Bài giảng Truyền số liệu mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu - Đại học Bách khoa TP.HCM

pdf 86 trang ngocly 17/05/2021 860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Truyền số liệu mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu - Đại học Bách khoa TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_truyen_so_lieu_mang_chuong_2_ky_thuat_truyen_so_li.pdf

Nội dung text: Bài giảng Truyền số liệu mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu - Đại học Bách khoa TP.HCM

 1. Chöông 2 : Kyõ Thuaät Truyeàn Soá Lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-1
 2. NOÄI DUNG CHÍNH „ Truyeàn baát ñoàng boä (Asynchronous transmission). „ Truyeàn ñoàng boä (Synchronous transmission). „ Nhieãu Gauss vaø tyû leä loãi bit (Gauss Noise and BER). „ Maõ hoùa keânh (channel coding) „ Caùc kyõ thuaät neùn dö lieäu (Data Compression) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-2
 3. Heä thoáng maõ (Coding schemes) „ Coù hai heä thoáng maõ thöôøng ñöôïc söû duïng nhaát trong heä thoáng turyeàn soá lieäu : „ Maõ EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) : laø boä maõ 8bit ñöôïc söû duïng trong caùc thieát bò do haõng IBM saûn xuaát. „ Maõ ASCII (American Standards Committee for Information Interchange) : laø boä maõ 7bit do CITT ñònh nghóa. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-3
 4. Heä thoáng maõ (Coding schemes) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-4
 5. Heä thoáng maõ (Coding schemes) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-5
 6. Heä thoáng maõ (Coding schemes) Nhöõng kyù töï khoâng in ñöôïc trong maõ ASCII Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-6
 7. Caáu hình keát noái cô baûn „ Ñieåm – ñieåm (point - point). „ Ña ñieåm ( Multipoint - Multidrop). „ Maéc löôùi (Mesh). „ Sao (Star). „ Voøng(Ring). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-7
 8. Caùc kieåu thoâng tin ƒ Ñôn coâng (Simplex): thoâng tin chæ ñöôïc truyeàn theo moät höôùng duy nhaát (radio, tivi ) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-8
 9. Caùc kieåu thoâng tin ƒ Baùn song coâng (half-duplex): thoâng tin ñöôïc truyeàn theo hai chieàu nhöng khoâng ñoàng thôøi, taïi moãi thôøi ñieåm thoâng tin chæ coù truyeàn theo moät höôùng (Boä ñaøm) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-9
 10. Caùc kieåu thoâng tin ƒ Song coâng (full-duplex): thoâng tin coù theå ñöôïc truyeàn 2 chieàu taïi cuøng moät thôøi ñieåm treân tuyeán döõ lieäu (telephone). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-10
 11. Caùc kieåu truyeàn „ Ñeå truyeàn caùc bit döõ lieäu töø nôi phaùt ñeán nôi thu treân ñöôøng truyeàn vaät lyù ta coù theå truyeàn theo 2 hình thöùc: „ Truyeàn noái tieáp ( Serial ): Caùc bit ñöôïc göûi laàn löôït treân ñöôøng truyeàn. Toác ñoä thaáp,khoaûng caùch truyeàn xa. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-11
 12. Caùc kieåu truyeàn „ Truyeàn song song (Parallel): Caùc bit ñöôïc göûi cuøng luùc treân nhieàu daây khaùc nhau. Toác ñoä cao, khoaûng caùch truyeàn ngaén. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-12
 13. Caùc kyõ thuaät truyeàn ƒ Ñeå beân thu xaùc ñònh vaø hieåu ñuùng caùc bit döõ lieäu truyeàn ñeán thì phaûi thöïc hieän ñöôïc nhöõng yeâu caàu sau: „ Xaùc ñònh thôøi ñieåm baét ñaàu cuûa moãi bit trong moät chu kyø-> bit / clock synchronization „ Xaùc ñònh ñöôïc vò trí baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moãi kyù töï / byte. -> character / byte synchronization (Coù theå khoâng caàn thieát tuøy theo kieåu truyeàn). „ Xaùc ñònh vò trí baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moãi khung döõ lieäu Æ frame synchronization Coù 2 kieåu truyeàn : „ Trueàn baát ñoàng boä (Asynchronous transmission) . „ Truyeàn ñoàng boä (Synchronous transmission) . Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-13
 14. Truyeàn baát ñoàng boä (Asynchronous transmission) „ Ñoàng boä bit. „ Ñoàng boä kyù töï/ byte. „ Ñoàng boä khung. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-14
 15. Ñoàng boä bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-15
 16. Ñoàng boä bit Nhaän xeùt : N caøng lôùn thì laáy maãu döõ lieäu caøng chính xaùc Thöôøng N = 16. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-16
 17. Ñoàng boä bit „ Do ñoàng hoà phía thu vaø phaùt chaïy ñoäc laäp nhau -> Phaûi laøm sao laáy maãu caøng gaàn trung taâm bit caøng toát. „ Nguyeân lyù : „ Taàn soá xung clock ñoàng hoà thu lôùn gaáp N laàn taàn soá xung clock cuûañoàng hoà phaùt. „ Khi phaùt hieän ñöïôc traïng thaùi chuyeån ñoåi möùc ñieän aùp (vò trí baét ñaàu cuûa start bit vaø vò trí keát thuùc cuûa bit stop bit truôùc ñoù hay traïng thaùi nghó cuûa ñöôøng truyeàn) thì phía thu seõ chôø sau N/2 chu kyø xung clock thu (vò trí giöõa cuûa start bit) ñeå laáy maãu. „ Sau ñoù cöù sau moãi N chu kyø xung clock (vò trí giöõa moãi bit) thu phía thu seõ laáy maãu bit döõ lieäu thu. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän cho ñeán heát kyù töï. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-17
 18. Ñoàng boä kyù töï „ Ñoàng boä kyù töï (character)/ byte msb P „ Start bit : “0” - 1bit. Stop bits :’1’ - 1,1.5,2 bit. Data bits : 5,6,7,8. „ Parity : Chæ phaùt hieän sai khi toång soá bit loãi laø soá leû.Vd „ Even : Toång soá bit 1 (Keå caû Parity) laø soá chaün. „ Odd : Toång soá bitKhoa 1 Đ i(Keåện – Điện caû tử - Đ Parity)HBK TP.HCM laø soá leû. 2-18
 19. Ñoàng boä kyù töï „ Nguyeân lyù : „ Phía phaùt vaø phía thu ñöôïc laäp trình ñeå coù cuøng soá bit trong moãi kyù töï (start, data, parity & stop bit). „ Sau khi nhaän ñöôïc start bit, phía thu seõ thöïc hieän vieäc ñoàng boä kyù töï baèng caùch ñeám ñuùng soá bit ñaõ ñöôïc laäp trình, sau ñoù chuyeån noäi dung kyù töï vöøa thu ñöôïc vaøo boä ñeäm vaø chôø thu kyù töï môùi. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-19
 20. Ñoàng boä khung Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-20
 21. Ñoàng boä khung „ Ñoàng boä khung (frame) : „ Frame laø nhöõng kyù töï in ñöôïc : Ñoùng khung toaøn boä khoái baèng 2 kyù töï ñaëc bieät : „ STX (Start of Text) : Baét ñaàu khung. „ ETX ( End of Text) : keát thuùc khung. „ Frame coù nhöõng kyù töï khoâng in ñöôïc : „ Theâm kyù töï DLE (Data Link Escape) truôùc STX vaø ETX . „ Neáu döõ lieäu muoán phaùt truøng vôùi DLE thì aùp duïng phöông phaùp nhoài kyù töï hay nhoài byte ( Charater Stuffing or Byte Stuffing). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-21
 22. Ñoàng boä khung ƒ Ví duï :DTE A caàn truyeàn cho DTE B thoâng ñieäp gồm 4 caùc kyù tự nhö sau: TSLDLE Thoâng ñieäp treân ñöôïc phaùt nhö khoái tin leân ñöôøng truyeàn noái tieáp theo kieåu truyeàn baát ñoàng boä, chuaån RS232, maõ ASCII, vôùi caáu hình 8E1(8 bits döõ lieäu, kieåm tra parity chẵn, 1 stop bit), toác ñoä bit 1200bps, „ Cho bieát khung tin maø A caàn truyeàn cho B „ Tính thôøi gian truyeàn cuûa khung döõ lieäu (Boû qua thôøi gian xöû lyù khaùc). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-22
 23. Truyeàn baát ñoàng boä ƒ Baøi giaûi: ƒ Khung tin DTE A truyeàn: DLE STX T S L DLE DLE DLE ETX Chèn thêm ƒ DLE: 00000100011 ƒ Töông töï cho caùc kyù töï khaùc ƒ Thôøi gian truyeàn khung: ƒ T = (9 x 11)/1200 = 82.5 ms Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-23
 24. Truyeàn ñoàng boä (Synchronous transmission) „ Ñaëc ñieåm : „ Truyeàn baát ñoàng boä coù nhöôïc ñieåm laø khi truyeàn döõ lieäu toác ñoä cao thì phöông phaùp ñoàng boä bít khoâng ñaûm baûo ñoä tin caäy, hôn nöõa hieäu suaát truyeàn khoâng cao. Kieåu truyeàn ñoàng boä seõ khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm treân. „ Döõ lieäu seõ ñöôïc truyeàn lieân tuïc thaønh töøng khoái treân ñöôøng truyeàn neân seõ khoâng coù Start Bit vaø Stop bit. „ Clock beân phaùt vaø beân thu phaûi ñoàng boä nhau Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-24
 25. Ñoàng boä bit „ Kyõ thuaät ñoàng boä trong kieåu truyeàn ñoàng boä „ Ñoàng boä bit : „ Clock encoding and extraction „ Digital Phase-lock-loop (DPLL) „ Hybrid „ Ñoàng boä khung : „ Character-oriented „ Bit-oriented Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-25
 26. Ñoàng boä bit „ Clock encoding and extraction „ Phía phaùt göûi xung clock vaøo tín hieäu phaùt baèng caùch maõ hoùa döõ lieäu tröôùc khi phaùt thoâng qua maïch Clocl Encoder. Phía thu seõ trích tín hieäu clock töø tín hieäu nhaän ñöôïc nhôø maïch Clock Extract Circuit. „ Maõ ñöôøng daây : RZ, Manchester, differential Manchester Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-26
 27. Ñoàng boä bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-27
 28. Ñoàng boä bit „ Digital Phase-lock-loop (DPLL): „ Boä thu ñoàng boä vôùi boä phaùt nhôø vaøo voøng khoùa pha soá. Phía thu söû duïng ñoàng hoà coù taàn soá gaáp N laàn phía phaùt caáp cho PLL. PLL coù nhieäm vuï taïo tín hieäu clock cho thanh ghi SIPO töø tín hieäu ñoàng hoà vaø tín hieäu nhaän ñöôïc sao cho ñuùng giöõa chu kyø bit. „ Ñeå clock thu duy trì ñöôïc söï ñoàng boä vôùi clock phaùt thì chuoãi döõ lieäu phaùt phaûi ñöôïc maõ hoaù ñeå coù ñuû söï thay ñoåi traïng thaùi (1 → 0 hay 0 →1). „ Maõ ñöôøng daây : NRZ, AMI, HDB3, B3ZS, B6ZS, B8ZS, 4B3T, 2B1Q Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-28
 29. Ñoàng boä bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-29
 30. Ñoàng boä bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-30
 31. Ñoàng boä bit „ Thoâng thöôøng clock thu coù taàn soá gaáp N=32 laàn taàn soá clock phaùt. Boä taïo dao ñoäng naøy ñöôïc noái tôùi DPLL nhaèm duy trì söï ñoàng boä. „ DPLL laø moät boä phaän ñöôïc söû duïng ñeå duy trì söï ñoàng boä bit giöõa boä taïo xung clock thu vôùi chuoãi döõ lieäu thu vaøo. Vieäc duy trì söï ñoàng boä naøy ñöôïc döïa treân söï thay ñoåi traïng thaùi trong chuoãi döõ lieäu thu ñöôïc. „ Trong tröôøng hôïp clock thu vaø chuoãi döõ lieäu thu duy trì ñöôïc söï ñoàng boä vôùi chuoãi döõ lieäu thu vaøo (hình 3.3.3 c), bit döõ lieäu thu seõ ñöôïc laáy maãu ngay taïi vò trí giöõa chu kyø bit sau moãi 32 xung clock. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-31
 32. Ñoàng boä bit „ Trong tröôøng hôïp Clock thu vaø chuoãi döõ lieäu thu khoâng ñoàng boä thì xung laáy maãu seõ ñöôïc hieäu chænh trong voøng töø 30 ñeán 34 xung Clock „ Neáu trong moät khoaûng thôøi gian daøi khoâng coù traïng thaùi chuyeån ñoåi, DPLL seõ phaùt ra moät xung laáy maãu sau moãi 32 chu kyø clock. Khi ñoù, phía thu coù theå khoâng duy trì ñöôïc söï ñoàng boä vôùi chuoãi döõ lieäu thu vaøo (hình 3.3.3 d). Khi phaùt hieän ñöïôc traïng thaùi chuyeån ñoåi treân ñöôøng daây, DPLL seõ so saùnh noù vôùi thôøi ñieåm dòch chuyeån giaû söû, vaøhieäu chænh xung laáy maãu töông öùng vôùi söï cheânh leäch naøy. Quùa trình naøy ñöôïc thöïc hieän nhö sau : Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-32
 33. Ñoàng boä bit „ 1 chu kyø bit chia thaønh 5 ñoaïn A, B,C,D,E nhu hình veõ. „ Söï cheânh leäch vò trí chuyeån möùc coù theå xaûy ra trong caùc ñoaïn A, B, C, D, E (hình 3.3.3 d). „ Neáu vò trí chuyeån ñoåi xaûy ra trong ñoaïn A, thì vò trí xung laáy maãu cuoái cuøng tröôùc ñoù raát gaàn vôùi söï chuyeån ñoåi traïng thaùi keá noù, nghóa laø vò trí laáy maãu bò treã (toác ñoä laáy maãu chaäm). Do ñoù DPLL seõ hieäu chænh baèng caùch ruùt ngaén khoaûng thôøi gian laáy maãu xuoáng coøn 32 – 2 = 30 clock. „ Ngöôïc laïi, neáu vò trí chuyeån ñoåi xaûy ra nhö trong tröôøng hôïp E, thì vò trí xung laáy maãu cuoái cuøng tröôùc ñoù raát xa vôùi söï chuyeån ñoåi traïng thaùi keá noù, nghóa laø vò trí laáy maãu bò sôùm (toác ñoä laáy maãu nhanh ). Do ñoù DPLL seõ hieäu chænh baèng caùch keùo daøi khoaûng thôøi gian laáy maãu leân 32+2 =34 clock. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-33
 34. Ñoàng boä bit „ Töông töï trong tröôøng hôïp B hoaëc D, vò trí laáy maãu treã vaø sôùm ít hôn so vôùi A hoaëc E, do ñoù DPLL seõ hieäu chænh khoaûng thôøi gian laáy maãu töông öùng seõ laø 32-1=31 hoaëc 32+1 = 33 clock. „ Trong tröôøng hôïp C, vò trí xung clock DPLL giaû söû noù xaûy ra truøng vôùi vò trí chuyeån ñoåi traïng thaùi thöïc, söï ñoàng boä ñöôïc duy trì, do ñoù khoâng caàn phaûi hieäu chænh. (khoaûng laáy maãu vaãn laø 32 xung clock). „ Baèng caùch hieäu chænh nhö treân, seõ taïo ra xung laáy maãu caøng luùc caøng gaàn trung taâm cuûa bit döõ lieäu. „ Nhö vaäy ñoä roäng cuûa 1 bit töông ñöông vôùi 32 xung clock. Vuøng A.B xa nhaát neân gaùn A=E=10 clock, B=C=D= 4 clock. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-34
 35. Ñoàng boä bit „ Soá bit döõ lieäu toái ña ñeå xung laáy maãu boä thu ñoàng boä vôùi döõ lieäu nhaän ñöôïc ñöôïc tính nhö sau: Khaûng A hoaëc E moãi laàn hieäu chænh 2 nhòp clock (+/-2) neân ñeå thoaùt ra khoûi vuøng A hoaëc E caàn 5 bit döõ lieäu cho söï hieäu chænh thoâ ( vì ñoaïn naøy chieám 10 xung clock) vaø töông töï ñeå thoaùt ra vuøng B hoaëc D thì caàn 4 bit döõ lieäu, vaø cuoái cuøng ñeå ñaûm baûo laáy chính xaùc taïi trung taâm moãi bít thì caàn 1 bit döõ lieäu nöõa. Vaäy toång coäng caàn 10 bit döõ lieäu. „ Do ñoù thöôøng trong kyõ thuaät truyeàn ñoàng boä thì caùc bít ñoàng boä thöôøng ñöôïc phaùt tröôùc khi tuyeàn döõ lieäu thöïc söï, ñeå ñaûm baûo ñoàng boä beân phaùt vaø beân thu khoâng aûnh höôûng ñeán thoâng tin caàn truyeàn. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-35
 36. Ñoàng boä bit „ Hybrid : „ Khi toác ñoä bit taêng thì caùc phöông phaùp treân raát khoù thöïc hieän ñoàng boä. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ta söû duïng phöông phaùp Hybrid. „ Ñaây laø phöông phaùp keát hôïp 2 phöông phaùp Clock encoder vaø DPLL. Clock encoder ñaûm baûo caùc bit khi nhaän ñöôïc coù ít nhaát 1 söï xaùo troän trong chu kyø 1 bit, trong khi ñoù DPLL ñöôïc duøng ñeå giöõ nhòp noäi taïi ñoàng boä vôùi döõ lieäu nhaän. „ Khuyeát ñieåm : Söû duïng baêng thoâng lôùn. „ Maõ ñöôøng daây : Manscheter Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-36
 37. Ñoàng boä bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-37
 38. Ñoàng boä khung „ Character-oriented : „ Thöôøng söû duïng khi truyeàn caùc khoái kyù töï. „ Ñeå thöïc hieän vieäc ñoàng boä kyù töï, boä phaùt seõ truyeàn tröôùc ít nhaát laø 2 kyù töï ñieàu khieån (control characters) coøn goïi laø kyù töï ñoàng boä SYN tröôùc khi truyeàn khoái kyù töï. Ñieàu naøy seõ thöïc hieän 2 chöùc naêng: „ Ñoàng boä bit: taïo ra caùc traïng thaùi chuyeån ñoåi möùc tín hieäu treân ñöôøng truyeàn ñeå DPLL thieát laäp ñöôïc söï ñoàng boä. „ Ñoàng boä kyù töï: cho pheùp phía thu xaùc ñònh chính xaùc vò trí baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moãi kyù töï. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-38
 39. Ñoàng boä khung „ Khi phía thu thöïc hieän ñöôïc vieäc ñoàng boä bit, noù seõ baét ñaàu cheá ñoä doø tìm (hunt mode). Trong mode naøy phía thu seõ thu vaø kieåm tra moãi nhoùm 8 bit xem coù phaûi laø kyù töï ñoàng boä (SYN) hay khoâng. Neáu khoâng phaûi laø kyù töï SYN, phía thu seõ thu bit keá tieáp vaø kieåm tra. Ngöôïc laïi neáu ñuùng laø SYN thì phía thu xem nhö ñaõ thöïc hieän xong vieäc ñoàng boä kyù töï, vaø sau ñoù nhaän vaøo 8 bit xem nhö 1 kyù töï. „ Sau khi ñaõ thöïc hieän xong vaán ñeà ñoàng boä nhö treân Vieäc ñoàng boä khung ñöôïc thöïc hieän gioáng nhö kyõ thuaät truyeàn baát ñoàng boä. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-39
 40. Ñoàng boä khung Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-40
 41. Ñoàng boä khung „ Nhaän xeùt : „ Kieåu truyeàn ñònh höôùng kyù töï naøy söû duïng nhieàu kyù töï ñieàu khieån (STX, ETX, DLE), do ñoù hieäu suaát truyeàn thaáp. „ Trong kieåu truyeàn naøy yeâu caàu khoái döõ lieäu phaùt phaûi coù chieàu daøi laø boäi soá cuûa 8 ñaûm baûo heä thoáng xöû lyù theo töøng kyù töï (ñònh höôùng kyù töï). Ñieàu naøy coù theå khoâng ñöôïc ñaûm baûo neáu khoái kyù töï phaùt laø döõ lieäu nhò phaân baát kyø. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-41
 42. Ñoàng boä khung „ Bit-oriented : Ñieåm - ñieåm „ Baét ñaàu vaø keát thuùc khung (start and end of frame) truyeàn chuoãi 8 bit 01111110 goïi laø côø (flag pattern). „ Phía thu seõthöïc hieän vieäc ñoàng boä khung baèng caùch tìm kyù töï (chuoãi bit) côø naøy theo nguyeân taéc tìm töøng bit (bit by bit basic). „ Khi phía thu nhaän ñöôïc opening flag (côø baét ñaàu), phía thu seõ baét ñaàu nhaän khung döõ lieäu cho tôùi khi phaùt hieän ñöôïc closing flag (côø keát thuùc), khi ñoù vieäc thu khung döõ lieäu keát thuùc. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-42
 43. Ñoàng boä khung „ Ñeå thöïc hieän ñoàng boä bit, phía phaùt seõ göûi caùc byte raûnh ( idle bytes :11111111) tröôùc côø khôûi ñaàu cuûa khung.(Chuù yù: Caùc bit 1 ñöôïc duøng maõ ñöôøng daây neân seõ coù söï xaùo troän möùc ñeå beân thu thöïc hieän ñoàng boä ¾ Vieäc trong suoát döõ lieäu ñöôïc thöïc hieän baèng caùch cheøn bit 0 (zero bit insertion) thöïc hieän taïi phía phaùt. Khi hoaït ñoäng, khoái naøy seõ kieåm tra xem trong chuoãi bit phaùt coù chuoãi lieân tieáp 5 bit 1 hay khoâng, neáu coù thì seõ thöïc hieän cheøn 1 bit 0 vaøo cuoái chuoãi naøy. Khi ñoù trong chuoãi döõ lieäu phaùt seõ khoâng theå coù kyù töï côø 01111110. Phía thu seõ thöïc hieän ngöôïc laïi, neáu thu ñöôïc chuoãi döõ lieäu bao goàm 5 bit 1 lieân tieáp, sau ñoù laø bit 0 thì noù seõ loaïi boû bit 0 naøy baèng maïch zero bit deletion (maïch xoaù bit 0). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-43
 44. Ñoàng boä khung „ Bit-oriented : Ña ñieåm „ Trong caáu hình maïng ña ñieåm nhö maïng LAN thì phöông phaùp ñoàng boä Bit Oriented coù theå ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu caùch khaùc nhau nhö: „ Ñeå taát caû caùc traïm baùm theo ñoàng boä thì phaùt maãu bit goïi laø Preamble : 1010101010 „ Ñeå xaùc ñònh vò trí baét ñaàu vaø keát thuùc moät frame thì duøng nhöõng maãu bit nhö sau ( Tuøy theo caáu truùc ) : „ Start of frame delimiter : 10101011, hoaëc „ Start of frame :JK0JK000. End of frame : JK1JK100 Trong ñoù J,K laø nhöõng maãu bit ñöôïc maõ hoùa khoâng ñuùng chuaån vôùi doøng bit truyeàn thöïc söï. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-44
 45. Ñoàng boä khung Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-45
 46. Hieäu suaát truyeàn „ Hieäu suaát truyeàn : Ví du:ï truyeàn 1 kyù töï ñöôïc maõ hoùa baèng maõ ASCII, coù data bit laø 8 bit, 1bit star vaø 2 bit stop Soá bit thoâng tin 8 η = = = 0.727 = 72.7% Toång soá bit truyeàn 8 +1+ 2 „ Neáu söû duïng theâm parity thì hieäu suaát seõ thaáp hôn „ Toác ñoä truyeàn döõ lieäu höõu duïng : Giaû söû kyù töï truyeàn ñöôïc tryeàn ra coång noái tieáp vôùi toác ñoä 1200bps. Thì toác ñoä truyeàn döõ lieäu hieäu duïng laø 1200x0.727= 872bps Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-46
 47. Truyeàn ñoàng boä ƒ Ví duï: Moät maùy phaùt muoán truyeàn chuoãi kyù töï ASCII 7 bit MOBIFONE cho maùy thu theo cô cheá thieân höôùng kyù töï vaø söû duïng phöông phaùp kieåm tra chaün theo haøng „ Haõy trình baøy caáu truùc khung hoaøn chænh khi truyeàn khoái tin vôùi caùc kieåu truyeàn sau: Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-47
 48. Truyeàn ñoàng boä ƒBaøi giaûi: ƒ Frame truyeàn ñi: ƒ STX “M” “O” “B” “I” “F” “O” “N” “E” ETX Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-48
 49. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit (Gauss Noise and BER) „ Nhieãu Gauss : „ Haøm maät ñoä coâng suaát cuûa nhieãu Gauss : 1 2 2 p()x = e −()x−m 2δ 2πδ 2 p(x) 1 2πδ 2 0.606 δ δ 2πδ 2 „ m: giaù trò trung bình (DC). „ δ : Ñoä leäch chuaån ( aùp hieäu duïng) 0.136 2δ 2δ 2 2 2πδ „ δ : goïi laø phöông sai (coâng suaát nhieãu) 0 m x Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-49
 50. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit „ Xeùt tín hieäu truyeàn laø daõi neàn, vaø chæ chòu taùc ñoäng cuûa nhieãu Gauss baèng caùch coäng tröïc tieáp vaøo tín hieäu, coù daïng nhö sau : vD „ VT: ngöôõng xaùc quyeát. v > v : Xaùc quyeát möùc ‘1’ A D T vD < vT : Xaùc quyeát möùc ‘0’ V = A /2 T VT VT A „ Neáu δ caøng lôùn thì xaùc suaát 0 xaùc quyeát nhaàm caøng cao. 0 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-50
 51. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit „ Tín hieäu nhaän ñöôïc coäng luoân caû nhieãu neáu lôùn hôn VT thì xaùc quyeát möùc ‘1’, ngöôïc laïi nhoû hôn VT thì xaùc quyeát möùc ‘0’. Do ñoù ta coù : „ Xaùc xuaát loãi khi truyeàn bit 1 sai laø: 2 vT −( x−A) 1 2 P (v vT) = p (1/0) = ∫ 2 v 2πσ „ Giaû söû xaùc suaát xuaát hieän bit 1 vaøT 0 laø pr(1) vaø pr(0) „ Xaùcsuaátloãi1 bit : pe = pr(1)p(0/1) + pr(0)p(1/0) Neáu xaùc suaát xuaát hieän 0 vaø 1 laø nhö nhau töùc pr(0)= pr(1)=0.5, thì pe = 0.5 p(0/1) + 0.5 p(1/0) = p(0/1) = p(1/0). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-51
 52. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit „ Ñeå tính p(0/1) hay p(1/0) thì döïa vaøo haøm Q(k). „ Tính chaát haøm Q(k) „ Haøm Q(k) thöïc chaát laø haøm phaân boá chuaån σ vôùi m = 0,σ = 1. „ Khi duøng haøm Q(k) ñeå tính xaùc suaát thì caàn chuaån hoùa giaù trò ngöôõng. Trong tröôøng hôïp naøy vT = A/2 neân k=vT/σ -> pe = p(0/1)=p(1/0) = Q(vT/ σ )=Q(A/2σ) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-52
 53. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit „ Ngoaøi ra, xaùc suaát loãi coù theå tính döïa vaøo (S/N)v, hoaëc (S/N)p „ Pe = Q (A/2σ) = Q [(S/N)V] „ Pe = Q (A/2σ) = Q [(S/N)P] „ Xaùc suaát sai k bit baát kyø khi truyeàn khoái n bit k k k n−k pk = Cn pe (1− pe ) „ Neáu truyeàn n bits maø toaøn boä bò sai (k=0). n pr(error) = 1-p0 = 1-(1-pe ) ≈ npe. (do pe<<1) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-53
 54. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit „ Tröôøng hôïp toång quaùt vT = mo Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-54
 55. Nhieãu gauss vaø tyû leä loãi bit „ Ñoà thò tính haøm Q(k) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-55
 56. Maõ hoùa keânh (channel coding) „ Parity check „ Block sum check „ Cyclic Redundant Check Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-56
 57. Parity check „ Trong moãi kyù töï (7 hoaëc 8 bit) truyeàn ñi khoái kieåm tra seõ thöïc hieän vieäc cheøn moät bit (parity bit) vaøo cuoái kyù töï (ngay tröôùc stop bit). Giaù trò parity bit laø 0 hay 1 tuyø vaøo phöông phaùp kieåm tra laø kieåm tra chaün (even parity) hay kieåm tra leû (odd parity). „ Kieåm tra chaün : Toång soá bit 1 trong taát caû bit döõ lieäu (khoâng keå start vaø stop bit) vaø parity bit laø soá chaün „ Kieåm tra leû: Toång soá bit 1 trong taát caû bit döõ lieäu (khoâng keå start vaø stop bit) vaø parity bit laø1 soá leû. „ Phía thu seõ thöïc hieän vieäc tính laïi parity bit sau ñoù so saùnh parity bit nhaän ñöôïc, neáu khaùc nhau thì phía thu seõ hieåu raèng ñaõ coù loãi xaûy ra treân ñöôøng truyeàn. „ Phaùt hieän sai neáu toång soá bit sai laø soá leû „ Khoâng phaùt hieän sai neáu toång soá bit sai laø soá leû. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-57
 58. Parity check Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-58
 59. Block sum check „ Söû duïng khi truyeàn döõ lieäu döôùi daïng moät khoái caùc kyù töï, trong kieåu kieåm tra naøy, moãi kyù töï truyeàn ñi seõ ñöôïc phaân phoái 2 bit kieåm tra parity laø parity haøng vaø parity coät. Caùc bit parity theo töøng coät ñöôïc goïi laø kyù töï kieåm tra khoái BCC- block check character. „ Phaùt hieän vaø söûa sai neáu loãi bit ñôn. „ Khoâng phaùt hieän sai neáu caùc bit sai kieåu chuøm nhö : sai 4 bit, 2 bit cuøng haøng vaø 2 bit cuøng coät. „ Caùc tröôøng hôïp coøn laïi thì phaùt hieän sai ñöôïc „ Thöôøng söû duïng trong kieåu truyeàn baát ñoàng boä. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-59
 60. Block sum check ƒ Ví duï: Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-60
 61. Cyclic Redundant Check „ Phía phaùt taïo ra moät kyù soá kieåm tra khung FSC (frame sequence check) hay CRC, FSC ñöôïc phaùt keøm theo phía sau cuûa frame thoâng tin. „ Phaùt hieän ñöôïc taát caû loãi bít ñôn, bit ñoâi,bit leû hay bit chuøm. „ Thöôøng söû duïng trong kyõ thuaät truyeàn ñoàng boä. „ Giaû söû goïi : „ M(x) : baûn tin caàn truyeàn ñi (the message to be transmitted)goàm kbit. „ G(x) : ña thöùc sinh (the divisor or generator) goàm n+1bit „ R(x) : soá dö goàm n bit (k > n) „ Q(x) : thöông soá cuûa pheùp chia „ T(x) : thoâng ñieäp truyeàn ñi goàn (n+k) bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-61
 62. Cyclic Redundant Check „ Beân phaùt : „ Böôùc 1 :Chuyeån thoâng ñieäp nhò phaân M thaønh ña thöùc M(x). n „ Nhaân ña thöùc M(x) vôùi x , töông ñöông vôùi chuoãi bit nhò phaân ñöôïc dòch sang traùi n bit. „ Böôùc 2: Thöïc hieän pheùp chia M(x).xn R(x) = Q()x + Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän theo ñaG thöùc()x hoaëc Gtheo()x modulo 2. „ Böôùc 3: Thoâng ñieäp caàn truyeàn ñi laø T(x): T(x) = xn . M(x) + R(x) Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän theo ña thöùc hoaëc theâm n bit cuûa soá dö (R(x)) trong pheùp chia ôû Böôùc 2 vaøo sau k bit cuûa baûn tin caàn truyeàn Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-62
 63. Cyclic Redundant Check „ Beân thu : „ Vieäc phaùt hieän loãi ñöôïc thöïc hieän baèng caùch laáy chuoãi döõ lieäu thu ñöôïc chia modulo 2 cho ña thöùc sinh G(x) nhö sau: T(x) xnM(x)+ R(x) xnM (x) R(x) R(x) R(x) = = + = Q()x + + = Q()x G(x) G()x G()x G()x G()x G()x 14243 =0 „ Do trong pheùp coäng modulo 2 thì 2 soá gioáng nhau coäng laïi baèng 0 „ Nhö vaäy neáu phaàn dö trong pheùp chia naøy baèng 0 thì phía thu xem nhö khoâng coù loãi xaûy ra, ngöïôc laïi neáu khaùc 0 thì phía thu phaùt hieän ñöôïc loãi xaûy ra khi truyeàn döõ lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-63
 64. Cyclic Redundant Check ƒ Ví duï: Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-64
 65. Cyclic Redundant Check „ Ví duï: Cho thoâng tin caàn truyeàn M(x) = 110101. Söû duïng ña thöùc sinh G(x) = x3 + 1. „ Tìm CRC vaø thoâng tin caàn truyeàn ñi. „ Baøi giaûi: „ Böôùc 1 : Chuyeån thoâng baùo nhò phaân thaønh ña thöùc :M(x) = 1.x5 + 1.x4 + 0.x3 + 1.x2 + 0.x1 + 1.x0= x5 + x4 + x2 + 1 3 „ Choïn G(x) = x + 1. c 5 4 2 3 8 7 5 „ Böôùc 2 : Nhaân M(x).x = (x + x + x + 1).x = x + x + x + x3. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-65
 66. Cyclic Redundant Check M(x).x C „ Böôùc 3 : Thöïc hieän pheùp tính vôùi modulo 2 : G(x) x8 + x7 + x5 + + x3 x3 + 1 x8 + x5 + x3 x5 + x4 + x + 1 0 + x7 + 0 + x3 x7 + x4 0 + x4 + x3 x4 + x 0 + x3 + x x3 + 1 0 + x +1 = R(x) ⇒ CRC = 011 c „ Böôùc 4 : Laäp T(x) : T(x) = x .M(x) + R(x) ⇒ T(x) = x8 + x7 + x5 + x3 + x +1 ⇒ Thoâng tin caàn truyeàn : T = 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-66
 67. Caùc kyõ thuaät neùn dö lieäu (Data Compression) „ Muïc ñích : Giaûm kích thöôùc vaø thôøi gian truyeàn. „ Caùc kyõ thuaät neùn cô baûn : „ Packed Decimal : Khi truyeàn kyù töï soá duøng maõ BCD 4 bit thay cho maõ ASCII 7bits hay EDBIC „ Relative Coding : Khi truyeàn caùc kyù töï soá, chæ truyeàn sai soá giöõa caùc soá lieân tieáp nhau. „ Character Suppression : Khi truyeàn caùc kyù töï in ñöôïc maø caùc kyù töï gioáng nhau ñöôïc truyeàn lieân tieáp, thay vì truyeàn heát caùc kyù töï thì chæ truyeàn 1 kyù töï ñaïi dieân vaø keøm theo laø soá caùc kyù töï gioáng nhau. „ Huffman Coding „ Run Length Coding (Facsimile compression) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-67
 68. Huffman Coding „ Laø moät maõ thoáng keâ toái öu „ Caùc tin xuaát hieän nhieàu, xaùc suaát xuaát hieän lôùn thì ñöôïc maõ hoùa baèng töø maõ ngaén vaø ngöôïc laïi. Do ñoù ñoä daøi trung bình cuûa caùc töø maõ seõ nhoû nhaát, laøm giaûm thieåu raát nhieàu löôïng thoâng tin truyeàn treân ñöôøng daây neân giaûm sai soá. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-68
 69. Huffman Coding „ Ví duï : Ñeå taïo maõ cho vieäc ño nhieät ñoä töø 200 ñeán 300 C ngöôøi ta laáy xaùc suaát cuûa noù vaø ñöôïc saép xeáp thöù töï xuaát hieän nhö baûng. 0CP Töø maõ 0 1 1 „ Saép xeáp caùc khaû naêng xuaát hieän theo thöù 0 0,59 töï giaûm daàn. 1 „ Hai giaù trò 0,1 gaùn cho 2 khaû naêng xuaát 0 10 25 0,21 0,41 1 hieän nhoû nhaát, 2 khaû naêng naøy goäp laïi 24 0,17 0 000 0,32 thaønh 1 vaø saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn. 1 26 0,15 0 001 0,27 Töông töï nhö vaäy cho ñeán 2 khaû naêng 23 0,12 011 cuoái cuøng (toång seõ = 1). 27 0,10 0 110 1 0,20 0 „ Maõ töông öùng cuûa moãi nhieät ñoä ñöôïc 0,15 22 0,06 1 0101 hình thaønh baèng caùch choïn caùc bit 0,1 28 0,05 0 1110 treân ñöôøng ñi xuaát phaùt töø möùc nhieät ñoä 0,10 1 21 0,05 0 1111 ñeán ngoïn. 0,09 29 0,04 1 01001 „ Bit LSM seõ naèm beân traùi caây. 20 0,03 0 010000 0,05 30 0,02 1 010001 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-69
 70. Huffman Coding „ Entropy: . H(x)=∑pi log2 (1/pi) (bits/symbol) „ Chieàu daøi trung bình cuûa töø maõ. N = ∑ piNi (bits/symbol) „ Hieäu suaát cuûa maõ hoùa h = H(x)/N „ Toác ñoä bit nhò phaân R= rN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-70
 71. Run Length Coding „ Söû duïng trong maùy Facsimile traéng ñen. „ Moät trang Fax ñöôïc chia „ Theo chieàu doïc khoaûng khoaûng 3.85 hoaëc 7.7 lines/mm, töông ñöông 100 hoaëc 200 lines / inche „ Moãi line ñöôïc soá hoaù vôùi toác ñoä 8.05 phaàn töû aûnh (pels)/mm. „ Moãi ñieåm aûnh traéng maõ hoaù ‘0’, ñieåm ñen maõ hoaù ‘1’ „ Moät trang Fax khi chöa neùn ñöôïc maõ hoùa khoaûng 2 trieäu bits. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-71
 72. Run Length Coding Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-72
 73. Run Length Coding „ Thöïc teá khi truyeàn böùc Fax thì seõ coù nhöõng line maø coù khoaûng ñieåm aûnh traéng hay ñen lieân tuïc, ñeå giaûm bôùt soá bit tröôùc khi truyeàn ta duøng phöông phaùp neùn Facsimile: „ Caùc töø maõ coá ñònh vaø chia thaønh 2 nhoùm the termination- codes and the make-up codes. „ Ñeå beân nhaän ñoàng boä thì kyù maõ EOL(End Of Line) ñöôïc theâm vaøo ôû cuoái moãi line. „ Keát thuùc trang laø chuoãi 6 EOL lieän tieáp. „ Trong tröôøng hôïp beân thu khoâng giaûi maõ ñöôïc EOL thì seõ ngöng quaù trình nhaän vaø thoâng baùo cho beân phaùt bieát. „ Neùn MMR (Modified- modified read coding) : Neùn keát hôïp vôùi söûa sai. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-73
 74. Run Length Coding Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-74
 75. Thaûo luaän Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-75
 76. Chöông 2_Baøi taäp : Kyõ Thuaät Truyeàn Soá Lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-76
 77. Baøi 1 Moät taäp tin nhò phaân sau ñaây ñöôïc phaùt nhö khoái tin leân ñöôøng truyeàn noái tieáp: LSB 10010011100001100000100001001111111 „ Haõy trình baøy caáu truùc khung hoaøn chænh khi truyeàn khoái tin vôùi caùc kieåu truyeàn sau: „ Baát ñoàng boä, maõ ASCII, kieåm tra leû, 1 stop, 7 data. „ Ñoàng boä ñònh höôùng bit, maõ ASCII, kieåm tra leû Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-77
 78. Baøi 2 „ Haõy trình baøy ngaén goïn veà kyõ thuaät truyeàn soá lieäu baát ñoàng boä veà caùc noäi dung sau: „ Phương thöùc truyeàn vaø phaïm vi öùng duïng. „ Ñoàng boä bit „ Ñoàng boä byte „ Ñoàng boä khung „ Cho hai kyù töï coù maõ ASCII nhyù sau: kyù töï 1 : (MSB) X0101011 (LSB) , kyù töï 2 : (MSB) X1110011 (LSB), X laø bit kieåm tra chaún leõ. Hai kyù töï ñyùôïc truyeàn söû duïng kyõ thuaät truyeàn baát ñoàng boä, kieåm tra chaún (Parity chaún), 1 stop bít. Vieát ñaày ñuû chuoãi bít ñyùôïc truyeàn treân moâi tryùôøng truyeàn, ghi roõ teân goïi chöùc naêng cuûa töøng bít neáu coù Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-78
 79. Baøi 3 ƒ Moät maùy phaùt theo cô cheá truyeàn baát ñoàng boä vôùi toác ñoä 9600bps, coù kieåm tra parity chaün, 2 bit stop vaø 7 bit döõ lieäu. ƒ Xaùc ñònh hieäu suaát truyeàn. ƒ Ñeå truyeàn moät file bitmap kích thöôùc 1024x800 pixel, moãi pixel maõ hoùa baèng 14 bit theo cô cheá treân thì heát moät khoaûng thôøi gian laø bao nhieâu. ƒ Xaùc ñònh chuoãi bit truyeàn ñi neáu döõ lieäu truyeàn laø chuoãi kyù töï ASCII 7 bit VMS. ƒ Maùy thu laøm caùch naøo ñeå coù theå ñoàng boä bit. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-79
 80. Baøi 4 „ Moät maùy phaùt muoán truyeàn chuoãi kyù töï ASCII 7 bit MOBIFONE cho maùy thu theo cô cheá thieân höôùng kyù töï vaø söû duïng phöông phaùp kieåm tra toång khoái chaün theo haøng vaø leû theo coät. „ Haõy xaùc ñònh kyù töï kieåm tra toång khoái BCC vaø chuoãi bit truyeàn ñi neáu bit MSB ñöôïc truyeàn ñi tröôùc. „ Giaû söû trong quaù trình truyeàn bit thöù 12 vaø thöù 30 bò loãi. Hoûi phía thu coù phaùt hieän vaø söûa loãi ñöôïc khoâng. Taïi sao? „ Giaû söû trong quaù trình truyeàn bit thöù m1,n1,k1,l1 bò loãi. Hoûi phía thu coù phaùt hieän vaø söû loãi ñöôïc khoâng. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-80
 81. Baøi 5 „ Moät file text goàm caùc kyù töï ASCII 8 bit A,B,C,D,E,F,G vôùi soá löôïng moãi kyù töï ñöôïc cho trong baûng sau: „ Truyeàn file text treân qua keânh truyeàn coù baêng thoâng 100Mhz vôùi S/N=30dB. Tính thôøi gian nhoû nhaát ñeå truyeàn heát file text treân neáu moãi frame coù ñònh daïng nhö sau Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-81
 82. Baøi 6 „ Caùc kyù töï ôû Baøi taäp 5 tröôùc khi turyeàn duøng maõ Huffman ñeå neùn. „ Xaùc ñònh caùc töø maõ Huffman. „ Xaùc ñònh chieàu daøi trung bình cuûa töø maõ, hieäu suaát boä maõ „ Xaùc ñònh tæ soá neùn vaø thôøi gian ngaén nhaát ñeå truyeàn heát file (sau khi maõ hoùa) theo daïng bit-oriented qua keânh truyeàn ôû caâu 1) neáu boû qua thôøi gian truyeàn caùc bit FCS, côø ñaàu vaø cuoái moãi frame Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-82
 83. Baøi 7 „ Moät nguoàn phaùt 8 kyù hieäu A, B, C, D, E, F, G, H vôùi caùc xaùc xuaát PA = 1/2, PB = 1/4, PC = 1/8, PD = 1/32, PE = 1/32, PF = 1/32, PG = 1/64, PH = 1/64. Sau 5 khoaûng 10s ñeám ñöôïc laàn löôït 7000, 5000, 4000, 6000, 8000 symbol. „ Tính Entropy vaø toác ñoä tin cuûa nguoàn naøy. „ Xaây döïng töø maõ Huffman cho nguoàn naøy. Tính hieäu suaát söû duïng töø maõ. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-83
 84. Baøi 8 Cho 1 trang giaáy A4 sau khi queùt (scan) ñeå truyeàn FAX coù caáu truùc laø ½ ñaàu laø maøu traéng, ½ sau laø maøu ñen „ Bieát kích thöôùc trang A4 laø 297 x 210mm „ Vieäc queùt ñeå truyeàn FAX ñöôïc thöïc hieän vôùi ñoä phaân giaûi xaáp xæ nhö sau: „ Chieàu ngang: 8,0476 coät/mm „ Chieàu doïc: 3,8485 doøng/mm „ Vieäc maõ hoùa ñöïôc tieán haønh theo kieåu: pixel traéng maõ hoùa thaønh bit 0, pixel ñen maõ hoùa thaønh bit 1. Haõy tính toång soá bit caàn thieát ñeå maõ hoùa trang A4 treân „ Giaû söû vieäc truyeàn FAX ñöïôc thöïc hieän qua maïng PSTN vôùi toác ñoä laø R=9600bps, haõy tính thôøi gian caàn thieát ñeå truyeàn heát baûn FAX treân „ Trang A4 treân sau khi queùt vôùi caùc thoâng soá nhö treân ñöôïc maõ hoùa theo chuaån Facsimile G3 (baûng maõ G3 ñöôïc cho ôû trang sau) „ Haõy vieát chuoãi bit töông öùng ñeå truyeàn baûn FAX treân „ Tính toång soá bit caàn thieát ñeå truyeàn baûn FAX treân „ Tính thôøi gian caàn thieát ñeå truyeàn heát baûn FAX treân „ Suy ra tyû soá neùn cuûa vieäc maõ hoùa theo chuaån FAX G3 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-84
 85. Baøi 9 2 „ Söû duïng maõ CRC (7,4) ñeå truyeàn baûn tin M(x)=1+x (0101) vôùi ña thöùc sinh G(x)=1+x2+x3 „ Xaùc ñònh ña thöùc truyeàn ñi T(x). 3 „ Neáu ña thöùc loãi ñöôøng truyeàn laø E(x)=x+x (0001010) thì phía thu coù phaùt hieän ñöôïc loãi khoâng? 3 4 „ Neáu ña thöùc loãi ñöôøng truyeàn laø E(x)=x+x +x (0011010) thì phía thu coù phaùt hieän ñöôïc loãi khoâng? „ Haõy ruùt ra keát luaän veà khaû naêng phaùt hieän loãi cuûa maõ CRC. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-85
 86. Baøi 10 8 6 „ Söû duïng maõ CRC (14,10) ñeå truyeàn baûn tin M(x)= x + x + x4+x3+x+1 vôùi ña thöùc sinh G(x)=x+x4 FCS „ Soá dö ñöôïc truyeàn nhö FCS. Tính FCS. „ Neáu frame bò loãi theo maãu 00010010110000 (LSB).Tính FCS nôi thu, nhaän xeùt Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 2-86