Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương

pdf 381 trang ngocly 22/05/2021 880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thi_nghiem_duong_o_to_nguyen_bien_cuong.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương

 1. BBÀÀII GIGIẢẢNGNG THTHÍÍ NGHINGHIỆỆMM ĐƯĐƯỜỜNGNG ÔÔ TÔTÔ BiênBiên sosoạạnn :: NguyNguyễễnn BiênBiên CCươươngng Tel:Tel: 0511.8429780511.842978 0913.401.6270913.401.627 Đà Nẵng, 08/2006
 2. LLờờii mmởở đđầầuu Tập bài giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm trong phần 1 của giáo trình thí nghiệm cầu đường. Nội dung trình bày lý thuyết trên lớp 15 tiết. Với thời gian hạn hẹp như trên, sinh viên phải nghiên cứu trước bài giảng & các tài liệu tham khảo để có thể tiếp thu được các kiến thức cốt lõi trên lớp và bổ sung một số kỹ năng cần thiết qua 05 bài thí nghiệm. Tập bài giảng được biên soạn có tính chất vắn tắt, một số nội dung đã đề cập chi tiết ở phần trước sẽ không được đề cập cụ thể lại ở phần sau. Các nội dung biên soạn sẽ liên tục được cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế & các tiêu chuẩn mới sẽ được Bộ XD, Bộ GTVT ban hành trong thời gian tới. Các vấn đề chưa rõ, mời các bạn thảo luận tại Websize của trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN hoặc Email: biencuongnguyen@walla.com – CC thêm địa chỉ biencuongnguyen@gmail.com Lần biên soạn này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, mong nhận sự đóng góp, phê bình, xây dựng của các đồng nghiệp, các bạn sinh viên. Chân thành cám ơn!
 3. CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh 1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung 2.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt 3.3. ThThíí nghinghiệệmm ccáátt 4.4. ThThíí nghinghiệệmm đđáá 5.5. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt đđáá giagia ccốố XMXM 6.6. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa 7.7. ThThíí nghinghiệệmm bêtôngbêtông nhnhựựaa 8.8. ThThíí nghinghiệệmm kikiểểmm tratra chchấấtt llưượợngng mmặặtt đưđườờngng
 4. ChChươươngng 11 CCÁÁCC VVẤẤNN ĐĐỀỀ CHUNGCHUNG
 5. 1.1. TTíínhnh chchấấtt ccủủaa vvậậtt liliệệuu xâyxây ddựựngng đưđườờngng :: 1.1.1.1. TTíínhnh chchấấtt vvậậtt lýlý :: ĐĐặặcc trtrưưngng chocho ccáácc trtrạạngng ththááii vvậậtt lýlý ccủủaa VLXDVLXDĐĐ vvàà quyquy đđịịnhnh quanquan hhệệ ccủủaa vvậậtt liliệệuu ấấyy đđốốii vvớớii ccáácc ququáá trtrììnhnh lýlý hhọọcc ccủủaa môimôi trtrưườờngng xungxung quanhquanh,, trongtrong đđóó ccáácc ququáá trtrììnhnh lýlý hhọọcc khôngkhông llààmm thaythay đđổổii ccấấuu trtrúúcc phânphân ttửử ccủủaa VLXDVLXDĐĐ VVíí ddụụ :: ĐĐộộ ẩẩmm,, đđộộ chchặặtt,, đđộộ rrỗỗngng,, đđộộ coco ngngóótt,, đđộộ giãngiãn nnởở,, khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch,, ttíínhnh ddẫẫnn nhinhiệệtt,, ttíínhnh ddẫẫnn ẩẩmm,, ttíínhnh ththấấmm nnưướớcc,, ttíínhnh ththấấmm hhơơii,, đđộộ hhúútt nnưướớcc,, đđộộ bãobão hohoàà nnưướớcc
 6. 1.2.1.2. TTíínhnh chchấấtt ccơơ hhọọcc :: llàà khkhảả nnăăngng VLXDVLXDĐĐ chchốốngng llạạii ccáácc bibiếếnn ddạạngng && ccáácc phpháá hohoạạii ddưướớii ttáácc ddụụngng ccủủaa ccáácc ứứngng susuấấtt phpháátt sinhsinh khikhi ccóó ngongoạạii llựựcc ttáácc ddụụngng VVíí ddụụ :: ccưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn,, kkééoo,, uuốốnn,, ccắắtt ((ttĩĩnhnh hohoặặcc đđộộngng)) ttíínhnh đđàànn hhồồii,, ttíínhnh ddẻẻoo,, ttíínhnh giòngiòn,, ttíínhnh nhnhớớtt,, ttíínhnh coco ngngóótt,, ttíínhnh ttừừ bibiếếnn
 7. 1.3.1.3. TTíínhnh chchấấtt hohoáá hhọọcc :: quyquy đđịịnhnh khkhảả nnăăngng ccủủaa vvậậtt liliệệuu khikhi chchịịuu ttáácc ddụụngng hohoáá hhọọcc ccủủaa môimôi trtrưườờngng vvậậtt chchấấtt xungxung quanhquanh,, trongtrong đđóó vvậậtt chchấấtt mmớớii đưđượợcc sinhsinh rara VVíí ddụụ :: ttíínhnh đđôngông rrắắnn,, ttíínhnh ddíínhnh bbáámm,, ttíínhnh hhấấpp phphụụ,, ttíínhnh hohoàà tantan,, ttíínhnh chchááyy,, ttíínhnh ăănn mònmòn,, ttíínhnh đđộộcc hhạạii
 8. 1.4.1.4. TTíínhnh chchấấtt côngcông nghnghệệ :: quyquy đđịịnhnh khkhảả nnăăngng xâyxây ddựựngng ccáácc côngcông trtrììnhnh ttừừ VLXDVLXDĐĐ đđểể ccóó đưđượợcc ccáácc ttíínhnh chchấấtt ccơơ hhọọcc nhnhấấtt đđịịnhnh hohoặặcc ttíínhnh chchấấtt ngngăănn ccááchch nhnhấấtt đđịịnhnh,, ttíínhnh ddễễ giagia côngcông,, ttíínhnh khaikhai ththáácc,, ttíínhnh trangtrang trtríí VVíí ddụụ :: đđộộ ssụụtt,, đđộộ ccứứngng ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp BTXMBTXM,, đđộộ nhnhớớtt ccủủaa vvữữaa,, ttíínhnh chchốốngng ththấấmm,, ttíínhnh chchịịuu mmààii mònmòn
 9. 2.2. MMụụcc đđííchch côngcông ttáácc ththíí nghinghiệệmm :: 2.1.2.1. SSửử ddụụngng VLXDVLXDĐĐ hihiệệuu ququảả,, đđúúngng mmụụcc đđííchch 2.2.2.2. KiKiểểmm tratra viviệệcc đđảảmm bbảảoo chchấấtt llưượợngng ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđầầuu vvààoo,, ttạạoo đđiiềềuu kikiệệnn tiêntiên quyquyếếtt đđểể xâyxây ddựựngng ccáácc hhạạngng mmụụcc côngcông trtrììnhnh đđúúngng chchấấtt llưượợngng,, ttăăngng ttíínhnh ổổnn đđịịnhnh bbềềnn vvữữngng vvàà gigiảảmm gigiáá ththàànhnh xâyxây ddựựngng
 10. 2.3.2.3. KiKiểểmm tratra viviệệcc đđảảmm bbảảoo ccáácc quyquy đđịịnhnh vvềề ttíínhnh chchấấtt vvậậtt lýlý,, ccơơ hhọọcc,, hohoáá hhọọcc vvàà côngcông nghnghệệ ccủủaa ccáácc ccấấuu kikiệệnn,, hhạạngng mmụụcc côngcông trtrììnhnh,, côngcông trtrììnhnh;; llààmm ccơơ ssởở đđểể nghinghiệệmm thuthu 2.4.2.4. ĐĐáánhnh gigiáá khkhảả nnăăngng llààmm viviệệcc còncòn llạạii,, xxáácc đđịịnhnh ccáácc nguyênnguyên nhânnhân gâygây hhưư hhỏỏngng côngcông trtrììnhnh;; llàà ccơơ ssởở đđểể xxáácc đđịịnhnh ththờờii giangian khaikhai ththáácc còncòn llạạii,, đđịịnhnh ccáácc bibiệệnn phpháápp ssửửaa chchữữaa,, giagia ccốố hohoặặcc ccảảii ttạạoo
 11. 3.3. CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hhưưởởngng đđếếnn chchấấtt llưượợngng côngcông trtrììnhnh trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông :: ChChấấtt llưượợngng ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđầầuu vvààoo ChChấấtt llưượợngng côngcông ttáácc thithiếếtt kkếế hhỗỗnn hhợợpp vvậậtt liliệệuu ChChấấtt llưượợngng côngcông ttáácc chchếế ttạạoo && vvậậnn chuychuyểểnn hhỗỗnn hhợợpp vvậậtt liliệệuu && ccáácc bbáánn ththàànhnh phphẩẩmm
 12. ChChấấtt llưượợngng ccáácc khâukhâu thithi côngcông ChChấấtt llưượợngng côngcông ttáácc bbảảoo ddưưỡỡngng VVìì vvậậyy,, côngcông ttáácc ththíí nghinghiệệmm kikiểểmm tratra chchấấtt llưượợngng vvậậtt liliệệuu,, bbáánn ththàànhnh phphẩẩmm,, ccấấuu kikiệệnn,, ssảảnn phphẩẩmm phphảảii đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh ththưườờngng xuyênxuyên,, liênliên ttụụcc trtrưướớcc,, trongtrong && sausau khikhi thithi côngcông
 13. 4.4. CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hhưưởởngng đđếếnn kkếếtt ququảả ththíí nghinghiệệmm :: LLấấyy mmẫẫuu vvậậtt liliệệuu khôngkhông đđúúngng;; VVậậnn chuychuyểểnn,, bbảảoo ququảảnn mmẫẫuu khôngkhông đđúúngng;; RRúútt ggọọnn mmẫẫuu khôngkhông đđúúngng (( mmẫẫuu đđemem ththíí nghinghiệệmm khôngkhông đđạạii didiệệnn chocho ttổổ mmẫẫuu);); PhPhươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm khôngkhông phphùù hhợợpp;;
 14. ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm khôngkhông phphùù hhợợpp;; TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm khôngkhông đđúúngng;; ThaoThao ttáácc ththíí nghinghiệệmm khôngkhông chchíínhnh xxáácc;; GhiGhi chchéépp kkếếtt ququảả saisai;; TTíínhnh totoáánn && xxửử lýlý kkếếtt ququảả nhnhầầmm llẫẫnn;; CCáácc yyếếuu ttốố khkháácc
 15. 5.5. NhNhữữngng llưưuu ýý :: CôngCông ttáácc llấấyy mmẫẫuu vvậậtt liliệệuu phphảảii đđạạii didiệệnn CôngCông ttáácc bbảảoo ququảảnn,, vvậậnn chuychuyểểnn && bbàànn giaogiao mmẫẫuu phphảảii chchặặtt chchẽẽ,, khoakhoa hhọọcc KiKiểểmm tratra kkỹỹ phòngphòng ththíí nghinghiệệmm && ccáácc TNTN viênviên ChChọọnn phphươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm chocho phphùù hhợợpp ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm đđúúngng quyquy trtrìình.nh. CCáácc trtrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm phphảảii ththựựcc hihiệệnn đđúúng.ng. CCáácc thaothao ttáácc ththíí nghinghiệệmm && ghighi chchéépp kkếếtt ququảả phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ tintin ccậậyy TTíínhnh totoáán,n, xxửử lýlý ssốố liliệệuu phphảảii đđúúngng theotheo tiêutiêu chuchuẩẩnn ththíí nghinghiệệmm yêuyêu ccầầuu
 16. ChChươươngng 22 THTHÍÍ NGHINGHIỆỆMM ĐĐẤẤTT
 17. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm đđấấtt:: ThThíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm,, đđộộ hhúútt ẩẩmm XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt ThThíí nghinghiệệmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy,, gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo,, chchỉỉ ssốố ddẻẻoo XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt && khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt
 18. XXáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt KK XXáácc đđịịnhnh mômô đđunun đđàànn hhồồii XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn
 19. 2.1.2.1. CCáácc phphéépp ththửử ttíínhnh chchấấtt ccơơ lýlý ccủủaa đđấấtt :: 1.1. ThThíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm :: aa KhKhááii niniệệmm && ccáácc phphươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm :: aa1.1. KhKhááii niniệệmm :: đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt llàà %% llưượợngng nnưướớcc chchứứaa trongtrong đđấấtt soso vvớớii khkhốốii llưượợngng đđấấtt khôkhô;; đđộộ hhúútt ẩẩmm ccủủaa đđấấtt llàà %% llưượợngng nnưướớcc chchứứaa trongtrong đđấấtt ởở trtrạạngng ththááii khôkhô gigióó soso vvớớii khkhốốii llưượợngng đđấấtt khôkhô
 20. aa2.2. CCáácc phphươươnngg phpháápp ththíí nghinghiệệmm && phphạạmm vivi áápp ddụụngng :: TrongTrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm :: PhPhươươngng phpháápp ddùùngng ttủủ ssấấyy ((TCVNTCVN 4196:1995)4196:1995) TTạạii hihiệệnn trtrưườờngng :: ĐĐốốtt ccồồnn (( khôngkhông áápp ddụụngng chocho đđấấtt chchứứaa nhinhiềềuu ttạạpp chchấấtt hhữữuu ccơơ ).). PhaoPhao CôCô vava lili éépp (( đđấấtt llấấyy đưđượợcc bbằằngng daodao vòngvòng,, khôngkhông chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt sséétt ).). BBììnhnh ththửử ẩẩmm (( đđấấtt khôngkhông chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt sséétt,, WmaxWmax =20%=20% ).).
 21. bb ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: MMáángng chiachia mmẫẫuu CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg (( theotheo AASHTOAASHTO câncân ccóó đđộộ chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,1%0,1% khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu ththửử).). TTủủ ssấấyy,, nhinhiệệtt kkếế BBììnhnh hhúútt ẩẩmm HHộộpp nhômnhôm BayBay,, chchảảoo,, daodao concon
 22. Thiết bị rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm (máng chia mẫu)
 23. Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm Bay và các dụng cụ vệ sinh. Dao Chảo
 24. Tủ sấy Bình hút ẩm
 25. Các loại cân điện tử
 26. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: cc1.1. PhPhươươngng phpháápp ssấấyy :: RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm (( 100100÷÷500500gg ttùùyy theotheo đưđườờngng kkíínhnh hhạạtt llớớnn nhnhấấtt DmaxDmax ).). ĐĐáánhnh ssốố ccáácc hhộộpp nhômnhôm,, câncân khkhốốii llưượợngng hhộộpp nhômnhôm đđựựngng mmẫẫuu (( GhGh ).). ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo hhộộpp nhômnhôm,, câncân khkhốốii llưượợngng (( GG1 ).). SSấấyy mmẫẫuu đđếếnn khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii (( 105105oCC hohoặặcc 110110oCC ttùùyy theotheo phphươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm ccủủaa VNVN hohoặặcc AASHTOAASHTO).). LLààmm ngunguộộii mmẫẫuu trongtrong bbììnhnh hhúútt ẩẩmm CânCân llạạii khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu khôkhô && hhộộpp nhômnhôm (( GG2 ).).
 27. cc2.2. PhPhươươngng phpháápp đđốốtt ccồồnn :: RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm CânCân khkhốốii llưượợngng bbáátt nhômnhôm đđựựngng mmẫẫuu ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo ccáácc bbáátt nhômnhôm,, câncân khkhốốii llưượợngng ĐĐổổ ccồồnn 9090oo ngngậậpp mmẫẫuu đđấấtt,, đđốốtt ccồồnn chocho mmẫẫuu đđấấtt khôkhô hohoàànn totoàànn ((đđốốtt 22 đđếếnn 33 llầầnn ttùùyy theotheo loloạạii đđấấtt),), khikhi ngngọọnn llửửaa ggầầnn ttắắtt ddùùngng đđũũaa ththủủyy tinhtinh đđểể khukhuấấyy LLààmm ngunguộộii mmẫẫuu && câncân khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu khôkhô && bbáátt nhômnhôm
 28. cc3.3. PhPhươươngng phpháápp ddùùngng phaophao CôCô vava lili éépp :: HiHiệệuu chchỉỉnhnh phaophao LLấấyy mmẫẫuu vvààoo daodao vòngvòng 200200cmcm33 BBóópp vvỡỡ ttơơii mmẫẫuu,, chocho vvààoo phaophao ThThảả phaophao vvààoo bbììnhnh chchứứaa,, đđọọcc ssốố đđọọcc γωγω ĐĐổổ đđấấtt trongtrong phaophao vvààoo bbììnhnh đđeoeo,, llắắpp bbììnhnh đđeoeo vvààoo phaophao ththảả phaophao && bbììnhnh đđeoeo vvààoo bbììnhnh chchứứaa,, đđọọcc ssốố đđọọcc γκγκ γw− γ k TTíínhnh WW ttừừ γγw vvàà γγκκ W = . 100 γ k
 29. cc4.4. PhPhươươngng phpháápp ddùùngng bbììnhnh llắắcc ẩẩmm :: CânCân 2626gg đđấấtt ẩẩmm && đđongong 2424gg đđấấtt đđèènn đđổổ vvààoo bbììnhnh,, chocho ccáácc viênviên bibi ssắắtt vvààoo bbììnhnh ĐĐểể bbììnhnh nnằằmm ngangngang,, đđậậyy chchặặtt nnắắpp DDựựngng đđứứngng bbììnhnh,, llắắcc mmạạnhnh ĐĐọọcc ssốố đđọọcc ttốốii đđaa ((WW22%)%) Dụng cụ lắc ẩm (( đđộộ ẩẩmm ttíínhnh theotheo khkhốốii llưượợngng đđấấtt ẩẩmm;; ccáácc mmááyy hihiệệnn đđạạii ccóó thangthang đđọọcc ccảả đđộộ ẩẩmm ttíínhnh theotheo khkhốốii llưượợngng đđấấtt khôkhô ).).
 30. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ((PPPP ssấấyy hohoặặcc đđốốtt ccồồnn):): GG− G W = 1. 2 100= .n 100 GG2− h Gk CCáácc llưưuu ýý :: PhPhầầnn đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđạạii didiệệnn chocho mmẫẫuu đđấấtt && đđủủ khkhốốii llưượợngng theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ththíí nghinghiệệmm PhPhảảii ssấấyy khôkhô mmẫẫuu hohoặặcc đđốốtt ccồồnn đđếếnn khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii
 31. CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc yêuyêu ccầầuu,, nnếếuu khôngkhông ccóó câncân đđộộ chchíínhnh xxáácc caocao phphảảii ttăăngng khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu ththửử MMỗỗii llầầnn ththíí nghinghiệệmm phphảảii llààmm 22 phphéépp ththửử songsong songsong,, chênhchênh llệệchch 22 phphéépp ththửử khôngkhông ququáá 10%.10%. ĐĐộộ hhúútt ẩẩmm ccủủaa đđấấtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt ởở trtrạạngng ththááii phphơơii khôkhô gigióó (( phphơơii trongtrong bbóóngng râmrâm đđếếnn khikhi khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii).).
 32. 2.2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt ((TCVNTCVN 4195:1995):4195:1995): aa KhKhááii niniệệmm :: llàà khkhốốii llưượợngng ccủủaa 11 đơđơnn vvịị ththểể ttííchch phphầầnn hhạạtt ccứứngng,, khôkhô tuytuyệệtt đđốốii,, xxếếpp chchặặtt khkhíítt khôngkhông ccóó llỗỗ rrỗỗngng KhKhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt khôngkhông chchứứaa mumuốốii ddùùngng nnưướớcc ccấấtt KhKhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt chchứứaa mumuốốii ddùùngng ddầầuu hhỏỏaa
 33. bb ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg CCốốii,, chchààyy bbọọcc caocao susu BBếếpp ccáátt,, ttủủ ssấấyy BBììnhnh ttỉỉ trtrọọngng NhiNhiệệtt kkếế SSààngng 22mmmm CCáácc ddụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt
 34. Cối sứ & chày bọc cao su Bếp diện Bình tỉ trọng Nhiệt kế
 35. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: PhPhơơii mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó,, nghinghiềềnn bbằằngng chchààyy caocao susu SSààngng đđấấtt llấấyy phphầầnn quaqua ssààngng 22mmmm XXáácc đđịịnhnh đđộộ hhúútt ẩẩmm WhWh ccủủaa đđấấtt llọọtt ssààngng RRúútt ggọọnn llấấyy 22 mmẫẫuu đđấấtt mmỗỗii phphầầnn khokhoảảngng 1515gg LauLau ssạạchch bbììnhnh,, câncân khkhốốii llưượợngng bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng (( GGbb ).).
 36. ĐĐổổ đđấấtt đđãã rrúútt ggọọnn vvààoo bbììnhnh,, câncân khkhốốii llưượợngng (( GGb+đ ).). ChoCho nnưướớcc ccấấtt đđếếnn khokhoảảngng 1/21/2 bbììnhnh,, đưđưaa lênlên bbếếpp ccáátt đđunun sôisôi 3030phph (( ccáátt,, áá ccáátt )) && 6060phph (( sséétt,, áá sséétt ).). ĐĐểể ngunguộộii bbììnhnh,, châmchâm thêmthêm nnưướớcc ccấấtt đđếếnn ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc,, đđoo nhinhiệệtt đđộộ nnưướớcc && câncân khkhốốii llưượợngng 22 bbììnhnh (( GG2 ).). ĐĐổổ đđấấtt && nnưướớcc,, vvệệ sinhsinh bbììnhnh,, đđổổ nnưướớcc ccấấtt ccùùngng nhinhiệệtt đđộộ đđếếnn ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc,, câncân khkhốốii llưượợngng (( GG3 ).).
 37. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: TTíínhnh totoáánn khkhốốii llưượợngng đđấấtt khôkhô GG11 :: GGb+ d− b G1 = 1+ Wh TTíínhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt :: G1 γr = GGG1+ 2 − 3
 38. 3.3. PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđấấtt (( TCVNTCVN 4198:19954198:1995 ):): aa CCáácc phphươươngng phpháápp áápp ddụụngng :: SSààngng khôkhô (( râyrây khôkhô )) :: áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó ccỡỡ hhạạtt ttừừ 1010 đđếếnn 0,50,5mmmm SSààngng ưướớtt (( râyrây ưướớtt )) :: áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó ccỡỡ hhạạtt ttừừ 1010 đđếếnn 0,10,1mmmm TTỉỉ trtrọọngng kkếế :: áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó ccỡỡ hhạạtt ttừừ 0,10,1 đđếếnn 0,0020,002mmmm PhPhốốii hhợợpp ccáácc phphươươngng phpháápp trêntrên :: khikhi đđấấtt ccóó nhinhiềềuu ccỡỡ hhạạtt
 39. bb ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: bb1.1. PhPhươươngng phpháápp ssààngng :: CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg && 0,010,01gg (( hohoặặcc 0,10,1gg ).). BBộộ ssààngng tiêutiêu chuchuẩẩnn,, mmááyy ssààngng TTủủ ssấấyy CCốốii ssứứ && chchààyy bbọọcc caocao susu BayBay,, chchảảoo,, daodao concon
 40. Sàng lỗ Sàng lỗ tròn theo vuông tiêu theo tiêu chuẩn chuẩn VN, TQ, ASTM, Nga BS Các loại máy sàng
 41. PhPhươươngng phpháápp ttỉỉ trtrọọngng kkếế ((AASHTOAASHTO TT88)88):: CCầầnn thêmthêm ccáácc ddụụngng ccụụ:: TTỉỉ trtrọọngng kkếế (( loloạạii AA hayhay BB ).). ốốngng đđongong ththủủyy tinhtinh 10001000mlml đưđườờngng kkíínhnh 6060mmmm BBììnhnh tamtam gigiáácc 10001000mlml QueQue khukhuấấyy NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oC BBơơmm caocao susu hhììnhnh ququảả lêlê ThThưướớcc ththẳẳngng ccóó khkhắắcc vvạạchch đđếếnn mmmm ddààii 2020cmcm ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây
 42. Tỉ trọng kế Ống đong thủy tinh Nhiệt kế điện tử Bơm cao su đồng hồ bấm giây
 43. cc ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: PhPhơơii mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó hohoặặcc ssấấyy ởở 6060oCoC đđếếnn khikhi khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii NghiNghiềềnn vvỡỡ ccáácc hhạạtt kkếếtt bbằằngng chchààyy caocao susu RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm bbằằngng mmáángng chiachia mmẫẫuu hohoặặcc phphươươngng phpháápp chiachia ttưư nhnhưư quyquy đđịịnhnh trongtrong TCVNTCVN 4198:1995.4198:1995.
 44. dd TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: dd1.1. PhPhươươngng phpháápp ssààngng khôkhô :: CânCân khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu SSààngng đđấấtt quaqua ccáácc ccỡỡ ssààngng ttừừ llớớnn ttớớii nhnhỏỏ CânCân khkhốốii llưượợngng đđấấtt ssóótt trêntrên ccáácc ssààngng && llọọtt xuxuốốngng ngngăănn đđááyy
 45. dd2.2. PhPhươươngng phpháápp ssààngng ưướớtt :: CânCân khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu LLààmm ẩẩmm đđấấtt,, nghinghiềềnn đđấấtt bbằằngng chchààyy caocao susu ĐĐổổ nnưướớcc vvààoo đđấấtt,, khukhuấấyy đđềềuu,, đđểể llắắngng 1010 đđếếnn 1515 giâygiây SSààngng ththểể vvẩẩnn ((nnưướớcc đđụụcc)) quaqua ssààngng 0,10,1mmmm TiTiếếpp ttụụcc đđổổ nnưướớcc,, khukhuấấyy,, ssààngng chocho đđếếnn khikhi nnưướớcc trongtrong
 46. PhPhơơii khôkhô gigióó phphầầnn đđấấtt còncòn llạạii ((khôngkhông llọọtt quaqua ssààngng 0,10,1mmmm)) ,, câncân khkhốốii llưượợngng SSààngng phphầầnn đđấấtt còncòn llạạii quaqua ccáácc ssààngng nhnhưư PPPP ssààngng khôkhô CânCân khkhốốii llưượợngng đđấấtt ssóótt trêntrên ccáácc ssààngng && llọọtt xuxuốốngng ngngăănn đđááyy
 47. dd3.3. PhPhươươngng phpháápp ttỉỉ trtrọọngng kkếế :: CânCân khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu đđấấtt (( llọọtt ssààngng 0,50,5mmmm )) ttùùyy theotheo loloạạii đđấấtt SSààngng ưướớtt đđểể xxáácc đđịịnhnh hhààmm llưượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng 0,250,25mmmm && 0,10,1mmmm ĐĐổổ phphầầnn nnưướớcc đđụụcc vvààoo ốốngng đđoo 10001000mlml,, chocho thêmthêm nnưướớcc ccấấtt đđểể nnưướớcc trongtrong ốốngng đđếếnn đđúúngng vvạạchch 10001000mlml DDùùngng queque khukhuấấyy đđểể khukhuấấyy huyhuyềềnn phphùù trongtrong 11 phphúútt (( ccứứ 22 giâygiây kkééoo lênlên đđẩẩyy xuxuốốngng 11 llầầnn).). GhiGhi llạạii ththờờii đđiiểểmm thôithôi khukhuấấyy
 48. SauSau 2020 giâygiây,, ththảả ttỉỉ trtrọọngng kkếế vvààoo ốốngng đđoo ĐĐọọcc ssốố đđọọcc ttỉỉ trtrọọngng kkếế ởở ccáácc ththờờii đđiiểểmm :: 3030 giâygiây,, 11 phph,, 33phph,, 55phph && đđoo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố LLấấyy ttỉỉ trtrọọngng kkếế khkhỏỏii ốốngng đđoo KhuKhuấấyy llạạii đđấấtt trongtrong ốốngng đđoo llầầnn ththứứ 2.2. TiTiếếpp ttụụcc đđọọcc ssốố đđọọcc ttỉỉ trtrọọngng kkếế ởở ccáácc ththờờii đđiiểểmm :: 1515phph,, 3030phph,, 1.51.5gigiờờ,, 22gigiờờ,, 33gigiờờ && 44gigiờờ (( sausau mmỗỗii llầầnn đđọọcc llấấyy ttỉỉ trtrọọngng kkếế rara ththảả vvààoo ốốngng đđongong đđựựngng nnưướớcc ccấấtt)) && đđoo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố
 49. ee TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu )) CCáácc llưưuu ýý :: PhPhầầnn đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđạạii didiệệnn chocho mmẫẫuu đđấấtt && đđủủ khkhốốii llưượợngng theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ththíí nghinghiệệmm PhPhảảii ssààngng chocho đđếếnn khikhi khôngkhông còncòn ccáácc hhạạtt llọọtt quaqua ssààngng CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc TTKTTK phphảảii ccóó ccáácc ssốố liliệệuu vvềề :: HSHS hihiệệuu chchỉỉnhnh vvạạchch khkhắắcc,, HSHS hihiệệuu chchỉỉnhnh mmặặtt cong,cong, ththểể ttííchch bbầầu,u, k.ck.cááchch ttừừ trtrọọngng bbầầuu đđếếnn vvạạchch chiachia đđầầuu tiên.tiên. PhPhảảii đđoo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố đđọọcc trêntrên ttỉỉ trtrọọngng kkếế
 50. 4.4. ThThíí nghinghiệệmm gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo,, gigiớớii hhạạnn chchảảyy :: aa CCáácc phphươươngng phpháápp áápp ddụụngng :: GiGiớớii hhạạnn ddẻẻoo :: (( TCVNTCVN 4197:19954197:1995 )) GiGiớớii hhạạnn chchảảyy :: ChChùùyy VaVa xixi lili éépp CasagrandeCasagrande
 51. bb ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt SSààngng 11mmmm QuQuảả ddọọii ththăăngng bbằằngng VaVa xixi lili éépp (( hohoặặcc ddụụngng ccụụ xuyênxuyên ),), ddụụngng ccụụ CasagrandeCasagrande CCáácc ttấấmm kkíínhnh nhnháámm
 52. BBộộ ddụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo
 53. DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy (( kikiểểuu VaVa xixi lili éépp))
 54. DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy kikiểểuu VaVa xixi lili éépp khkháácc
 55. DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy CasagrandeCasagrande hãnghãng MatestMatest
 56. DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy CasagrandeCasagrande hãnghãng ELEELE
 57. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: cc1.1. XXáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo :: PhPhơơii mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó,, nghinghiềềnn nhnhỏỏ bbằằngng chchààyy caocao susu SSààngng đđấấtt quaqua ssààngng 11mmmm,, xxáácc đđịịnhnh%% llưượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng RRúútt ggọọnn mmẫẫuu llọọtt ssààngng 11mmmm đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm (150(150gg).). TrTrộộnn ẩẩmm mmẫẫuu đđấấtt vvớớii nnưướớcc,, ủủ mmẫẫuu trongtrong íítt nhnhấấtt 22 gigiờờ
 58. VêVê mmẫẫuu ththàànhnh hhììnhnh tròntròn,, llăănn bbằằngng lònglòng bbàànn taytay trêntrên ttấấmm kkíínhnh nhnháámm ththàànhnh queque đđấấtt đđếếnn khikhi queque ccóó đưđườờngng kkíínhnh khokhoảảngng 33mmmm,, rrạạnn nnứứtt vvàà đđứứtt ththàànhnh ttừừngng đđooạạnn ddààii 33 đđếếnn 1010mmmm LLấấyy ccáácc queque đđấấtt xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm (( 22 phphéépp ththửử songsong songsong ).). ĐĐộộ ẩẩmm ccủủaa ccáácc queque đđấấtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo
 59. cc22 XXáácc đđịịnhnh ggiiớớii hhạạnn chchảảyy bbằằnngg ddụụnngg ccụụ VaVa xixi lili éépp ((AASHTOAASHTO TT90)90):: ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu nhnhưư ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo,, songsong trtrộộnn đđấấtt ccóó đđộộ ẩẩmm llớớnn hhơơnn ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo đđầầyy khuônkhuôn hhììnhnh côncôn,, chchúú ýý khôngkhông đđểể llẫẫnn bbọọtt khkhíí DDùùngng daodao ggạạtt bbằằngng đđấấtt trêntrên mmặặtt khuônkhuôn ĐĐặặtt khuônkhuôn lênlên mmặặtt bbàànn,, đđặặtt ququảả ddọọii VaVa xixi lili éépp (( hohoặặcc hhạạ ccầầnn xuyênxuyên ccủủaa ddụụngng ccụụ xuyênxuyên )) saosao chocho mmũũii nhnhọọnn vvừừaa chchạạmm mmặặtt mmẫẫuu đđấấtt
 60. ThThảả ddụụngng ccụụ đđểể nnóó ttựự llúúnn vvààoo đđấấtt (( sausau 1010 giâygiây llúúnn vvààoo đđấấtt 1010mmmm).). ĐĐiiềềuu chchỉỉnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt nnếếuu chichiềềuu sâusâu xuyênxuyên trongtrong 1010 giâygiây khkháácc 1010mmmm chocho đđếếnn khikhi đđạạtt yêuyêu ccầầuu LLấấyy 22 phphầầnn đđấấtt ởở gigiữữaa khuônkhuôn,, đđemem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ĐĐộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy
 61. cc3.3. PhPhươươngng phpháápp CasagrandeCasagrande ((AASHTOAASHTO TT89)89):: ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu nhnhưư ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo,, songsong trtrộộnn 33 phphầầnn đđấấtt ccóó đđộộ ẩẩmm nhnhỏỏ hhơơnn,, xxấấpp xxỉỉ bbằằngng && llớớnn hhơơnn đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy DDùùngng baybay chocho phphầầnn đđấấtt ththứứ nhnhấấtt vvààoo bbáátt đđồồngng,, ddàànn đđềềuu mmẫẫuu đđấấtt saosao chocho chichiềềuu ddààyy xxấấpp xxỉỉ 1010mmmm RRạạchch đđấấtt trongtrong bbáátt theotheo chichiềềuu vuôngvuông ggóócc trtrụụcc quayquay,, ssáátt ttớớii đđááyy bbáátt bbằằngng ttấấmm ggạạtt ttạạoo rãnhrãnh
 62. QuayQuay đđậậpp bbáátt vvààoo mmặặtt đđááyy vvớớii ttốốcc đđộộ 22 llầầnn//phph,, đđếếmm ssốố llầầnn đđậậpp saosao chocho rãnhrãnh đđấấtt khkhéépp llạạii vvớớii chichiềềuu ddààii 11 đđooạạnn bbằằngng 1313mmmm ((NN11).). LLấấyy đđấấtt ssáátt rãnhrãnh khkhííaa mangmang xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ((WW11).). TiTiếếpp ttụụcc llààmm ththíí nghinghiệệmm vvớớii phphầầnn đđấấtt ththứứ 22 vvàà ththứứ 3.3.
 63. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả theotheo phphươươngng phpháápp CasagrandeCasagrande :: VVẽẽ bibiểểuu đđồồ ttươươngng quanquan ssốố llầầnn đđậậpp NN && đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt WW lênlên hhệệ trtrụụcc bbáánn LogaritLogarit XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttươươngng ứứngng vvớớii ssốố llầầnn đđậậpp llàà 2525 llầầnn,, đđộộ ẩẩmm nnààyy chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy
 64. CCáácc llưưuu ýý :: ĐĐấấtt phphảảii đưđượợcc ủủ ẩẩmm ttốốii thithiểểuu 22 gigiờờ CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc ChChỉỉ ssốố ddẻẻoo == GiGiớớii hhạạnn chchảảyy GiGiớớii hhạạnn ddẻẻoo PhPhảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy && gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo ththựựcc ttếế ccủủaa đđấấtt nnếếuu hhààmm llưượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng 11mmmm llớớnn hhơơnn 10%10% bbằằngng ccááchch nhânnhân vvớớii hhệệ ssốố KK == GG//GG1.1.
 65. 5.5. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt && khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđấấtt:: aa CCáácc phphươươngng phpháápp đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn :: TCVNTCVN 4201:1995.4201:1995. 2222TCNTCN 333:2006.333:2006. AASHTOAASHTO TT9999 (( AA,, BB,, CC,, DD ).). AASHTOAASHTO TT180(180( AA,, BB,, CC,, DD ).). ThThựựcc chchấấtt 2222TCNTCN 333:2006333:2006 llàà viviệệcc ViViệệtt hhóóaa AASHTOAASHTO TT9999 && AASHTOAASHTO TT180.180.
 66. bb ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ((theotheo 2222TCNTCN 333:2006333:2006 )):: CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt SSààngng 4,754,75mmmm hohoặặcc 1919mmmm (( llỗỗ vuôngvuông ).). CCốốii && chchààyy đđầầmm nnéénn MMááyy đđầầmm ProctorProctor (( nnếếuu ccóó ).). CânCân 1515kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg BayBay,, chchảảoo,, ốốngng llưườờngng đđongong nnưướớcc DaoDao ccắắtt đđấấtt,, penpen xôxô
 67. Kích thuớc chày đầm Kích thuớc cối đầm nén
 68. Cối A6 (D=152,4mm) Chày đầm A4 Phương pháp đầm Chày đầm A6 Cối A4 (D=101,6mm)
 69. Một số loại cối & chày đầm khác
 70. Máy đầm tự dộng
 71. cc TTrrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: XXáácc đđịịnhnh ththểể ttííchch && khkhốốii llưượợngng phphầầnn ccốốii ddưướớii && đđếế ccốốii PhPhơơii đđấấtt khôkhô gigióó NghiNghiềềnn nhnhỏỏ đđấấtt bbằằngng chchààyy caocao susu XXáácc đđịịnhnh %% hhààmm llưượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng 4.754.75 ((hohoặặcc 19)19) vvàà khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch hhạạtt trêntrên ssààngng ttùùyy theotheo phphươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm RRúútt ggọọnn mmẫẫuu quaqua ssààngng 4.754.75mmmm ((hohoặặcc 19)19) đđếếnn khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm TrTrộộnn đđềềuu nnưướớcc vvààoo mmẫẫuu đđấấtt trongtrong chchảảoo trtrộộnn đđểể đđầầmm nnéénn ccốốii ththứứ nhnhấấtt,, ủủ mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 44 đđếếnn 1212 gigiờờ ((theotheo 2222TCNTCN 333:2006).333:2006).
 72. ChoCho mmẫẫuu vvààoo trongtrong ccốốii,, đđầầmm 5656 chchààyy;; đđầầmm xongxong chichiềềuu caocao llớớpp đđấấtt đđạạtt khokhoảảngng 1/51/5 thânthân ccốốii ddưướớii LLààmm xxờờmm bbềề mmặặtt llớớpp ththứứ nhnhấấtt bbằằngng queque ssắắtt hohoặặcc daodao TiTiếếpp ttụụcc đđầầmm llớớpp ththứứ 2,2, 3,3, 4,4, 5.5. ĐĐầầmm xongxong llớớpp ththứứ 55 chichiềềuu caocao llớớpp đđấấtt caocao hhơơnn mmặặtt ccốốii trêntrên ttốốii đđaa 55mmmm ThThááoo ccốốii trêntrên,, ddùùngng daodao hohoặặcc ththưướớcc ggọọtt đđấấtt bbằằngng mmặặtt ccốốii trêntrên VVệệ sinhsinh ssạạchch đđấấtt bbáámm bênbên ngongoààii vvàà đđááyy ccốốii,, câncân khkhốốii llưượợngng đđấấtt vvàà ccốốii
 73. ThThááoo khuônkhuôn ccốốii,, ddùùngng daodao ccắắtt ddọọcc mmẫẫuu đđấấtt;; llấấyy 22 phphầầnn mmẫẫuu ởở gigiữữaa đđemem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ((riêngriêng vvớớii đđấấtt ccáátt llấấyy mmẫẫuu xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm trtrưướớcc khikhi đđầầmm).). BBẻẻ vvụụnn mmẫẫuu đđấấtt chocho vvààoo chchảảoo trtrộộnn,, thêmthêm nnưướớcc trtrộộnn đđểể đđầầmm ccốốii ththứứ 2;2; đđộộ ẩẩmm ttăăngng 2%2% ÷÷ 4%4% soso vvớớii llầầnn ththứứ nhnhấấtt,, ủủ mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 1515 phphúútt LLặặpp llạạii ccáácc bbưướớcc nhnhưư llầầnn đđầầmm ccốốii ththứứ nhnhấấtt chocho đđếếnn khikhi câncân khkhốốii llưượợngng ccốốii vvàà đđấấtt khôngkhông ttăăngng nnữữaa ththìì llààmm khokhoảảngng 11 đđếếnn 22 ccốốii nnữữaa (( ttổổngng ssốố ccốốii đđầầmm khokhoảảngng ttừừ 44 đđếếnn 66 ccốốii ).).
 74. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem 2222TCNTCN 333:2006333:2006 )) VVẽẽ bibiểểuu đđồồ ttươươngng quanquan dungdung trtrọọngng khôkhô ccủủaa đđấấtt đđầầmm nnéénn && đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt vvàà dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ttừừ bibiểểuu đđồồ ttươươngng quanquan HiHiệệuu chchỉỉnhnh dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt vvàà đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt theotheo 2222TCNTCN 333:2006.333:2006.
 75. 6.6. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt đđầầmm nnéénn KK:: aa BBảảnn chchấấtt phphươươngng phpháápp :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch khôkhô ccủủaa vvậậtt liliệệuu đđấấtt ttạạii hihiệệnn trtrưườờngng SoSo ssáánhnh vvớớii dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđấấtt xxáácc đđịịnhnh trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng PPPP đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn K γ tt K = C γ max
 76. bb CCáácc phphươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm :: DaoDao đđaiai đđốốtt ccồồnn :: ddùùngng chocho ccáácc loloạạii đđấấtt ẩẩmm khôngkhông llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn RRóótt ccáátt :: ddùùngng chocho mmọọii loloạạii vvậậtt liliệệuu đđấấtt && ccấấpp phphốốii ccóó ththểể đđààoo đưđượợcc hhốố đđààoo ccóó ththàànhnh ththẳẳngng đđứứngng DDụụngng ccụụ baobao mmỏỏngng :: ttươươngng ttựự rróótt ccáátt,, khôngkhông ccầầnn ccáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn PhaoPhao CôCô vava lili éépp :: xxáácc đđịịnhnh nhanhnhanh,, saisai ssốố llớớnn nnếếuu đđấấtt chchứứaa nhinhiềềuu sséétt PhPhươươngng phpháápp phphóóngng xxạạ :: xxáácc đđịịnhnh nhanhnhanh,, phphảảii XDXD đưđườờngng chuchuẩẩnn
 77. LLưưuu ýý:: HiHiệệnn naynay,, ththưườờngng ddùùngng PPPP rróótt ccáátt theotheo 2222TCNTCN 346:2006346:2006 hohoặặcc AASHTOAASHTO TT191191 vvìì ccóó ththểể xxáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt ccủủaa ccảả đđấấtt nnềềnn đưđườờngng && ttầầngng mmóóngng ccấấpp phphốốii thiênthiên nhiênnhiên,, ccấấpp phphốốii đđáá ddăămm
 78. cc XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng phphươươngng phpháápp daodao vòngvòng ((AASHTOAASHTO TT204)204):: cc1.1. DDụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt DaoDao vòngvòng ccóó đưđườờngng kkíínhnh 85,785,7mmmm,, chichiềềuu caocao 108108mmmm ((ththểể ttííchch 623623cmcm33).). ChChụụpp daodao vòngvòng ((caocao 25,425,4mmmm),), bbúúaa đđóóngng CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg && 0,010,01gg XXẻẻngng,, baybay,, penpen xôxô,, ttấấmm đđệệmm phphẳẳngng
 79. Bộ dao vòng Việt nam sản xuất Bộ dao vòng của hãng Matest
 80. cc2.2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng && ththểể ttííchch daodao vòngvòng GGạạtt bbỏỏ phphầầnn đđấấtt phphííaa trên,trên, ddọọnn phphẳẳngng ssạạchch bbềề mmặặtt llớớpp đđấất.t. BôiBôi ddầầuu bôibôi trtrơơnn vvààoo bbềề mmặặtt daodao vòngvòng,, đđặặtt daodao vòngvòng ththẳẳngng đđứứngng,, llắắpp vòngvòng đđệệmm,, llắắpp đđặặtt chchụụpp daodao vòngvòng vvàà bbúúaa
 81. ĐĐóóngng daodao vòngvòng đđềềuu đđặặnn ngngậậpp hhẳẳnn vvààoo llớớpp đđấấtt đđếếnn 1313mmmm (0,5(0,5inchinch).). DDùùngng baybay đđààoo đđấấtt xungxung quanhquanh daodao vòngvòng,, llấấyy daodao vòngvòng khkhỏỏii llớớpp đđấấtt DDùùngng daodao ggọọtt bbằằngng đđấấtt 22 mmặặtt daodao vòngvòng,, vvệệ sinhsinh ssạạchch,, câncân khkhốốii llưượợngng daodao && đđấấtt LLấấyy 22 phphầầnn mmẫẫuu đđấấtt ởở gigiữữaa daodao vòngvòng đđemem xxáácc đđịịnhnh WW
 82. cc3.3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: TTíínhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch ẩẩmm ccủủaa đđấấtt ttạạii hihiệệnn trtrưườờngng :: GG− γ = 2 1 W V TTíínhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch khôkhô ccủủaa đđấấtt ttạạii hihiệệnn trtrưườờngng :: γ γ = w K 1+ W
 83. dd XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng phphươươngng phpháápp rróótt ccáátt 2222TCNTCN 346:2006346:2006 hohoặặcc AASHTOAASHTO TT191:191: dd1.1. PhPhạạmm vivi áápp ddụụngng :: áápp ddụụngng :: vvậậtt liliệệuu ((đđấấtt,, ccấấpp phphốốii,, ccấấpp phphốốii đđáá ddăămm)) ccóó khôngkhông ququáá 50%50% trêntrên ssààngng 1919mmmm KhôngKhông áápp ddụụngng:: VVậậtt liliệệuu chchứứaa ququáá 50%50% trêntrên ssààngng 1919mmmm KhiKhi ththíí nghinghiệệmm ccóó nnưướớcc chchảảyy vvààoo hhốố đđààoo HHốố đđààoo bbịị bibiếếnn ddạạngng hohoặặcc ssậậpp khikhi đđààoo
 84. dd2.2. DDụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt PhPhễễuu rróótt ccáátt CânCân kkỹỹ thuthuậậtt 1010kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg BBúúaa,, đđụụcc,, penpen xôxô,, bbáátt đđựựngng đđấấtt,, đđinhinh đđỉỉaa CCáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn (( ccáátt ssạạchch,, ccỡỡ hhạạtt 0,0750,075 22mmmm ).). CaCa chuchuẩẩnn ccáátt
 85. CCấấuu ttạạoo phphễễuu rróótt ccáátt
 86. BBộộ ddụụngng ccụụ rróótt ccáátt
 87. dd2.2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ccủủaa ccáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn γχγχ XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ccáátt trongtrong phphễễuu vvàà ttấấmm đđááyy GG11 LLààmm phphẳẳngng bbềề mmặặtt đđấấtt,, ccốố đđịịnhnh ttấấmm đđááyy ĐĐààoo hhốố ththíí nghinghiệệmm đưđườờngng kkíínhnh khokhoảảngng 1515cmcm ((hhììnhnh côncôn trêntrên toto,, ddưướớii nhnhỏỏ).). ToToàànn bbộộ llấấyy đđààoo đưđượợcc đđemem câncân đưđượợcc GG22 LLấấyy 22 phphầầnn đđemem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm
 88. ChoCho ccáátt vvààoo 2/32/3 bbììnhnh,, khkhóóaa vanvan,, câncân khkhốốii llưượợngng (( GG33 ).). úúpp phphễễuu vvààoo ttấấmm đđááyy,, mmởở vanvan chchờờ chocho ccáátt chchảảyy đđầầyy phphễễuu && hhốố đđààoo CânCân llạạii khkhốốii llưượợngng ccáátt && bbììnhnh (( GG44 ).). dd3.3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: GGG− − ThThểể ttííchch hhốố đđààoo:: 3 4 1 Vh = γ c G KhKhốốii llưượợngng ththểể ttííchch:: 2 γw = Vh
 89. LLưưuu ýý :: khkhốốii llưượợngng đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ hhạạtt DmaxDmax NNếếuu vvậậtt liliệệuu chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt ququáá ccỡỡ phphảảii ttááchch riêngriêng 22 phphầầnn ccỡỡ hhạạtt bbằằngng ccỡỡ ssààngng nhnhưư trongtrong ththíí nghinghiệệmm đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn đđểể ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm,, rrồồii ttíínhnh đđộộ ẩẩmm bbììnhnh quânquân giagia quyquyềềnn
 90. ee XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng ddụụngng ccụụ baobao mmỏỏngng ((ASTMASTM DD2167):2167): TTóómm ttắắtt :: LLắắpp baobao vvààoo vvịị trtríí,, đđổổ nnưướớcc ccấấtt đđầầyy bbììnhnh;; ĐĐặặtt thithiếếtt bbịị lênlên mmặặtt đđấấtt,, bbơơmm ququảả bbóóngng caocao susu đđếếnn áápp susuấấtt quyquy đđịịnhnh,, đđọọcc ssốố đđọọcc trêntrên bbììnhnh;; NhNhấấcc thithiếếtt bbịị rara đđààoo hhốố,, câncân khkhốốii llưượợngng đđấấtt && xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt;;
 91. ĐĐặặtt thithiếếtt bbịị trtrởở llạạii,, bbơơmm đđếếnn áápp susuấấtt quyquy đđịịnhnh,, đđọọcc ssốố;; HiHiệệuu 22 ssốố đđọọcc trtrưướớcc && sausau chchíínhnh llàà ththểể ttííchch ccủủaa hhốố đđààoo ff XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđấấtt phaophao CôCô vava lili éépp (( XemXem TLTL ):):
 92. gg XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng phphươươngng phpháápp phphóóngng xxạạ TCXDVNTCXDVN 301:2003301:2003 hohoặặcc ((ASTMASTM DD2922):2922): NguyênNguyên lýlý :: PhuongPhuong phphỏỏpp ddựựaa trêntrên ssựự yyếếuu ddầầnn ccủủaa tiatia gammagamma xuxuấấtt phpháátt ttừừ mmộộtt ngunguồồnn phpháátt gammagamma đđếếnn đđầầuu thu.thu. CuCuờờngng đđộộ ccủủaa tiatia gammagamma khikhi ttớớii đđầầuu thuthu ccààngng mmạạnhnh ththìì vvậậtt liliệệuu bbịị chichiếếuu tiatia ccààngng đđặặcc chchắắc.c. ĐĐiiềềuu nnààyy chocho tata bibiếếtt khkhốốii luluợợngng ththểể ttííchch ttựự nhiênnhiên ccủủaa ddấấtt ththụụngng quaqua viviệệcc xxáácc đđịịnhnh cucuờờngng đđộộ tiatia gammagamma khikhi truytruyềềnn quaqua môimôi trutruờờngng đđấấtt khikhi soso ssỏỏnhnh vvớớii mmộộtt bibiểểuu gigiáá trtrịị chuchuẩẩnn ththííchch hhợợp.p.
 93. CCóó 22 phphươươngng phpháápp đđoo:: TTáánn xxạạ trtrựựcc titiếếp.p. TTáánn xxạạ ngunguợợc.c.
 94. MMộộtt ssốố loloạạii mmááyy đđoo đđộộ chchặặtt ttáánn xxạạ ngngưượợcc
 95. 7.7. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh mômôđđunun đđàànn hhồồii ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm :: aa ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: MMẫẫuu đđấấtt nguyênnguyên ddạạngng hohoặặcc mmẫẫuu đđấấtt chchếế bbịị theotheo đđộộ ẩẩmm && đđộộ chchặặtt yêuyêu ccầầuu ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng kkíínhnh (( thôngthông ththưườờngng HH == DD == 100100mmmm )) bb TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc nnéénn == 0,20,2 RnRn (( daNdaN//cmcm22 )) ĐĐoo chichiềềuu caocao mmẫẫuu chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mmmm ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo mmááyy nnéénn
 96. LLắắpp đđặặtt 22 thiênthiên phânphân kkếế đđoo bibiếếnn ddạạngng,, hihiệệuu chchỉỉnhnh && đđọọcc ssốố GiaGia ttảảii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt đđếếnn áápp llựựcc ttíínhnh totoáánn && gigiữữ trongtrong 22 phphúútt ĐĐọọcc gigiáá trtrịị 22 thiênthiên phânphân kkếế TiTiếếpp ttụụcc ttăăngng ddỡỡ llạạii 44÷÷55 llầầnn đđểể ccóó đđộộ llúúnn đđàànn hhồồii ổổnn đđịịnhnh D.P dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: 2 Edh,= daN / cm Ldh nnếếuu ththớớtt nnéénn ccóó đưđườờngng kkíínhnh ≥≥ đưđườờngng kkíínhnh mmẫẫu;u;
 97. hohoặặc:c: P.Dπ 2 2 E.(dh = 1 )− , μ daN / cm 4 Ldh nnếếuu ththớớtt nnéénn ccóó đưđườờngng kkíínhnh << đưđườờngng kkíínhnh mmẫẫu.u.
 98. 8.8. XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR ((CaliforniaCalifornia BearingBearing RatioRatio)) ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm 2222TCNTCN 332:2006332:2006 hohoặặcc AASHTOAASHTO TT193:193: aa BBảảnn chchấấtt :: XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc khikhi xuyênxuyên ccầầnn xuyênxuyên ngngậậpp vvààoo mmẫẫuu đđấấtt 0,10,1 inchinch (2,54(2,54mmmm)) hohoặặcc 0,20,2 inchinch (( 5,085,08mmmm )) rrồồii soso ssáánhnh vvớớii áápp llựựcc khikhi xuyênxuyên vvààoo mmẫẫuu chuchuẩẩnn ((đơđơnn vvịị %).%). CBRCBR llàà mmộộtt chchỉỉ tiêutiêu đđáánhnh gigiáá ssứứcc chchịịuu ttảảii ccủủaa đđấấtt nnềềnn hohoặặcc llớớpp mmóóngng,, ddùùngng đđểể thithiếếtt kkếế kkếếtt ccấấuu mmặặtt đưđườờngng theotheo AASHTOAASHTO
 99. bb ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: BBộộ 0303 khuônkhuôn CBRCBR,, gigiáá đđỡỡ,, đđĩĩaa giagia ttảảii,, đđĩĩaa đđụụcc llỗỗ,, đđồồngng hhồồ đđoo đđộộ trtrươươngng nnởở;; ChChààyy đđầầmm AA44 hohoặặcc AA66 ttùùyy theotheo yêuyêu ccầầuu ththíí nghinghiệệmm;; BBộộ thithiếếtt bbịị xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm;; CânCân đđếếnn 1515kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg;; ThThưướớcc kkẹẹpp đđoo chichiềềuu caocao khuônkhuôn;; MMááyy nnéénn CBRCBR;; BBểể ngâmngâm mmẫẫuu;; CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc :: baybay,, chchảảoo trtrộộnn,, penpen xôxô
 100. Bộ dụng cụ thí nghiệm CBR
 101. Máy xuyên CBR
 102. cc ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm:: ĐĐầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn theotheo 2222TCNTCN 333:2006333:2006 ((AASHTOAASHTO TT9999 DD hohoặặcc TT180180 DD)) đđểể xxáácc đđịịnhnh WoWo && dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđấấtt;; ChuChuẩẩnn bbịị 33 phphầầnn đđấấtt llọọtt ssààngng 1919mmmm (1(1 phphầầnn khokhoảảngng 77kgkg);); XXáácc đđịịnhnh ththểể ttííchch,, khkhốốii llưượợngng 0303 khuônkhuôn CBRCBR;; TrTrộộnn ẩẩmm 33 phphầầnn đđấấtt saosao chocho đđộộ ẩẩmm xxấấpp xxỉỉ WoWo,, llấấyy đđấấtt ởở 33 phphầầnn đđemem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm;; LLắắpp đđặặtt ttấấmm đđááyy,, llầầnn llưượợtt đđầầmm 0303 phphầầnn đđấấtt ởở 0303 khuônkhuôn vvớớii ssốố llầầnn đđầầmm llàà 10,10, 3030 vvàà 6565 chchààyy đđầầmm//llớớpp;;
 103. GGọọtt đđấấtt bbằằngng mmặặtt khuônkhuôn,, câncân khkhốốii llưượợngng khuônkhuôn && đđấấtt;; LLậậtt ngngưượợcc khuônkhuôn,, đđặặtt gigiấấyy llọọcc,, llắắpp khuônkhuôn vvààoo ttấấmm đđááyy đđụụcc llỗỗ;; ĐĐặặtt gigiấấyy llọọcc,, llắắpp đđĩĩaa phânphân ccááchch ccóó đđụụcc llỗỗ,, đđặặtt ccáácc ttấấmm giagia ttảảii,, llắắpp đđặặtt gigiáá đđỡỡ && đđồồngng hhồồ đđoo đđộộ trtrươươngng nnởở;; NgâmNgâm 0303 khuônkhuôn vvààoo bbểể chchứứaa saosao chocho nnưướớcc ngngậậpp mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 2525mmmm,, đđọọcc ssốố đđọọcc banban đđầầuu ccủủaa đđồồngng hhồồ đđoo đđộộ trtrươươngng nnởở ThThờờii giangian ngâmngâm mmẫẫuu 9696 gigiờờ (( 44 ngngààyy đđêmêm )) hohoặặcc llớớnn hhơơnn ttùùyy theotheo yêuyêu ccầầuu ccủủaa thithiếếtt kkếế
 104. dd TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm xuyênxuyên CBRCBR :: ĐĐọọcc ssốố đđọọcc đđồồngng hhồồ đđoo đđộộ trtrươươngng nnởở LLấấyy mmẫẫuu rara khkhỏỏii bbểể ngâmngâm,, xxảả nnưướớcc trongtrong 1515 phph LLấấyy đđĩĩaa đđụụcc llỗỗ rara khkhỏỏii ccốốii,, llắắpp ccáácc ttấấmm giagia ttảảii llạạii ĐưĐưaa mmẫẫuu lênlên mmááyy CBRCBR,, hhạạ ccầầnn xuyênxuyên đđếếnn ssáátt mmặặtt mmẫẫuu saosao chocho llựựcc banban đđầầuu khokhoảảngng 1010lblb (44(44NN).). HiHiệệuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đđoo đđộộ xuyênxuyên sâusâu vvềề 0.0. BBậậtt mmááyy xuyênxuyên mmẫẫuu vvớớii ttốốcc đđộộ đđềềuu 1,271,27mmmm//phph GhiGhi ccáácc ssốố đđọọcc đđồồngng hhồồ llựựcc ttạạii ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu :: 0,640,64 1,271,27 1,911,91 2,542,54 5,085,08 7,627,62 10,1610,16 12,712,7mmmm
 105. ee TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ee1.1. VVớớii mmỗỗii khuônkhuôn CBRCBR :: TTíínhnh WiWi,, γγki ccủủaa đđấấtt trongtrong ccáácc ccốốii,, hhệệ ssốố KiKi;; TTíínhnh đđộộ trtrươươngng nnởở ththểể ttííchch RiRiccủủaa ccáácc ccốốii;; XXáácc đđịịnhnh llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu FiFi ((NN)) ởở ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu khkháácc nhaunhau bbằằngng ccááchch tratra bbảảngng hihiệệuu chuchuẩẩnn vòngvòng ứứngng bibiếếnn ttừừ ccáácc ssốố liliệệuu đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ;; TTíínhnh áápp llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu PiPi (( MpAMpA )) ởở ccáácc đđộộ sâusâu khkháácc nhaunhau bbằằngng ccááchch chiachia llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu chocho didiệệnn ttííchch ccầầnn xuyênxuyên (( 19351935mmmm2 );); VVẽẽ đđồồ ththịị ttươươngng quanquan áápp llựựcc đđộộ xuyênxuyên sâusâu;;
 106. HiHiệệuu chchỉỉnhnh đưđườờngng congcong quanquan hhệệ nnếếuu ccầầnn thithiếếtt;; XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc ởở ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu PP2,542,54 && 22 PP5,085,08 chocho ccáácc ccốốii đđấấtt ((daNdaN//cmcm ).). TTíínhnh CBRCBRii chocho ccáácc ccốốii đđấấtt theotheo côngcông ththứứcc:: P2 . 54 C.B.R2 . 54= i i 2 . 54 2 P ( 69c daN / cm ) P5 . 08 C.B.R5 . 08= i i 5 . 08 2 P ( 103c daN / cm )
 107. 2.542.54 5.085.08 NNếếuu chchỉỉ ssốố CBRCBRii >> CBRCBRii ththìì llấấyy ngayngay trtrịị ssốố nnààyy 2.542.54 5.085.08 NNếếuu chchỉỉ ssốố CBRCBRii << CBRCBRii ththìì llààmm llạạii ththíí nghinghiệệmm;; NNếếuu vvẫẫnn đưđượợcc kkếếtt ququảả ttươươngng ttựự,, 5.085.08 mmớớii llấấyy CBRCBRii ee2.2. VVẽẽ đưđườờngng congcong quanquan hhệệ CBRCBR dungdung trtrọọngng khôkhô (( hohoặặcc KK )) ttừừ 0303 mmẫẫuu đđấấtt ththíí nghinghiệệmm TTừừ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ xxáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR ttươươngng ứứngng vvớớii đđộộ chchặặtt yêuyêu ccầầuu khkháácc nhaunhau
 108. QuanQuan hhệệ CBRCBR ĐĐộộ chchặặtt KK TƯƠNG QUAN CBR - ĐỘ CHẶT K y = 387,94x - 284,46 R2 = 0,9995 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 CBR ố 60 s ỉ 55 Ch 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 Độ chặt K
 109. QuanQuan hhệệ CBRCBR dungdung trtrọọngng khôkhô TƯƠNG QUAN CBR - DUNG TRỌNG KHÔ y = 195,93x - 284,46 R2 = 0,9995 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 CBR 60 số ỉ 55 Ch 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 Dung trong khô ( g/cm3)
 110. Thí nghiệmCBRhiệntrường (ASTM D4429)
 111. 9.9. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng mmááyy ccắắtt phphẳẳngng (( TCVNTCVN 4199:19954199:1995 ASTMASTM DD30803080 ):): aa KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt sséétt && đđấấtt ccáátt;; khôngkhông áápp ddụụngng chocho đđấấtt ccáátt thôthô,, đđấấtt llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn hohoặặcc đđấấtt sséétt ởở trtrạạngng ththááii chchảảyy TTùùyy theotheo ttươươngng quanquan gigiữữaa ttốốcc đđộộ truytruyềềnn llựựcc nnéénn && llựựcc ccắắtt && đđiiềềuu kikiệệnn thothoáátt nnưướớcc ccủủaa mmẫẫuu mmàà ccóó ccáácc phphươươngng phpháápp xxáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ::
 112. CCắắtt nhanhnhanh khôngkhông ccốố kkếếtt:: khôngkhông nnéénn trtrưướớcc,, ccắắtt nhanhnhanh CCắắtt nhanhnhanh ccốố kkếếtt:: ccóó nnéénn trtrưướớcc,, ccắắtt nhanhnhanh(1(1mmmm//phph).). CCắắtt chchậậmm ccốố kkếếtt:: ccóó nnéénn trtrưướớcc,, ccắắtt chchậậmm (( 0,010,01mmmm//phph).). MMẫẫuu đđấấtt ccóó ththểể ccắắtt ởở trtrạạngng ththááii thôngthông ththưườờngng hohoặặcc trtrạạngng ththááii bãobão hòahòa nnưướớcc
 113. bb ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: MMááyy ccắắtt ứứngng llựựcc hohoặặcc ứứngng bibiếếnn;; BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu;; BBộộ ccốốii chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu;; ThiThiếếtt bbịị giagia ttảảii trtrưướớcc;; BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm;; CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg;; ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;; CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc
 114. Máy cắtphẳng ứng biến
 115. Máy cắtphẳng ứng lực
 116. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ccắắtt phphẳẳngng :: LLấấyy mmẫẫuu đđấấtt ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng,, ggọọtt phphẳẳngng 22 mmặặtt mmẫẫuu;; ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn,, đđặặtt ccáácc ququảả câncân giagia ttảảii đđếếnn trtrọọngng llưượợngng ttíínhnh totoáánn vvàà chchờờ chocho đđủủ ththờờii giangian nnếếuu ccắắtt ccốố kkếếtt;; GiaGia ttảảii đđếếnn ccấấpp áápp llựựcc ththẳẳngng đđứứngng σσ11;; ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng && đđồồngng hhồồ đđoo llựựcc;; CCààii đđặặtt ttốốcc đđộộ ccắắtt mmẫẫuu,, bbậậtt mmááyy ccắắtt chocho đđếếnn khikhi mmẫẫuu phpháá hohoạạii;;
 117. ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng && đđồồngng hhồồ đđoo llựựcc;; TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhnhưư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2,2, 3,3, 44 vvớớii ccáácc ccấấpp áápp llựựcc ththẳẳngng đđứứngng ttăăngng ddầầnn σσ22 σσ33 σσ4;4; dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: TTíínhnh totoáánn llựựcc ccắắtt phpháá hohoạạii ccáácc mmẫẫuu đđấấtt VVẽẽ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ σσ ττ;; XXáácc đđịịnhnh ϕϕ (( ggóócc nnộộii mama ssáátt )) && CC (( llựựcc ddíínhnh )) ttừừ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ hohoặặcc côngcông ththứứcc
 118. 10.10. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng nnéénn 33 trtrụụcc ASTMASTM DD2850,2850, AASHTOAASHTO TT296296 ):): aa KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt khôngkhông thothoáátt nnưướớcc chchịịuu mmộộtt áápp llựựcc hônghông σσ33 khôngkhông đđổổii đđồồngng ththờờii chchịịuu 11 ttảảii trtrọọngng ddọọcc trtrụụcc σσ11 chocho đđếếnn khikhi bbịị phpháá hohoạạii ThThíí nghinghiệệmm đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh trêntrên 11 ttổổ hhợợpp 33 đđếếnn 44 mmẫẫuu đđấấtt ttươươngng ttựự chchịịuu áápp llựựcc hônghông khkháácc nhaunhau
 119. bb ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: MMááyy nnéénn 33 trtrụụcc BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu BBộộ ccốốii chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc
 120. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 33 trtrụụcc :: MMẫẫuu hhììnhnh trtrụụ,, chichiềềuu caocao bbằằngng 22 llầầnn đưđườờngng kkíínhnh;; LLấấyy mmẫẫuu ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng,, ggọọtt phphẳẳngng 22 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm đđấấtt đđểể ttạạoo mmẫẫuu);); ĐĐặặtt 22 ttấấmm phphẳẳngng ởở đđááyy && đđỉỉnhnh mmẫẫu;u; BBọọcc mmẫẫuu vvààoo trongtrong mmààngng caocao su;su; ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn,, llắắpp đđặặtt hhộộpp nnéénn vvààoo mmááyy nnéén;n; ĐĐổổ nnưướớcc vvààoo hhộộpp nnéénn,, ttạạoo áápp llựựcc hônghông σσ3;; ĐĐiiềềuu chchỉỉnhnh ththớớtt nnéénn đđểể pistonpiston titiếếpp xxúúcc vvớớii bbệệ ttìì;;
 121. ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng && đđồồngng hhồồ đđoo llựực;c; CCààii đđặặtt ttốốcc đđộộ nnéénn mmẫẫuu,, bbậậtt mmááyy nnéénn chocho đđếếnn khikhi mmẫẫuu phpháá hohoạại;i; ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng && đđồồngng hhồồ đđoo llựựcc saosao chocho đưđượợcc 1515 ssốố đđọọcc chocho đđếếnn khikhi mmẫẫuu bbịị phpháá hhủủy;y; TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhnhưư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2,2, 3,3, 44 vvớớii ccáácc ccấấpp áápp llựựcc hônghông ttăăngng ddầầnn dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: VVẽẽ ccáácc đưđườờngng tròntròn ứứngng susuấấtt theotheo ttừừngng ccặặpp σσ1 σσ3 XXáácc đđịịnhnh ϕϕ (( ggóócc nnộộii mama ssáátt )) && CC (( llựựcc ddíínhnh )) ttừừ đưđườờngng ththẳẳngng baobao ccáácc đưđườờngng tròntròn ứứngng susuấất.t.
 122. 11.11. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc khkháángng nnéénn ccủủaa đđấấtt bbằằngng ththíí nghinghiệệmm nnéénn 11 trtrụụcc nnởở hônghông ttựự dodo:: aa KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc khkháángng nnéénn ccủủaa đđấấtt mmẫẫuu đđấấtt hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng 22 llầầnn đưđườờngng kkíínhnh LLựựcc nnéénn ddọọcc trtrụụcc llàà llựựcc duyduy nhnhấấtt ttáácc ddụụngng lênlên mmẫẫuu chocho đđếếnn khikhi mmẫẫuu bbịị phpháá hhủủyy trongtrong mmộộtt ththờờii giangian đđủủ ngngắắnn đđểể đđảảmm bbảảoo nnưướớcc khôngkhông ththểể vvààoo hohoặặcc rara khkhỏỏii mmẫẫuu;; ChChỉỉ ddùùngng vvớớii ccáácc mmẫẫuu đđấấtt ddíínhnh khôngkhông nnứứtt nnẻẻ
 123. bb ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: MMááyy nnéénn 11 trtrụụcc ttốốcc đđộộ 1,271,27mmmm//phph (( UnconfineUnconfine CompressionCompression TesterTester);); BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫu;u; BBộộ ccốốii chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫu;u; BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩm;m; CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01g;g; ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòa;hòa; CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc
 124. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 11 trtrụụcc ccóó nnởở hônghông :: TTóómm ttắắtt :: LLấấyy mmẫẫuu đđấấtt ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng,, ggọọtt phphẳẳngng 22 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm chchếế ttạạoo mmẫẫuu);); ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo ththớớtt ddưướớii mmááyy nnéén;n; ĐĐiiềềuu chchỉỉnhnh ththớớtt nnéénn đđểể ththớớtt trêntrên titiếếpp xxúúcc vvớớii mmặặtt mmẫẫu;u; ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng && đđồồngng hhồồ đđoo llựực;c;
 125. ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng && đđồồngng hhồồ đđoo llựựcc,, đđoo ggóócc nghiêngnghiêng mmặặtt trtrưượợtt ccủủaa mmẫẫu;u; TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhnhưư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2,2, 3.3. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: TTíínhnh đđộộ gigiảảmm chichiềềuu caocao mmẫẫuu,, llựựcc nnéénn mmẫẫuu phpháá hohoạại.i. XXáácc đđịịnhnh ϕϕ (( ggóócc nnộộii mama ssáátt )) && CC (( llựựcc ddíínhnh )) theotheo côngcông ththứứcc (( xemxem ttààii liliệệuu ).).
 126. 12.12. XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn ccủủaa đđấấtt bbằằngng ththíí nghinghiệệmm nnéénn 11 trtrụụcc khôngkhông nnởở hônghông (( TCVNTCVN 4200:1995,4200:1995, AASHTOAASHTO TT216)216) :: aa KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn εε trongtrong đđiiềềuu kikiệệnn khôngkhông nnởở hônghông,, hhệệ ssốố ccốố kkếếtt vvàà mômôđđunun bibiếếnn ddạạngng ccủủaa đđấấtt ởở đđiiềềuu kikiệệnn ttựự nhiênnhiên hohoặặcc bãobão hòahòa nnưướớcc,, phphụụcc vvụụ chocho côngcông ttáácc ttíínhnh llúúnn nnềềnn đưđườờngng đđắắpp
 127. bb ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: MMááyy nnéénn đơđơnn hohoặặcc mmááyy nnéénn tamtam liênliên BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu BBộộ ccốốii chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc
 128. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 11 trtrụụcc khôngkhông nnởở hônghông :: TTóómm ttắắtt :: LLấấyy bbằằngng daodao vòngvòng,, ggọọtt phphẳẳngng 22 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm chchếế ttạạoo mmẫẫuu )) XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch && đđộộ ẩẩmm mmẫẫuu trtrưướớcc khikhi nnéénn ĐĐặặtt ccáácc ttấấmm đđáá ththấấmm vvààoo mmặặtt trêntrên && ddưướớii ccủủaa mmẫẫuu ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn ĐĐặặtt hhộộpp nnéénn lênlên bbàànn nnéénn,, llắắpp đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng
 129. ĐĐiiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng vvềề 0;0; GiaGia ttảảii ccấấpp llựựcc ththứứ nhnhấấtt,, đđọọcc trtrịị ssốố đđộộ llúúnn ởở ccáácc ththờờii đđiiểểmm 1515ss,, 3030ss,, 11 phph,, 2,2, 4,4, 8,8, 15,15, 3030phph,, 1,1, 2,2, 3,3, 6,6, 12,12, 2424 gigiờờ chocho đđếếnn khikhi bibiếếnn ddạạngng ổổnn đđịịnhnh (30(30phph,, 33 gigiờờ vvàà 1212 gigiờờ đđốốii vvớớii ccáátt,, ccáátt phapha && sséétt kimkim đđồồngng hhồồ khôngkhông ddịịchch ququáá 11 vvạạchch);); ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đđoo bibiếếnn ddạạngng khikhi đđộộ llúúnn ổổnn đđịịnh;nh; TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhnhưư vvậậyy ởở ccáácc ccấấpp ttảảii 2,2, 3,3, 4,4, 5;5; XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch && đđộộ ẩẩmm mmẫẫuu sausau khikhi nnéén.n. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu ))
 130. ChChươươngng 33 THTHÍÍ NGHINGHIỆỆMM ĐĐÁÁ DDĂĂMM CCẤẤPP PHPHỐỐII ĐĐÁÁ DDĂĂMM
 131. 3.1.3.1. ThThíí nghinghiệệmm đđáá ddăămm:: 1.1. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm đđáá ddăămm :: KhKhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđáá ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai KhKhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđáá ddăămm KhKhốốii llưượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá ddăămm ĐĐộộ rrỗỗngng ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai && đđáá ddăămm ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđáá ddăămm
 132. HHààmm llưượợngng chungchung bbụụii,, bbùùnn,, sséétt ChChỉỉ ssốố ttươươngng đươđươngng ccáátt ESES ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles CCưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ĐĐộộ nnéénn ddậậpp HHààmm llưượợngng hhạạtt ddẹẹtt ĐĐộộ hhấấpp phphụụ nnưướớcc (( hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt ).). ĐĐộộ bbềềnn SunSun ffáátt PhPhảảnn ứứngng kikiềềmm AlAl KaliKali
 133. 2.2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch đđáá nguyênnguyên khaikhai :: aa BBảảnn chchấấtt phphéépp ththửử :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu khôkhô && ththểể ttííchch ttựự nhiênnhiên ccủủaa mmẫẫuu ((baobao ggồồmm ccảả ccáácc llỗỗ rrỗỗngng ttựự nhiênnhiên)) ,, ttừừ đđóó ttíínhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch ccủủaa đđáá ddăămm nguyênnguyên khaikhai bb TTóómm ttắắtt ccáácc phphươươngng phpháápp :: ĐĐoo trtrựựcc titiếếpp ththểể ttííchch :: GiaGia côngcông mmẫẫuu ththàànhnh ccáácc mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ tròntròn hohoặặcc hhììnhnh llậậpp phphươươngng SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđếếnn khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii,, câncân;; ĐĐoo ccáácc kkííchch ththưướớcc mmẫẫuu bbằằngng ththưướớcc kkẹẹpp,, ttíínhnh ththểể ttííchch mmẫẫuu
 134. MMááyy ccắắtt mmẫẫuu
 135. NgâmNgâm bãobão hòahòa câncân trongtrong nnưướớcc :: ThThưườờngng áápp ddụụngng vvớớii ccáácc loloạạii đđáá ddăămm khôngkhông giagia côngcông ththàànhnh kkííchch ththưướớcc hhììnhnh hhọọcc rõrõ rrààngng;; LLựựaa chchọọnn đđáá ddăămm,, rrửửaa ssạạchch,, ssấấyy khôkhô,, câncân khkhốốii llưượợngng;; NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa,, câncân khkhốốii llưượợngng trongtrong khôngkhông khkhíí && câncân trongtrong nnưướớcc;;
 136. Cân thủy tĩnh (cân trong nước), thùng nước và giá quay
 137. BBọọcc ssáápp câncân trongtrong nnưướớcc :: BBảảnn chchấấtt phphươươngng phpháápp gigiốốngng phphươươngng phpháápp ngâmngâm bãobão hòahòa câncân trongtrong nnưướớcc;; DDùùngng khikhi đđáá ddăămm nhinhiềềuu llỗỗ rrỗỗngng;; LLựựaa chchọọnn đđáá ddăămm,, rrửửaa ssạạchch,, ssấấyy khôkhô,, câncân khkhốốii llưượợngng;; ĐĐunun papa rara phinphin (( ssáápp )) nnóóngng chchảảyy,, nhnhúúngng đđáá ddăămm vvààoo đđểể ssáápp bbọọcc kkíínn,, llấấyy rara câncân khkhốốii llưượợngng;; CânCân khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu bbọọcc ssáápp trongtrong khôngkhông khkhíí && câncân trongtrong nnưướớcc;;
 138. ĐĐoo ththểể ttííchch mmẫẫuu bãobão hòahòa bbằằngng nnưướớcc :: LLựựaa chchọọnn đđáá ddăămm,, rrửửaa ssạạchch,, ssấấyy khôkhô,, câncân khkhốốii llưượợngng;; NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa,, chocho nnưướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh ccóó khkhắắcc vvạạchch đđoo ththểể ttííchch,, ththảả đđáá ddăămm vvààoo bbììnhnh,, ththểể ttííchch nnưướớcc trongtrong bbììnhnh ttăăngng thêmthêm chchíínhnh llàà ththểể ttííchch đđáá ddăămm
 139. 33 KhKhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđáá :: aa BBảảnn chchấấtt phphéépp ththửử :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu khôkhô && ththểể ttííchch hhạạtt ccủủaa mmẫẫuu đđáá (( coicoi nhnhưư khôngkhông còncòn llỗỗ rrỗỗngng)) ,, ttừừ đđóó ttíínhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng đđáá ddăămm bb TTóómm ttắắtt phphéépp ththửử :: NghiNghiềềnn nhnhỏỏ mmẫẫuu ((quaqua ssààngng 22mmmm);); XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng gigiốốngng nhnhưư khkhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt
 140. 4.4. KhKhốốii llưượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá ddăămm :: aa BBảảnn chchấấtt phphéépp ththửử :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu đđáá ddăămm khôkhô && ththểể ttííchch ccủủaa mmẫẫuu đđáá ởở trtrạạngng ththááii đđổổ đđốốngng (( xxốốpp )) ,, ttừừ đđóó ttíínhnh khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá ddăămm bb TTóómm ttắắtt phphéépp ththửử :: ThThùùngng chchứứaa đđãã bibiếếtt trtrưướớcc khkhốốii llưượợngng && ththểể ttííchch;; SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđáá ddăămm;; XXúúcc đđổổ mmẫẫuu vvààoo ththùùngng chchứứaa,, ddùùngng ththưướớcc ggạạtt bbằằngng mmặặtt ththùùngng;; CânCân khkhốốii llưượợngng ccủủaa ththùùngng && đđáá ddăămm;;
 141. 5.5. ĐĐộộ rrỗỗngng ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai && đđáá ddăămm (( phphươươngng phpháápp ttíínhnh totoáánn )) :: XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng && khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai ttừừ đđóó ttíínhnh đđộộ rrỗỗngng đđáá nguyênnguyên khaikhai XXáácc đđịịnhnh khkhốốii llưượợngng riêngriêng && khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá ddăămm ttừừ đđóó ttíínhnh đđộộ rrỗỗngng đđáá ddăămm
 142. 6.6. ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđáá ddăămm :: PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt bbằằngng phphươươngng phpháápp ssààngng;; TrTrììnhnh ttựự titiếếnn hhàànhnh ttươươngng ttựự phânphân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđấấtt bbằằngng phphươươngng phpháápp ssààngng
 143. 7.7. HHààmm llưượợngng chungchung bbụụii,, bbùùnn,, sséétt (( PhPhươươngng phpháápp rrửửaa ):): TTóómm ttắắtt :: SSấấyy khôkhô đđáá ddăămm,, câncân khkhốốii llưượợngng;; RRửửaa ssạạchch bbụụii,, bbùùnn,, sséétt trongtrong đđáá ddăămm bbằằngng ththùùngng rrửửaa ccóó vòivòi;; SSấấyy khôkhô đđáá ddăămm đđãã rrửửaa ssạạchch,, câncân khkhốốii llưượợngng;; HHààmm llưượợngng bbụụii bbùùnn sséétt đưđượợcc ttíínhnh Thùng rửa có vòi bbằằngng %% soso vvớớii ttổổngng khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu
 144. 8.8. ChChỉỉ ssốố ttươươngng đươđươngng ccáátt ESES ((AASHTOAASHTO TT176):176): aa BBảảnn chchấấtt phphươươngng phpháápp :: chchỉỉ ssốố ESES gigiáánn titiếếpp phphảảnn áánhnh hhààmm llưượợngng bbụụii,, sséétt trongtrong đđáá ddăămm,, ccáátt hohoặặcc đđấấtt;; ESES llàà chchỉỉ ssốố ttíínhnh bbằằngng phphầầnn trtrăămm ttỉỉ ssốố gigiữữaa chichiềềuu caocao ccộộtt vvậậtt liliệệuu && ttổổngng chichiềềuu caocao ccộộtt nnưướớcc kkếếtt bôngbông;; PhPhươươngng phpháápp nnààyy xxáácc đđịịnhnh gigiáánn titiếếpp hhààmm llưượợngng bbụụii sséétt nhanhnhanh hhơơnn nhinhiềềuu soso vvớớii phphươươngng phpháápp rrửửaa
 145. Bộ thiết bị thí nghiệm ES
 146. 8.8. ChChỉỉ ssốố ttươươngng đươđươngng ccáátt ESES Máy lắc thí nghiệm ES
 147. Một loại máy lắc thí nghiệm ES khác
 148. bb TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: SSấấyy khôkhô ccốốtt liliệệuu,, ssààngng llấấyy 120120gg llọọtt quaqua ssààngng 55mmmm;; ĐĐổổ VLVL vvààoo ốốngng đđongong,, đđổổ vvààoo 11 íítt dungdung ddịịchch nnưướớcc rrửửaa,, ngâmngâm mmẫẫuu && llắắcc mmẫẫuu đđểể bbụụii sséétt hòahòa vvààoo nnưướớcc rrửửaa;; DDùùngng ốốngng rrửửaa tiatia nnưướớcc rrửửaa vvààoo mmẫẫuu đđểể titiếếpp ttụụcc ttááchch bbụụii sséétt rara khkhỏỏii mmẫẫuu đđếếnn ngangngang vvạạchch quyquy đđịịnhnh;; ĐĐoo chichiềềuu caocao ccộộtt mmẫẫuu && ttổổngng chichiềềuu caocao ccộộtt mmẫẫuu && ccộộtt nnưướớcc kkếếtt bôngbông trongtrong ốốngng đđongong
 149. 9.9. ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles :: aa KhKhááii niniệệmm :: xxáácc đđịịnhnh gigiáánn titiếếpp mmứứcc đđộộ ccốốtt liliệệuu bbịị bbáánhnh xexe mmààii mònmòn,, vava đđậậpp llààmm chocho mònmòn,, vvỡỡ bbằằngng ccááchch chocho 11 llưượợngng ccốốtt liliệệuu ccóó ththàànhnh phphầầnn hhạạtt nhnhấấtt đđịịnhnh vvààoo 11 ththùùngng quayquay ccùùngng vvớớii ccáácc viênviên bibi ssắắtt;;
 150. TrTrưướớcc đđâyây ddùùngng phphươươngng phpháápp đđộộ haohao mònmòn DevalDeval,, khikhi ththùùngng quayquay ccốốtt liliệệuu ssẽẽ mmààii mònmòn dodo mama ssáátt vvààoo nhaunhau && mama ssáátt vvààoo ththùùngng quayquay LosLos AngelesAngeles chocho thêmthêm ccáácc viênviên bibi ssắắtt nênnên khikhi ththùùngng quayquay ccáácc viênviên bibi còncòn vava đđậậpp llààmm vvỡỡ thêmthêm ccáácc viênviên đđáá (( mômô phphỏỏngng viviệệcc bbáánhnh xexe vava đđậậpp vvààoo mmặặtt đưđườờngng khikhi chuychuyểểnn đđộộngng ).).
 151. bb TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: SSấấyy khôkhô ccốốtt liliệệuu,, llấấyy 12501250gg hohoặặcc 25002500gg mmỗỗii loloạạii ttùùyy thuthuộộcc vvààoo phphươươngng phpháápp ththíí nghinghiệệmm;; PhPhốốii hhợợpp ccáácc ccỡỡ hhạạtt đđểể đđạạtt đưđượợcc khkhốốii llưượợngng banban đđầầuu llàà 50005000gg(( hohoặặcc 1000010000gg);); ĐĐổổ VLVL vvàà ccáácc viênviên bibi (( 66 đđếếnn 1212 viênviên )) vvààoo ththùùngng quayquay,, chocho ththùùngng quayquay 500500 vòngvòng (( hohoặặcc 10001000 vòngvòng););
 152. LLấấyy vvậậtt liliệệuu rara,, ssààngng quaqua ssààngng 1,71,7mmmm;; RRửửaa ssạạchch,, ssấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu trêntrên ssààngng rrồồii câncân khkhốốii llưượợngng;; LL AA chchíínhnh llàà phphầầnn trtrăămm ccốốtt liliệệuu ttổổnn ththấấtt (( ddưướớii ssààngng )) soso vvớớii khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu
 153. MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles
 154. MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn MicroMicro DevalDeval
 155. MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn DevalDeval
 156. 11.11. CCưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai:: TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: GiaGia côngcông đđáá ththàànhnh ccáácc ttổổ mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ hohoặặcc hhììnhnh llậậpp phphươươngng ccóó kkííchch ththưướớcc 5050mmmm;; NNéénn mmẫẫuu theotheo ccáácc phphươươngng ddọọcc ththớớ,, ngangngang ththớớ ởở trtrạạngng ththááii khôkhô hohoặặcc trtrạạngng ththááii bãobão hòahòa nnưướớcc;; TTíínhnh totoáánn ccưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn trungtrung bbììnhnh ccủủaa ccáácc ttổổ mmẫẫuu ddựựaa trêntrên llựựcc phpháá hohoạạii mmẫẫuu && titiếếtt didiệệnn mmẫẫuu
 157. MMááyy nnéénn xxáácc đđịịnhnh ccưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa đđáá ddăămm
 158. 12.12. ĐĐộộ nnéénn ddậậpp ccủủaa đđáá ddăămm :: TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá ddăămm,, câncân khkhốốii llưượợngng (( ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđáá ddăămm ),), ssấấyy mmẫẫuu khôkhô hohoặặcc ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;; ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo xixi lanhlanh nnéénn,, giagia ttảảii đđếếnn llựựcc quyquy đđịịnhnh && gigiữữ ttảảii ttùùyy theotheo phphươươngng phpháápp;; LLấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii xixi lanhlanh,, ssààngng mmẫẫuu quaqua ssààngng 2.52.5mmmm,, ssấấyy khôkhô rrồồii câncân khkhốốii llưượợngng;; ĐĐộộ nnéénn ddậậpp chchíínhnh llàà phphầầnn trtrăămm ccốốtt liliệệuu llọọtt quaqua ssààngng soso vvớớii khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu
 159. MMộộtt ssốố loloạạii khuônkhuôn nnéénn ddậậpp đđáá ddăămm
 160. 13.13. HHààmm llưượợngng hhạạtt ddẹẹtt ccủủaa đđáá ddăămm :: TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá ddăămm,, ssấấyy mmẫẫuu khôkhô,, câncân khkhốốii llưượợngng (( ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ ccủủaa đđáá ddăămm );); TTááchch ccáácc hhạạtt ccóó chichiềềuu ddààii llớớnn hhơơnn 33 llầầnn chichiềềuu caocao bbằằngng ththưướớcc kkẹẹpp hohoặặcc ththưướớcc đđoo khekhe hhởở;; HHààmm llưượợngng hhạạtt ddẹẹtt chchíínhnh llàà phphầầnn trtrăămm khkhốốii llưượợngng ccốốtt liliệệuu ddẹẹtt vvớớii khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu
 161. DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh hhààmm llưượợngng hhạạtt ddẹẹtt
 162. 14.14. XXáácc đđịịnhnh đđộộ hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt :: TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: CCốốtt liliệệuu thôthô (( đđáá ddăămm )) :: RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá ddăămm,, ssấấyy mmẫẫuu khôkhô,, câncân khkhốốii llưượợngng (( ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ ccủủaa đđáá ddăămm );); NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;; laulau ccáácc viênviên đđáá ddăămm bãobão hòahòa bbằằngng khkhăănn ẩẩmm,, câncân llạạii khkhốốii llưượợngng;; ĐĐộộ bãobão hòahòa chchíínhnh phphầầnn trtrăămm hhààmm llưượợngng nnưướớcc hhúútt vvààoo đđáá ddăămm soso vvớớii khkhốốii llưượợngng mmẫẫuu khôkhô
 163. TTóómm ttắắtt phphươươngng phpháápp :: CCốốtt liliệệuu mmịịnn (( ccáátt ttựự nhiênnhiên,, ccáátt xayxay )) :: RRúútt ggọọnn mmẫẫuu,, ssấấyy mmẫẫuu khôkhô,, câncân khkhốốii llưượợngng;; NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;; ĐĐợợii chocho mmẫẫuu khôkhô sese,, đưđưaa vvààoo côncôn,, đđầầmm nhnhẹẹ vvớớii ssốố chchààyy quyquy đđịịnhnh,, rrúútt côncôn theotheo phphươươngng ththẳẳngng đđứứngng && quanquan ssáátt mmẫẫuu NNếếuu khikhi rrúútt côncôn,, mmẫẫuu ssụụtt xuxuốốngng ttừừ ttừừ đđềềuu đđặặnn ththìì llấấyy mmẫẫuu câncân khkhốốii llưượợngng;; ĐĐộộ hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm ccủủaa mmẫẫuu xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc
 164. CônCôn xxáácc đđịịnhnh đđộộ hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt ccủủaa ccốốtt liliệệuu mmịịnn
 165. 3.2.3.2. ThThíí nghinghiệệmm ccấấpp phphốốii đđáá ddăămm:: 1.1. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm CPCPĐĐDD :: KhKhốốii llưượợngng riêngriêng KhKhốốii llưượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt TTươươngng quanquan dungdung trtrọọngng đđộộ ẩẩmm ChChỉỉ ssốố CBRCBR ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles HHààmm llưượợngng hhạạtt ddẹẹtt ChChỉỉ ssốố ddẻẻoo
 166. ChChươươngng 44 THTHÍÍ NGHINGHIỆỆMM CCÁÁTT
 167. 1.1. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm ccáátt:: 1.1. ThThàànhnh phphầầnn khokhoáángng vvậậtt ccủủaa ccáátt 2.2. KhKhốốii llưượợngng riêngriêng ccủủaa ccáátt (( ttươươngng ttựự đđấấtt ).). 3.3. KhKhốốii llưượợngng ththểể ttííchch xxốốpp && đđộộ xxốốpp ccủủaa ccáátt 4.4. ĐĐộộ ẩẩmm 5.5. ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt && mômô đđunun đđộộ llớớnn 6.6. HHààmm llưượợngng chungchung bbụụii,, bbùùnn,, sséétt 7.7. HHààmm llưượợngng hhạạtt sséétt 8.8. HHààmm llưượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu ccơơ 9.9. HHààmm llưượợngng mumuốốii sunfsunfáátt sunfsunfíítt 10.10.HHààmm llưượợngng mimi caca
 168. 7.7. XXáácc đđịịnhnh hhààmm llưượợngng hhạạtt sséétt :: TTóómm ttắắtt :: SSấấyy khôkhô ccáátt,, ssààngng quaqua ssààngng 55mmmm,, rrúútt ggọọnn llấấyy 22 phphầầnn,, mmỗỗii phphầầnn 250250gg;; ĐĐổổ ccáátt && 500500mlml nnưướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh,, chocho 33 44 gigiọọtt amôniamôniắắcc vvààoo mmỗỗii bbììnhnh;; KhuKhuấấyy đđềềuu bbằằngng đđũũaa ththủủyy tinhtinh đđểể ccáácc hhạạtt sséétt trongtrong ccáátt trtrởở ththàànhnh huyhuyềềnn phphùù llơơ llửửngng trongtrong nnưướớcc;; ChoCho thêmthêm nnưướớcc đđếếnn vvạạchch 10001000mlml,, khukhuấấyy đđềềuu;; ChChờờ 11 ththờờii giangian quyquy đđịịnhnh ttùùyy theotheo nhinhiệệtt đđộộ phòngphòng;; LLấấyy 100100mlml huyhuyềềnn phphùù ởở đđộộ sâusâu 100100mmmm bbằằngng pipi ppéétt hohoặặcc ốốngng chchữữ UU trongtrong ốốngng đđemem câncân;;
 169. 8.8. XXáácc đđịịnhnh hhààmm llưượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu ccơơ :: TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: SSấấyy khôkhô ccáátt,, ssààngng quaqua ssààngng 55mmmm,, rrúútt ggọọnn llấấyy 250250gg ĐĐổổ ccáátt vvààoo bbììnhnh 250250mlml đđếếnn mmứứcc 130130mlml,, đđổổ dungdung ddịịchch NaOHNaOH 3%3% vvààoo bbììnhnh đđếếnn mmứứcc 200200mlml KhuKhuấấyy hhỗỗnn hhợợpp vvàà đđểể yênyên trongtrong 2424gigiờờ,, ccứứ 44 gigiờờ llạạii khukhuấấyy 11 llầầnn rrồồii đđemem soso ssáánhnh vvớớii bbảảngng mmầầuu chuchuẩẩnn
 170. 9.9. XXáácc đđịịnhnh hhààmm llưượợngng sunfsunfáátt sunfsunfíítt :: TTóómm ttắắtt :: ThThăămm dòdò :: đđổổ 4040 5050gg ccáátt đđãã ssấấyy khôkhô,, ssààngng quaqua ssààngng 49004900llỗỗ//cmcm2 (( 0,071),0,071), chocho vvààoo bbììnhnh 500500mlml,, chocho thêmthêm 250250mlml nnưướớcc ccấấtt khukhuấấyy đđềềuu && đđểể yênyên trongtrong 44 gigiờờ,, nhnhỏỏ 22 ÷÷ 33 gigiọọtt HClHCl && oC 55mlml BaClBaCl2 10%,10%, đđunun ttớớii 5050 ,, rrồồii đđểể yênyên trongtrong 44 gigiờờ,, nnếếuu ccóó kkếếtt ttủủaa mmầầuu trtrắắngng chchứứngng ttỏỏ ccáátt ccóó mumuốốii sunfsunfáátt sunfsunfíítt;; LLấấyy 100100gg ccáátt đđãã nghinghiềềnn nhnhỏỏ,, đđổổ ccáátt vvààoo bbììnhnh ccóó 500500mlml nnưướớcc ccấấtt,, đđậậyy nnúútt llắắcc đđềềuu trongtrong 44gigiờờ;;
 171. LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua gigiấấyy llọọcc,, llấấyy 100100mlml đưđưaa vvààoo ccốốcc ccóó chchứứaa 250250mlml nnưướớcc ccấấtt,, nhnhỏỏ 44 ÷÷ 55 gigiọọtt chchấấtt chchỉỉ ththịị mmààuu vvààoo ccốốcc chocho dungdung ddịịchch bibiếếnn mmààuu;; NhNhỏỏ HClHCl vvààoo ccốốcc chocho đđếếnn khikhi dungdung ddịịchch ccóó mmààuu đđỏỏ ththìì nhnhỏỏ titiếếpp 44 ÷÷ 55 gigiọọtt chchấấtt chchỉỉ ththịị mmààuu;; ĐĐunun ggầầnn sôisôi dungdung ddịịchch,, đđổổ 1515 mlml BaClBaCl2 vvààoo ccốốcc oC trtrộộnn đđềềuu,, đđunun đđếếnn 6060 ÷÷ 7070 đđểể BaSOBaSO4 kkếếtt ttủủaa;; LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua gigiấấyy llọọcc íítt trotro,, nungnung gigiấấyy llọọcc ccóó ccặặnn 700700 ÷÷ 800800oC rrồồii câncân khkhốốii llưượợngng chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mlml
 172. ChChươươngng 55 THTHÍÍ NGHINGHIỆỆMM ĐĐẤẤTT ĐĐÁÁ GIAGIA CCỐỐ CHCHẤẤTT LIÊNLIÊN KKẾẾTT VÔVÔ CCƠƠ
 173. CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh 1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung 2.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt đđáá giagia ccốố
 174. 5.1.5.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung 1.1. TTíínhnh chchấấtt vvậậtt liliệệuu :: ĐĐấấtt,, ccáátt,, đđáá GCXMGCXM ccóó ccấấuu trtrúúcc totoàànn khkhốốii,, kkếếtt tinhtinh LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng :: nnửửaa ccứứngng,, ccóó ccưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn caocao,, ccóó khkhảả nnăăngng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn,, rrấấtt ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt && ổổnn đđịịnhnh nnưướớcc ChChíínhnh vvìì vvậậyy ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu nnààyy ngongoààii viviệệcc xxáácc đđịịnhnh khkhảả nnăăngng chchịịuu nnéénn,, mômôđđunun đđàànn hhồồii còncòn phphảảii ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh khkhảả nnăăngng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn thôngthông quaqua gigiáá trtrịị ccưườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ ccủủaa vvậậtt liliệệuu
 175. 2.2. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm :: XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt && khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp XXáácc đđịịnhnh ccưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn XXáácc đđịịnhnh ccưườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ XXáácc đđịịnhnh mômô đđunun đđàànn hhồồii
 176. 5.2.5.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt đđáá GCXMGCXM 1.1. ĐĐộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt && khkhốốii llưượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt ((AASHTOAASHTO TT180180 DD):): aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: ((TTươươngng ttựự TNTN đđấấtt)) bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđấấtt đđáá đđếếnn khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii CânCân khkhốốii llưượợngng vvậậtt liliệệuu,, ximximăăngng theotheo đđúúngng ttỉỉ llệệ PhPhốốii liliệệuu,, trtrộộnn hhỗỗnn hhợợpp vvớớii nnưướớcc ủủ mmẫẫuu 6060 phphúútt trtrưướớcc khikhi titiếếnn hhàànhnh đđầầmm nnéénn nnếếuu giagia ccốố XMXM,, 2424 gigiờờ nnếếuu giagia ccốố vôivôi cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: (( TTươươngng ttựự TNTN đđấấtt))
 177. 2.2. CCưườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn :: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: CCáácc ddụụngng ccụụ chchếế ttạạoo && ddưưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu;; MMááyy nnéénn thuthuỷỷ llựựcc 55 ÷÷ 2020TT;; bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: MMẫẫuu đưđượợcc chchếế ttạạoo trongtrong khuônkhuôn,, đđầầmm nnéénn ởở đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt nhnhưư ththíí nghinghiệệmm đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn (9(9 viênviên mmẫẫuu,, 33 mmẫẫuu t.nghit.nghiệệmm nnéénn,, 33 mmẫẫuu t.t. nghinghiệệmm éépp chchẻẻ,, 33 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm mômô đđunun đđàànn hhồồii);); DDưưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ccủủaa ccáátt đđáá giagia ccốố xixi mmăăngng;;
 178. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: NNéénn ttừừngng viênviên mmẫẫuu ddọọcc trtrụụcc chocho đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii vvớớii ttốốcc đđộộ 33mmmm//phphúútt;; dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: RnRn == PP//FF (( daNdaN//cmcm22 );); SaiSai ssốố gigiữữaa 33 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo Dụng cụ phủ đầu mẫu - nếu mẫu hình <=<= 10%;10%; trụ khoan tại hiện trường Đẫu mẫu đã được làm phẳng
 179. Đẫu mẫu đã được làm phẳng
 180. Máy nén ép chẻ mẫu
 181. 3.3. CCưườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ :: aa ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: (( TTươươngng ttựự mmẫẫuu nnéénn )) bb TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: NNéénn ttừừngng viênviên mmẫẫuu theotheo phphươươngng đưđườờngng kkíínhnh chocho đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii vvớớii ttốốcc đđộộ nnéénn 22 ÷÷ 44mmmm//phphúútt ((CKDCKD vôvô ccơơ)) vvàà 5050mmmm//phph ((CKDCKD hhữữuu ccơơ).).
 182. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: P RK.= , daN /2 cm ec D.H vvớớii KK llàà hhệệ ssốố:: KK=1=1 nnếếuu CKDCKD hhữữuu ccơơ KK==ππ/2/2 nnếếuu CKDCKD vôvô ccơơ SaiSai ssốố gigiữữaa 33 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo <=<= 10%.10%. CôngCông ththứứcc ggầầnn đđúúngng chuychuyểểnn đđổổii ccưườờngng đđộộ :: RkRk:: RecRec :: RkuRku == 11 :: 1,351,35 :: (( 1,51,5 ÷÷ 2,02,0 ))
 183. 5.5. MôMô đđunun đđàànn hhồồii :: aa ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: (( TTươươngng ttựự mmẫẫuu nnéénn )) bb TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc nnéénn == 0,20,2 RnRn (( daNdaN//cmcm2 );); ĐĐoo chichiềềuu caocao mmẫẫuu chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mmmm;; ĐưĐưaa mmẫẫuu vvààoo mmááyy nnéénn;; LLắắpp đđặặtt thiênthiên phânphân kkếế đđoo bibiếếnn ddạạng,ng, hihiệệuu chchỉỉnhnh && đđọọcc ssốố
 184. GiaGia ttảảii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt đđếếnn áápp llựựcc ttíínhnh totoáánn && gigiữữ trongtrong 22 phphúútt;; ĐĐọọcc gigiáá trtrịị 22 thiênthiên phânphân kkếế;; TiTiếếpp ttụụcc ttăăngng ddỡỡ llạạii ttươươngng ttựự 44 ÷÷ 55 llầầnn chocho đđếếnn khikhi bibiếếnn ddạạngng đđàànn hhồồii ổổnn đđịịnhnh;; dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: D.P 2 Edh,= daN / cm Ldh
 185. ChChươươngng 66 THTHÍÍ NGHINGHIỆỆMM NHNHỰỰAA ĐƯĐƯỜỜNGNG
 186. CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh :: 1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung 2.2. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng đđặặcc ddùùngng trongtrong đưđườờngng bbộộ 3.3. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng pôlimepôlime 4.4. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa đưđườờngng
 187. 6.1.6.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung 1.1. KhKhááii niniệệmm 2.2. YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii nhnhựựaa ddùùngng trongtrong đưđườờngng ôô tôtô 3.3. ThThàànhnh phphầầnn ccơơ bbảảnn ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng
 188. 1.1. KhKhááii niniệệmm vvềề nhnhựựaa đưđườờngng :: NhNhựựaa đưđườờngng llàà loloạạii chchấấtt liênliên kkếếtt hyhyđđrôcrôcáácboncbon BitumBitum llàà ssảảnn phphẩẩmm chchưưngng ccấấtt ttừừ ddầầuu mmỏỏ vvàà guguđđrôngrông llàà ssảảnn phphẩẩmm chchưưngng ccấấtt ttừừ thanthan đđáá HiHiệệnn naynay,, guguđđrôngrông khôngkhông còncòn đưđượợcc ssửử ddụụngng dodo ttíínhnh đđộộcc hhạạii ccủủaa nnóó ởở nnưướớcc tata hihiệệnn naynay bitumbitum đưđượợcc ggọọii nômnôm nana llàà nhnhựựaa đưđườờngng
 189. 2.2. PhânPhân loloạạii nhnhựựaa :: bb1.1. TheoTheo ththàànhnh phphầầnn hhóóaa hhọọcc :: bitumbitum && guguđđrôngrông bb2.2. TheoTheo ddạạngng nguyênnguyên liliệệuu :: bitumbitum ddầầuu mmỏỏ,, bitumbitum đđáá ddầầuu,, bitumbitum thiênthiên nhiênnhiên,, guguđđrôngrông thanthan đđáá,, guguđđrôngrông thanthan bbùùnn,, guguđđrôngrông ggỗỗ bb3.3. TheoTheo ttíínhnh chchấấtt xâyxây ddựựngng :: bitumbitum && guguđđrôngrông rrắắnn,, bitumbitum && guguđđrôngrông ququáánhnh,, bitumbitum && guguđđrôngrông llỏỏngng,, nhnhũũ ttươươngng bitumbitum && guguđđrôngrông HiHiệệnn naynay,, xuxuấấtt hihiệệnn mmộộtt ssốố loloạạii bitumbitum ccảảii titiếếnn nhnhưư :: bitumbitum pôlimepôlime,, bitumbitum EVAEVA,, bitumbitum LatexLatex,, bitumbitum llưưuu huhuỳỳnhnh
 190. 3.3. YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii nhnhựựaa :: DDễễ thithi côngcông,, bbọọcc đđềềuu đđáá;; DDíínhnh bbáámm ttốốtt vvớớii đđáá;; ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt,, chchịịuu đưđượợcc nhinhiệệtt đđộộ caocao;; ổổnn đđịịnhnh nnưướớcc;; CCóó khkhảả nnăăngng bibiếếnn ddạạngng ởở nhinhiệệtt đđộộ ththấấpp;; íítt bbịị hohoáá gigiàà theotheo ththờờii giangian;;
 191. CCáácc loloạạii nhnhựựaa ccảảii titiếếnn đđềềuu ccóó xuxu hhưướớngng nângnâng caocao nhinhiệệtt đđộộ hhóóaa mmềềmm && hhạạ ththấấpp nhinhiệệtt đđộộ hhóóaa ccứứngng ccủủaa bitumbitum,, ccảảii thithiệệnn ttíínhnh ddíínhnh bbáámm gigiữữaa nhnhựựaa && ccốốtt liliệệuu
 192. 4.4. ThThàànhnh phphầầnn ccơơ bbảảnn ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng :: aa CCáácc nhnhóómm chchấấtt chchíínhnh :: NhNhóómm AsphaltAsphalt (( 1010 30%):30%): ChChấấtt rrắắnn,, giòngiòn,, khôngkhông nnóóngng chchảảyy;; llààmm ttăăngng ttíínhnh ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt,, ququáánhnh,, giòngiòn && khkhảả nnăăngng ccấấuu trtrúúcc hohoáá ccủủaa bitumbitum;; NhNhóómm chchấấtt nhnhựựaa(( 1515 20%):20%): ChChấấtt ddễễ nnóóngng chchảảyy;; llààmm ttăăngng đđộộ giãngiãn ddààii,, đđàànn hhồồii && ttíínhnh ddíínhnh bbáámm ccủủaa bitumbitum;; NhNhóómm chchấấtt ddầầuu (( 4545 60%):60%): ChChấấtt ddẻẻoo,, ddễễ baybay hhơơii;; llààmm ttăăngng đđộộ linhlinh đđộộngng,, llààmm gigiảảmm nhinhiệệtt đđộộ hohoáá mmềềmm ccủủaa bitumbitum;;
 193. bb CCáácc nhnhóómm chchấấtt phphụụ :: NhNhóómm ccáácc benben vvàà ccáácc bôbô íítt (( 11 3%):3%): GiònGiòn,, chchặặtt hhơơnn AsphaltAsphalt LLààmm ttăăngng ttíínhnh ququáánhnh,, ttíínhnh giòngiòn;; NhNhóómm AxAxíítt AsphaltAsphalt vvàà ccáácc AlAl hyhy đđricric ccủủaa nnóó (1%):(1%): GiGiốốngng nhnhóómm chchấấtt nhnhựựaa LLààmm ttăăngng khkhảả nnăăngng ddíínhnh bbáámm ccủủaa bitumbitum vvớớii ccốốtt liliệệuu;; NhNhóómm PaPa rara phinphin (( 11 5%):5%): LLààmm gigiảảmm nhinhiệệtt đđộộ hohoáá mmềềmm vvàà khkhảả nnăăngng phânphân ttáánn,, ttăăngng ttíínhnh giòngiòn ccủủaa bitumbitum;;
 194. 6.2.6.2. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng đđặặcc(( 2222 TCNTCN 279279 01)01) TrÞ sè tiªu chuÈn theo cÊp ®é kim lón (m¸c) T § ¬n C¸c chØ tiªu T vÞ 40/60 60/70 70/100 100/150 150/250 0,1 1 §é§ kim lón ë 250C 40÷60 60÷70 70÷100 100÷150 150÷250 mm 2 §ékÐo§ dμi ë 250C cm min 100 3 NhiÖt ®é ho¸ mÒm 0C 49÷58 46÷55 43÷51 39÷47 35÷43 4 NhiÖt ®é b¾t löa 0C min.230 min.220 L−îng tæn thÊt sau khi ®un nãng 1630C max.0, 5 % max.0,8 trong 5 giê 5 Tû lÖ ®é kim lón cña nhùa ®−êng sau khi 6 ®un nãng ë 1630C trong 5 giê so víi ®é kim % min.80 min.75 min.70 min.65 min.60 lón ë 250C min. 99 7 L−îng hßa tan trong Trichloroethylene % 1,00 ÷ 1,05 8 Khèi l−îng riªng ë 250C g/cm3 CÊp min. cÊp 3 9 § é dÝnh b¸m ®èi víi ®¸ ®é max. 2,2 10 Hμm l−îng Paraphin %
 195. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng pôlimepôlime (( 2222 TCNTCN 319319 04)04) TT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ TrÞ sè theo m¸c nhùa PMB1 PMB2 PMB3 1 NhiÖt ®é hãa mÒm oC min. 60 min. 70 min. 80 2 §é kim lón ë 25oC 0,1mm 50 - 70 40 - 70 3 NhiÖt ®é b¾t löa oC min. 230 4 L−îng tæn thÊt sau khi nung ë 163oC trong 5h % max. 0.6 5 §é kim lón cßn l¹i sau khi nung ë 163oC % min. 65 trong 5h 6 L−îng hßa tan trong Trichloroethylene % min. 99 7 Khèi l−îng riªng ë 25oC g/cm3 1.01 – 1.05 8 cÊp min. cÊp 4 §é dÝnh b¸m víi ®¸ 9 % min. 60 min. 65 min. 70 §é ®μn håi (ë 25oC, mÉu kÐo dμi 10 cm) 10 §é æn ®Þnh l−u tr÷ oC Max 3.0 11 §é nhít ë 135oC Pa.S Max 3.0
 196. 6.3.6.3. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa đưđườờngng 1.1. XXáácc đđịịnhnh đđộộ kimkim llúúnn nhnhựựaa ởở 25250CC :: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: MMááyy đđoo đđộộ kimkim llúún;n; CCốốcc kimkim loloạạii chchếế ttạạoo mmẫẫu;u; ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1giây;giây; NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1oC;C; ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíít.t.
 197. MMááyy đđoo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng
 198. MMááyy đđoo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng ccóó thithiếếtt bbịị llààmm llạạnhnh ttựự đđộộngng
 199. MMááyy đđoo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng hihiểểnn ththịị ssốố ThThùùngng llààmm llạạnhnh
 200. bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: ĐĐunun llỏỏngng nhnhựựaa (( << 9090oC khôngkhông ququáá 3030phph )) đđổổ vvààoo ccốốcc;; ĐĐểể ngunguộộii trongtrong khôngkhông khkhíí 1,51,5 đđếếnn 22 gigiờờ;; NgâmNgâm ccốốcc mmẫẫuu trongtrong nnưướớcc 2525oC ttừừ 1,51,5 ÷÷ 22 gigiờờ;; cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: HHạạ kimkim xuyênxuyên ssáátt mmặặtt mmẫẫuu,, đđiiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ vvềề 0;0; XuyênXuyên mmẫẫuu ttạạii 33 vvịị trtríí,, đđọọcc ssốố đđọọcc sausau 55giâygiây ththảả mmẫẫuu rrơơii ttựự dodo;; dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ttíínhnh gigiáá trtrịị trungtrung bbììnhnh 33 llầầnn xuyênxuyên
 201. ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí nghinghiệệmm:: TrTrọọngng llưượợngng kimkim xuyênxuyên phphảảii chchíínhnh xxáácc;; MMẫẫuu khôngkhông ccóó bbọọtt khkhíí,, bbềề mmặặtt bbằằngng phphẳẳngng;; DDưưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu && nhinhiệệtt đđộộ mmẫẫuu khikhi xuyênxuyên phphảảii phphùù hhợợpp quyquy trtrììnhnh;; ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây,, nhinhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (( 0,10,1ss vvàà 0,10,1oC);); KimKim xuyênxuyên phphảảii hhạạ vvừừaa chchạạmm mmặặtt mmẫẫuu trtrưướớcc khikhi xuyênxuyên;; ThThờờii giangian xuyênxuyên phphảảii chchíínhnh xxáácc;; SaiSai ssốố gigiữữaa ccáácc llầầnn ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo (( nhnhựựaa 60/7060/70 llàà <=<= 44 ).).
 202. 2.2. ĐĐộộ kkééoo ddààii ởở 252500CC,, 55cmcm//phphúútt :: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: MMááyy kkééoo bitum;bitum; KhuônKhuôn chchếế ttạạoo mmẫẫu;u; NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1oC;C; ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíít;t; DaoDao ccắắtt ggọọtt mmẫẫu.u.
 203. bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: QuQuéétt ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo khuônkhuôn;; ĐĐunun llỏỏngng nhnhựựaa,, đđổổ đđầầyy khuônkhuôn;; ĐĐểể ngunguộộii 3030phph,, đưđưaa mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh 3030phph;; LLấấyy mmẫẫuu rara,, ddùùngng daodao nnóóngng ggọọtt phphẳẳngng,, đđặặtt mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh 8585 đđếếnn 9090phph cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: LLắắpp mmẫẫuu vvààoo mmááyy kkééoo;; BBậậtt mmááyy kkééoo mmẫẫuu đđếếnn khikhi đđứứtt vvớớii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt,, ghighi llạạii gigiáá trtrịị đđộộ dãndãn ddààii;; ChoCho thêmthêm mumuốốii hohoặặcc rrưượợuu vvààoo mmááyy kkééoo mmẫẫuu nnếếuu mmẫẫuu bbịị chchììmm hohoặặcc nnổổi.i.
 204. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ttíínhnh gigiáá trtrịị trungtrung bbììnhnh ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí nghinghiệệmm:: ChChếế ttạạoo,, ddưưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy trtrììnhnh;; NNưướớcc phphảảii đđạạtt nhinhiệệtt đđộộ (( 2525 ±± 0,10,1oC).). NhiNhiệệtt đđộộ nnưướớcc đđúúngng quyquy đđịịnhnh trongtrong susuốốtt ththờờii giangian ththíí nghinghiệệmm;; TTốốcc đđộộ kkééoo mmẫẫuu phphảảii chchíínhnh xxáácc;; ChoCho thêmthêm NaClNaCl hohoặặcc rrưượợuu methylicmethylic vvààoo dungdung ddịịchch chocho phphùù hhợợpp;; SaiSai ssốố gigiữữaa 33 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo <=<= 10%.10%.
 205. 3.3. NhiNhiệệtt đđộộ hhóóaa mmềềmm (( PPPP vòngvòng vvàà bibi ):): aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: KhuônKhuôn ttạạoo mmẫẫuu;; ThiThiếếtt bbịị đđoo đđiiểểmm hhóóaa mmềềmm ;; NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oC;; ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíítt ;; DaoDao ccắắtt ggọọtt mmẫẫuu;; BBếếpp ddầầuu hohoặặcc bbếếpp đđiiệệnn
 206. bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: QuQuéétt ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo khuônkhuôn,, đđặặtt lênlên bbảảnn đđááyy đđãã bôibôi vava ddơơ linlin ĐĐunun llỏỏngng nhnhựựaa khôngkhông ququáá đđiiểểmm hhóóaa mmềềmm 5050ooCC trongtrong ththờờii giangian khôngkhông ququáá 3030phph,, đđổổ đđầầyy 0202 khuônkhuôn ĐĐểể ngunguộộii 3030phph,, ddùùngng daodao nnóóngng ggọọtt phphẳẳngng,, đđặặtt mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh 8585 đđếếnn 9090phph
 207. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: LLắắpp khuônkhuôn mmẫẫuu,, vòngvòng ddẫẫnn hhưướớngng bibi ththéépp vvàà nhinhiệệtt kkếế vvààoo gigiáá treotreo NgâmNgâm gigiáá treotreo vvààoo bbììnhnh chchứứaa dungdung ddịịchch,, mmặặtt trêntrên khuônkhuôn mmẫẫuu ccááchch mmặặtt dungdung ddịịchch 5050mmmm,, mmặặtt ddưướớii gigiáá treotreo ccááchch đđááyy 5,085,08mmmm ĐĐặặtt nhinhiệệtt kkếế ccóó bbầầuu ththủủyy ngânngân ngangngang đđááyy vòngvòng mmẫẫuu DuyDuy trtrìì nhinhiệệtt đđộộ hhệệ ththốốngng llàà 55oCC trongtrong 1515phphúútt,, ddùùngng kkẹẹpp đưđưaa viênviên bibi ththéépp vvààoo phphííaa trêntrên mmẫẫuu,, đưđưaa bbììnhnh lênlên bbếếpp,, đđiiềềuu chchỉỉnhnh llửửaa đđểể ttốốcc đđộộ ttăăngng nhinhiệệtt llàà 55 ±± 0,50,5oC GhiGhi nhinhiệệtt đđộộ ttạạii ththờờii đđiiểểmm 22 viênviên bibi rrơơii chchạạmm đđááyy gigiáá treotreo
 208. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu )) ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí nghinghiệệmm:: NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,5(0,5oCoC).). NhiNhiệệtt đđộộ banban đđầầuu,, ttốốcc đđộộ giagia nhinhiệệtt phphảảii khkhốốngng chchếế chchíínhnh xxáácc SaiSai ssốố gigiữữaa 22 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo <=<= 1100CC
 209. 4.4. NhiNhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa,, nhinhiệệtt đđộộ bbốốcc chchááyy (( trongtrong ccốốcc hhởở ):): aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: ThiThiếếtt bbịị đđoo nhinhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa;; CCốốcc mmẫẫuu;; BBếếpp giagia nhinhiệệtt;; NhiNhiệệtt kkếế 400400oCoC đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC
 210. bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: RRửửaa ssạạchch vvàà laulau khôkhô ccốốcc mmẫẫuu,, đđặặtt ccốốcc vvààoo vvịị trtríí,, llắắpp nhinhiệệtt kkếế ởở vvịị trtríí ttạạii tâmtâm ccủủaa ccốốcc,, đđááyy bbầầuu nhinhiệệtt kkếế ccááchch đđááyy ccốốcc 66 ÷÷ 77 mmmm ĐĐổổ mmẫẫuu nhnhựựaa đưđườờngng đđãã đđunun nnóóngng chchảảyy vvààoo ccốốcc mmẫẫuu vvớớii chichiềềuu caocao ththấấpp hhơơnn mimiệệngng ccốốcc 99 ÷÷ 1010 mmmm ĐĐểể mmẫẫuu ngunguộộii vvàà ổổnn đđịịnhnh ởở nhinhiệệtt đđộộ bbììnhnh ththưườờngng 3030 phphúútt
 211. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: BBậậtt bbếếpp giagia nhinhiệệtt 55oC ÷÷ 66oC//phphúútt ((ththờờii giangian đđầầuu ccóó ththểể nhanhnhanh hhơơnn,, khokhoảảngng 1414oC ÷÷ 1717oC//phphúútt chocho đđếếnn khikhi nhinhiệệtt đđộộ đđạạtt 120120oC).). KhiKhi nhinhiệệtt đđộộ ccủủaa mmẫẫuu đđạạtt 150150oC bbắắtt đđầầuu phphóóngng llửửaa hohoặặcc hhơơ queque llửửaa trêntrên mmặặtt mmẫẫuu nhnhựựaa đưđườờngng khôngkhông caocao hhơơnn 22mmmm trêntrên mméépp trêntrên ccủủaa ccốốcc,, titiếếpp ttụụcc llààmm nhnhưư vvậậyy ccứứ 2020 giâygiây 11 llầầnn đđếếnn khikhi ththấấyy ccóó ngngọọnn llửửaa xanhxanh trêntrên mmặặtt mmẫẫuu rrồồii ttắắtt ngayngay ththìì ghighi llạạii nhinhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa TiTiếếpp ttụụcc ththíí nghinghiệệmm đđếếnn khikhi ththấấyy ngngọọnn llửửaa xanhxanh duyduy trtrìì ququáá 55 giâygiây ththìì đđóó llàà nhinhiệệtt đđộộ bbốốcc chchááyy
 212. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu )) ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo :: ChChếế ttạạoo,, ddưưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy trtrììnhnh NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,5(0,5oC).). áápp susuấấtt khôngkhông khkhíí ttạạii ththờờii đđiiểểmm ththíí nghinghiệệmm 760760mmmm HgHg nnếếuu saisai khkháácc phphảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh nhinhiệệtt đđộộ
 213. 5.5. LLưượợngng ttổổnn ththấấtt sausau khikhi đđunun nnóóngng nhnhựựaa đưđườờngng 55 gigiờờ ởở 16316300CC :: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: TTủủ ssấấyy xoayxoay vòngvòng;; NhiNhiệệtt kkếế 200200ooCC đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5ooCC;; CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg;; CCáácc ccốốcc kimkim loloạạii đđựựngng mmẫẫuu;; CCáácc ddụụngng ccụụ đđunun nhnhựựaa
 214. bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: CânCân khkhốốii llưượợngng ccốốcc mmẫẫuu ĐĐunun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa,, đđổổ khokhoảảngng 5050gg vvààoo ccốốcc mmẫẫuu ĐĐểể ngunguộộii ccốốcc mmẫẫuu,, câncân chchíínhnh xxáácc llạạii khkhốốii llưượợngng ccốốcc && nhnhựựaa
 215. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: BBậậtt ttủủ ssấấyy,, giagia nhinhiệệtt đđếếnn 16316300CC,, đưđưaa ccốốcc mmẫẫuu đđặặtt lênlên trêntrên gigiáá xoayxoay,, bbậậtt gigiáá xoayxoay 55 ÷÷ 66 vòngvòng//phph SauSau 55hh,, llấấyy mmẫẫuu rara đđểể ngunguộộii,, câncân llạạii khkhốốii llưượợngng dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu ))
 216. ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí nghinghiệệmm:: ChChếế ttạạoo,, ddưưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy trtrììnhnh CânCân đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,01(0,01gg).). NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,5(0,5ooCC).). CCáácc mmẫẫuu ccóó ddấấuu hihiệệuu ssủủii bbọọtt trongtrong ququáá trtrììnhnh kikiểểmm tratra (( llẫẫnn nnưướớcc hohoặặcc ttạạpp chchấấtt )) phphảảii đưđượợcc loloạạii bbỏỏ
 217. 6.6. TTỉỉ llệệ đđộộ kimkim llúúnn sausau khikhi đđunun nnóóngng nhnhựựaa đưđườờngng 55 gigiờờ ởở 1631630CC soso vvớớii đđộộ kimkim llúúnn banban đđầầuu:: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: (( nhnhưư ththíí nghinghiệệmm đđộộ kinkin llúúnn )) bb ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: mmẫẫuu đđãã đưđượợcc nungnung đđểể xxáácc đđịịnhnh llưượợngng ttổổnn ththấấtt cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ee CCáácc llưưuu ýý khikhi gigiáámm ssáátt ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí nghinghiệệmm:: (( TTươươngng ttựự mmụụcc 11 ))
 218. 7.7. LLưượợngng hòahòa tantan ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng trongtrong trichloroethylenetrichloroethylene :: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: BBììnhnh llọọcc,, bbììnhnh chchứứaa;; LLưướớii llọọcc;; CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,0010,001gg;; TTủủ ssấấyy;; CCốốcc nungnung
 219. bb ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm :: LLààmm ssạạchch && khôkhô bbììnhnh chchứứaa,, câncân khkhốốii llưượợngng ĐĐunun nhnhựựaa nnóóngng chchảảyy,, chocho khokhoảảngng 22 gg vvààoo bbììnhnh chchứứaa,, câncân llạạii khkhốốii llưượợngng,, đđểể ngunguộộii trongtrong 11gigiờờ
 220. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: ChoCho 100100mlml dungdung ddịịchch trichloroethylenetrichloroethylene vvààoo bbììnhnh hòahòa tantan nhnhựựaa;; CânCân ccốốcc nungnung đđãã đưđượợcc llààmm ssạạchch,, ssấấyy khôkhô;; LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua llưướớii llọọcc,, rrửửaa ssạạchch llưướớii bbằằngng dungdung môimôi,, llấấyy phphầầnn ssóótt trêntrên llưướớii llọọcc đưđưaa vvààoo ccốốcc nungnung;; SSấấyy ccốốcc nungnung ởở 110110oCC ±± 0,50,5oCC đđếếnn khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii;; ĐĐểể ngunguộộii,, câncân llạạii khkhốốii llưượợngng ccốốcc nungnung && ccặặnn khôngkhông tantan
 221. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu )) ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí nghinghiệệmm:: CânCân phânphân ttííchch đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,001(0,001gg).).
 222. 8.8. KhKhốốii llưượợngng riêngriêng && ttỷỷ trtrọọngng ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng ởở 2525oCoC:: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: BBììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;; CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,0010,001gg;; BBồồnn nnưướớcc ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;; NhiNhiệệtt kkếế 100100ooCC saisai ssốố 0,10,1ooCC;; CCốốcc ththủủyy tinhtinh 600600mlml;; NNưướớcc ccấấtt
 223. bb ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ĐĐổổ nnưướớcc ccấấtt vvààoo ccốốcc thuthuỷỷ tinhtinh,, ngâmngâm ccốốcc vvààoo bbììnhnh ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;; LauLau ssạạchch && khôkhô bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng,, câncân khkhốốii llưượợngng bbììnhnh ccóó nnúútt;; ĐĐổổ nnưướớcc ccấấtt vvààoo ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc ccủủaa bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng,, đđậậyy nnúútt && đưđưaa bbììnhnh vvààoo ccốốcc nnưướớcc trongtrong bbồồnn SauSau 3030phph llấấyy bbììnhnh rara,, laulau khôkhô bênbên ngongoààii && câncân khkhốốii llưượợngng bbììnhnh && nnưướớcc ccấấtt ởở 2525ooCC;; ĐĐổổ nnưướớcc rara,, laulau khôkhô bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng
 224. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: ĐĐunun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa,, đđổổ ccẩẩnn ththậậnn vvààoo khokhoảảngng 3/43/4 bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;; ĐĐậậyy nnúútt,, chocho bbììnhnh nhnhựựaa vvààoo ccốốcc nnưướớcc,, gigiữữ trongtrong vòngvòng 4040 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ 252500CC,, llấấyy rara laulau ssạạchch && câncân khkhốốii llưượợngng;; ĐĐổổ thêmthêm nnưướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc,, đđậậyy nnúútt,, đưđưaa vvààoo ccốốcc nnưướớcc ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt trongtrong 3030phphúútt;; LLấấyy bbììnhnh rara,, laulau ssạạchch && câncân khkhốốii llưượợngng
 225. dd TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu )) ee CCáácc llưưuu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm && kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo :: CânCân phânphân ttííchch đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,001(0,001gg);); ThThíí nghinghiệệmm ởở nhinhiệệtt đđộộ 252500CC ththìì chênhchênh llệệchch 22 llầầnn ththíí nghinghiệệmm khôngkhông ququáá 0,002;0,002; BBááoo ccááoo kkếếtt ququảả chchíínhnh xxáácc ttớớii 33 ssốố llẻẻ ththậậpp phânphân
 226. 9.9. ĐĐộộ ddíínhnh bbáámm ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng vvớớii đđáá :: aa ThiThiếếtt bbịị,, ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây;; BBếếpp;; GiGiáá treotreo;; CCốốcc ththủủyy tinhtinh 10001000mlml;; NNưướớcc ccấấtt;; ChChỉỉ bubuộộcc,, gigiáá treotreo mmẫẫuu
 227. Bếp diện Giá treo Bình tỉ trọng
 228. bb ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ChChọọnn 2020 viênviên đđáá 3030 4040mmmm,, rrửửaa ssạạchch,, ssấấyy khôkhô đđếếnn khkhốốii llưượợngng khôngkhông đđổổii BuBuộộcc chchỉỉ vvààoo ttừừngng viênviên đđáá
 229. cc TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm :: SSấấyy đđáá đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc trongtrong 6060phph;; ĐĐunun nhnhựựaa đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc;; NhNhúúngng ttừừngng viênviên đđáá vvààoo nhnhựựaa trongtrong 1515giâygiây;; TreoTreo đđáá lênlên gigiáá trongtrong 1515 phphúútt;; ĐĐunun sôisôi nnưướớcc ccấấtt trongtrong ccốốcc,, nhnhúúngng ttừừngng viênviên đđáá vvààoo ccốốcc nnưướớcc sôisôi trongtrong 1010 phphúútt;; NhNhấấcc ccáácc viênviên đđáá rara,, quanquan ssáátt && đđáánhnh gigiáá dd ĐĐáánhnh gigiáá kkếếtt ququảả :: (( XemXem ttààii liliệệuu ))