Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

pdf 34 trang ngocly 270
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tu_tuong_ho_chi_minh_bai_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_v.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

 1. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG VII Tạ văn sang
 2. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Vai trò Những chuẩn Các nguyên và sức mạnh mực đạo đức tắc đạo đức của đạo đức cách mạng cách mạng
 3. 1. Nội dung cơ bản của TT HCM về đạo đức a. QĐ về vai trò và sức mạnh của đạo đức  Đạo đức là gốc của cách mạng Giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối Đối với con Sức có mạnh mới gánh người được nặng và đi được xa Người CM phải có đạo đức CM mới hoàn thành được nhiệm vụ CM
 4. Sự nghiệp độc lập dân tộc và CNXH là rất to lớn, khó khăn, nặng nề và lâu dài Làm CM là gánh nặng đi trên con đường xa Vậy Phải chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng ấy Đây là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi người trong xã hội ta
 5.  Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội Giá trị đạo đức Phẩm chất của cao đẹp của chủ những người cộng nghĩa xã hội sản ưu tú
 6. b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng Trung với nước, hiếu với dân Có 4 Cần kiệm liêm chính, phẩm chí công vô tư chất cơ Yêu thương con người bản Tinh thần quốc tế trong sáng
 7.  Trung với nước, hiếu với dân Mối quan hệ với đất nước, nhân Đối dân và dân tộc mình là lớn nhất với người Việt Phẩm chất trung với nước, hiếu Nam với dân là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất Bác đã sử dụng khái niệm trung, hiếu truyền thống, nhưng đưa vào nội dung mới
 8. Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng và giữ Nội nước trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn dung đấu cho Đảng, cho cách mạng Trung, Hiếu với dân là thể hiện ở chỗ hiếu thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc
 9. Hồ Cí Minh trao lá cờ “trung Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ tại đền với nước, hiếu với dân” cho Hùng “Các vua Hùng đã có công trường võ bị Trần Quốc Toản dựng nước, Bác cháu ta phải cùng (26/5/1946) nhau giữ lấy nước”
 10.  Cần, kiệm, liêm, chính, CCVT LƯỜI CỐ SỐNG BIẾNG CỐ CHẾT Người siêng năng Nhà siêng năng CẦN Làng siêng năng Cả nước siêng năng KẾ HOẠCH CHUYÊN PHÂN CÔNG
 11. Tiết kiệm Cần Thì giờ Của Lãng cải phí Kiệm Phô trương Công sức Bủn xỉn Chè chén Keo Lu bù kiệt
 12. Học hỏi Ham Tiến bộ Không tham Trong sạch PL Liêm Bất liêm
 13. Chính Không Thẳng đứng tà thắn đắn với với với mình người việc
 14. CỐT CÁCH CON NGƯỜI THIỆN */ Thiện ác nguyên lai vô định tính Đa do giáo dục đính nguyên nhân */ Nhất sinh hành thiện, thiện do bất túc, Nhất nhật hành ác, ác tự hữu do
 15. “Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời Thiếu một phương, thì không thành đất Thiếu một đức, thì không thành người” (Cần, Kiệm, Liêm, Chính 6-1949) Trêi: Thiªn §Êt: §Þa Ng­êi: Nh©n Thiªn - §Þa - Nh©n Thiªn thêi / §Þa lîi / Nh©n hoµ
 16.  Là công bằng, Chí  Công tâm, công  Không thiên tư, thiên vị, vô  Chỉ biết vì Đảng, vì dân tộc tư:  Nêu chủ nghĩa tập thể,  Trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
 17.  Thương yêu con người, sống có tình, có nghĩa Thương yêu con người đòi hỏi Nghiêm Tôn trọng con tình yêu khắc với người, biết nâng bạn bè, mình, rộng con người lên, đồng chí, rãi, độ không hạ thấp, có thái độ lượng với vùi dập tôn trọng người khác con người con người
 18. T×nh nghÜa - NghÜa t×nh T×nh kh«ng dÉn ®Õn NghÜa T×nh vu v¬ - T×nh ®¸ng ngê NghÜa kh«ng cã T×nh - NghÜa gi¶ dèi T×nh: TÊm lßng NghÜa: Tr¸ch nhiÖm TÊm lßng vµ Tr¸ch nhiÖm lu«n lu«n g¾n bã víi nhau, th× t×nh nghÜa míi bÒn v÷ng.
 19. Nh©n c¸ch con ng­Ưêi viÖt nam míi theo hå chÝ minh T×nh Nªn ng­ưêi CÇn Lµm Nh©n KiÖm ngư­êi Trung TrÝ Liªm Lµ ngư­êi ThiÖn HiÕu Dòng ChÝnh NghÜa
 20. L¸ cê nh©n c¸ch CÇn KiÖm Nh©n HiÕu Trung ThiÖn TrÝ Dòng ChÝnh Liªm T×nh NghÜa
 21.  Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung Đó là tinh thần đoàn kết Quốc Với các dân tộc bị áp Với những tế vô bức, với nhân dân lao người tiến bộ sản động các nước trên thế giới Vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ XH và CNXH, là hợp tác và hữu nghị giữa các dân tộc
 22.  Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong TT HCM rất rộng lớn và sâu sắc:  Đó là sự tôn trọng và thương yêu tất cả các dân tộc, nhân dân các nước, đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc  Chống hằn thù, bất bình đẳng dân tộc, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi  Chủ trương giúp bạn là tự giúp mình
 23. www.HNGHIA.Info Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ngài Mao Trạch Đông 6/24/2014Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 24. Thăm Bulgaria 8/1957 Thăm Indonesia 2/1959
 25. ba vÊn ®Ò then chèt vµ n¨m gi¸ trÞ ®¹o ®øc nÒn t¶ng ba vĐ Hå ChÝ Minh Nh©n h÷u tam t×nh - Kh¶ sù như­ nhÊt Gi¸o dôc gia ®×nh ba vÊn ®Ò Phi phô bÊt sinh Gi¸o dôc nhµ tr­êng then chèt Phi sư­ bÊt thµnh Gi¸o dôc x· héi Phi qu©n bÊt vinh Nh©n Lßng tr¾c Èn Nh©n n¨m gi¸ trÞ NghÜa Sù biÕt hèi hËn NghÜa ®¹o ®øc LÔ Sù t«n träng phôc tïng TrÝ nÒn t¶ng TrÝ Sù biÕt ph©n biÖt ph¶i tr¸i Dòng TÝn BiÕt day døt b¨n kho¨n Liªm khi ®æi ý Hå ChÝ Minh: "Gi¸o dôc nhµ tr­êng dï tèt mÊy nh­ng nÕu thiÕu gi¸o dôc gia ®×nh, gi¸o dôc x· héi th× kÕt qu¶ còng kh«ng hoµn toµn"