Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4b: Các thiết bị hạ cọc

pdf 47 trang ngocly 19/05/2021 1160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4b: Các thiết bị hạ cọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_dia_chat_cong_trinh_chuong_4b_cac_thiet_bi_ha_coc.pdf

Nội dung text: Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4b: Các thiết bị hạ cọc

 1. CC¸¸cc thiÕtthiÕt bÞbÞ hh¹¹ ccääcc
 2. ƒƒ MuMuèènn hh¹¹ cc¸¸cc lolo¹¹ii ccääcc ggçç,, thÐp,thÐp, bbªªtt««ngng ®ó®ócc ss½½nn vvμμoo ss©©uu trongtrong ®®Êt,Êt, cãcã ththÓÓ ddïïngng cc¸¸cc bibiÖÖnn phph¸¸p:p: ™™ ÐÐpp ccääcc bb»»ngng chÊtchÊt ttÜÜnhnh tt¶¶i.i. ™™ HH¹¹ ccääcc bb»»ngng cc¸¸cc lolo¹¹ii bbóóaa ®®ãng.ãng. ™™ DDïïngng bbóóaa chÊnchÊn ®é®éngng rungrung hh¹¹ ccääc.c. ™™ KÕtKÕt hhîîpp vvííii xãixãi ®®ÊtÊt vvμμ ®®ãngãng hohoÆÆcc rungrung ccääc, c, →→ HaiHai lolo¹¹ii cc««ngng nghnghÖÖ ®®ãngãng vvμμ rungrung llμμ thth−−êngêng ®®−−îîcc ssöö dôngdông hh¬¬nn cc¶¶ 1.1. BBóóaa ®®ãngãng ccääc:c: ƒƒ BBóóaa trträängng llùùcc hayhay bbóóaa rr¬¬ii ttùù do:do: ™™ LLμμ khkhèèii thÐpthÐp ®ó®ócc hohoÆÆcc ganggang cãcã khkhèèii ll−−îîngng tõtõ 100100 3000kg,3000kg, cãcã khikhi ®®ÕnÕn 5000kg,5000kg, cãcã mãcmãc treotreo hohoÆÆcc quaiquai xx¸¸ch.ch.
 3. Moùc Buùa Raõnh ñaët thanh daãn höôùng Coïc Raõnh ñaët Moùc thanh daãn höôùng ™™NguyNguyªªnn lýlý hoho¹¹tt ®é®éng:ng: ooDDïïngng trträängng ll−−îîngng ccññaa ququ¶¶ bbóóaa ®Ë®Ëpp vvμμoo ®Ç®Çuu ccääcc bb»»ngng cc¸¸chch rr¬¬ii ttùù do.do. ooBBóóaa ®®−−îîcc nn©©ngng llªªnn bb»»ngng têitêi taytay hohoÆÆcc têitêi ®®iiÖÖnn thth−−êngêng ëë ®é®é caocao 1.51.5 3(4)m.3(4)m. oo§§ÓÓ ddÉÉnn hh−−ííngng vvμμ ®®¶¶mm bb¶¶oo kküü thuthuËËtt anan totoμμnn laolao ®é®éng,ng, bbóóaa thth−−êngêng rr¬¬ii trtr−−îîtt trtrªªnn 11 hohoÆÆcc 22 thanhthanh ddÉÉn.n. NÕuNÕu bbóóaa ≤≤500kg500kg cãcã ththÓÓ chchØØ ccÇÇnn 11 thanhthanh ddÉÉnn ®®−−êngêng kÝnhkÝnh φφ4040 4545 xuyxuyªªnn quaqua tt©©mm bbóóa.a.
 4. ooKhiKhi ®®ãngãng ccääcc ccÇÇnn cãcã gigi¸¸ bbóóaa cãcã gg¾¾nn puli,puli, dd©©yy cc¸¸pp ®Ó®Ó treotreo bbóóa.a. GiGi¸¸ nnμμyy cãcã ththÓÓ ttùù tt¹¹oo bb»»ngng gigi¸¸ 33 chch©©nn ™™ u,u, nhnh−−îîcc ®®iiÓÓmm vvμμ phph¹¹mm vivi ssöö dông:dông: oo§§¬¬nn gigi¶¶n,n, ÝtÝt ttèènn kÐm.kÐm. ooTTèècc ®é®é ®®ãngãng ccääcc rÊtrÊt chchËËmm khokho¶¶ngng 33 44 nhnh¸¸tt trongtrong 11 phphóót,t, còngcòng cãcã khikhi ®®ÕnÕn 1010 1818 nhnh¸¸t;t; ddïïngng têitêi ®®iiÖÖnn còngcòng chch¼¼ngng hh¬¬nn nhiÒunhiÒu→→nn¨¨ngng suÊtsuÊt thÊp,thÊp, kÐmkÐm hihiÖÖuu ququ¶¶ ooGiGi¸¸ bbóóaa phph¶¶ii caocao hh¬¬nn chiÒuchiÒu ddμμii ccääcc khkh¸¸ nhiÒunhiÒu khikhi ®®ãngãng llóócc banban ®Ç®Çu.u. ooRÊtRÊt khãkhã khkh««ngng chÕchÕ chiÒuchiÒu caocao rr¬¬ii bbóóa,a, dÔdÔ xx¶¶yy rara nguynguy cc¬¬ gg··yy ccääcc nÕunÕu khkh««ngng cãcã kinhkinh nnghghiiÖÖm.m.
 5. ooChChØØ ssöö dôngdông khikhi ®®ãngãng ÝtÝt ccääcc nhnháá,, trongtrong nÒnnÒn ®®ÊtÊt trungtrung bb××nh,nh, xuxuèèngng ®é®é ss©©uu khkh««ngng llíínn tõtõ 44 5m5m vvμμ khkh««ngng cãcã ss½½nn cc¸¸cc lolo¹¹ii bbóóaa khkh¸¸c.c. NgoNgoμμii rara cãcã ththÓÓ ddïïngng ®Ó®Ó ®®ãngãng ccääcc ththöö ƒƒ BBóóaa hh¬¬i:i: ™™BBóóaa nnμμyy ddïïngng nn¨¨ngng ll−−îîngng ccññaa hh¬¬ii nn−−íícc nãngnãng hohoÆÆcc khkh««ngng khÝkhÝ nÐn.nÐn. CãCã 22 lolo¹¹i:i: ®¬®¬nn ®é®éngng (b(bóóaa ®¬®¬n)n) vvμμ songsong ®é®éngng (b(bóóaa kÐp).kÐp). ooBBóóaa ®¬®¬nn ®é®éng:ng: 99QuQu¶¶ bbóóaa llμμ 11 khkhèèii thÐpthÐp nnÆÆngng dd¹¹ngng xyxy lanh,lanh, didi ®é®éngng ddääcc theotheo ccÇÇnn ddÉÉnn hh−−ííngng ccññaa gigi¸¸ bbóóa.a. §§©©yy llμμ bbéé phphËËnn xungxung kÝchkÝch ccññaa bbóóa.a.
 6. 1 99PittPitt««ngng ëë trongtrong xyxy lanhlanh cãcã 2 ccÇÇnn ddμμii gg¾¾nn vvííii trungtrung tt©©mm ®Ç®Çuu ccääc.c. 3 99NguyNguyªªnn lýlý llμμ ddïïngng hh¬¬ii caocao 4 9 ¸¸pp (h(h¬¬ii nn−−íícc hohoÆÆcc khÝkhÝ nÐn)nÐn) 6 ®Ó®Ó ®È®Èyy xylanhxylanh ccññaa bbóóaa llªªnn 5 7 vvμμ bbóóaa rr¬¬ii xuxuèèngng ®Ç®Çuu ccääcc 8 9 dodo trträängng ll−−îîngng bb¶¶nn thth©©nn →→10 chchØØ cãcã phphÇÇnn xylanhxylanh tt¹¹oo rara ®é®éngng nn¨¨ngng khikhi rr¬¬ii ttùù dodo nhnh−− bbóóaa trträängng llùùc;c; ccßßnn hh¬¬ii caocao ¸¸pp ddïïngng nn©©ngng bbóóaa tt¹¹oo 11 rara thÕthÕ nn¨¨ngng→→dodo hh¬¬ii nn−−íícc 1.Lç tho¸t h¬i 2.Kho¸ ph©n phèi hayhay khÝkhÝ nÐnnÐn cãcã tt¸¸cc dôngdông 11 3.N¾p 4.Vá xilanh 5.Pitt«ng 6.Vßng g¨ng 7.CÇn pitt«ng 8.Lç chiÒuchiÒu nhnh−− vvËËyy nnªªnn ggääii llμμ th«ng 9.Quai 10.CÇn gi¸ bóa bbóóaa ®¬®¬nn ®é®énngg 11.Cäc
 7. 99TrTräängng ll−−îîngng bbóóaa tõtõ 2.62.6 1111 tÊn,tÊn, trongtrong ®®ãã bbéé phphËËnn xungxung kÝchkÝch rÊtrÊt nnÆÆnglnglμμ 1.81.8 8.28.2 tÊn;tÊn; ®é®é caocao rr¬¬ii bbóóaa ttèèii ®®aa 1.371.37 1.5m1.5m (th(th−−êngêng gigiííii hh¹¹nn ëë 1.2m1.2m ®Ó®Ó trtr¸¸nhnh ssùù ccèè chocho ccääc).c). 99ChiÒuChiÒu caocao totoμμnn bbéé bbóóaa rÊtrÊt llíínn tõtõ 2.82.8 4.9m4.9m (cã(cã khikhi 8.5m),8.5m), ttÇÇnn ssèè rr¬¬ii ccññaa bbóóaa khokho¶¶ngng 3030 6060 nhnh¸¸t/pht/phóót.t. ⇒⇒TaTa nhnhËËnn thÊy:thÊy: 99BBóóaa nnÆÆngng nhnh−−ngng ®é®é rr¬¬ii thÊpthÊp ssÏÏ hihiÖÖuu ququ¶¶ hh¬¬nn vvμμ ccääcc ÝtÝt hháángng hh¬¬nn bbóóaa nhnhÑÑ vvμμ ®é®é nnÈÈyy caocao →→ rÊtrÊt hihiÖÖuu ququ¶¶ ®è®èii ®®ÊtÊt chch¾¾cc mmμμ cc¸¸cc lolo¹¹ii bbóóaa khkh¸¸cc khkh««ngng ddïïngng ®®−−îîc.c. 99LoLo¹¹ii bbóóaa nnμμyy nnÆÆngng nÒnÒ vvμμ cãcã kÝchkÝch thth−−íícc llíínn nhnh−−ngng cÊucÊu tt¹¹oo ®¬®¬nn gigi¶¶n,n, dÔdÔ ssöö dôngdông vvμμ cãcã nn¨¨ngng llùùcc llíínn (b(bóóaa 27.327.3 tÊntÊn sinhsinh rara nn¨¨ngng ll−−îîngng 249KNm/nh249KNm/nh¸¸t)t) nnªªnn thth−−êngêng ddïïngng hh¹¹ ccääcc bbªªtt««nngg ccèètt thÐthÐpp ddμμii vvμμ nnÆÆnngg
 8. 8 9 oo BBóóaa songsong ®é®éng:ng: 7 370 99CÊuCÊu tt¹¹oo vvμμ nguynguyªªnn lýlý 1.Guèc 6 ®e 2.Qu¶ hoho¹¹tt ®é®éng:ng: φ254 bóa 780 ¾¾KhKh¸¸cc vvííii bbóóaa ®¬®¬n,n, 3.Th©n 5 xylanhxylanh llμμ bbéé phphËËnn bóa 4.C¸n ccèè ®®ÞnhÞnh gg¾¾nn liÒnliÒn pitt«ng 4 vvííii thth©©nn bbóóaa vvμμ 5.Pitt«ng 3 6.Xylanh ccääc,c, bbéé phphËËnn didi 7.Bul«ng 1290 ®é®éngng llμμ pittpitt««ngng cãcã 8.N¾p 2 xylanh cc¸¸nn nnèèii liÒnliÒn vvííii 9.Vßi dÉn ququ¶¶ bbóóa.a. h¬i 1 340
 9. ¾¾TrongTrong xylanhxylanh cãcã 22 ngng¨¨nn trtrªªnn vvμμ dd−−ííi,i, khikhi hh¬¬ii ddåånn xuxuèèngng ngng¨¨nn dd−−ííii→→pittpitt««ngng ®®−−îîcc ®È®Èyy llªªnn vvμμ ngng−−îîcc ll¹¹i,i, pittpitt««ngng kÐokÐo theotheo ququ¶¶ bbóóa.a. NhNh−− vvËËyy khikhi rr¬¬ii xuxuèèngng ccääcc ngongoμμii trträängng ll−−îîngng bb¶¶nn thth©©nn bbóóaa vvμμ pittpitt««ngng ccßßnn cãcã cc¶¶ ¸¸pp llùùcc bbææ sungsung ccññaa hh¬¬ii ÐpÐp ®®−−îîcc nn¹¹pp vvμμoo ngng¨¨nn trtrªªn.n. ¾¾¸¸pp llùùcc hh¬¬ii nn−−íícc hohoÆÆcc khÝkhÝ ÐpÐp tt¸¸cc ®é®éngng cc¶¶ 22 chiÒuchiÒu llªªnn xuxuèèngng ccññaa phphÇÇnn ®é®éngng nnªªnn cãcã ttªªnn ggääii llμμ songsong ®é®éng.ng. ¾¾TrTräängng ll−−îîngng ccññaa ququ¶¶ bbóóaa chchØØ nnÆÆngng tõtõ 600600 2250kg,2250kg, ®é®é caocao llªªnn xuxuèèngng ccññaa ququ¶¶ bbóóaa vvμμ pittpitt««ngng còngcòng chchØØ tõtõ 0.40.4 0.58m;0.58m; ttÇÇnn
 10. suÊtsuÊt ccññaa bbóóaa tõtõ 100,100, 140140 300300 nhnh¸¸t/pht/phóót;t; chiÒuchiÒu caocao ccññaa bbóóaa nhnháá hh¬¬nn bbóóaa ®¬®¬nn khokho¶¶ngng 2.42.4 3m3m vvííii ttæængng trträängng ll−−îîngng 33 5.2tÊn.5.2tÊn. 99DDïïngng bbóóaa songsong ®é®éngng ccÇÇnn chchóó ýý vÊnvÊn ®®ÒÒ llμμ liliªªnn kÕtkÕt chch¾¾cc chch¾¾nn vvííii ®Ç®Çuu ccääc,c, trtr¸¸nhnh chocho bbóóaa khkh««ngng bÞbÞ nnÈÈyy bbËËtt tungtung rara khkhááii ®Ç®Çuu ccääc;c; ®å®ångng thêithêi tata ccÇÇnn ®Æ®Ætt bbóóaa vvμμ timtim ccääcc trtrïïngng tt©©mm vvμμ thth¼¼ngng hhμμngng trtr¸¸nhnh ll¾¾cc ngangngang bÊtbÊt llîîi.i. ⇒⇒NhNh−−îîcc ®®iiÓÓmm ccññaa 22 lolo¹¹ii bbóóaa trtrªªnn llμμ ttèènn nhiÒunhiÒu nn¨¨ngng ll−−îîng,ng, ®ß®ßii hhááii cãcã trangtrang thiÕtthiÕt bÞbÞ ®®ii kÌmkÌm nhnh−− nnååii hh¬¬i,i, mm¸¸yy nÐnnÐn khÝ,khÝ, èèngng ddÉÉnn hh¬¬ii Ðp vÐp vμμ chchóóngng cãcã ththÓÓ ®®ãngãng ®®−−îîcc ccääcc xixiªªnn ®®ÕnÕn 1:1.1:1.
 11. ƒƒ BBóóaa diezen:diezen: ™™CC¸¸cc lolo¹¹ii bbóóaa diezendiezen ®®ÒuÒu llμμmm viviÖÖcc theotheo nguynguyªªnn tt¾¾cc ®é®éngng cc¬¬ nnææ 22 thth×× vvμμ nhinhiªªnn liliÖÖuu llμμ ddÇÇuu mazmazóót:t: ooLLóócc ®Ç®Çuu bbéé phphËËnn xungxung kÝchkÝch ®®−−îîcc kÐokÐo llªªnn bb»»ngng têi,têi, nhinhiªªnn liliÖÖuu ®®−−îîcc phunphun vvμμoo bubuåångng nÐnnÐn ngayngay khikhi bbéé phphËËnn xungxung kÝchkÝch ®®−−îîcc thth¶¶ rr¬¬i.i. ooKhiKhi ®®ãã khkh««ngng khÝkhÝ vvμμ nhinhiªªnn liliÖÖuu bÞbÞ nÐnnÐn vvμμ nãngnãng llªªnn biÕnbiÕn ththμμnhnh hhæænn hhîîpp ëë trtr¹¹ngng thth¸¸ii ss−−¬¬ngng mmïï →→ khikhi ®ñ®ñ nhinhiÖÖtt ®é®é thth×× bbèècc chch¸¸yy ccïïngng vvííii khkh««ngng khÝkhÝ nÐnnÐn ssÏÏ gg©©yy nnææ KÕtKÕt ququ¶¶ llμμ ccääcc bÞbÞ ®®ãngãng xuxuèèngng vvμμ phphÇÇnn xungxung kÝchkÝch ll¹¹ii nnÈÈyy llªªnn vvμμ tiÕptiÕp tôctôc 11 chuchu trtr××nhnh khkh¸¸c.c. ™™BBóóaa diezendiezen lolo¹¹ii 22 thanhthanh ®®òa:òa:
 12. oo PhPhÇÇnn trtrªªnn llμμ xylanhxylanh didi 1 1.C¸p ®é®éng,ng, nnÈÈyy llªªnn vvμμ rr¬¬ii 2.Má qu¹ 2 xuxuèèngng trtrªªnn 22 thanhthanh thÐpthÐp th¶ xylanh 3.Xylanh trtrßßnn bbèè trÝtrÝ songsong song;song; 4.Chèt phphÇÇnn dd−−ííii llμμ pittpitt««ngng ccèè 5.§òa tr−ît 6.Lç 3 ®®Þnh,Þnh, cãcã èèngng ddÉÉnn vvμμ phunphun phun nhiªn nhinhiªªnn liliÖÖuu ëë trungtrung tt©©m.m. liÖu 4 7.Pitt«ng oo DoDo trträängng ll−−îîngng bb¶¶nn thth©©nn 8.èng dÉn 5 6 nhiªn liÖu 7 xylanhxylanh rr¬¬ii xuxuèèngng tt¹¹oo vvííii 9.LÉy bËt pittpitt««ngng 11 bubuåångng kÝnkÝn vvμμ bbËËtt nhiªn liÖu 8 10.B¬n 9 10 llÉÉyy ®Ó®Ó nhinhiªªnn liliÖÖuu ttùù ®é®éngng nhiªn liÖu phunphun llªªnn vvμμ bÞbÞ nÐnnÐn ccïïngng 11.B×nh 11 chøa nhiªn 12 khkh««ngng khÝkhÝ ®®ÕnÕn mmøøcc bbèècc liÖu chch¸¸y,y, tt¹¹oo rara nn¨¨ngng ll−−îîngng 12.§Öm cäc
 13. 2 nnææ rÊtrÊt llíínn llμμmm nnÈÈyy 3 xylanhxylanh vvμμ ddééii llªªnn 3 ccääcc 11 phph¶¶nn llùùcc llíín.n. SauSau ®®ãã xylanhxylanh ttùù 4 ®é®éngng rr¬¬ii xuxuèèngng tiÕptiÕp 5 tôctôc 11 chuchu trtr××nhnh khkh¸¸c.c. 4 9 ™™BBóóaa diezendiezen lolo¹¹ii hh××nhnh èèng:ng: 5 8 7 1.Cäc 2.Mãc cÈu 3.Pitt«ng 4.Xylanh 5.èng tho¸t khÝ 6.Khèi ®e 7.B¬m nhiªn liÖu 8.LÉy 6 9.B×nh chøa nhiªn liÖu 1
 14. ooLoLo¹¹ii nnμμyy còngcòng llμμmm viviÖÖcc theotheo nguynguyªªnn tt¾¾cc trtrªªnn nhnh−−ngng pittpitt««ngng llμμ phphÇÇnn didi ®é®éng.ng. ooPhPhÇÇnn vváá bbóóaa ccèè ®®ÞnhÞnh vvííii ccääcc ggååmm 11 èèngng xylanhxylanh ddμμii ®Ó®Ó pittpitt««ngng trtr−−îîtt bbªªnn trong,trong, dd−−ííii xylanhxylanh cãcã hhèècc chcháámm ccÇÇuu lâmlâm vvμμ xungxung quanhquanh llμμ hhÖÖ ththèèngng chchøøaa vvμμ phunphun nhinhiªªnn liliÖÖu.u. ooKhiKhi pittpitt««ngng ®®−−îîcc thth¶¶ rr¬¬ii ttùù do,do, trongtrong xylanhxylanh khkh««ngng khÝkhÝ bÞbÞ nÐnnÐn ll¹¹ii ®®ÕnÕn mmøøcc nnμμoo ®®ãã pittpitt««ngng chch¹¹mm vvμμoo llÉÉyy ®Ó®Ó bb¬¬m,m, llóócc nnμμyy nhinhiªªnn liliÖÖuu ®®−−îîcc phunphun vvμμoo hhèècc châmchâm ccÇÇu.u. KhiKhi hhæænn hhîîpp nnææ,, xylanhxylanh vvμμ ccääcc bÞbÞ ÊnÊn xuxuèèng,ng, pittpitt««ngng ll¹¹ii nnÉÉyy llªªnn rrååii rr¬¬ii xuxuèèngng tiÕptiÕp tôctôc 11 chuchu trtr××nhnh khkh¸¸c.c. ooTrongTrong ququ¸¸ trtr××nhnh ®®ãngãng ccääc,c, bbóóaa ®®−−îîcc kkÑÑpp vvμμ trtr−−îîtt theotheo ccÇÇnn gigi¸¸ bbóóa.a.
 15. oo uu nhnh−−îîcc ®®iiÓÓmm ccññaa bbóóaa diezendiezen soso vvííii bbóóaa hh¬¬i:i: 99RÊtRÊt cc¬¬ ®é®éng,ng, tt−−¬¬ngng ®è®èii nhnhÑÑ hh¬¬nn soso vvííii bbóóaa ®¬®¬nn ®é®éng.ng. 99KhKh««ngng ccÇÇnn trangtrang bÞbÞ cc¸¸cc trtr¹¹mm cungcung cÊpcÊp nn¨¨ngng ll−−îîng.ng. 99DDïïngng nhinhiªªnn liliÖÖuu lláángng rrÎÎ tiÒn:tiÒn: mazmazóót,t, ddÇÇuu hoho¶¶ 99DÔDÔ thaothao tt¸¸c,c, chocho nn¨¨ngng suÊtsuÊt cao.cao. 99HHÖÖ ssèè hihiÖÖuu dôngdông bbóóaa ttèètt hh¬¬n,n, nn¨¨ngng ll−−îîngng nnææ truyÒntruyÒn trtrùùcc tiÕptiÕp vvμμoo phphÇÇnn xungxung ®é®éngng ccññaa bbóóa.a.
 16. ooNhNh−−îîcc ®®iiÓÓm:m: 99ChChØØ hh¹¹nn chÕchÕ ®®ãngãng ®®−−îîcc ccääcc thth¼¼ngng hohoÆÆcc cãcã ®é®é xixiªªnn ttèèii ®®aa 1:31:3 1:4.1:4. 99KhKh««ngng hihiÖÖuu ququ¶¶ ®®ãngãng ccääcc trongtrong ®®ÊtÊt yÕuyÕu →→ vv×× ccääcc llóónn nhiÒu,nhiÒu, ququ¶¶ bbóóaa khkh««ngng ®ñ®ñ nn¨¨ngng ll−−îîngng ®Ó®Ó bbËËtt llªªnn cao,cao, bubuåångng nhinhiÖÖtt khkh««ngng ®ñ®ñ ¸¸pp llùùcc vvμμ nhinhiÖÖtt ®é®é ®è®ètt chch¸¸yy hhæænn hhîîpp nhinhiªªnn liliÖÖuu chocho chuchu trtr××nhnh sausau→→phph¶¶ii thaothao tt¸¸cc ll¹¹ii tõtõ ®Ç®Çu,u, nn¨¨ngng suÊtsuÊt gigi¶¶m.m. 99KhiKhi chchäänn bbóóaa phph¶¶ii phphïï hhîîpp vvííii trträängng ll−−îîngng ccääc,c, trungtrung bb××nhnh ®®ãngãng ss©©uu 1010 12m12m trongtrong 2020 3030 phphóótt nÕunÕu thÊythÊy ll©©uu hh¬¬nn ccÇÇnn chchäänn bbóóaa khkh¸¸c.c.
 17. H×nh ¶nh bóa diezel ®ang ®ãng cäc
 18. ƒƒ NguyNguyªªnn lýlý chchäänn bbóóaa ®®ãngãng ccääc:c: ™™LoLo¹¹ii bbóóaa ssöö dôngdông rÊtrÊt ¶¶nhnh hh−−ëëngng ®®ÕnÕn hihiÖÖuu ququ¶¶ cc««ngng tt¸¸cc ®®ãngãng ccääc.c. NãNã phôphô thuthuéécc vvμμoo trträängng ll−−îîngng ccääc,c, ®é®é ss©©uu ®®ãngãng ccääc,c, khkh¶¶ nn¨¨ngng chÞuchÞu llùùcc ccññaa ccääcc vvμμ ®®iÒuiÒu kikiÖÖnn thithi cc««ng.ng. ™™NãiNãi chungchung chchäänn bbóóaa ddùùaa vvμμoo 22 ®®iÒuiÒu kikiÖÖnn sausau ®©®©y:y: ooNN¨¨ngng llùùcc xungxung kÝch:kÝch: 99NN¨¨ngng llùùcc xungxung kÝchkÝch ccññaa bbóóaa phph¶¶ii thth¾¾ngng ®®−−îîcc ssøøcc cc¶¶nn ccññaa ®®ÊtÊt khikhi ®®ãngãng ccääcc vvμμ ®®¶¶mm bb¶¶oo ssøøcc chÞuchÞu tt¶¶ii ccññaa ccääc.c. 99NN¨¨ngng llùùcc xungxung kÝchkÝch ccÇÇnn thiÕtthiÕt ccññaa bbóóaa:: W ≥ 25.P
 19. ooHHÖÖ ssèè thÝchthÝch dôngdông bbóóaa:: Q + q K = ≤ K max ™™CC¸¸cc chchóó ý:ý: W ooKhiKhi ®®ãngãng trongtrong llíípp ®®ÊtÊt sÐtsÐt chchÆÆtt,, ccÇÇnn chchäänn bbóóaa cãcã nn¨¨ngng llùùcc llíínn hh¬¬nn theotheo 22 ®®iÒuiÒu kikiÖÖnn trtrªªnn ooKhiKhi ®®ãngãng ccääcc xixiªªnn,, nn¨¨ngng ll−−îîngng bbóóaa ssÏÏ gigi¶¶mm DoDo ®®ãã nn¨¨ngng llùùcc ®·®· chchäänn theotheo trtrªªnn ccÇÇnn tt¨¨ngng ththªªmm hhÖÖ ssèè xÐtxÐt ®®ÕnÕn ®é®é xixiªªnn ccññaa ccääcc:: §é§ xiªn 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 HÖ sè 1.1 1.15 1.25 1.4 1.7
 20. ooTheoTheo kinhkinh nghinghiÖÖmm ®Ó®Ó ®®ãngãng ccääcc BTCTBTCT bb»»ngng bbóóaa ®¬®¬nn ®é®éngng vvμμ diezen,diezen, ttûû llÖÖ gigi÷÷aa trträängng ll−−îîngng phphÇÇnn ®é®éngng ccññaa bbóóaa G1G1 vvμμ ccññaa ccääcc G2G2 phph¶¶ii llíínn hh¬¬nn cc¸¸cc trÞtrÞ ssèè sau:sau: 99§§èèii vvííii ccääcc ll≥≥12m:12m: G n = 1 ≥ 0.75 −1 99§§èèii vvííii ccääcc l<12m:l<12m: G2 G n = 1 ≥ 1.25 −1.5 ooHiHiÖÖnn tt−−îîngng ®®ÊtÊt biÕnbiÕn dd¹¹ngng xxG2¶¶yy rara khikhi ®®ãngãng cäc: cäc: II 99Khi ®ãng cäc, ®Êt nÒn <30 Khi ®ãng cäc, ®Êt nÒn 5-12m bÞbÞ ÐpÐp trtrååi,i, tt¹¹ii ®é®é ss©©uu gigiííii hh¹¹nn IV III 5-6d nnμμoo ®®ãã ®®ÊtÊt khkh««ngng ccßßnn hihiÖÖnn tt−−îîngng bÞbÞ ÐpÐp trtrååii vvμμ bÞbÞ ®È®Èyy theotheo chiÒuchiÒu ngang,ngang, dd−−ííii mòimòi ccääcc sinhsinh rara llóónn hh××nhnh phphÓÓuu
 21. vvμμ nÐnnÐn chchÆÆtt llíípp ®®ÊtÊt dd−−ííii mòimòi ccääc.c. 99KhiKhi ®®ãngãng ccääcc ®¬®¬n,n, ®®ÊtÊt bÞbÞ trtrååii llªªnn cãcã ththÓÓ ®®ÕnÕn 2020 30cm,30cm, ccääcc ®®ãngãng ccμμngng ss©©uu ®®ÊtÊt trtrååii llªªnn ccμμngng nhiÒu,nhiÒu, trongtrong trtr−−êngêng hhîîpp cc¸¸ bibiÖÖtt nhnh−− ®®ÊtÊt cc¸¸tt bôi,bôi, cc¸¸tt chch¶¶yy nhÊtnhÊt llμμ ®®ÊtÊt sÐtsÐt cãcã ththÓÓ trtrååii llªªnn 0.80.8 1.5m.1.5m. HiHiÖÖnn tt−−îîngng nnμμyy vvÉÉnn tiÕptiÕp diÔndiÔn trongtrong thêithêi giangian ddμμii nhnh−− cc¸¸tt chchÆÆtt võavõa thth×× sausau 11 ngngμμyy ®ª®ªmm thth×× ngõng,ngõng, cc¸¸tt nhnháá sausau 33 ngngμμy,y, cc¸¸tt chch¶¶yy sausau 88 1010 ngngμμy,y, ®®ÊtÊt sÐtsÐt khokho¶¶ngng 1515 ngngμμy.y. 99KhiKhi ®®ãngãng ccääc,c, ®®ÊtÊt xungxung quanhquanh ccääcc bÞbÞ biÕnbiÕn dd¹¹ngng theotheo 44 vvïïng:ng:
 22. ¾¾VVïïngng 1:1: cãcã bb¸¸nn kÝnhkÝnh 0.20.2 1m,1m, ®®ÊtÊt nn»»mm ngangngang biÕnbiÕn ththμμnhnh 11 mmμμngng thth¼¼ngng ®ø®øngng ®å®ångng tt©©mm rÊtrÊt mmáángng nhnh−−ngng ®®ÊtÊt rÊtrÊt chchÆÆtt baobao quanhquanh thth©©nn ccääc,c, ®®ÊtÊt bÞbÞ phph¸¸ hoho¹¹ii hohoμμnn totoμμnn vvμμ sinhsinh rara ¸¸pp llùùcc nn−−íícc llçç hhççngng rÊtrÊt llíín.n. ¾¾VVïïngng 2:2: bb¸¸nn kÝnhkÝnh khokho¶¶ngng (0.7(0.7 3)d,3)d, ®®ÊtÊt bÞbÞ ÐpÐp chchÆÆtt vvμμ bÞbÞ trtrååii llªªn,n, ®®ÊtÊt gigi¸¸pp vvííii vvïïngng 11 thth×× bÞbÞ phph¸¸ hoho¹¹ii hohoμμnn totoμμnn vvμμ gigi¸¸pp vvííii vvïïngng 33 thth×× khkh««ngng thaythay ®æ®æi.i. ¾¾VVïïngng 3:3: bb¸¸nn kÝnhkÝnh (5(5 6)d,6)d, ®®ÊtÊt vvïïngng nnμμyy khkh««ngng thaythay ®æ®æi,i, ®é®é chchÆÆtt vvμμ dungdung trträängng cãcã phphÇÇnn bÞbÞ gigi¶¶m,m, ll−−îîngng ngngËËmm nn−−íícc tt¨¨ngng vvμμ ¸¸pp llùùcc nn−−íícc llçç rrççngng tt¨¨ng.ng.
 23. ¾¾VVïïngng 4:4: bb¸¸nn kÝnhkÝnh 55 12m,12m, tÝnhtÝnh chÊtchÊt cc¬¬ lýlý ccóóaa ®®ÊtÊt nÒnnÒn thaythay ®æ®æii rÊtrÊt Ýt,Ýt, ¸¸pp llùùcc nn−−íícc llçç rrççngng còngcòng tt¨¨ngng rÊtrÊt Ýt.Ýt. ⇒⇒TõTõ kÕtkÕt ququ¶¶ nghinghiªªnn ccøøuu vÊnvÊn ®®ÒÒ biÕnbiÕn dd¹¹ngng ®®ÊtÊt khikhi ®®ãngãng ccääc,c, tata rróótt rara kÕtkÕt ququ¶¶ sau:sau: 99KhiKhi thiÕtthiÕt kÕkÕ nÒnnÒn ccääcc phph¶¶ii ®®−−îîcc xÐtxÐt ®®ÕnÕn ®®ÊtÊt khkh««ngng nhnh÷÷ngng ®®ÊtÊt bÞbÞ trtrååii llªªnn mmμμ ccßßnn tiÕptiÕp tôctôc trtrååii trongtrong 11 thêithêi giangian khikhi ®®ãngãng ccääcc xong.xong. 99KhKh««ngng ththÓÓ ®æ®æ bbªªtt««ngng ngayngay sausau khikhi ®®ãngãng ccääc,c, nÕunÕu khkh««ngng bbªªtt««ngng ssÏÏ bÞbÞ nnøøt.t. 99§§ãngãng ccääcc phph¶¶ii theotheo trtr××nhnh ttùù nhÊtnhÊt ®®ÞnhÞnh (S(SÏÏ nãinãi rârâ phphÇÇnn sau).sau).
 24. 99KhiKhi mmííii ®®ãngãng ccääcc xuxuèèngng 11 ®®oo¹¹nn (2.5(2.5 3)d3)d thth×× phphÇÇnn llíínn nn¨¨ngng ll−−îîngng ssÏÏ bÞbÞ titiªªuu haohao ®Ó®Ó ÐpÐp ®®ÊtÊt trtrååii llªªnn chchøø khkh««ngng phph¶¶ii ®Ó®Ó nÐnnÐn chchÆÆtt ®®Êt.Êt. ooTrongTrong ququ¸¸ trtr××nhnh hh¹¹ ccääcc ccÇÇnn theotheo dâidâi ®é®é chchèèii ccññaa bbóóa.a. §§ãã llμμ ®é®é llóónn xuxuèèngng ccññaa ccääcc øøngng vvííii 11 nhnh¸¸tt bbóóaa vvμμ ®®−−îîcc tÝnhtÝnh bb»»ngng trÞtrÞ ssèè trungtrung bb××nhnh ccééngng sausau 11 hhååii bbóóaa ®®ãng.ãng. TrÞTrÞ ssèè 11 hhååii bbóóaa phph¶¶ii lÊylÊy bb»»ng:ng: 991010 nhnh¸¸tt vvííii bbóóaa rr¬¬ii ttùù dodo vvμμ bbóóaa ®¬®¬nn ®é®éng.ng. 99SSèè llÇÇnn ®Ë®Ëpp ccññaa bbóóaa trongtrong 11 phphóótt ®è®èii vvííii bbóóaa songsong ®é®éngng vvμμ bbóóaa diezen.diezen. 9955 phphóótt hoho¹¹tt ®é®éngng liliªªnn tôctôc ®è®èii vvííii bbóóaa chÊnchÊn ®é®énngg
 25. →→§§oo ®é®é chchèèii tiÕntiÕn hhμμnhnh khikhi ®Ç®Çuu ccääcc ëë trtr¹¹ngng thth¸¸ii bb××nhnh thth−−êng:êng: ccääcc ggçç khkh««ngng bÞbÞ toto¸¸t,t, ccääcc BTCTBTCT khkh««ngng bÞbÞ vvìì,, ccääcc thÐpthÐp khkh««ngng cãcã biÕnbiÕn dd¹¹ngng ®®μμnn hhååii vv×× nãnã llμμmm gigi¶¶mm ssøøcc ®Ë®Ëpp ccññaa bbóóa.a. ooCC««ngng ththøøcc tÝnhtÝnh ®é®é chchèèii thiÕtthiÕt kÕkÕ ccññaa ccääc:c: k 2 .m 2 .n.F.Q.H Q + k 2 .q e = . 1 P.()P + k.m.n.F Q + q oo ¶¶nhnh hh−−ëëngng ccññaa ngõngngõng ®®ãngãng ccääcc ®®ÕnÕn ®é®é chchèèii ccññaa ccääcc ttøøcc llμμ ccÇÇnn chchóó ýý ®®ÕnÕn ®é®é chchèèii gigi¶¶ ccññaa ccääc:c: 99SSùù thaythay ®æ®æii ®é®é chchèèii ttøøcc llμμ thaythay ®æ®æii khkh¶¶ nn¨¨ngng chÞuchÞu tt¶¶ii ccññaa ccääcc sausau khikhi ngõngngõng ®®ãngãng ccääcc tutuúú theotheo tÝnhtÝnh chÊtchÊt ®®ÊtÊt nÒn.nÒn.
 26. 99HHÖÖ ssèè k=W/Wk=W/W1=e/e=e/e1 ddïïngng ®Ó®Ó bibiÓÓuu thÞthÞ ssùù thaythay ®æ®æii nnμμy;y; trongtrong ®®ãã WW1 llμμ ssøøcc chÞuchÞu tt¶¶ii ccññaa ccääcc trtr−−íícc khikhi ngõngngõng ®®ãngãng ccääcc øøngng ®é®é chchèèii ee1,, WW llμμ ssøøcc chÞuchÞu tt¶¶ii ccääcc sausau khikhi khikhi ngõngngõng ®®ãngãng ccääcc øøngng ®é®é chchèèii e.e. VV×× llùùcc mama ss¸¸tt gigi÷÷aa ®®ÊtÊt vvμμ ccääcc còngcòng nhnh−− llùùcc cc¶¶nn ëë mòimòi ccääcc thaythay ®æ®æii theotheo thêithêi giangian nnªªn:n:
 27. 99k=1k=1 ®è®èii vvííii ®®ÊtÊt cc¸¸t,t, cucuééii ssááii chchÆÆtt võavõa vvμμ chchÆÆtt bb··oo hohoμμ,, ®®ÊtÊt bÞbÞ ®®ãngãng chchÆÆtt khikhi ®®ãngãng khkh««ngng liliªªnn quanquan ®®ÕnÕn phph−−¬¬ngng phph¸¸pp ®®ãngãng ccääc.c. 99k>1k>1 ®è®èii vvííii ®®ÊtÊt sÐtsÐt ddÎÎoo vvμμ chch¶¶y.y. §§èèii vvííii ®®ÊtÊt sÐt,sÐt, ®é®é chchèèii ®®oo ®®−−îîcc >> ®é®é chchèèii ththùùcc tÕtÕ vv×× khikhi ®®ãngãng ccääcc ®®ÊtÊt bÞbÞ ÐpÐp chchÆÆtt→→nn−−íícc thotho¸¸tt rara ëë xungxung quanhquanh ccääcc→→mama ss¸¸tt gigi¶¶mm→→®é®é chchèèii tt¨¨ngng llªªn.n. 99k<1k<1 ®è®èii vvííii ®®ÊtÊt cc¸¸tt rêi.rêi. §§èèii vvííii ®®ÊtÊt cc¸¸t,t, ®é®é chchèèii ®®oo ®®−−îîcc << ®é®é chchèèii ththùùcc tÕtÕ vv×× trongtrong ququ¸¸ trtr××nhnh ®®ãngãng ccääcc phph¸¸tt sinhsinh rara hihiÖÖnn tt−−îîngng rungrung→→®®ÊtÊt cc¸¸tt ddåånn chchÆÆtt xungxung quanhquanh ccääcc→→mama ss¸¸tt tt¨¨ngng llªªnn→→®é®é chchèèii nhnháá ®®i i
 28. ⇒⇒PhPh¶¶ii ccÇÇnn cãcã thêithêi giangian nghnghØØ ®Ó®Ó cc¸¸cc tÝnhtÝnh chÊtchÊt ccññaa ®®ÊtÊt ®®−−îîcc hhååii phôcphôc llμμ ÝtÝt nhÊtnhÊt 22 33 ngngμμyy ®è®èii vvííii ®®ÊtÊt cc¸¸tt vvμμ 1010 1515 ngngμμyy ®è®èii vvííii ®®ÊtÊt sÐt.sÐt. oo§§éé chchèèii tÝnhtÝnh toto¸¸nn chocho mmççii hhååii ®Ë®Ëpp ccññaa bbóóaa tõtõ 22 5cm,5cm, nÕunÕu nhnháá hh¬¬nn 2cm2cm thth×× chchäänn bbóóaa nnÆÆngng hh¬¬n.n. ThêiThêi giangian gigi÷÷aa cc¸¸cc nhnh¸¸tt ®Ë®Ëpp ®Ó®Ó tÝnhtÝnh ®é®é chchèèii cc¸¸chch nhaunhau 22 55 phphóót.t. ooNgoNgoμμii hihiÖÖnn trtr−−êngêng cãcã ththÓÓ xx¶¶yy ra:ra: 99§§ÕnÕn caocao ®é®é thiÕtthiÕt kÕkÕ mmμμ chch−−aa ®ñ®ñ ®é®é chchèèii phph¶¶ii tiÕptiÕp tôctôc ®®ãngãng nn÷÷aa chocho ®ñ®ñ ®é®é chchèèi.i. 99§§ãngãng chch−−aa ®®ÕnÕn caocao ®é®é thiÕtthiÕt kÕkÕ mmμμ ®ñ®ñ ®é®é chchèèii cãcã ththÓÓ khkh««ngng ccÇÇnn ®®ãngãng nn÷÷aa sausau khikhi ®·®· xemxem xÐtxÐt kküü ll−−ììngng cc¸¸cc vÊnvÊn ®®ÒÒ liliªªnn quan.quan.
 29. 2.2. BBóóaa chÊnchÊn ®é®éng:ng: ƒƒ NguyNguyªªnn lýlý hoho¹¹tt ®é®éng:ng: ™™ BBóóaa chÊnchÊn ®é®éngng ggååmm nhiÒunhiÒu khkhèèii llÖÖchch tt©©mm quayquay ®å®ångng bbéé theotheo 22 hh−−ííngng khkh¸¸cc nhau.nhau. KhiKhi llμμmm viviÖÖcc cc¸¸cc khkhèèii llÖÖchch tt©©mm nnμμyy sinhsinh rara llùùcc lyly tt©©m.m. 1 2 5 1.M« t¬ 2.Bé phËn truyÒn ®éng 3.Khèi lÖch t©m 3 4.Khèi liªn kÕt 5.TÊm gia träng 4 6.Lß xo
 30. ™™LLùùcc lyly tt©©mm chiachia llμμmm 22 ththμμnhnh phphÇÇn:n: ththμμnhnh phphÇÇnn cc¸¸cc llùùcc nn»»mm ngangngang ccññaa tõngtõng ®«®«ii mméétt ttùù tritriÖÖtt titiªªuu llÉÉnn nhaunhau vvμμ cc¸¸cc llùùcc ®ø®øngng gg©©yy rara llùùcc kÝchkÝch thÝchthÝch ddääcc theotheo timtim ccääcc llμμmm gigi¶¶mm mama ss¸¸tt gigi÷÷aa ®®ÊtÊt vvμμ ccääc,c, trträängng ll−−îîngng bbóóaa vvμμ ccääcc ssÏÏ thth¾¾ngng ®®−−îîcc phph¶¶nn llùùcc ®®ÊtÊt ëë mòimòi ccääcc llμμmm ccääcc llóónn ss©©uu vvμμoo ®®Êt.Êt. ™™LLùùcc thth¼¼ngng ®ø®øngng ®®−−îîcc tÝnhtÝnh theotheo cc««ngng ththøøc:c: M P = c .ω 2 o g ™™ChChóó ý:ý: phph¶¶ii ®®¶¶mm bb¶¶oo liliªªnn kÕtkÕt ccøøngng gigi÷÷aa ccääcc vvμμ mm¸¸y;y; timtim ccññaa mm¸¸yy vvμμ ccääcc phph¶¶ii trtrïïngng nhaunhau 11 cc¸¸chch chÝnhchÝnh xx¸¸c.c.
 31. ™™ uu nhnh−−îîcc ®®iiÓÓm:m: oo HiHiÖÖuu suÊtsuÊt hh¹¹ ccääcc nhanhnhanh hh¬¬nn soso vvííii cc¸¸cc lolo¹¹ii bbóóaa khkh¸¸c,c, anan totoμμn,n, hh¹¹ ccääcc cãcã ®®−−êngêng kÝnhkÝnh llíín.n. oo TTuuææii ththää llμμmm viviÖÖcc gigi¶¶m,m, ttèènn nhiÒunhiÒu nn¨¨ngng ll−−îîng.ng. ™™NgoNgoμμii rara ccßßnn cãcã lolo¹¹ii bbóóaa chÊnchÊn ®é®éngng xungxung kÝch.kÝch. LoLo¹¹ii nnμμyy cãcã 22 tt¸¸cc dôngdông võavõa ®®ãngãng võavõa rungrung ®Ó®Ó hh¹¹ ccääcc→→hihiÖÖuu suÊtsuÊt caocao nhnh−−ngng nhnh−−îîcc ®®iiÓÓmm llμμ mm«« tt¬¬ chÞuchÞu llùùcc rungrung chãngchãng hhááng.ng. ƒƒ NguyNguyªªnn lýlý chchäänn bbóóaa chÊnchÊn ®é®éng:ng: ™™§§iÒuiÒu kikiÖÖnn 1:1: oo TrTrªªnn llμμ ®å®å thÞthÞ quanquan hhÖÖ gigi÷÷aa llùùcc hh¹¹ ccääcc vvμμ ttèècc ®é®é hh¹¹ ¸¸pp llùùcc hh¹¹ ccääcc phph¶¶ii >> ¸¸pp llùùcc hh¹¹ ccääcc banban ®Ç®Çuu PoPo thth×× mmííii hh¹¹ ®®−−îîcc ccääc.c. ¸¸pp llùùcc ccμμngng llíínn thth××
 32. ttèècc ®é®é hh¹¹ ccμμngng nhanhnhanh nhnh−−ngng khikhi ququ¸¸ gigiííii hh¹¹nn hh÷÷uu hihiÖÖuu PPδ thth×× ttèècc ®é®é rÊtrÊt chchËËm.m. oo LLùùcc kÝchkÝch thÝchthÝch phph¶¶ii llíínn hh¬¬nn ssøøcc cc¶¶nn ccññaa ®®ÊtÊt ëë ®é s©u thiÕt kÕ cäc: ®é s©u thiÕt kÕ cäc: M P = c .ω 2 ≥ α.T o g
 33. ™™§§iÒuiÒu kikiÖÖnn 2:2: oo DDùùaa vvμμoo ®å®å thÞ,thÞ, bibiªªnn ®é®é chÊnchÊn ®é®éngng phph¶¶ii llíínn hh¬¬nn bibiªªnn ®é®é ccÇÇnn thiÕtthiÕt banban ®Ç®Çuu AAo thth×× mmííii hh¹¹ ®®−−îîcc ccääc.c. AA ccμμngng llíínn thth×× ttèècc ®é®é hh¹¹ ccääcc ccμμngng nhanhnhanh nhnh−−ngng trongtrong ththùùcc tÕtÕ thithi cc««ngng ll¹¹ii yyªªuu ccÇÇuu ttèècc ®é®é nnμμyy khkh««ngng ququ¸¸ llíínn hayhay ququ¸¸ bÐ;bÐ; thth−−êngêng ttèècc ®é®é hh¹¹ trongtrong cc¸¸tt llμμ 44 6/ph6/phóótt vvμμ trongtrong ®®ÊtÊt sÐtsÐt ddÎÎoo 11 2m/ph2m/phóót.t.
 34. oo BiBiªªnn ®é®é ccÇÇnn thiÕtthiÕt ®Ó®Ó hh¹¹ ccääcc cãcã hihiÖÖuu ququ¶¶:: M ζ . c ≥ A Qo ™™§§iÒuiÒu kikiÖÖnn 3:3: oo §¶§¶mm bb¶¶oo ttèècc ®é®é hh¹¹ ccääc:c: Qo ≥ po .F Qo γ 1 < < γ 2 po oo TheoTheo nghinghiÖÖmm ®Ó®Ó hh¹¹ ®®−−îîcc ttèètt ccÇÇnn cã:cã: Qo ≥ (1.2 −1.5) po .F
 35. ™™TãmTãm ll¹¹i,i, trtr××nhnh ttùù chchäänn bbóóaa chÊnchÊn ®é®éngng nhnh−− sau:sau: oo XX¸¸cc ®®ÞnhÞnh ssøøcc cc¶¶nn ccññaa ®®ÊtÊt T.T. A.Qo ξ M c = oo SS¬¬ bbéé xx¸¸cc ®®ÞnhÞnh QQo,, chchäänn ξ vvμμ AA rrååii tÝnhtÝnh ξ α.T oo TÝnhTÝnh vvËËnn ttèècc gãcgãc ω = M c oo XX¸¸cc ®®ÞnhÞnh trträängng ll−−îîngng ttèèii thithiÓÓuu Qo ≥ po .F oo KiKiÓÓmm tratra ®®iÒuiÒu kikiÖÖnn Qo γ 1 < < γ 2 po →→VVííii cc¸¸cc gigi¸¸ trÞtrÞ MMc,, ωω ,, QQo ®·®· chchäänn ccÇÇnn ®®−−îîcc ththöö ll¹¹ii theotheo 33 ®®iÒuiÒu kikiÖÖnn trtrªªnn xemxem cãcã thotho¶¶ mm··nn hayhay khkh««ng.ng.
 36. 3.3. §§ÖÖmm ccääc:c: ƒƒ §§ÖÖmm ccääcc khikhi ®®ãngãng bb»»ngng bbóóa:a: 50 340 440 340 2 1 20 4 50 5 3 50 400 300 440 ƒƒ §§ÖÖmm ccääcc ggååm:m: ™™ ChôpChôp ®Ç®Çuu ccääc:c: oo CãCã tt¸¸cc dôngdông gigi÷÷ chocho tÊmtÊm ®Ö®Ömm gigi¶¶mm chÊnchÊn ®®−−îîcc bbèè trÝtrÝ ëë trongtrong lãtlãt trtrùùcc tiÕptiÕp trtrªªnn ®Ç®Çuu ccääcc khkh««ngng bÞbÞ bbËËtt ra.ra.
 37. oo §§−−îîcc chÕchÕ tt¹¹oo bb»»ngng thÐpthÐp ®ó®ócc dd−−ííii dd¹¹ngng mò,mò, ®é®éii llªªnn lláángng llªªnn ®Ç®Çuu ccääcc ®Ó®Ó cãcã ththÓÓ xoayxoay nhnhÑÑ ttùù dodo trtr¸¸nhnh øøngng suÊtsuÊt phôphô nhnh−−ngng khkh««ngng >> 1cm1cm mmççii bbªªn.n. oo §§éé ss©©uu chôpchôp khokho¶¶ngng 1.51.5 2l2lÇÇnn cc¹¹nhnh hohoÆÆcc ®®−−êngêng kÝnhkÝnh ccääc.c. oo TrTrªªnn ®Ø®Ønhnh chôpchôp thth−−êngêng cãcã hhèècc lâmlâm caocao 1515 20cm20cm cãcã ®¸®¸yy hh××nhnh vuvu««ngng nhnh−−ngng mimiÖÖngng trtrßßnn ®Ó®Ó bbèè trÝtrÝ ®Ö®Ömm ggçç,, ®Ö®Ömm chÊtchÊt ddÎÎoo hayhay ccääcc ®Ö®Öm.m. ™™CC¸¸cc tÊmtÊm ®Ö®Ömm lãt:lãt: oo §§ÖÖmm ggçç caocao khokho¶¶ngng 30cm30cm bb»»ngng ggçç ccøøngng cãcã chÝtchÝt ®®aiai thÐp.thÐp. §§ÖÖmm chÊtchÊt ddÎÎoo chÞuchÞu llùùcc ttèètt hh¬¬nn ®Ö®Ömm ggçç ccøøngng vv×× cÊucÊu tt¹¹oo ggååmm 33 llííp:p: llíípp caocao susu cãcã ccèètt ëë gigi÷÷a,a, tÊmtÊm thÐpthÐp ëë trtrªªnn vvμμ ggçç ccøøngng phÝaphÝa dd−−ííi.i. NgoNgoμμii rara ccßßnn cãcã ®Ö®Ömm caocao ss−− ggçç,, ®Ö®Ömm bakelit.bakelit.
 38. oo §§ÖÖmm gigi¶¶mm chÊnchÊn ®®−−îîcc lãtlãt trtrùùcc tiÕptiÕp bbªªnn trongtrong mò,mò, tiÕptiÕp xxóócc trtrùùcc tiÕptiÕp vvííii ccääc;c; ®®−−îîcc llμμmm bb»»ngng vvËËtt liliÖÖuu nhnh−− baobao tt¶¶ii gai,gai, ggçç vv¸¸n,n, xx¬¬ dõa,dõa, caocao su,su, amiami¨¨ng,ng, giÊygiÊy bbååi, i, ™™§§ÖÖmm ccääcc khikhi hh¹¹ bb»»ngng bbóóaa chÊnchÊn ®é®éng:ng: oo CãCã lolo¹¹ii ®Ö®Ömm ccääcc dd¹¹ngng hhμμmm ®Ó®Ó liliªªnn kÕtkÕt bbóóaa chÊnchÊn ®é®éngng vvμμ ®Ç®Çuu ccääcc khikhi rungrung hh¹¹ cc¸¸cc lolo¹¹ii ccääcc ggçç,, vv¸¸nn thÐp,thÐp, ccääcc ®Æ®Æcc BTCT,BTCT, ccääcc èèngng thÐp,thÐp, ccääcc thÐpthÐp tiÕttiÕt didiÖÖnn chch÷÷ H, H,
 39. oo KhiKhi chôpchôp nnèèii gigi÷÷aa bbóóaa vvμμ ccääcc dd¹¹ngng mmÆÆtt bÝchbÝch thth×× cãcã tt¸¸cc dôngdông nhnh−− ®Ö®Ömm ccääcc khikhi ddïïngng ®Ó®Ó hh¹¹ ccääcc ®®−−êngêng kÝnhkÝnh llíín.n. 4.4. GGii¸¸ bbóóa:a: ™™ GiGi¸¸ bbóóa:a: oo GiGi¸¸ bbóóaa llμμ 11 kÕtkÕt cÊucÊu ®Æ®Æcc bibiÖÖtt cãcã tt¸¸cc dôngdông treotreo trôc,trôc, nn©©ngng hh¹¹ ccääc,c, nhÊcnhÊc ®Æ®Ætt bbóóa,a, ®®ÞnhÞnh hh−−ííngng chiÒuchiÒu didi chuychuyÓÓnn ccññaa hhÖÖ ccääcc vvμμ bbóóaa trongtrong ququ¸¸ trtr××nhnh ®®ãngãng ccääc.c. oo YYªªuu ccÇÇuu llμμ nhnhÑÑ nhnhμμng,ng, dÔdÔ didi chuychuyÓÓn,n, dÔdÔ thaothao ll¾¾p,p, ddïïngng ®®−−îîcc nhiÒunhiÒu llÇÇnn vvμμ ®®aa nn¨¨ng.ng. oo CÊuCÊu tt¹¹oo gigi¸¸ bbóóa:a: 99 BBÖÖ gigi¸¸ bbóóa:a: ¾¾LLμμ hhÖÖ khungkhung ssμμnn cãcã ththÓÓ didi ®é®éngng theotheo
 40. ®®−−êngêng rayray trtrªªnn mmÆÆtt ®®Êt,Êt, gigiμμnn gigi¸¸oo hohoÆÆcc phaophao nnææi.i. ¾¾MMéétt ssèè gigi¸¸ bbóóaa cãcã ththÓÓ quayquay 360o360o quanhquanh trôctrôc ®ø®øng,ng, bb¶¶nn thth©©nn bb¸¸nhnh ll¨¨nn còngcòng cãcã ththÓÓ quayquay quanhquanh trôctrôc ®ø®øngng vvμμ ®®iÒuiÒu chchØØnhnh caocao ®é®é 99KhungKhung gigi»»ng:ng: ¾¾§§ÓÓ gigi÷÷ ccÇÇnn gigi¸¸ bbóóa,a, ®®−−îîcc cÊucÊu tt¹¹oo bbëëii thÐpthÐp èèng,ng, thÐpthÐp hh××nhnh tt¹¹oo ththμμnhnh khungkhung khkh««ngng giangian hh××nhnh thth¸¸pp hohoÆÆcc kÕtkÕt hhîîpp vvííii ccéétt ddÉÉnn ccääcc ththμμnhnh kÕtkÕt cÊucÊu cãcã dd¹¹ngng ccÇÇnn trôc.trôc. ¾¾NgoNgoμμii rara khungkhung gigi»»ngng cãcã ththÓÓ chchØØ ggååmm 22 thanhthanh chchèèngng bb»»ngng thÐpthÐp èèng,ng, ®®iÒuiÒu chchØØnhnh ®®−−îîcc chiÒuchiÒu ddμμii khikhi ®®ãngãng ccääcc xixiªªnn dd−−¬¬ng,ng, xixiªªnn ©©m.m. 99CCÇÇnn gigi¸¸ bbóóaa hohoÆÆcc ccéétt ddÉÉn:n:
 41. ¾¾GGååmm 22 soso ®®òaòa songsong songsong kÐokÐo ddμμii tõtõ bbÖÖ khungkhung ssμμnn ttííii ®Ø®Ønhnh gigi¸¸ bbóóa,a, môcmôc ®®ÝchÝch ®Ó®Ó hh−−ííngng ddÉÉnn bbóóa,a, ccääcc theotheo chiÒuchiÒu thth¼¼ngng ®ø®øngng hohoÆÆcc xixiªªnn gãcgãc theotheo thiÕtthiÕt kÕ.kÕ. ¾¾KhiKhi ®®ãngãng ccääcc ddμμi,i, ccÇÇnn gigi¸¸ bbóóaa cãcã ththÓÓ kÐokÐo ddμμii kikiÓÓuu èèngng nhnhßßmm llªªnn phÝaphÝa ®Ø®Ønh,nh, khikhi ®Æ®Ætt trtrªªnn ssμμnn ®¹®¹oo hayhay ssμμnn lan,lan, phaophao nnææi,i, ccÇÇnn gigi¸¸ bbóóaa cãcã ththÓÓ nnèèii 11 ®®oo¹¹nn ccéétt ddÉÉnn phôphô vÒvÒ phÝaphÝa dd−−ííii bbÖÖ khungkhung ssμμnn vvμμ liliªªnn kÕtkÕt bb»»ngng bulbul««ng.ng. 99ThiÕtThiÕt bÞbÞ treotreo trôc:trôc: ¾¾GiGi¸¸ bbóóaa chchØØ gg¾¾nn 11 bbéé rrßßngng rrääcc trtrªªnn ®Ø®Ønhnh võavõa nn©©ngng hh¹¹ bbóóa,a, võavõa xx¸¸chch ®Æ®Ætt ccääcc ddùùngng vvμμoo ccÇÇn.n. NhNh−−ngng thth««ngng thth−−êngêng gigi¸¸ bbóóaa ®®−−îîcc trangtrang bÞbÞ 33 bbéé rrßßngng rrääcc trtrªªnn ®Ø®Ønh:nh: bbéé gigi÷÷aa chocho bbóóa,a, 22 bbéé kiakia chocho ccääc.c.
 42. ƒƒ CC¸¸cc dd¹¹ngng gigi¸¸ bbóóa:a: Gi¸ bóa 3 ch©n vμ gi¸ h×nh th¸p Gi¸ bóa b»ng cÇn trôc cæng vμ cét dÉn
 43. Gi¸ bóa kiÓu cÇn trôc: Cét dÉn g¾n vμo cÇn cÈu Gi¸ bóa h¹ cäc èng
 44. ™™ChChóó ý:ý: oo GiGi¸¸ bbóóaa lulu««nn lulu««nn ëë tt−− thÕthÕ chÝnhchÝnh xx¸¸cc vvμμ vòngvòng chch¾¾cc khikhi ®®ãngãng ccääc.c. NÕuNÕu ccÇÇnn bbóóaa khkh««ngng thth¼¼ngng vvμμ ccßßnn ll¾¾cc ngang,ngang, bbóóaa ssÏÏ gigi¸¸ngng llÖÖchch tt©©mm xuxuèèngng ®Ç®Çuu ccääcc llμμmm gg··yy ccääcc hohoÆÆcc rÊtrÊt dÔdÔ llÖÖchch tim.tim. oo §§éé llóónn ccññaa gigi¸¸ bbóóaa trongtrong khikhi ®®ãngãng ccääcc còngcòng ¶¶nhnh hh−−ëëngng ®®ÕnÕn chÊtchÊt ll−−îîngng thithi cc««ng,ng, nhÊtnhÊt llμμ ®è®èii vvííii ccääcc xixiªªnn mmÆÆcc ddïï llμμ gigi¸¸ bbóóaa llóónn ®®Òu.Òu. ƒƒ ChChäänn gigi¸¸ bbóóa:a: ™™ChiÒuChiÒu caocao nhnháá nhÊtnhÊt ccññaa gigi¸¸ bbóóaa tÝnhtÝnh tõtõ mmÆÆtt ®®ÊtÊt ®®−−îîcc xx¸¸cc ®®ÞnhÞnh theotheo cc««ngng ththøøc:c: H min = L + h1 + h2 + h3
 45. V.V. KKhunghung ®®ÞnhÞnh vÞ:vÞ: ƒƒ CC¸¸cc dd¹¹ngng khungkhung ®®ÞnhÞnh vÞ:vÞ: Khung ñònh vò Khung Coïc moùng ñònh vò coïc coïc coïc coïc coïc coïc Coïc moùng coïc coïc coïc Khung ®Þnh vÞ b»ng gç Khung ®Þnh vÞ b»ng thÐp
 46. ƒƒ TT¸¸cc dôngdông ®Ó®Ó ®®ÞnhÞnh vÞvÞ ccääcc ®ó®óngng vÞvÞ trÝ.trÝ. NãNã llμμ 11 khungkhung khkh««ngng giangian bb»»ngng thÐpthÐp hohoÆÆcc ggçç cãcã bbèè trÝtrÝ cc¸¸cc llçç rrççngng ®Ó®Ó ®Æ®Ætt ccääcc vvμμoo chocho ®ó®óngng vÞvÞ trÝtrÝ trtr−−íícc khikhi ®®ãng;ãng; ngongoμμii rara nãnã cãcã ththÓÓ ®®−−îîcc ttËËnn dôngdông llμμmm cc¸¸cc cc««ngng viviÖÖcc khkh¸¸c.c. ƒƒ TrTr××nhnh ttùù thithi cc««ng:ng: ™™§§ãngãng ccääcc ®®ÞnhÞnh vÞvÞ rrååii liliªªnn kÕtkÕt chchóóngng ththμμnhnh 11 kÕtkÕt cÊucÊu khungkhung ssμμnn cc««ngng tt¸¸cc vv÷÷ngng chch¾¾c.c. ™™TT¹¹oo rara cc¸¸cc ngng¨¨nn võavõa ccèè ®®ÞnhÞnh vÞvÞ trÝtrÝ võavõa ddÉÉnn ccääcc trtrªªnn mmÆÆtt bb»»ngng vvμμ mmÆÆtt ®ø®øng.ng. ™™LLμμmm gigi¸¸ ®Ó®Ó treotreo ccääcc vvμμ nnèèii ccääcc trongtrong trtr−−êngêng hhîîpp nn−−íícc ss©©u,u, ccääcc khkh««ngng ®ñ®ñ ddμμii ®Ó®Ó tiÕptiÕp ccËËnn ®¸®¸yy ss««ngng khikhi xxáá ccääc.c. ™™LLμμmm ®®−−êngêng baobao ®Ó®Ó ®®ãngãng ccääcc vv¸¸nn thÐpthÐp còngcòng nhnh−− khungkhung chchèèngng chocho vvßßngng vv©©yy khikhi hhóótt nn−−ííc,c, ®®μμoo mãng.mãng.
 47. ™™LLμμmm ssμμnn ®¹®¹oo cc««ngng tt¸¸cc chocho hhÇÇuu hÕthÕt cc¸¸cc hoho¹¹tt ®®ééngng phôcphôc vôvô thithi cc««ngng mãngmãng ccääcc →→CãCã ththÓÓ khungkhung ®®ÞnhÞnh vÞvÞ ®®−−îîcc chÕchÕ tt¹¹oo trtrªªnn bêbê hayhay hhÖÖ nnææii ®®−−îîcc chchëë rara ttùùaa trtrªªnn cc¸¸cc ccääcc ®®ÞnhÞnh vÞvÞ ®·®· ®®ãngãng trtr−−íícc NgoNgoμμii rara khungkhung ®®ÞnhÞnh vÞvÞ cãcã ththÓÓ ttùùaa vvμμoo hhÖÖ thth««ngng gigiμμnn gigi¸¸oo ccññaa vvßßngng vv©©yy hohoÆÆcc ®®−−îîcc treotreo gigi÷÷ bb»»ngng hhÖÖ phaophao hayhay ssμμnn lanlan