Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường chứng khoán (Phần 4) - Bùi Ngọc Toản

pdf 25 trang ngocly 24/05/2021 430
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường chứng khoán (Phần 4) - Bùi Ngọc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thi_truong_tai_chinh_chuong_4_thi_truong_chung_kho.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường chứng khoán (Phần 4) - Bùi Ngọc Toản

 1. Định nghĩa Sở giao dịch chứng khốn là nơi gặp gỡ của những nhà mơi giới chứng khốn để thương lượng đấu giá mua bán chứng khốn. Là cơ quan phục vụ cho hoạt động giao dịch mua bán chứng khốn. Là nơi tập trung các giao dịch chứng khốn Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM cĩ tổ chức tuân theo những luật nhất định. Email: buitoan.hui@gmail.com Website: Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 2 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản SỞ GIAO DỊCH CK & CÁC TỔ CHỨC LIÊN HỆ ĐẶC ĐiỂM CỦASỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN  SGDCK khơng tham gia mua bán chứng khốn TRUNG TÂM LƯU KÝ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH  SGDCK chỉ cho thuê địa điểm để người mơi giới VÀ THANH TOÁN CK SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN mua và bán chứng khốn và đưa ra danh sách các loại chứng khốn được mua bán trên thị trường  SGDCK chỉ cĩ những nhà mơi giới C TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TH.MAI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  SGDCK khơng kiểm sốt việc mua bán chứng khốn  SGDCK khơng ấn định giá cổ phiếu, khơng can thiệp vào quá trình hình thành thị giá của cổ phiếu, NGƯỜI CÁC CÁC CHÍNH CÔNG QUỸ  SGDCK thiết lập các thể lệ, chính sách phù hợp ĐẦU TỔ TỔ CÁC PHỦ & CHÚNG ĐẦU CHÍNH với luật chứng khốn và thị trường TƯ CHỨC CHỨC DOANH ĐẦU TƯ QUYỀN NƯỚC TÀI XÃ NGHIỆP TƯ ĐỊA NGOÀI CHÍNH HỘI PHƯƠNG Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 3 4 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 2. VAI TRỊ CỦASỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN  SGDCK là nơi giao dịch mua bán chứng khốn được thuận tiện, dễ dàng hợp pháp. Sở giao dịch chứng khốn được tổ chức  SGDCK được tổ chức tốt sẽ thúc đẩy việc thu hút và tập dưới hình thức một “Câu lạc bộ nhỏ” hay trung các nguồn vốn lớn phục vụ cho việc đầu tư được tổ chức theo chế độ hội viên  Thị trường chứng khốn quốc gia hoạt động cĩ hiệu quả thì phải đảm bảo được tính an tồn, cơng bằng cho các Sở giao dịch chứng khốn được tổ chức nhà đầu tư dưới hình thức một cơng ty cổ phần  SGDCK là nơi cung cấp thơng tin kịp thời về chỉ số giá Sở giao dịch chứng khốn được tổ chức chứng khốn, diễn biến cung cầu chứng khốn, các chính sách tín dụng, lãi suất của nhà nước, . dưới hình thức một cơng ty cổ phần  Sự xuất hiện và phát triển của SGDCK là một tất yếu nhưng cĩ sự tham gia quản lý và điều khách quan hành của nhà nước Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 5 6 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN SGDCK được tổ chức dưới hình thức một SGDCK được tổ chức dưới hình thức một “Câu lạc bộ nhỏ” hay được tổ chức theo “Câu lạc bộ nhỏ” hay được tổ chức theo chế độ hội viên: chế độ hội viên:  Đây là hình thức cĩ tính tự phát và phổ biến ở thời  Các thành viên của SGDCK bầu ra một hội đồng kỳ đầu mới xuất hiện thị trường chứng khốn tập quản trị để quản lý SGDCK và hội đồng quản trị bầu trung ra ban điều hành  Các cơng ty mơi giới chứng khốn là các thành viên của SGDCK tự tổ chức và quản lý theo luật pháp khơng cĩ sự can thiệp của Nhà nước và khơng nộp thuế cho Nhà nước. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 7 8 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 3. CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN SGDCK được tổ chức dưới hình thức một cơng ty cổ SGDCK được tổ chức dưới hình thức một cơng ty cổ phần: phần:  Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay,  Các cơng ty thành viên bầu ra hội đồng quản trị, hội  Cổ đơng là các cơng ty thành viên, hoạt động theo đồng quản trị bầu ra ban điều hành SGDCK luật cơng ty cổ phần, cĩ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và chịu sự giám sát của Uỷ Ban Chứng Khốn quốc gia - là cơ quan quản lý của Nhà nước về chứng khốn và thị trường chứng khốn Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 9 10 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN SGDCK được tổ chức dưới hình thức một cơng ty cổ SGDCK được tổ chức dưới hình thức một cơng ty cổ phần: phần nhưng cĩ sự tham gia quản lý và điều hành Theo hình thức này thì SGDCK cũng là một tổ chức kinh của nhà nước: doanh.  Đây là hình thức phổ biến ở phần lớn các nước  Nguồn thu của SGDCK gồm: Châu Á. o Phí thành viên thu hàng năm  Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành cũng tương tự o Phí mua chỗ ngồi tại sàn giao dịch như hình thức trên, nhưng trong thành phần hội o Phí giao dịch thu theo trị giá chứng khốn mua, bán đồng quản trị cĩ một số thành viên do UBCK quốc o Phí thuê mướn trang thiết bị gia đưa vào, giám đốc điều hành SGDCK do UBCK  Nguồn chi gồm: quốc gia bổ nhiệm. o Chi cho bộ máy quản lý o Chi trang thiết bị kỹ thuật  Hình thức này phù hợp với những nước mà SGDCK o Nộp thuế mới thành lập. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 11 12 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 4. THÀNH VIÊN CỦASỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH VIÊN CỦASỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN Thành viên của SGDCK là các cơng ty mơi Thành viên của SGDCK là các cơng ty mơi giới hay cịn gọi là cơng ty chứng khốn. Để giới hay cịn gọi là cơng ty chứng khốn. Để trở thành thành viên của SGDCK, các cơng ty trở thành thành viên của SGDCK, các cơng ty phải đảm bảo những điều kiện sau: phải đảm bảo những điều kiện sau:  Được cơ quan cĩ thẩm quyền của nhà nước Cĩ những chuyên gia kinh tế, pháp lý đã cấp giấy phép hoạt động và được SGDCK được đào tạo về phân tích và kinh doanh chấp nhận. chứng khốn  Cĩ vốn tối thiểu theo qui định Cơ sở vật chất kỹ thuật: cơng ty xin làm thành viên phải cĩ địa điểm và trang thiết bị điện tử cần thiết cho quá trình nhận lệnh, xác nhận kết quả giao dịch và hệ thống bảng điện tử. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 13 14 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THÀNH VIÊN CỦASỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀUHÀNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN Thành viên của SGDCK là các cơng ty mơi Hội đồng quản trị và ban điều hành của SGDCK quản giới hay cịn gọi là cơng ty chứng khốn. Để lý và điều hành SGDCK. trở thành thành viên của SGDCK, các cơng ty phải đảm bảo những điều kiện sau: Hội đồng quản trị cĩ quyền quyết định những thành viên nào được phép tham gia buơn bán tại SGDCK, Một cơng ty cĩ thể là thành viên của hai hay những loại chứng khốn nào đạt tiêu chuẩn niêm yết nhiều SGDCK, nhưng khi đã là thành viên tại phịng giao dịch, cĩ quyền đình chỉ niêm yết hoặc của một SGDCK thì khơng được là thành hủy bỏ một loại chứng khốn, cĩ quyền kiểm tra và viên của thị trường chứng khốn phi tập xử phạt các thành viên SGDCK các thành viên cĩ trung và ngược lại hành vi vi phạm Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 15 16 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 5. GIÁMSÁT CHỨNG KHỐN NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢNVỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SGDCK SGDCK cĩ một bộ phận chuyên theo dõi, Nguyên tắc trung gian giám sát các hoạt động giao dịch mua bán Nguyên tắc đấu giá chứng khốn để ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong SGDCK, đảm bảo cho các giao Nguyên tắc cơng khai thơng tin dịch cơng bằng, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận giám sát: kiểm tra, theo dõi và ngăn chặn các hành vi vi phạm như gây nhiễu giá, giao dịch cĩ dàn xếp trước. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 17 18 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN KHỐN  Lệnh cơ bản (3 loại)  Lệnh cơ bản (3 loại):  Các định lệnh chuẩn đi kèm o Lệnh thị trường o Lệnh giới hạn o Lệnh dừng để mua hoặc để bán Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 19 20 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 6. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN  Lệnh cơ bản (3 loại):  Lệnh cơ bản (3 loại): o Lệnh thị trường: o Lệnh giới hạn: • Lệnh thị trường là loại lệnh được áp dụng phổ biến nhất • Khách hàng yêu cầu mua hay bán một số lượng lớn chứng • Người ra lệnh (khách hàng) yêu cầu người nhà mơi giới mua khốn với một giá nhất định, giá này là giới hạn cao nhất hay bán một số lượng chứng khốn nhất định mà khơng ra giá cho lệnh mua hoặc là giới hạn thấp nhất cho lệnh bán. (sẽ theo giá thị trường). • Vì khơng cĩ tính thích nghi ngay với giá thị trường nên • Lệnh này cĩ tính thích nghi ngay với giá thị trường nên được nhà mơi giới cịn phải đợi cho đến khi lệnh lọt vào tầm ưu tiên thực hiện trước và khách hàng biết được chắc chắn là thì mới thực hiện lệnh sẽ được thực hiện • Lệnh này được ưu tiên sau lệnh thị trường và cĩ tính bảo lưu Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 21 22 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN  Lệnh cơ bản (3 loại):  Các định lệnh chuẩn đi kèm o Lệnh dừng để mua hoặc để bán Định lệnh chuẩn là khoảng thời gian cĩ  Là lệnh được đưa ra nhằm bảo vệ lợi nhuận hay hạn hiệu lực cho các nhà mơi giới thực hiện chế thua lỗ cho nhà đầu tư lệnh của khách hàng. Ngồi khoảng thời  Là loại lệnh mà người ra lệnh khơng mong muốn nĩ gian này các lệnh của khách hàng khơng cịn gía trị. được thực hiện • Lệnh dừng để bán: một lệnh dừng để bán, luơn định giá thấp hơn giá thị trường hiện tại • Lệnh dừng để mua: Lệnh dừng để mua, luơn đặt cao hơn giá thị trường hiện tại Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 23 24 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 7. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ SGDCK  CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN  CÁCLỆNH MUA VÀ BÁN CHỨNG KHỐN  Các định lệnh chuẩn đi kèm  Các định lệnh chuẩn đi kèm Khách hàng cĩ thể sử dụng các định chuẩn lệnh o Lệnh với giá mở cửa: nếu khơng thực hiện giá mở cửa thì hủy sau: bỏ o Lệnh cĩ giá trị trong ngày: là lệnh cĩ ghi rõ ”cĩ o Lệnh khơng bắt buộc chịu trách nhiệm: cho phép người mơi giá tri trong ngày” và áp dụng cả với những lệnh giới tuỳ ý quyết định thời gian và giá cả. Nếu khơng thực hiện khơng định rõ cĩ giá trị trong bao lâu được lệnh hoặc khơng đạt được giá tốt nhất thì người mơi giới o Lệnh cĩ giá trị cho đến khi hủy bỏ, cịn gọi là lệnh khơng chịu trách nhiệm gì cả mở: là lệnh cĩ hiệu lực cho đến khi nĩ được thực o Lệnh thực hiện tồn bộ hoặc khơng cĩ gì cả: Tồn bộ chi tiết hiện hay nĩ bị hủy bỏ. trên lệnh phải được thực hiện trên cùng một giao dịch. Lệnh khơng bắt buộc thực hiện ngay, cĩ thể thực hiện vào bất cứ lúc nào trong suốt quá trình giao dịch của ngày. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 25 26 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY QUI TRÌNH GIAO DỊCH TẠIMỘT TTCK TẬP QUI TRÌNH GIAO DỊCH TẠIMỘT TTCK TẬP TRUNG TRUNG  (1): Nhà đầu tư bắt đầu việc giao dịch của mình bằng  (3): Cơng ty chứng khốn rà sốt lại các phiếu lệnh, cách liên hệ với một cơng ty chứng khốn thành viên kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chúng trước khi của Sở giao dịch chứng khốn để ký hợp đồng giao chuyển qua nhà mơi giới tại sàn dịch. Cơng ty chứng khốn mở tài khoản giao dịch  (4): Chuyển lệnh sang nhà mơi giới tại sàn. cho khách hàng.  (5): Nhà mơi giới đăng ký lệnh.  (2): Nhà đầu tư đưa ra yêu cầu mua hay bán chứng khốn bằng cách đặt lệnh cho cơng ty chứng khốn thực hiện. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 27 28 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 8. NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY QUI TRÌNH GIAO DỊCH TẠIMỘT TTCK TẬP PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRUNG Cĩ 2 phuong thức:Giao dịch đấu giá và giao dịch đấu lệnh. o (6): So khớp lệnh, đấu giá hay đấu lệnh. Giá khớp  Giao dịch đấu giá được thơng báo cơng khai và là giá thống nhất cho cả Trong thị trường đấu giá, các nhà tạo lập thị trường đưa bên mua lẫn bên bán. ra giá chào mua và giá chào bán cho một số loại chứng o (7): Nhà mơi giới thơng báo kết quả mua bán được về khốn nhất định. Các báo giá này được đưa vào hệ thống cơng ty chứng khốn. và chuyển tới mọi thành viên của thị trường. Giá được lựa chọn để giao dịch là giá chào mua và giá chào bán tốt o (8): Cơng ty chứng khốn chuyển kết quả giao dịch nhất của những chào giá này. Người đầu tư thực hiện để thực hiện việc thanh tốn tại Trung tâm quản lý giao dịch với tư cách là đối tác của các nhà tạo lập thị chứng khốn và thanh tốn bù trừ. trường qua việc lựa chọn những chào giá thích hợp. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 29 30 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH  Giao dịch đấu lệnh:  Giao dịch đấu lệnh: Trong một thị trường đấu lệnh, lệnh của các nhà đầu tư Các hình thức đấu (khớp) lệnh: được ghép với nhau ngay sau khi các lệnh mua, bán o Khớp lệnh định kỳ được đưa vào hệ thống với mức giá phú hợp theo o Khớp lệnh liên tục nguyên tắc ưu tiên. Giá cả được xác định thơng qua sự cạnh tranh giữa các nhà đầu tư. Cơng ty chứng khốn nhận phí hoa hồng từ khách hàng để thực hiện giao dịch. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 31 32 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 9. NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH  Giao dịch đấu lệnh: o Khớp lệnh định kỳ: o Khớp lệnh định kỳ Các lệnh mua và bán được chuyển vào hệ thống giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, mặc dù các lệnh được đưa vào liên tục nhưng khơng cĩ giao dịch được thực hiện. Vào đúng thời điểm khớp lệnh, tất cả các lệnh sẽ được so khớp để chọn ra mức giá cĩ khối lượng giao dịch lớn nhất Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 33 34 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH Ví dụ: o Khớp lệnh định kỳ: KL Tổng Tổng KL Xác nhận kết quả giao dịch cổ phiếu trên: Mơi mua KL Giá KL bán Mơi  Giá thực hiện : 20,5 giới mua bán giới 001 2.000 2000 20,8 6800 1.000 014  Khối lượng thực hiện : 3.200 002 500 2500 20,7 5800 700 013  Mơi giới 001, 002, 003, 004 mua được hết khối lượng 003 700 3200 20,6 5100 900 012 trên phiếu lệnh 004 1.000 4200 20,5 4200 1.000 011  Mơi giới 007, 008, 009 bán được hết khối lượng trên 005 3.000 7200 20,4 3200 700 010 phiếu lệnh 006 2.000 9200 20,3 2500 1.000 009 Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 35 007 1.000 10200 20,2 1500 1.500 008 36 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 10. NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY oKhớp lệnh liên tục PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA Giá BÁN o Khớp lệnh liên tục: Mơi Lệnh Loại Thời Thời Loại Lệnh Mơi giới lệnh gian Gian lệnh giới • Giao dịch được thực hiện liên tục thơng qua việc 001 200cp Trongngày 9h35’ 10 so khớp các lệnh cĩ giá phù hợp (nghĩa là giá mua 007 100cp Trongngày 8h30’ 10.1 bằng hoặc cao hơn giá bán) ngay khi cĩ lệnh mới 003 200 cp T/hiện ngay 8h40’ 10.2 đưa vào sổ lệnh. 006 400cp Trongngày 8h55’ 10.3 • Các lệnh mua và bán sau khi đăng ký sẽ được so 005 500 cp T/hiện ngay 9h05’ 10.4 010 500 cp T/hiện ngay 10h15 10.5 9h15’ T/hiện ngay 400cp 012 với nhau, nếu thấy khớp về giá sẽ cho thực hiện ngay. 10.5 9h30’ T/hiện ngay 300cp 018 10.7 8h45’ Trongngày 500cp 027 10.7 9h55’ T/hiện ngay 400cp 205 Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 37 38 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản NGHIỆP VỤ MUA BÁN CHỨNG KHỐN TRẢ NGAY THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆNLỆNH oKhớp lệnh liên tục Trong quá trình đấu giá khớp lệnh, cĩ rất Xác nhận kết quả giao dịch cổ phiếu trên: nhiều các lệnh mua bán được đưa ra, chúng được • Giá thực hiện 10.5 sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Ưu tiên về giá: ưu tiên cho giá mua cao và giá • Khối lượng thực hiện: 500 cổ phiếu bán thấp • Nhà mơi giới 010 mua được 500 cổ phiếu Ưu tiên về thời gian: các lệnh đưa ra cùng mức • Nhà mơi giới 012 bán được 400 cổ phiếu giá, lệnh nào đưa ra trước sẽ được thực hiện • Nhà mơi giới 018 bán được 100 cổ phiếu, cịn trước 200 cổ phiếu được giao dịch tiếp ở lần khớp lệnh Ưu tiên về khối lượng: các lệnh đưa ra cùng sau. mức giá và thời gian thì sẽ xét đến khối lượng. Lệnh nào cĩ khối lượng lớn hơn sẽ được thực hiện trước. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 39 40 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 11. Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh (1) Thời gian giao dịch: HỆ THỐNG GIAO DỊCH  hNgười đầu tư Người đầu tư lệnh Hợp đồng C.TY C.KHỐN C.TY C.KHỐN Người mơi giới Người mơi giới Người thanh tốn Người thanh tốn TRUNG TÂM LƯU KÝ CK NG.HÀNG T.MẠI N. HÀNG UỶ THÁC T.TỐN NG.HÀNG T.MẠI Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 41 42 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh (2) Các loại lệnh: Lệnh giới hạn (LO) Lệnh giới hạn (LO) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh lúc mở cửa oLà lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khốn tại một mức (ATO) giá xác định hoặc tốt hơn Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh lúc đĩng cửa oHiệu lực của lệnh: kể từ khi lệnh được nhập vào hệ (ATC) thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 43 44 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 12. Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh  Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh lúc mở cửa  Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh (ATO): (ATO): o Khi hệ thống tiến hành so khớp lệnh, tại mức giá thực o Là lệnh mua hoặc bán chứng khốn tại mức giá khớp hiện sẽ cịn dư một số lệnh đặt mua và bán khơng lệnh trong đợt xác định giá mở cửa và chỉ cĩ hiệu lực được khớp lệnh. Với việc dùng lệnh ATO một số lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. sẽ cĩ thể được thực hiện mua bán tùy theo mong muốn của nhà đầu tư. o Cơng cụ giao dịch này cĩ thể sẽ làm cho khối lượng giao dịch của thị trường tăng bằng cách "vét" thêm một số khối lượng nữa sau khi khớp lệnh Lệnh này được đưa ra nhưng khơng kèm theo giá và ưu tiên sau lệnh giới hạn. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 45 46 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh  Ví dụ:  Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh lúc đĩng cửa (ATC): KL Tổng Tổng KL Mơi mua KL Giá KL bán Mơi o Là lệnh mua hoặc bán chứng khốn tại mức giá khớp giới mua bán giới lệnh trong đợt xác định giá đĩng cửa và chỉ cĩ hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đĩng cửa. 001 1.000 4.500 20,8 5.800 1.000 012 002 500 5.000 20,7 4.800 700 011 003 700 5.700 20,6 4.100 900 010 004 1.000 6.700 20,5 3.200 1.000 009 005 3.000 9.700 20,4 2.200 700 008 006 2.000 11.700 20,3 1.500 1.500 007 013 3.500 ATO Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 47 48 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 13. Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh (3) Đơn vị giao dịch (4) Biên độ giao động giá Biên độ giao động giá là biên độ giá trong ngày giao dịch. Biên độ giao động giá trong phương thức giao dịch khớp lệnh được qui định như sau:  Biên độ giao động giá áp dụng cho cổ phiếu và chứng chỉ + qũy đầu tư là 5% gi-á tham chiếu.  Khơng áp dụng biên độ giao động giá đối với trái phiếu. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 49 50 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh (5) Sửa, hủy lệnh (6) Giá tham chiếu của cổ phiếu mới niêm yết  Đối với cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên, SGDCK chỉ nhận lệnh giới hạn (LO), khơng áp dụng biên độ giao động giá và chỉ khớp lệnh 1 lần.  Nếu trong lần khớp lệnh đầu tiên, giá giao dịch của cổ - phiếu mới niêm yết chưa được xác định thì SGDCK tiếp tục nhận lệnh trong đợt khớp lệnh tiếp theo.  Mức giá khớp lệnh trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được lấy làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 51 52 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 14. Hệ thống giao dịch tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ (7) Ký quỹ Trung tâm lưu ký chứng khốn  Khi đặt lệnh bán chứng khốn, khách hàng phải cĩ đủ Trung tâm lưu ký chứng khốn cĩ thể được tổ số lượng chứng khốn đặt bán trên tài khoản chứng chức theo 3 mơ hình sau: khốn a) Mơ hình quản lý một cấp  Khi đặt lệnh giới hạn (LO) mua chứng khốn, số dư b) Mơ hình quản lý hai cấp tài khoản bằng tiền của khách hàng phải đáp ứng qui c) Mơ hình quản lý tài khoản hỗn hợp định tối thiểu là 70% giá trị chứng khốn đặt mua.  Khi đặt lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh (ATO) mua chứng khốn phải đáp ứng qui định ký quỹ tối thiểu là 70% số lượng chứng khốn đặt mua (mức giá trần của ngày giao dịch đặt mua). Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 53 54 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ Trung tâm lưu ký chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khốn cĩ thể được tổ Trung tâm lưu ký chứng khốn cĩ thể được tổ chức theo 3 mơ hình sau: chức theo 3 mơ hình sau: a) Mơ hình quản lý một cấp b) Mơ hình quản lý hai cấp Mơ hình này cịn được gọi là mơ hình quản lý Mơ hình này rất phổ biến và cịn được gọi là mơ trực tiếp tài khoản của nhà đầu tư. hình quản lý tài khoản thành viên lưu ký. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 55 56 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 15. TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ Trung tâm lưu ký chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khốn của Việt Nam Trung tâm lưu ký chứng khốn cĩ thể được tổ . Theo mơ hình quản lý hai cấp, trung tâm lưu ký chức theo 3 mơ hình sau: chứng khốn là nơi tập trung lưu trữ chứng c) Mơ hình quản lý tài khoản hỗn hợp khốn. o Một mơ hình khác cho phép người sở hữu . Theo đĩ, các thành viên lưu ký là các cơng ty chứng khốn được mở tài khoản và lưu ký chứng chứng khốn thành viên được mở tài khoản tại khốn tại 2 nơi: tại thành viên lưu ký hoặc trực trung tâm lưu ký chứng khốn . tiếp tại trung tâm lưu ký. . Khách hàng của cơng ty chứng khốn là người o Mơ hình này ít phổ biến sở hữu chứng khốn mở tài khoản và ký gửi chứng khốn của mình tại thành viên lưu ký, và thành viên lưu ký chứng khốn tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khốn. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 57 58 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ Trung tâm lưu ký chứng khốn của Việt Nam cĩ Trung tâm thanh tốn bù trừ các chức năng như sau: Khái niệm • Nhận lưu ký chứng khốn o Bù trừ là việc dựa trên kết quả giao dịch để tính • Tiến hành thanh tốn, thực hiện chuyển khoản, cầm tốn theo một số phương pháp nhất định nhằm đưa ra được số lượng chứng khốn và tiền mà cố thơng qua các bút tốn ghi sổ. các bên tham gia vào giao dịch sẽ được nhận và • Thực hiện quyền của người sở hữu chứng khốn phải trả. đối với chứng khốn lưu ký. o Cịn thanh tốn chính là việc giao nhận chứng khốn cho bên mua và tiền cho bên bán. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 59 60 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 16. TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ Trung tâm thanh tốn bù trừ Trung tâm thanh tốn bù trừ Các nguyên tắc thanh tốn bù trừ  Phương thức bù trừ o Thực hiện bù trừ theo kết quả giao dịch o Phương thức thanh tốn từng giao dịch: là việc o Thực hiện thanh tốn theo kết quả bù trừ thanh tốn theo từng giao dịch phát sinh. Phương thức bù trừ song phương: là việc tính o Đảm bảo việc giao chứng khốn đồng thời với o tốn số lượng thuần tiền và từng loại chứng việc thanh tốn tiền. khốn phải thanh tốn trước giữa các cặp đối tác giao dịch. o Phương thức bù trừ đa phương: là việc tính tốn số lượng thuần tiền và từng loại chứng khốn mà mỗi thành viên lưu ký phải thanh tốn. Phương thức bù trừ này được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 61 62 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ Trung tâm thanh tốn bù trừ Trung tâm thanh tốn bù trừ Ví dụ: Cơng ty chứng khốn ABC cĩ các lệnh Ví dụ: Kết quả bù trừ đa phương sẽ như sau: sau đây được khớp: + Về chứng khốn : * Lệnh mơi giới: Khách hàng 1: mua CK A, khối lượng 100, giá Tự doanh Mơi giới Tổng thuần 15.000đ Khách hàng 2: bán CK A, khối lượng 200, giá Mua Bán Thực Phải Mua Bán Thực Phải Thực Phải 15.000đ nhận giao nhận giao nhận giao Khách hàng 3: mua CK A, khối lượng 300, giá 15.000đ - 100 - 100 400 200 200 - 100 - * Lệnh tự doanh: bán CK A, khối lượng 100, giá 15.000 đ Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 63 64 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 17. TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VÀ THANH TỐNBÙ TRỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN BÁN TẬP TRUNG Trung tâm thanh tốn bù trừ  Là thị trường giao dịch mua bán chứng khĩan Ví dụ: Kết quả bù trừ đa phương sẽ như sau: trao tay giữa các nhà đầu tư và các nhà kinh + Về tiền: doanh chứng khốn với nhau, mà khơng thơng (Đơn vị : nghìn đồng) qua hoạt động mơi giới trên sở giao dịch chứng khốn và cũng khơng thơng qua hệ thống Tự doanh Mơi giới Tổng thuần computer của thị trường OTC.  Thị trường này nằm ngồi tầm kiểm sốt của Giá trị Giá trị Được Phải Giá Giá Được Phải Được Phải UBCK Nhà nước và khơng được pháp luật thừa mua bán nhận trả trị trị nhận trả nhận trả nhận; tuy nhiên, trong thực tế nĩ vẫn tồn tại. mua bán - 1.500 1.500 - 6.000 3.000 - 3.000 - 1.500 Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 65 66 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản TTCK PHI TẬP TRUNG – THỊ TRƯỜNG OTC Chỉ số chứng khốn  Là 1 loại thị trường chứng khốn mà việc giao dịch của nĩ mua bán qua quầy của các ngân Là số bình quân giá của các loại chứng khốn (cổ hàng hoặc các cơng ty chứng khốn phiếu) giao dịch trên thị trường tại một thời điểm.  Thị trường OTC khơng cĩ địa điểm giao dịch Thường là chỉ số cổ phiếu của những cơng ty lớn, tiêu chính thức, thay vào đĩ các nhà mơi giới (cơng ty biểu. chứng khốn) kết nối các giao dịch qua mạng máy Chỉ số giá chứng khốn sẽ phát huy những chức năng tính diện rộng giữa các cơng ty chứng khốn và sau đây: trung tâm quản lý hệ thống  Là tiêu chuẩn đánh giá sự ổn định, hưng thịnh hay bất  Thị trường OTC được hình thành đáp ứng nhu ổn của thị trường chứng khốn, nhờ đĩ dự báo tình hình kinh tế tài chính của nước đĩ. cầu giao dịch các loại chứng khốn chưa niêm yết, và sau này cả những chứng khốn đã niêm  Là tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hoạt động kinh doanh của cơng ty. yết trên SGDCK, một cách linh hoạt thuận tiện Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 67 68 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 18. Chỉ số chứng khốn Chỉ số chứng khốn Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu: Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu:  Phương pháp tương đối  Phương pháp tương đối: cách tính đơn giản, nhưng  Phương pháp hỗn hợp so sánh phức tạp Cĩ hai cơng thức tính: o Chỉ số cá biệt của các loại chứng khốn o Chỉ số giá bình quân Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 69 70 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Chỉ số chứng khốn Chỉ số chứng khốn Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu: Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu:  Phương pháp tương đối: cách tính đơn giản, nhưng  Phương pháp tương đối: cách tính đơn giản, nhưng so sánh phức tạp so sánh phức tạp Cĩ hai cơng thức tính: Cĩ hai cơng thức tính: o Chỉ số cá biệt của các loại chứng khốn o Chỉ số giá bình quân Pt 1 Pt Chỉ số cábiệt của các loại chứng khoán Chỉ số giá bình quân  Po n Po Trong đĩ: Trong đĩ: Pt: giá cổ phiếu ở thời kỳ tính tốn Pt: giá cổ phiếu ở thời kỳ tính tốn Po:giá cổ phiếu ở thời kỳ gốc Po:giá cổ phiếu ở thời kỳ gốc n: số cổ phiếu n: số cổ phiếu Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 71 72 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 19. Chỉ số chứng khốn Chỉ số chứng khốn Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu: Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu:  Phương pháp hỗn hợp: cách tính phức tạp, nhưng so  Phương pháp hỗn hợp: sánh rất đơn giản. Theo PP này quyền số sử dụng là Cĩ hai cơng thức tính: số lượng cổ phiếu phát hành ( cĩ thể ở kỳ gốc hoặc kỳ tính tốn). o Tính chỉ số tổng hợp gia quyền thời kỳ gốc: Cĩ hai cơng thức tính: Pt.Qo Chỉsố tổng hợp gia quyền thời kỳ gốc  o Tính chỉ số tổng hợp gia quyền thời kỳ gốc Po.Qo o Tính chỉ số tổng hợp gia quyền thời kỳ tính tốn Trong đĩ: Q0: Số lượng cổ phiếu phát hành của thời kỳ gốc Qt: Số lượng cổ phiếu phát hành của thời tính tốn Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 73 74 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Chỉ số chứng khốn Chỉ số chứng khốn Cĩ hai phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu: Chỉ số chứng khốn Việt Nam:  Q1 x P1  Phương pháp hỗn hợp: VNIndex = x Io Cĩ hai cơng thức tính:  Qo x Po o Tính chỉ số tổng hợp gia quyền thời kỳ tính tốn Trong đĩ : P1 : Là giá hiện hành chứng khốn  Pt.Qt Chỉsố tổng hợp gia quyền thời kỳ tính toán Q1: Là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành  Po.Qt Po : Là giá cổ phiếu thời kỳ gốc Qo: Là khối lượng chứng khốn thời kỳ gốc Chỉ số giá chứng khốn được theo dõi chặt chẽ và được Trong đĩ: Q0: Số lượng cổ phiếu phát hành của thời kỳ gốc các nhà kinh tế học quan tâm vì nĩ cĩ mối liên quan chặt chẽ Qt: Số lượng cổ phiếu phát hành của thời tính tốn đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia và thế giới. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 75 76 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 20. Chỉ số chứng khốn Chỉ số chứng khốn Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 77 78 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Chỉ số chứng khốn Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Chỉ số DOW-JONES (Chỉ số bình quân cơng nghiệp DOW-JONES):  Là chỉ số giá chứng khốn phản ánh sự biến động bình quân của giá chứng khốn thuộc TTCK New York – một TTCK lớn nhất thế giới.  Là chỉ số giá chung của 65 CK đại diện thuộc nhĩm hàng đầu (Blue chip) trong các chứng khốn được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khốn New Yord Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 79 80 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 21. Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Chỉ số DOW-JONES (Chỉ số bình quân cơng Chỉ số DOW-JONES (Chỉ số bình quân cơng nghiệp DOW-JONES): nghiệp DOW-JONES):  Khi tính, lấy ngày 1/10/1928 làm thời kỳ gốc.  Cĩ ba loại chỉ số:  Sau đĩ, lấy giá cổ phiếu các thời kỳ khác so với giá o Chỉ số DJ bình quân ngành cơng nghiệp: Tình từ cổ phiếu ở thời kỳ đĩ để tính ra tỷ lệ phần trăm. Nĩ giá chứng khốn cuối ngày của 30 cổ phiếu của 30 phản ảnh xu hướng lên xuống của giá cổ phiếu. cơng ty cơng nghiệp lớn nhất và phổ biến nhất của Mỹ. o Chỉ số DJ bình quân ngành vận tải: Tính giá của 20 loại chứng khốn của các cơng ty trong ngành vận tải. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 81 82 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Chỉ số DOW-JONES (Chỉ số bình quân cơng Chỉ số Standard and Poor’s 500 nghiệp DOW-JONES):  Chỉ số này được tính từ năm 1957, o Chỉ số DJ bình quân ngành dịch vụ cơng cộng: tính  Lấy giá trung bình của 500 loại cổ phiếu (400 cổ từ 15 cổ phiếu của 15 cơng ty dịch vụ cơng cộng phiếu ngành cơng nghiệp, 60 ngành giao thơng vận o Chỉ số tổng hợp bình quân Dow-Jones: Tổng hợp từ tải và 40 ngành cơng cộng). 65 loại cổ phiếu bình quân của 3 loại chỉ số trên để tìm ra chỉ số tổng hợp  Nĩ tiêu biểu cho 80% giá trị thị trường của của tất cả các chứng khốn mua bán trên thị trường NYSE của Chỉ số này chỉ chính xác từ 60-75% tình hình biến động của giá cả chứng khốn. Được dùng để khảo sát Mỹ trong ngắn hạn Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 83 84 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 22. Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Chỉ số NASDAQ-OTC price index.  Chỉ số tổng hợp NYSE couposite Bao gồm giá trị trung bình của tất cả các Là chỉ số phản ánh dung lượng thị trường của các cổ phiếu thuộc NYSE và biến động 3500 chứng khốn ngồi danh mục trên thị khơng khác chỉ số Dowjones, dùng để phân trường OTC của Mỹ, lấy ngày 5/2/1971 làm tích dài hạn thị trường chứng khốn gốc Phương pháp tính dựa vào hệ thống yết giá tự động của các Hiệp hội chứng khốn của Mỹ. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 85 86 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Chỉ số NIKKEI 225 (của Nhật) Chỉ số TOPIX ( Nhật)  Là chỉ số bình quân giá cả của 225 loại chứng khốn  Là chỉ số nĩi lên dung lượng thị trường chứng khốn qua các ngày và được tính như sau hàng đầu được mua bán trên thị trường chứng khốn Tổng giá thị trường chứng khốn ngày X Tokyo của Nhật. TOPIX ngày X = x 100  Chỉ số này do Thời báo kinh tế Nhật tính và cơng bố. Tổng giá thị trường chứng khốn ngày gốc  Chỉ số này được thành lập ngày 4/1/1968. Đây là được xem là ngày gốc cĩ giá trị là 100 điểm Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 87 88 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 23. Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Các chỉ số CK chủ yếu ảnh hưởng lớn trên TTCK thế giới Chỉ số TOPIX (Nhật) Chỉ số Hằng sinh (Hangseng )  Ưu điểm:  Là chỉ số tiêu biểu của thị trường chứng khốn o Tính giá trị của tất cả các cổ phiếu thường nên tính đại Hongkong, căn cứ vào giá của 33 lọai cổ phiếu tiêu diện của nĩ rất cao. biểu trên thị trường chứng khốn để tính tổng giá trị o Phương pháp tính đơn giản, dễ hiễu thị trường vốn của các cơng ty ngày đĩ so với tổng o Từ 1987 đến nay, nĩ được tính trên máy điện tốn, cứ 2 phút một lần cơng bố giá. giá trị thị trường vốn của các cơng ty  Ngày gốc là ngày 31/7/1964. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 89 90 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ Giá đĩng cửa: là giá chứng khốn thực hiện tại lần Giá trần: là mức giá cao nhất mà một chứng khốn khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch cĩ thể được thực hiện trong phiên giao dịch Giá mở cửa: là giá chứng khốn thực hiện tại lần Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch giao động giá) Giá tham chiếu: là mức giá làm cơ sở cho việc tính Giá sàn: là mức giá thấp nhất mà một chứng khốn giới hạn dao dộng giá chứng khốn trong phiên giao cĩ thể được thực hiện trong phiên giao dịch dịch. Tại Việt Nam, giá tham chiếu tại một phiên giao Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x Biên độ dịch là giá đĩng cửa của phiên giao dịch trước giao động giá) Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 91 92 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 24. GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ ƠN TẬP Câu 1: Bạn hãy nên đặc điểm, vị trí của Sở IPO: Là việc phát hành cổ phiếu ( cổ phiếu thường ) GDCK Tp.HCM? ra cơng chúng lần đầu. Sau khi phát hành cổ phiếu Câu 2: Bạn hãy nêu các bước của quá trình đăng các cơng ty cổ phần sẽ trở thành các cơng ty đại chúng ký phát hành chứng khốn? Câu 3: Nếu bạn muốn đi đầu tư chứng khốn thì bạn phải làm gì (nêu quy trình giao dịch chứng khốn tại Sở GDCK)? Câu 4: Bạn hãy nêu đặc điểm của từng lệnh cơ bản và các định lệnh chuẩn đi kèm? Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 93 94 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản ƠN TẬP ƠN TẬP Câu 5: Chủ thể nào trên TTCK đĩng vai trị như quan Câu 8: Phương pháp khớp lệnh mà giá cả được xác tịa để xử lý các kiện cáo trong mua bán chứng khốn? định trên cơ sở so khớp tất cả các lệnh giới hạn ngay Câu 6: Khi nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu thì nhà đầu khi được nhập vào hệ thống giao dịch và thơng báo tư cần liên hệ với ai? giá đặt mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất, số Câu 7: SGDCK cĩ một bộ phận chuyên theo dõi, giám lượng đặt mua và bán theo các giá đĩ? sát các hoạt động giao dịch mua bán chứng khốn để Câu 9: Phương pháp khớp lệnh mà giá cả được xác ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong giao dịch chứng định trên cơ sở số lượng mua bán chứng khốn đạt khốn, đảm bảo cho các giao dịch cơng bằng đảm bảo được nhiều nhất trong lần giao dịch? lợi ích của các nhà đầu tư, đĩ là bộ phận nào? Câu 10: Định lệnh chuẩn là gì? Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Bài giảng mơn: Thị trường tài chính 95 96 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 25. Bài giảng mơn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản