Thuyết trình Về quy phạm pháp luật - Trường Giang

ppt 20 trang ngocly 02/06/2021 120
Bạn đang xem tài liệu "Thuyết trình Về quy phạm pháp luật - Trường Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptthuyet_trinh_ve_quy_pham_phap_luat_truong_giang.ppt

Nội dung text: Thuyết trình Về quy phạm pháp luật - Trường Giang

 1. Here comes your footer Page 1 Your Logo
 2. STARTSTART Here comes your footer Page 2 Your Logo
 3. Thuyết trình về quy phạm pháp luật Sinh viên thuyết trình:Trường Giang và Kiều Trinh Thiết kế slide: 3L YourIhr Logo Logo
 4. Khaùi nieäm quy phaïm phaùp luaät Quy ph¹m ph¸p luËt lµ quy t¾c xö sù mang tÝnh b¾t buéc chung do nhµ níc ®Æt ra hoÆc thõa nhËn, thÓ hiÖn ý chÝ cña nhµ níc nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi. Here comes your footer Page 4 Your Logo
 5. Vị Trí Của Quy Phạm Pháp Luật Hệ thống pháp luật được chia ra các ngành luật. Các ngành luật được chia ra các chế định pháp luật. Các chế định pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật. Here comes your footer Page 5 Your Logo
 6. YourIhr Logo Logo
 7. Cụ thể là: Qui phạm pháp luật là phần tử cấu thành nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. Những quan hệ xã hội mặc dù mang tính đặc thù, nhưng chúng tồn tại không tách biệt nhau. Here comes your footer Page 7 Your Logo
 8. Kết cấu của QPPL Giả Định Quy Định ChếComplex Tài Here comes your footer 8 Your Logo
 9. Giả Định Kh¸i niÖm: Gi¶ ®Þnh lµ bé phËn cña quy ph¹m ph¸p luËt, trong ®ã nªu lªn chñ thÓ, hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn, ®Þa ®iÓm, thêi gian x¶y ra hµnh vi (hµnh ®éng hoÆc kh«ng hµnh ®éng) trong cuéc sèng mµ con ngêi gÆp ph¶i vµ cÇn ph¶i xö sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Here comes your footer Page 9 Your Logo
 10. Ví dụ: Khoản 1 điều 111 Bộ luật hình sự quy định về tội hiếp dâm như sau: “ Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm” Here comes your footer Page 10 Your Logo
 11. Ví Dụ: Khoản 1 điều 111 Bộ luật hình sự quy định về tội hiếp dâm như sau: “ Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm” Here comes your footer Page 11 Your Logo
 12. Quy Định Kh¸i niÖm: Quy ®Þnh lµ bé phËn cña quy ph¹m ph¸p luËt trong ®ã nªu lªn nh÷ng c¸ch xö sù mµ c¸c chñ thÓ cã thÓ hoÆc buéc ph¶i thùc hiÖn; nh÷ng lîi Ých hoÆc quyÒn mµ chñ thÓ ®îc hëng g¾n víi nh÷ng t×nh huèng ®· nªu ë phÇn gi¶ ®Þnh cña quy ph¹m ph¸p luËt. Here comes your footer Page 12 Your Logo
 13. Ví dụ: Điều 19 luật hôn nhân và gia đình: “Đã là cha mẹ thì phải có nghĩa vụ thương yêu, nuôi dưỡng, giáo dục con, chăm lo về việc học tập và sự phát triển lành mạnh của con về thể chất, trí tuệ và đạo đức.” Here comes your footer Page 13 Your Logo
 14. Ví dụ: Điều 19 luật hôn nhân và gia đình: “Đã là cha mẹ thì phải có nghĩa vụ thương yêu, nuôi dưỡng, giáo dục con, chăm lo về việc học tập và sự phát triển lành mạnh của con về thể chất, trí tuệ và đạo đức.” Here comes your footer Page 14 Your Logo
 15. Chế Tài Kh¸i niÖm: ChÕ tµi lµ bé phËn cña quy ph¹m ph¸p luËt trong ®ã nªu lªn c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt trõng ph¹t mµ c¸c chñ thÓ cã thÈm quyÒn ¸p dông quy ph¹m cã thÓ ¸p dông ®èi víi c¸c chñ thÓ kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng mÖnh lÖnh ®· ®îc nªu lªn trong phÇn quy ®Þnh cña quy ph¹m ph¸p luËt Here comes your footer Page 15 Your Logo
 16. Ví Dụ: Khoản 1 điều 121, Bộ luật hình sự quy định về tội làm nhục người khác như sau: “Người nào xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.” Here comes your footer Page 16 Your Logo
 17. Ví Dụ: Khoản 1 điều 121, Bộ luật hình sự quy định về tội làm nhục người khác như sau: “Người nào xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.” Here comes your footer Page 17 Your Logo
 18. Vai Trò Thể hiện ý chí của nhà nước của giai cấp thống trị. Là yếu tố cần thiết để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Là cơ sở pháp lý cho hoạt động của bộ máy nhà nước. Là cơ sở pháp lý đối với các quyền và tự do của công dân, đối với các hành vi hợp pháp của con người trong xã hội. Here comes your footer Page 18 Your Logo
 19. Xin cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể tải về đoạn slide này tại địa chỉ email của lớp: k09401eco@gmail.com Here comes your footer Page 19 Your Logo
 20. Here comes your footer Page 20 Your Logo