Tiểu luận Thất nghiệp và các biện pháp

pdf 10 trang ngocly 26/05/2021 2040
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Thất nghiệp và các biện pháp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftieu_luan_that_nghiep_va_cac_bien_phap.pdf

Nội dung text: Tiểu luận Thất nghiệp và các biện pháp

 1. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp 1/.Limđu: Ngàynayvispháttrinvưtbccakhoahckthutđãkhơngíttoranhũngs nhyvtvmimt,đãđưanhânloitinxahơnna.Tkhichuynsangcơchth trưng,nnkinhtnưctađãđtđưcnhngthànhtupháttrinrcrvkhoahck thut,cácngànhnhưdulch,dchv,xutkhu,lươngthc,thcphmsangcác nưc vv.ðngsaunhngthànhtuchúngtađãđtđưc,thìcũngcĩkhơngítvnđ màðngvànhànưctacnquantâmnhư:Tnnxãhi,lmphát,thtnghip Nhưng cĩlvnđđưcquantâmhàngđuđâycĩllàthtnghip. Thtnghip,đĩlàvnđcthgiicnquantâm.Btkỳmtqucgianàodùnn kinhtcĩpháttrinđnđâuđichăngnathìvntntithtnghipđĩlàvnđkhơng tránhkhichcĩđiulàthtnghipđĩmcđthphaycaomàthơi.Vithigiankhơng chophépchínhvìthmàbàivitnàychúngtachđcpđntlthtnghipVitNam. Thtnghip,nĩcịnkéotheonhiuvnđđngsau:Sdnđntìnhtrnglàmgimnn kinht,sgiatăngcacáctnnxãhinhưcbc,trmcp,làmsĩimịnnpsng lànhmnh,phávnhiumiquanh.Toraslolngchotồnxãhi. Nguyênnhânchínhdnđnthtnghiplàdođâu? ðĩlàdo: Dotrìnhđhcvn Tlsinhđcao Docơcungànhnghkhơngphùhp Dochínhsáchnhànưc Ktcucabàithuyttrình:Ngồiphnmđu,nidungđtàigm3phnchính: I.Cơslýlunvvnđthtnghip. II.CáchìnhthcthtnghipchyucaVitNamhinnay. III.CácbinphápđgiiquyttìnhtrangthtnghipcaVitNamhinnay. Bàivitcaemcịnnhiuthiusĩt,mongschbocacơ. Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 2. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp I/.Cơslýlunvvnđthtnghip: 1.Kháinimvthtnghip: VitNam,thtnghiplàvnđminysinhtrongthikỳchuynđinnkinhtcơ chkhochhĩatptrungsangcơchthtrưng.Vìvy,tuychưacĩvănbnphápquiv thtnghipcũngnhưcácvnđcĩliênquanđnthtnghip,nhưngcĩnhiucơngtrình nghiêncunhtđnh. Nhngnghiêncubưcđukhngđnhthtnghiplànhngngưikhơngcĩviclàm, đangđitìmvicvàsnsànglàmvic. ðnhnghĩathtnghipVitNam:“Thtnghiplànhngngưitrongđtuilao đng,cĩkhnănglaođng,cĩnhucuviclàm,đangkhơngcĩviclàm”. 2.Cácnguyênnhângâythtnghip:Cĩ3nguyênnhângâythtnghip Dochukỳsnxutkinhdoanhthayđi: Theochukỳpháttrinkinht,sauhưngthnhđnsuythốikhnghong.thikỳ đưcmrng,ngunnhânlcxãhiđưchuyđngvàosnxut,nhucuvsclao đngtăngnhanhnênthuhútnhiulaođng.Ngưclithikỳsuythốisnxutđìnhtr, culaođnggimkhơngnhngkhơngtuynthêmlaođngmàcịnmtslaođngbdơi dưgâynên tìnhtrngthtnghip.Theokinhnghimcacácnhàkinhtnunănglcsnxutxãhi gim1%sovikhnăng,thtnghipstănglên2%. Dostinbcakhoahckthut: ðcbitquátrìnhtđnghĩatrongquátrìnhsnxut.Stinbcakhoahck thut,tđnghĩaquátrìnhsnxutstitkimđưcchiphí,năngsutlaođngtăngcao, chtlưngsnphmtthơn,giáthànhlirlàmtăngkhnăngcnhtranhcasnphm. Chínhvìth,cácnhàsnxutluơntìmcáchđimicơngngh,sdngnhngdâytruyn tđngvàosnxut,máymĩcđưcsdngnhiu,laođngsdơidư.Slaođngnàys bsungvàođiquânthtnghip. Sgiatăngdânsvàngunlclàáplcđivivicgiiquytviclàm.ðiunày thưngxyrađivicácnưccĩnnkinhtkémpháttrinhocđangpháttrin.đây, ngunlcdidàonhưngdokinhthnchnênkhơngcĩđiukinđàotovàsdnght ngunlaođnghincĩ. 3.Phânloithtnghip: Thtnghiplàmthintưngphctpcnphiđưcphânloiđhiurõvnĩ.Căn cvàotngchtiêuđánhgiá,tacĩthchiathtnghipthànhcácloisau: a.Phântheođctrưngcangưithtnghip: Thtnghiplàmtgánhnng,nhưnggánhnngđĩrơivàođâu,bphndâncưnào, ngànhnghnào Cnbitđưcđiuđĩđhiuđưcđcđim,tínhcht,mcđtác hi cathtnghiptrongthct.Vimcđíchđĩcĩthdùngnhngtiêuthcphânloi dưiđây: Thtnghiptheogiitính. Thtnghiptheolatui. Thtnghipchiatheovùng,lãnhth. Thtnghipchiatheongànhngh. Thtnghipchiatheodântc,chngtc. b.Phânloitheolýdothtnghip: Dobvic:Týxinthơivicvìnhnglýdokhácnhaunhưchornglươngthp, khơnghpngh,hpvùng Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 3. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp Domtvic:Cáchãngchothơivicdonhngkhĩkhăntrongkinhdoanh Domivào:Lnđubsungvàolclưnglaođngnhưngchưatìmđưcvic làm(thanhniênđntuilaođngđangtìmkimvic,sinhviênttnghipđangchcơng tác ) Quayli:Nhngngưiđãrikhilclưnglaođngnaymunquaylilàmvic nhưngchưatìmđưcviclàm *Giithíchrhơnvphânloithtnghip: Trongkháinimthtnghip,cnphiphânbitrõthtnghiptnguynvàthtnghip khơngtnguyn.Nĩikhácđilànhngngưilaođngtnguynxinthơivicvànhng ngưilaođngbucphithơivic.Trongnnkinhtthtrưngnăngđng,laođngcác nhĩm,cácngành,cáccơngtyđưctrtincơnglaođngkhácnhau(mclươngkhơng thngnhttrongcácngànhngh,cpbc).Vicđilàmhaynghviclàquyncami ngưi.Chonên,ngưilaođngcĩssosánh,chnàolươngcaothìlàm,chnàolương thp(khơngphùhp)thìngh. Vìthxyra3hintưng: Thtnghiptnguyn:Làloithtnghipmàmtmctincơngnàođĩngưilao đngkhơngmunlàmvichocvìlýdocánhânnàođĩ(dichuyn,sinhcon ).Tht nghiploinàythưngtmthi. Thtnghipkhơngtnguynlà :Thtnghipmàmctincơngnàođĩngưilao đngchpnhnnhưngvnkhơngđưclàmvicdokinhtsuythối,cunglnhơncu vlaođng Thtnghiptráhình (cịngilàhintưngkhimdnglaođng)làhintưngxut hinkhingưilaođngđưcsdngdưimckhnăngmàbìnhthưnggnvivics dngkhơnghtthigianlaođng. Ktcccanhngngưithtnghipkhơngphilàvĩnhvin.Cĩnhngngưi(bvic, mtvic )saumtthigiannàođĩsđưctrlilàmvic.Nhưngcũngcĩmts ngưikhơngcĩkhnăngđĩvàhphirakhilclưnglaođngdokhơngcĩđiukin bnthânphùhpviyêucucathtrưnglaođnghocdomtkhnănghngthúlàm vic(haycịncĩ thcĩnhngnguyênnhânkhác). c.Phânloitheongungcthtnghip: Tìmhiungungcthtcĩýnghĩaphântíchsâuscvthctrngthtnghip,tđĩ tìmtahưnggiiquyt.Cĩthchiathành4loi: *Thtnghiptmthilàloithtnghipphátsinhdosdichuynkhơngngngca ngưilaođnggiacácvùng,cácloicơngvichocgiacácgiaiđonkhácnhauca cucsng.Thmchítrongmtnnkinhtcĩđviclàmvnluơncĩschuynđngnào đĩnhưmtsngưitìmviclàmsaukhittnghiphocdichuynchtnơinàyđn nơikhác;phncĩth quaylilclưnglaođngsaukhisinhcon Thtnghipcĩtínhcơcu:Xyrakhicĩsmtcânđigiacung–culaođng (giacácngànhngh,khuvc ).Loinàygnlinvisbinđngcơcukinhtvà gâyradossuythốicamtngànhnàođĩhoclàsthayđicơngnghdnđnđịihi laođngcĩchtlưngcaohơn,aikhơngđápngđưcsbsathi.Chínhvìvy,tht nghiploinàycịngilàthtnghipcơngngh.Trongnnkinhthinđi,thtnghip loinàythưngxuyênxyra.Khisbinđngnàylàmnhvàkéodài,nnthtnghip trnênnghiêmtrngvàchuynsangthtghipdàihn.Nutinlươngrtlinhhotthìs mtcânđitrongthtrưnglaođngsmtđikhitinlươngtrongnhngkhuvccĩ nguncunglaođnghxung,vàtrongkhuvccĩmcculaođngcaotănglên. Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 4. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp Thtnghipdothiucu:Loithtnghipnàyxyrakhimccuchungvlao đnggimxung.Ngungcchínhlàssuygimtngcu.Loinàycịnđưcgilàtht nghipchukỳbicácnnkinhtthtrưngnĩgnlinvithikỳsuythốicachukỳ kinhdoanh.Duhiuchngtsxuthincaloinàylàtìnhtrngthtnghipxyra trànlankhpminơi, mingh. Thtnghipdoyutngồithtrưng:Loithtnghipnàycịnđưcgitheo lýthuytcđin.Nĩxyrakhitinlươngđưcnđnhkhơngbicáclclưngth trưngvàcaohơnmclươngcânbngthctcathtrưnglaođng.Vìtinlương khơngchquanhđnsphânphithunhpgnviktqulaođngmàcịnquanhvi mcsngtithiunênnhiuqucgia(Chínhphhoccơngđồn)cĩquyđnhcngnhc vmclươngtithiu,skhơnglinhhotcatinlương(ngưcvisnăngđngcath trưnglaođng),dnđnmtbphnmtviclàmhockhĩtìmviclàm.Tĩmli,tht nghiptmthivàthtnghipcơcuxyratrongmtb phnriêngbitcathtrưnglaođng(cĩthdinrangayckhithtrưnglaođng đangcânbng).Thtnghipdothiucuxyrakhinnkinhtđixung,tồnbthi trưnglaođngbmtcânbng.Cịnthtnghiptheolýthuytcđindocácyutxã hi,chínhtrtácđng.Sphânbitđĩlàthenchtđnmbttìnhhìnhchungcath trưnglaođng. 4.Tácđngcathtnghipđnspháttrinkinht–xãhi. Thtnghiplàmthintưngkinhtxãhi,dotácđngcanhiuyutkinht–xã hi,trongđĩcĩnhngyutvalànguyênnhânvalàktqu.Ngưcli,thtnghipcĩ nhhưngđnquátrìnhpháttrinkinht–xãhicađtnưc.Vìvy,cnphântíchrõ tácđngqualigiacácyutkinht–xãhiđivithtnghipvàngưcli,nh hưngcathtnghipđnspháttrinkinht–xãhi;hnchnhngtácđngđngia tăngtlthtnghip. a.Thtnghiptácđngđntăngtrưngkinhtvàlmphát : Thtnghiptăngcĩnghĩalclưnglaođngxãhikhơngđưchuyđngvàohot đngsnxutkinhdoanhtănglên;làslãngphílaođngxãhinhântcơbnđphát trinkinht–xãhi.Thtnghiptănglêncũngcĩnghĩalànnkinhtđangsuythối suythốidotngthunhpqucgiathctthphơntimnăng;suythốidothiuvnđu tư(vìvnngânsáchvthuhpdothtthuthu,dophihtrngưilaođngmtvic làm ) Thtnghiptănglêncũnglànguyênnhânđynnkinhtđn(bvc)calmphát. Miquanhnghchlý3chiugiatăngtrưngkinht–thtnghipvàlmphátluơn luơntntitrongnnkinhtthtrưngTcđtăngtrưngkinht(GDP)màgimthìt lthtnghipsgim,kéotheotllmphátphátcũnggim.Miquanhnàycnđưc quantâmkhitácđngvàocácnhântkíchthíchpháttrinkinht–xãhi. b.Thtnghipnhhưngđnthunhpvàđisngcangưilaođng : Ngưilaođngbthtnghip,tcmtviclàm,smtngunthunhp.Dođĩ,đisng bnthânngưilaođngvàgiađìnhhsekhĩkhăn.ðiuđĩnhhưngđnkhnăngt đàotoliđchuynđinghnghip,trlithtrưnglaođng;concáihsgpkhĩ khănkhiđntrưng;sckhehsgimsútdothiukinhtđbidưng,chămsĩcy t Cĩthnĩi,thtnghip“đy”ngưilaođngđnbncùng,đnchánnnvicuc sng,vixãhi;dnhđnnhngsaiphmđángtic c.Thtnghipnhhưngđntrttxãhi,antồnxãhi: Thtnghipgiatănglàmtrttxãhikhơngnđnh;hintưngbãicơng,biutìnhđịi quynlàmvic,quynsng tănglên;hintưngtiêuccxãhicũngphátsinhnhiu Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 5. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp lênnhưtrmcp,cbc,nghinhút,midâm Snghcangưilaođngđivi nhàcmquyncũngbsuy gim Tđĩ,cĩthcĩnhngxáotrnvxãhi,thmchídnđnbinđng vchínhtr. Thtnghiplàhintưngkinht–xãhikhĩkhănvànangiicaqucgia,cĩnh hưngvàtácđngđnnhiumtđisngkinht–xãhi.Giiquyttìnhtrngtht nghipkhơngphimtsm,mtchiu”,khơngchbngmtchínhsáchhaymtbin phápmàphilàmththngcácchínhsáchđngb,philuơncoitrngtrongsutquá trìnhpháttrinkinht–xãhi.Bil,thtnghipluơntntitrongnnkinhtthtrưng vàtăng(gim)theochukỳpháttrincannkinhtthtrưng. Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 6. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp II/.CáchìnhthcthtnghipchyucaVitNamhinnay : VitNam,thtnghipcũngbaogmcácloihìnhnêutrên.Tuynhiêndođcđim kinht–chínhtrxãhivàdânsmàcácnguyênnhânthtnghipcũngnhưphmvivà đitưngthtnghipcĩskhácnhaucvmcđ,quymơvàthigianthtnghip. NhưchúngtađãbitVitnamlànưccĩtldânstăngkhánhanhtrongkhuvc cũngnhưtrênthgii,đngthnhttrongkhuvcvàđngth5trênthgiivtl sinhđ.TheosliuminhtthìdânsVitNamnăm2001lênticonsgn80triu ngưidbáotrongvàinămtidânsVitNamcĩthlênticons100triungưi.Dân sngàycàngtăngtrongkhiđĩdintíchđtnơngnghipngàycànggimđi,nhưvythìt lthtnghipsngàycàngcaohơn.Năm2001chúngtacĩti6,28%dânskhơngcĩ cơngănviclàm(hơn20nghìnngưi)đâylàmtconskhácao.Tuynhànưctacũng đãcĩnhngbinphápđivivickhochhốgiađìnhnhưgimtlsinhđ,thc hinkhochhốgiađìnhmicpvchngchcĩt12con,gimtlkthơntui cịnquátr,nhưngdochưanhnthcđưcvnđcpbáchđâynêntlsinhcịnkhá cao.Hơnnadophongtctpquán,chđphongkinvncịn,nhtthitphicĩcon trainidõi,cĩnp,cĩlđãdntivicgiatăngdânstichĩngmt.Dânstăngnhanh dntitìnhtrngnhưsquantâm,cũngnhưgiáodcconcáicacácgiađìnhgimhn. Cácđiukinvănung,sinhhotkhơngđưcttđcbitlàcácvùngnơngthơn,min núivnđnàycncĩsquantâmcachínhphhơnna.Nĩdntitìnhtrngtrem khơngđưctitrưng >làmtăngtlmùchlêncao,dntithtnghipcao. Dovicqunlýthtrưnglaođngnưctacịnchưađưcchtch,đnnaycũng chưacĩmththngđăngkýviclàmchotngngưilaođngtcptrungươngđnxã phưng,chonênslưngcthvngưithtnghiptngthikỳ,tngđabàncũng chmangtínhtươngđi.Vìvy,vicphântíchthtrưnglaođng,victhchincácbin phápcachínhsáchviclàmvàchínhsáchthtrưnglaođngcũngnhưđánhgiáhiu qucanĩchưađưcchínhxác. ðnnay,cĩmtđiudnhnthylà,vitácđngcakhnghongtàichínhtồncu, VitNamcũnggpphinnthtnghipchukỳtheodbáotrongnăm2009,lưnglao đngmtviclàmslênti150.000đn300.000ngưi. Mtdngthtnghipphbinvàcịnkéodàitrongsutquátrìnhcơngnghiphố,hin đihốnưctacũngnhưcácnưcđangpháttrinkhácvàđcbitvimtnưccĩcơ cudânstrhốnhưVitNamlàtìnhtrngthtnghipsclaođngphthucvi quymơln(đâycũngcngiithíchthêm:ngưilaođngphthuclàngưikhơngcĩ tưliusnxut,phiđilàmthuê,làmcơngthơngquacácquanhlaođnggiachs dnglaovingưilaođngđhưngtinlương,tincơng).ðiuđĩcĩnghĩalàchúng taluơnthiuchlàmvichaytngcunglaođngluơnvưtcaosovitngcu.Nĩicách khác,tcđtăngtrưngcannkinht,tcđtăngchlàmvicmiluơnthphơntc đtăngdânsbưcvàotuilaođngvàcĩnhuculaođng.Stntíchca mtbphânlaođngtr,kcđãquađàoto,cĩtrìnhđchuyênmơnhocchưaquađào to,đangthtnghip,tnămnàyquanămkháclàmttháchthccngiiquyttgĩcđ kinhtvĩmơkctrưcmtcũngnhưlâudài. Cũngchunhhưngcasthiuhtnghiêmtrnggiatngcungvàcutrênth trưnglaođngcịnphikđnmttìnhtrngthtnghipphbinlàthtnghiptìm kimvìthctthigianđtìmliđưcmtchlàmvicmikhơngphilàngnmàcĩ thkéodàihàngnămhoclâuhơn. Nưctacĩkhong70%dâncưvàlaođngsngnơngthơn,hotđngtronglĩnhvc nơngnghipnênnnthtnghipthivlitrthànhphbin,rtnhiunơngdânvn Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 7. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp phignbĩvinơngnghip,gnbĩviđtđaiđtntivimcthunhpvànăngsut laođngthp.ðngthi,ngaynơngthơncũngdintìnhtrngthtnghipthiv.Khi vàovgieotrnghocthuhoch,ngưinơngdântptrunglàmvickhong4–5tháng trongnăm.Thigiancịnlihkéonhaulênthànhphtìmkimviclàmtmthihocđi làmănxa.Mtkhác,theotpquáncangưiVitNam,trongnhiugiađình,conemca hvnphisngcùngbm,nhnstrgiúptgiađìnhhocthamgiaphgiúpviccho bm thìđâycũnglànhĩmđitưngthtnghipthiv. Trongnhngnămvaqua,cùngvinhpđtăngtrưngcaocannkinhtqucdân, sthuhútmnhmcácngunđutưtnưcngồi,shìnhthànhcáckhucơngnghip mivicơngnghhinđi,chúngtamiđcpnhiuđnloihìnhthtnghipcơcu, nhtlànhuculaođngquađàoto,cĩtrìnhđchuyênmơn,trìnhđtaynghhaytrình đqunlýcao. Tìnhtrng“thtnghiptha”hay“thtnghiptnđng”chínhlànhngđitưng thucdin“dưtha”dochuynđicơchkinhttcácdoanhnghipnhànưcsangcác cơngtycphn.Mtđiukháccũngđángquantâmlàchúngtađangđymnhxutkhu laođng,điunàymanglihiuqutrưcmtlàgimbtsccăngtrênthtrưnglao đngtrongnưc.Nhưngvlâudàicũngcntínhđnkhnăngkhingưilaođnghtthi hntrvvàtìmviclàmtrongnưc,nukhơngsđyhvàotìnhtrngthtnghipxut khu,vàtìnhtrngnàyscàngnghiêmtrnghơnkhinnkinhtnưctavnnghiêngv nhpsiêu. Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 8. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp III/.CácbinphápđgiiquyttìnhtrangthtnghipcaVitNamhinnay : ðngtrưcthctrngvvnđthtnghipcanưctahinnay.Nhànơctacncĩ nhngbinphápđgimtlthtnghipxungđnmctiđađđưađtnưctaphát trinhơnna.ðĩmilàvnđcnquantâmhinnay. Tăngngunvnđutư(chyulytdtrqucgia,vaynưcngồi)đynhanhtin bxâydngcơshtng,làmthuli,thuđin,giaothơng nhmtoviclàmmi cholaođngmtviclàmkhuvcsnxutkinhdoanh,nilngcácchínhsáchtài chính,cicáchthtchànhchínhnhmthuhútvnđutưcanưcngồitoviclàm michongưilaođng.Bêncnhđĩchúngtaphikhuynkhíchpháttrincácdoanh nghipvavành,chocácdoanhnghipvayvnđmuasmtrangthitbsnxut,m rngquymơsnxut. Tihinghtrungương4caðng(khố8)đãnhnmnhchtrươngphát huynilckhaithácngunvntrongnưc,đutưduytrìpháttrinsnsutkinhdoanh, đngthităngcưnghptácquct,tranhthvnđutưcanưcngồi.Vismca catanăm1998tngsvnFDIlênti36tUSD>đãgiiquyt25vnlaođng ngồirahàngchcvnlaođngkháccĩviclàmnhthamgiaxâydngcơbncáccơng trìnhđưavàosnxut.Vihaimctiêuđĩlà:Pháttrinkinhtxãhitomviclàmvà cáchotđnghtrtrctipđgiiquytviclàmchocácđitưngyuthtrongth trưnglaođng.Chínhnhcĩschovayvncunhànưcmàququcgiaviclàmcho vayđưc13600dánthuvđưc480ttoviclàm268000laođng. Spxplivànângcaohiuqucahthngdchvviclàm Xãhihốvànângcaochtlưngđàotohthngđàotodyngh Xemxétđiuchnhtinlươngtithiu,đmbotínhcânđigiakhuvccĩđutư nưcngồivàtrongnưcnhmmcđíchmrngthuhútlaođngxãhi Ngàynaykhimànhànưctangàycàngmrngquanhvicácđitáckinhdoanh trênthgii,mcathtrưngtrongnưcnhmthuhútvnđutư Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 9. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp Bàiđcthêm :Thtnghiptrongquátrìnhchuyndchcơcukinhtnưctahin nay Pháttrinkinhtlànhântquantrngđpháttrincácngànhkinhtlêntrìnhđsn xuthinđi,nângcaotcđtăngtrưng,tăngnăngsutlaođngvàhiuqusnxut kinhdoanhnưcta.Hàngnămnnkinhtthtrưngtorakhong1,31,45triuvic làm,trongđĩsviclàmtnơngnghipchim38%.Bêncnhnhngmttíchcc,quá trìnhchuyndchkinhtgĩcđnhtđnhcũnglàmnysinhthtnghip.Cĩthxemxét vnđnàycácgiácđsau: Tăngtrưngkinhtcĩmiquanhchtchviđutưvàtothêmviclàm.Hsco giãnviclàmtheoGDPcannkinhtnưctagiaiđon19912000là0,33%,đâylàcon stươngđithp,trongkhiđĩðàiLoanlà0,67%giaiđon19581972.Cácnưcnhư: HànQuc,TháiLan,Malaixia,Singapore giaiđonđucơngnghiphĩa,cơculi kinht,cĩtcđtăngtrưngkinhthàngnămrtcaovàduytrìđưctlthtnghip dưi3%(cácnăm19761986tăngtrưngkinhtbìnhquân/nămcaMalaixialà15,54%, TháiLan21,59% ).Cĩthnĩi,đmbokíchthíchtăngtrưngđutư,tăngtrưngkinh tđnângcaomcculaođng,đcbitlàculaođngtrongkhuvccơngnghip,dch vlàmttrongnhngyutrtcơbnđkhngchtlthtnghipcannkinht. nưcta,thtnghipxyraphbinhơnkhuvcthànhthvàtrthànhvnđxãhikhá bcxúccacácthànhphln. Bng1: Tlthtnghipthànhthquacácnăm Năm1996199819992000200120022003Tl(%) 5,886,857,46,426,286,015,6 (Ngun:Blaođngthươngbinh–xãhi) Qúatrìnhcicáchkhuvcdoanhnghipnhànưc,hptácxã,vivicthchincác hìnhthccphnhĩa,giao,khốn,bán,chothuê,giithnhmtăngcưnghiuqu hotđng,khnăngcnhtranh,đãdnđnđimilaođngtrongDNthuccácngành ngh.Cácnăm19992000laođngthtnghiptrongkhuvcDNnhànưcchimkhong 7,2%tngslaođng cakhuvcnày,baogmlaođngcacácDNbphásn,giith,DNchuynđishu, cơculi.ðngthi,phnlnhptácxãkiucũchuynđihìnhthcshuhocgii thvàxãviênmtviclàm,bsungbàođingũthtnghip,tácđngđnquanhcung culaođngtrênthtrưnglaođng. ðtăngcưngkhnăngcnhtranhtrongnnkinhtthtrưng,DN,cácthànhphn kinhtđãthchincácgiiphápnhư:đimicơngngh,nângcaochtlưnglaođng, cơculisnphmvàtchclisnxut,nângcaotrìnhđqunlý,ktqudnđnbin đnglaođng,mtbphnbđưarakhidâychuynsnxutkinhdoanh,trthànhtht nghip. Sliukhosátthtrưnglaođnggnđâychothy,tiBìnhDươngcácnămgnđâyt llaođngriDNlà18,68%,constươngtnàytiCnThơ:8,97%,ðngNai: 12,92%,TP.HCM:22,66%,HiPhịng9,4%.Xuhưngthtnghipnàyxyrathưng xuyên,vibiênđcaohơntronggiaiđonđuthamgiamnhmvàoquátrìnhtdohĩa thươngmi,tồncuhĩakinht. Trongcácnămpháttrinkinhtthtrưng,tcđtănglclưnglaođngcanưcta khong2,72,8%/nămtrongkhitcđtăngviclàmlà2,32,4%/năm.khuvcthànhth, vinccunglaođngcaohơnsoviculaođnglànguyênnhâncamtbphnlao đngkhơngtìmkimđưcviclàmtrênthtrưnglaođngvàtrthànhthtnghip. Trongđĩ,đibphnlàlaođnglnđubưcvàotuilaođng,chưaquađàoto,khơng Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh
 10. KinhTVĩMơThtNghipVàCácBinPháp cĩknăngnghnghip.Chuyndchcơcukinhtvixuhưngttyulàthuhpdns viclàmginđơnvàpháttrinsviclàmkthut,viclàmcĩnăngsutlaođngcao. Cácngành:cơngnghthơngtin,vinthơng,đint,dulch,tàichính,ngânhàng,cơng nghipchbin vàcáckhucơngnghiptptrung,khuchxutcĩnhuculaođngk năngln,nhưngthctgpkhĩkhăntrongtuyndnglaođng.Nguyênnhânlàdotl laođngquađàotochuyênmơnkthutcalclưnglaođngthànhththp,năm 2002là34,03%(nơngthơn5,74%)vàbtcpvchtlưngđàoto,mtbphnlaođng đãquađàotochuyênmơnkthutkhơngđápngđưcyêucucangưisdnglao đng.Dođĩ,đaslaođngthtnghiptrênthtrưnglaođngthànhthlàlaođnggin đơn. Thtnghipcơcu:chuyndchcơcukinhtthúcđymtbphnlaođngnơng nghipsangkhuvccơngnghipvàdchv,trongthigianđinghđãxyratìnhtrng thtnghipcơcu.Laođngthtnghipdocơcuthucloinàycĩxuhưngtìmvic làmmitthơn,mctincơngcaohơntrênthtrưnglaođngkcvicdichuynđn cácvùngkhácvàđc bitlàdịngdichuynlaođngnơngthơnrathànhth. Cácnăm19901998quimơdichuynlaođngnơngthơnthànhthphmvitồn quc7090nghìnngưi/năm.Dichuynlaođngnơngthơn–thànhthcĩvaitrịquan trngtrngtrongcungnglaođngrútrakhingànhnơngnghipchospháttrinca cácngànhnghcĩhàmlưngkthutcao,cácngànhnghmivàspháttrincacác khuvckinhttưnhân,cĩvnđutưnưcngồi,khucơngnghip,khuchxut, kíchthíchshotđngsơiđngcathtrưnglaođng.Cácnămqua,khonghơn 22%laođngnơngthơnthayđingh,cĩmcthunhpbìnhquântăng3050%sovicác hotđngtrưcđĩ.Mtskhuchsut,khucơngnghiptptrungthuhúttrên70%lao đngdichuyntnơngthơnđn(khucơngnghipðngNai,BìnhDương,QungNgãi, ðàNng,QungNinh, )nhưngbêncnhđĩlàtìnhtrngthtnghip cơcudinraphbin. Thtnghiptnguyn:baogmnhngngưikhơngmunlàmcáccơngviccĩmc lươngthpvànhngngưinnáutrongcáccơngvicnitrgiađìnhdocácmctin cơngthpkhơngđsng.Thtnghiptnguyncĩkhuynhhưnggiatăng,năm1998 khong4.8triungưivànăm2003cĩkhong2,547triungưilàmnitrvà4,414triu ngưikhơngcĩnhuculàmvicchimhơn7%laođngt15tuitrlên.Sliuđiu trachothy,cĩti4050%slaođngnàymuntìmviclàm,nhưngkhơngtìmđưc viclàmphùhp,đâycũnglànguncunglaođngtimnăngchothtrưnglaođng. Ngồira,trongquátrìnhchuyndchcơcukinhtcịntntithtnghipdonguyên nhânbtcpcahthngđàoto.ðĩlàvicđàototheongànhnghchưaphùhpvi nhucu,tínhiucathtrưnglaođng. Nhĩm2NamSơn–HuynTrâm–PhươngDung–NhimTrinh