ng ty cæ phÇn cã t− c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 3. C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n c¸c lo¹i ®Ó huy ®éng vèn. C©u113. Cã bao nhiªu lo¹i cæ phÇn? §iÒu 78 quy ®Þnh: 1. C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng−êi së h÷u cæ phÇn phæ th«ng lµ cæ ®«ng phæ th«ng. 2. C«ng ty cæ phÇn cã thÓ cã cæ phÇn −u ®·i. Ng−êi së h÷u cæ phÇn −u ®·i lµ cæ ®«ng −u ®·i. Cæ phÇn −u ®·i gåm c¸c lo¹i sau ®©y: a) Cæ phÇn −u ®·i biÓu quyÕt; b) Cæ phÇn −u ®·i cæ tøc; c) Cæ phÇn −u ®·i hoµn l¹i; d) Cæ phÇn −u ®·i kh¸c do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 3. ChØ cã tæ chøc ®−îc ChÝnh phñ uû quyÒn vµ cæ ®«ng s¸ng lËp ®−îc quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn −u ®·i biÓu quyÕt. ¦u ®·i biÓu quyÕt cña cæ ®«ng s¸ng lËp chØ cã hiÖu lùc trong ba n¨m, kÓ tõ ngµy c«ng ty ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Sau thêi h¹n ®ã cæ phÇn −u ®·i biÓu quyÕt cña cæ ®«ng s¸ng lËp chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn phæ th«ng. 4. Ng−êi ®−îc quyÒn mua cæ phÇn −u ®·i cæ tøc, cæ phÇn −u ®·i hoµn l¹i vµ cæ phÇn −u ®·i kh¸c do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh hoÆc do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. 5. Mçi cæ phÇn cña cïng mét lo¹i ®Òu t¹o cho ng−êi së h÷u nã c¸c quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých ngang nhau. 6. Cæ phÇn phæ th«ng kh«ng thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn −u ®·i. Cæ phÇn −u ®·i cã thÓ chuyÓn thµnh cæ phÇn phæ th«ng theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 37
 38. C©u 114. Chµo b¸n vµ chuyÓn nh−îng cæ phÇn trong c«ng ty cæ phÇn ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 2 §iÒu 87 quy ®Þnh: 2. Tr−êng hîp c«ng ty ph¸t hµnh thªm cæ phÇn phæ th«ng vµ chµo b¸n sè cæ phÇn ®ã cho tÊt c¶ cæ ®«ng phæ th«ng theo tû lÖ cæ phÇn hiÖn cã cña hä t¹i c«ng ty th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: a) C«ng ty ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¸c cæ ®«ng theo ph−¬ng thøc b¶o ®¶m ®Õn ®−îc ®Þa chØ th−êng tró cña hä. Th«ng b¸o ph¶i ®−îc ®¨ng b¸o trong ba sè b¸o liªn tiÕp trong thêi h¹n m−êi ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy th«ng b¸o. b) Th«ng b¸o ph¶i cã hä tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè giÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký kinh doanh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc; sè cæ phÇn vµ tû lÖ cæ phÇn hiÖn cã cña cæ ®«ng t¹i c«ng ty; tæng sè cæ phÇn dù kiÕn ph¸t hµnh vµ sè cæ phÇn cæ ®«ng ®−îc quyÒn mua; gi¸ chµo b¸n cæ phÇn; thêi h¹n ®¨ng ký mua; hä, tªn, ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. Thêi h¹n x¸c ®Þnh trong th«ng b¸o ph¶i hîp lý ®ñ ®Ó cæ ®«ng ®¨ng ký mua ®−îc cæ phÇn. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã mÉu phiÕu ®¨ng ký mua do c«ng ty ph¸t hµnh. c) Cæ ®«ng cã quyÒn chuyÓn quyÒn −u tiªn mua cña m×nh cho ng−êi kh¸c; d) NÕu phiÕu ®¨ng ký mua cæ phÇn kh«ng ®−îc göi vÒ c«ng ty ®óng h¹n nh− th«ng b¸o th× cæ ®«ng cã liªn quan coi nh− ®· kh«ng nhËn quyÒn −u tiªn mua. Tr−êng hîp sè l−îng cæ phÇn dù ®Þnh ph¸t hµnh kh«ng ®−îc cæ ®«ng vµ ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn −u tiªn mua ®¨ng ký hÕt th× sè cæ phµn dù kiÕn ph¸t hµnh cßn l¹i sÏ do Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n lý. Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ ph©n phèi sè cæ phÇn ®ã cho cæ ®«ng cña c«ng ty hoÆc ng−êi kh¸c theo c¸ch thøc hîp lý víi ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi h¬n so víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· chµo b¸n cho c¸c cæ ®«ng, trõ tr−êng hîp §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn kh¸c hoÆc cæ phÇn ®−îc b¸n qua trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. C©u 115. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cña c«ng ty cæ phÇn ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 1 vµ ®iÓm a, b vµ d §iÒu 96 quy ®Þnh: 1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng gåm tÊt c¶ cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn. 2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Th«ng qua ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty; b) QuyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i ®−îc quyÒn chµo b¸n; quyÕt ®Þnh møc cæ tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn, trõ tr−êng hîp §iÒu lÖ c«ng ty cã quy ®Þnh kh¸c; 38
 39. d) QuyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc b¸n sè tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ ®−îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña c«ng ty nÕu §iÒu lÖ c«ng ty kh«ng quy ®Þnh mét tû lÖ kh¸c. C©u 116. QuyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 1, ®iÓm a, e, g kho¶n 2 §iÒu 108 quy ®Þnh: 1. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh, thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty; b) QuyÕt ®Þnh ph−¬ng ¸n ®Çu t− vµ dù ¸n ®Çu t− trong thÈm quyÒn vµ giíi h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy hoÆc §iÒu lÖ c«ng ty; g) QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr−êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ; th«ng qua h¬p ®ång mua, b¸n, vay, cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®−îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña c«ng ty hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty, trõ hîp ®ång vµ giao dÞch quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 3 §iÒu 120 cña LuËt nµy. C©u 117. ThÕ nµo lµ C«ng ty hợp danh? §iÒu 130 quy ®Þnh: 1. C«ng ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. C©u 118. Héi ®ång thµnh viªn c«ng ty hîp danh cã quyÒn h¹n g×? §iÓm a, ®, e, g Kho¶n 3 §iÒu 135 quy ®Þnh: 39
 40. 3. Héi ®ång thµnh viªn cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty. NÕu §iÒu lÖ c«ng ty kh«ng quy ®Þnh th× quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sau ®©y ph¶i ®−îc Ýt nhÊt ba phÇn t− tæng sè thµnh viªn hîp danh chÊp nhËn: a) Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn c«ng ty; b) QuyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t−; c) QuyÕt ®Þnh viÖc vay vµ huy ®éng vèn d−íi h×nh thøc kh¸c, cho vay víi gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, trõ tr−êng hîp §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh mét tû lÖ kh¸c cao h¬n; g) QuyÕt ®Þnh mua, b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, trõ tr−êng hîp §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh mét tû lÖ kh¸c cao h¬n; C©u 119. ThÕ nµo lµ Doanh nghiệp tư nhân? §iÒu 141 quy ®Þnh: 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. C©u 120. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp t− nh©n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 1 §iÒu 142 quy ®Þnh: 1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. C©u 121. Qu¶n lý doanh nghiÖp t− nh©n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 143 quy ®Þnh: 1. Chñ doanh nghiÖp t− nh©n cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, viÖc sö dông lîi nhuËn sau khi ®· nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Chñ doanh nghiÖp t− nh©n cã thÓ trùc tiÕp qu¶n lý hoÆc thuª ng−êi kh¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh. Tr−êng hîp thuª ng−êi kh¸c lµm 40
 41. Gi¸m ®èc qu¶n lý doanh nghiÖp th× Chñ doanh nghiÖp t− nh©n ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh vµ vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Chñ doanh nghiÖp t− nh©n lµ nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n hoÆc ng−êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan tr−íc träng tµi hoÆc toµ ¸n trong c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn doanh nghiÖp. 4. Chñ doanh nghiÖp t− nh©n lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. 41
 42. F.luËt ®Êt ®ai C©u 122. ThÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn nh−îng môc ®Ých sö dông ®Êt ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 37 quy ®Þnh: 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi tæ chøc; giao ®Êt ®èi víi c¬ së t«n gi¸o, giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi; cho thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi. 2. Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n; giao ®Êt ®èi víi céng ®ång d©n c−. 3. Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn cho thuª ®Êt thuéc quü ®Êt n«ng nghiÖp sö dông vµo môc ®Ých c«ng Ých cña x·, ph−êng, thÞ trÊn. 4. C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy kh«ng ®−îc uû quyÒn. C©u 123. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c− ®ang sö dông ®Êt ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 50 quy ®Þnh: 1. Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt æn ®Þnh, ®−îc Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn kh«ng cã tranh chÊp mµ cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê sau ®©y th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt: a) Nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®ai tr−íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1990 do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhµ n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, ChÝnh phñ C¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn nam ViÖt Nam vµ Nhµ n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; b) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cã tªn trong sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, sæ ®Þa chÝnh; c) GiÊy tê hîp ph¸p vÒ thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; giÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa g¾n liÒn víi ®Êt; d) GiÊy tê chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt, mua b¸n nhµ ë g¾n liÒn víi ®Êt ë tr−íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993, nay ®−îc Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn lµ ®Êt ®· sö dông tr−íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993; ®) GiÊy tê vÒ thanh lý, ho¸ gi¸ nhµ ë g¾n liÒn víi ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 42
 43. e) GiÊy tê do c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ng−íi sö dông ®Êt. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ trªn giÊy tê ®ã ghi tªn ng−êi kh¸c, kÌm theo giÊy tê vÒ viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã ch÷ ký cña c¸c bªn cã liªn quan, nh−ng ®Õn tr−íc ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ ch−a thùc hiÖn thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nay ®−îc Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn lµ ®Êt kh«ng cã tranh chÊp th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. 3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt cã hé khÈu th−êng tró t¹i ®Þa ph−¬ng vµ trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi khã kh¨n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, nay ®−îc Uû ban nh©n d©n x· n¬i cã ®Êt x¸c nhËn lµ ng−êi ®· sö dông ®Êt æn ®Þnh, kh«ng cã tranh chÊp th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. 4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy nh−ng ®Êt ®· ®−îc sö dông æn ®Þnh tõ tr−íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993, nay ®−îc Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn lµ ®Êt kh«ng cã tranh chÊp, phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®−îc xÐt duyÖt ®èi víi n¬i ®· cã quy ho¹ch sö dông ®Êt th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. 5. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc sö dông ®Êt theo b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n nh©n d©n, quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n cña c¬ quan thi hµnh ¸n, quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®· ®−îc thi hµnh th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sau khi thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy nh−ng ®Êt ®· ®−îc sö dông æn ®Þnh tõ tr−íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nay ®−îc Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn lµ ®Êt kh«ng cã tranh chÊp, phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®−îc xÐt duyÖt ®èi víi n¬i ®· cã quy ho¹ch sö dông ®Êt th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 7. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn tr−íc ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ ch−a ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; tr−êng hîp ch−a thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8. Céng ®ång d©n c− ®ang sö dông ®Êt cã c¸c c«ng tr×nh lµ ®×nh, ®Òn, am, tõ ®−êng, nhµ thê hä ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 43
 44. a) Cã ®¬n ®Ò nghÞ xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; b) §−îc Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt x¸c nhËn lµ ®Êt sö dông chung cho céng ®ång vµ kh«ng cã tranh chÊp. C©u 124. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp nh− thÕ nµo? Kho¶n 1, 3 vµ 4 §iÒu 48 quy ®Þnh: 1. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp cho ng−êi sö dông ®Êt theo mét mÉu thèng nhÊt trong c¶ n−íc ®èi víi mäi lo¹i ®Êt. Tr−êng hîp cã tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt th× tµi s¶n ®ã ®−îc ghi nhËn trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; chñ së h÷u tµi s¶n ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n. 3. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp theo tõng thöa ®Êt. Tr−êng hîp quyÒn sö dông ®Êt lµ tµi s¶n chung cña vî vµ chång th× giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ghi c¶ hä, tªn vî vµ hä, tªn chång. Tr−êng hîp thöa ®Êt cã nhiÒu c¸ nh©n, hé gia ®×nh, tæ chøc cïng sö dông th× GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp cho tõng c¸ nh©n, tõng hé gia ®×nh, tõng tæ chøc ®ång quyÒn sö dông. Tr−êng hîp thöa ®Êt thuéc quyÒn sö dông chung cña céng ®ång d©n c− th× GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp cho c¬ së t«n gi¸o vµ trao cho ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cao nhÊt cña c¬ quan t«n gi¸o ®ã. 4. Tr−êng hîp ng−êi sö dông ®Êt ®· ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt t¹i ®« thÞ th× kh«ng ph¶i ®æi giÊy chøng nhËn ®ã sang giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. Khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× ng−êi nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®ã ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. C©u 125. C¬ quan nµo cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt? §iÒu 52 quy ®Þnh: 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c−, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi mua nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ë. 44
 45. 3. C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®−îc uû quyÒn cho c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai cïng cÊp. C©u 126. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt trong giao dÞch b¶o ®¶m ®−îc x¸c ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 5 §iÒu 64 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 h−íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: a) Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt trong tr−êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc nhµ n−íc giao ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt th× ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng quy ®Þnh mµ kh«ng khÊu trõ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi thêi gian ®· sö dông b) Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi tr−êng hîp kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy th× do c¸c bªn tham gia giao dÞch b¶o ®¶m tho¶ thuËn. C©u 127. ViÖc chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ n−íc, chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn ®èi víi hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n khi ng−êi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn nh− thÕ nµo? Kho¶n 1 §iÒu 119 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 h−íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: 1.Hîp ®ång hoÆc giÊy tê khi ng−êi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ n−íc hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn theo quy ®Þnh sau: a) §èi víi tæ chøc, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc n−íc ngoµi, c¸ nh©n n−íc ngoµi th× ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ n−íc; b) §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n th× ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ n−íc hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt. C©u 128. ViÖc b¶o l·nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®−îc thùc hiÖn thÕ nµo? Kho¶n 1 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007“Quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ” quy ®Þnh: B¶o l·nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai ®−îc hiÓu lµ thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt cho ng−êi thø ba vay vèn theo quy ®Þnh cña Bé LuËt D©n sù (sau ®©y gäi chung lµ thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt). 45
 46. C©u 129. ViÖc ®¨ng ký thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tr−êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 2 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007 “Quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ” quy ®Þnh: a) Tr−êng hîp hå s¬ ®¨ng ký thÕ chÊp nép t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn th× V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ®ã cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký thÕ chÊp ngay trong ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ; nÕu nhËn hå s¬ sau ba (03) giê chiÒu th× thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký chËm nhÊt lµ ngµy lµm viÖc tiÕp theo. b) Tr−êng hîp hå s¬ ®¨ng ký thÕ chÊp nép t¹i Uû ban nh©n d©n x· th× c¸n bé ®Þa chÝnh x· (®−îc uû quyÒn cña V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn) cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, nÕu hå s¬ thÕ chÊp hîp lÖ th× lµm thñ tôc ®¨ng ký thÕ chÊp, ký x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu cña Uû ban nh©n d©n x· ngay trong ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, chËm nhÊt lµ ngµy lµm viÖc tiÕp theo. C©u 130. ViÖc ®¨ng ký thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tr−êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ch−a cã giÊy chøng nhËn nh−ng cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 LuËt §Êt ®ai ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 2 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007 “ Quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ” quy ®Þnh: ViÖc ®¨ng ký thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tr−êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ch−a cã giÊy chøng nhËn nh−ng cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 LuËt §Êt ®ai ®−îc thùc hiÖn t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ n¨m (05) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký thÕ chÊp. C©u 131. Thêi h¹n thèng nhÊt thùc hiÖn c¸c giao dÞch vÒ quyÒn sö dông ®Êt b»ng giÊy chøng nhËn quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 66 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007 “Quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ” quy ®Þnh: 1. KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2008, ng−êi sö dông ®Êt ph¶i cã giÊy chøng nhËn míi ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, cho thuª l¹i, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt, trõ tr−êng hîp cã quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 46
 47. 2. Tr−êng hîp tr−íc ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 ng−êi sö dông ®Êt ®· nép hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ ch−a ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn vµ ng−êi sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai th× vÉn ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, cho thuª l¹i, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt. C©u 132. ViÖc chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng kinh doanh nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 8 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh 17/2006/N§-CP vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP quy ®Þnh: a) §èi víi c¸c Thµnh phè, thÞ x·, c¸c khu ®« thÞ míi cña c¸c thµnh phè, thÞ x· hoÆc c¸c khu ®« thÞ míi ®−îc quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh thµnh phè, thÞ x·, kh«ng cho phÐp chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n d−íi h×nh thøc b¸n nÒn mµ ch−a x©y dùng nhµ ë. Chñ ®Çu t− ®−îc chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc kinh tÕ ®èi víi diÖn tÝch ®Êt ®· hoµn thµnh viÖc ®Çu t− x©y dùng ®ång bé h¹ tÇng theo dù ¸n ®−îc xÐt duyÖt hoÆc theo dù ¸n thµnh phÇn cña dù ¸n ®Çu t− ®· ®−îc xÐt duyÖt; tæ chøc kinh tÕ nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng néi dung x©y dùng vµ tiÕn ®é ghi trong dù ¸n ®ã. b) §èi víi c¸c khu vùc kh¸c, viÖc chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c dù ¸n ®Çu t− kinh doanh nhµ ë ®−îc thùc hiÖn nh− quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy, tr−êng hîp cã dù ¸n ®Çu t− x©y dùng ®ång bé h¹ tÇng khu d©n c− th× chñ ®Çu t− ph¶i hoµn thµnh ®óng víi néi dung dù ¸n ®· ®−îc xÐt duyÖt th× míi ®−îc chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt g¾n víi h¹ tÇng ®ã cho tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n. C©u 133. Thêi ®iÓm ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn (chuyÓn nh−îng, cho thuª, thÕ chÊp ) cña ng−êi sö dông ®Êt quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 98 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 h−íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: 1. Thêi ®iÓm ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn nh−îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho, quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®èi víi ®Êt do nhµ n−íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuª, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Tr−êng hîp ng−êi sö dông ®Êt kh«ng ®−îc phÐp chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh hoÆc kh«ng ®−îc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh th× chØ ®−îc thùc hiÖn 47
 48. c¸c quyÒn cu¶ ng−êi sö dông ®Êt kÓ tõ khi thùc hiÖn xong nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Tr−êng hîp ng−êi sö dông ®Êt ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh hoÆc cho ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh th× ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh ®ã; c) Tr−êng hîp ng−êi sö dông ®Êt ®−îc chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh hoÆc ®−îc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho phÕp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ký hîp ®ång thuª ®Êt. 2. Thêi ®iÓm ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, tÆng cho, quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp do nhµ n−íc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh tõ khi quyÕt ®Þnh giao ®Êt cã hiÖu lùc thi hµnh. 3. Thêi ®iÓm ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, tÆng cho, quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®èi víi ®Êt chuyÓn h×nh thøc thuª ®Êt sang h×nh thøc giao ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh tõ khi thùc hiÖn xong nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Thêi ®iÓm ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, tÆng cho, quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®èi víi tr−êng hîp ®−îc miÔn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®−îc x¸c ®Þnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, ký hîp ®ång thuª ®Êt. 5. Thêi ®iÓm ng−êi thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng kinh doanh nhµ ë ®Ó b¸n vµ cho thuª ®−îc chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh 17/2006/N§-CP ngµy 27/01/2006. 48
 49. G.luËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n C©u 134. ThÕ nµo lµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n? Kho¶n 2 §iÒu 4 quy ®Þnh: Kinh doanh bÊt ®éng s¶n lµ viÖc bá vèn ®Çu t− t¹o lËp, mua, nhËn chuyÓn nh−îng, thuª, thuª mua bÊt ®éng s¶n ®Ó b¸n, chuyÓn nh−îng, cho thuª, cho thuª l¹i, cho thuª mua nh»m môc ®Ých sinh lêi. C©u 135. Mua b¸n, chuyÓn nh−îng bÊt ®éng s¶n tr¶ chËm, tr¶ dÇn lµ g×? Kho¶n 7 §iÒu 4 quy ®Þnh: Mua b¸n, chuyÓn nh−îng bÊt ®éng s¶n tr¶ chËm, tr¶ dÇn lµ viÖc mua b¸n, chuyÓn nh−îng bÊt ®éng s¶n mµ bªn mua, bªn nhËn chuyÓn nh−îng ®−îc tr¶ chËm hoÆc tr¶ dÇn tiÒn mua, tiÒn chuyÓn nh−îng bÊt ®éng s¶n trong thêi h¹n tho¶ thuËn trong hîp ®ång. C©u 136. Mua b¸n nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng h×nh thµnh trong t−¬ng lai lµ g×? Kho¶n 8 §iÒu 4 quy ®Þnh: Mua b¸n nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng h×nh thµnh trong t−¬ng lai lµ viÖc mua b¸n nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng mµ t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång, nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®ã ch−a h×nh thµnh hoÆc ®ang h×nh thµnh theo hå s¬ dù ¸n, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ tiÕn ®é cô thÓ. C©u 137. Nh÷ng lo¹i bÊt ®éng s¶n nµo ®−îc ®−a vµo kinh doanh? Kho¶n 1 §iÒu 6 quy ®Þnh: 1. C¸c lo¹i bÊt ®éng s¶n ®−îc ®−a vµo kinh doanh bao gåm: a) C¸c lo¹i nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng; b) QuyÒn sö dông ®Êt ®−îc tham gia thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; c) C¸c lo¹i bÊt ®éng s¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C©u 138. §iÒu kiÖn ®èi víi bÊt ®éng s¶n ®−a vµo kinh doanh lµ g×? §iÒu 7 quy ®Þnh: 49
 50. 1. Nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®−a vµo kinh doanh ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Thuéc ®èi t−îng ®−îc phÐp kinh doanh; b) §èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng míi ph¶i b¶o ®¶m chÊt l−îng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng; ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®· qua sö dông th× yªu cÇu vÒ chÊt l−îng do c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång; c) Kh«ng cã tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u; d) Kh«ng bÞ kª biªn ®Ó thi hµnh ¸n hoÆc ®Ó chÊp hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn; ®) Kh«ng n»m trong khu vùc cÊm x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng; e) Cã hå s¬ bao gåm giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng vµ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc giÊy tê hîp ph¸p chøng minh quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®· cã s½n; giÊy phÐp x©y dùng hoÆc hå s¬ dù ¸n vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®−îc phª duyÖt ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh ®ang x©y dùng; thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, hå s¬ hoµn c«ng vµ biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao ®−a vµo sö dông ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n khu ®« thÞ míi, dù ¸n khu nhµ ë, dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp ch−a cã giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông; hå s¬ dù ¸n, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ tiÕn ®é x©y dùng nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®−îc phª duyÖt ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng h×nh thµnh trong t−¬ng lai. 2. QuyÒn sö dông ®Êt ®−a vµo kinh doanh ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Thuéc ®èi t−îng ®−îc phÐp kinh doanh; b) Cã giÊy tê hîp ph¸p chøng minh quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Kh«ng cã tranh chÊp; d) Trong thêi h¹n sö dông ®Êt; ®) Kh«ng bÞ kª biªn ®Ó thi hµnh ¸n hoÆc ®Ó chÊp hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn; e) Tr−êng hîp chuyÓn nh−îng, cho thuª quyÒn sö dông ®Êt thuéc dù ¸n khu ®« thÞ míi, dù ¸n khu nhµ ë, dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp th× ph¶i cã c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng t−¬ng øng víi néi dung vµ tiÕn ®é cña dù ¸n ®· ®−îc phª duyÖt. C©u 139. §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n lµ g×? §iÒu 8 quy ®Þnh: 50
 51. 1. Tæ chøc, c¸ nh©n khi kinh doanh bÊt ®éng s¶n ph¶i thµnh lËp doanh nghiÖp hoÆc hîp t¸c x·, ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh vµ ®¨ng ký kinh doanh bÊt ®éng s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi kinh doanh dÞch vô bÊt ®éng s¶n ph¶i thµnh lËp doanh nghiÖp hoÆc hîp t¸c x·, ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô bÊt ®éng s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ tr−ßng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. Tæ chøc, c¸ nh©n khi kinh doanh dÞch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n ph¶i cã Ýt nhÊt mét ng−êi cã chøng chØ m«i giíi bÊt ®éng s¶n; khi kinh doanh dÞch vô ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n ph¶i cã Ýt nhÊt hai ng−êi cã chøng chØ ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n; khi kinh doanh dÞch vô sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n ph¶i cã Ýt nhÊt hai ng−êi cã chøng chØ m«i giíi bÊt ®éng s¶n, nÕu cã dÞch vô ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n th× ph¶i cã Ýt nhÊt hai ng−êi cã chøng chØ ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. 3. C¸ nh©n kinh doanh dÞch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n ®éc lËp ph¶i ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cã chøng chØ m«i giíi bÊt ®éng s¶n. C©u 140. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc ®−îc kinh doanh bÊt ®éng s¶n trong ph¹m vi nµo? Kho¶n 1 §iÒu 9 quy ®Þnh: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc ®−îc kinh doanh bÊt ®éng s¶n trong ph¹m vi sau ®©y: a) §Çu t− t¹o lËp nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó b¸n, cho thuª, cho thuª mua; b) Mua nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó b¸n, cho thuª, cho thuª mua; c) Thuª nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó cho thuª l¹i; d) §Çu t− c¶i t¹o ®Êt vµ ®Çu t− c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng trªn ®Êt ®Ó cho thuª ®Êt ®· cã h¹ tÇng ; ®) NhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt, ®Çu t− c«ng tr×nh h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh−îng, cho thuª; thuª quyÒn sö dông ®Êt ®· cã h¹ tÇng ®Ó cho thuª l¹i. C©u 141. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc ®−îc kinh doanh dÞch vô bÊt ®éng s¶n trong ph¹m vi nµo? Kho¶n 2 §iÒu 9 quy ®Þnh: 2. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc ®−îc kinh doanh dÞch vô bÊt ®éng s¶n trong ph¹m vi sau ®©y: a) DÞch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n; b) DÞch vô ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n; c) DÞch vô sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n; 51
 52. d) DÞch vô t− vÊn bÊt ®éng s¶n; ®) DÞch vô ®Êu gi¸ bÊt ®éng s¶n; e) DÞch vô qu¶ng c¸o bÊt ®éng s¶n; g) DÞch vô qu¶n lý bÊt ®éng s¶n. 52
 53. h. mét sè luËt kh¸c C©u 142. Tr−êng hîp nµo ng−êi së h÷u nhµ ë ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn? Kho¶n 1 §iÒu 9 LuËt Nhµ ë quy ®Þnh: 1. Chñ së h÷u nhµ ë lµ tæ chøc, c¸ nh©n t¹o lËp hîp ph¸p nhµ ë; tr−êng hîp chñ së h÷u nhµ ë cã yªu cÇu th× c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë cho hä. C©u 143. §iÒu kiÖn thÕ chÊp nhµ ë ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 114 LuËt Nhµ ë quy ®Þnh: Chñ së h÷u nhµ ë ®−îc thÕ chÊp nhµ ë ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu nghÜa vô nÕu gi¸ trÞ cña nhµ ë ®ã lín h¬n tæng gi¸ trÞ c¸c nghÜa vô nh−ng chØ ®−îc thÕ chÊp t¹i mét tæ chøc tÝn dông. C©u 144. Khi thÕ chÊp nhµ ë thuéc së h÷u chung ph¶i theo quy ®Þnh g×? §iÒu 115 LuËt Nhµ ë quy ®Þnh: ViÖc thÕ chÊp nhµ ë thuéc së h÷u chung ph¶i ®−îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¸c chñ së h÷u nhµ ë thuéc së h÷u chung. C¸c chñ së h÷u nhµ ë thuéc së h÷u chung cã tr¸ch nhiÖm liªn ®íi trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña bªn thÕ chÊp nhµ ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù. C©u 145. ThÕ chÊp nhµ ë ®ang cho thuª ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 116 LuËt Nhµ ë quy ®Þnh: Chñ së h÷u nhµ ë cã quyÒn thÕ chÊp nhµ ë ®ang cho thuª nh−ng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª nhµ biÕt viÖc thÕ chÊp. Bªn thuª nhµ ë ®−îc tiÕp tôc thuª ®Õn hÕt h¹n hîp ®ång thuª nhµ ë. Trong tr−êng hîp nhµ ë ®ang thuª bÞ ph¸t m·i ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô cña bªn thÕ chÊp nhµ ë th× bªn thuª nhµ ë ®−îc tiÕp tôc thuª ®Õn hÕt h¹n hîp ®ång, trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c. C©u 146. N¬i c− tró cña c«ng d©n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 12 LuËt C− tró quy ®Þnh: 1. N¬i c− tró cña c«ng d©n lµ chç ë hîp ph¸p mµ ng−êi ®ã th−êng xuyªn sinh sèng. N¬i c− tró cña c«ng d©n lµ n¬i th−êng tró hoÆc n¬i t¹m tró. Chç ë hîp ph¸p lµ nhµ ë, ph−¬ng tiÖn hoÆc nhµ kh¸c mµ c«ng d©n sö dông ®Ó c− tró. Chç ë hîp ph¸p cã thÓ thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n hoÆc ®−îc c¬ 53
 54. quan, tæ chøc, c¸ nh©n cho thuª, cho m−în, cho ë nhê theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. N¬i th−êng tró lµ n¬i c«ng d©n sinh sèng th−êng xuyªn, æn ®Þnh, kh«ng cã thêi h¹n t¹i mét chç ë nhÊt ®Þnh vµ ®· ®¨ng ký th−êng tró. N¬i t¹m tró lµ n¬i c«ng d©n sinh sèng ngoµi n¬i ®¨ng ký th−êng tró vµ ®· ®¨ng ký t¹m tró. 2. Tr−êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc n¬i c− tró cña c«ng d©n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× n¬i c− tró cña c«ng d©n lµ n¬i ng−êi ®ã ®ang sinh sèng. C©u 147. ViÖc ký, ®iÓm chØ trong v¨n b¶n c«ng chøng ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? Kho¶n 1 §iÒu 41 LuËt C«ng chøng quy ®Þnh: Ng−êi yªu cÇu c«ng chøng, ng−êi lµm chøng ph¶i ký vµo v¨n b¶n c«ng chøng tr−íc mÆt c«ng chøng viªn. Trong tr−êng hîp ng−êi cã thÈm quyÒn giao kÕt hîp ®ång cña tæ chøc tÝn dông, doanh nghiÖp kh¸c ®· ®¨ng ký ch÷ ký mÉu t¹i tæ chøc hµnh nghÒ c«ng chøng th× ng−êi ®ã cã thÓ ký tr−íc vµo hîp ®ång; c«ng chøng viªn ph¶i ®èi chiÕu ch÷ ký cña hä trong hîp ®ång víi ch÷ ký mÉu tr−íc khi thùc hiÖn viÖc c«ng chøng. C©u 148. C«ng chøng hîp ®ång thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? §iÒu 47 LuËt C«ng chøng quy ®Þnh: 1. C«ng chøng viªn cña tæ chøc hµnh nghÒ c«ng chøng thùc hiÖn c«ng chøng hîp ®ång thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n trong ph¹m vi TØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng n¬i cã bÊt ®éng s¶n, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. NhiÒu bÊt ®éng s¶n thuéc c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng kh¸c nhau cïng ®−îc thÕ chÊp ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn mét nghÜa vô th× viÖc c«ng chøng hîp ®ång thÕ chÊp ®ã do c«ng chøng viªn cña tæ chøc hµnh nghÒ c«ng chøng cã trô së ®Æt t¹i TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i cã mét trong sè bÊt ®éng s¶n thùc hiÖn. 3. Mét bÊt ®éng s¶n ®· ®−îc thÕ chÊp ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn mét nghÜa vô vµ hîp ®ång thÕ chÊp ®· ®−îc c«ng chøng mµ sau ®ã ®−îc tiÕp tôc thÕ chÊp ®Ó b¶o ®¶m cho mét nghÜa vô kh¸c trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp th× c¸c hîp ®ång thÕ chÊp tiÕp theo ph¶i do c«ng chøng viªn ®· c«ng chøng hîp ®ång thÕ chÊp lÇn ®Çu thùc hiÖn c«ng chøng. Tr−êng hîp c«ng chøng viªn c«ng chøng hîp ®ång thÕ chÊp lÇn ®Çu chuyÓn sang tæ chøc hµnh nghÒ c«ng chøng kh¸c, kh«ng cßn hµnh nghÒ c«ng chøng hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc c«ng chøng th× 54
 55. c«ng chøng viªn thuéc tæ chøc hµnh nghÒ c«ng chøng ®ang l−u tr÷ hîp ®ång thÕ chÊp c«ng chøng hîp ®ång ®ã. C©u 149. Khi doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, c¸c kho¶n nî ch−a ®Õn h¹n ®−îc xö lý thÕ nµo? §iÒu 34 LuËt Ph¸ s¶n quy ®Þnh: Tr−êng hîp ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh më thñ tôc thanh lý ®èi víi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· th× c¸c kho¶n nî ch−a ®Õn h¹n vµo thêi ®iÓm më thñ tôc thanh lý ®−îc xö lý nh− c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, nh−ng kh«ng ®−îc tÝnh l·i ®èi víi thêi gian ch−a ®Õn h¹n. C©u 150. Khi doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, c¸c kho¶n nî ®−îc b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè xö lý thÕ nµo? §iÒu 35 LuËt Ph¸ s¶n quy ®Þnh: Tr−êng hîp ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh më thñ tôc thanh lý ®èi víi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· th× c¸c kho¶n nî ®−îc b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇm cè ®−îc x¸c lËp tr−íc khi Toµ ¸n thô lý ®¬n yªu cÇu më thñ tôc ph¸ s¶n ®−îc −u tiªn thanh to¸n b»ng tµi s¶n ®ã; nÕu gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè kh«ng ®ñ thanh to¸n sè nî th× phÇn nî cßn l¹i sÏ ®−îc thanh to¸n trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x·; nÕu gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè lín h¬n sè nî th× phÇn chªnh lÖch ®−îc nhËp vµo gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x·. C©u 151. Khi më thñ tôc ph¸ s¶n, Ng©n hµng cho vay ph¶i göi giÊy ®ßi nî cho Toµ ¸n vµo thêi ®iÓm nµo? §iÒu 51 LuËt Ph¸ s¶n quy ®Þnh: 1. Trong thêi h¹n s¸u m−¬i ngµy, kÓ tõ ngµy cuèi cïng ®¨ng b¸o vÒ quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n më thñ tôc ph¸ s¶n, c¸c chñ nî ph¶i göi giÊy ®ßi nî cho Toµ ¸n, trong ®ã nªu cô thÓ c¸c kho¶n nî, sè nî ®Õn h¹n vµ ch−a ®Õn h¹n, sè nî cã b¶o ®¶m vµ kh«ng cã b¶o ®¶m mµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ph¶i tr¶. KÌm theo giÊy ®ßi nî lµ c¸c tµi liÖu chøng minh vÒ c¸c kho¶n nî ®ã. HÕt thêi h¹n nµy c¸c chñ nî kh«ng göi giÊy ®ßi nî ®Õn Toµ ¸n th× ®−îc coi lµ tõ bá quyÒn ®ßi nî. 2. Trong tr−êng hîp cã sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc cã trë ng¹i kh¸ch quan th× thêi gian cã sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc cã trë ng¹i kh¸ch quan kh«ng tÝnh vµo thêi h¹n s¸u m−¬i ngµy quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. C©u 152.ThÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh, chøng thùc ch÷ ký ®−îc quy ®Þnh thÕ nµo? 55
 56. Kho¶n 1, 2 vµ 4 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 79/2007/N§-CP ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2007 “vÒ cÊp b¶n sao tõ sæ gèc, chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh, chøng thùc ch÷ ký ” quy ®Þnh: 1. Phßng T− ph¸p huyÖn, quËn, thÞ x·, Thµnh phè thuéc TØnh (sau ®©y gäi lµ Phßng T− ph¸p cÊp huyÖn) cã thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm: a) Chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh c¸c giÊy tê, v¨n b¶n b»ng tiÕng n−íc ngoµi; b) Chøng thùc ch÷ ký cña ng−êi dÞch trong c¸c giÊy tê, v¨n b¶n tõ tiÕng n−íc ngoµi sang tiÕng ViÖt hoÆc tõ tiÕng ViÖt sang tiÕng n−íc ngoµi; chøng thùc ch÷ ký trong c¸c giÊy tê, v¨n b¶n b»ng tiÕng n−íc ngoµi. Tr−ëng phßng, Phã Tr−ëng phßng T− ph¸p cÊp huyÖn thùc hiÖn chøng thùc c¸c viÖc theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy vµ ®ãng dÊu cña Phßng T− ph¸p. 2. Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi lµ Uû ban nh©n d©n cÊp x·) cã thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm: a) Chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh c¸c giÊy tê, v¨n b¶n b»ng tiÕng ViÖt; b) Chøng thùc ch÷ ký trong c¸c giÊy tê, v¨n b¶n b»ng tiÕng ViÖt; Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x· thùc hiÖn chøng thùc c¸c viÖc theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu nµy vµ ®ãng dÊu cña Uû ban nh©n d©n x·. 4. ThÈm quyÒn chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh, ch÷ ký quy ®Þnh t¹i ®iÒu nµy kh«ng phô thuéc vµo n¬i c− tró cña ng−êi yªu cÇu chøng thùc. C©u 153. ThÕ nµo lµ “b¶n sao”? Kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 79/2007/N§-CP ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2007 “vÒ cÊp b¶n sao tõ sæ gèc, chøng thùc b¶n sao tõ b¶n chÝnh, chøng thùc ch÷ ký ” quy ®Þnh: “B¶n sao” lµ b¶n chôp, b¶n in, b¶n ®¸nh m¸y, b¶n ®¸nh m¸y vi tÝnh hoÆc b¶n viÕt tay cã néi dung ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh− sæ gèc hoÆc b¶n chÝnh. 56
 57. PhÇn II Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ QuyÕt ®Þnh sè 1300/Q§-H§QT-TDHO (Ban hµnh ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007) C©u 154: Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña QuyÕt ®Þnh sè 1300/Q§-H§QT-TDHo ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007 cña H§QT - NHNo ViÖt Nam lµ g×? Tr¶ lêi: Theo §iÒu 1 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1300/Q§- H§QT-TDHo th×: “C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay t¹i Quy ®Þnh nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi Së giao dÞch, c¸c Chi nh¸nh, C«ng ty cã ho¹t ®éng cho vay, b¶o l·nh vµ c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông kh¸c trong hÖ thèng NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ kh¸ch hµng vay vèn”. C©u 155: ThÕ nµo lµ vËt chÝnh, vËt phô? Tr¶ lêi: Kho¶n 9 §iÒu 3 quy ®Þnh: - VËt chÝnh lµ vËt ®éc lËp, cã thÓ khai th¸c c«ng dông theo tÝnh n¨ng. - VËt phô lµ vËt trùc tiÕp phôc vô cho viÖc khai th¸c c«ng dông cña vËt chÝnh, lµ mét bé phËn cña vËt chÝnh, nh−ng cã thÓ t¸ch rêi vËt chÝnh. Khi thùc hiÖn nghÜa vô chuyÓn giao vËt chÝnh, th× ph¶i chuyÓn giao c¶ vËt phô, trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c. ThÝ dô: Trong mét c¨n hé gia ®×nh ®· hoµn thiÖn: C¨n hé lµ vËt chÝnh, c¸c ®å dïng néi thÊt lµ vËt phô. Khi chuyÓn nh−îng c¨n hé th× ®ång thêi chuyÓn giao c¶ néi thÊt, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c. C©u 156: Trong tr−êng hîp nµo th× Ng©n hµng ®−îc coi lµ bªn nhËn b¶o ®¶m ngay t×nh? Tr¶ lêi: Kho¶n 12 §iÒu 3 quy ®Þnh: “Bên nhận bảo đảm ngay tình là bên nhận bảo đảm trong trường hợp không biết và không thể biết về việc bên bảo đảm không có quyền dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”. ThÝ dô 1: ¤ng A uû quyÒn cho ¤ng B tr«ng nom v−ên c©y l©u n¨m thuéc quyÒn së h÷u cña «ng A; Ph¹m vi uû quyÒn: Tr«ng coi, ch¨m sãc vµ h−ëng 1/3 hoa lîi hµng n¨m; Thêi h¹n uû quyÒn: 02 n¨m. 57
 58. Tuy nhiªn «ng B kh«ng tr¶ 2/3 hoa lîi cho ¤ng A vµ thùc tÕ ®· chiÕm h÷u 03 n¨m. Nh− vËy ¤ng B ®· chiÕm h÷u kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt (01 n¨m vµ toµn bé sè hoa lîi ph¶i tr¶ cho «ng A). ThÝ dô 2: ChÞ B nhÆt ®−îc sîi d©y chuyÒn vµng 02 l−îng; Theo §iÒu 187 - Bé LuËt D©n sù - nÕu chÞ B kh«ng biÕt ai lµ chñ së h÷u th× ph¶i th«ng b¸o hoÆc nép cho UBND x·, ph−êng, c¬ quan c«ng an c¬ së gÇn nhÊt. ViÖc chiÕm h÷u cña chÞ B tõ lóc nhÆt ®−îc ®Õn khi tr¶ (nÕu biÕt chñ) hoÆc khi giao nép (nÕu ch−a biÕt chñ) lµ chiÕm h÷u cã c¨n cø ph¸p luËt. Nh−ng chÞ B kh«ng th«ng b¸o/ kh«ng nép mµ ®−a cho mÑ gi÷ .Nh− vËy chÞ B ®· chiÕm h÷u kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt. Bµ mÑ chÞ B ®em cÇm cè vay NHNo. Trong tr−êng hîp nµy NHNo lµ bªn nhËn b¶o ®¶m ngay t×nh. C©u 157: ThÕ nµo lµ nghÜa vô trong t−¬ng lai? Tr¶ lêi: Kho¶n 14 §iÒu 3 quy ®Þnh: “Nghĩa vụ trong tương lai là nghĩa vụ dân sự mà giao dịch dân sự làm phát sinh nghĩa vụ đó được xác lập sau khi giao dịch bảo đảm được giao kết”. ThÝ dô 1: NHNo vµ kh¸ch hµng ký Hîp ®ång tÝn dông n¨m 2007 nh−ng quý I n¨m 2008 míi gi¶i ng©n. Nh− vËy nghÜa vô tr¶ nî chØ ph¸t sinh sau khi kh¸ch hµng ®· nhËn nî. ThÝ dô 2: NHNo vµ kh¸ch hµng ký Hîp ®ång thÕ chÊp b»ng tµi s¶n h×nh thµnh trong t−¬ng lai. NghÜa vô vÒ tµi s¶n chØ ph¸t sinh khi tµi s¶n ®· hoµn thiÖn, thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña kh¸ch hµng vay vµ ®−îc ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m. C©u 158: ThÕ nµo lµ nghÜa vô cã ®iÒu kiÖn? Tr¶ lêi: NghÜa vô cã ®iÒu kiÖn lµ nghÜa vô mµ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®ã ®−îc b¶o ®¶m b»ng mét hoÆc nhiÒu giao dÞch b¶o ®¶m. ThÝ dô: NHNo cho kh¸ch hµng vay 100 triÖu ®ång víi ®iÒu kiÖn ph¶i cÇm cè/thÕ chÊp/b¶o l·nh toµn bé hay mét phÇn cho nghÜa vô tr¶ nî (100 triÖu ®ång). C©u 159: ThÕ nµo lµ tµi s¶n h×nh thµnh trong t−¬ng lai? Tr¶ lêi: Kho¶n 2 §iÒu 4 quy ®Þnh: 58
 59. “Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm cả tài sản đã được hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm mới thuộc sở hữu của bên bảo đảm”. ThÝ dô 1: NHNo cho Doanh nghiÖp vay ®Ó ®Çu t− dù ¸n thuû ®iÖn vµ chÊp nhËn cho Doanh nghiÖp thÕ chÊp b»ng chÝnh nhµ m¸y thuû ®iÖn khi ®· hoµn thiÖn vµ nghiÖm thu, thuéc quyÒn së h÷u/ qu¶n lý sö dông cña Doanh nghiÖp. Nh− vËy toµn bé nhµ m¸y chØ cã vµ trë thµnh tµi s¶n b¶o ®¶m khi ®· hoµn thµnh ®−îc nghiÖm thu ®−a vµo sö dông, ®−îc ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m. ThÝ dô 2: NHNo cho doanh nghiÖp A vay vµ chÊp nhËn cho doanh nghiÖp ®−îc thÕ chÊp b»ng hµng ho¸, vËt t− mua cña Doanh nghiÖp B. Khi giao kÕt hîp ®ång b¶o ®¶m th× hµng ho¸ ch−a cã trong kho, nh−ng ®· cã hîp ®ång mua, b¸n; Hµng ho¸, vËt t− ®ã chØ cã vµ thuéc quyÒn cña bªn b¶o ®¶m khi ®· nhËp kho, h¹ch to¸n sæ s¸ch. C©u 160: Trong tr−êng hîp nµo ng−êi sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy chøng nhËn QuyÒn sö dông ®Êt nh−ng vÉn ®−îc thÕ chÊp vay vèn ng©n hµng? Tr¶ lêi: TiÕt a §iÓm 4.1 Kho¶n 4 §iÒu 4 quy ®Þnh: “Tr−êng hîp tr−íc ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 ng−êi sö dông ®Êt ®· nép hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ ch−a ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn vµ ng−êi sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai th× vÉn ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, cho thuª l¹i, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt”. ThÝ dô 1: ¤ng A ®· nép hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ®· x¸c nhËn lµ ®ñ vµ hîp lÖ nh−ng do c¸c nguyªn nh©n: + Ch−a hoµn thiÖn thñ tôc cÊp cho «ng A; + ¤ng A ch−a hoµn thµnh nghÜa vô tµi chÝnh/kh«ng ®−îc phÐp chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh/ kh«ng ®−îc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh nªn ¤ng A ch−a ®−îc nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. ¤ng A chøng minh ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµ ®óng th× sÏ ®−îc NHNo xem xÐt ®Ó nhËn b¶o ®¶m. ThÝ dô 2: ¤ng B ®ang sö dông ®Êt æn ®Þnh, ®−îc UBND x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn kh«ng cã tranh chÊp, cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê sau: + Nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt tr−íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 do c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cña Nhµ n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, 59
 60. ChÝnh phñ C¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ MiÒn Nam ViÖt Nam, Nhµ n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cÊp; + GiÊy chøng nhËn QuyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cã tªn trong sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, sæ ®Þa chÝnh; + GiÊy tê hîp ph¸p vÒ thõa kÕ, tÆng cho QuyÒn sö dông ®Êt hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; giÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa: + vv (theo ®iÓm d, ®, e kho¶n 1; kho¶n 2; kho¶n 5 §iÒu 50 LuËt §Êt ®ai). C¶ 02 tr−êng hîp trªn, ¤ng A vµ ¤ng B ®Òu ®−îc thÕ chÊp QuyÒn sö dông ®Êt. C©u 161: Thêi ®iÓm nµo ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn thÕ chÊp, chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng? Tr¶ lêi: Theo §iÒu 98 NghÞ ®Þnh 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 th× thêi ®iÓm ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt quy ®Þnh nh− sau: 1. §èi víi ®Êt giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt: + Tr−êng hîp kh«ng ®−îc phÐp chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh/kh«ng ®−îc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh th× chØ ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn khi ®· thùc hiÖn xong nghÜa vô tµi chÝnh; + Tr−êng hîp ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh/®−îc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh th× ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh ®ã; + Tr−êng hîp ®−îc phÐp chËm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh/®−îc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ký hîp ®ång thuª ®Êt. 2. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp do nhµ n−íc giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt: Ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn kÓ tõ khi quyÕt ®Þnh giao ®Êt cã hiÖu lùc thi hµnh. 3. §èi víi ®Êt chuyÓn tõ h×nh thøc thuª ®Êt sang h×nh thøc giao ®Êt: Ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn tõ khi thùc hiÖn xong nghÜa vô tµi chÝnh. 4. §èi víi ®Êt ®−îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh: ng−êi sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn c¸c quyÒn tõ khi cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, ký hîp ®ång thuª ®Êt. 5. §èi víi ®Êt trong thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− x©y dùng kinh doanh nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª: 5.1. §èi víi c¸c thµnh phè, thÞ x·, c¸c khu ®« thÞ míi, chñ ®Çu t− ®−îc chuyÓn nh−îng QuyÒn sö dông ®Êt cho Tæ chøc kinh tÕ ®èi víi diÖn tÝch ®Êt ®· 60