Bài giảng Nhập môn lập trình Java - Bài 9: Kết nối cơ sở dữ liệu - Võ Tấn Dũng

pdf 47 trang ngocly 15/05/2021 1090
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Nhập môn lập trình Java - Bài 9: Kết nối cơ sở dữ liệu - Võ Tấn Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_nhap_mon_lap_trinh_java_bai_9_ket_noi_co_so_du_lie.pdf

Nội dung text: Bài giảng Nhập môn lập trình Java - Bài 9: Kết nối cơ sở dữ liệu - Võ Tấn Dũng

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM NHẬP MÔN JAVA BÀI 9 KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG1
 2. CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC • Hiện nay có rất nhiều Hệ quản trị CSDL (DBMS) khác nhau như SQL Sever, MySQL, Oracle, MS Access, FoxPro, • Để truy cập các DBMS khác nhau từ chương trình viết bằng Java thì ta cần có các JDBC driver tương ứng. • Hãng Sun đã đưa ra 4 loại JDBC driver. • Tham khảo tại: 2 GV: Võ Tấn Dũng
 3. CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC • Tương tác căn bản nhất của JDBC được liệt kê sau đây: - Mở một kết nối đến CSDL (Open connection). - Thực thi các câu lệnh SQL (Execute SQL). - Xử lý dữ liệu (Process result). - Đóng kết nối (Close conection). 3 GV: Võ Tấn Dũng
 4. CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC • Sử dụng JDBC API, chương trình ứng dụng có thể thiết lập kết nối đến hệ quản trị CSDL, giao tiếp với CSDL, thực thi các câu lệnh thao tác, truy vấn dữ liệu và nhận kết quả trả về. • Kiến trúc của JDBC gồm hai tầng: tầng đầu tiên là JDBC API, có nhiệm vụ chuyển các câu lệnh SQL cho bộ quản lý trình điều khiển JDBC; tầng thứ hai là các JDBC Driver API, thực hiện nhiệm vụ liên hệ với trình điều khiển của hệ quản trị CSDL cụ thể như SQL-Server, MS-Access, MySQL, IBM-DB2, Oracle, 4 GV: Võ Tấn Dũng
 5. CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC 5 GV: Võ Tấn Dũng
 6. CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC • Các trình điều khiển có nhiệm vụ là yêu cầu hệ quản trị CSDL thực hiện các câu lệnh SQL. Các trình điều khiển trong JDBC là các đoạn chương trình do nhà sản xuất hệ quản CSDL cung cấp hoặc do các nhà cung cấp thứ ba đưa ra. Các trình điều khiển JDBC được chia ra làm bốn loại: - Cầu nối JDBC-ODBC (Bridge) - Trình điều khiển thuần túy Java (Native-API). - Trình điều khiển JDBC-Net, Pure Java. - Trình điều khiển Native-Protocol, Pure Java. 6 GV: Võ Tấn Dũng
 7. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VỚI JDBC 7 GV: Võ Tấn Dũng
 8. CẦU NỐI JDBC - ODBC (Bridge) • Cầu nối JDBC-ODBC (Bridge): Trình điều khiển loại này kết nối với các hệ quản trị CSDL thông qua cầu nối ODBC. Trình điều khiển loại này luôn được cung cấp kèm theo bộ J2SE với tên: sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver. Aplication Client JDBC Driver Disk ODBC Driver Network Interface Network Interface Database Server 8 GV: Võ Tấn Dũng
 9. TẠO NGUỒN DỮ LIỆU ODBC • Trên Window, vào Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Data Sources (ODBC) 9 GV: Võ Tấn Dũng
 10. TẠO NGUỒN DỮ LIỆU ODBC • Đặt tên nguồn dữ liệu ở mục “Data Source Name” (sẽ sử dụng trong chuỗi kết nối) • Nhấp “Select” để chọn đường dẫn đến file cơ sơ dữ liệu. 10 GV: Võ Tấn Dũng
 11. TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THUẦN TÚY JAVA • Trình điều khiển thuần túy Java (Native-API): Trình điều khiển loại này sẽ chuyển các lời gọi của JDBC API sang thư viện hàm (API) tương ứng với từng hệ CSDL cụ thể. Trình điều khiển loại này do nhà xây dựng hệ quản trị CSDL cung cấp. • Loại này cho phép JDBC giao tiếp trực tiếp với các driver hay các hàm API của CSDL. Aplication Client JDBC Driver Disk Native Database Library Network Interface Network Interface Database Server 11 GV: Võ Tấn Dũng
 12. Trình điều khiển JDBC - Net, Pure Java • Có thể sử dụng cùng một trình điều khiển để truy cập đến nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau • Chuyển các lời gọi JDBC API sang một dạng chuẩn độc lập với các hệ quản trị CSDL, sau đó được chuyển sang lời gọi của một hệ quản trị CSDL cụ thể bởi một chương trình trung gian • Có thể giao tiếp với nhiều loại CSDL. • Không phải của nhà cung cấp csdl, mà là của các nhà cung cấp thứ ba. • Tất cả bằng mã java. • Có thể chuyển các yêu cầu đến các csdl nằm ở xa. Aplication Client JDBC Driver Client Disk Network Interface Network Interface Server JDBC Driver Server Database Native Database Library 12 GV: Võ Tấn Dũng
 13. Trình điều khiển Native-Protocol, Pure Java • Trình điều khiển loại này chuyển các lời gọi JDBC API sang mã lệnh của hệ quản trị CSDL cụ thể, đây là các trình điều khiển thuần Java, có nghĩa là không cần phải có mã lệnh của hệ quản trị CSDL cụ thể khi thi hành chương trình. Aplication Client JDBC Driver Disk Network Interface Network Interface Database Server 13 GV: Võ Tấn Dũng
 14. CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH TRUY XUẤT CSDL • Nạp trình điều khiển. • Thiết lập kết nối. • Tạo đối tượng Statement • Thực hiện vấn tin • Xử lý kết quả trả về • Đóng kết nối 14 GV: Võ Tấn Dũng
 15. NẠP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN • Sử dụng phương thức tĩnh forName() của lớp Class với tham số là tên trình điều khiển cơ sở dữ liệu. • Cách dùng: try{ Class.forName(“Database driver name”); } catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(“Driver not found: ” +e.getMessage()); } catch(SQLException e){ System.out.println(“SQL Exception: ” + e.getMessage()); } 15 GV: Võ Tấn Dũng
 16. NẠP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN • Trình điều khiển của MySQL: • Class.forName(“org.gjf.mm.mysql.Driver”); • Trình điều khiển của Oracle: • Class.forName(“oracle.jdbc.driver.OracleDriver”); • Trình điều khiển của Sybase: • Class.forName("com.sybase.jdbc.SybDriver"); • Trình điều khiển qua cầu nối ODBC: • Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”); 16 GV: Võ Tấn Dũng
 17. THIẾT LẬP KẾT NỐI • Để thiết lập kết nối ta gọi phương thức tĩnh getConnection() của lớp DriverManager, khi đó trả về một thể hiện của lớp Connection, theo dạng như sau: • String user = “sa” • String password = “secret” • Connection con = DriverManager.getConnection(dbUrl, username, password); • Trong đó: • dbUrl: là chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu. • username : tên người dùng đăng nhập • password : mật khẩu đăng nhập. 17 GV: Võ Tấn Dũng
 18. THIẾT LẬP KẾT NỐI Định nghĩa chuỗi kết nối: String host = “dbhost.yourcompany.com”; String dbName = “someName”; int port = 1234; String oracleURL = “jdbc:oracle:thin:@” + host + “:” + port + “:” +dbName; String sybaseURL = “jdbc:sybase:Tds:“ + host + “:” + port + “:” + “?SERVICEid=” + dbName; 18 GV: Võ Tấn Dũng
 19. VÍ DỤ VỀ THIẾT LẬP KẾT NỐI • Nạp jdbc driver cần sử dụng Class.forName( “sun.jdbc.odbc.JbdcOdbcDriver”); • Tạo kết nối (sử dụng cầu nối JDBC-ODBC) Connection conn=DriverManager.getConnection( “jdbc:odbc: ”); • DataSourceName là tên của ODBC data source đươc tạo trên MS Windows 19 GV: Võ Tấn Dũng
 20. TẠO ĐỐI TƯỢNG Statement • Sử dụng đối tượng Connection để tạo đối tượng Statement. • Statement s = con.createStatement(); • Đối tượng này có nhiệm vụ gửi các câu lệnh sql đến CSDL • Cùng một đối tượng Statement có thể sử dụng cho nhiều câu lệnh sql khác nhau. • Có 3 phương thức thực thi • executeQuery() • executeUpdate() • execute() 20 GV: Võ Tấn Dũng
 21. VÍ DỤ (tạo Statement và vấn tin) import java.sql.*; public class TestDatabase { public static void main(String[] arguments) { //String data = "jdbc:odbc:AddressBook"; String data = "jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" + "D:/JAVA/LamBTJava/AddressBook.mdb"; //;DriverID=22"; try { Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection conn = DriverManager.getConnection( data, "Vo Tan Dung", "abc"); Statement st = conn.createStatement(); ResultSet rec = st.executeQuery( "SELECT * FROM AddressBook"); // (còn tiếp ở slide kế tiếp) 21 GV: Võ Tấn Dũng
 22. VÍ DỤ (tạo Statement và vấn tin) // (tiếp theo) while(rec.next()) { System.out.println(rec.getString("NumberID") + "\t" + rec.getString("HomeNumber") + "\t\t" + rec.getString("MobileNumber") + "\t" + rec.getString("WorkNumber")); } conn.close(); } catch (SQLException s) { System.out.println("SQL Error: " + s.toString() + " " + s.getErrorCode() + " " + s.getSQLState()); } catch (Exception e) { System.out.println("Error: " + e.toString() + e.getMessage()); } } } 22 GV: Võ Tấn Dũng
 23. TẠO BẢNG QUA JDBC public void createTable(){ String sqlQuery = "CREATE TABLE PRICELIST(NAME VARCHAR(20), PRICE NUMBER);"; if (conn != null){ try{ Statement st = conn.createStatement(); st.execute(sqlQuery); st.close(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 23 GV: Võ Tấn Dũng
 24. NHẬP DỮ LIỆU QUA JDBC - Sử dụng phương thức executeUpdate() của Statement để cập nhật dữ liệu qua JDBC - executeUpdate() trả về số dòng bị ảnh hưỏng sau khi câu lệnh được thực thi Ví dụ: public void insertData(String name, double val){ String insertQuery = "INSERT INTO PRICELIST VALUES ('" + name + "'," + val + ");"; if (conn != null){ try{ Statement st = conn.createStatement(); int d = st.executeUpdate(insertQuery); System.out.println("So dong duoc cap nhat: " + d); st.close(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 24 GV: Võ Tấn Dũng
 25. ĐỌC DỮ LIỆU TỪ CSDL • Sử dụng phương thức executeQuery() của Statement để đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. • Dữ liệu đọc được sẽ được lưu trong ResultSet. • Có thể di chuyển tới lui trong ResultSet để lấy dữ liệu ra. 25 GV: Võ Tấn Dũng
 26. VÍ DỤ public void selectAll(){ String selectQuery = "SELECT * FROM PRICELIST;"; if (conn != null){ try{ Statement st = conn.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); ResultSet rs = st.executeQuery(selectQuery); System.out.println("NAME\t\tPRICE"); while (rs.next()){ String name = rs.getString("NAME"); double val = rs.getDouble("PRICE"); System.out.println(name + "\t\t" + val); } st.close(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 26 GV: Võ Tấn Dũng
 27. CÁC KIỂU Resultset • TYPE_FORWARD_ONLY • Con trỏ của ResultSet kiểu này chỉ được di chuyển theo một hướng từ đầu đến cuối • TYPE_SCROLL_INSENSITIVE • Con trỏ có thể di chuyển tới lui tương đối với vị trí hiện tại của nó, và cũng có thể di chuyển đến một vị trí cụ thể, không bị ảnh hưỏng nếu kết quả được thay đổi ở nơi khác • TYPE_SCROLL_SENSITIVE • Con trỏ có thể di chuyển tới lui tương đối với vị trí hiện tại của nó, và cũng có thể di chuyển đến một vị trí cụ thể, sẽ bị ảnh hưởng nếu kết quả bị thay đổi nơi khác 27 GV: Võ Tấn Dũng
 28. CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA RESULTSET Các chế độ hoạt động đồng thời của Resultset: • CONCUR_READ_ONLY • Xác định chế độ hoạt động đồng thời, kết quả lưu trong đối tượng ResultSet không được thay đổi • CONCUR_UPDATABLE • Xác nhận chế độ hoạt động đồng thời, kết quả lưu trong đối tượng ResultSet được thay đổi 28 GV: Võ Tấn Dũng
 29. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA RESULTSET • next(): di chuyển con trỏ đến dòng kế, trả về true nếu có dòng kế tiếp, false nếu đến cuối ResultSet • previous(): di chuyển con trỏ đến dòng trước • first(): di chuyển con trỏ đến dòng đầu tiên • last(): di chuyển con trỏ đến dòng cuối cùng • beforeFirst(): di chuyển con trỏ đến vị trí trước dòng đầu tiên • afterLast(): di chuyển con trỏ đến sau dòng cuối cùng • relative(int rows): di chuyển con trỏ tương đối với vị trí hiện tại của nó với số dòng là rows • absolute(int row): di chuyển con trỏ đến dòng thứ row 29 GV: Võ Tấn Dũng
 30. LẤY DỮ LIỆU TỪ RESULTSET • Dùng phương thc getXXX(String colname) • XXX là kiểu dữ liệu được trả về • colname là tên của cột cần lấy dữ liệu ra • Ví d: • String name = rs.getString("NAME"); • double val = rs.getDouble("PRICE"); 30 GV: Võ Tấn Dũng
 31. CÁC PHƯƠNG THỨC getXXX Kiểu của SQL Kiểu của Java Hàm getXXX() CHAR String getString() VARCHAR String getString() LONGVARCHAR String getString() NUMBERIC java.math.BigDecimal getBigDecimal() DECIMAL java.math.BigDecimal getBigDecimal() BIT Boolean (boolean) getBoolean() TINYINT Integer (byte) getByte() SMALLINT Integer (short) getShort() INTEGER Integer (int) getInt() BIGINT Long (long) getLong() REAL Float (float) getFloat() FLOAT Double (double) getDouble() DOUBLE Double (double) getDouble() BINARY byte[] getBytes() VARBINARY byte[] getBytes() LONGVARBINARY byte[] getBytes() DATE java.sql.Date getDate() TIME java.sql.Time getTime() TIMESTAMP java.sql.Timestamp getTimestamp() 31 GV: Võ Tấn Dũng
 32. CHỈNH SỬA DỮ LIỆU BẰNG RESULTSET • Dữ liệu của một bảng trong CSDL có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng câu lệnh SQL UPDATE • Ta cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu trên các hàng của một bảng từ ResultSet • Để làm được điều này, ResultSet phải được đặt ở chế độ CONCUR_UPDATABLE • Sử dụng các phương thức updateXXX() để chỉnh sửa dữ liệu trên ResultSet • XXX là kiểu dữ liệu của cột cần được sửa 32 GV: Võ Tấn Dũng
 33. VÍ DỤ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU public void updateTable(){ String selectQuery = "SELECT * FROM PRICELIST;"; if (conn != null){ try{ Statement st = conn.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); ResultSet rs = st.executeQuery(selectQuery); rs.next(); rs.updateDouble("PRICE", 1.5); rs.updateRow(); st.close(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 33 GV: Võ Tấn Dũng
 34. SỬ DỤNG PreparedStatement • Có những trường hợp ta cần thực hiện nhiều câu lệnh SQL có cấu trúc tương tự nhau, chỉ có giá trị là thay đổi • PreparedStatement có thể được sử dụng để soạn trước câu lệnh có sẵn cấu trúc cần thiết • Giá trị sẽ được đưa vào như những đối số khi câu lệnh được thực thi 34 GV: Võ Tấn Dũng
 35. VÍ DỤ PreparedStatement public void prepareStatement(){ String insertQuery = "INSERT INTO PRICELIST VALUES(?,?);"; if (conn != null){ try{ PreparedStatement prest = conn.prepareStatement(insertQuery); prest.setString(1, "Biscuit"); prest.setDouble(2, 1.2); prest.executeUpdate(); prest.setString(1, "Pen"); prest.setDouble(2, 0.5); prest.executeUpdate(); prest.close(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 35 GV: Võ Tấn Dũng
 36. SỬ DỤNG Transaction (Giao Dịch) • Mặc định, sau khi mỗi câu lệnh SQL được thực thi qua JDBC, dữ liệu sẽ được cập nhật ngay vào CSDL • Có những trường hợp, ta muốn dữ liệu chỉ được cập nhật vào CSDL sau khi một số câu lệnh SQL được thực hiện • Ví dụ: đối với trang ứng dụng bán hàng qua mạng, để CSDL được thống nhất, ta chỉ muốn lưu các dữ liệu liên quan tới một đơn đặt hàng cùng một lúc • Một nhóm các câu lệnh như thế được gọi là một giao dịch (transaction) 36 GV: Võ Tấn Dũng
 37. CÀI ĐẶT GIAO DỊCH • Trước hết, phải không dùng chế độ COMMIT tự động từ Connection object • conn.setAutoCommit(false); • Thực hiện các câu lệnh trong một giao dịch • Thực hiện COMMIT (lưu) CSDL • conn.commit(); • Nếu không cần dùng ở chế độ giao dịch nữa, ta nên trả lại chế độ COMMIT tự động • conn.setAutoCommit(true); 37 GV: Võ Tấn Dũng
 38. VÍ DỤ Transaction public void transaction(){ String insertQuery = "INSERT INTO PRICELIST VALUES(?,?);"; if (conn != null){ try{ conn.setAutoCommit(false); PreparedStatement prest = conn.prepareStatement(insertQuery); prest.setString(1, "Biscuit"); prest.setDouble(2, 1.2); prest.executeUpdate(); prest.setString(1, "Pen"); prest.setDouble(2, 0.5); prest.executeUpdate(); prest.close(); conn.commit(); conn.setAutoCommit(true); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 38 GV: Võ Tấn Dũng
 39. HỦY MỘT GIAO DỊCH • Trong quá trình thực hiện một giao dịch, nếu có sai sót nào xảy ra, ta có thể hủy giao dịch đang được thực hiện nửa chừng bằng cách sử dụng rollback • conn.rollback() sẽ hủy dữ liệu đến thời điểm nó được commit gần nhất • Tùy thuộc vào hệ quản trị CSDL mà cách rollback có thể khác nhau • Dữ liệu sau khi được commit sẽ không hủy được bằng rollback 39 GV: Võ Tấn Dũng
 40. VÍ DỤ rollback public void rollbackTransaction(){ String insertQuery = "INSERT INTO PRICELIST VALUES(?,?);"; if (conn != null){ try{ conn.setAutoCommit(false); PreparedStatement prest = conn.prepareStatement(insertQuery); prest.setString(1, "Biscuit"); prest.setDouble(2, 1.2); prest.executeUpdate(); conn.commit(); prest.setString(1, "Pen"); prest.setDouble(2, 0.5); prest.executeUpdate(); prest.close(); conn.rollback(); conn.commit(); conn.setAutoCommit(true); }catch(SQLException e){e.printStackTrace();} } } 40 GV: Võ Tấn Dũng
 41. ResultSetMetaData • ResultSetMetaData cung cấp các thông tin về cấu trúc cụ thể của ResultSet, bao gồm cả số cột, tên và giá trị của chúng 41 GV: Võ Tấn Dũng
 42. VÍ DỤ ResultSetMetaData public void showMetadata(){ String selectQuery = "SELECT * FROM PRICELIST;"; if (conn != null){ try{ Statement st = conn.createStatement (ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); ResultSet rs = st.executeQuery(selectQuery); ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData(); int iColumnCount = meta.getColumnCount(); for (int i =1 ; i <= iColumnCount ; i++){ System.out.println("Column Name: " + meta.getColumnName(i)); System.out.println("Column Type: " + meta.getColumnTypeName(i)); System.out.println("Display Size: " + meta.getColumnDisplaySize(i) ); System.out.println("Precision: " + meta.getPrecision(i)); System.out.println("Scale: " + meta.getScale(i) ); } st.close(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } } } 42 GV: Võ Tấn Dũng
 43. VÍ DỤ VỀ HIỂN THỊ MỘT TABLE Ví dụ: Chương trình hiển thị một bảng dữ liệu. import java.sql.*; import java.util.StringTokenizer; public class TableViewer { final static String jdbcURL = "jdbc:odbc:StudentDB"; final static String jdbcDriver = "sun.jdbc:odbc:JdbcOdbcDriver"; final static String table = "STUDENT"; public static void main(java.lang.String[]args) { System.out.println(" Table Viewer "); try { Class.forName(jdbcDriver); Connection con = DriverManager.getConnection(jdbcURL, "", ""); Statement stmt = con.createStatement(); // Đọc ra cả bảng Student và đưa vào đối tượng rs ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM " + table); // Đọc ra các thông tin về rs ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData(); // Xác định số cột của rsmd int colCount = rsmd.getColumnCount(); //xem tiếp ở slide tiếp theo 43 GV: Võ Tấn Dũng
 44. VÍ DỤ VỀ HIỂN THỊ MỘT TABLE for(int col = 1; col <= colCount; col++) { // In ra tên và kiểu của từng trường dữ liệu trong rsmd System.out.print(rsmd.getColumnLabel(col)); System.out.print(" (" + rsmd.getColumnTypeName(col) + ")"); if(col < colCount) System.out.print(", "); } System.out.println(); while(rs.next()){ // In ra dòng dữ liệu trong rsmd for(int col = 1; col <= colCount; col++) { System.out.print(rs.getString(col)); if(col < colCount) System.out.print(" "); } System.out.println(); } //xem tiếp ở slide tiếp theo 44 GV: Võ Tấn Dũng
 45. VÍ DỤ VỀ HIỂN THỊ MỘT TABLE rs.close(); stmt.close(); con.close(); } catch (ClassNotFoundException e) { System.out.println("Unable to load database driver class"); } catch (SQLException se) { System.out.println("SQL Exception: " + se.getMessage()); } } } 45 GV: Võ Tấn Dũng
 46. ĐÓNG KẾT NỐI • Để đóng kết nối ta sử dụng phương thức close của đối tượng connection: • connetion.close() 46 GV: Võ Tấn Dũng
 47. HẾT BÀI 9 47 GV: Võ Tấn Dũng