Giáo trình Bê tông công trình - Chương IV: Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

pdf 21 trang ngocly 19/05/2021 460
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Bê tông công trình - Chương IV: Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_be_tong_cong_trinh_chuong_iv_nha_cong_nghiep_1_ta.pdf

Nội dung text: Giáo trình Bê tông công trình - Chương IV: Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

 1. CHÆÅNG IV NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP 1 TÁÖNG LÀÕP GHEÏP 1. Khaïi niãûm vaì cáúu taûo : Nhaì cäng nghiãûp 1 táöng âæåüc sæí duûng räüng raîi. Hån 80% diãûn têch saín xuáút thuäüc loaûi nhaì náöy: Cäng nghiãûp cå khê, luyãûn kim, bã täng âuïc sàôn, kho, traûi chàn nuäi, Æu âiãøm - Dãù täø chæïc váûn chuyãøn - Dãù täø chæïc thäng gioï, chiãúu saïng - Dãù bäú trê caïc thiãút bë kêch thæåïc låïn, nàûng, hoaût âäüng gáy rung âäüng. Ngaìy nay, nhaì mäüt táöng thæåìng âæåüc thi cäng bàòng phæång phaïp làõp gheïp. Âiãöu âoï laìm tàng täúc âäü thi cäng, giaím vaïn khuän, daìn giaïo, haû giaï thaình vaì såïm âæa cäng trçnh vaìo sæí duûng. 1.1. Caïc bäü pháûn cå baín cuía kãút cáúu nhaì: * Maïi gäöm kãút cáuú âåí maïi ( dáöm, daìn hoàûc voìm), caïc táúm låüp vaì caïc låïp phuí. Nãúu duìng táúm maïi cåí låïn thç coï thãø gaïc noï træûc tiãúp lãn kãút cáúu âåî maïi maì khäng cáön xaì gäö, coìn táúm maïi cåí nhoí thç phaíi coï xaì gäö. * Trãn noïc coï thãú coï cæía maïi âãø thäng gioï vaì chiãúu saïng. * Dæåïi dáöm maïi laì cäüt. Nhaì coï cáöu truûc, cäüt coï vai âãø âåî dáöm cáöu truûc. Dáöm cáöu truûc vaì hãû giàòng åí haìng cäüt ngoaìi cuìng våïi kãút cáúu maïi âaím baío âäü cæïng cuía nhaì theo phæång doüc. * Cäüt thæåìng âæåüc liãn kãút cæïng våïi moïng. Daûng thæåìng gàûp cuía nhaì cäng nghiãûp mäüt táöng làõp gheïp thãø hiãûn nhæ hçnh 4.1 Kãút cáúu âåí maïi, cäüt vaì moïng taûo thaình khung ngang nhaì. Kãút cáúu maïi, dáöm cáöu truûc, hãû giàòng doüc cuìng våïi cäüt vaì moïng taûo thaình khung doüc nhaì. 1.2. Bäú trê màût bàòng nhaì: Màût bàòng nhaì nãn bäú trê håüp khäúi nhàòm tàng âäü cæïng cuía nhaì theo hai phæång, giaím âæåüc tæåìng bao che, tiãút kiãûm âáút. * Âãø âënh hçnh hoïa caïc cáúu kiãûn, nhëp nhaì thæåìng láúy bäüi säú cuía 6m : 12, 18, 24, 30m, âäi khi láúy 9, 15m. Bæåïc cäüt 6;12m. Viãûc choün nhëp, bæåïc cäüt phaíi xuáút phaït tæì âiãöu kiãnû giaím chi phê váût liãûu, giaím cäng chãú taûo, làõp dæûng, âäöng thåìi sæí duûng täút nháút diãûn têch màût bàòng. * Âãø âënh hçnh hoïa vaì thäúng nháút hoïa caïc cáúu kiãûn làõp gheïp, truûc âënh vë nhaì láúy nhæ hçnh 4.2. Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 1
 2. Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 2
 3. a 1.3. Bäú trê màût càõt ngang nhaì : Khi thiãút kãú màût càõt ngang nhaì nhàòm xaïc âënh: Chiãöu cao nhaì, choün kiãøu kãút cáúu maïi, cäüt, dáöm cáöu truûc, phæång thæïc thoaït næåïc maïi, choün kiãøu tæåìng, xaïc âënh caïc läù cæía, cæía maïi Våïi nhaì coï cáöu truûc, chiãöu cao nhaì âæåüc quyãút âënh båíi cao trçnh âènh ray. Chiãöu cao náöy phuû thuäüc vaìo thiãút bë cäú âënh trong nhaì, chiãöu cao saín pháøm, vë trê cao nháút cuía moïc cáøu, (h 4.3). Chiãöu cao caïc gian nhaì coï thãø khaïc nhau do caïc cao trçnh ray vaì sæïc truûc khaïc nhau. Thiãút kãú màût càõt ngang cuîng cáön chuï yï chiãöu cao täúi thiãøu theo kiãún truïc, theo mä âun vaì phuì håüp våïi qui hoaûch chung Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 3
 4. 1.4. Cáúu taûo cäüt : * Nhaì khäng coï cáöu truûc, cäüt thæåìng coï tiãút diãûn khäng âäøi -Khi H ≤ 7m thæåìng duìng cäüt tiãút diãûn chæî nháût -Khi H>7m nãn duìng cäüt tiãút diãûn I âãø giaím troüng læåüng. * Nhaì coï cáöu truûc, cäüt coï vai, gäöm 2 pháön Ht vaì Hd. - Q ≤30T thæåìng duìng cäüt âàûc, tiãút diãûn chæî nháût hay chæî I - Q >30T, cao trçnh ray >10m hay nhëp ≥30m thæåìng duìng cäüt räùng (2 nhaïnh) Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 4
 5. * Kêch thæåïc cäüt cáön âaím baío âäü maînh theo caí 2 phæång : l λ = 0 ≤ 139 - Âäúi våïi tiãút diãûn báút kyì : r l - Âäúi våïi tiãút diãûn chæî nháût : λ = 0 ≤ 30 b * Chiãöu räüng b láúy = (1/20 - 1/25)Hd = 40cm khi bæåïc cäüt a = 6m = 50cm khi bæåïc cäüt a = 12m * Chiãöu cao tiãút diãûn ht choün theo âiãöu kiãûn chëu læûc vaì âuí chäù tæûa cho kãút cáúu maïi, thæåìng = 40cm (cäüt biãn), 60cm (cäüt giæîa). * Chiãöu cao tiãút diãûn hd, choün theo âiãöu kiãûn chëu læûc vaì âuí âäü cæïng âãø biãún daûng ngang cuía khung khäng aính hæåíng âãún sæû laìm viãûc cuía cáöu truûc. hd= (1/10 - 1/14)Hd Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 5
 6. = 40cm, 60cm. * Vai cäüt : thuäüc loaûi consol ngàõn (lv ≤ 0.9h0) - lv < 400 nãn láúy lvtheo bäüi säú cuía 50 - lv/ 400 nãn láúy lvtheo bäüi säú cuía 100 - lv = 10 -15cm nãn coï thãø laìm vai cäüt chæî nháût - hv/ 200 vaì bäüi säú cuía 100; hv/h/3; h/250 1.5. Mäüt säú chi tiãút liãn kãút : 2. Tênh toaïn khung ngang : 2.1. Xaïc âënh taíi troüng : Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 6
 7. * Ténh taíi: Troüng læåüng baín thán kãút cáúu maïi, caïc låïp phuí, cæía maïi, tæåìng, cæía, dáöm, giàòng * Hoaût taíi: Hoaût taíi sæía chæîa maïi, gioï, hoüat taíi cáöu truûc. Caïc ténh taíi âæåüc xaïc âënh theo cáúu taûo cuû thãø. Hoaût taíi maïi láúy theo TCVN 2737- 95. ÅÍ âáy chè trçnh baìy caïch xaïc âënh taíi troüng cáöu truûc vaì taíi troüng gioï. + Xaïc âënh taíi troüng cáöu truûc: Khi tênh toaïn cáön xeït træåìng håüp 2 cáöu truûc laìm viãûc tc tc caûnh nhau gáy ra aïp læûc trãn vai cäüt D max . Xaïc âënh Dmax bàòng phæång phaïp âæåìng aính hæåíng cuía phaín læûc gäúi tæûa cuía dáöm cáöu truûc (h 4.7 vaì 4.8): tc tc D max = Pmax ∑ y i tc tc D min = Pmin ∑ y i AÏp læûc tênh toaïn: tc D max = nD max tc D min = nD min n: hãû säú væåüt taíi, theoTCVN 2737-95 Hçnh 4.7 Hçnh 4.8 • Khi xe con chåí váût nàûng theo phæång ngang nhaì nãúu haîm, do quaïn tênh seî sinh ra læûc haîm ngang. * Læûc haîm ngang våïi cáöu truûc coï moïc cáøu mãöm : tc (Q + G)m0 T = f n m Q - sæïc náng cuía cáöu truûc; G - troüng læåüng xe con; f - hãû säú ma saït, f = 0.1 Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 7
 8. m0 - säú baïnh xe âæåüc haîm; m - toaìn bäü säú baïnh xe cuía xe con Q + G Thäng thæåìng m = m/2 ⇒ T tc = 0 n 20 * Læûc haîm ngang våïi cáöu truûc coï moïc cáøu cæïng : Q +G T tc = n 10 Læûc haîm xem nhæ truyãön hãút sang mäüt phêa cuía ray vaì chia âãöu cho 2 baïnh xe. Váûy tc mäùi baïnh xe truyãöm mäüt læûc laì 0.5Tn . Tæång tæû nhæ caïch tênh Dmax, ta coï: tc tc T max = 0.5T n ∑ y i tc T max = nT max Tmax coï thãø hæåïng vaìo hoàûc ra khoíi cäüt, âiãøm âàût cuía noï åí màût trãn dáöm cáöu truûc. Khi cáöu truûc haîm doüc seî sinh ra læûc haîm doüc nhaì. Toaìn bäü læûc haîm doüc laì : P T = max d 10 Khi säú læåüng khung ngang ≥ 7 thç coï thãø khäng cáön kãø âãún læûc haîm doüc vç læûc âaî âæåüc phán nhoí cho nhiãöu khung chëu. * Xaïc âënh hoaût taíi gioï : Taíi troüng gioï taïc duûng lãn 1m2 bãö màût thàóng âæïng cuía cäng trçnh âæåüc xaïc âënh theo: q = nW0kC n- hãû säú væåüt taíi W0- aïp læûc gioï åí âäü cao 10m so våïi cäút chuáøn cuía màût âáút. k -hãû säú kãø âãún sæû thay âäøi aïp læûc gioï Hçnh 4.9- Så âäö taíi troüng gioï theo âäü cao,daûng âëa hçnh. C- hãû säú khê âäüng phuû thuäüc vaìo hçnh daûng cäng trçnh, vaìo phêa gioï âáøy hay gioï huït. + AÏp læûc gioï lãn tæåìng doüc seî truyãön vaìo cäüt khung ngang thaình taíi troüng phán bäú p trãn suäút chiãöu cao âoaûn cäüt: p = q.a ( a- bæåïc cäüt) + AÏp læûc gioï taïc duûng vaìo pháön kãút cáúu maïi âæåüc âæa vãö læûc táûp trung W âàût trãn âènh cäüt. Giaï trë cuía W phêa âáøy vaì phêa huït phuû thuäüc vaìo så âäö khung ngang cuía nhaì. Våïi maïi phæïc taûp phaíi tênh aïp læûc gioï lãn tængì âoaûn, räöi tênh W bàòng täøng caïc thaình pháön nàòm ngang åí caïc âoaûn. Våïi hçnh 4.9, ta coï : W1 = n( 0.8h4+ C1h3+ 0.7h2- 0.8h1)aW0 Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 8
 9. W2 = n(- 0.6h1- 0.6h2- 0.6h3+ C3h4)aW0 2.2. Sæû laìm viãûc cuía khung ngang : Caïc khung ngang trong cuìng mäüt khäúi mhiãût âäü liãn kãút våïi nhau bàòng hãû maïi, hãû giàòng doüc âáöu cäüt, dáöm cáöu truûc taûo thaình mäüt khäúi khung khäng gian. Taïc duûng cuía taíi troüng ténh, taíi troüng gioï phán âãöu cho toaìn nhaì, caïc khung ngang laìm viãûc nhæ nhau, nãn coï thãø taïch ra tæìng khung phàóng âãø tênh. Taíi troüng cáöu truûc khäng taïc duûng âãöu trãn caïc khung åí mäùi thåìi âiãøm maì chè taïc duûng træûc tiãúp lãn mäüt vaìi khung naìo âoï. Khung træûc tiãúp chëu taíi bë biãún daûng. Nhåì coï caïc liãn kãút maì caïc khung lán cáûn caín tråí mäüt pháön biãún daûng vaì cuìng chëu mäüt phánö taíi troüng våïi noï. Âoï laì sæû laìm viãûc khäng gian cuía khäúi khung vaì âæåüc kãø âãún qua hãû säú khäng gian Ckg. 1 C = kg 1 x 2 + n m 2 x 2 ∑ k 1 m=n/2- nãúu n chàôn =(n-1)/2- nãúu n leí x- khoaíng caïch tæì truûc khäúi khung âãún khung ngang træûc tiãúp chëu taíi.(h4.10) xk-khoaíng caïch tæì truûc khäúi khung âãún tæìng khung ngang. Khi tênh thæåìng choün khung thæï hai vç sæû häù tråü cuía caïc khung Hçnh 4.10- Så âäö tênh hãû säú khäng gian khaïc cho khung náöy laì yãúu nháút. Khi tênh nãúu boí qua chuyãøn vë ngang cuía khung hay tênh våïi taíi troüng gioï thç khäng kãø âãún sæû laìm viãûc khäng gian (Ckg=1). 2.3. Xaïc âënh näüi læûc: Âãø xaïc âënh näüi læûc taïch ra tæìng khung phàóng âãø tênh. Så âäö tênh nhæ hçnh 4.11. Hçnh 4.11- Så âäö tênh khung ngang Xaì ngang cuía khung (dáöm, daìn) xem laì cæïng vä cuìng, váûy chuyãøn vë ngang caïc âáöu cäüt cuìng cao trçnh seî nhæ nhau. Tênh dáöm, daìn âaî trçnh baìy åí chæång 2, åí âáy chuí yãúu xaïc âënh näüi læûc trong caïc cäüt. Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 9
 10. Khung coï 3 nhëp tråí lãn, tênh våïi tènh taíi, hoaût taíi cáöu truûc coï thãø boí qua chuyãøn vë âáöu cäüt vaì coï thãø taïch ra tæìng cäüt riãng leí coï mäüt hoàûc hai báûc siãu ténh âãø tênh .(h 4.12). Hçnh 4.12 - Så âäö tênh toaïn cäüt Âãø xaïc âënh phaín læûc trong liãn kãút duìng phæång phaïp læûc, phæång phaïp chuyãøn vë, hoàûc caïc cäng thæïc láûp sàôn nhæ sau (h 4.13): Hçnh 4.13. Så âäö tênh phaín læûc âáöu cäüt 3EJd * Træåìng håüp a: R= 2 H (1+K+K1) 3EJd * Træåìng håüp b: R= 3 H (1+K+K1) 3M(1−α2) * Træåìng håüp c: R= 2H(1+K +K1) T(1−α +K1) * Træåìng håüp d: R= (1+K +K1) K 3M(1+ ) α * Træåìng håüp e: R= 2H(1+K +K1) Chuï yï: Træåìng håüp e khi truûc cäüt trãn vaì cäüt dæåïi khäng truìng nhau (h4.14) thç: R = R1 ± R2 K 3M1(1+ ) R = α våïi M =P.e 1 1 t e P 2H(1+K +K1) t Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 10
 11. K 3M (1+ ) 2 α R2 = våïi M2 =P.a 2H(1+K +K1) Nãúu láúy gäúc laì truûc pháön cäüt trãn thç láúy dáúu (+) khi etvaì a åí vãö hai phêa ( ngæåüc dáúu), vaì láúy dáúu (-) khi et vaì a cuìng dáúu. 3 pH []1 + αK + 1,33(1 + α )K * Træåìng håüp g: R = 1 8(1 + K + K1 ) pH []3(1+ αK ) − (3 + α)(1 − α)3 + K * Træåìng håüp h: R = 1 8(1 + K + K1) Trong âoï: 3 H 3 J (1 − α ) J t K = α ( d − 1) d α = , , K1 = 2 H J t 8J 0n J0 - mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn mäüt nhaïnh Jt - mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn pháön cäüt trãn C2 J = F - mämen quaïn tênh tæång âæång cuía tiãút diãûn pháön cäüt dæåïi hai nhaïnh. d 0 2 F0 - diãûn têch mäüt nhaïnh. C- khoaíng caïch truûc hai nhaïnh. n- säú læåüng caïc ä khung trong pháön cäüt dæåïi. Caïc cäng thæïc trãn cuîng coï thãø duìng cho cäüt âàûc, khi âoï K1= 0, coìn cäüt coï tiãút diãûn khäng âäøi thç K= K1= 0 . * Âäúi våïi khung mäüt hoàûc hai nhëp, khi tênh toaïn khäng âæåüc boí qua chuyãøn vë ngang cuía âáöu cäüt vaì phaíi xeït âãún sæû laìm viãûc khäng gian cuía khäúi khung (h4.15). Duìng phæång phaïp chuyãøn vë âãø giaíi, áøn säú laì chuyãøn vë ngang cuía âáöu cäüt Z1. Phæång trçnh chênh tàõc : Ckgr11Z1 + R1P = 0 R1P Dmax Dmin Dmax Dmin ⇒ Z1 = − Ckgr11 r11- phaín læûc taûi liãn kãút ngang do chuyãøn vë ∆=1 a) b) gáy ra trong hãû cå baín. R1P- phaín læûc taûi liãn kãút ngang do taíi troüng gáy ra Hçnh 4.15: a) Så âäö tênh; trong hãû cå baín. b) Hãû cå baín Dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng gioï, khi tênh khäng âæåüc boí qua chuyãøn vë ngang. Våïi khung coï caïc xaì ngang cuìng cao trçnh thç duìng phæång phaïp chuyãøn vë, áøn säú laì chuyãøn Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 11 W R
 12. vë ngang Z; våïi khung coï xaì ngang nàòm åí hai cao trçnh khaïc nhau thç duìng phæång phaïp læûc våïi hãû cå baín siãu ténh âãø giaíi (h 4.16). r.Z + Rp = 0 Rp=RpA+RpB+RpC+ +RpD+W våïi RpB= RpC =0 r = rA+ rB+ rC+ rD våïi rA= rD ; rB = rC Z = - Rp /r Phaín læûc taûi âènh cäüt trong hãû thæûc : RA=RpA + rA.Z Hçnh 4.16 RB= RC = rB.Z RD=RpD + rD.Z 2.4. Täø håüp näüi læûc : Sau khi âaî tênh âæåüc näüi læûc do tæìng taíi troüng gáy ra, cáön phaíi täø håüp âãø tçm ra nhæîng càûp näüi læûc nguy hiãøm nháút åí mäùi tiãút diãûn. Theo TCVN 2737-95 phán ra hai loaûi täø håüp: täø håüp cå baín vaì täø håüp âàûc biãût . Xeït âãún viãûc taïc duûng khäng âäöng thåìi cuía caïc hoaût taíi bàòng hãû säú täø håüp : nth=1- nãúu chè coï mäüt hoaût taíi ngàõn haûn trong täø håüp cå baín . nth=0.9 - våïi nhiãöu hoaût taíi ngàõn haûn trong täø håüp cå baín . nth=0.8 - våïi nhiãöu hoaût taíi ngàõn haûn trong täø håüp âàûc biãût. Khi täø håüp cáön chuï yï : * Duì tênh våïi hoaût taíi åí mäüt bãn vai cäüt hay caí hai bãn thç váùn xem laì mäüt hoaût taíi. * Khi kãø Tmax thç phaíi kãø Dmax. Do Tmax coï thãø coï mäüt trong hai chiãöu nãn luän coï thãø láúy Tmax cho phuì håüp våïi Dmax. * Khi täø håüp våïi bäún cáöu truûc thç phaíi nhán våïi hãû säú: nth=0.7 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû vaì trung bçnh. nth=0.8 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng. Nãúu chè tênh våïi hai cáöu truûc, thç: nth=0.85 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû vaì trung bçnh nth=0.95 âäúi våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng. * Khi âaî láúy gioï theo chiãöu náöy thç khäng láúy theo chiãöu kia. * Âãø dãù kiãøm tra, traïnh nháön láùn täø håüp näüi læûc cáön láûp thaình baíng. Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 12
 13. BAÍNG TÄØ HÅP NÄI LÆÛC 2.5. Tênh toaïn vaì bäú trê cäút theïp cho cäüt : Tênh toaïn cäút theïp cäüt khung nhaì mäüt táöng gäöm: tênh toaïn cäút theïp cho cäüt biãn, cäüt giæîa, vai cäüt. Ngoaìi ra coìn phaíi kiãøm tra khaí nàng chëu læûc cuía cäüt theo phæång ngoaìi màût phàóng khung (theo cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám), kiãøm tra khi váûn chuyãøn, cáøu làõp. Cäút theïp trong cäüt tênh nhæ cáúu kiãûn chëu neïn lãûch tám, tênh cho pháön cäüt trãn vaì pháön cäüt dæåïi. Chiãöu daìi tênh toaïn theo phæång trong màût phàóng khung: - Pháön cäüt trãn l0 =2,5Ht - Pháön cäüt dæåïi l0 =1,5Ht Chiãöu daìi tênh toaïn theo phæång ngoaìi màût phàóng khung: - Pháön cäüt trãn l0 =1,2Ht - Pháön cäüt dæåïi l0 =1,2Ht Âäúi våïi nhaì coï cáöu truûc, cäüt giæîa coï näüi læûc hai phêa chãnh lãûch khäng nhiãöu, hån næîa hçnh daûng âäúi xæïng nãn tênh cäút theïp âäúi xæïng âãø traïnh nháöm láùn khi làõp dæûng. Cäüt biãn coï hçnh daûng khäng âäúi xæïng chëu caïc càûp näüi læûc coï mämen theo hai chiãöu khaïc nhau nãn tênh cäút theïp khäng âäúi xæïng vaì thæåìng duìng phæång phaïp tênh voìng. Tênh vai cäüt gäöm kiãøm tra kêch thæåïc vai cäüt, tênh cäút theïp chëu càõt, tênh chëu mämen (tàng 25%) vaì kiãøm tra eïp cuûc bäü. Vai cäüt chëu troüng læåüng baín thán dáöm cáöu truûc vaì hoaût taíi cáöu truûc. * Vai cäüt thuäüc loaûi cängxon ngàõn (lv≤ 0,9h0). Kiãøm tra kêch thæåïc vai cäüt theo âiãöu kiãûn chëu càõt : Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 13
 14. HçnhHçnh 4.17 4.15 1,2 K R bh 2 P ≤ v k 0 a v P ≤ 2,5 R k bh 0 Kv = 1 våïi taíi troüng ténh = 0,9 våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nheû vaì trung bçnh = 0,7 våïi cáöu truûc coï chãú âäü laìm viãûc nàûng. Cäút chëu càõt cuía vai cäüt âæåüc âàût qui âënh sau : - h ≤ 2,5 av âàût cäút âai nàòm nghiãng (h.4.17a) - h > 2,5 av âàût cäút âai nàòm ngang vaì cäút xiãn (h.4.17b) + Khoaíng caïch cäút âai ≤ h/4 vaì 150mm + Âæåìng kênh cäút xiãn ≤ 1/15 chiãöu daìi âoaûn xiãn lx vaì 25mm. + Täøng diãûn têch tiãút diãûn caïc cäút âai xiãn hoàûc caïc cäút xiãn càõt qua næía trãn âoaûn truyãön læûc lk ≥ 0,002bh0 2.6. Tênh toaïn kiãøm tra váûn chuyãøn, cáøu làõp cäüt: Quaï trçnh váûn chuyãøn, cáøu làõp, cäüt laìm viãûc theo så âäö dáöm coï muït thæìa, chëu taíi troüng baín thán coï kãø âãún hãû säú âäüng læûc, thæåìng láúy nâ = 1,5 ( h 4.18) 2.7. Tênh toaïn kiãøm tra theo phæång ngoaìi màût phàóng: Theo phæång doüc nhaì, thæåìng coï âäü cæïng låïn, näüi læûc uäún trong cäüt coï thãø boí qua vaì cäüt âæåüc tênh toaïn kiãøm tra theo cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám, våïi læûc doüc Nmax Hçnh 4.18 Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 14
 15. Hçnh 4.19 - Cáúu taûo cäút theïp cäüt biãn Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 15
 16. Hçnh 4.20 - Cáúu taûo cäút theïp cäüt giæîa Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 16
 17. Hçnh 4.21 - Cáúu taûo cäút theïp cäüt 2 nhaïnh 3. Hãû giàòng :(h.4.22) Hãû giàòng coï taïc duûng baío âaím sæû äøn âënh, truyãön caïc taíi troüng gioï vaì læûc haîm cáöu truûc lãn caïc kãút cáúu chëu læûc. 3.1. Hãû giàòng âæïng âáöu dáöm (daìn) maïi: Âãø dáöm (daìn) maïi khäng bë âäø khi coï taíi troüng gioï taïc duûng lãn âáöu häöi. Hãû giàòng náöy âàût åí âáöu kãút cáúu maïi, ngay trãn âáöu cäüt åí gian âáöu häöi vaì åí saït khe nhiãût âäü. ÅÍ caïc bæåïc cäüt giæîa duìng caïc thanh chäúng liãn kãút caïc âáöu cäüt theo phæång doüc nhaì. 3.2. Hãû giàòng âæïng cuía cäüt: Dæåïi taïc duûng cuía læûc haîm doüc, cuía gioï theo phæång doüc nhaì, cätü coï thãø coï chuyãøn vë låïn, nãn cáön cáúu taûo hãû giàòng âæïng cuía cäüt taûo cho khung doüc mäüt ä cæïng. Hãû giàòng thæåìng laìm bàòng theïp vaì bäú trê åí ä giæîa cuía khäúi nhiãût âä. 3.3. Hãû giàòng ngang caïnh haû cuía daìn: Liãn kãút caïnh haû cuía hai daìn maïi ngoaìi cuìng thaình mäüt daìn cæïng laìm chäù tæûa cho cäüt sæåìn tæåìng, truyãön læûc gioï doüc nhaì vaìo caïc khung doüc. 3.4. Hãû giàòng ngang caïnh thæåüng cuía daìn: Nhàòm giæî äøn âënh ngoaìi màût phàóng daìn cuía thanh caïnh thæåüng. Trong nhaì khäng coï cæía maïi, låüp panen coï chán haìn vaìo daìn thç khäng cáön hãû giàòng náöy. Trong nha ì coï cæía Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 17
 18. maïi tåïi táûn âáöu häöi cáön bäú trê hãû giàòng åí hai âáöu khäúi nhiãût âäü vaì caïc thanh näúi âènh caïc daìn coìn laûi. Nãúu cæía maïi khäng tåïi âáöu häöi thi caïc panen maïi åí gian âáöu häöi âaî laì miãúng cæïng nãn khäng cáön hãû giàòng chè cáön caïc thanh chäúng näúi âènh caïc daìn coï cæía maïi vaìo hai khäúi cæïng åí hai âáöu. 3.5. Hãû giàòng cæía maïi: Gäöm coï giàòng thàóng âæïng, giàòng nàòm ngang åí hai gian âáöu cuía khäúi nhiãût âäü. 4 Hçnh 4.22 - Hãû giàòng Khoa Xáy Dæûng DD&CNa. -Già ÂHòng BK âæ ÂNïng , b. Giàòng ngang thanh caïnh haû 18 c. Giàòng ngang thanh caïnh thæåüng d. Giàòng cæía maïi ò ú
 19. 4. Dáöm cáöu truûc : Laì mäüt loaûi kãút cáúu quan troüng cuía nhaì cäng nghiãûp. Noï chëu taíi troüng âæïng vaì xä ngang khaï låïn, âoï laì caïc taíi troüng âäüng. Æu âiãøm cuía noï laì chëu taíi troüng âäüng täút, tênh chëu læía cao, êt täún chi phê trong khi sæí duûng. Haûn chãú cuía noï laì khoï liãn kãút våïi ray, chè håüp lyï khi bæåïc cäüt ≤12m vaì sæïc truûc ≤ 30T. 4.1. Cáúu taûo: Thæåìng coï tiãút diãûn chæî T, nhàòm tàng âäü cæïng ngang khi, dãù liãn kãút våïi ray. ⎛ 1 1 ⎞ - Chiãöu cao tiãút diãûn h = ⎜ ÷ ⎟l , h = (60 ÷ 140 )cm ⎝ 6 10 ⎠ ⎛ 1 1 ⎞ - Chiãöu räüng caïnh bc = ⎜ ÷ ⎟l , bc = (57 ÷ 70 )cm ⎝ 10 20 ⎠ ⎛ 1 1 ⎞ - Chiãöu daìy caïnh h c = ⎜ ÷ ⎟ h ⎝ 7 8 ⎠ - Bãö räüng sæåìn b = ()20 ÷ 30 cm Liãn kãút cuía ray vaì dáöm cáöu truûc phaíi chàõc chàõn, væìa baío âaím vë trê cuía ray, væìa truyãön læûc tæì cáöu truûc sang dáöm mäüt caïch âaìn häöi, truyãön læûc haîm ngang tæì âènh ray vaìo dáöm räöi tæì dáöm vaìo cäüt. Cáúu taûo cäút theïp trong dáöm phaíi baío âaím chëu âæåüc læûc âäüng. Duìng cäút theïp deío, khäng duìng khung cäút haìn maì phaíi duìng khung cäút buäüc. (h.4.23). 4.2. Tênh toaïn: Tênh våïi hai cáöu truûc âæïng caûnh nhau vaì troüng læåüng baín thán dáöm, ray, caïc baín âãûm, Taíi troüng thàóng âæïng truyãön tæì mäüt baïnh xe vaìo ray: tc Pmax = nth K d nPmax Læûc haîm ngang truyãön tæì mäüt baïnh xe vaìo ray: tc T = 0,5nth K d nTn Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 19 Hç h423 Så âäö tê h dáö áö t
 20. * Näüi læûc trong dáöm gäöm näüi læûc do taíi troüng cáöu truûc vaì näüi læûc do troüng læåüng baín thán dáöm. * Taíi troüng cáöu truûc laì taíi di âäüng nãn âãø tçm näüi læûc ( M, Q) låïn nháút åí mäùi tiãút diãûn duìng phæång phaïp âæåìng aính hæåíng. Doüc theo dáöm cáön xaïc âënh näüi læûc cho mäüt säú tiãút diãûn caïch nhau 0,1 - 0,2 nhëp dáöm. Sau âoï veî biãøu âäö bao M, Q cho toaìn dáöm. * Dáöm cáöu truûc chëu taíi troüng làûp nãn ngoaìi viãûc tênh theo cæåìng âäü, theo biãún daûng, næït coìn phaíi kiãøm tra vãö khaí nàng chëu moíi. - Tênh theo cæåìng âäü gäöm tênh cäút theïp doüc, cäút âai, cäút xiãn vaì tênh pháön caïnh chëu læûc haîm âãø bäú trê cätú theïp trong caïnh. - Tênh kiãøm tra voîng, næït duìng taíi troüng tiãu chuáøn, khäng kãø hãû säú væåüt taíi vaì hãû säú âäüng læûc. - Näüi læûc âãø kiãøm tra moíi tênh våïi hoaût âäüng cuía mäüt cáöu truûc. Hçnh 4.24 - Cáúu taûo cäút theïp trong dáöm cáöu truûc Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 20
 21. Khoa Xáy Dæûng DD&CN - ÂH BK ÂN 21