Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm soát chiến lược

pdf 17 trang ngocly 17/05/2021 790
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm soát chiến lược", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_chien_luoc_chuong_10_kiem_soat_chien_luoc.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm soát chiến lược

 1. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU CHƯƠNG 10  Biết qui trình để thực hiện kiểm soát chiến lược.  Biết các loại hình kiểm soát chiến lược.  Biết cách thiết lập tiêu chí để kiểm soát chiến lược. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 1
 2. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC . Kiểm tra chiến lược liên quan đến những công việc sau :  Kiểm tra các điều kiện cơ sở của chiến lược.  Đo lường kết quả thực hiện với tiêu chuẩn.  Đưa ra các điều chỉnh để đảm bảo kết quả thực hiện phù hợp với chiến lược. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 2
 3. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 1. Qui trình để thực hiện việc kiểm soát Xác định Đề ra Đo lường nội dung tiêu chuẩn kết quả kiểm soát kiểm soát đạt được Đưa ra Xác định So sánh biện pháp nguyên nhân kết quả điều chỉnh sai lệch với tiêu chuẩn MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 3
 4. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 2. Xác định nội dung kiểm soát 2.1. Xem xét lại các điều kiện cơ sở của chiến lược  Xem xét lại những thay đổi về kinh tế, chính phủ, nhu cầu, xã hội và công nghệ để điều chỉnh lại ma trận EFE.  Xem xét lại những thay đổi về hoạt động quản lý, sản xuất, marketing, R&D, thu mua để điều chỉnh lại ma trận IFE. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 4
 5. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 2.2. Đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp và các bộ phận . Đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp  ROI, ROE, ROS, EPS.  Thị phần.  Tăng trưởng doanh thu.  Tăng trưởng lợi nhuận  Tăng trưởng tài sản. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 5
 6. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC . Đo lường kết quả hoạt động của bộ phận  Kiểm soát kết quả : Đo lường kết quả đạt được của các bộ phận như doanh thu, sản lượng sản xuất, số sản phẩm mới.  Kiểm soát cách thực hiện : kiểm soát cách thực hiện công việc so với chính sách, quy định, thủ tục và các yêu cầu quản lý ( ISO 9000, ISO 1400, kiểm toán) .  Kiểm soát đầu vào : đo lường hiệu quả sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật liệu, máy móc.  Kiểm soát bằng BSC : Xác định mục tiêu của chiến lược đem lại lợi ích gì cho khách hàng, cổ đông, cải tiến hoạt động nội bộ để thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 6
 7. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 7
 8. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 3. Đề ra tiêu chuẩn kiểm soát : . Tiêu chuẩn kiểm soát thường là các mục tiêu được đưa ra khi hoạch định chiến lược . . Khi đề ra tiêu chuẩn phải chú ý các yêu cầu :  Tiêu chuẩn phải cụ thể.  Tiêu chuẩn đo lường được.  Tiêu chuẩn phải khả thi.  Tiêu chuẩn có giới hạn sai lệch cho phép. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 8
 9. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 4. Đo lường kết quả thực hiện . Đo lường kết quả thực hiện của doanh nghiệp và các bộ phận  ROI, ROE, ROS, EPS.  Thị phần.  Tăng trưởng doanh thu.  Tăng trưởng tài sản. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 9
 10. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 5. So sánh kết quả thực hiện với tiêu chuẩn . Xác định sai lệch giữa kết quả thực hiện và tiêu chuẩn  Nếu sai lệch nằm trong giới hạn thì chấp nhận kết quả.  Nếu sai lệch vượt giới hạn phải tìm nguyên nhân dẫn đến sai lệch. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 10
 11. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 6. Xác định nguyên nhân . Các nguyên nhân có thể dẫn đến sai lệch giữa kết quả và tiêu chuẩn gồm :  Phân tích và dự báo môi trường không chính xác.  Tiêu chuẩn và mục tiêu chưa phù hợp.  Tổ chức không hỗ trợ cho thực hiện chiến lược.  Thiếu hụt các nguồn lực cần thiết.  Các hoạt động thực hiện chưa hiệu quả. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 11
 12. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 7. Đưa ra biện pháp điều chỉnh . Tùy theo nguyên nhân tiến hành đưa ra hoạt động điều chỉnh. . Điều chỉnh phải đảm bảo đưa ra hành động khắc phục và hành động phòng ngừa trong thời gian tới. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 12
 13. BÀI TẬP 1 . Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát hoạt động của các bộ phận thu mua, tài chính và sản xuất. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 13
 14. BÀI TẬP 2 . Bộ phận sản xuất của một doanh nghiệp thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra như sau : tỷ lệ sản phẩm lỗi là 2%, biên độ giao động là +/- 0,005, tỷ lệ sản phẩm lỗi thực tế là 2,9%.  Hãy cho biết kết quả thực tế có đạt tiêu chuẩn không ?  Phân tích các nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề trên ?  Chọn 1 nguyên nhân và đưa ra cách giải quyết nguyên nhân này ? MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 14
 15. Các tiêu chính kiểm tra kết quả của bộ phận marketing cho chiến lược phát triển sản phẩm :  Mức độ nhận biết và sử dụng sản phẩm mới.  Tăng trưởng doanh số của sản phẩm mới  Doanh thu của sản phẩm mới/ ngân sách marketing cho sản phẩm mới.  Doanh thu sản phẩm mới/nhân viên, doanh thu sản phẩm mới/đại lý. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 15
 16. Các tiêu chí để kiểm tra bộ phận kinh doanh thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường  Tăng trưởng doanh số và thị phần của các sản phẩm.  Doanh thu của các sản phẩm/ngân sách marketing cho sản phẩm.  Doanh thu /nhân viên, doanh thu /đại lý.  Đảm bảo ngân sách marketing <2 tỷ đồng.  Số nhà phân phối tăng thêm. MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 16
 17. Tiêu chí đánh giá hiệu quả bộ phận tài chính cho chiến đa dạng hoá  Thu và chi có đúng dự toán không ?  Lượng vốn huy động đủ và thời gian huy động đúng dự kiến không ?  Chi phí có đúng như dự toán không ?  Lợi nhuận có đạt dự toán không ? MãMH : 702003- Kiểm soát chiến 03/06/2014 lược 17