Bài giảng Tài chính phát triển - Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển - Võ Thành Danh

ppt 40 trang ngocly 24/05/2021 950
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tài chính phát triển - Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển - Võ Thành Danh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tai_chinh_phat_trien_chuong_1_gioi_thieu_he_thong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tài chính phát triển - Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển - Võ Thành Danh

 1. TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN Võ Thành Danh, PhD Khoa Kinh tế-QTKD, ĐHCT
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển Chương 2: Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế Chương 3: Các tổ chức tài chính Chương 4: Thị trường tín dụng phi chính thức Chương 5: Áp chế tài chính và quản lý kinh tế vĩ mô Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Chương 7: Phát triển thị trường tài chính Chương 8: Tài chính dự án
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Các bài giảng trên mạng môn tài chính phát triển. Chương trình kinh tế Fulbright. 2. M. Rothschild and Stiglitz (1990). Cân bằng trên các thị trường bảo hiểm có cạnh tranh: Luận về kinh tế học của thông tin không hoàn hảo. 3. D.O. Beim and C.W. Calomiris (2000). Các thị trường tài chính mới nổi.
 4. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển Hệ thống tài chính và các định chế tài chính Cơ sở hạ tầng cho hệ thống tài chính Các tổ chức tài chính trung gian Tài chính và tăng trưởng kinh tế Cấu trúc tài chính quốc tế Back
 5. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển Hệ thống tài chính và các định chế tài chính 1. Cơ sở hạ tầng cho hệ thống tài chính HỆ Các tổ chức tài chính trung gian THỐNG Tài chính và tăng trưởng kinh tế TÀI CHÍNH Cấu trúc tài chính quốc tế & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Back
 6. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển 2. Hệ thống tài chính và các định chế tài chính Cơ sở hạ tầng cho hệ thống tài chính Các tổ chức tài chính trung gian CƠ SỞ Tài chính và tăng trưởng kinh tế HẠ Cấu trúc tài chính quốc tế TẦNG CHO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Back
 7. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển 3. Hệ thống tài chính và các định chế tài chính Cơ sở hạ tầng cho hệ thống tài chính Các tổ chức tài chính trung gian CÁC Tài chính và tăng trưởng kinh tế TỔ Cấu trúc tài chính quốc tế CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN Back
 8. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển 4. phát triển TÀI CHÍNH & TĂNG TRƯỞNG KINH Back TẾ
 9. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển 4. TÀI CHÍNH & TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Back
 10. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển 4. TÀI CHÍNH & TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Back
 11. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển Những đóng góp 4. ă ưở TÀI CHÍNH đói nghèo & TĂNG ổ đị TRƯỞNG KINH TẾ Back
 12. Chương 1: Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính phát triển 5. Hệ thống tài chính và các định chế tài chính Cơ sở hạ tầng cho hệ thống tài chính Các tổ chức tài chính trung gian CẤU Tài chính và tăng trưởng kinh tế TRÚC Cấu trúc tài chính quốc tế TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Back
 13. Chương 2: Phát triển tài chính & tăng trưởng kinh tế 1. Ảnh hưởng lan tỏa của hệ thống tài chính Đầu tư, năng suất và tăng trưởng kinh tế ẢNH Kiềm chế tài chính, phân bổ tín dụng và tăng HƯỞNG trưởng kinh tế LAN TOẢ CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Back
 14. Chương 2: Phát triển tài chính & tăng trưởng kinh tế 2. Ảnh hưởng lan tỏa của hệ thống tài chính Đầu tư, năng suất và tăng trưởng kinh tế Kiềm chế tài chính, phân bổ tín dụng và tăng ĐẦU trưởng kinh tế TƯ, NĂNG SUẤT, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Back
 15. Chương 2: Phát triển tài chính & tăng trưởng kinh tế 3. Ảnh hưởng lan tỏa của hệ thống tài chính Đầu tư, năng suất và tăng trưởng kinh tế KIỀM Kiềm chế tài chính, phân bổ tín dụng và tăng CHẾ TÀI trưởng kinh tế CHÍNH, PHÂN BỔ TÍN DỤNG, TĂNG Back TRƯỞNG KINH TẾ
 16. Chương 3: Các tổ chức tài chính 1. Chức năng của ngân hàng trung ương Chức năng của ngân hàng thương mại Quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngân CHỨC hàng NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Back
 17. Chương 3: Các tổ chức tài chính 2. Chức năng của ngân hàng trung ương Chức năng của ngân hàng thương mại Quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngân CHỨC hàng NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Back
 18. Chương 3: Các tổ chức tài chính 3. Chức năng của ngân hàng trung ương Chức năng của ngân hàng thương mại QUẢN Quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngân LÝ hàng NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN Back HÀNG
 19. Chương 4: Thị trường tín dụng phi chính thức Các quan điểm về thị trường tín dụng phi chính thức 1. Thông tin không hoàn hảo và thị trường tín dụng phi chính thức CÁC Lý thuyết về cơ chế gián tiếp và trực tiếp QUAN Hiệu quả của thị trương tín dụng phi chính thức ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG Back PHI CHÍNH THỨC
 20. Chương 4: Thị trường tín dụng phi chính thức Các quan điểm về thị trường tín dụng phi chính thức 2. Thông tin không hoàn hảo và thị trường tín dụng phi THÔNG chính thức TIN Lý thuyết về cơ chế gián tiếp và trực tiếp KHÔNG Hiệu quả của thị trương tín dụng phi chính thức HOÀN HẢO THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG Back PHI CHÍNH THỨC
 21. Chương 4: Thị trường tín dụng phi chính thức Các quan điểm về thị trường tín dụng phi chính thức 3. Thông tin không hoàn hảo và thị trường tín dụng phi chính thức LÝ Lý thuyết về cơ chế gián tiếp và trực tiếp THUYẾT Hiệu quả của thị trương tín dụng phi chính thức VỀ CƠ CHẾ GIÁN TIẾP & Back TRỰC TIẾP
 22. Chương 4: Thị trường tín dụng phi chính thức Các quan điểm về thị trường tín dụng phi chính thức 4. Thông tin không hoàn hảo và thị trường tín dụng phi chính thức HIỆU Lý thuyết về cơ chế gián tiếp và trực tiếp QUẢ Hiệu quả của thị trương tín dụng phi chính thức CỦA THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG PHI Back CHÍNH THỨC
 23. Chương 5: Áp chế tài chính & Quản lý kinh tế vĩ mô Sự can thiệp của nhà nước và hệ thống áp chế tài 1. chính Dự trữ bắt buộc CAN Thuế lạm phát THIỆP Kiểm soát tiền tệ NHÀ Tác động của áp chế tài chính NƯỚC & HỆ THỐNG ÁP CHẾ Back TÀI CHÍNH
 24. Chương 5: Áp chế tài chính & Quản lý kinh tế vĩ mô Sự can thiệp của nhà nước và hệ thống áp chế tài 2. chính Dự trữ bắt buộc Thuế lạm phát DỰ Kiểm soát tiền tệ TRỬ Tác động của áp chế tài chính BẮT BUỘC Back
 25. Chương 5: Áp chế tài chính & Quản lý kinh tế vĩ mô Sự can thiệp của nhà nước và hệ thống áp chế tài 3. chính Dự trữ bắt buộc Thuế lạm phát Kiểm soát tiền tệ THUẾ Tác động của áp chế tài chính LẠM PHÁT Back
 26. Chương 5: Áp chế tài chính & Quản lý kinh tế vĩ mô Sự can thiệp của nhà nước và hệ thống áp chế tài 4. chính Dự trữ bắt buộc Thuế lạm phát Kiểm soát tiền tệ KIỂM Tác động của áp chế tài chính SOÁT TIỀN TỆ Back
 27. Chương 5: Áp chế tài chính & Quản lý kinh tế vĩ mô Sự can thiệp của nhà nước và hệ thống áp chế tài 5. chính Dự trữ bắt buộc TÁC Thuế lạm phát ĐỘNG Kiểm soát tiền tệ CỦA Tác động của áp chế tài chính ÁP CHẾ TÀI CHÍNH Back
 28. Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Các dòng vốn quốc tế 1. Tự do hóa tài khoản vốn Cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế Luồng nợ, lãi suất và tỷ giá hối đoái Mở cửa thị trường vốn CÁC Các công cụ tài chính phái sinh DÒNG VỐN QUỐC TẾ Back
 29. Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Các dòng vốn quốc tế 2. Tự do hóa tài khoản vốn Cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế Luồng nợ, lãi suất và tỷ giá hối đoái TỰ Mở cửa thị trường vốn DO Các công cụ tài chính phái sinh HOÁ TÀI KHOẢN VỐN Back
 30. Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Các dòng vốn quốc tế 3. Tự do hóa tài khoản vốn Cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế Luồng nợ, lãi suất và tỷ giá hối đoái CUNG Mở cửa thị trường vốn ỨNG Các công cụ tài chính phái sinh DỊCH VỤ TÀI CHÍNH QUỐC Back TẾ
 31. Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Các dòng vốn quốc tế 4. Tự do hóa tài khoản vốn Cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế LUỒNG Luồng nợ, lãi suất và tỷ giá hối đoái NỢ, Mở cửa thị trường vốn LÃI Các công cụ tài chính phái sinh SUẤT, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Back
 32. Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Các dòng vốn quốc tế 5. Tự do hóa tài khoản vốn Cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế Luồng nợ, lãi suất và tỷ giá hối đoái Mở cửa thị trường vốn MỞ Các công cụ tài chính phái sinh CỬA THỊ TRƯỜNG VỐN Back
 33. Chương 6: Các dòng vốn quốc tế Các dòng vốn quốc tế 6. Tự do hóa tài khoản vốn Cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế CÁC Luồng nợ, lãi suất và tỷ giá hối đoái CÔNG Mở cửa thị trường vốn CỤ Các công cụ tài chính phái sinh TÀI CHÍNH PHÁT SINH Back
 34. Chương 7: Phát triển thị trường tài chính 1. Phát triển thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng PHÁT Phát triển thị trường vốn TRIỂN Phát triển công ty cổ phần THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ & HỆ THỐNG Back NGÂN HÀNG
 35. Chương 7: Phát triển thị trường tài chính 2. Phát triển thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng Phát triển thị trường vốn Phát triển công ty cổ phần PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN Back
 36. Chương 7: Phát triển thị trường tài chính 3. Phát triển thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng Phát triển thị trường vốn Phát triển công ty cổ phần PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN Back
 37. Chương 8: Tài chính dự án 1. Các hình thức tài chính dự án Các quan hệ tài chính và các hợp đồng chia xẽ rủi ro CÁC Huy động vốn cho tài chính dự án HÌNH Phân tích rủi ro trong tài chính dự án THỨC TÀI CHÍNH DỰ ÁN Back
 38. Chương 8: Tài chính dự án 2. Các hình thức tài chính dự án Các quan hệ tài chính và các hợp đồng chia xẽ CÁC rủi ro QUAN HỆ Huy động vốn cho tài chính dự án TÀI Phân tích rủi ro trong tài chính dự án CHÍNH & HỢP ĐỒNG CHIA SẺ Back RỦI RO
 39. Chương 8: Tài chính dự án 3. Các hình thức tài chính dự án Các quan hệ tài chính và các hợp đồng chia xẽ rủi ro HUY Huy động vốn cho tài chính dự án ĐỘNG Phân tích rủi ro trong tài chính dự án VỐN CHO TÀI CHÍNH DỰ ÁN Back
 40. Chương 8: Tài chính dự án 4. Các hình thức tài chính dự án Các quan hệ tài chính và các hợp đồng chia xẽ rủi ro PHÂN TÍCH Huy động vốn cho tài chính dự án RỦI Phân tích rủi ro trong tài chính dự án RO TRONG TÀI CHÍNH DỰ ÁN Back