Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến

ppt 12 trang ngocly 29/05/2021 650
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_luong_chuong_6_da_cong_tuyen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến

 1. KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VI ĐA CỘNG TUYẾN 1
 2. 6.1. Bản chất của đa cộng tuyến Khi lập mô hình hồi quy bội ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = 1 + 2 X 2i + 3 X3i + + k X ki Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến. a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2, 3, k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 + 3X3 + + kXk = 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2X2 + 3X3 + + kXk + vi= 0 2
 3. 6.2. Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến y x x2 − y x x x ˆ  i 2i  3i  i 3i  2i 3i 2 = 2 2 2  x2i  x3i − ( x2i x3i ) Nếu X2i = X3i => x2i = x3i  y x x2 −  y x x x ˆ  i 3i  3i  i 3i  3i 3i 0 => 2 = 2 2 2 2 2 2 =   x3i  x3i −   x3i  x3i 0 ˆ ˆ => không xác định được 2,3 5
 4. Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến - Khi chọn các biến độc lập mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Khi số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu. - Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 6
 5. 6.3. Hậu quả của đa cộng tuyến - Ước lượng các hệ số không hiệu quả do phương sai của ước lượng lớn. - Khoảng tin cậy của các ước lượng rộng - Tỷ số ti không có ý nghĩa - R2 lớn nhưng t nhỏ - Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ của dữ liệu - Dấu các ước lượng của các hệ số hồi quy có thể sai - Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về dấu hoặc thay đổi về độ lớn của các ước lượng. 7
 6. 6.4. Cách phát hiện đa cộng tuyến 6.4.1. R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ 6.4.2. Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao (X − X )(Z − Z ) r =  i i XZ 2 2 (X i − X ) (Zi − Z ) Trong đó X, Z là 2 biến giải thích trong mô hình 8
 7. 6.4.3. Sử dụng mô hình hồi quy phụ ˆ ˆ ˆ ˆ X 2i = 1 + 3 X3i + + k X mi 2 H0: R = 0 R2 (n − m) F = (1− R2 )(m −1) Nếu F > F (m-1,n-k): bác bỏ H0 => có đa cộng tuyến Nếu F không có đa cộng tuyến 9
 8. 6.4.4. Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai (VIF) Đối với hàm hồi quy 2 biến giải thích, VIF được định nghĩa như sau: 1 VIF = 2 (1− r23) Đối với trường hợp tổng quát, có (k-1) biến giải thích thì: 1 VIF = 2 (1− Rj ) 2 2 R j: là giá trị R trong hàm hồi quy của Xj theo (k-1) biến giải thích còn lại. Thông thường khi VIF > 10, thì biến này được coi là có cộng tuyến cao 10
 9. 6.5. Biện pháp khắc phục 6.5.1. Dùng thông tin tiên nghiệm Ví dụ khi hồi quy mô hình sản xuất Cobb-Douglas 3 2 ui Yi = ALi Ki e Ln(Yi)=1 + 2ln(Ki)+ 3ln(Li) + ui Có thể gặp hiện tượng đa cộng tuyến do K và L cùng tăng theo quy mô sản xuất. Nếu ta biết là hiệu suất không đổi theo quy mô tức là 2+3=1. Ln(Yi)=1 + 2ln(Ki)+ (1-2)ln(Li) + ui Ln(Yi) – Ln(Li) = 1 + 2[ln(Ki) - ln(Li)] + ui => mất đa cộng tuyến (vì đây là mô hình hồi quy đơn). 11
 10. 6.5.2. Loại trừ một biến giải thích ra khỏi mô hình B1: Xem cặp biến giải thích nào có quan hệ chặt chẽ B2: Tính R2 đối với các hàm hồi quy: có mặt cả 2 biến; không có mặt một trong 2 biến B3: Loại biến mà giá trị R2 tính được khi không có mặt biến đó là lớn hơn. 6.5.3. Bổ sung thêm dữ liệu hoặc chọn mẫu mới 6.5.4. Dùng sai phân cấp 1 (Phương pháp này chỉ áp dụng cho chuỗi thời gian) Ví dụ 6.1. xem xét đa cộng tuyến trong mô hình từ số liệu ở file “vi du 6.1 - da cong tuyen” 12