Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2 - Đỗ Thị Thanh Tuyền

pdf 24 trang ngocly 15/05/2021 1510
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2 - Đỗ Thị Thanh Tuyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_nhap_mon_cong_nghe_phan_mem_chuong_2_do_thi_thanh.pdf

Nội dung text: Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2 - Đỗ Thị Thanh Tuyền

 1. NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền Email: dothithanhtuyen@gmail.com
 2. Nội dung môn học n Tổng quan về Công nghệ phần mềm n Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm n Thiết kế phần mềm n Cài đặt phần mềm n Kiểm thử và bảo trì n Đồ án môn học Nhập môn Công nghệ Phần mềm 2 January 15
 3. Yêu cầu phần mềm n Khái niệm: Yêu cầu phần mềm là các công việc, các nghiệp vụ được hỗ trợ thực hiện trên máy tính với phần mềm. n Ví dụ: Các yêu cầu của Phần mềm Quản lý cửa hàng: ü Nhập hàng mới ü Lập hóa đơn bán hàng ü Tra cứu hàng hóa ü Lập báo cáo doanh thu trong tháng ü Lập báo cáo tồn kho trong tháng Nhập môn Công nghệ Phần mềm 3 January 15
 4. Phân loại yêu cầu Phần mềm n Yêu cầu nghiệp vụ: Ø Lưu trữ Ø Tra cứu Ø Tính toán Ø Kết xuất => Đảm bảo tính đúng đắn. n Yêu cầu hệ thống: Ø Tính bảo mật Ø Tính an toàn Nhập môn Công nghệ Phần mềm 4 January 15
 5. Phân loại yêu cầu Phần mềm (tt) n Yêu cầu chất lượng: Ø Tính tiến hóa Ø Tính tiện dụng Ø Tính hiệu quả Ø Tính tương thích Nhập môn Công nghệ Phần mềm 5 January 15
 6. Xác định yêu cầu và mô hình hóa yêu cầu n Mục tiêu: Xác định các yêu cầu phần mềm và cách thức thực hiện chúng trong thế giới thực. n Kết quả: - Danh sách các yêu cầu phần mềm; - Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu phần mềm. Nhập môn Công nghệ Phần mềm 6 January 15
 7. Các bước thực hiện Khảo sát hiện trạng Lập danh sách các yêu cầu phần mềm Lập sơ đồ luồng dữ liệu Nhập môn Công nghệ Phần mềm 7 January 15
 8. Khảo sát hiện trạng Mục tiêu của Khảo sát hiện trạng là tìm hiểu về thế giới thực liên quan đến phần mềm. Thế giới thực Phần mềm Nhập môn Công nghệ Phần mềm 8 January 15
 9. Các hiện trạng cần khảo sát ð Hiện trạng nghiệp vụ ð Hiện trạng tổ chức ð Hiện trạng tin học Nhập môn Công nghệ Phần mềm 9 January 15
 10. Cách thức thực hiện ü Phỏng vấn ü Quan sát ü Dùng bảng câu hỏi ü Thu thập thông tin, tài liệu Nhập môn Công nghệ Phần mềm 10 January 15
 11. Hiện trạng nghiệp vụ n Lập danh sách các nghiệp vụ của từng bộ phận. n Mô tả nghiệp vụ: - Tên công việc; - Biểu mẫu liên quan; - Qui định liên quan; - Người thực hiện; - Tần suất thực hiện; - Thời điểm thực hiện; - Cách thức thực hiện. Nhập môn Công nghệ Phần mềm 11 January 15
 12. Hiện trạng tổ chức n Sơ đồ tổ chức của các phòng ban, bộ phận. n Chú trọng các bộ phận có giao tiếp đối tác bên ngoài. Nhập môn Công nghệ Phần mềm 12 January 15
 13. Hiện trạng tin học n Hệ thống phần cứng; n Hệ thống phần mềm; n Con người. Nhập môn Công nghệ Phần mềm 13 January 15
 14. Lập danh sách các yêu cầu phần mềm Yêu cầu Nghiệp vụ Yêu cầu Chất lượng Yêu cầu Hệ thống Nhập môn Công nghệ Phần mềm 14 January 15
 15. Lập Sơ đồ luồng dữ liệu n Khái niệm: Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD-Data Flow Diagram) là sơ đồ biểu thị các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực bên trong máy tính. n Mục tiêu: Mô hình hóa thế giới thực với các yêu cầu đã xác định. n Kết quả: - Sơ đồ luồng dữ liệu của từng công việc; - Sơ đồ phối hợp giữa các công việc. Nhập môn Công nghệ Phần mềm 15 January 15
 16. Danh sách các ký hiệu Tên Người dùng/Thiết bị Tên Khối xử lý Tên Luồng dữ liệu Tên Bộ nhớ phụ Nhập môn Công nghệ Phần mềm 16 January 15
 17. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát Tên D1 D6 D2 D5 Thiết bị nhập Tên Thiết bị xuất D3 D4 Tên Nhập môn Công nghệ Phần mềm 17 January 15
 18. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát (tt) n D1: Thông tin xuất phát từ người dùng n D2: Thông tin xuất phát từ thiết bị nhập khác chuẩn n D3: Thông tin xuất phát từ bộ nhớ phụ n D4: Thông tin ghi xuống bộ nhớ phụ n D5: Thông tin đưa ra thiết bị xuất khác chuẩn n D6: Thông tin trả về cho người dùng D (Data): là thông tin, không phải hành động. Nhập môn Công nghệ Phần mềm 18 January 15
 19. Ví dụ Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Lập thẻ Độc giả trong đề tài Quản lý Thư viện: Thủ thư D1 D6 D2 D5 Tb nhập Lập thẻ Độc giả Tb xuất D3 D4 Tên Nhập môn Công nghệ Phần mềm 19 January 15
 20. Biểu mẫu và qui định liên quan: Nhập môn Công nghệ Phần mềm 20 January 15
 21. n D1: Thông tin về Thẻ độc giả (Họ tên, Loại độc giả, Ngày sinh, Địa chỉ, Email, Ngày lập thẻ). n D2: Không có n D3: Danh sách các Loại độc giả, thời hạn thẻ, tuổi tối đa, tuổi tối thiểu. n D4: D1 + Ngày hết hạn n D5: D4 n D6: Không có Nhập môn Công nghệ Phần mềm 21 January 15
 22. Thuật toán n B1: Nhận D1 từ người dùng n B2: Kết nối cơ sở dữ liệu n B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ n B4: Kiểm tra Loại độc giả n B5: Tính tuổi độc giả n B6: Kiểm tra qui định tuổi độc giả Nhập môn Công nghệ Phần mềm 22 January 15
 23. Thuật toán (tt) n B7: Nếu không thỏa qui định -> B11 n B8: Tính ngày hết hạn của thẻ n B9: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ n B10: Xuất D5 ra máy in n B11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu n B12: Kết thúc Nhập môn Công nghệ Phần mềm 23 January 15
 24. Q & A Nhập môn Công nghệ Phần mềm 24 January 15