Bài giảng Thiết kế bê tông cốt thép - Chương 8: Tính toán nội lực trong kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

pdf 82 trang ngocly 22/05/2021 1290
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thiết kế bê tông cốt thép - Chương 8: Tính toán nội lực trong kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thiet_ke_be_tong_cot_thep_chuong_8_tinh_toan_noi_l.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế bê tông cốt thép - Chương 8: Tính toán nội lực trong kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

 1. ChChww¬¬ngng 88 tÝnhtÝnh toto¸¸nn nnééii llùùcc trongtrong kÕtkÕt cÊucÊu nhÞpnhÞp CCÇÇuu BB££ TT¤¤NGNG CCèètt ThÐpThÐp
 2. 8.1.TÍNH TOÁN NӜI LӴC TRONG BҦN MҺT CҪU MÚT THӮA KӂT CҨU LҲP GHÉP 1.1 Tҧi trӑng tác dөng: * TӍnh tҧi: 3 -Trӑng lѭӧng bҧn thân: g1 ; n1=1.1 (Ȗ=2.5T/m ) -Trӑng lѭӧng các lӟp mһt cҫu, lan can, tay vӏn: g2 ; n2 = 1.5 hoһc 0.9 .Lӟp bê tông asphalt : (Ȗ=2-2.3T/m3) .Lӟp phòng nѭӟc : (Ȗ=1.5T/m3) . Khi tính toán có thӇ lҩy trӑng lѭӧng lѭӧng riêng trung bình cӫa các lӟp mһt cҫu: Ȗ = 1.8 (T/m3) * Ho̹t t̻i: - Thѭӡng tính vӟi bánh xe nһng cӫa ôtô, xe xích HT60, xe ÿһc biӋt HK80.
 3. *Sӵ phân bӕ tҧi trӑng bánh xe lên bҧn mһt cҫu ÿѭӧc xét nhѭ sau: +Trѭӡng hӧp ÿһt mӝt bánh xe: Theo phæång doüc Cáöu Theo phæång ngang Cáöu a1=a2+2ǻH P P/2 b1=b2+2ǻH 0 450 'H 45 'H a2 b2 a1 b1 Trong ÿó: a2 = 0.2cm lҩy chung cho xe ôtô, HK80 b2 = 60 cm: H30; b2 = 30cm: H10; b2 = 40cm: H13; b2 = 70cm: HT60; b2 = 80cm: HK80. a1 x b1: diӋn tích phân bӕ áp lӵc hoҥt tҧi tác dөng lên bҧn.
 4. +Trѭӡng hӧp ÿһt hai bánh xe: Theo phæång doüc Cáöu Theo phæång ngang Cáöu P P/2 P/2 0 450 'H 45 'H a2 c a1 2.b1 a1=a2+2ǻH b1=b2+2ǻH 2b1=c+b1=c+b2+2ǻH
 5. 1.2. Tính nӝi lӵc cӫa bҧn mút thӯa trong KC lҳp ghép: * Nguyên lý tính toán: -Nӝi lӵc ÿѭӧc xác ÿӏnh trên 1m chiӅu rӝng bҧn -Lӵc tұp trung cӫa bánh xe P/2 P/2 ÿѭӧc quy vӅ tҧi trӑng phân bӕ có giá trӏ là: P0 'H P 2 45 P0 a * b1 b1 lb b1 b2 'H 45 a a 2'H 1 2 a a1 a a1 lb lb/2 a: ChiӅu rӝng làm viӋc cӫa bҧn, xác g1+g2+Po ÿӏnh theo Trimosenco
 6. Mô men tính toán tҥi tiӃt diӋn ngàm: l 2 P *l 2 M tt (n g n g ). b n (1 P). 0 b 1 1 2 2 2 h 2 Lӵc cҳt tính toán tҥi tiӃt diӋn ngàm. tt Q (n1 g1 n2 g 2 ).lb nh .(1 P).Po .lb
 7. +Khi chiӅu rӝng cӫa cánh lӟn áp lӵc do hoҥt tҧi chӍ truyӅn xuӕng bҧn ta tính nhѭ sau: b1 b2 'H P/2 a1 a2 2'H 'H 45 a a1 2lb b1 b1 Mô men tính toán tҥi ngàm: lb 2 tt lb M (n g n g ). n (1 P).P .b .(l b / 2) 45 1 1 2 2 2 h 0 1 b 1 a a1 Lӵc cҳt tính toán tҥi ngàm: b1/2 Po tt g1+g2 Q (n1 g1 n2 g 2 ).lb nh .(1 P).Po .b1
 8. 8.2.TÍNH NӜI LӴC TRONG BMC MÚT THӮA KӂT P/2 CҨU TOÀN KHӔI G2 G1 2.1.Xác ÿӏnh tҧi trӑng tác dөng: *Tƭnh tҧi: 'H 45 -Trӑng lѭӧng bҧn thân bҧn mһt cҫu : XO g1 (T/m) ; nt= 1.1 X2 X1 -Trӑng lѭӧng các lӟp mһt cҫu : g2 (T/m) ; nt= 1.5 hoһc 0.9 -Trӑng lѭӧng phҫn lӅ bӝ hành : 45 a a1 gbh(T/m) ; nt= 1.1 xo -Trӑng lѭӧng lan can, tay vin : b1 G (T) ; n = 1.5 hoһc 0.9 1 t G2 -Trӑng lѭӧng ÿávƭa : g1+g2 gbh G1 G2 (T) ; nt= 1.1 Các tҧi trӑng tƭnh tҧi tính cho1m rӝng Po cӫa bҧn (theo phѭѫng dӑc cҫu)
 9. *Nӝi lӵc tính toán do tƭnh tҧi gây ra: x 2 x M tt (1.1* g 1.5* g ). 2 1.1* g * x (x 1 ) 1.5*G * x 1.1*G * x t 1 2 2 bh 1 2 2 2 2 1 1 tt Qt (1.1* g1 1.5* g 2 ).x2 1.1* g bh * x1 1.5*G2 1.1*G1 *Hoҥt tҧi: Theo Trimosenko sӵ làm viӋc cӫa bҧn toàn khӕi tӕt hѫn so vӟi bҧn lҳp ghép ĺ góc truyӅn ӭng suҩt 45o xuҩt phát tӯ mép ngoài cӫa diӋn ÿһt tҧi -BӅ rӝng làm viӋc cӫa bҧn theo phѭѫng dӑc cҫu: a a1 2.xo a1 a2 2.'H -BӅ rӝng làm viӋc cӫa bҧn theo phѭѫng ngang cҫu: b1 b2 2.'H
 10. -Cѭӡng ÿӝ phân bӕ cӫa hoҥt tҧi tác dөng lên bҧn: P / 2 Po a.b1 -Nӝi lӵc tính toán do hoҥt tҧi gây ra: x 2 M tt n (1 P).P . o h h 0 2 tt Qh nh (1 P).P0 .xo Nӝi lӵc tәng cӝng trong bҧn mһt cҫu: tt tt tt M M t M h tt tt tt Q Qt Qh
 11. +Khi chiӅu rӝng cӫa cánh lӟn áp lӵc do hoҥt tҧi chӍ truyӅn xuӕng bҧn ta tính nhѭ sau: b1 b2 2.'H a1 a2 2.'H a a1 2lb b1 Nӝi lӵc tính toán tҥi tiӃt diӋn ngàm do hoҥt tҧi gây ra tt M h nh (1 P).P0 .b1.(xo b1 / 2) tt Qh nh .(1 P).Po .b1
 12. Lѭu ý: +Khi xӃp hoҥt tҧi phҧi ÿһt cách mép ÿávƭa mӝt mӝt ÿoҥn nhҩt ÿӏnh là m phө thuӝc vào tӯng loҥi xe: m = 0.5m : Xe H30,H18 m = 0.6m : Xe xích XB60 m = 0.65 m : Xe ÿһc biӋt HK80 Ngang Cáöu 1.9 1.1 1.9 m +BӅ rӝng làm viӋc cӫa bҧn a : a ”1.2 m: Ĉӕi vӟi Xe ÿһc biӋt HK80 a =1m: Ĉӕi vӟi xe xích XB60
 13. 8.3.TÍNH NӜI LӴC TRONG BҦN MҺT CҪU THEO SѪ ĈӖ BҦN KÊ HAI CҤNH CÓ NHӎP LÀM VIӊC VUÔNG GÓC VӞI PHѬѪNG XE CHҤY 3.1.Nguyên lý tính toán: -Nӝi lӵc ÿѭӧc xác ÿӏnh trên 1m chiӅu rӝng bҧn -Tính nhѭ dҫm ÿѫn giҧn rӗi nhân vӟi hӋ sӕ kӇÿӃn tính chҩt ngàm cӫa nó (hӋ sӕ ngàm K) M = K.Mo K.M Trong ÿó: o I Mo : Mô men trong hӋ II M : Mô men trong h I K’.Mo Ӌ Mo K : hӋ sӕ ngàm II
 14. 3.2.Xác ÿӏnh mô men: 3.2.1.Trѭӡng hӧp ÿһt mӝt bánh xe: +Tҧi trӑng tác dөng: -Tƭnh tҧi bҧn thân bҧn : g1 (T/m) P/2 -Tƭnh tҧi CLMC : g2 (T/m) +Hoҥt tҧi: 'H 45 a1 a2 2.'H b2 b1 b1 b2 2.'H ChiӅu rӝng làm viӋc cӫa bҧn a a1 l 2 b1 a a b ;a t l 1 3 3 b Po Cѭӡng ÿӝ phân bӕ cӫa hoҥt tҧi: g1+g2 P / 2 Po a.b1 lb
 15. +Mô men tính toán tҥi giӳa nhӏp bҧn: l 2 P .b b M tt (n .g n .g ). b n (1 P). o 1 (l 1 ) o 1 1 1 2 8 h 4 b 2 Trong ÿó: nh: hӋ sӕ vѭӧt tҧi cӫa hoҥt tҧi nh =1.4: xe ôtô nh =1.1: xe xích, xe nһng (1+ȝ): hӋ sӕ xung kích; (1+ȝ) =1.3: xe ôtô (1+ȝ) =1 : xe xích, xe nһng
 16. 8.3.2.2.Trѭӡng hӧp ÿһt hai bánh xe: Ta coi hai vùng ÿһt tҧi ÿó sӁ tҥo ra diӋn ÿһt tҧi chung có chiӅu dài là: C c b1 c b2 2.'H P/2 P/2 a1 a2 2.'H 'H 45 lb 2.lb a a1 t b2 3 3 b1 b1 +Khi ǻH dày hoһc lb lӟn diӋn ÿһt tҧi cӫa hai trөc bánh xe a a1 cách nhau 1.6m có thӇ trùng C+b1 lên nhau (a>1.6m), xác ÿinh a: Po g1+g2 1 § lb · d lb a ¨d a1 ¸ t 2 © 3 ¹ 2 3 lb
 17. Cѭӡng ÿӝ phân bӕ cӫa hoҥt tҧi: P P1 a.(c b1 ) Mô men tính toán tҥi giӳa nhӏp bҧn: 2 tt lb P1.(c b1 ) § (c b1 ) · M o (n1.g1 n1.g 2 ). nh (1 P). ¨lb ¸ 8 4 © 2 ¹ 8.3.2.3.Xác ÿӏnh hӋ sӕ ngàm K: HӋ sӕ ngàm K phө thuӝc vào sѫÿӗ tƭnh hӑc cӫa bҧn và hӋ sӕ n xác ÿӏnh nhѭ sau: 0.001D.l 3 n b cm2 G.I x
 18. Trong ÿó: E.h3 D b kg.cm :Ĉӝ cӭng trө cӫa bҧn 12.(1X 2 ) 1 n § a · I ¨ i 0.63¸. 4 (cm 4 ) :Mô men chӕng xoҳn x ¦¨ ¸G i 3 1 © G i ¹ cӫa dҫm :BӅ rӝng và chiӅu cao cӫa các ai ;G i : tiӃt diӋn hình chӳ nhұt cӫa dҫm. G = 0.435*E (kg/cm2) : Mô ÿun chӕng trѭӧt cӫa vұt liӋu
 19. Sau khi xác ÿӏnh ÿѭӧc n, tra bҧng xác ÿӏnh ÿѭӧc hӋ sӕ ngàm K theo bҧng 18-trang104 – Sách TK Cҫu BTCT & Cҫu Thép – N.I.Polivanov Tiêғ t diêҕ n n (cm2) tiғ nh 100 Loaҕ i baѴ n toaғ Mo men tiғ nh toaғ n so vѫғ i Mo n Min Max Min Max Min Max Taҕ i dâҒ m giѭѺ a -0.8 0.25 -0.8 0.25 -0.8 0.25 BaѴ n liên tuҕ c Taҕ i dâҒ m biên -0.8 -0.65 -0.5 ѪѴ giѭѺ a nhiҕ p -0.25 0.5 -0.25 0.6 -0.25 0.7 Taҕ i dâҒ m -0.8 -0.65 -0.5 BaѴ n môҕ t nhiҕ p ѪѴ giѭѺ a nhiҕ p0.50.60.7 +Trong tính toán sѫ bӝ có thӇ lҩy hӋ sӕ ngàm K nhѭ sau: *Tҥi tiӃt diӋn giӳa nhӏp K = 0.5 : khi hb/hd ”1/4; K = 0.7 : khi hb/hd >1/4; bҧn kê trên dҫm thép. *Tҥi tiӃt diӋn gӕi: K = -0.7
 20. 8.3.3.Xác ÿӏnh Lӵc cҳt: III Bҧn ÿѭӧc coi nhѭ dҫm ÿѫn giҧn , ÿӇ xác I II ÿӏnh lӵc cҳt ta dùng lb ÿѭӡng ҧnh hѭӣng +Lӵc cҳt tính toán : ao=a1>=lb/3 ax1 ax2 a=a1+lb/3>=2lb/3 tt tt tt 45 Q Qt Qh l x2 (n .g n .g ).( b x ) x1 1 1 2 2 2 o dah QI P § y · 1 x yx1 yx2 nh .(1 P). ¨ ¸ ¦¨ ¸ xo dah QII 2 © ax ¹ 1 1 yx1 yx2
 21. 8.4.TÍNH NӜI LӴC TRONG BҦN MҺT CҪU THEO SѪ ĈӖ BҦN KÊ HAI CҤNH CÓ NHӎP LÀM VIӊC SONG SONG VӞI PHѬѪNG XE CHҤY 8.4.1.Nguyên lý tính toán: -Trѭӡng hӧp này thѭӡng gһp ӣ kӃt cҩu bҧn mһt cҫu chӍ kê lên dҫm ngang, nhӏp cӫa loҥi bҧn này thѭӡng khá lӟn (3-4m) -BӅ dài tҧi trӑng theo chiӅu dӑc cӫa nhӏp trong trѭӡng hӧp này tѭѫng ÿӕi nhӓ nên có thӇ xem nhѭ nhӳng lӵc tұp trung khi tính toán -Nӝi lӵc ÿѭӧc xác ÿӏnh trên 1m chiӅu rӝng bҧn -Tính nhѭ dҫm ÿѫn giҧn rӗi nhân vӟi hӋ sӕ kӇÿӃn tính chҩt ngàm cӫa nó (hӋ sӕ ngàm K) M = K.Mo
 22. P/2 P/2 8.4.2.Xác ÿӏnh mô men: Hæåïng xe chaûy +Tҧi trӑng tác dөng: -Tƭnh tҧi : g1 (T/m) lb lb/2 -Tƭnh tҧi : g2 (T/m) +Hoҥt tҧi: -ChiӅu rӝng làm viӋc cӫa bҧn c1 tѭѫng ӭng vӟi mӝt dãy bánh xe b c2 lb b b1 ;b1 b2 2.'H 3 c1 d/4 d b t 2lb / 3: HK80; b d 0.5(c1 c2 ) : H30 g1+g2 -Theo Winkle M trong dҫm max lb xo d ÿѫn giҧn do hoҥt tҧi tұp trung gây âah Mxo xo ra tҥi TD cách gӕi mӝt ÿoҥn là xo: y1 y2
 23. l d x b d: k/cách hai trөc xe theo phѭѫng dӑc cҫu o 2 4 (H30: d = 1.6m) Mô men tính toán lӟn nhҩt trong dҫm ÿѫn giҧn do tƭnh tҧi và hoҥt tҧi gây ra (hoҥt tҧi H30): x (l x ) P M tt (n g n g ) o b o n .(1 P). (y y ) o 1 1 2 2 2 h 2.b 1 2 Trong ÿó: (lb xo ) (3xo lb ) y1 xo . ; y2 xo . lb lb
 24. Chú ý: +Khi hoҥt tҧi là xe ÿһc biӋt HK80 ĺ Mmax tҥi giӳa nhӏp ĺ sӕ trөc xe xӃp ÿѭӧc lên ÿah khá nhiӅu (có thӇ xӃp gҫn vào trong gӕi) ĺ bӅ rӝng làm viӋc cӫa bҧn phҧi tính riêng vӟi tӯng trөc xe. Mô men lӟn nhҩt tҥi giӳa nhӏp: 2 tt lb § P lb P 1 lb · M o (n1 g1 n2 g 2 ) nh .¨ . 2. ' . (. 1.2)¸ 8 © 2.b 4 2.b 2 2 ¹ Trong ÿó: b,b’ : bӅ rӝng làm viӋc ӭng vӟi vӏ trí xӃp xe lên ÿah (giҧ thuyӃt nhӏp bҧn chӍ xӃp ÿӕi xӭng ÿѭӧc 3 trөc xe HK80) +Nhân vӟi K ĺ M trong sѫÿӗlàm viӋc thӵc tӃ cӫa bҧn. Cách xác ÿӏnh K tѭѫng tӵ nhѭ khi tính bҧn kê hai cҥnh có nhӏp làm viӋc vuông góc phѭѫng xe chҥy.
 25. 8.4.3. Xác ÿӏnh lӵc cҳt: Bҧn ÿѭӧc coi nhѭ dҫm ÿѫn giҧn , ÿӇ xác ÿӏnh lӵc cҳt ta dùng ng nh h ng ÿѭӡ ҧ ѭӣ I II +Lӵc cҳt tính toán : II I lb tt tt tt Q Qt Qh bo=b1>=lb/3 bx1 bx2 b=b1+lb/3 l (n .g n .g ).( b x ) 1 1 2 2 2 o 45 x2 P § y · x1 n .(1 P). ¨ x ¸ dah QI h 2 ¦¨ b ¸ © x ¹ 1 yx1 yx2 xo dah QII 1 1 yx1 yx2
 26. 8.5.TÍNH NӜI LӴC TRONG BҦN MҺT CҪU THEO SѪ ĈӖ BҦN KÊ BӔN CҤNH 8.5.1.Nguyên lý tính toán: -Bҧn làm viӋc theo hai phѭѫng. -Nӝi lӵc ÿѭӧc xác ÿӏnh trên 1m chiӅu rӝng bҧn theo hai phѭѫng (tách 1m theo phѭѫng dӑc và ngang cҫu ) -Tính nhѭ dҫm ÿѫn giҧn rӗi nhân vӟi hӋ sӕ kӇÿӃn tính chҩt ngàm ӣ hai ÿҫu. Hãû IHãû II M = K.Mo Trong ÿó: 1m Mo: Mô men xác ÿӏnh la trong hӋ II 1m M : Mô men trong hӋ I K : sӕ kӇ ÿӃn tính chҩt Hãû I ngàm ӣ hai ÿҫu Hãû II lb
 27. 8.5.2.Xác ÿӏnh mô men: +Xét bҧn kê 4 cҥnh chӏu tҧi trӑng P nhѭ hình vӁ. +Theo B.G.Galerkin sӁ gây ra mô men theo các phѭѫng trong hӋ II xác ÿӏnh nhѭ sau: M a D.P Hãû IHãû II M b E.P Trong ÿó: 1m P Į,ȕ : là các hӋ sӕ tra bҧng a1 (Phө lөc 12-.I.Polivanov) la phө thuӝc vào các tӹ sӕ : b1 1m l b a Hãû I b ; 1 ; 1 Hãû II la la la lb
 28. +Mô men do tƭnh tҧi: Trѭӡng hӧp ÿһc biӋt khi tҧi trӑng P = q.la.lb (q: trӑng 2 lѭӧng bҧn /1m ) phân bӕ trên diӋn tích : a1=la; b1=lb Chú ý: *Khi tҧi trӑng ÿһt không ÿúng tâm cӫa bҧn, áp dөng nguyên lý cӝng tác dөng ĺ mô men cҫn tìm. +Trѭӡng hӧp tҧi trӑng không ÿúng tâm nhѭ sau: M D .P D .P b1 a m m n n mm M b E m .Pm E n .Pn a1 nn Trong ÿó: la Įm;ȕm: tra bҧng ӭng vӟi mmmm n n Į ;ȕ : tra bҧng ӭng vӟi nnnn n n m m Pm;Pn: tҧi trӑng ӭng vӟi mmmm;nnnn lb
 29. m nnm p qqp +Trѭӡng hӧp tҧi trӑng lӋch tâm nhѭ la hình sau: q q p p m n n m +Mô men phân phӕi cho các phѭѫng: lb 1 M a D m .Pm D n .Pn D p .Pp D q .Pq 4 1 M b E m .Pm E n .Pn E p .Pp E q .Pq 4
 30. Chú ý: +Các công thӭc trên chӍÿúng khi : la lb thì thay mүu sӕ bҵng lb và tӱ sӕ bҵng la tt tt *Mô men tính toán trong sѫÿӗthӵc: M = K.Mo -Tҥi ½ nhӏp: tt tt tc M1/ 2 0.525>M t nh . 1 P .M h @ -Tҥi gӕi: tt tt tc M 1/ 2 0.75>M t nh . 1 P .M h @ Trong ÿó: tt Mt : M do tƭnh tҧi gây ra, xác ÿӏnh theo B.G.Galerkin tt Mh :M do hoҥt tҧi gây ra, xác ÿӏnh theo B.G.Galerkin
 31. 8.5.2.Xác ÿӏnh lӵc cҳt: +Khi tính toán coi tҧi trӑng phân bӕ theo hѭӟng la;lb tӹ lӋ nghӏch vӟi ÿӝ võng cӫa M fa các dҫm giҧ tҥo ÿó +Tҥi ÿiӇm M xét tҧi trӑng phân bӕ g sӁ phân phӕi cho Các phѭѫng l ;l là g và g a b a b fb g = ga + gb Mһt khác tҥi M ta có: g .l 4 g .l 4 f f o a a B. b b a b E.I E.I 4 4 g.lb g.la Ÿ g a B 4 4 ; gb 4 4 la B.lb la B.lb
 32. Trong ÿó: B: là hӋ sӕ phө thuӝc vào tính chҩt liên kӃt ӣ các cҥnh la B=1la B=1 laB=2 la B=5 lb lb lb lb +Vӟi tҧi trӑng tұp trung : Ta có quy luұt phân bӕ theo các phѭѫng la;lb là Pa và Pb vӟi: P = Pa + Pb P.G b P.G a Mһt khác : Pa .G a Pb .G b Ÿ Pa ; Pb G a G b G a G b Trong ÿó: įa;įa : là ÿӝ võng cӫa dҫm có nhӏp la;lb do P=1 gây ra có xét ÿӃn tính chҩt liên kӃt ӣ hai ÿҫu (tra bҧng 19) +Sau khi phân bӕ g và P theo các phѭѫng la;lb ĺ Q nhѭ t/hӧp bҧn kê hai cҥnh, có xét ÿӃn bӅ rӝng làm viӋc .
 33. 8.6.TÍNH NӜI LӴC TRONG BҦN MҺT CҪU CӪA KӂT CҨU NHӎP KHÔNG CÓ DҪM NGANG. Tính toán bҧn cӫa kӃt cҩu nhӏp không có dҫm ngang là bài toán không gian phӭc tҥp ĺ dùng các phѭѫng pháp gҫn ÿúng xác ÿӏnh nӝi lӵc tӯ hai trѭӡng hӧp ÿһt lӵc nhѭ sau: + Nӝi lӵc do tҧi trӑng cөc bӝ. + Nӝi lӵc do bҧn làm viӋc không gian vӟi KCN. Nӝi lӵc nhұn ÿѭӧc bҵng cӝng hai kӃt quҧ lҥi vӟi nhau. 8.6.1.Xác ÿӏnh nӝi lӵc do tҧi trӑng cөc bӝ: Nӝi lӵc cӫa bҧn do tҧi trӑng cөc bӝ tính nhѭ bҧn kê hai cҥnh.
 34. 8.6.2.Xác ÿӏnh nӝi lӵc do bҧn làm viӋc vӟi kӃt cҩu nhӏp: +Tách và xét 1m chiӅu rӝng bҧn tҥi tiӃt diӋn giӳa nhӏp dҫm chӫĺbҧn nhѭ dҫm liên tөc kê trên các gӕi tӵa ÿàn hӗi là các dҫm chӫ. +VӁÿah các phҧn lӵc gӕi ÿàn hӗi Ri theo các công thӭc hoһc phѭѫng pháp tra bҧng. +Tӯÿah các phҧn lӵc Ri vӁ các ÿah mô men tҥi các tiӃt diӋn gӕi và giӳa nhӏp bҧn, ÿah lӵc cҳt Q khi cho lӵc P=1 di chuyӇn theo phѭѫng ngang cҫu. Tung ÿӝ ÿah M, Q tҥi các tiӃt diӋn có thӇ biӇu diӉn qua các công thӭc sau ÿây:
 35. r 123 a3 a2 a1 x P=1 xr KHI P=1 ÅÍ BÃN TRAÏI TIÃÚT DIÃÛN r r Mr Qr R1 R2 xr r Mr KHI P=1 ÅÍ BÃN PHAÍI TIÃÚT DIÃÛN r Qr R1 R2 *Khi lӵc P=1 ӣ bên trái *Khi lӵc P=1 ӣ bên phҧi tiӃt diӋn tính toán “r” : tiӃt diӋn tính toán “r” M R . 0.5a x M r x xr ¦ Ri . 0.5ai xr r ¦ i i r trai trai Q 1 R r ¦ i Qr ¦ Ri trai trai
 36. Sau khi vӁ các ÿah, ta tiӃn hành xӃp tҧi lên ÿah nӝi lӵc tính toán. Tҧi trӑng tác dөng bao gӗm: *Hoҥt tҧi ÿoàn ngѭӡi: Pn = 0.3-0.4 T/m *Hoҥt tҧi cӫa dãy bánh xe là Po’’= 0.5Ktÿ Trong ÿó: Ktÿ : tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng cӫa ô tô hoһc xe ÿһc biӋt, tra vӟi ÿah dҥng parabol có chiӅu dài chҩt tҧi bҵng chiӅu dài nhӏp cӫa dҫm chӫ.
 37. 8.7.KHÁI NIӊM Hӊ SӔ PHÂN PHӔI NGANG CӪA TҦI TRӐNG VÀ CÁCH XÁC ĈӎNH Hӊ SӔ PPN CӪA TҦI TRӐNG THEO PHѬѪNG PHÁP ĈÒN BҬY. Công trình Cҫu là hӋ không gian phӭc tҥp ĺ ViӋc tính toán chính xác các phҧn ӭng cӫa hӋ không gian sӁ rҩt phӭc tҥp ĺ Trong phân tích thiӃt kӃ Cҫu thѭӡng phân tích theo sѫÿӗphҷngĺ ViӋc chuyӇn ÿәi phân tích tӯ sѫ ÿӗ không gian vӅ sѫ ÿӗ phҷng ÿѭӧc thӵc hiӋn thông qua mӝt giá trӏ hӋ sӕ, ÿólàhӋ sӕ phân phӕi ngang cӫa tҧi trӑng Ĉây là mӝt vҩn ÿӅ cѫ bҧn cҫn phҧi giҧi quyӃt trong lƭnh vӵc thiӃt kӃ công trình nói chung.
 38. 8.7.1.Ĉӏnh nghƭa HSPPN cӫa tҧi trӑng: (Ș) HӋ sӕ phân phӕi ngang cӫa tҧi trӑng (gӑi tҳt là HSPPN) là áp lӵc truyӅn lên phân tӕ dҫm ÿang xét khi ÿһt tҧi lên ÿah áp lӵc theo phѭѫng ngang cҫu. Ví d minh h a: ө ӑ 0.5 d 1.1 d TiӃn hành xӃp xe bҩt lӧi P/2 P/2 P/2 P/2 lên ÿah theo phѭѫng 12 ngang ta tìm ÿѭӧc áp Dah R1 y2 y3 y4 lӵc tác dөng lên dҫm 1: y1 P P P P œ .y .y .y .y 2 1 2 2 2 3 2 4 1 P . y P.K 2 ¦ i oto Șôtô : ÿѭӧc gӑi là HSPPN cӫa tҧi trӑng ô tô
 39. ĺĈӇxác ÿӏnh HSPPN cҫn tiӃn hành hai bѭӟc: + ThiӃt lұp ÿah áp lӵc lên các dҫm theo phѭѫng ngang cҫu, hiӋn nay áp dөng theo ba phѭѫng pháp nhѭ sau: * Phѭѫng pháp ÿòn bҭy * Phѭѫng pháp nén lӋch tâm * Phѭѫng pháp dҫm liên tөc kê trên các gӕi tӵa ÿàn hӗi. + XӃp tҧi lên ÿah áp lӵc ÿó ÿӇ xác ÿӏnh HSPPN •Xe ô tô, xe ÿһc biӋt : 1 K . y oto,XDB 2 ¦ i • Ĉoàn ngѭӡi : Kng Z
 40. 8.7.2.Xác ÿӏnh HSPPN cӫa tҧi trӑng theo phѭѫng pháp ÿòn bҭy: 7.7.2.1.Giҧ thuyӃt tính toán: -Ĉӝ cӭng cӫa hӋ liên kӃt ngang là vô cùng bé ĺ các dҫm dӑc ÿѭӧc coi là ÿӝc lұp, không liên kӃt vӟi nhau -Dҫm ngang ÿѭӧc xem nhѭ nhӳng dҫm ÿѫn giҧn hoһc mút thӯa. 8.7.2.2.Nguyên lý phân bӕ tҧi trӑng: Tҧi trӑng phân bӕ xuӕng các dҫm dӑc theo quy luұt ÿòn bҭy, tӭc là tҧi trӑng phân bӕ tӹ lӋ nghӏch vӟi khoҧng cách tӯÿiӇm ÿһt lӵc ÿӃn dҫm tính toán.
 41. 8.7.2.3.Sѫÿӗvà cách tính: Pn 123 n Wn P/2 P/2 Dah R1 1 yi P/2 P/2 Dah R2 1 P/2 P/2 P/2 P/2 Dah R3 1 yi -Tӯ giҧ thuyӃt tính toán cӫa phѭѫng pháp ÿòn bҭy ta vӁ ÿah áp lӵc lên các dҫm chӫ nhѭ trên ĺ HSPPN theo công thӭc sau: 1 Koto,XDB . yi K Z 2 ¦ ng
 42. 8.7.2.3.Ѭu nhѭӧc ÿiӇm và phҥm vi áp dөng: *Ѭu ÿiӇm: -Phѭѫng pháp tính ÿѫn giҧn, dӉ áp dөng *Nhѭӧc ÿiӇm: -Ĉây là phѭѫng pháp gҫn ÿúng ĺ có sai sӕ *Phҥm vi áp dөng: -Sӱ dөng khi KCN có: + EJngang không chҳc chҳn + Liên kӃt ngang không liên tөc + Cӕt thép trong dҫm ngang ít + Bҧn mһt cҫu bӏ cҳt ÿӭt theo chiӅu dӑc cҫu. -Áp dөng cho KCN có 2-3 dҫm chӫ, TD hình hӝp. -Tính toán vӟi các tiӃt diӋn gҫn trong phҥm vi gӕi cӫa KCN có nhiӅu dҫm chӫ. -Tính toán lӵc cҳt trên suӕt chiӅu dài nhӏp.
 43. 8.8.XÁC ĈӎNH Hӊ SӔ PHÂN PHӔI NGANG CӪA TҦI TRӐNG THEO PHѬѪNG PHÁP NÉN LӊCH TÂM. 8.8.1.Giҧ thuyӃt tính toán: -HӋ liên kӃt ngang có ÿӝ cӭng EJngang ĺ ’ -Khi chӏu tҧi trӑng kӃt cҩu ngang chӍ có chuyӇn vӏ mà không có biӃn dҥng (chuyӇn vӏ thҷng và xoay toàn khӕi) 8.8.2.Nguyên lý phân bӕ tҧi trӑng: -Tҧi trӑng phân bӕ xuӕng các dҫm nhѭ trong kӃt cҩu chӏu nén lӋch tâm. -Ĉѭӡng ҧnh hѭӣng áp lӵc có dҥng thҷng
 44. 8.8.3.Sѫÿӗ và cách tính: Áp lӵc do lӵc P=1 ÿһt lӋch tâm tác dөng lên dҫm thӭ “i” xác ÿӏnh nhѭ sau: xo EJngang P=1 M=1.xo P=1 1 2 a3 a2 a1 AÏp læûc do P=1 P=1 AP M=xo AÏp læûc do M=xo i M Ai AÏp læûc täøng cäüng
 45. P +Do P=1 ÿһt ÿúng tâm: AP i n +Do M=xo ÿһt ÿúng tâm: Ta có: M M 1.xo ¦ Ai .ai (1) M M M A1 A2 Ai M M ai o Ai A1 a1 a2 ai a1 a AM (1) M x AM i .a 1 a2 Ÿ o ¦ 1 i ¦ i a1 a1 x .a x .a Ÿ AM o 1 o AM o i 1 a2 i a2 ¦ i ¦ i
 46. ĺ Áp lӵc lên dҫm thӭ “i” do tҧi trӑng P=1 ÿһt lӋch tâm là: P M 1 xo .ai Ai Ai Ai r 2 n ¦ai Chú ý: -Khi vӁÿah lên các dҫm ta chӍ cҫn tính hai tung ÿӝ tҥi dҫm 1 và 1’ ĺÿah áp lӵc lên dҫm tính toán: * Ĉah áp lӵc lên dҫm 1: 1 a .a -Tung ÿӝ tҥi 1 và 1’ : 1 1 y1;1' r 2 n 2.¦ai * Ĉah áp lӵc lên dҫm 2: -Tung ÿӝ tҥi 1 và 1’ : 1 a1.a2 y1;1' r 2 n 2.¦ai
 47. +Sau khi vӁÿah áp lӵc, chҩt tҧi lên ÿah ĺ HSPPN 0.5 d 1.1 d P/2 P/2 P/2 P/2 1 2 Wn Dah R1 yi y1' y1 1 Koto,XDB . yi K Z 2 ¦ ng
 48. 8.8.4.Ѭu nhѭӧc ÿiӇm và phҥm vi áp dөng: *Ѭu ÿiӇm: -Xác ÿӏnh ÿѭӧc ngay dҫm làm viӋc bҩt lӧi nhҩt -Áp dөng thuұn lӧi vì xác ÿӏnh HSPPN dѭӟi dҥng mӝt công thӭc tѭӡng minh. *Nhѭӧc ÿiӇm: -Giҧ thuyӃt EJngangĺ’ là rҩt ít gһp trong thӵc tӃĺkӃt quҧ tính toán trong nhiӅu trѭӡng hӧp không phù hӧp vӟi thӵc tӃ chӏu lӵc cӫa công trình. *Phҥm vi áp dөng: -KCN có dҫm ngang ÿӝ cӭng lӟn -Áp dөng trong kӃt cҩu dҫm thép liên hӧp bҧn BTCT -Áp dөng khi tính toán sѫ bӝ.
 49. 8.9.XÁC ĈӎNH Hӊ SӔ PHÂN PHӔI NGANG CӪA TҦI TRӐNG THEO PHѬѪNG PHÁP DҪM KÊ TRÊN CÁC GӔI TӴA ĈÀN HӖI. 8.9.1.Giҧ thuyӃt tính toán: -Ĉӝ cӭng EJngang = const ĺ dѭӟi tác dөng cӫa tҧi trӑng tiӃt diӋn ngang vӯa có chuyӇn vӏ vӯa có biӃn dҥng. -Xem dҫm ngang nhѭ mӝt dҫm liên tөc kê trên các gӕi tӵa ÿàn hӗi là các dҫm chính. 8.9.2.Nguyên lý phân phӕi tҧi trӑng: -Tҧi trӑng phân bӕ xuӕng các dҫm chính tѭѫng tӵ nhѭ trѭӡng hӧp phân bӕ tҧi trӑng lên các gӕi ÿàn hӗi cӫa mӝt dҫm liên tөc. Sӵ phân bӕ cӫa tҧi trӑng phө thuӝc vào ÿӝ cӭng cӫa dҫm dӑc, dҫm ngang. EJngang càng lӟn, tҧi trӑng càng phân bӕ cho nhiӅu dҫm. -Ĉѭӡng ҧnh hѭӣng sӁ có dҥng cong.
 50. 8.9.3.Sѫÿӗvà cách tính: EJngang = const k 01 r n k' P=1 k 0 1 r n k' P R nr P=1 M P=1 k 01 r n k' dk d P R nk Tӯ lý thuyӃt vӅ dҫm liên tөc trên các gӕi tӵa ÿàn hӗi (phѭѫng trình 5 mô men) ĺ xác ÿӏnh ÿah áp lӵc lên các gӕi ÿàn hӗi và lұp thành bҧng (Phө lөc 10)
 51. +Các giá trӏ trong bҧng tra phө thuӝc vào sӕ lѭӧng nhӏp và hӋ sӕ phө thuӝc vào tӹ sӕÿӝcӭng cӫa dҫm chӫ và dҫm ngang (Į) : d 3 D ' 6.E.J .' P Trong ÿó: J 5 p.l 4 dam.ngang . J' J1m.rongban ' P a 384 E.J dam J .d 3 D 12.8 dam J ' .l 4
 52. *Cách tra bҧng: +Khi P=1 di ÿӝng trên các gӕi tӯ o-n : tiӃn hành tra bҧng 1/ trang 478-481/ Phө lөc 10 -TK Cҫu BTCT & Cҫu thép) P ÿӇ xác ÿӏnh các giá trӏ tung ÿӝ Rnr P Rnr : Phҧn lӵc tҥi gӕi “n” do lӵc P=1 ÿһt tҥi gӕi “r” gây ra +Khi P=1 ÿһt tҥi ÿҫu mút thӯa, phҧn lӵc tҥi gӕi “n”: P P M Rnk Rno d k .Rno M Rno : Phҧn lӵc tҥi gӕi “n” do mô men M=1 ÿһt tҥi gӕi “o” gây ra (tra bҧng 2-phө lөc 10). Giá trӏ trong bҧng tra là M d.Rno do vұy ta phҧi chia giá trӏ tìm ÿѭӧc cho d ĺ Công thӭc ÿѭӧc viӃt lҥi nhѭ sau: d R P R P k R M nk no d no
 53. *Trình tӵ các bѭӟc tiӃn hành khi xác ÿӏnh HSPPN theo phѭѫng pháp dҫm liên tөc kê trên các gӕi tӵa ÿàn hӗi: + Xác ÿӏnh các sӕ liӋu ban ÿҫu cӫa kӃt cҩu nhӏp: khoҧng cách, kích thѭӟc dҫm chӫ; khoҧng cách, kích thѭӟc dҫm ngang (nӃu có) + Xác ÿӏnh Jdҫm chӫ; Jdҫm ngang + Xác ÿӏnh hӋ sӕ mӅm Į P +Tra bҧng xác ÿӏnh các tung ÿӝ ÿah: Rnr M +Tính tӹ sӕ dk/d sau ÿótra bҧng xác ÿӏnh: d.Rno +Tính các tung ÿӝ tҥi mút thӯa theo công thӭc: P P M Rnk Rno d k .Rno +VӁÿah áp lӵc lên các dҫm, xӃp xe bҩt lӧi ÿӇ xác ÿӏnh HSPPN.
 54. 8.9.4.Ѭu nhѭӧc ÿiӇm và phҥm vi áp dөng: *Ѭu ÿiӇm: -KӃt quҧ tính toán khá chính xác . -Ĉây là phѭѫng pháp tәng quát nhҩt so vӟi hai phѭѫng pháp: ÿòn bҭy và nén lӋch tâm. Hay nói cách khác: Įĺ0: Trӣ thành phѭѫng pháp nén lӋch tâm Įĺ’ : Trӣ thành phѭѫng pháp ÿòn bҭy. *Nhѭӧc ÿiӇm: -Khó suy luұn ÿѭӧc dҫm bҩt lӧi ngay ÿӇ thiӃt kӃ. -Chѭa ÿӅ cұp ÿӃn yӃu tӕ xoҳn trong KCN. *Phҥm vi áp dөng: -Sӱ dөng hӧp lý khi 0.005 ”Į”1.5 -Cҫu có khә rӝng , TD ngang có biӃn dҥng rõ rӋt -NӃu sӕ nhӏp trong mһt cҳt ngang >8 trong tính toán chӍ dùng 8 nhӏp, vì ҧnh hѭӣng cӫa các nhӏp tiӃp theo không ÿáng kӇ.
 55. 8.9.5.Sӵ thay ÿәi hӋ sӕ phân phӕi ngang cӫa tҧi trӑng: +Ĉӕi vӟi các tiӃt diӋn gҫn phҥm vi gӕi, hai phѭѫng pháp NLT & DLTTCGĈH sӁ không chính xác . +Tҥi các tiӃt diӋn gҫn gӕi ta xác ÿӏnh theo phѭѫng pháp ÿòn bҭy sӁ cho kӃt quҧ chính xác hѫn. Sӵ biӃn ÿәi HSPPN có thӇ lҩy theo hình sau: K' K K K' 1 1 1 1 (8-6)l (8-6)l - Thѭӡng chӍ tính toán sӵ thay ÿәi HSPPN cho thành phҫn nӝi lѭc có giá trӏ lӟn tҥi gӕi, và thiên vӅ an toàn có thӇ lҩy HSPPN theo phѭѫng pháp ÿòn bҭy khi tính toán lӵc cҳt Q trên suӕt chiӅu dài nhӏp.
 56. THEO PHÆÅNG NGANG CÁÖU Dáöm doüc phuû 8.11.TÍNH TOÁN NӜI LӴC hb TRONG DҪM DӐC PHӨ h1 Dáöm chuí h CӪA KӂT CҨU NHӎP Dáöm ngang lb 8.11.1.Xác ÿӏnh tҧi trӑng tác dөng: 8.11.1.1.Tƭnh tҧi: -T/lѭӧng dҫm dӑc phө : l1 gdd = 2.5(h1-hb).b (T/m) -Trӑng lѭӧng CLMC g1: g1 = gmc.lb l2 THEO PHÆÅNG DOÜC CÁÖU -Trӑng lѭӧng bҧn mһt cҫu g : Dáöm doüc phuû 1’ hb g1’ = gb.lb h1 h Dáöm ngang Dáöm chuí g1+g1' gdd l1
 57. 8.11.1.2.Hoҥt tҧi: Xác ÿӏnh hӋ sӕ phân phӕi ngang cӫa hoҥt tҧi ÿӕi vӟi dҫm dӑc phө. Dáöm doüc phuû hb Trӏ sӕ tҥi giӳa nhӏp lb h1 (1/4 chiӅu dài ÿah) ÿѭӧc Dáöm chuí h xác ÿӏnh theo công thӭc gҫn ÿúng: 3 lb lb l1 [ 0.5 3 3 l1 lb 1 [ [ âah aïp læûc lãn dáöm doüc *Chú ý: khi l1>=2lb thì ÿah có dҥng gãy khúc thành ÿah dҥng tam giác. -HӋ sӕ phân phӕi ngang khi xӃp 1 K . y tҧi trӑng ô tô, xe ÿһc biӋt: oto,XDB 2 ¦ i
 58. Dáöm doüc phuû 8.11.2.Xác ÿӏnh Mô men tính toán: hb 8.11.2.1.Ĉӕi vӟi hoҥt tҧi: h1 ĈӇ ÿѫn giҧn ta tính vӟi sѫÿӗ dҫm ÿѫn giҧn có cùng h chiӅu dài nhӏp, sau ÿó nhân vӟi hӋ sӕ có xét ÿӃn tính chҩt liên tөc cӫa dҫm: M M 0 1 P .K.¦ Pi .yi âah M1/2 8.11.2.2.Ĉӕi vӟi tƭnh tҧi: l1/2 NӃu chiӅu dài các nhӏp dҫm dӑc phө chêch nhau l1/4 không quá 20%, dҫm dӑc phө sӁ tính nhѭ mӝt dҫm âah Qg liên tөc theo các công thӭc gҫn ÿúng: 1 8.11.2.3. Công thӭc xác ÿӏnh mô men tính toán: 0.5 âah Q1/2 +Tҥi tiӃt diӋn giӳa nhӏp: 0.5 2 max M 0.5 0.05¦ ni .gi l1 nh 0.7M o 2 min M 0.5 0.05¦ 1 ni .gi l1 nh 0.3M o +Tҥi tiӃt diӋn các gӕi giӳa: 2 max M g 0.08¦ 1 ni .gi l1 nh 0.2M o 2 min M 0.5 0.08¦ ni .gi l1 nh 0.9M o Trong ÿó: 2 ' :khi nӝi lӵc do tƭnh tҧi và hoҥt tҧi cùng dҩu. ¦ ni .gi l1 1.1 g o g1 1.5g1 2 ' ¦ 1 ni .gi l1 0.9 g o g1 0.9g1 :khi nӝi lӵc do tƭnh tҧi và hoҥt tҧi trái dҩu.
 59. BiӇu ÿӗ bao mô men trong dҫm dӑc Chú ý: M tҥi gӕi biên lҩy bҵng 1/2 M tҥi gӕi giӳa 8.11.3.Xác ÿӏnh Lӵc cҳt tính toán: Ĉѭӧc xác ÿӏnh theo các công thӭc gҫn ÿúng có xét ÿӃn tính chҩt liên tөc cӫa dҫm: +Tҥi tiӃt diӋn gӕi biên: Q 0.45¦ ni .gi .l1 nh 0.95Qo +Tҥi tiӃt diӋn trái gӕi thӭ 2: Q 0.55¦ ni .gi .l1 nh1.15Qo +Tҥi tiӃt diӋn phҧi gӕi thӭ 2 và các gӕi tiӃp theo: Q 0.5¦ ni .gi .l1 nh1.15Qo
 60. 8.11.3.Xác ÿӏnh Lӵc cҳt tính toán: +TiӃt diӋn giӳa nhӏp thӭ 1: Ph n d ng: ҫ ѭѫ Q 0.1¦ 1 ni .gi l1 nh 0.9Q1 Phҫn âm : Q 0.1¦ 1 ni .gi l1 nh1.4Q1 +TiӃt diӋn ӣ giӳa nhӏp 2 và các nhӏp tiӃp theo: Q 0.3 n .g l n 1.6Q Trong ÿó: ¦ 1 i i 1 h 1 Qo,Q1: lӵc cҳt tҥi gӕi và giӳa nhӏp gây ra trong dҫm ÿѫn giҧn ÿѭӧc xác ÿӏnh bҵng ÿah có xét ÿӃn HSPPN và hӋ sӕ xung kích. BiӇu Āӗ bao lӵc cҳt trong dҫm dӑc
 61. TÍNH TOÁN NӜI LӴC TRONG DҪM NGANG CӪA KӂT CҨU NHӎP *Ĉһc ÿiӇm tính toán nӝi lӵc trong dҫm ngang +Cөc bӝ: Coi dҫm ngang là dҫm liên tөc trên các gӕi cӭng chӏu tҧi trӑng cөc bӝ cӫa các bánh xe ô tô hoһc xe ÿһc biӋt và tƭnh tҧi. +Không gian: do dҫm ngang cùng tham gia làm viӋc vӟi toàn bӝ kӃt cҩu nhӏp THEO PHÆÅNG DOÜC CÁÖU Dáöm doüc phuû ĺ Nӝi lӵc tính toán hb sӁ bҵng tәng nӝi lӵc cөc bӝ và không h1 h gian gây ra. Dáöm ngang Dáöm chuí
 62. 8.12.TÍNH TOÁN NӜI LӴC TRONG DҪM NGANG CHӎU LӴC CӨC BӜ 8.12.1.Xác ÿӏnh tƭnh tҧi tác dөng: HÃÛ DÁÖM PHÆÏC TAÛP Dáöm doüc phuû HÃÛ DÁÖM ÂÅN GIAÍN hdn hdn h Dáöm ngang Dáöm ngang l1 l1 Dáöm ngang l1 l1 l2 l2 *Tƭnh tҧi bao gӗm: -Trӑng lѭӧng bҧn thân dҫm ngang : gdn (go) (T/m) -Trӑng lѭӧng bҧn mһt cҫu : gbmc (g1) (T/m2) -Trӑng lѭӧng các lӟp mһt cҫu : glmc (g1’) (T/m2) -Trӑng lѭӧng dâm dӑc phө (nӃu có) : gdd (go’) (T/m)
 63. +Ĉӕi vӟi hӋ dҫm phӭc tҥp . Tҩt cҧ các tҧi trӑng tƭnh ÿѭӧc xem nhѭ tҧi trӑng phân bӕ ÿӅu trên suӕt chiӅu dài dҫm ngang , có giá trӏ là g2 : l1 g 2 2.5 hdn hb .bdn g dd . gbmc glmc .l1 l2 +Ĉӕi vӟi hӋ dҫm ÿѫn giҧn . Tƭnh tҧi phân phӕi theo quy luұt bҧn kê 4 cҥnh. Có thӇ thay thӃ biӇu ÿӗ hình tam giác bҵng biӇu ÿӗ tҧi trӑng phân bӕÿӅu vӟi gía trӏ nhѭ sau: 2 2 g ' g ; g ' g bmc 3 bmc lmc 3 lmc 8.12.2.Xác ÿӏnh hoҥt tҧi tác dөng: VӁÿah cӫa áp lӵc tác dөng lên dҫm ngang: +NӃu kӃt cҩu nhӏp là hӋ dҫm phӭc tҥp: ÿah áp lӵc lên dҫm ngang có dҥng tam giác. +NӃu KCN là hӋ dҫm ÿѫn giҧn và có bӕ trí khe nӕi dӑc ӣ bҧn. tҧi trӑng chӍ truyӅn xuӕng dҫm ngang tӯ các bӝ phұn trӵc tiӃp kê lên dҫm ngang vӟi chiӅu dài l2. +NӃu KCN là hӋ dҫm ÿѫn giҧn không có bӕ trí khe nӕi dӑc ӣ bҧn. ÿah áp lӵc dҥng gãy khúc. Tung ÿӝ ÿah áp lӵc tҥi ¼ chiӅu dài cӫa nó là: 3 l2 [ 0.5 3 3 l2 l1
 64. *Sau khi vӁÿah áp lӵc lên dҫm ngang. TiӃn hành xӃp tҧi trӑng lên ÿah ÿӇ xác ÿӏnh áp lӵc cӫa mӝt dãy bánh xe tác dөng lên dҫm ngang (xӃp xe theo phѭѫng dӑc cҫu): ' R Po 0.5¦ Pi .yi 8.12.3.Xác ÿӏnh nӝi lӵc trong dҫm ngang do tҧi trӑng cөc bӝ: -VӁÿah nӝi lӵc trong dҫm ngang nhѭÿӕi vӟi dҫm ÿѫn giҧn: ÿahM; ÿahQ -XӃp tҧi lên ÿah nӝi lӵc dҫm ngang theo phѭѫng ngang cҫu. Sau ÿó nhân kӃt quҧ thu ÿѭӧc vӟi các hӋ sӕÿӇxét ÿӃn sӵ liên tөc. *Mô men tính toán: (dҫm ngang liên tөc hai nhӏp) -Tҥi giӳa nhӏp: 2 max M 0.5 0.06¦ n1.g1 .l2 nh 0.7M o 2 min M 0.5 0.06¦ 1 n1.g1 .l2 nh 0.25M o -Tҥi gӕi giӳa: 2 max M g 0.12¦ 1 n1.g1 .l2 2 min M g 0.12¦ n1.g1 .l2 nh 0.9M o M o: mô men tҥi giӳa nhӏp xác ÿӏnh trong dҫm ÿѫn giҧn: ' M 0 1 P ¦ Po .yi ' ¦ ni .gi 1.1 g o g1 1.5g1 ' ¦ 1 ni .gi 0.9 g o g1 0.9g1
 65. *Lӵc cҳt tính toán: Ĉѭӧc xác ÿӏnh theo các công thӭc gҫn ÿúng có xét ÿӃn tính chҩt liên tөc cӫa dҫm: +Tҥi tiӃt diӋn gӕi biên: Q 0.45¦ ni .gi .l1 nh 0.95Qo +Tҥi tiӃt diӋn trái gӕi thӭ 2: Q 0.55¦ ni .gi .l1 nh1.15Qo +Tҥi tiӃt diӋn phҧi gӕi thӭ 2 và các gӕi tiӃp theo: Q 0.5¦ ni .gi .l1 nh1.15Qo +TiӃt diӋn giӳa nhӏp thӭ 1: Phҫn dѭѫng: Q 0.1¦ 1 ni .gi l1 nh 0.9Q1 Phҫn âm : Q 0.1¦ 1 ni .gi l1 nh1.4Q1 +TiӃt diӋn ӣ giӳa nhӏp 2 và các nhӏp tiӃp theo: Q 0.3¦ 1 ni .gi l1 nh1.6Q1 Vӟi Qo,Q1: lӵc cҳt tҥi gӕi và giӳa nhӏp gây ra trong dҫm ÿѫn giҧn ÿѭӧc xác ÿӏnh bҵng ÿah có xét ÿӃn HSPPN và hӋ sӕ xung kích. ' Qo,1 1 P .¦ Po .yi
 66. 8.13.TÍNH TOÁN NӜI LӴC TRONG DҪM NGANG LÀM VIӊC VӞI KCN 8.13.1.Trình tӵ tính toán nӝi lӵc trong dҫm ngang làm viӋc vӟi KCN: r 1 2 3 a3 a2 a1 x P=1 xr Mr KHI P=1 ÅÍ BÃN TRAÏI TIÃÚT DIÃÛN r Qr r R1 R2 xr Mr KHI P=1 ÅÍ BÃN PHAÍI TIÃÚT DIÃÛN r Qr r R1 R2 +VӁÿah các phҧn lӵc gӕi ÿàn hӗi Ri theo các công thӭc hoһc phѭѫng pháp tra bҧng. +Tӯÿah các phҧn lӵc Ri vӁ các ÿah mô men tҥi các tiӃt diӋn gӕi và giӳa nhӏp bҧn, ÿah lӵc cҳt Q khi cho lӵc P=1 di chuyӇn theo phѭѫng ngang cҫu.
 67. Tung ÿӝ ÿah M, Q tҥi các tiӃt diӋn có thӇ biӇu diӉn qua công thӭc: *Khi lӵc P=1 ӣ bên trái tiӃt diӋn tính toán “r” : M r x xr ¦ Ri . 0.5ai xr trai Qr 1 ¦ Ri trai *Khi lӵc P=1 ӣ bên phҧi tiӃt diӋn tính toán “r” : M r ¦ Ri . 0.5ai xr trai Qr ¦ Ri trai Sau khi vӁ các ÿah, ta tiӃn hành xӃp tҧi lên ÿah o nӝi lӵc tính toán. Tҧi trӑng tác dөng bao gӗm: *Do tƭnh tҧi tác dөng lên 1 dҫm ngang: -Mһt ÿѭӡng xe chҥy : p1 (T/m) -Ĉѭӡng ngѭӡi ÿi : p2 (T/m) -Lan can : P (T) *Hoҥt tҧi: -Hoҥt tҧi ÿoàn ngѭӡi: P’’n = qn.l1 (T/m) -Hoҥt tҧi cӫa dãy bánh xe là : P’’o = 0,5.Ktd.l1 (T/m)
 68. Trong ÿó: Ktÿ : tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng cӫa hoҥt tҧi, tra vӟi ÿah dҥng parabol l1 : khoҧng cách giӳa các dҫm ngang qn (T/m2): cѭӡng ÿӝ tҧi trӑng ÿoàn ngѭӡi. Công thӭc xác ÿӏnh nӝi lӵc tính toán: tt '' '' S ¦ ni .pi .Z nt .P¦ yt nh . 1 P Po ¦ yi nh .Pn .Zn Chú ý: + Nӝi lӵc do tƭnh tҧi ÿѭӧc tính hai lҫn vӟi nt=1.5 và nt=0.9 trӏ sӕ lӟn sӁ cӝng vӟi nӝi lӵc do hoҥt tҧi có cùng dҩu vӟi nӝi lӵc do tƭnh tҧi gây ra; trӏ sӕ nhӓ sӁ cӝng vӟi nӝi lӵc khác dҩu cӫa hoҥt tҧi. +HӋ sӕ xung kích ÿӕi vӟi hoҥt tҧi ô tô phҧi xác ÿӏnh theo chiӅu dài nhӏp cӫa dҫm chính. +Cӝng nӝi lӵc trong trѭӡng hӧp làm viӋc vӟi kӃt cҩu nhӏp vӟi nӝi lӵc do tҧi trӑng cөc bӝ ÿӇ ÿѭӧc giá trӏ nӝi lӵc cuӕi cùng.
 69. 8.6.3.Ví dө minh hӑa: Cho mһt cҳt ngang kӃt cҩu nhӏp nhѭ hình vӁ sau: 1.5m 7m 1.5m 0 12k 3 4 1m 2m 2m 2m 2m 1m Yêu cҫu: Xác ÿӏnh nôi lӵc trong dҫm ngang tҥi tiӃt diӋn “k” khi dҫm ngang tham gia làm viӋc vӟi kӃt cҩu nhӏp dѭӟi tác dөng cӫa hoҥt tҧi; biӃt các sӕ liӋu tính toán nhѭ sau: -ChiӅu dài nhӏp tính toán: l = 30 (m) -Khoҧng cách giӳa các dҫm ngang l1 = 4(m) -Hoҥt tҧi tác dөng : H30 + ÿoàn ngѭӡi 300kg/m2 Giҧi: + ĈӇ xác ÿӏnh nӝi lӵc trong dҫm ngang tҥi tiӃt diӋn “k” khi tham gia làm viӋc vӟi KCN ta phҧi vӁÿah áp lӵc lên dҫm sӕ 0; và 1 nhѭ sau: Áp dөng phѭѫng pháp nén lӋch tâm ta có: *Ĉӕi vӟi dҫm “0”: 1 a 2 1 8.8 y 1 r 0.6 ; 0.2 1;1' n 2 5 2 2 2¦ai 2. 8 4
 70. *Ĉӕi vӟi dҫm “1”: 1 a .a 1 8.4 y 1 2 r 0.4 ; 0 1;1' n 2 a 2 5 2. 82 42 ¦ i Áp dөng công thӭc trên ta thiӃt lұp ÿѭӧc công thӭc xác ÿӏnh tung ÿӝ ÿah cӫa nӝi lӵc tҥi tiӃt diӋn “k” nhѭ sau: +Khi P=1 di ÿӝng bên trái tiӃt diӋn “k” M = -(x-2) + 3.R0 + R1 Q = -1 + R0 + R1 +Khi P=1 di ÿӝng bên phҧi tiӃt diӋn “k” M = 3.R0 + R1 Q = R0 + R1 *Tӯ biӇu thӭc trên ta vӁ ÿѭӧc ÿah M và Q nhѭ sau: Nӝi lӵc tính toán tҥi tiӃt diӋn “r” do hoҥt tҧi gây ra khi dҫm ngang làm viӋc cùng vӟi kӃt cҩu nhӏp: tt '' '' S nh . 1 P Po ¦ yi nh .Pn .Z nh 1.4 1 P 1.11
 71. ktd : tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng cӫa H30 tra bҧng 3/trang 460-TK cҫu BTCT & Cҫu thép vӟi dҥng ÿah parabol ÿѭӧc : '' ktd 1.75 o Po 0.5*1.75*4 3.5(T) '' Pn qn .l1 0.3*4 1.2(T / m) +Mô men tính toán tҥi tiӃt diӋn “r”: max M n . 1 P '' y n .P '' . r h P o ¦ i h n Z 1.4*1.11*3.5*(0.915 2.15 0.765 0.1) 1.4*1.2*0.21 21.72(T.m) '' min M r nh .Pn .¦Zi 1.4*1.2*(0.158 0.712) 1.46(T.m) +Lӵc cҳt tính toán tҥi tiӃt diӋn “r” : '' '' maxQr nh . 1 P Po ¦ yi nh .Pn .Z 1.4*1.11*3.5*(0.55 0.265) 1.4*1.2*0.075 4.56(T ) '' '' minQr nh . 1 P Po ¦ yi nh .Pn .Z 1.4*1.11*3.5*(0.45 0.165) 1.4*1.2*0.356 3.96(T )
 72. Z1;Z2 : 8.14.TÍNH TOÁN NӜI LӴC TRONG DҪM CHӪ NHӎP ĈѪN GiҦN *Trình tӵ tính toán nӝi lӵc trong dҫm chӫ : 7.14.1.VӁ sѫÿӗtính cӫa dҫm chӫ: Tӯ sѫÿӗlàm viӋc, vӁ Sѫÿӗtính 7.14.2.Xác ÿӏnh tҧi trӑng tác dөng: *Tƭnh tҧi: -Tƭnh tҧi giai ÿoҥn 1: trӑng lѭӧng bҧn thân dҫm chӫ g1 (T/m) -Tƭnh tҧi giai ÿoҥn 2: trӑng lѭӧng các lӟp mһt cҫu, lan can tay vӏn, bӝ hành, ÿávƭa g 2 Q.¦ yo P1.Z1 P2 .Z2 t / m Trong ÿó: Q : trӑng lѭӧng lan can tay vӏn tính trên 1m dài cҫu yo : tung Āӝ Āah áp lӵc lên dҫm tính toán dѭӟi tác dөng tҧi trӑng Q P1 : trӑng lѭӧng các lӟp mһt cҫu (T/m2) P2 : trӑng lѭӧng lӅ bӝ hành, ÿávƭa (T/m2) Z1;Z2 : :diӋn tích phҫn ÿah áp lӵc lên dҫm tính toán dѭӟi tác dөng tҧi trӑng P1, P2 *Hoҥt tҧi: -Ĉoàn xe ô tô + ÿoàn ngѭӡi -Xe xích hoһc xe ÿһc biӋt
 73. 8.14.3.Tính toán HSPPN cӫa tҧi trӑng: -VӁÿah áp lӵc lên dҫm tính toán bҵng mӝt trong ba phѭѫng pháp Āã hӑc . -XӃp tҧi ӣ các vӏ trí bҩt lӧi nhҩt lên ÿah áp lӵc o Koto ;K xdb ;K nguoi 8.14.4.Xác ÿӏnh nӝi lӵc tҥi các tiӃt diӋn tính toán: +Chia dҫm thành nhiӅu tiӃt diӋn: tҥi gӕi; 1/8l; 1/4l; 3/8l; 1/2l; và vӏ trí có TD thay ÿәi . +VӁ các ÿah nӝi lӵc tҥi các tiӃt diӋn tính toán. +Tính nӝi lӵc do tác dөng cӫa tƭnh tҧi và hoҥt tҧi: có hai phѭѫng pháp ÿӇ xác ÿӏnh. +Tұp hӧp các giá trӏÿӇvӁ biӇu ÿӗ bao mô men. *Tính toán nӝi lӵc trong dҫm theo phѭѫng pháp xӃp xe trӵc tiӃp ӣ vӏ trí bҩt lӧi: +Nӝi lӵc do tƭnh tҧi + hoҥt tҧi ô tô và ÿoàn ngѭӡi: tc . S g1 g 2 ¦Z E o .Koto .¦ Pi .yi K nguoi .Pnguoi Zng tt S n1.g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .Koto .¦ Pi .yi nh .K nguoi .Pnguoi Zng Trong ÿó: n1;n2 : HӋ sӕ vѭӧt tҧi ÿӕi vӟi tƭnh tҧi g1 và g2 ¦Z : :Tәng diӋn tích nӝi lӵc cҫn tính toán. nh = 1.4 : HӋ sӕ vѭӧt tҧi ÿӕi vӟi hoҥt tҧi. 1 P : : HӋ sӕ xung kích phө thuӝc vào chiӅu dài ÿһt tҧi O
 74. Eo : HӋ sӕ làn xe, khi O >25m hӋ sӕ làn xe phө thuӝc sӕ làn xe m và lҩy theo bҧng sau: Sӕ làn xe m 2 3 >=4 E 0.9 0.8 0.7 Koto;Knguoi : HӋ sӕ phân phӕi ngang cӫa ô tô, ÿoàn ngѭӡi. Pi ; yi : Tҧi trӑng trөc cӫa hoҥt tҧi; tung ÿӝ ÿah nӝi lӵc tính toán tѭѫng ӭng vӟi vӏ trí xӃp tҧi trӑng trөc bánh xe lên ÿah. Pnguoi; Zng : Tҧi trӑng phân bӕ cӫa ÿoàn ngѭӡi; diӋn tích cӫa ÿah tѭѫng ӭng vӟi vӏ trí xӃp tҧi trӑng ngѭӡi lên ÿah . +Nӝi lӵc do tƭnh tҧi + xe ÿһc biӋt: tc S g1 g 2 ¦Z K xdb .¦ Pi .yi tt S n1.g1 n2. g 2 ¦Z nh .K xdb .¦ Pi .yi Trong ÿó: nh = 1.1: hӋ sӕ vѭӧt tҧi cӫa xe ÿһc biӋt. *Tính toán nӝi lӵc trong dҫm theo phѭѫng pháp tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng: +Khái niӋm vӅ tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng:
 75. P2 -Xét dҫm ÿѫn giҧn chӏu lӵc nhѭ sѫÿӗI, P1 P3 Mô men tҥi tiӃt diӋn “i” : I M i P1.y1 P2 .y2 P3 .y3 i xi ¦ Pi .yi 1 lb âah Mi -Xét dҫm ÿѫn giҧn có cùng chiӅu dài nhӏp + xi y1 y2 Chӏu tҧi trӑng phân bӕÿӅu nhѭ sѫÿӗII: y3 ktâ Mô men tҥi tiӃt diӋn “i” : II M i ktd .Z 2 i NӃu (1)=(2) thì ktÿ ÿѭӧc gӑi là tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng: lb k . P .y œ td Z ¦ i i P .y Ÿ k ¦ i i td Z +Trong các tài liӋu kӻ thuұt chuyên nghành, ngѭӡi ta lұp sҹn các bҧng tra ktÿ dӵa vào chiӅu dài chҩt tҧi và dҥng cӫa ÿѭӡng ҧnh hѭӣng. +Nӝi lӵc do tƭnh tҧi + hoҥt tҧi ô tô và ÿoàn ngѭӡi: tc oto S g1 g 2 ¦Z E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi Zng tt oto S n1.g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi Zng
 76. +Nӝi lӵc do tƭnh tҧi + xe ÿһc biӋt: tc xdb S g1 g 2 ¦Z K xdb .ktd .Z xdb tt xdb S n1.g1 n2. g 2 ¦Z nh .K xdb .ktd .Z xdb Trong ÿó: oto xdb ktd ;ktd : :Tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng cӫa ÿoàn xe ô tô; xe ÿһc biӋt. *Nhұn xét vӅ hai phѭѫng pháp tính toán nӝi lӵc: -Phѭѫng pháp xӃp xe trӵc tiӃp cho kӃt quҧ chính xác hѫn. Khi sӕ lӵc tұp trung ít thì viӋc tính toán cNJng ÿѫn giҧn hѫn. -Phѭѫng pháp dùng tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng tính toán ÿѫn giҧn hѫn (chӫ yӃu tra bҧng) và có thӇ dùng cho ÿah có dҥng thҷng hoһc cong. Tuy nhiên kӃt quҧ chӍ phù hӧp vӟi kӃt quҧ cӫa phѭѫng pháp xӃp xe trӵc tiӃp khi ÿӍnh cӫa chúng trùng nhau (bҧng tra và tính toán trӵc tiӃp).
 77. 8.15.VÍ DӨ MINH HӐA TÍNH TOÁN NӜI LӴC TRONG DҪM CHӪ NHӎP ĈѪN GIҦN đ͉ bài: Cho kӃt cҩu nhӏp dҫm Āѫn giҧn có mһt cҳt ngang nhѭ mөc 7.10: 1.5m k=7.0m 1.5m h=15cm 0 1 2 3 4 dk=1m d=2m d d d dk=1m Cho biӃt các sӕ liӋu tính toán nhѭ sau: -ChiӅu dài nhӏp tính toán cӫa dҫm chӫ : l = 30 m - Mô men quán tính cӫa mӝt dҫm chӫ : Jd = 0.228 (cm4) -Trӑng lѭӧng bҧn thân mӝt dҫm chӫ: g1 = 1.32 (T/m) -Trӑng lѭӧng các lӟp mһt cҫu, lan can tay vӏn, lӅ bӝ hành tác dөng lên mӝt dҫm chӫ là : g2 = 0.52 (T/m) -Hoҥt tҧi trӑng tác dөng: + đoàn xe H30 + Āoàn ngѭӡi 300 kg/m2 + Xe Āһc biӋt HK80
 78. Yêu cҫu: Xác ÿӏnh nӝi lӵc tҥi TD giӳa nhӏp cӫa dҫm sӕ “0” do hai t/h tҧi trӑng tác dөng nhѭ sau: *Tƭnh tҧi + H30 + Ngѭӡi *Tƭnh tҧi + Xe ÿһc biӋt HK80 Giҧi: 8.15.1.VӁ sѫÿӗtính: Dҫm chӫ làm viӋc theo sѫÿӗdҫm ÿѫn giҧn. 8.15.2.xác ÿӏnh tҧi trӑng tác dөng lên dҫm sӕ “0”: *Tƭnh tҧi: -Tƭnh tҧi giai ÿoҥn 1: g1 = 1.32 (T/m) -Tƭnh tҧi giai ÿoҥn 2: g2 = 0.52 (T/m) *Hoҥt tҧi: -H30 + ngѭӡi 0.3 (T/m2) -HK80 8.15.3.Xác ÿӏnh HSPPN cӫa tҧi trӑng ÿӕi vӟi dҫm sӕ “0”: -Quá trình tính toán tiӃn hành tѭѫng tӵ nhѭ mөc 7.10 ta xác Āӏnh Āѭӧc HӋ sӕ phân phӕi ngang cӫa các tҧi trӑng Āӕi vӟi dҫm sӕ 0: 1 1 K . y 0.623 0.283 0.145 0.025 0.538 H 30 2 ¦ i 2 1 1 K . y 0.594 0.194 0.394 HK 80 2 ¦ i 2 Knguoi Znguoi 1.14
 79. 8.15.4.Xác ÿӏnh nӝi lӵc tҥi tiӃt diӋn giӳa nhӏp: -VӁÿah M, Q tҥi tiӃt diӋn giӳa nhӏp: 1/2l 1/2l 15m 15m 30m 30m 6T 12T 12T 6T Z=112.5 20T 20T 20T 20T Z=112.5 10m + + 15 15 âah Mlb/2 1.7 âah Mlb/2 4.5 6.6 7.2 7.2 6.6 7.5 6.7 12T 12T 6T âah Q1/2lb 20T 20T20T 20T âah Q1/2lb Z-=3.75 Z-=3.75 - 1 - 1 1 + 1 + Z+=3.75 Z+=3.75 0.5 0.45 0.25 0.50 0.46 0.42 0.38 XӃp xe H30 lên ÿah M,Q tҥi ½ nhӏp XӃp xe HK80 lên ÿah M,Q tҥi ½ nhӏp *Nӝi lӵc tҥi giӳa nhӏp do tħnh tҧi + H30 + ngѭӡi: tc oto S g1 g 2 ¦Z E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi Zng tt oto S n1.g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi Zng
 80. Mô men tҥi giӳa nhӏp: tc M 1/ 2L g1 g 2 ¦Z E o .Koto .¦ Pi .yi Knguoi .Pnguoi Zng 1.32 0.52 *112.5 0.9*0.538*>@12* 7.5 6.7 6* 1.7 4.5 1.14*0.3*112.5 345.99(T.m) tt oto M 1/ 2L n1.g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .Koto .ktd .Zoto Knguoi .Pnguoi Zng 1.1*1.32 1.5*0.52 *112.5 1.4*1.11*0.9*0.538*>@12* 7.5 6.7 6* 1.7 4.5 1.4*1.14*0.3*112.5 461.17(T.m) Lӵc cҳt tҥi giӳa nhӏp: tc Q1/ 2L g1 g 2 ¦Z E o .Koto .¦ Pi .yi K nguoi .Pnguoi. .Zng 1.32 0.52 *0 0.9*0.538*>@12* 0.5 0.45 6*0.25 1.14*0.3*3.75 7.53(T.m) tt oto Q1/ 2L n1.g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi. .Zng 1.4*1.11*0.9*0.538*>@12* 0.5 0.45 6*0.25 1.4*1.14*0.3*3.75 11.5(T )
 81. *Nӝi lӵc tҥi giӳa nhӏp do tƭnh tҧi + xe ÿһc biӋt HK80: tc S g1 g 2 ¦Z K xdb .¦ Pi .yi tt S n1.g1 n2. g 2 ¦Z nh .K xdb .¦ Pi .yi tc M 1/ 2L g1 g 2 ¦Z K xdb .¦ Pi .yi (1.32 0.52)*112.5 0.394*20*(6.6*2 7.2*2) 424.48(T.m) tt M 1/ 2L n1.g1 n2. g 2 ¦Z nh .K xdb .¦ Pi .yi (1.1*1.32 1.5*0.52)*112.5 1.1*0.394*20*(6.6*2 7.2*2) 490.33(T.m) NӃu tính toán bҵng cách sӱ dөng phѭѫng pháp tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng: +Nӝi lӵc do tƭnh tҧi + hoҥt tҧi ô tô và ÿoàn ngѭӡi: tc oto S g1 g 2 ¦Z E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi Zng tt oto S n1.g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .Koto .ktd .Zoto K nguoi .Pnguoi Zng Trong ÿó: H 30 ktd 1.84 : tҧi trӑng tѭѫng ÿѭѫng cӫa Ĉoàn xe H30 tra bҧng
 82. Mô men tҥi giӳa nhӏp: tc oto M 1 / 2L g1 g 2 ¦Z E o .K oto .k td .Z oto K nguoi .Pnguoi. .Z ng 1.32 0.52 *112.5 0.9*0.538*1.84*112.5 1.14*0.3*112.5 345.70(T.m) tc oto M 1 / 2L n1 .g1 n2 .g 2 ¦Z nh . 1 P .E o .K oto .k td .Z oto K nguoi .Pnguoi. .Z ng 1.1*1.32 1.5*0.52 *112.5 1.4*1.11*0.9*0.538*1.84*112.5 1.4*1.14*0.3*112.5 460.72(T.m) So sánh vӟi kӃt quҧ tính bҵng phѭѫng pháp xӃp xe trӵc tiӃp ta thҩy chӋch lӋch giӳa hai phѭѫng pháp: 461.17 460.72 .100% 0.09% 460.72 Sӵ chêch lӋch này là rҩt bé (sai sӕ toán hӑc) o KӃt quҧ tính cӫa hai phѭѫng pháp tính là phù hӧp nhau.