Bài giảng Công nghệ phần mềm - Bài mở đầu: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành

pdf 7 trang ngocly 15/05/2021 1680
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ phần mềm - Bài mở đầu: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_cong_nghe_phan_mem_bai_mo_dau_tong_quan_mon_hoc_le.pdf

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ phần mềm - Bài mở đầu: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành

  1. Công nghệ Phần mềm Tổng Quan Môn Học Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành Email: thanhlnt@tlu.edu.vn Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT Trường Đại Học Thủy Lợi
  2. Nội dung  Tên môn học: Công nghệ Phần mềm  Tên tiếng Anh: Software Engineering  Mã môn học: CSE481  Số tín chỉ: 3 (LT: 2, TH/BT/TL: 1)  Số tiết: 30 tiết Lý Thuyết & 15 tiết Bài tập, Thảo luận 2
  3. Mục đích môn học  Cung cấp những khái niệm cơ bản về:  Phần mềm,  Công nghệ phần mềm,  Dự án phần mềm,  Quản trị dự án phần mềm,  Tiến trình phần mềm  Giúp sinh viên biết và hiểu:  Quy trình xây dựng phần mềm cùng với một số phương pháp xây dựng phần mềm  Các công việc thực hiện và kết quả đạt được trong mỗi giai đoạn của quy trình như: khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì  Các kiến trúc và mô hình triển khai phần mềm  Các vấn đề đạo đức và chuyên môn và giải thích tại sao chúng có liên quan đến kỹ sư phần mềm 3
  4. Nội dung môn học  Bài 1: Phần mềm và Công nghệ phần mềm  Bài 2: Xác định yêu cầu  Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin  Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm  Bài 5: Công nghệ CASE và Quản lý nhân lực 4
  5. Yêu cầu với sinh viên  Dự lớp đầy đủ  Tham gia thảo luận (trên lớp hoặc qua Piazza), thực hành  Trang web của môn học:  Trang web thảo luận: 18/home  Cách đánh giá:  Bài tập lớn + chuyên cần + thực hành: 50%  Điểm thi hết môn: 50% 5
  6. Bài tập lớn  Phát triển dự án phần mềm  Nhóm 5-7 người  Chủ đề:  Dịch vụ trợ giúp sức khỏe (người già, người tàn tật)  Dịch vụ học trực tuyến  Nền tảng: Web, Desktop, Mobile, Tablet  Nghiên cứu một vấn đề liên quan đến CNPM  Nhóm 2-3 người 6
  7. Tài liệu Tham khảo  Giáo trình chính: Software Engineering, Ian Sommerville, 8th Edition, 2007  Tham khảo:  Object-Oriented Software Engineering Practical Software Development using UML and Java, Lloseng.com, Lethbridge/Laganièr, 2001  Bài giảng & Tài liệu của môn Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm, Phạm Thị Quỳnh 7