Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Các Khái Niệm về QLDA - Nguyễn Duy Long

pdf 20 trang ngocly 24/05/2021 1830
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Các Khái Niệm về QLDA - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_chuong_1_cac_khai_niem_ve_qlda_nguye.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Các Khái Niệm về QLDA - Nguyễn Duy Long

 1. 9/8/2009 Qu n Lý D Án XD Ch ươ ng 1: Các Khái Ni m v QLDA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 1 Ni Dung • Các đnh nghĩa • Trách nhi m ca các bên tham gia • Mc đích ca công tác qu n lý d án • Khái ni m v t ch c và qu n lý • Các ch c năng ca công tác qu n lý d án • Vai trò ca ch nhi m d án • Các hư ng dn, thông tư, ngh đnh liên quan đn qu n lý d án xây dng ©2009 ca Nguy n Duy Long, Ti n S 2 1
 2. 9/8/2009 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án CÁC ĐỊNH NGHĨA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 3 D án là gì? • D án (DA) là mt n lc tm th i nh m to ra mt sn ph m, dch v, hay kt qu đơn nh t. • Tm th i = ? • Đơn nh t = ? ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 4 2
 3. 9/8/2009 D án xây dng (1/2) • “Là tp hp nh ng đ xu t hay công vi c có liên quan đn vi c b vn đ to mi, m rng hay ci to nh ng công trình xây dng” (Đ T.X. Lan, 2008, tr.13) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 5 D án xây dng (2/2) Ngu ồn: không bi ết ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 6 3
 4. 9/8/2009 Đc đi m ca d án (1/2) • Là mt chu i các ho t đng nh t th i vi mc tiêu c th • Chu kỳ ho t đng qua 3 giai đo n: kh i đu ch m, tri n khai nhanh, kt thúc ch m • Duy nh t • Luôn luôn tn ti mâu thu n • Có s ph thu c ln nhau ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 7 Đc đi m ca d án (2/2) 100 Kt thúc ch m Tri n khai nhanh % Hoàn% Thành DA Kh i đu ch m 0 Th i Gian ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 8 4
 5. 9/8/2009 Qu n lý d án là gì? (1/4) • QLDA là áp dng các ki n th c, k năng, công c, và ph ươ ng pháp vào các công tác DA đ đt đư c các yêu cu ca DA (PMBoK, 2008) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 9 Qu n lý d án là gì? (2/4) Văn hóa xã hội Lãnh đo Gi i quy t vn đ Làm vi c nhóm Th ươ ng th o Chính tr S kỳ vng ca khách hàng Kỹ thu ật Qui mô Cơ cu phân chia công vi c Các ti n đ Phân b tài nguyên Ngân sách cơ s Các báo cáo v tình tr ng DA Ngu ồn: Gray và Larson, 2008 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 10 5
 6. 9/8/2009 Qu n lý d án là gì? (3/4) • QLDA th ư ng bao gm: – Nh n dng các yêu cu – Gi i quy t các nhu cu, quan tâm, và mong đi khác nhau ca các bên có liên quan (stakeholders), và – Cân bng các ràng bu c có tính cnh tranh: ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 11 Qu n lý d án là gì? (4/4) • Cân bng các ràng bu c có tính cnh tranh (tt): Qui mô Ch t lư ng Cân bng Ti n Ri ro đ Tài Ngân nguyê sách n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 12 6
 7. 9/8/2009 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án TRÁCH NHI ỆMCỦA CÁC BÊN THAM GIA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 13 Trách nhi m ca các bên tham gia (1/3) • Qu n lý d án xây dng cn có mt s hp sc và ph i hp ca các bên tham gia: – ch đu tư – đơn v thi t k – nhà th u thi công – th u ph – nhà cung cp, phân ph i – v.v. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 14 7
 8. 9/8/2009 Trách nhi m ca các bên tham gia (2/3) Theo đ ngh ca Theo nhi m v Theo bn v thi t ch đu tư thi t k k Theo k ho ch đu Theo thi công ca Theo mong mu n th u, gia công nhà th u ca ng ư i s dng Ngu ồn: không bi ết ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 15 Trách nhi m ca các bên tham gia (3/3) Tt c nh ng gì tôi làm là đưa nó lên gi y. Vi c ca bn là thi công nó. Ngu ồn: không bi ết ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 16 8
 9. 9/8/2009 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC QLDA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 17 Mc đích ca công tác QLDA (1/2) • Mc tiêu ca qu n lý d án là hoàn thành d án: – Đúng th i hn – Trong chi phí gi i h n – Đt yêu cu – S dng ngu n tài nguyên mt cách hi u qu Ngu ồn: Đỗ T.X. Lan, 2008, tr.17 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 18 9
 10. 9/8/2009 Mc đích ca công tác QLDA (2/2) Ch t lư ng Yêu cu ch t lư ng Mc tiêu Chi phí Ngân sách gi i hn Ngày đn hn Th i gian “Ti n đ” Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 19 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án KHÁI NI ỆMVỀ TỔ CH ỨC VÀ QU ẢN LÝ ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 20 10
 11. 9/8/2009 Khái ni m v t ch c và qu n lý (1/2) • Cu trúc t chc: Là mt kiu mu đưc đt ra đ phi hp hot đng gia các thành viên trong t chc. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Khái ni m v t ch c và qu n lý (2/2) Cu trúc t ch c Cu trúc theo Cu trúc theo Cu trúc ma ch c năng d án tr n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 12. 9/8/2009 Sơ đ t ch c theo ch c năng Giám đc đi u hành Tr ư ng Tr ư ng Tr ư ng phòng phòng phòng Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Ghi chú: Các ô màu xanh đỏ bi ểu di ển các nhânviên tham gia dự án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Sơ đ t ch c theo d án Giám đc đi u hành Ch nhi m Ch nhi m Ch nhi m DA #1 DA #2 DA #3 Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Ghi chú: Các ô màu xanh đỏ bi ểu di ển các nhânviên tham gia dự án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 13. 9/8/2009 Sơ đ t ch c ma tr n Giám đc đi u hành Tr ư ng Tr ư ng Tr ư ng phòng phòng phòng DA Ch nhi m Nhân viên Nhân viên DA #1 Ch nhi m Nhân viên Nhân viên DA #2 Ch nhi m Nhân viên Nhân viên DA #3 Ghi chú: Các ô màu xanh đỏ bi ểu di ển các nhânviên tham gia dự án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Sơ đ t ch c và mc cng hi n ca nhân viên 100 n 80 ng hi 60 cho DA y đ 40 đ nhân viên c 20 % s % 0 Theo ch c Ma tr n Ma tr n Theo d năng yu mnh án Lo i t ch c Ngu ồn: Shtub, Bard và Globerson, 2005 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 14. 9/8/2009 Sơ đ t ch c vs. đc đi m ca DA Ngu ồn: PMBoK, 2008 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Công tác qu n lý theo ch c năng vs. theo d án Công tác qu ản lý theo ch ức năng quan tâm Công tác qu ản lý theo dự án quan tâm đến: đến: Làm th nào Ph i làm gì Ai s làm Ph i làm vào lúc nào Công vi c s làm tt nh ư th nào Chi phí mt bao nhiêu Ph i hp đ th c hi n nh ng yêu cu c Ph i hp th c hi n tt c các yêu cu th Tp trung vào lĩnh vc chuyên môn riêng Tp trung vào nhi u lĩnh vc chuyên môn bi t Cn có k năng chuyên môn Da vào nhi u ng ư i khác Ch t lư ng k thu t Ch t lư ng ca d án Quan đi m k thu t Quan đi m đi u hành Mt ph ươ ng cách ca chuyên gia Mt ph ươ ng cách ca nhà đi u hành Ngu ồn: Đỗ T.X. Lan, 2008, tr.19 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 15. 9/8/2009 Ch n lo i t ch c Lo ại tổ ch ức Lo ại dự án Lo ại công ngh ệ Dng ch c năng Đu tư vi vn ln Chuyên sâu Dng ma tr n Kt hp các lĩnh Tươ ng đi ph c vc ch c năng tp Dng d án Nhi u d án tươ ng Thông th ư ng hay t duy nh t Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án CÁC CH ỨC NĂNG CỦA CÔNG TÁC QLDA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 16. 9/8/2009 Các ch c năng ca công tác QLDA Ho ch đnh Ki m T ch c soát Hư ng Phân dn công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án VAI TRÒ CỦA CH Ủ NHI ỆM/GIÁM ĐỐCDỰ ÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 17. 9/8/2009 Vai trò ca ch nhi m d án (1/2) • Chu trách nhim thc hin các chc năng ca qun lý d án. • Công vic ca ch nhim d án: Sp xp t chc và làm vic cùng vi mi ngưi đ nhn ra các vn đ và gii quyt vn đ trong sut quá trình thc hin d án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 Vai trò ca ch nhi m d án (2/2) • Nhim v ca ch nhim d án: T chc nhóm thc hin d án (Project team), kt hp s n lc ca mi ngưi theo đnh hưng chung đ đt đưc mc tiêu đ ra và hoàn thành tt đp d án . • Xem các Bng 1.3-1.7 ( Đỗ T.X. Lan, 2008, tr.20- 24) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 18. 9/8/2009 Giám đc ch c năng vs. d án (1/3) Giám đc ch c năng: PGĐ Marketing Giám đc đi Nghiên cu Dch v Qu n lý Bán hàng lý marketing marketing nhóm Giám đc d án: Giám đc d án Ch t Tài chính K thu t Hp đng K ho ch Sn xu t Mua sm lư ng Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 Giám đc ch c năng vs. d án (2/3) Giám đốc ch ức năng Giám đốc dự án Ph ươ ng pháp Ng ư i phân tích Ng ư i tng quát (approach) (analyst) (generalist) Phong cách Chuyên gia Ng ư i “bôi tr ơn” (style) (expert) (facilitator) Trách nhi m Công ngh và tài nguyên Kt qu (responsibility) (technology and resources) (results) Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 19. 9/8/2009 Giám đc ch c năng vs. d án (3/3) Giám Đốc Ch ức Năng Giám Đốc Dự Án Chuyên gia v ch c năng đó Có th không là chuyên gia ca lĩnh vc nào Toàn quy n vi nhân viên Có th có quy n gi i hn vi nhân viên Cnh tranh tài nguyên vi các Cnh tranh tài nguyên vi các d phòng ch c năng khác án khác Rt bi t ng ư i dư i quy n Có th không bi t ng ư i dư i quy n lâu Môi tr ư ng ch c năng là khá n Môi tr ư ng d án là tm th i và đnh và con ng ư i là cm th y con ng ư i luôn đón nh n các thay tho i mái trong công vi c ca h đi ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 Giám đc dư án • Nhà qu n lý • Nhà đi u ph i (“bôi tr ơn”) • Nhà truy n tin (truy n đt) • Nhà chính tr • Nhà th ươ ng thuy t ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 20. 9/8/2009 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án CÁC VĂN BẢN PHÁP LU ẬT LIÊN QUAN ĐẾN QLXD Ở VI ỆT NAM ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Các hư ng dn, thông tư, ngh đnh liên quan đn QLDAXD • Cp nh t và tìm hi u các văn bn liên quan đn QLDA XD các b ngành: – B Xây Dng: – B K Ho ch và Đu Tư: ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20