Bài giảng Cọc và tường barrette - Phần I: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến cọc, tường Barrette

pdf 15 trang ngocly 25/05/2021 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Cọc và tường barrette - Phần I: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến cọc, tường Barrette", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_coc_va_tuong_barrette_phan_i_mot_so_khai_niem_co_b.pdf

Nội dung text: Bài giảng Cọc và tường barrette - Phần I: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến cọc, tường Barrette

 1. CC &T NG BARRETTE
 2. Tài li u tham kh o • Ch d n thi t k và thi công c c Barét, t ng trong t và neo trong t – GS.TSKH Nguy n V n Qu ng. • Thi t k ch ng th m cho công trình – ng Bình Minh. • Internet & ebook.
 3. MC L C • Ph n I: Mt s khái ni m c ơ b n liên quan n cc, t ng Barrette. • Ph n II: Thi t k và thi công c c Barrette. • Ph n III: Thi t k và thi công t ng Barrette. • Ph n IV: Các ph ơ ng pháp ch ng th m cho công trình( C c, T ng Barrette). • Ph n V : Các ph ơ ng pháp ki m tra c c t ng Barrette thông d ng. • Ph n VI: Các s c th ng g p trong thi công cc, t ng Barrette.
 4. T V N Bt u s d ng t 1994, 1995 (tòa nhà Vietcombank, Hà N i) Th i gian thi công lâu, t n kém, k thu t ph c t p.
 5. Ch u t i tr ng l n (có th n vài ngàn t n) Comparison of bored pile and barrette
 6. • Làm vi c l ch tâm (ch u N, M,Q) => T ng ch n (các tòa nhà có t ng h m). • Chi u sâu l n (<100m). • Thi công t ng h m theo ph ơ ng pháp Top – Down.
 7. Cc Barrette là gi i pháp ti u cho các công trình nhà cao t ng trong tơ ng lai Vi t Nam.
 8. Ph n I: KHÁI NI M C Ơ B N
 9. Máy ào gàu ng m: là thi t b dùng ào t lo i sét và lo i cát, c iu khi n bng thu l c hay dây cáp. Gu ng m t m m
 10. Máy ào g u phá : g n u phá v i nh ng bánh xe r ng c a c l n có g n l i kim c ơ ng. u phá á
 11. Dung d ch Bentonite : Là hn h p ch t keo, không hòa tan, g c bentonít, gi v ng vách h khoan, hay h ào.
 12. Lng c t thép : Hình d ng c a l ng thép tùy thu c vào hình d ng c a c c hay t ng. Th ng c ch t o s n nhà máy và t h p công tr ng.