Bài giảng Quản lý chi phí dự án - Lưu Trường Văn

pdf 123 trang ngocly 24/05/2021 2510
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý chi phí dự án - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_chi_phi_du_an_luu_truong_van.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý chi phí dự án - Lưu Trường Văn

 1. QUAÛN LYÙ CHI PHÍ DÖÏ AÙN Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng kieán thöùc vaø kyõ naêng QLDA” Giaûng vieân: PGS.TS. Löu Tröôøng Vaên 1 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 2. • Hoï vaø teân : LÖU TRÖÔØNG VAÊN • Naêm sinh : 1965 • Giaùo duïc : Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management , Asian Institute of Technology (AIT ), Thailand, 2002. Ti ến s ỹ chuyeân ngaønh Kỹ thu ật & Qu ản lý xây d ựng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2 -2009. • Lónh vöïc nghieân cöùu : Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích và th ẩm đị nh ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn • Email: luutruongvan@gmail.com • Di độ ng: 0972016505 • Website: 2 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 3. A. Nguyên t ắc quản lý chi phí dự án đầu t ư xây dựng công trình Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Taøi lieäu löu haønh noäi boä 3 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 4. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH là công tác quan tâm ch ủ y ếu đế n chi phí các ngu ồn l ực c ần thi ết để hoàn thành các ho ạt độ ng cho d ự án. gồm các quá trình c ần thi ết để đả m b ảo r ằng d ự án đượ c hoàn thành trong ngân sách phê duy ệt. Vi ệc l ập, th ẩm đị nh, điều ch ỉnh chi phí d ự án ngu ồn v ốn nhà nướ c th ực hi ện theo quy đị nh c ủa Lu ật Xây d ựng, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 , Ngh ị đị nh 12/2009/NĐ- CP, Ngh ị đị nh 83/2009/NĐ-CP, Thông t ư 04/2010/TT- BXD, 4 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 5. CÁC HÌNH THỨC Qu ản lý chi phí d ự án đầ u t ư xây d ựng công trình đượ c bi ểu th ị qua: Qu ản lý t ổng mức đầ u t ư Qu ản lý t ổng d ự toán, d ự toán công trình Qu ản lý t ạm ứng. Qu ản lý thanh toán, quy ết toán v ốn đầ u t ư 5 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 6. Qu ản lý t ổng mức đầ u t ư Xem KI ỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Qu ản lý t ổng d ự toán, d ự toán công trình KI ỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 6 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 7. Quản lý t ạm ứng 1. Mức t ạm ứng t ối đa là bao nhiêu? 2. Mức t ạm ứng t ối thi ểu là bao nhiêu? 3. Thu h ồi ti ền t ạm ứng nh ư th ế nào? 4. Làm th ế nào để đả m b ảo bên B s ẽ tri ển khai công vi ệc sau khi nh ận được ti ền t ạm ứng? Xem Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP để tr ả l ời các câu h ỏi 1, 2, & 3 7 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 8. Quản lý t ạm ứng: 1. Mức t ạm ứng t ối thi ểu là bao nhiêu? Kho ản 4, Điều 17, Ngh ị đị nh 48/2010/NĐ-CP: a) Đố i v ới h ợp đồ ng t ư v ấn là 25% giá h ợp đồ ng; b) Đố i v ới h ợp đồ ng thi công xây d ựng công trình : - 10% giá h ợp đồ ng đố i v ới h ợp đồ ng có giá tr ị trên 50 t ỷ đồ ng; - 15% giá h ợp đồ ng đố i v ới h ợp đồ ng có giá tr ị t ừ 10 tỷ đồ ng đế n 50 t ỷ đồ ng; - 20% giá h ợp đồ ng đố i v ới các h ợp đồ ng có giá tr ị dướ i 10 t ỷ đồ ng; 8 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 9. Quản lý t ạm ứng: 2. Mức t ạm ứng t ối đa là bao nhiêu? Kho ản 5, Điều 17, Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP: Mức t ạm ứng t ối đa là 50% giá hợp đồ ng , tr ường h ợp đặ c bi ệt thì ph ải được Ng ười quy ết đị nh đầ u t ư cho phép 9 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 10. Quản lý t ạm ứng: 3. Thu hồi ti ền t ạm ứng như thế nào? Kho ản 6, Điều 17, Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP: Ti ền t ạm ứng được bắt đầ u thu hồi t ừ l ần thanh toán đầ u tiên, mức thu hồi t ừng l ần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồ ng , kết thúc thu hồi khi giá tr ị thanh toán đạ t 80% giá hợp đồ ng 10 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 11. Quản lý t ạm ứng: 4. Làm thế nào để đả m bảo bên B s ẽ tri ển khai công vi ệc sau khi nhận được ti ền t ạm ứng? • Bên A yêu c ầu bên B n ộp “ Bảo lãnh ti ền t ạm ứng ” do một ngân hàng nào đó phát hành •Nếu Bên B có uy tín trong công vi ệc c ủa h ọ và tài chính lành mạnh thì bên B d ể dàng có đượ c gi ấy “ Bảo lãnh ti ền t ạm ứng ” do ngân hàng mà h ọ mở tài kho ản phát hành •Nếu h ọ g ặp khó kh ăn trong vi ệc có đượ c gi ấy “ Bảo lãnh ti ền t ạm ứng ” thì có l ẽ ch ủ đầ u t ư nên xem xét lại n ăng l ực bên B 11 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 12. MỤC ĐÍCH Lập 1 k ế ho ạch ngu ồn l ực cho d ự án, ph ối h ợp v ới vi ệc ướ c tính chi phí để chu ẩn b ị t ốt ngu ồn v ốn cho toàn b ộ quá trình ho ạt độ ng c ủa d ự án. Ki ểm soát t ốt vi ệc qu ản lý chi phí trong quá trình th ực hi ện d ự án để nâng cao hi ệu qu ả đầ u t ư. Dự báo tình hình d ự án trong t ươ ng lai. Đạ t đượ c mục tiêu c ủa d ự án v ề l ợi nhu ận ho ặc t ận dụng hi ệu qu ả ngu ồn tài nguyên . Đố i v ới nhà th ầu xây d ựng, qu ản lý chi phí t ốt giúp tăng “lãi tr ực ti ếp”, gi ảm các chi phí không đáng có c ủa họ trong ho ạt độ ng xây d ựng t ại công tr ườ ng. 12 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 13. 6 NGUYEÂN TAÉC QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂYDÖÏNG ( Điều 3, NĐ 112/2009/NĐ-CP ) 1. Qu ản lý chi phí đầ u t ư xây d ựng công trình (sau đây g ọi t ắt là qu ản lý chi phí) phải bảo đả m mục tiêu, hi ệu quả dự án đầ u t ư xây dựng công trình và phù hợp v ới c ơ chế kinh tế thị tr ường . 2. Quản lý chi phí theo t ừng công trình, phù hợp v ới các giai đoạn đầ u t ư xây d ựng công trình, các b ước thi ết k ế, lo ại ngu ồn v ốn và các quy đị nh c ủa Nhà n ước. 13 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 14. NGUYEÂN TAÉC QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂYDÖÏNG ( Điều 3, NĐ 112/2009/NĐ-CP ) 3. Tổng mức đầ u t ư, d ự toán xây d ựng công trình ph ải đượ c d ự tính theo đúng ph ươ ng pháp , đủ các kho ản mục chi phí theo quy đị nh và phù h ợp độ dài th ời gian xây d ựng công trình . Tổng mức đầ u tư là chi phí t ối đa mà ch ủ đầ u t ư đượ c phép s ử dụng để đầ u t ư xây d ựng công trình . 4. Nhà n ướ c th ực hi ện ch ức n ăng qu ản lý chi phí thông qua vi ệc ban hành, h ướ ng d ẫn và ki ểm tra vi ệc th ực hi ện các quy đị nh v ề qu ản lý chi phí. 14 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 15. NGUYEÂN TAÉC QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂYDÖÏNG ( Điều 3, NĐ 112/2009/NĐ-CP ) 5. Ch ủ đầ u t ư xây d ựng công trình ch ịu trách nhi ệm toàn di ện về vi ệc qu ản lý chi phí t ừ giai đoạn chu ẩn bị đầ u t ư đế n khi k ết thúc xây d ựng đư a công trình vào khai thác, s ử d ụng. 6. Nh ÷ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®−îc ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc chñ ®Çu t− phª duyÖt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy lµ c¬ së ®Ó c¸c tæ chøc cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 15 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 16. NGUYEÂN TAÉC QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG vốn ngân sách Tổng mức đầu t ư ≥ Tổng dự toán ≥ Giá gói thầu ≥ Giá ký hợp đồng ≥ Giá quyết toán dự án công trình hoàn thành 16 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 17. B. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 17 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 18. 18 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 19. CÁC ĐỊ NH NGHĨA • Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ tæng møc ®Çu t−) lµ toµn bé chi phÝ dù tÝnh ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t− lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • Tæng møc ®Çu t− ®−îc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi néi dung dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¬ së; • Đèi víi tr−êng hîp chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, tæng møc ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 19 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 20. Nội dung t ổng mức đầ u t ư XDCT (NĐ 112/2009/NĐ-CP) 20 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 21. Điểm 3.1, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD 1. Chi phÝ x©y dùng bao gåm: Chi phí xây d ựng các công trình, hạng mục công trình chính, công trình t ạm, công trình ph ụ tr ợ ph ục v ụ thi công Chi phí phá và tháo d ỡ các công trình xây d ựng Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng Chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng 21 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 22. Điểm 3.2, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD 2. Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: 1 Chi phí mua s ắm thi ết b ị công ngh ệ (k ể c ả thi ết b ị công ngh ệ c ần s ản xu ất, gia công) 2 Chi phÝ ®µo t¹o & chuyÓn giao c«ng nghÖ 3 Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh thi ết b ị 4 Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm thiÕt bÞ 5 ThuÕ, phí vµ c¸c chi phÝ có liªn quan khác 22 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 23. Điểm 3.3, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD 3. Chi phí b ồi th ườ ng, h ỗ tr ợ và tái đị nh c ư bao gåm: 1. Chi phí b ồi th ườ ng nhà c ửa, v ật ki ến trúc, cây tr ồng trên đấ t và các chi phí b ồi th ườ ng khác 2. Các kho ản h ỗ tr ợ khi nhà n ướ c thu h ồi đấ t 3. Chi phí th ực hi ện tái đị nh c ư có liên quan đế n bồi th ườ ng gi ải phóng m ặt b ằng c ủa d ự án 4. Chi phí t ổ ch ức b ồi th ườ ng, h ỗ tr ợ và tái đị nh c ư 5. Chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng 6. Chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t− 23 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 24. Điểm 3.4, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD • Chi phí quản lý dự án: là các chi phí c ần thi ết cho ch ủ đầ u t ư để t ổ ch ức qu ản lý vi ệc th ực hi ện các công vi ệc qu ản lý d ự án t ừ giai đoạn chu ẩn b ị d ự án, th ực hi ện d ự án đế n khi hoàn thành nghi ệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác s ử d ụng, bao g ồm: 24 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 25. Điểm 3.4, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí qu ản lý d ự án bao g ồm: - Chi phí t ổ ch ức l ập báo cáo đầ u t ư, chi phí t ổ ch ức l ập d ự án đầ u t ư ho ặc báo cáo kinh t ế - kỹ thu ật; - Chi phí t ổ ch ức thi tuy ển, tuy ển ch ọn thi ết k ế ki ến trúc ho ặc l ựa ch ọn ph ươ ng án thi ết k ế ki ến trúc; - Chi phí t ổ ch ức th ực hi ện công tác b ồi th ườ ng, h ỗ tr ợ và tái đị nh cư thu ộc trách nhi ệm c ủa ch ủ đầ u t ư; - Chi phí t ổ ch ức th ẩm đị nh d ự án đầ u t ư ho ặc báo cáo kinh t ế - kỹ thu ật; - Chi phí t ổ ch ức l ập, th ẩm đị nh ho ặc th ẩm tra, phê duy ệt thi ết k ế kỹ thu ật, thi ết k ế b ản v ẽ thi công, d ự toán công trình; - Chi phí t ổ ch ức l ựa ch ọn nhà th ầu trong ho ạt độ ng xây d ựng; - Chi phí t ổ ch ức qu ản lý ch ất l ượ ng, kh ối l ượ ng, ti ến độ , chi phí xây d ựng; 25 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 26. Điểm 3.4, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí qu ản lý d ự án bao g ồm: - Chi phí t ổ ch ức đả m b ảo an toàn, v ệ sinh môi tr ườ ng c ủa công trình; - Chi phí t ổ ch ức l ập đị nh mức, đơ n giá xây d ựng công trình; - Chi phí t ổ ch ức ki ểm tra ch ất l ượ ng v ật li ệu, ki ểm đị nh ch ất lượ ng công trình theo yêu c ầu c ủa ch ủ đầ u t ư; - Chi phí t ổ ch ức ki ểm tra ch ứng nh ận đủ điều ki ện b ảo đả m an toàn ch ịu l ực và ch ứng nh ận s ự phù h ợp v ề ch ất l ượ ng công trình; - Chi phí t ổ ch ức nghi ệm thu, thanh toán, quy ết toán h ợp đồ ng; thanh toán, quy ết toán v ốn đầ u t ư xây d ựng công trình; 26 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 27. Điểm 3.4, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí qu ản lý d ự án bao g ồm: - Chi phí t ổ ch ức giám sát, đánh giá d ự án đầ u t ư xây d ựng công trình; - Chi phí t ổ ch ức nghi ệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí kh ởi công, khánh thành, tuyên truy ền qu ảng cáo; - Chi phí t ổ ch ức th ực hi ện các công vi ệc qu ản lý khác. 27 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 28. Điểm 3.5, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí t ư v ấn đầ u t ư xây d ựng bao g ồm : - Chi phí l ập nhi ệm v ụ kh ảo sát xây d ựng; - Chi phí kh ảo sát xây d ựng; - Chi phí l ập báo cáo đầ u t ư, l ập d ự án ho ặc l ập báo cáo kinh t ế - kỹ thu ật; - Chi phí th ẩm tra tính hi ệu qu ả và tính kh ả thi c ủa d ự án; - Chi phí thi tuy ển, tuy ển ch ọn thi ết k ế ki ến trúc; - Chi phí thi ết k ế xây d ựng công trình; - Chi phí th ẩm tra thi ết k ế k ỹ thu ật, thi ết k ế b ản v ẽ thi công, chi phí th ẩm tra t ổng mức đầ u t ư, d ự toán công trình; - Chi phí l ập h ồ s ơ yêu c ầu, h ồ s ơ mời s ơ tuy ển, h ồ s ơ mời th ầu và chi phí phân tích đánh giá h ồ s ơ đề xu ất, h ồ s ơ d ự s ơ tuy ển, hồ s ơ d ự th ầu để l ựa ch ọn nhà th ầu trong ho ạt độ ng xây d ựng; 28 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 29. Điểm 3.5, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí t ư v ấn đầ u t ư xây d ựng bao g ồm : - Chi phí giám sát kh ảo sát xây d ựng, giám sát thi công xây d ựng, giám sát l ắp đặ t thi ết b ị; - Chi phí l ập báo cáo đánh giá tác độ ng môi tr ườ ng; - Chi phí l ập đị nh mức xây d ựng, đơ n giá xây d ựng công trình; - Chi phí ki ểm soát chi phí đầ u t ư xây d ựng công trình; - Chi phí qu ản lý chi phí đầ u t ư xây d ựng: t ổng mức đầ u tư, d ự toán công trình, đị nh mức xây d ựng, đơ n giá xây d ựng công trình, h ợp đồ ng trong ho ạt độ ng xây dựng, - Chi phí t ư v ấn qu ản lý d ự án (tr ườ ng h ợp thuê t ư v ấn); 29 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 30. Điểm 3.5, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí t ư v ấn đầ u t ư xây d ựng bao g ồm : - Chi phí thí nghi ệm chuyên ngành; - Chi phí ki ểm tra ch ất l ượ ng v ật li ệu, ki ểm đị nh ch ất lượ ng công trình theo yêu c ầu c ủa ch ủ đầ u t ư; - Chi phí ki ểm tra ch ứng nh ận đủ điều ki ện b ảo đả m an toàn ch ịu l ực và ch ứng nh ận s ự phù h ợp v ề ch ất lượ ng công trình; - Chi phí giám sát, đánh giá d ự án đầ u t ư xây d ựng công trình (tr ườ ng h ợp thuê t ư v ấn); - Chi phí quy đổ i chi phí đầ u t ư xây d ựng công trình v ề th ời điểm bàn giao, đư a vào khai thác s ử d ụng; - Chi phí th ực hi ện các công vi ệc t ư v ấn khác. 30 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 31. Điểm 3.6, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí khác: là nh ững chi phí không thu ộc các nội dung quy đị nh t ại điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 nêu trên nh ưng c ần thi ết để th ực hi ện d ự án đầ u t ư xây d ựng công trình, bao g ồm: 31 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 32. Điểm 3.6, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí khác - Chi phí rà phá bom mìn, v ật n ổ; - Chi phí b ảo hi ểm công trình; - Chi phí di chuy ển thi ết b ị thi công và l ực l ượ ng lao độ ng đế n công tr ườ ng; - Chi phí đă ng ki ểm ch ất l ượ ng qu ốc t ế, quan tr ắc bi ến d ạng công trình; - Chi phí đả m b ảo an toàn giao thông ph ục v ụ thi công các công trình; - Chi phí hoàn tr ả h ạ t ầng k ỹ thu ật b ị ảnh h ưở ng khi thi công công trình; - Chi phí ki ểm toán, th ẩm tra, phê duy ệt quy ết toán v ốn đầ u t ư; - Chi phí nghiên c ứu khoa h ọc công ngh ệ liên quan đế n d ự án; v ốn l ưu độ ng ban đầ u đố i v ới các d ự án đầ u t ư xây d ựng nh ằm m ục đích kinh doanh, lãi vay trong th ời gian xây d ựng; chi phí cho quá trình ch ạy th ử không t ải và có t ải theo quy trình công ngh ệ tr ướ c khi bàn giao tr ừ giá tr ị s ản ph ẩm thu hồi đượ c; - Các kho ản phí và l ệ phí theo quy đị nh; -Một s ố kho ản m ục chi phí khác. 32 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 33. Điểm 3.7, Kho ản 3, Điều 4, Thông t ư 04/2010/TT-BXD: Chi phí dự phòng - Chi phí d ự phòng cho y ếu t ố kh ối l ượ ng công vi ệc phát sinh đượ c tính b ằng t ỷ l ệ ph ần tr ăm (%) trên t ổng chi phí xây d ựng, chi phí thi ết b ị, chi phí b ồi th ườ ng, h ỗ tr ợ và tái đị nh c ư, chi phí qu ản lý dự án, chi phí t ư v ấn đầ u t ư xây d ựng và chi phí khác. - Chi phí d ự phòng cho y ếu t ố tr ượ t giá đượ c tính theo th ời gian th ực hi ện d ự án (tính b ằng n ăm), ti ến độ phân b ổ v ốn hàng n ăm c ủa dự án và ch ỉ s ố giá xây d ựng. 33 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 34. C. Lập t ổng mức đầu t ư 34 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 35. Điều 5. Ph ươ ng pháp l ập t ổng mức đầ u t ư (Thông t ư 04/2010/TT-BXD) • Các phương pháp l ập t ổng mức đầ u t ư quy đị nh t ại kho ản 1 Điều 5 Nghị đị nh s ố 112/2009/NĐ-CP được hướng dẫn c ụ thể t ại Phụ l ục s ố 1 c ủa Thông t ư này . • Chủ đầ u t ư, t ư v ấn l ập dự án đầ u t ư xây dựng công trình có trách nhi ệm lựa chọn phương pháp l ập t ổng mức đầ u t ư phù hợp v ới đặ c điểm, yêu c ầu c ủa dự án. 35 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 36. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế cơ s ở của dự án 36 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 37. Điểm a, Kho ản 1, Điều 5, NĐ 112/2009/NĐ-CP Tính theo thi ết k ế c ơ s ở, trong đó: • Chi phí xây d ựng đượ c tính theo kh ối l ượ ng ch ủ y ếu t ừ thi ết k ế c ơ sở, các kh ối l ượ ng khác d ự tính và giá xây d ựng phù h ợp v ới th ị tr ườ ng ; • Chi phí thi ết b ị đượ c tính theo s ố l ượ ng, ch ủng lo ại thi ết b ị phù h ợp với thi ết k ế công ngh ệ, giá thi ết b ị trên th ị tr ườ ng và các y ếu t ố khác (n ếu có); • Chi phí b ồi th ườ ng, h ỗ tr ợ và tái đị nh c ư đượ c tính theo kh ối lượ ng ph ải b ồi th ườ ng h ỗ tr ợ, tái đị nh c ư c ủa d ự án và các ch ế độ c ủa nhà n ướ c có liên quan ; • Chi phí qu ản lý d ự án, chi phí t ư v ấn đầ u t ư xây d ựng và chi phí khác đượ c xác đị nh b ằng cách lập d ự toán ho ặc tạm tính theo t ỷ lệ ph ần tr ăm (%) trên t ổng chi phí xây d ựng và chi phí thi ết b ị; • Chi phí d ự phòng đượ c xác đị nh theo quy đị nh t ại kho ản 3 Điều này 37 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 38. Điểm a, Kho ản 1, Điều 5, NĐ 112/2009/NĐ-CP Tính theo thi ết kế c ơ s ở, • Đố i v ới công trình chỉ yêu c ầu l ập báo cáo kinh t ế-kỹ thuật thì tổng mức đầ u t ư đồ ng thời là dự toán công trình và chi phí bồi thường, gi ải phóng mặt bằng tái đị nh c ư (nếu có). • Dự toán công trình tính theo khối l ượng t ừ thi ết kế bản v ẽ thi công và các quy đị nh t ại Điều 9 Nghị đị nh này 38 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 39. XD Qi n TKCS XD × XD = ∑Qi Zi GXD i=1 XD Th.Tr ườ ng Zi m Z TB. TB × TB = j ∑Q j Z j GTB j=1 TB Qj QĐ 957/QD-BXD • Kh ối l ượ ng b ồi th ườ ng h ổ tr ợ, tái đị nh c ư c ủa d ự án. GGPMB • Ch ế độ Nhà n ướ c có liên quan GQLDA GTV • Các đặ c tr ưng c ủa d ự án • Các quy đị nh c ủa Nhà n ướ c có liên quan GK • Kinh nghi ệm c ủa ng ườ i ướ c l ượ ng • Các đặ c tr ưng c ủa d ự án • Các quy đị nh c ủa Nhà n ướ c có liên quan GDP • Th ời gian xây d ựng & Kinh nghi ệm c ủa ng ườ i ướ c l ượ ng 39 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 40. 40 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 41. 41 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 42. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án Tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: V = GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK + GDP (1.1) Trong ®ã: + V: Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. + GXD : Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n. + GTB : Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n. + GGPMB : Chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh c−. + GQLDA : Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n. + GTV : Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng. + GK: Chi phÝ kh¸c cña dù ¸n. + GDP : Chi phÝ dù phßng. 42 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 43. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án 1.1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n (GXD) b»ng tæng chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: GXD = G XDCT1 + G XDCT2 + + G XDCTn (1.2) Trong ®ã : n lµ sè c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc tÝnh nh− sau: m GXDCT = ( ∑ QXDj x Z j + G QXDK ) x (1+T GTGT-XD ) (1.3) j=1 Trong ®ã : + m: Sè c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu/ bé ph©n kÕt cÊu chÝnh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. + j: Sè thø tù c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu/ bé phËn kÕt cÊu chÝnh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n (j =1-m). 43 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 44. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án + QXDj : Khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu thø j/ bé phËn kÕt cÊu chÝnh thø j cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. + Zj: §¬n gi¸ c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu thø j/ ®¬n gi¸ theo bé phËn kÕt cÊu chÝnh thø j cña c«ng tr×nh. §¬n gi¸ cã thÓ lµ ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt ®Çy ®ñ, hoÆc ®¬n gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc), hoÆc ®¬n gi¸ ®Çy ®ñ theo bé phËn kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. Tr−êng hîp Zj lµ ®¬n gi¸ x©y dùng kh«ng ®Çy ®ñ th× chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc tæng hîp theo B¶ng 2.2 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t− nµy. + GQXDK : Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng t¸c kh¸c cßn l¹i/ bé phËn kÕt cÊu kh¸c cßn l¹i cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc −íc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu/ tæng chi phÝ x©y dùng c¸c bé phËn kÕt cÊu chÝnh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuú theo tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng mµ −íc tÝnh tû lÖ (%) cña chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng t¸c kh¸c cßn l¹i/ bé phËn kÕt cÊu kh¸c cßn l¹i cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. + TGTGT-XD : Møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng. 44 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 45. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án 1.2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n vµ nguån th«ng tin, sè liÖu cã ®−îc cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n. a. Tr−êng hîp dù ¸n cã c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu chi tiÕt vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, sè l−îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ tõng thiÕt bÞ hoÆc gi¸ trÞ toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ gi¸ mét tÊn, mét c¸i hoÆc toµn bé d©y chuyÒn thiÕt bÞ t−¬ng øng c¸c c«ng tr×nh th× chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n (GTB ) b»ng tæng chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. 45 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 46. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án 1.2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n h−íng dÉn t¹i môc 2 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t− nµy. b. Tr−êng hîp dù ¸n cã th«ng tin vÒ gi¸ chµo hµng ®ång bé vÒ thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ( bao gåm c¸c chi phÝ nªu t¹i môc 1.1.2 phÇn II cña Th«ng t− nµy) cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ cung øng thiÕt bÞ th × chi phÝ thiÕt bÞ (GTB ) cña dù ¸n cã thÓ ®−îc lÊy trùc tiÕp tõ c¸c b¸o gi¸ hoÆc gi¸ chµo hµng thiÕt bÞ ®ång bé nµy. c. Tr−êng hîp dù ¸n chØ cã th«ng tin, d÷ liÖu chung vÒ c«ng suÊt, ®Æc tÝnh kü thuËt cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ th× chi phÝ thiÕt bÞ cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh theo chØ tiªu suÊt chi phÝ thiÕt bÞ tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh, vµ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.10) t¹i phÇn II cña Phô lôc nµy. 46 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 47. Ngu ồn: Bài gi ảng c ủa TS. L ươ ng Đứ c Long 47 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 48. Ngu ồn: Bài gi ảng c ủa TS. L ươ ng Đứ c Long 48 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 49. Chủ đầ u t ư nên ki ểm tra các nội dung sau: • Ki ểm tra kh ối l ượng t ừng h ạng mục xây l ắp • Ki ểm tra s ố l ượng t ừng lo ại thi ết b ị • Ki ểm tra đơn giá t ừng lo ại thi ết b ị và đơn giá từng h ạng mục xây l ắp. Minh chứng bằng: – Báo giá c ủa nh ững công ty có uy tín –Dựa vào nh ững công trình t ươ ng t ự đã hoàn thành –Tự l ập d ự toán 49 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 50. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án 1.3. X¸c ®Þnh chi phÝ båi th−êng gi¶i phóng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh c− Chi phÝ båi th−êng gi¶i phßng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− (GGPMB ) ®−îc x¸c ®Þnh theo khèi l−îng ph¶i båi th−êng, t¸i ®Þnh c− cña dù ¸n vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vÒ gi¸ båi th−êng, t¸i ®Þnh c− t¹i ®Þa ph−¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc ban hµnh 50 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 51. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án 1.4. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n , chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cña dù ¸n Tham kh ảo QĐ 957/2009/QĐ-BXD c ủa Bộ Xây Dựng để bi ết t ỷ l ệ ph ần tr ăm (%). Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (GQLDA ), chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng (GTV ) vµ chi phÝ kh¸c (GK) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ tû lÖ nh− môc 3, 4, 5 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t− 04/2010/TT-BXD nµy. Tæng c¸c chi phÝ nµy (kh«ng bao gåm l·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vµ vèn l−u ®éng ban ®Çu) còng cã thÓ ®−îc −íc tÝnh tõ 10 ÷÷÷15% cña tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n 51 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 52. Phương pháp 1: Tính theo thi ết kế c ơ s ở của dự án X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cña dù ¸n (Khoản 3, Điều 5, NĐ 112/2009/NĐ-CP) 52 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 53. X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cña dù ¸n theo Th«ng t− 04/2010/TT-BXD •GDP = GDP1 + GDP2 Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh GDP1 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: GDP1 = (GXD + GTB + GBT,T§C + GQLDA + GTV + GK) x Kps Trong ®ã: •Kps : hÖ sè dù phßng cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh lµ 10%. • Riªng ®èi víi tr−êng hîp chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt th× hÖ sè dù phßng cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh Kps = 5%. 53 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 54. X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cña dù ¸n theo Th«ng t− 04/2010/TT-BXD •GDP = GDP1 + GDP2 Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh GDP1 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: GDP1 = (GXD + GTB + GBT,T§C + GQLDA + GTV + GK) x Kps Trong ®ã: •Kps : hÖ sè dù phßng cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh lµ 10%. • Riªng ®èi víi tr−êng hîp chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt th× hÖ sè dù phßng cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh Kps = 5%. 54 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 55. Chi phÝ dù phßng do yÕu tè tr−ît gi¸ (GDP2) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: T ± ∆ t • GDP2 = ∑ (Vt - LVayt ){[1 + (I XDCTbq I XDCT )] - 1} (1.6) t=1 Trong ®ã: • T: ®é dµi thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (n¨m); • t: sè thø tù n ¨m ph©n bæ vèn thùc hiÖn dù ¸n (t = 1 ÷T) ; • Vt: vèn ®Çu t− dù kiÕn thùc hiÖn trong n¨m thø t; •LVayt : chi phÝ l·i vay cña vèn ®Çu t− dù kiÕn thùc hiÖn trong n¨m thø t. •IXDCTbq : møc ®é tr−ît gi¸ b×nh qu©n tÝnh trªn c¬ së b×nh qu©n c¸c chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo lo¹i c«ng tr×nh cña tèi thiÓu 3 n¨m gÇn nhÊt so víi thêi ®iÓm tÝnh to¸n (kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng thêi ®iÓm cã biÕn ®éng bÊt th−êng vÒ gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng); ± ∆ •I XDCT : møc dù b¸o biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chi phÝ, gi¸ c¶ trong khu vùc vµ quèc tÕ so víi møc ®é tr−ît gi¸ b×nh qu©n n¨m ®· tÝnh. 55 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 56. •Dự án chung c ư t ại TP.HCM •Dự án được phân k ỳ đầ u t ư trong 3 n ăm (2010, 2011, 2012) v ới v ốn đầ u t ư l ần l ượt là 5 t ỷ, 20 tỷ, 5 t ỷ • Gi ả s ử không có vay v ốn: Lvay năm t = 0 • Gi ả s ử không có bi ến độ ng giá c ả khu v ực: ∆ IXDCT = 0 56 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 57. Ví dụ về tính toán GDP2 Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ch ỉ s ố giá XD theo 146 170 240 212 234 256 278 công b ố c ủa B ộ XD Mức t ăng I c ủa 3 n ăm 24 70 -28 gần nh ất Mức t ăng ch ỉ s ố giá trung bình 1 n ăm k ể 22 22 22 từ 2009 tr ở đi Mức độ tr ượ c giá bình quân so v ới n ăm 10.4% 10.4% 10.4% đang tính (Ixdctbq) Vốn đầ u t ư ( đã tr ừ lãi vay) 5 20 5 Tr ượ t giá cho t ừng n ăm ứng v ới v ốn đầ u t ư theo công th ức 0.519 4.366 1.724 G(DP2) = 6.608916253 57 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 58. Phương pháp 2: TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp, suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr ×nh 58 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 59. Điểm b, Khoản 1, Điều 5, NĐ 112/2009/NĐ-CP • Tính theo di ện tích ho ặc công suất s ử dụng của công trình và giá xây dựng t ổng hợp theo bộ phận kết c ấu, theo di ện tích, công năng s ử dụng (sau đây g ọi là giá xây d ựng tổng h ợp), suất v ốn đầ u t ư xây dựng công trình tương ứng t ại th ời điểm l ập d ự án có điều ch ỉnh, b ổ sung nh ững chi phí ch ưa tính trong giá xây d ựng t ổng h ợp và su ất v ốn đầ u t ư để xác đị nh t ổng mức đầ u t ư 59 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 60. N: Công su ất s ử d ụng TKCS × = của công trình N S XD GXD Bộ XD SXD S × = TB N STB GTB N QĐ 957/QD-BXD • Kh ối l ượ ng b ồi th ườ ng h ổ tr ợ, tái đị nh c ư c ủa d ự án. GGPMB • Ch ế độ Nhà n ướ c có liên quan GQLDA GTV • Các đặ c tr ưng c ủa d ự án • Các quy đị nh c ủa Nhà n ướ c có liên quan GK • Kinh nghi ệm c ủa ng ườ i ướ c l ượ ng • Các đặ c tr ưng c ủa d ự án • Các quy đị nh c ủa Nhà n ướ c có liên quan GDP • Th ời gian xây d ựng & Kinh nghi ệm c ủa ng ườ i ướ c l ượ ng 60 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 61. 61 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 62. 62 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 63. Ph ươ ng pháp 2: TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp, suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n (Gxd) b»ng tæng chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.2). Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (Gxdct) ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Gxdct = S xd x N + G ct-sxd (1.9) Trong ®ã: + S xd : SuÊt chi phÝ x©y dùng tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô/ hoÆc ®¬n gi¸ x©y dùng tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. + G ct-sxd : C¸c chi phÝ ch−a ®−îc tÝnh trong suÊt chi phÝ x©y dùng hoÆc ch−a tÝnh trong ®¬n gi¸ x©y dùng tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. + N: DiÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n 63 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 64. Ph ươ ng pháp 2: TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp, suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n (Gtb) b»ng tæng chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh (Gtbct) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gtbct = S tb x N + Gct -stb (1.10) Trong ®ã: + S tb : SuÊt chi phÝ thiÕt bÞ tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô hoÆc tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. + Gct-stb : C¸c chi phÝ ch−a ®−îc tÝnh trong suÊt chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. 64 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 65. Ph ươ ng pháp 2: TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp, suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2.3. C¸c chi phÝ gåm chi phÝ båi th−êng gi¶i phóng mÆt b»ng , t¸i ®Þnh c−, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n , chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng , c¸c chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng ®−îc x¸c ®Þnh tương t ự như Phương Pháp 1 65 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 66. Phương pháp 3: x¸c ®Þnh theo sè liÖu cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t−¬ng tù ®· thùc hiÖn 66 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 67. Điểm c, Khoản 1, Điều 5, NĐ 112/2009/NĐ-CP • Tính trên c ơ s ở s ố li ệu c ủa các dự án có chỉ tiêu kinh t ế-kỹ thuật t ương t ự đã thực hi ện. Tr ường h ợp áp d ụng ph ương pháp này phải tính quy đổ i các s ố li ệu c ủa d ự án t ương t ự v ề th ời điểm l ập d ự án và điều ch ỉnh các kho ản mục chi phí ch ưa xác đị nh trong t ổng mức đầ u t ư 67 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 68. N: Công su ất s ử d ụng TKCS × TT = của công trình N S XD GXD D.A t ươ ng t ự TT SXD S TT × TT = TB N STB GTB N QĐ 957/QD-BXD • Kh ối l ượ ng b ồi th ườ ng h ổ tr ợ, tái đị nh c ư c ủa d ự án. GGPMB • Ch ế độ Nhà n ướ c có liên quan GQLDA GTV • Các đặ c tr ưng c ủa d ự án • Các quy đị nh c ủa Nhà n ướ c có liên quan GK • Kinh nghi ệm c ủa ng ườ i ướ c l ượ ng • Các đặ c tr ưng c ủa d ự án • Các quy đị nh c ủa Nhà n ướ c có liên quan GDP • Th ời gian xây d ựng & Kinh nghi ệm c ủa ng ườ i ướ c l ượ ng 68 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 69. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH T ƯƠNG T Ự Ướ c tính chi phí theo đơ n giá là quá trình phân tích các s ố li ệu v ề đơ n giá c ủa các công trình đã th ực hi ện để xác đị nh đơ n giá cho công trình c ần tính UT = (A + 4B + C)/6 Trong đó: UT: đơ n giá ướ c tính; A: đơ n giá th ấp nh ất c ủa công trình hoàn thành tr ướ c đó; B: đơ n giá trung bình c ủa các công trình đã hoàn thành tr ướ c đó; C: đơ n giá cao nh ất c ủa công trình đã hoàn thành tr ướ c đó. 69 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 70. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH T ƯƠNG T Ự Các tr ườ ng Giá quy ết toán Su ất vốn đầ u ph ần xây lắp Tổng di ện tích tư XD ti ểu học đã đượ c đổ i sàn XD = (ÑÔN tươ ng tự đã về năm 2013 GFA GIA)Ù hoàn thành (1000 đồ ng) (m 2) (đ/m2) Tru ờng NTH 7.875,00 4.500 1.750.000 Tru ờng MĐC 4.843,80 3.510 1.380.000 Min Tru ờng MCR 10.275,00 6.850 1.500.000 Tru ờng LHP 2.481,25 1.250 1.985.000 Tr ườ ng TP 10.616,60 4.870 2.180.000 Max Tr ườ ng PN 8.753,20 5.540 1.580.000 Tr ườ ng NK 4.554,00 2.300 1.980.000 GT TT 70 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăSn XD =1.765 TB
 71. Phương pháp 4: KÕt hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− (Điểm d, Kho ản 1, Điều 5, NĐ 112/2009/NĐ-CP) §èi víi c¸c dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh , tuú theo ®iÒu kiÖn, yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n vµ nguån sè liÖu cã ®−îc cã thÓ vËn dông kÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p nªu trªn ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 71 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 72. Bài t ập thảo luận • Hãy th ảo lu ận v ới các h ọc viên khác và cho bi ết ph ạm vi ứng d ụng c ủa t ừng ph ương pháp ước l ượng t ổng mức đầ u t ư đã nêu trong Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP 72 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 73. Ph ạm vi áp d ụng c ủa các ph ươ ng pháp ướ c tính tổng mức đầ u t ư • Phương pháp 1: –Dể dàng ướ c l ượ ng kh ối l ượ ng t ừng công tác/h ạng mục, s ố l ượ ng t ừng lo ại thi ết b ị – Ng ườ i ướ c l ượ ng có b ộ c ơ s ở d ữ li ệu v ề đơ n giá th ị tr ườ ng c ủa t ừng lo ại h ạng mục/công tác xây d ựng, từng lo ại thi ết b ị. –Rủi ro v ề công vi ệc không l ườ ng tr ướ c (unforeseen conditions) là th ấp – Th ườ ng dùng cho d ự án dân d ụng, nhà ở 73 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 74. Ph ạm vi áp d ụng c ủa các ph ươ ng pháp ướ c tính tổng mức đầ u t ư • Phương pháp 2: – Khó kh ăn trong vi ệc ướ c l ượ ng kh ối l ượ ng t ừng công tác/h ạng mục, s ố l ượ ng t ừng lo ại thi ết b ị – Không có b ộ c ơ s ở d ữ li ệu v ề đơ n giá th ị tr ườ ng c ủa từng lo ại h ạng mục/công tác xây d ựng, t ừng lo ại thi ết bị – Th ườ ng dùng cho d ự án công trình công nghi ệp 74 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 75. Phạm vi áp dụng c ủa các phương pháp ước tính t ổng mức đầ u t ư • Phương pháp 3: –Dể dàng ướ c l ượ ng kh ối l ượ ng t ừng công tác/h ạng mục, s ố l ượ ng t ừng lo ại thi ết b ị – Ng ườ i ướ c l ượ ng có nhi ều d ự án t ươ ng t ự đã hoàn thành t ại đị a ph ươ ng. – Có th ể dùng cho c ả d ự án dân d ụng l ẫn d ự án công nghi ệp 75 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 76. E. ĐIỀU KI ỆN NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ 76 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 77. 77 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 78. 78 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 79. 79 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 80. 80 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 81. 81 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 82. 82 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 83. 83 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 84. 84 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 85. 85 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 86. 86 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 87. F. QUYỀN VÀ TRÁCH NHI ỆM CÁC BÊN TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 87 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 88. Quy ền và trách nhi ệm c ủa ng ườ i quy ết đị nh đầ u tư ( Điều 24, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 88 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 89. Quy ền và trách nhi ệm c ủa ch ủ đầ u t ư ( Điều 25, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 89 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 90. Quy ền và trách nhi ệm c ủa ch ủ đầ u t ư ( Điều 25, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 90 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 91. Quy ền và trách nhi ệm c ủa ch ủ đầ u t ư ( Điều 25, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 91 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 92. Quy ền và trách nhi ệm c ủa các nhà th ầu qu ản lý chi phí ( Điều 26, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 92 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 93. Quy ền và trách nhi ệm c ủa nhà th ầu xây d ựng (Điều 27, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 93 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 94. Quy ền và trách nhi ệm c ủa nhà th ầu xây d ựng (Điều 27, Ngh ị đị nh 112/2009/NĐ-CP) 94 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 95. G. Ki ểm soát chi phí đầu t ư xây dựng theo các giai đoạn đầu t ư (Vốn ngân sách) 95 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 96. 1. Khái ni ệm, vai trò c ủa vi ệc ki ểm soát chi phí đầ u t ư xây dựng 1.1. Khái ni ệm: - KSCP (ki ểm soát chi phí)= giám sát s ự hình thành chi phí, chi tiêu chi phí trong su ốt quá trình đầ u t ư xây d ựng công trình và đưa ra các gi ải pháp c ần th ực hi ện nh ằm b ảo đả m chi phí đầ u t ư xây d ựng công trình n ằm trong ngân sách đã được ch ấp thu ận (mà b ằng vi ệc b ảo đả m ngân sách này công trình đạ t được các mục tiêu hi ệu qu ả nh ư d ự tính). - KSCP là một quá trình liên t ục c ủa ch ủ đầ u t ư th ực hi ện các hành độ ng qu ản lý nh ằm b ảo đả m mục tiêu cụ th ể là chi phí đầ u t ư c ủa d ự án n ằm trong gi ới hạn t ổng mức đầ u t ư được phê duy ệt. 96 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 97. 2. Mục đích và yêu c ầu c ủa vi ệc KSCP -Bảo đả m đúng giá tr ị cho đồ ng ti ền c ủa ch ủ đầ u t ư b ỏ ra phù h ợp cho mục đích đầ u t ư xây d ựng công trình, cân b ằng gi ữa ch ất l ượ ng và ngân qu ỹ đầ u t ư - Đả m b ảo r ằng chi phí phân b ổ vào các b ộ ph ận phù h ợp với yêu c ầu c ủa ch ủ đầ u t ư và nhà thi ết k ế. - Gi ữ cho chi phí n ằm trong ngân sách c ủa ch ủ đầ u t ư. 97 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 98. 3. Điều ki ện c ần thi ết để thực hi ện quá trình KSCP - Có cách thức (ph ương pháp) ki ểm soát chi phí phù hợp với đặ c điểm, n ội dung chi phí theo từng giai đoạn, công vi ệc c ủa quá trình đầ u t ư xây d ựng. - Có công c ụ hỗ tr ợ thích hợp cho vi ệc th ực hi ện công tác ki ểm soát chi phí đầ u t ư xây d ựng công trình. - Có các cá nhân, t ổ chức t ư v ấn có đủ điều ki ện năng l ực th ực hi ện vi ệc ki ểm soát chi phí. 98 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 99. 4. Nội dung KSCP đầ u t ư xây dựng công trình Nội dung ki ểm soát chi phí đầ u t ư xây d ựng công trình th ực hi ện theo 2 giai đoạn là A) Ki ểm soát trong giai đoạn tr ướ c khi xây d ựng và B) Ki ểm soát giai đoạn th ực hi ện xây d ựng. 99 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 100. 4A. KSCP trong giai đoạn trước khi thi công xây dựng. 1. Trong vi ệc xác đị nh t ổng mức đầ u t ư d ự án. 2. Trong vi ệc xác đị nh d ự toán, tổng d ự toán xây d ựng công trình. 3. Trong vi ệc l ập k ế ho ạch chi phí và giá gói th ầu trong k ế ho ạch đấ u th ầu. 4. Trong vi ệc đấ u th ầu và l ựa ch ọn nhà th ầu. 100 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 101. 4.A.1. Trong vi ệc xác đị nh t ổng mức đầ u t ư d ự án. + Ki ểm tra s ự phù h ợp c ủa ph ươ ng pháp xác đị nh t ổng m ức đầ u t ư: -Căn c ứ trên tính ch ất k ỹ thu ật và yêu c ầu công ngh ệ c ủa công trình m ức độ thi ết k ế c ơ s ở và các tài li ệu có liên quan để đánh giá s ự phù h ợp c ủa pp xác đị nh TMDT - Báo cáo CDt có ý ki ến v ới t ổ ch ức t ư v ấn l ập t ổng m ức đầ u tu (n ếu c ần thi ết) + Ki ểm tra tính đầ y đủ , h ợp lý c ủa TMDT : - Ki ểm tra tính đầ y đủ các thành ph ần chi phí t ạo nên TMDT. - Ki ến ngh ị CDT để yêu c ầu t ư v ấn l ập TMDT xem xét, b ổ sung các chi phí còn thi ếu (n ếu có) ho ặc ki ến ngh ị điều ch ỉnh chi phí n ếu các thành ph ần chi phí tính toán ch ưa h ợp lý khi xem xét đế n các y ếu t ố tác độ ng đế n chi phí. -Lập báo cáo đánh giá v ề tính đầ y đủ , h ợp lý c ủa TMDT để CDT xem xét, quy ết đị nh các b ướ c công vi ệc ti ếp theo. + Lập k ế ho ạch chi phí s ơ b ộ: -Lập k ế ho ạch chi phí s ơ b ộ, trình c ấp có th ẩm quy ền phê duy ệt t ổng m ức đầ u t ư. 101 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 102. Quản lý t ổng mức đầ u t ư Xem Thông t ư 04/2010/TT-BXD: • Điều 12 . Th ẩm đị nh, phê duy ệt t ổng mức đầ u tư xây d ựng công trình • Điều 13 . Điều ch ỉnh t ổng mức đầ u t ư 102 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 103. • Cơ sở pháp lý: Điều 12 + Điều 13, Thông tư 04/2010/TT-BXD • Người quy ết đị nh đầu tư (NQĐĐT) tổ chức thẩm đị nh TMĐT • NQĐĐT phê duyệt TMĐT • NQĐĐT phê duyệt TMĐT điều chỉnh • TMĐT điều chỉnh = TMĐT đã được phê duy ệt ± TMĐT bổ sung •CĐT được quyền phê duyệt TMĐT điều chỉnh khi: – TMĐT điều ch ỉnh ≤ TMĐT đã được phê duy ệt – Vi ệc điều ch ỉnh TMĐT không làm thay đổ i: quy mô, đị a điểm, mục tiêu dự án Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn 103
 104. Theo t ổng Kho ản mục chi mức đầ u Theo d ự Th ời gian Dự ki ến phí tư toán th ực hi ện bắt đầ u Cọc khoan nh ồi và đài c ọc 1200 tri ệu Tầng h ầm 1050 tri ệu Khung BTCT 16.000 tri ệu . . Tổng mức Tổng dự đầ u tư toán 104 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 105. 4.A.2. Trong vi ệc xác đị nh d ự toán, t ổng d ự toán xây d ựng công trình . + Ki ểm tra tính đầ y đủ h ợp lý c ủa d ự toán b ộ ph ận công trình, h ạng mục công trình . Viêc ki ểm tra bao gồm: s ự phù h ợp kh ối l ượ ng công vi ệc trong d ự toán và thi ết k ế. Vi ệc áp d ụng giá xây d ựng và tính toán các kho ản mục chi phí khác trong d ự toán. + Ki ểm tra s ự phù h ợp gi ữa d ự toán b ộ ph ận, h ạng mục công trình v ới giá tr ị t ươ ng ứng trong k ế ho ạch chi phí s ơ b ộ: Dự toán các b ộ ph ận, h ạng mục công trình sau khi đượ c ki ểm tra ở trên s ẽ đượ c đố i chi ếu v ới giá tr ị c ủa nó đã đượ c d ự ki ến trong b ướ c “Lập k ế ho ạch chi phí sơ b ộ”, đã xác đị nh ở b ướ c tr ướ c. 105 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 106. Theo t ổng Kho ản mục chi mức đầ u Theo d ự Th ời gian Dự ki ến phí tư toán th ực hi ện bắt đầ u Cọc khoan nh ồi Tháng và đài c ọc 1200 tri ệu 1300 tri ệu 6 tháng 3/2010 Tháng Tầng h ầm 1050 tri ệu 1020 tri ệu 4 tháng 9/2010 17.000 Tháng Khung BTCT 16.000 tri ệu tri ệu 18 tháng 1/2011 Tổng mức đầ u t ư X1 X2 106 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 107. b Sau khi ki ểm tra, so sánh có th ể ki ến ngh ị ch ủ đầ u t ư theo các tr ườ ng h ợp có th ể x ảy ra: – Ho ặc đề ngh ị t ư v ấn thi ết k ế thay đổ i các chi ti ết thi ết k ế, vật li ệu s ử d ụng , nếu d ự toán các b ộ ph ận, h ạng mục công trình theo thi ết k ế l ớn trong k ế ho ạch chi phí s ơ bộ. – Ho ặc điều ch ỉnh các giá tr ị b ộ ph ận, h ạng mục công trình trong k ế ho ạch chi phí s ơ b ộ nếu sau khi ki ểm tra th ấy giá tr ị trong k ế ho ạch chi phí s ơ b ộ là không th ực t ế. Kết thúc các điều ch ỉnh trên, l ập h ồ s ơ trình ch ủ đầ u t ư phê duy ệt d ự toán các b ộ ph ận, h ạng mục công trình theo th ẩm quy ền. 107 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 108. Quản lý dự toán công trình Xem Thông t ư 04/2010/TT-BXD: • Điều 14 . Th ẩm đị nh, phê duy ệt d ự toán công trình • Điều 15. Điều ch ỉnh d ự toán công trình 108 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 109. • Cơ sở pháp lý: Điều 14 + Điều 15, Thông tư 04/2010/TT-BXD • Chủ đầu tư (CĐT) tổ chức thẩm đị nh dự toán công trình (DTCT) • CĐT phê duyệt DTCT •CĐT phê duyệt DTCT điều chỉnh • DTCT điều chỉnh = DTCT đã được phê duy ệt ± DTCT bổ sung Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn 109
 110. A.3. Trong vi ệc l ập k ế ho ạch chi phí và giá gói th ầu trong k ế ho ạch đấ u th ầu. - Trên c ơ s ở phê duy ệt d ự toán các b ộ ph ận, h ạng mục công trình, ti ến hành lập kế ho ạch chi phí . Căn c ứ trên k ế ho ạch chi phí, lập giá gói thầu dự ki ến (các b ộ ph ận, h ạng mục công trình) 110 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 111. 4.A.4. Trong vi ệc đấ u th ầu và l ựa ch ọn nhà th ầu. + Ki ểm tra giá gói th ầu và các điều ki ện liên quan đế n chi phí trong h ồ s ơ mời th ầu: - Ki ểm tra s ự đầ y đủ , phù h ợp gi ữa kh ối l ượ ng trong HSMT các gói th ầu b ộ ph ận, h ạng mục công trình (sau đây g ọi chung là gói th ầu) với kh ối l ượ ng đã đo bóc ở giai đoạn tr ướ c. - Ki ểm tra các hình th ức h ợp d ồng, ph ươ ng th ức thanh toán và các điều kho ản liên quan khác đế n chi phí trong hợp đồ ng phù h ợp cho các gói th ầu c ủa công trình. - Dự ki ến giá gói th ầu trên c ơ s ở kh ối l ượ ng, các điều ki ện của h ồ s ơ mời th ầu và th ời điểm đấ u th ầu. Ki ến ngh ị CDT có bi ện pháp điều ch ỉnh giá gói th ầu d ự ki ến trong k ế ho ạch đấ u th ầu n ếu c ần thi ết. 111 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 112. + Chuẩn bị giá ký hợp đồ ng: - Ki ểm tra, phân tích giá d ự th ầu c ủa các nhà th ầu và sự tuân th ủ các h ướ ng d ẫn và điều ki ện h ợp đồ ng đưa ra trong HSMT. Ki ến ngh ị CDT hình th ức xử lý trong tr ườ ng h ợp giá d ự th ầu c ủa các nhà th ầu vượ t giá gói th ầu d ự ki ến. - Lập báo cáo k ết qu ả chi phí các gói th ầu trúng th ầu và giá ký h ợp đồ ng . - Ki ểm tra giá h ợp đồ ng chu ẩn b ị ký k ết, ki ến ngh ị đàm phán điều ch ỉnh các điều ki ện h ợp đồ ng nếu th ấy có các kh ả n ăng phát sinh chi phí và không th ể ki ểm soát cho phí trong quá trình th ực hi ện h ợp đồ ng. 112 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 113. 4.B. KSCP trong giai đoạn thực hi ện xây dựng công trình 113 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 114. 4.B.1. Trong vi ệc thanh toán h ợp đồ ng xây d ựng. - Ki ểm tra các kh ối l ượ ng thanh toán cho nhà th ầu (t ư v ấn, cung c ấp v ật t ư thi ết b ị xây d ựng, ) trên c ơ s ở kh ối l ượ ng hoàn thành và các điều ki ện hợp đồ ng. - Ki ểm tra giá đề ngh ị thanh toán và sự h ợp lý c ủa các kho ản đề ngh ị thanh toán cho các nhà th ầu và giá tr ị thanh toán cho các ph ần công vi ệc ph ục v ụ d ự án và chi phí qu ản lý d ự án - Ki ểm tra và giám sát các thay đổ i trong n ội dung công vi ệc c ần th ực hi ện của d ự án , các phát sinh trong quá trình th ực hi ện h ợp đồ ng. L ập báo cáo, đánh giá và đề xu ất x ử lý các phát sinh v ề chi phí (n ếu có) - Lập báo cáo ti ến độ và giá tr ị đã thanh toán theo t ừng th ời điểm đã xác đị nh và đố i chi ếu v ới k ế ho ạch chi phí. Ki ến ngh ị x ử lý khi xu ất hi ện kh ả năng giá tr ị thanh toán v ượ t k ế ho ạch chi phí đã xác đị nh. - Lập báo cáo đánh giá giá tr ị quy ết toán cu ối cùng c ủa các h ợp đồ ng đố i với các nhà th ầu. L ập báo cáo v ề giá tr ị các chi phí mà nhà th ầu, CDT còn ph ải th ực hi ện sau khi k ết thúc h ợp đồ ng và đề xu ất các gi ải pháp gi ải quy ết các chi phí b ổ sung, phát sinh trong vi ệc th ực hi ện h ợp đồ ng. 114 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 115. 4.B.2. Ki ểm soát chi phí khi quy ết toán v ốn đầ u t ư xây d ựng công trình . - Ki ểm tra s ự h ợp lý, h ợp pháp và các giá tr ị kho ản mục, n ội dung chi phí trong h ồ s ơ quy ết toán. - Lập báo cáo cu ối cùng v ề giá tr ị quy ết toán v ốn đầ u t ư XD công trình . So sanh v ới kế ho ạch chi phí và giá tr ị tổng mức đầ u t ư phê duy ệt. 115 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 116. 5. Tổ chức quản lý vi ệc KSCP đầ u t ư xây dựng công trình Hình th ức t ổ ch ức ki ểm soát chi phí Tu ỳ theo quy mô và tính ch ất công trình, ch ủ đầ u t ư quy ết đị nh vi ệc t ổ ch ức ki ểm soát chi phí theo một trong các hình th ức sau: - Ch ỉ đị nh cá nhân là ng ườ i ki ểm soát chi phí . Cá nhân này có th ể là ng ườ i thu ộc t ổ ch ức c ủa ch ủ đầ u t ư ho ặc thuê t ừ các t ổ ch ức t ư v ấn qu ản lý chi phí nh ưng ph ải có ch ứng ch ỉ Kỹ s ư đị nh giá xây d ựng. - Ch ỉ đị nh t ổ ch ức t ư v ấn qu ản lý chi phí th ưc hi ện nhi ệm v ụ ki ểm soát chi phí . Tổ ch ức t ư v ấn qu ản lý chi phí này ph ải có đủ điều ki ện n ăng l ực theo quy đị nh c ủa pháp lu ật. 116 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 117. Phòng tránh các vướng mắc chi phí • Bạn có th ể phòng tránh các v ướ ng mắc chi phí nh ư th ế b ằng cách ướ c l ượ ng và l ập ngân sách d ự án cẩn th ận. • Theo dõi c ẩn th ận và nhanh chóng có hành độ ng hi ệu ch ỉnh sẽ t ối thi ểu hóa các v ướ ng mắc v ề chi phí . •Tập trung vào các công tác g ăng (critical activities) khi th ực hi ện d ự án . • Nhi ều d ự án có nh ững công tác mà chi ếm t ỷ l ệ % rất l ớn trong t ổng chi phí d ự án . Với các thông tin chi ti ết, bạn có th ể làm các hi ệu ch ỉnh trên nh ững công tác này để k ềm h ảm chi phí . 117 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 118. Bài học kinh nghi ệm 1. Kỹ s ư l ập d ự toán ph ải là nh ững ng ườ i: Có kinh nghi ệm c ả v ề thi công và kinh t ế xây d ựng, Nắm v ững giá c ả th ị tr ườ ng, Nắm v ững h ệ th ống v ăn b ản pháp quy trong đầ u t ư xây d ựng 2. Sử d ụng ph ần mềm để l ập, qu ản lý chi ti ết chi phí công trình từ giai đoạn l ập d ự án đế n giai đoạn k ết thúc d ự án. 3. Mỗi d ự án đề u c ần ph ải có k ỹ s ư chuyên trách qu ản lý chi phí . Sử d ụng thành th ạo các công c ụ tr ợ giúp cho quá trình phát hi ện và ra quy ết đị nh gi ải quy ết v ấn đề v ề ti ến độ và chi phí nh ư công cụ bi ểu đồ đườ ng cong S và ph ươ ng pháp Earned Value. 4. Các nhà th ầu cung c ấp v ật t ư ph ải đượ c l ựa ch ọn thông qua đấ u th ầu nh ằm đả m b ảo v ật t ư đả m b ảo ch ất l ượ ng và giá c ả h ợp lý. 118 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 119. Chu trình ki ểm soát chi phí dự án Tổ ch ức cu ộc h ọp riêng v ề chi phí ngay sau t ừng giai đoạn thi công nh ằm đả m b ảo vi ệc qu ản lý chi phí đượ c hi ệu qu ả h ơn đồ ng th ời mọi chi phí c ủa dự án đượ c minh b ạch, rõ ràng. Ngay sau khi phát hi ện nh ững sai l ệch v ề chi phí/ti ến độ ng ườ i qu ản lý d ự án ph ải tìm ra nguyên nhân (khách quan/ch ủ quan) cho t ừng công vi ệc. Lựa ch ọn gi ải pháp điều ch ỉnh hi ệu qu ả và h ợp lý nh ất. Th ống nh ất với t ất c ả thành viên và các đơ n v ị th ực hi ện gi ải pháp đã l ựa ch ọn. Lập/ki ểm soát l ại chi phí/ti ến độ theo k ế ho ạch điều ch ỉnh 119 Biên so ạn và gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 120. Xin caûm ôn! Chuùc caùc baïn, caùc anh chò ñaït nhieàu thaønh quaû toát trong coâng taùc ! 120 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 121. Value engineering là gì? • Value engineering (VE) là ph ươ ng pháp h ệ th ống để c ải thi ện giá tr ị c ủa hàng hóa ho ặc s ản ph ẩm ho ặc d ịch v ụ b ằng vi ệc đánh giá ch ức n ăng. Giá tr ị, nh ư đượ c đị nh ngh ĩa là t ỷ s ố c ủa ch ức năng/cost. Vì th ế, có th ể gia t ăng giá tr ị b ằng cách t ăng ch ức n ăng ho ặc gi ảm chi phí. Nó là nguyên lý s ơ b ộ c ủa VE mà các ch ức n ăng cơ b ản đượ c b ảo toàn và không đượ c suy gi ảm nh ư là k ết qu ả c ủa sự quá trình c ải thi ện giá tr ị. [1] • Ơ Mỹ, VE đượ c gi ải thích rõ ràng trong Public Law 104-106 , mà phát bi ểu: “Mỗi c ơ quan nhà n ướ c s ẽ thi ết l ập và duy trì các quá trình và các th ủ t ục VE hi ệu qu ả-chi phí." [2] – [1] – [2] 121 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 122. Khởi nguồn của VE • VE bắt đầ u tại General Electric Co. trong chi ến tranh th ế gi ới lần th ứ II. Do chi ến tranh nên thi ếu hụt lao độ ng có kỹ năng, vật li ệu thô, các bộ ph ận thay th ế. Các ông Lawrence Miles, Jerry Leftow, & Harry Erlicher tại công ty G.E. đã tìm ki ếm nh ững cái thay th ế có th ể ch ấp nh ận đượ c. Họ thông báo rằng nh ững cái thay th ế này th ườ ng gi ảm chi phí, cải thi ện sản ph ẩm và cả hai khía cạnh. •Họ gọi kỹ thu ật này là “value analysis ”. 122 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn
 123. SAVE • • SAVE International® là hi ệp h ội qu ốc t ế dành cho c ổ độ ng và thúc đẩ y value methodology (c ũng còn g ọi là value engineering, value analysis ho ặc value management). Các l ợi ích c ủa Value methodology benefits bao g ồm gi ảm chi phí, gia t ăng l ợi nhu ận, c ải thi ện thành qu ả và c ải thi ện ch ất l ượ ng • Các h ội viên áp d ụng value methodology (VM) trong khu v ực công c ũng nh ư t ư nhân ở h ơn 35 qu ốc gia. • Các ứng d ụng c ủa VM tr ải dài trong ngành XD, s ản xu ất và ch ế t ạo s ản ph ẩm, giao thông, y t ế, k ỹ thu ật môi tr ườ ng và qu ản lý nhà n ướ c 123 Biên so ạn vá gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn