Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Các phần trình bày - Nguyễn Cao Đạt

pdf 26 trang ngocly 2600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Các phần trình bày - Nguyễn Cao Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mang_may_tinh_chuong_6_cac_phan_trinh_bay_nguyen_c.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Các phần trình bày - Nguyễn Cao Đạt

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC LÔÙP 5,6,7 CHÖÔNG VI Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 1 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC PHAÀN TRÌNH BAØY z Toùm taét lôùp phieân vaø lôùp trình dieãn. z Moâ hình tham khaûo OSI chi tieát. z Heä thoáng teân mieàn (DNS). z Thö tín ñieän töû (E-mail). z World Wide Web (WWW). z Multimedia. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 2
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Toùm taét lôùp phieân vaø lôùp trình dieãn z Lôùp phieân (Session Layer): – Thieát laäp, quaûn lyù, keát thuùc caùc phieân laøm vieäc giöõa caùc öùng duïng. – Ñieàu khieån cuoäc ñoái thoaïi(dialogue control). – Ñoàng boä(check-point, synchronization). Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 3 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Toùm taét lôùp phieân vaø lôùp trình dieãn z Lôùp trình dieãn (Presentation Layer): – Ñònh daïng döõ lieäu, maõ hoaù döõ lieäu, neùn döõ lieäu. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 4
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Toùm taét lôùp phieân vaø lôùp trình dieãn z Lôùp trình dieãn (Presentation Layer): – Caùc loaïi ñònh daïng hình aûnh, aâm thanh, phim. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 5 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Moâ hình tham khaûo OSI chi tieát Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 6
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ÖÙng duïng maïng z Caùc öùng duïng daïng Client – Server. z Caùc öùng duïng FTP, WWW, E-mail. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 7 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) z Khaùi nieäm: – AÙnh xaï teân gôïi nhôù thaønh ñòa chæ IP vaø ngöôïc laïi. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 8
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) z DNS Name Space: Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 9 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) • Teân mieàn (Domain name) - Hình thaønh theo con ñöôøng töø noù cho ñeán root. - Tuyeät ñoái, töông ñoái. - Khoâng phaân bieät chöõ hoa hay thöôøng. - Moät thaønh phaàn coù theå 63 kyù töï vaø teân ñaày ñuû khoâng quaù 255 kyù töï. – Thoâng tin teân mieàn z Ví dụ: www.hcmut.edu.vn (172.28.2.2) Specific computer Specific institution Top-level domain – Top –level domain gồm hai nhoùm : z 3 kyù tự : com, edu, gov, mil, org, net, z 2 kyù tự : vn, au, fr, us, jp, Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 10
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) • Thoâng tin taøi nguyeân treân DNS Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 11 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) • Thoâng tin taøi nguyeân treân DNS hcmut.edu.vn. IN SOA hcmut-server.hcmut.edu.vn. webmaster.hcmut.edu.vn. ( 2004110800 ; serial 7200 ; refresh 3600 ; retry 604800 ; expire 86400 ) ; minimum hcmut.edu.vn. IN NS vnuserv.vnuhcm.edu.vn. hcmut.edu.vn. IN NS server.vnuhcm.edu.vn. hcmut.edu.vn. IN MX 10 webmailserv.hcmut.edu.vn. hcmut.edu.vn. IN MX 0 vnuserv.vnuhcm.edu.vn. hcmut-server.hcmut.edu.vn. IN A 172.28.2.2 stu-mailserv.hcmut.edu.vn. IN A 172.28.2.3 webmailserv.hcmut.edu.vn. IN A 172.28.2.4 pop3.student.hcmut.edu.vn. IN CNAME stu-mailserv.hcmut.edu.vn. mailhost.student.hcmut.edu.vn. IN CNAME stu-mailserv.hcmut.edu.vn. www.student.hcmut.edu.vn. IN CNAME stu-mailserv.hcmut.edu.vn. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 12
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) • Name Server Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 13 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng teân mieàn (DNS) • Moâ hình hoûi ñaùp teân • Kiểmtrahoạt động củahệ thống phaân giaûi teân miền – Lệnh nslookup Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 14
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Khaùi nieäm – Heä thoáng Email hieän nay laø heä thoáng email cuaû ARPANET ñöôïc xaây döïng naêm 1982 döïa treân RFC 821 (Transmission protocol) vaø RFC 822 (message format). – Caáu truùc vaø dòch vuï : z User agent z Message transfer agent •SMTP •SMTP •Message •Message •SMTP •User Agent •User Agent •Transfer Agent •Transfer Agent •SMTP Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 15 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Chuyeån message – Treân Internet, email ñöôïc chuyeån baèng caùch maùy nguoàn thieát laäp moät caàu noái TCP qua port 25 cuûa maùy ñích. Chöông trình ñöôïc chaïy treân port naøy laø SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Noù seõ laéng nghe taïi port 25 vaø cho pheùp thieát laäp caùc caàu noái ñeå töø ñoù ñoïc caùc message vaø chuyeån ñeán caùc ñòa chæ töông öùng. z Nhaän message töø mail server ñeán mail client – Treân Internet, email ñöôïc nhaän baèng caùch maùy nguoàn thieát laäp moät caàu noái TCP qua port 110 cuûa maùy mail server. Chöông trình ñöôïc chaïy treân port naøy laø POP3 (Post Office Protocol Ver 3) – Noù seõ laéng nghe taïi port 110 vaø cho pheùp thieát laäp caùc caàu noái ñeå töø ñoù ñoïc caùc message vaø chuyeån ñeán caùc mail client. – POP2 & IMAP Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 16
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z User Agent Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 17 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Caùc thaønh phaàn cuûa moät mailbox Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 18
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Ñònh daïng thoâng ñieäp - RFC 822 Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 19 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Ñònh daïng thoâng ñieäp - RFC 822 Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 20
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Ñònh daïng thoâng ñieäp - RFC 822 – MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 21 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Ñònh daïng thoâng ñieäp - RFC 822 – MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 22
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Ñònh daïng thoâng ñieäp - RFC 822 Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 23 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z SMTP Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 24
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Phaân phoái thö Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 25 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z Nhaän thö baèng POP3 Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 26
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Heä thoáng thö tín ñieän töû (E-mail) z POP3 & IMAP Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 27 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Moâ hình Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 28
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Moâ hình – WWW laø moät heä thoáng coù caáu truùc ñeå truy caäp caùc vaên baûn ñöôïc ñaët khaép nôi treân haøng ngaøn caùi maùy tính treân toaøn theá giôùi. – Client : z Web laø moät taäp hôïp caùc vaên baûn (pages) trong ñoù coù theå coù chöùa caùc lieân keát (links) ñeán caùc vaên baûn khaùc ôû baát kyø nôi naøo treân theá giôùi. z Hyperlink, hypertext, hypermedia z Web Browser – Server : z Web Server : laéng nghe taïi port TCP 80 – Giao thöùc söû duïng : HTTP (HyperText Transfer Protocol) Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 29 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Caùc böôùc thöïc hieän cuûa HTTP: – Browser xaùc ñònh URL (Uniform Resource Locator) naøo ñaõ ñöôïc choïn. – Browser hoûi DNS Server veà IP töông öùng vôùi www.xyz.com – DNS Server traû lôøi vôùi giaù trò 123.231.21.213 – Browser taïo ra keát noái ñeán port 80 treân123.231.21.213 – Gôûi moät leänh GET /Hypertext/www/TheProject.html – Server göûi laïi file TheProject.html. – Caàu noái TCP ñöôïc giaûi phoùng. – Browsers hieån thò noäi dung cuûa fiel TheProject,html. – Browser tieáp tuïc laáy vaø hieån thò taát caû caùc hình aûnh trong Theproject.html Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 30
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Client Side (a) A browser plug-in. (b) A helper application. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 31 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Server Side Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 32
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Server Side A server farm Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 33 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z URLs – Uniform Resource Locaters Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 34
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Trang web ñöôïc vieát baèng HTML Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 35 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Trang Web ñöôïc hieån thò treân trình duyeät Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 36
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Moät soá Tab trong HTML Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 37 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Caùc taøi lieäu Web ñoäng Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 38
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Form Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 39 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web • (a) Trang Web page bao goàm 01 form. • (b) PHP script. • (c)Trang web traû veà khi nhaäp vaøo laø "Barbara" vaø 24 thì Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 40
 21. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Trang Web ñoäng phía Client Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 41 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Server Side & Client Side Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 42
 22. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Server Side & Client Side Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 43 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Caùc phöông thöùc cuûa HTTP Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 44
 23. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Code ñaùp öùng Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 45 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Ví duï Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 46
 24. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Cache & Proxy Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 47 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM World Wide Web z Caùc vaán ñeà caàn tìm hieåu theâm – Wireless Web – WAP – The Wireless Application Protocol Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 48
 25. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Multimedia z Streaming Audio Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 49 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Multimedia z Internet Radio Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 50
 26. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Multimedia z Voice over IP The H323 architectural model for Internet telephony Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 51 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Multimedia z Caùc vaán ñeà caàn tìm hieåu theâm – SIP – The Session Initiation Protocol – Video on Demand – The MBone – The Multicast Backbone Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 52