Bài giảng Truyền số liệu mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu - Đại học Bách khoa TP.HCM

pdf 91 trang ngocly 17/05/2021 1570
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Truyền số liệu mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu - Đại học Bách khoa TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_truyen_so_lieu_mang_chuong_3_cac_nghi_thuc_lop_lie.pdf

Nội dung text: Bài giảng Truyền số liệu mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu - Đại học Bách khoa TP.HCM

 1. Chöông 3 : Caùc Nghi Thöùc Lôùp Lieân Keát Dö Lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-1
 2. NOÄI DUNG CHÍNH n Kieåm soùat loãi (Errror Control). n Kieåm soaùt luoàng ( Flow Control)ø n Quaûn lyù keát noái ( Connection management). n Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu ( DATA LINK PROTOCOL) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-2
 3. Moät soá kyù hieäu I -frame P S ACK frame or NAK frame n P : Primary (phía sô caáp) laø phía göûi ñi caùc frame döõ lieäu. n S : Primary (phía thöù caáp) laø phía thu caùc frame döõ lieäu töø P. n I : frame (infromation frame): khung thoâng tin chöùa döõ lieäu phía phaùt truyeàn cho phía thu. n I(N) : Soá tuaàn töï cuûa khung thoâng tin ñoù n ACK frame (Acknowledge frame) : S truyeàn tôùi P ñeå baùo laø ñaõ nhaän döõ lieäu toát (khoâng bò loãi). n NAK frame (Negative Acknowledge frame: S truyeàn tôùi P ñeå baùo laø ñaõ nhaän döõ lieäu sai (bò loãi). Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-3
 4. Kieåm soùat loãi (Errror Control). n Phía nhaän khi nhaän ñöôïc frame seõ kieåm tra coù loãi hay khoâng, sau ñoù coù 2 khaû naêng n Gôûi laïi phía phaùt baûn tin ñieàu khieån ñeå xaùc nhaän laø khung tin khoâng loãi. n Gôûi laïi phía phaùt baûn tin ñieàu khieån ñeå yeâu caàu phaùt laïi khung tin neáu khung tin loãi. Ø Quaù trình naøy dieãn ra töï ñoäng neân goïi laø Automatic Repeat Request (ARQ) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-4
 5. Kieåm soùat loãi n Caùc phöông phaùp kieåm soaùt loãi: n Idle RQ ( Stop and Wait ) n Implicit ( Hieåu ngaàm ) n Explicit ( Töøông minh ) n Continuous RQ n Selective Repeat n Implicit ( Hieåu ngaàm ) n Explicit ( Töøông minh ) n Go back N Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-5
 6. Idle RQ ( Stop and Wait ) n ÖÙng duïng: n Söû duïng trong kieåu truyeàn soá lieäu ñònh höôùng kyù töï (character-oriented). n Hoaït ñoäng theo cheá ñoä baùn song coâng. n Ñònh daïng cuûa caùc frame trong Idle RQ nhö sau: n Coù 3 loaïl frame : I-frame, ACK-frame, NAK-frame. n Caùc frame naøy goïi laø PDU (Protocol Data Unit) trong Idle RQ Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-6
 7. Idle RQ ( Stop and Wait ) PDUs – Protocol Data Units SOH NAK ACK N(S) N(R) N(R) STX BCC BCC . NAK- frame format ACK- frame format ETX N(S) – Send Sequence Number N(R) – Receive Sequence Number BCC SOH – Start of Header STX – Start of Text ETX – End of Text BCC – Block (sum) Check Character ACK – Acknowledge NAK – Negative Acknowledge Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-7
 8. Idle RQ ( Stop and Wait ) n Ñaëc ñieåm : n P chæ coù moät I – frame ñang chôø ACK taïi moät thôøi ñieåm n Khi nhaän moät I – frame khoâng bò loãi, S truyeàn laïi P moät ACK frame, khi P nhaän ñöïôc ACK cuûa frame N, P seõ tieáp tuïc truyeàn I – frame keá tieáp (N+1). n Khi P baét ñaàu truyeàn I – frame, noù seõ khôûi ñoäng boä ñònh thôøi (Timer start), neáu quaù khoaûng thôøi gian giôùi haïn (time expires/restarts ) maø khoâng nhaän ñöôïc frame traû lôøi töø S thì P seõ truyeàn laïi frame ñoù. n Neáu S nhaän ñöôïc cuøng 1 frame 2 laàn thì seõ loaïi boû baûn copy. Ñieàu naøy thöïc hieän ñöôïc do trong moãi I-frame P ñeàu truyeàn keøm theo soá tuaàn töï cuûa frame. Ø Khoâng toán nhieàu boä nhôù ñeäm Ø Hieäu suaát söû duïng ñöôøng truyeàn thaáp Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-8
 9. Idle RQ ( Stop and Wait ) n Idle RQ - Implicit ( Hieåu ngaàm ) n Ví duï: Khi 1 khung I(N) bò loãi vaø khi ACK (N) bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-9
 10. Idle RQ ( Stop and Wait ) n Idle RQ - Explicit ( Töøông minh ) n Ví duï: Khi 1 khung I(N) bò loãi vaø khi ACK (N) bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-10
 11. Idle RQ ( Stop and Wait ) n Hieäu suaát söû duïng ñöôøng truyeàn Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-11
 12. Idle RQ ( Stop and Wait ) sender receiver Thời điểm gởi gói 0, t = 0 Thời điểm gởi xong gói 0, t = L / R Gói 0 đến RTT Gói 0 đến xong ACK đến, và gởi gói tiếp theo, t = RTT + L / R Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-12
 13. Idle RQ ( Stop and Wait ) n Tröôøng hôïp truyeàn khoâng coù loãi, thì thôøi gian toång ñeå hoaøn thaønh vieäc truyeàn vaø xöû lyù moät I – frame: Tt = Tix + 2Tp + Tap + Tip + Tax n Thoâng thöôøng Tap, Tip vaø Tax raát nhoû so vôùi Tp vaø Tix do ñoù: Tt » Tix + 2Tp n Hieäu suaát lieân keát ñöôïc ñònh nghóa laø tyû soá cuûa thôøi gian P phaùt moät frame Tix treân thôøi gian toång ñeå hoaøn thaønh vieäc truyeàn moät frame ñoù Tt Vôùi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-13
 14. Idle RQ ( Stop and Wait ) n Tröôøng hôïp coù loãi, caùc frame bò loãi phaûi thöïc hieän vieäc truyeàn laïi. Giaû söû ñeå truyeàn thaønh coâng 1 frame thì trung bình coù Nr frame truyeàn laïi, do ñoù xaùc suaát moät frame khoâng loãi laø 1/Nr vaø thôøi gian truyeàn toång coäng : n Hieäu suaát: n Goïi P laø xaùc suaát moät bit bò loãi, khi ñoù xaùc suaát moät frame (chieàu daøi Ni) bò loãi laø: Ni Pf = 1 – (1 – P) » NiP , neáu NiP <<1 n Khi ñoù, xaùc suaát frame khoâng bò loãi laø 1 – Pf vaø do vaäy 1 1 1- Pf Nr = U = = N (1+ 2a) 1+ 2a 1- Pf r Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-14
 15. Continuous RQ n Ñaëc ñieåm: n P truyeàn caùc I frame tôùi S moät caùch lieân tuïc maø khoâng döøng laïi ñeå chôø ACK frame truyeàn veà töø S. n Khi coù nhieàu hôn 1 I-frmae chôø ACK, P giöõ laïi baûn sao cuûa caùc I frame trong boä ñeäm truyeàn laïi (retransmission list) hoaït ñoäng theo nguyeân taéc FIFO n S traû veà ACK frame cho moãi I frame nhaän ñuùng. n Moãi I frame chöùa soá thöù töï ñöôïc traû veà trong ACK n Khi P nhaän ñöïôc ACK thì seõ loaïi boû I – frame töông öùng ra khoûi danh saùch. n Caùc I frame nhaän ñöôïc khoâng loãi ñöôïc S chöùa trong boä ñeäm thu (link receive list) ñeå chôø xöû lyù. n S luoân chôø caùc I frame keá tieáp theo thöù töï ñeå xöû lyù. Trong tröôøng hôïp frame nhaän ñöôïc khoâng ñuùng thöù töï (giaû söû tröôùc ñoù nhaän frame N keá ñeán nhaän frame N+2 ) thì S seõ giöõ laïi taát caû caùc I frame trong boä ñeäm thu cho ñeán khi nhaän laïi ñöôïc frame theo ñuùng thöù töï (frame N+1). Ngoaïi tröø nghi thöùc Go Back N, boä ñeäm thu beân S luoân luoân chæ giöõ laïi ñuùng 1 I- frame vöøa nhaän ñöôïc. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-15
 16. Continuous RQ n Trong tröôøng hôïp coù loãi xaûy ra trong quaù trình truyeàn daãn, coù 2 caùch truyeàn laïi ñöôïc aùp duïng nhö sau: n S phaùt hieän vaø yeâu caàu P truyeàn laïi chæ nhöõng frame bò loãi. Kieåu truyeàn laïi naøy ñöôïc goïi laø truyeàn laïi coù löïa choïn (selective – repeat). n S phaùt hieän vaø yeâu caàu P truyeàn laïi nhöõng frame chöa ñöôïc traû lôøi ACK, nghóa laø taát caû caùc frame keå töø frame cuoái cuøng nhaän ñuùng. Kieåu truyeàn laïi naøy ñöïôc goïi laø laëp laïi N (go-back-N). Ø Hieäu suaát söû duïng ñöôøng truyeàn cao. Ø Caàn boä ñeäm lôùn. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-16
 17. Continuous RQ Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-17
 18. Continuous RQ n Go back N n Giaû söû I(N+1) bò loãi n S nhaän I(N+2) khoâng ñuùng thöù töï (chöa nhaän ñöôïc frame N+1) n S göûi NAK (N+1) cho P ñeå baùo P baét ñaàu truyeàn laïi töø frame N+1 vaø baét ñaàu khôûi ñoäng timer ñeå chôø nhaän I(N+1), neáu quaù moät khoaûng thôøi gian xaùc ñònh maø khoâng nhaän ñöôïc I(N+1) thì S truyeàn laïi NAK(N+1) ( ñeà phoøng tröôøng hôïp NAK(N+1) bò loãi). n S vaøo traïng thaùi truyeàn laïi (Retransmission), taïm thôøi khoâng traû lôøi ACK cho baát kyø frame naøo nhaän ñöôïc vaø chôø I(N+1). n Khi nhaän ñöôïc frame N+1, S traû lôøi ACK (N+1) vaø ra khoûi traïng thaùi truyeàn laïi. n Beân P khi gôûi 1 I – frame thì cuõng khôûi ñoäng timer. Sau khoaûng thôøi gian Time Expires maø khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu traû lôøi cuûa frame naøy thì seõ truyeàn laïi frame ñoù. n Boä ñeäm thu khoâng caàn dung löôïng lôùn. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-18
 19. Continuous RQ Ví duï: Khi 1 khung I(N+1) bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-19
 20. Continuous RQ Ví duï: Khi 1 khung ACK bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-20
 21. Continuous RQ n Selecttive repeat n Beân phaùt chæ phaùt laïi caùc frame bò loãi, coøn caùc frame tröôùc ñoù khoâng bò loãi seõ khoâng phaùt laïi. Coù 2 caùch thöïc hieän ñieàu naøy : n Implicit Retransmission: n Giaû söû I-frame N+1 bò loãi : n S traû veà ACK frame cho nhöõng I-frame ñuùng (N, N+2, N+3, ). n Khi nhaän ñöôïc ACK cuûa I-frame N+2, P nhaän thaáy ACK (N+1)chöa nhaän ñöôïc -> bò loãi -> P xoaù I-frame N+2 ra khoûi boä ñeäm vaø truyeàn laïi frame N+1. n Giaû söû ACK(N) bò loãi : n Khi nhaän ñöôïc ACK cuûa frame N+1, P phaùt hieän ACK(N) chöa nhaän ñöôïc, coù nghóa laø frame N bò loãi do ñoù P truyeàn laïi frame N. n Khi nhaän frame N laàn thöù 2, S xaùc ñònh ñöôïc söï truøng laép vaø do ñoù boû qua, tuy nhieân S vaãn truyeàn trôû veà ACK(N) ñeå ñaûm baûo P xoaù I-frame N ra khoûi boä ñeäm.aâ2n boä ñeäm thu lôùn Ø Boä ñeäm thu caàn dung löôïng lôùn. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-21
 22. Continuous RQ Ví duï: Khi 1 khung I(N+1) bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-22
 23. Continuous RQ Ví duï: Khi 1 khung ACK bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-23
 24. Continuous RQ n Selective repeat n Explicit Retransmission n Beân P khi phaùt moät I frame seõ giöõ laïi baûn copy cuûa I frame ñoù trong boä ñeäm ñeå chôø tín hieäu traû lôøi. n Khi nhaän ñöôïc frame khoâng loãi, S seõ traû lôøi ACK. n Khi P nhaän ACK (N),P seõ loaïi boû taát caû caùc I –frame tröôùc I(N) vaø chính noù ra khoûi boä ñeäm. n Khi S khoâng nhaän ñöôïc frame baát kyø giaû söû I(N+1), S seõ gôûi P NAK(N+1), vaø chuyeån sang cheá ñoä Retransmission (trong cheá ñoä naøy S seõ khoâng traû lôøi ACK cho baát kyø I-frame naøo nhaän ñöôïc), ñoàng thôøi khôûi ñoäng tiner (Ñeå phoøng tröôøng hôïp NAK loãi thì sau thôøi gian timeout seõ truyeàn laïi cho ñeán khi nhaän ñöôïc I(N+1). Neáu khoâng truyeàn laïi thì coù khaû naêng I(N+1) seõ khoâng bao giôø thu ñöôïc khi NAK(N+1) bò loãi (hình b)). n Khi nhaän ñöôïc NAK(N+1) thì P gôûi laïi I(N+1). n Khi S nhaän ñöôïc I(N+1) thì gôûi laïi P ACK(N+1) vaø thoaùt khoûi traïng thaùi Retransmission. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-24
 25. Continuous RQ Ví duï: Khi 1 khung I(N+1) bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-25
 26. Continuous RQ Ví duï: Khi 1 khung NAK bò loãi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-26
 27. Continuous RQ n Continuous RQ n Tröôøng hôïp ñöôøng truyeàn loãi n Selective Repeat n K ≥ 1 + 2a : U =1- Pf K K(1- Pf ) n K < 1+2a U := = Nr (1+ 2a) 1+ 2a n Go Back N 1- Pf n K ≥ 1 + 2a : U = 1+ Pf (K -1) K(1- P U = f ) (1+ 2a)(1+ Pf (K -1)) n K < 1+2a Khoa Điệ:n – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-27
 28. Continuous RQ Ví duï: n Moät chuoãi caùc khung döõ lieäu L=1000 bit ñöôïc truyeàn theo nghi thöùc RQ raûnh. Bieát toác ñoä lan truyeàn soùng treân lieân keát laø V=2.108m/s. Haõy xaùc ñònh hieäu suaát lieân keát vôùi caùc tuyeán lieân keát sau: n Tuyeán lieân keát coù chieàu daøi S=10km, tyû leä loãi bit laø BER=10-4 vaø toác ñoä truyeàn döõ lieäu laø R=9600bps n Tuyeán lieân keát coù chieàu daøi S=100km, tyû leä loãi bit laø BER=10-4 vaø toác ñoä truyeàn döõ lieäu laø R=10Mbps Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-28
 29. Continuous RQ Baøi giaûi: -4 n S=10km, BER=10 , R=9600bps S 10*103 n Thôøi gian lan truyeàn soùng: T= = = 5*10-5 (s) p V 2*108 L 1000 T= = » 0.1(s) n Thôøi gian phaùt moät khung döõ lieäu: ix R 9600 L 1000 P= 1 - BER = 1 - 10-4 » 0.905 n Xaùc suaát truyeàn ñuùng moãi khung: f ( ) ( ) T *P 0.1*0.905 U =ix f = » 0.905 1 -5 n Hieäu suaát lieân keát: (Tix+ 2* T p ) (0.1+ 2*5*10 ) -4 n S=100km, BER=10 , R=10Mbps -4 T*Pix f 10 *0.905 UU2= = 4 5 »0.0905 áá 1 (Tix+ 2* T r ) (10+ 2 *50*10 ) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-29
 30. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG ( FLOW CONTROL) n Muïc ñích : n Ñieàu khieån vieäc truyeàn döõ lieäu giöõa beân phaùt vaø beân thu sao cho ñaûm baûo beân thu luoân luoân coù theå nhaän ñöôïc döõ lieäu vaøo boä ñeäm tröôùc khi xöû lyù. n Theo caùc cô cheá ñieàu khieån loãi treân, coù nhöõng thôøi ñieåm boä ñeäm beân thu bò quaù taûi do löôïng lôùn döõ lieäu truyeàn ñeán nhöng chöa ñöôïc xöû lyù. Do ñoù vieäc maát döï lieäu coù theå xaûy ra. Vì vaäy phaûi baùo beân phaùt bieát ñeå ngöng phaùt vaø chæ phaùt laïi khi beân thu ñaõ saün saøng nhaän. n Coù 2 phöông phaùp ñieàu khieån luoàng : n X-ON/X-OFF n Sliding Window Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-30
 31. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG n X-ON/X-OFF n Khi boä ñeäm beân S bò quaù taûi seõ gôûi kyù hieäu X-OFF veà P, P seõ ngöng vieäc trueàn döõ lieäu. n Khi S thoaùt khoûi traïng thaùi quaù taûi thì seõ gôûi kyù hieäu X- ON veà P, P tieáp tuïc quaù trình phaùt döõ lieäu. n Ví duï trong RS232, chaân RTS vaø CTS ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån luoàng. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-31
 32. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG n Sliding Window n Cô cheá : n Caùc I frame ñaõ phaùt ñi vaø ñang ñôïi ACK ñöôïc ñaët trong cöûa soå goïi send Widown. n Giôùi haïn soá löôïng I frame ñöôïc phaùt tröôùc khi nhaän ACK laø K (K laø kích thöôùc Send Windown). n Moãi khi phaùt moät I Frame, caïnh treân cöûa soá UWE taêng leân 1. n Moãi khi nhaän moät ACK, caïnh döôùi cöûa soá LWE taêng leân 1. n Beân phaùt seõ ngöng truyeàn neáu UWE – LWE = K n Beân thu cuõng thöïc hieän töông töï, caùc frame trong boä ñeäm thu ñöôïc quan saùt bôûi cöûa soå nhaän goïi laø Receive Widown n Nguyeân taéc choïn K ñaûm baûo raèng S seõ nhaän ñöôïc taát caû caùc I-frame truyeàn tôùi. Caùc thoâng soá aûnh höôûng tôùi vieäc choïn K laø: n Kích thöôùc frame n Dung löôïng boä ñeäm n Thôøi gian treã do lan truyeàn soùng. n Toác ñoä phaùt Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-32
 33. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG lower Window size = 7 window edge upper window 7 0 0 edge 7 7 0 6 1 6 1 6 1 5 2 tx 1 frame 5 2 tx 1 frame 5 2 4 3 4 3 4 3 tx 1 frame 7 0 7 0 7 0 6 1 tx 1 frame 6 1 6 1 5 2 5 2 5 2 4 3 receive ACK0 4 3 4 3 max window size max window size can’t transmit can’t transmit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-33
 34. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG n Nguyeân taéc ñaùnh soá : n Ñeå nhaän daïng caùc frame vôùi nhau moãi frame ñöôïc gaùn moät soá thöù töï (Sequence number), theo nguyeân taéc thì coù theå gaùn ñeán voâ cuøng. n Tuy nhieân ñeå haïn cheá, keát hôïp vôùi cöûa soå tröôït, soá tuaàn töï ñöôïc giôùi haïn theo nguyeân taéc ñaùnh xoay voøng. n Soá löôïng caùc soá nhaän daïng ñöôïc haïn cheá vaø quyeát ñònh bôûi kích thöôùc cöûa soá vaø nghi thöùc. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-34
 35. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG n Vôùi Idle RQ soá frame caàn ñaùnh soá laø 2 n Vôùi Go-Back-N, soá frame caàn ñaùnh soá laø K+1 n VD: k=7. Ñaùnh soá 0,1,2,3,4,5,6,7,0,1 . n Vôùi Selective Repeat, soá frame caàn ñaùnh soá laø 2K+1 n VD: k=7. Ñaùnh soá 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,0,1 . Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-35
 36. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-36
 37. KIEÅM SOAÙT LUOÀNG Ví duï: K=3 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-37
 38. QUAÛN LYÙ KEÁT NOÁI ( CONNECTION MANAGEMENT) n Muïc ñích : Khôûi ñoäng vaø keát thuùc cuoäc keát noái user Source Destination Correspond Link Layer Link Layer ent user L_Connect V(S)=0 Setup V(R)=0 request frame L_Connect UA indication L_Connect frame Confirm L_Data Request I frame ACK frame L_Data indication L_Disconnect DISC request frameUA L_Disconnec frame t indication L_Disconnect Confirm Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-38
 39. Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu ( DATA LINK PROTOCOL) n Chöùc naêng lôùp lieân keát dö lieäu: n Lôùp ñieàu khieån lieân keát döõ lieäu (data link control layer) lieân quan ñeán vieäc truyeàn döõ lieäu qua moät tuyeán döõ lieäu noái tieáp n Goàm caùc nghi thöùc truyeàn trong caáu hình ñieåm – ñieåm, hoaëc ña ñieåm vôùi caùc thaønh phaàn quan troïng nhö ñònh daïng khung, kieåm soaùt loãi, kieåm soaùt luoàng vaø quaûn lyù keát noái. n Tuøy thuoäc vaøo öùng duïng maø cung caáp 2 loaïi hình dòch vuï chính connectionless(keát noái khoâng ñònh höôùng ) vaø connection-oriented (keát noái coù ñònh höôùng) . Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-39
 40. Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu n Caùc kieåu lieân keát : n Ñieåm – ñieåm: Söû duïng keát noái vaät lyù tröïc tieáp giöõa 2 DTE (caùp xoaén, caùp ñoàng truïc hay caùp quang) vôùi khoaûng caùch gaàn. Hay söû duïng thoâng qua maïng PSTN, viba maët ñaát hay veä tinh vôùi khoaûng caùch xa. n Ña ñieåm: Söû duïng moät ñöôøng bus ñeå lieân keát taát caû caùc DTE. Giao thöùc lieân keát döõ lieäu phaûi ñaûm baûo vieäc truyeàn döõ lieäu giöõa caùc DTE hoaït ñoäng coù söï ñieàu kieån vaø vieäc truyeàn döõ lieäu giöõa caùc DTE khoâng xaûy ra ñoàng thôøi. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-40
 41. Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu DTE DTE DTE: Data Terminal Equipment DLP: Data Link Protocol DCE: Data Circuit Terminating Equipment DLP : Communication Subsystem DTE DCE DCE DTE PSTN Modem Modem DLP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-41
 42. Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu DTE Master DLP DTE DTE DTE DTE DTE DTE DTE Share bus DLP DTE DTE DTE DTE Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-42
 43. Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-43
 44. Nghi thöùc Lôùp lieân keát dö lieäu n Đònh höôùng kyù töï :Duøng caùc kyù töï ñieàu khieån ñeå thöïc hieän caùc caùc chöùc naêng ñieàu khieån vieäc truyeàn döõ lieäu (error control, start of frame, end of frame, data transparentcy),söû duïng trong caùc caáu hình ñieåm ñieåm hoaëc ña ñieåm. n Truyền bất đồng bộ n XMODEM n YMODEM n KERMIT n Truyền ñồng bộ n BSC (Binary Synchronous Communication). n Định hướng bit: Duøng caùc bit để thực hiện chức năng điều khiển việc truyền dữ liệu n HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-44
 45. BSC (Binary Synchronous Communication) n Định hướng kí tự n Nghi thöùc ñieàu khieån loãi laø Idle RQ n Thuoäc nghi thöùc ñoàng boä, ñònh höôùng keát noái (connection Oriented). n Döõ lieäu ñöôïc truyeàn theo kieåu baùn song coâng (Half-Duplex ) n ÖÙng duïng trong caáu hình ñieåm –ñieåm hoaëc ña ñieåm. n Trong caáu hình ña ñieåm, coù moät Master ñieàu khieån vieäc truyeàn vaø nhaän döõ lieäu töø nhieàu traïm Slave. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-45
 46. BSC DCE DTE 4 wires (2 pairs) BP: Branching Slave Point BP DTE DCE Modem DTE Slave Master Modem (Supervisor) Slave DTE Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-46
 47. BSC DTE Twisted pair LD/R Line termination LD/R LD/R LD/R Master (Supervisor) DTE DTE DTE Slave Slave Slave LD/R: Line Driver/Receiver Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-47
 48. BSC n BSC n Caáu truùc khung (Xem hình) : coù 2 loaïi n Khung döõ lieäu (Data) n Ñôn khoái (Single Block Message) n Ña khoái (Multiblock Message): sử dụng [SOH,IBT] để phaân bieät caùc khung n Ña khung: khi 1 khung quaù daøi seõ ñöôïc caét ra thaønh nhieàu khung. Khung cuoái cuøng keát thuùc baèng ETB (End of Transmission Block) n Khung ñieàu khieån (supervisory) n Thieát laäp keát noái vaø Ñieàu khieån loãi,luoàng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-48
 49. BSC Cấu trúc một khung dữ liệu SYN SYN STX Data (128bytes) ETX BCC đơn giản Cấu trúc một khung dữ liệu SYN SYN SOH Header Data (128bytes) ETX BCC đơn giản với Header Cấu trúc một SYN SYN SOH Header STX Data IBT BCC STX Data ETX ETXBCC khung đa khối Data block Khung đầu Cấu trúc một SYN SYN SOH Header STX Data ETB BCC khung đa tiên khung Khung cuối SYN SYN SOH Header STX Data ETX BCC cùng SOH – Start of Header STX – Start of Text ETX – End of Text BCC – Block (sum) Check Character ETB – End of Tranmission Block Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-49
 50. BSC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-50
 51. BSC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-51
 52. BSC n Hoaït ñoäng cuûa nghi thöùc Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-52
 53. BSC Ví duï: Select - NAK : Y khoâng saün saøng nhaän. - ACK : Y saün saøng nhaän. - ACK(0) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu chaün nhaän toát. - ACK(1) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu leû nhaän toát. - NAK(0) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu chaün bò loãi - NAK(1) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu leû bò loãi. - EOT : Keát thuùc truyeàn döõ lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-53
 54. BSC Ví duï: Poll - X coù döõ lieäu thì gôûi, neáu khoâng thì traû veà EOT - ACK(0) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu chaün nhaän toát. - ACK(1) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu leû nhaän toát. - NAK(0) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu chaün bò loãi - NAK(1) : Xaùc nhaän khung döõ lieäu leû bò loãi. - EOT : Keát thuùc truyeàn döõ lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-54
 55. BSC Ví duï: Select / Poll Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-55
 56. HDLC (High Level Data Link Control) n HDLC(High Level Data Link Control ): 1979, ISO n LAPB, LAPD : 1981, ITU-T n Frame Relay, PPP : ITU-T,ANSI n Caùc loaïi traïm trong HDLC n Traïm sô caáp n Ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa ñöôøng keát noái n Caùc khung ñöôïc phaùt ñi ñöôïc goïi laø caùc leänh (Command) n Traïm thöù caáp n Chòu söï ñieàu khieån cuûa traïm sô caáp n Caùc khung ñöôïc phaùt ñi ñöôïc goïi laø ñaùp öùng (Responses) n Traïm keát hôïp n Coù theå phaùt leänh hoaëc ñaùp öùng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-56
 57. HDLC Command Primary Secondary Response Command Primary Response Response Secondary Secondary Command Response Primary Secondary Command Response Command / Response Primary Secondary / Command / Response / Secondary Primary Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-57
 58. HDLC n Caùc cheá ñoä truyeàn HDLC n Cheá ñoä ñaùp öùng thöôøng (NRM – Normal Response Mode) n Coù caáu hình khoâng caân baèng n Traïm sô caáp khôûi taïo quaù trình truyeàn tôùi traïm thöù caáp n Traïm thöù caáp coù theå chæ phaùt döõ lieäu ñeå ñaùp öùng leänh töø traïm sô caáp n Ñöôïc söû duïng treân ñöôøng truyeàn coù nhieàu ñieåm reõ n Maùy chuû laø traïm sô caáp n Caùc ñaàu cuoái laø traïm thöù caáp Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-58
 59. HDLC n Cheá ñoä ñaùp öùng bất ñoàng boä (ARM – Asynchronuos Response Mode) n Coù caáu hình khoâng caân baèng n Traïm thöù caáp coù theå khôûi taïo quaù trình truyeàn maø khoâng caàn söï cho pheùp cuûa traïm sô caáp n Traïm sô caáp chòu traùch nhieäm coù ñöôøng truyeàn n Ít ñöôïc söû duïng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-59
 60. HDLC n Cheá ñoä caân baèng baát ñoàng boä (ABM – Asynchronous Balanced Mode) n Coù caáu hình caân baèng n Caû hai traïm coù theå khôûi taïo quaù trình truyeàn maø khoâng caàn nhaän leänh cho pheùp n Ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát n Khoâng caàn hoûi voøng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-60
 61. HDLC n Caáu truùc khung n Truyeàn ñoàng boä n Taát caû truyeàn daãn daïng khung n Daïng khung ñôn cho trao ñoåi döõ lieäu vaø ñieàu khieån Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-61
 62. HDLC n Tröôøng côø n Xaùc ñònh vò trí baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa khung n 01111110 n Coù theå ñoùng 1 khung vaø môû khung tieáp theo n Maùy thu tìm chuoãi côø ñeå ñoàng boä n Kyõ thuaät cheøn bit ñöôïc söû duïng ñeå traùnh söï nhaàm laãn vôùi döõ lieäu chöùa chuoãi 01111110 n 0 ñöôïc cheøn sau moãi chuoãi 5 bit 1 n Neáu maùy thu phaùt hieän 5 bit 1 thì kieåm tra bit tieáp theo n Neáu bit tieáp theo laø 0 thì noù ñöôïc xoaù boû n Neáu bit tieáp theo laø 1 vaø bit thöù 7 laø 0 thì ñoù laø côø n Neáu bit tieáp theo laø 1 vaø bit thöù 7 laø 1,thì noù tieáp tuïc ñeám soá bít 1 n Neáu soá bít 1 < 15 : maùy phaùt chæ söï keát thuùc n Neáu soá bít 1 ≥ 15 : Maùy phaùt chæ keânh roãi. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-62
 63. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-63
 64. HDLC Tröôøng ñòa chæ n Phuï thuoäc vaøo cheá ñoä hoaït ñoäng. n Trong mode NRM, caáu hình ña ñieåm ( multidrop line), moãi traïm thöù caáp coù moät ñòa chæ. Khi traïm sô caáp lieân laïc vôùi traïm thöù caáp naøo thì tröôøng ñòa chæ chöùa ñòa chæ cuûa traïm thöù caáp ñoù. n Khoâng söû duïng trong caáu hình ABM, (point – to - point).Thay vaøo ñoù, duôïc söû duïng ñeå chæ höôùng leänh vaø ñaùp öùng. n Thoâng thöôøng daøi 8 bit n Coù theå ñöôïc môû roäng ra boäi soá cuûa 7 bit n LSB cuûa moãi octet chæ raèng ñaây laø octet cuoái (1) hay khoâng (0) n Taát caû laø bit 1 chæ khung quaûng baù Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-64
 65. HDLC n Tröôøng ñieàu khieån n Coù caáu truùc khaùc nhau öùng vôùi nhöõng loaïi khung khaùc nhau, coù 3 loaïi khung trong HDLC n Thoâng tin (I-frame) : Mang döõ lieäu caàn gôûi n Giaùm saùt (S-frame) : ñieàu khieån loãi vaø luoàng, chöùa soá thöù töï khung gôûi vaø nhaän n Khoâng ñaùnh soá (U-frame) :Thieát laäp vaø keát thuùc keát noái. n Ñoä daøi coù theå 1 hay 2 byte Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-65
 66. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-66
 67. HDLC n Tröôøng ñieàu khieån n 1 hay 2 bit ñaàu tieân cuûa tröôøng ñieàu khieån chæ ra loaïi khung n N(S) : Soá thöù töï frame gôûi n N(R) : Soá thöù töï frame nhaän n P/F : Coù 2 chöùc naêng Poll hoaëc Final phuï thuoäc hoaøn caûnh söû duïng n Khung leänh n Bit P n 1 ñeå yeâu caàu ñaùp öùng töø ñoái phöông n Khung ñaùp öùng n Bit F n 1 chæ raèng ñaây laø traû lôøi cho leänh Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-67
 68. HDLC HDLC - HIGH LEVEL DATA LINK CONTROL n Tröôøng ñieàu khieån n S goàm 2 bit xaùc ñònh loaïi khung giaùm saùt. Coù 4 loaïi khung giaùm saùt S Leänh 00 RR : Receive Ready ->Duøng 4 caùch ØACK – RR: duøng nhö moät xaùc nhaän döông cuûa 1 khung thoâng tin ñaõ nhaän khi boä thu khoâng coù döõ lieäu ñeå truyeàn (töùc khoâng theå duøng piggyback). ØP - RR : Poll ->yeâu caàu traïm thöù caáp xem coù döõ lieäu ñeå gôûi khoâng ? ØF - RR : ñaùp öùng cho Poll ->Traïm thöù caáp traû lôøi cho sô caáp laø khoâng coù dö lieäu gôûi (xaùc nhaän aâm). Neáu coù thì seõ ñaùp öùng baèng I-frame ØF –RR : ñaùp öùng cho Select -> Traïm thöù caáp traû lôøi cho sô caáp laø coù khaû naêng nhaän dö lieäu (xaùc nhaän döông) 01 REJ : Reject -> laø xaùc nhaän aâm (NAK) ñöôïc traû veà trong heä thoáng Go-back –n khi boä thu khoâng coù döõ lieäu gôûi (töùc khoâng theå truyeàn theo piggyback) 10 RNR : Receive not Ready Duøng 3 caùch Ø ACK – RNR : Yeâu caàu traïm gôûi ngöng khoâng gôûi theâm nöõa cho ñeán khi 1 RR ñöôïc phaùt Ø P – RNR : Select -> Khi traïm sô caáp muoán truyeàn döõ lieäu cho traïm thöù caáp naøo ñoù. ØF – RNR : ñaùp öùng cho Select -> Khi moät thöù caáp ñöôïc choïn maø khoâng theå nhaän döõ lieäu (xaùc nhaän aâm). 11 SREJ : Selective Reject -> laø xaùc nhaän aâm (NAK) ñöôïc traû veà trong heä thoáng Selective Repeat khi boä thu khoâng coù döõ lieäu gôûi (töùc khoâng theå truyeàn theo piggyback) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-68
 69. HDLC n Tröôøng ñieàu khieån n M goàm 5 bit xaùc ñònh caùc loaïi U-frame khaùc nhau M Leänh Ñaùp öùng 00 001 SNRM 11 011 SNRME 11 000 SARM DM 11 010 SARME 11 100 SABM 11 110 SABME 00 000 UI UI Set Initilization Mode (SIM) 00 110 UA 00 101 DISC RD Unnumbered Poll (UP) Unnumbered Information (UI) 10 000 SIM RIM Exchange ID (XID) 00 100 UP 11 001 RSET Request Disconnect (RD) 11 101 XID XID 10 001 FRMR RequestKhoa Điện – InformationĐiện tử - ĐHBK TP.HCM Mode (RIM) 3-69
 70. HDLC n Tröôøng thoâng tin n Chæ coù trong khung thoâng tin vaø vaøi khung khoâng ñaùnh soá n Phaûi coù moät soá nguyeân laàn octets n Chieàu daøi thay ñoåi ñöôïc Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-70
 71. HDLC n Tröôøng kieåm tra n Phaùt hieän sai n 16 bit CRC n Tuyø choïn 32 bit CRC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-71
 72. HDLC n Hoaït ñoäng cuûa HDLC n Ñieàu khieån keát noái : Thieát laäp vaø giaûi phoùng keát noái logical giöõa 2 beân phaùt vaø nhaän n Trao ñoåi döõ lieäu : Trao ñoåi döõ lieäu giöõa 2 beân. Trong quùa trình naøy ñieàu khieån loãi vaø ñieàu khieån luoàng ñöôïc öùng duïng. Ví du:ï Veà hoaït ñoäng cuûa HDLC nhö sau : o V(S) chæ soá tuaàn töï truyeàn keá tieáp N(S). o V(R) chæ soá tuaàn töï cuûa I-frame maø phía thu ñang mong ñôïi nhaän. o Taïi phía thu neáu N(S) = V( R) thì xem nhö thu ñuùng vì ñuùng thöù töï, ngöôïc laïi neáu N(S) ¹ V( R) thì xem nhö thu sai vì khoâng ñuùng thöù töï. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-72
 73. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-73
 74. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-74
 75. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-75
 76. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-76
 77. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-77
 78. HDLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-78
 79. HDLC Quaù trình ñoùng khung trong HDLC Beân phaùt Beân thu PACKET Lôùp maïng 3 PACKET Taïo C vaø C PACKET C PACKET giaûi C Taïo A vaø A C PACKET A C PACKET giaûi A Taïo FCS vaø A C PACKET FCS A C PACKET FCS giaûi FCS Nhoài bit vaø A' C' PACKET' FCS' A' C' PACKET' FCS' taùch bit F A' C' PACKET' FCS' F Gaén côø F A' C' PACKET' FCS' F Lôùp vaät lyù Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-79
 80. HDLC n LAPB – Link Access Procedure, Balanced n Laø 1 phaàn cuûa maïng X.25 (ITU-T) n Laø 1 taäp con cuûa HDLC – ABM n Söû duïng cho ñöôøng ñieåm – ñieåm giöõa heä thoáng vaø caùc nuùt cuûa maïng chuyeån maïch goùi n LAPD – Link Access Procedure, D-Channel n ISDN (ITU-D) n ABM n Luoân laø chuoãi soá 7 bit n Tröôøng ñòa chæ 16bit chöùa 2 ñòa chæ con n 1 cho thieát bò vaø 1 cho ngöôøi söû duïng n LLC – Logical Link Control n IEEE 802 n Daïng khung khaùc n Ñieàu khieån keát noái taùch bieät giöõa MAC (Medium Access Layer) vaø LLC (lôùp treân cuøng cuûa MAC) n Khoâng coù traïm sô caáp vaø thöù caáp n caàn 2 ñòa chæ: ngöôøi gôûi vaø ngöôøi nhaän n Phaùt hieän sai ôû lôùp MAC: 32 bit CRC n Caùc ñieåm truy xuaát nguoàn vaø ñích (DSAP, SSAP) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-80
 81. Thaûo luaän Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-81
 82. Chöông 3_Baøi taäp : Caùc Nghi Thöùc Lôùp Lieân Keát Dö Lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-82
 83. Baøi 1 n Veõ tieán trình trao ñoåi khung (coù ghi chuù thoâng tin caàn thieát) cuûa nghi thöùc Idle- RQ loaïi töôøng minh giöõa DTE A vaø DTE B thoaû maõn caùc giaû söû sau: baét ñaàu truyeàn khung thöù N vaø khung döõ lieäu bò sai moät laàn, khung döõ lieäu thöù N+1 truyeàn ngay laàn ñaàu tieân khoâng bò loãi nhöng hai khung xaùc nhaän lieân tieáp bò loãi vaø khung xaùc nhaän laàn ba laø toát Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-83
 84. Baøi 2 n DTE A truyeàn cho DTE B 7 khung dö lieäu theo nghi thöùc Idle- RQ loaïi khoâng töôøng minh , thoaû maõn caùc giaû söû sau: khung döõ lieäu thöù 1 bò sai moät laàn, khung döõ lieäu thöù 3 truyeàn ngay laàn ñaàu tieân bò loãi vaø hai khung xaùc nhaän lieân tieáp bò loãi vaø khung xaùc nhaän laàn ba laø toát. Veõ tieán trình trao ñoåi khung (coù ghi chuù thoâng tin caàn thieát) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-84
 85. Baøi 3 n DTE A truyeàn DTE B 5 khung dö lieäu duøng nghi thöùc ñieàu khieån loãi Go back N, kích thöôùc cöûa soå k = 3. Veõ tieán trình trao ñoåi khung vôùi caùc giaû söû sau: n Khung dö lieäu thöù 2 bò loãi 1 laàn Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-85
 86. Baøi 4 n DTE A truyeàn DTE B 6 khung dö lieäu duøng nghi thöùc ñieàu khieån loãi Selective Repeat daïng töôøng minh, kích thöôùc cöûa soå k = 3. Veõ tieán trình trao ñoåi khung vôùi caùc giaû söû sau: n Khung dö lieäu thöù 2 bò loãi 1 laàn n Khung traû lôøi cuûa khung thöù 3 bò loãi 1 laàn. n Khung thöù 5 vaø khung traû lôøi cuûa khung 5 bò loãi 1 laàn Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-86
 87. Baøi 5 n DTE A truyeàn DTE B 6 khung dö lieäu duøng nghi thöùc ñieàu khieån loãi Selective Repeat daïng khoâng töôøng minh, kích thöôùc cöûa soå k = 3. Veõ tieán trình trao ñoåi khung vôùi caùc giaû söû sau: n Khung dö lieäu thöù 2 bò loãi 1 laàn n Khung traû lôøi cuûa khung thöù 3 bò loãi 1 laàn. n Khung thöù 5 vaø khung traû lôøi cuûa khung 5 bò loãi 1 laàn Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-87
 88. Baøi 6 n Moät chuoãi caùc khung döõ lieäu coù chieàu daøi L = 1000 bits ñöôïc phaùt treân ñyùôøng truyeàn coù chieàu daøi S = 4000Km, toác ñoä bit laø R = 2Mbps, tæ leä loãi bit laø BER = 10-4. Tính hieäu suaát lieân keát khi söû duïng caùc giao thöùc sau (boû qua thôøi gian cuûa goùi ACK/NAK vaø thôøi gian xöû lyù, Toác ñoä truyeàn soùng laø C = 3 x 108 m/s): n Stop & Wait n Selective Repeat vôùi kích thöôùc cöûa soå laø N=7 n Go-back-N vôùi kích thöôùc cöûa soå laø N=12 n Go-back-N vôùi kích thöôùc cöûa soå laø N=127 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-88
 89. Baøi 8 Cho moâ hình truyeàn soá lieäu nhö sau Bieát raèng Slave A truyeàn cho Slave C 4 khung dö lieäu baèng nghi thöùc BSC, söû duïng nghi thöùc ñieàu khieån loãi Idle RQ (hoûi ñaùp coù nghæ) daïng töôøng minh. Veõ tieán trình trao ñoåi khung döõ lieäu, vôùi caùc giaû söû sau : Ø Khi Slave A truyeàn Master thì khung dö lieäu thöù 2 bò loãi 1 laàn Ø Khi Master truyeàn dö lieäu cho Slave C khung dö lieäu thöù 3 bò loãi 1 laàn . Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-89
 90. Baøi 9 Xaùc ñònh frame HDLC ñeå phaùt ñi töø sô caáp vôùi giaû söû sau: - Data : phaùt chöõ “vo” theo maõ ASCII 7 bits, kiểm tra chẵn - Soá thöù töï cuûa frame phaùt laø 7, söû duïng Stop and Wait ARQ. - Döõ lieäu ñöôïc göûi ñeán moïi terminal trong maïng. - Bỏ qua FCS Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-90
 91. Baøi 10 n Veõ quaù trình trao ñoåi caùc frames. Bieát raèng söû duïng giao thöùc HDLC ôû mode NRM vôùi caùc giaû söû sau: n Primary gôûi 3 frame ñeán secondary vaø I-frame thöù 2 bò loãi. n Kích thöôùc cöûa soå k =2, duøng giao thöùc Go-Back N Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 3-91