Bài giảng Ôn tập Kinh tế học vi mô - Vũ Thành Tự Anh

pdf 36 trang ngocly 29/05/2021 1060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ôn tập Kinh tế học vi mô - Vũ Thành Tự Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_on_tap_kinh_te_hoc_vi_mo_vu_thanh_tu_anh.pdf

Nội dung text: Bài giảng Ôn tập Kinh tế học vi mô - Vũ Thành Tự Anh

 1. ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ mùa Thu 2007 - 2008 21/10/2007 Vũ Thành Tự Anh 1 Bài giảng 1 Giới thiệu tổng quan 21/10/2007 2 1
 2. Kinh tế học là gì? „ Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. „ Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật khan hiếm - mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vô hạn với khả năng và nguồn lực hữu hạn của mỗi cá nhân, hộ gia đình, công ty, quốc gia v.v. „ Hệ quả: Con người buộc phải lựa chọn về: (i) nhu cầu/ước vọng và (ii) khả năng/nguồn lực „ Bài toán tối ưu: Mục tiêu và ràng buộc 21/10/2007 3 Lý thuyết và Mô hình kinh tế „ Phân tích vi mô • Lý thuyết được sử dụng để giải thích một hiện tượng quan sát được trên thực tế, hoặc để dự báo về những sự kiện sẽ xảy ra. • Lý thuyết được xây dựng trên cơ sở các giả định ban đầu, các quy luật kinh tế, và các thao tác logic. • Ví dụ: „ Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng „ Lý thuyết về công ty 21/10/2007 4 2
 3. Con đường đã đi qua „ Ba khu vực của nền kinh tế - Khu vực sản xuất - Khu vực tiêu dùng - Khu vực nhà nước „ Hai thị trường G - Thị trường yếu tố đầu vào - Thị trường sản phẩm „ Vai trò (thất bại) của thị trường „ Vai trò (thất bại) của nhà nước 21/10/2007 5 Bài giảng 2 Cầu, cung, và cân bằng thị trường 21/10/2007 6 3
 4. Trạng thái cân bằng thị trường S P ($/Ñôn vò) Giao nhau giöõa caùc ñöôøng P 0 cung vaø caàu laø ñieåm caân baèng thò tröôøng. Taïi P0 löôïng cung baèng vôùi löôïng caàu vaø baèng Q0 . D Q Q0 21/10/2007 7 Trạng thái cân bằng thị trường „ Tại điểm cân bằng của thị trường: • QD = QS • Không thiếu hụt (không dư cung) • Không có áp lực làm thay đổi giá „ Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, mỗi điểm trên đường cầu (đường cung) đều là những điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng (sản xuất) 21/10/2007 8 4
 5. Cơ chế (giá) thị trường P S ($/Ñôn vò) Dö thöøa P1 P0 D Q Q QD 0 QS 21/10/2007 9 Cơ chế (giá) thị trường S P D ($/Ñôn vò) P0 P2 Thieáu huït QS Q0 QD Q 21/10/2007 10 5
 6. Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường „ Trạng thái cân bằng thị trường thay đổi do: • Cầu thay đổi (đường cầu dịch chuyển) • Cung thay đổi (đường cung dịch chuyển) • Cả cung và cầu đều thay đổi 21/10/2007 11 Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường „ Các yếu tố làm đường „ Các yếu tố làm đường cầu dịch chuyển cung dịch chuyển • Thu nhập • Trình độ công nghệ • Thị hiếu tiêu dùng • Giá yếu tố đầu vào • Giá kỳ vọng • Gía kỳ vọng • Giá hàng thay thế • Chính sách thuế và trợ • Giá hàng bổ sung cấp • Số người mua • Điều kiện tự nhiên 21/10/2007 12 6
 7. Độ co giãn „ Độ co giãn của A theo B là đại lượng đo lường độ nhạy của A đối với B, được đo bằng tỷ lệ % thay đổi của A khi B thay đổi 1% „ Biểu thị tính nhạy cảm của A khi B thay đổi. „ Độ co giãn của cầu (cung) theo giá „ Độ co giãn của cầu (cung) theo thu nhập „ Độ co giãn chéo 21/10/2007 13 Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất „ CS = tổng phần chênh lệch giữa mức P S giá mà những người PN Thaëng dö tiêu dùng sẵn lòng tieâu duøng trả và mức giá thực CS tế họ phải trả. P0 E „ PS = tổng phần PS chênh lệch giữa mức Thaëng dö giá mà những nhà saûn xuaát D sản xuất bán được PM và mức giá họ sẵn Q lòng bán Q0 21/10/2007 14 7
 8. Bài giảng 3 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 21/10/2007 15 Sở thích của người tiêu dùng „ Tỷ lệ thay thế biên (MRS) là số lượng của một hàng hóa mà người tiêu dùng có thể từ bỏ để có thêm một đơn vị của hàng hóa khác mà độ thoả dụng không thay đổi. „ MRS bằng độ dốc của đường đẳng ích. n Dọc theo đường đẳng ích, tỷ lệ thay thế biên có quy luật giảm dần 21/10/2007 16 8
 9. Sự lựa chọn của người tiêu dùng y 40 Taïi roå haøng A ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc vôùiø ñöôøng ñaúng ích vaø khoâng theå ñaït ñöôïc 30 möùc thoûa maõn naøo cao hôn do thu nhaäp coù giớihaïn A 20 Taïi A: MRSxy = Px/Py = 0,5 U2 Ñöôøng ngaân saùch 0 20 40 80 x 21/10/2007 17 Hữu dụng biên và Sự lựa chọn của người tiêu dùng „ MRSXY = MUX/Muy = PX/PY. „ Nguyên tắc cân bằng biên: Để tối đa độ thoả dụng, người tiêu dùng phải phân bổ ngân sách của mình sao cho hữu dụng biên của mỗi đồng chi tiêu cho các sản phẩm khác nhau phải bằng nhau. 21/10/2007 18 9
 10. Bài giảng 4 Cầu cá nhân và cầu thị trường 21/10/2007 19 Tác động của sự thay đổi giá Quaàn aùo (ñôn vò/thaùng) U1 6 A 5 D B 4 U3 U2 41220 Thöïc phaåm (ñôn vò/thaùng) 21/10/2007 20 10
 11. Tác động của sự thay đổi giá Giaù thöïc phaåm E $2.00 Đường cầu cá nhân chỉ ra số lượng một loại hàng mà người tiêu dùng sẽ mua ứng với các mức giá khác nhau G $1.00 Ñöôøng caàu $.50 H 41220 Thöïc phaåm (Ñôn vò/thaùng) 21/10/2007 21 Tác động của sự thay đổi giá „ Hai đặc tính quan trọng của đường cầu • Ở mỗi điểm trên đường cầu, người tiêu dùng đạt mức thỏa dụng tối đa vì MRSXY = PX/PY • Độ thoả dụng có thể thay đổi khi di chuyển dọc theo đường cầu. 21/10/2007 22 11
 12. Tác động thu nhập và tác động thay thế „ Việc giảm giá của một hàng hóa sẽ có hai tác động: thay thế & thu nhập • Tác động thay thế „ Khi giá của một hàng hóa giảm, người tiêu dùng có xu hướng mua thêm, và ngược lại. • Tác động thu nhập „ Khi giá của một hàng hóa giảm, sức mua thực của người tiêu dùng tăng lên, và ngược lại. 21/10/2007 23 Tác động thu nhập và tác động thay thế „ Tác động thay thế là sự thay đổi số lượng tiêu dùng của một hàng hóa khi giá của hàng hóa đó thay đổi nhưng mức thỏa dụng không đổi. „ Tác động thu nhập là sự thay đổi số lượng tiêu dùng của một hàng hóa do sức mua thay đổi, với mức giá không đổi. SE IE TE Hàng bình thường (-) (-) (-) Hàng thứ cấp (-) (+) (-) Hàng Giffen (-) (+) (+) 21/10/2007 24 12
 13. Tác động thu nhập và tác động thay thế „ Khi thu nhập thực tăng, lượng cầu hàng hóa có thể tăng hoặc giảm. „ Ngay cả đối với hàng hóa cấp thấp, tác động thu nhập ít khi ảnh hưởng mạnh hơn tác động thay thế. 21/10/2007 25 Bài giảng 5 Một số ứng dụng lý thuyết hành vi người tiêu dùng 21/10/2007 26 13
 14. Đo lường sự thay đổi phúc lợi của người tiêu dùng khi giá thay đổi „ Nhớ lại bài toán tiêu dùng tối ưu M ax U(, x y )= x α y β xy, tmxp/: XY+ ypI= „ Phúc lợi của người tiêu dùng được đo lường bằng độ thỏa dụng U[x*(I,pX,pY),y*(I,pX,pY)] „ Nguyên nhân dẫn tới thay đổi phúc lợi? 21/10/2007 27 Đo lường sự thay đổi phúc lợi của người tiêu dùng khi giá tăng „ Thay đổi thặng dư tiêu dùng „ Biến thiên bù đắp (CV:Compensating variation). „ Biến thiên tương đương (EV:Equivalent variation). 21/10/2007 28 14
 15. Đo lường thiệt hại của người tiêu dùng khi giá tăng (∆CS) PX A2 PX2 A3 ∆ CS < 0 A P 1 X1 Ñöôøng caàu thoâng thöôøng Ñöôøng caàu buø ñaép X X X2 X3 1 21/10/2007 29 Đo lường thiệt hại của người tiêu dùng khi giá tăng (CV và EV) AOG I3 CV I EV A3 I4 A1 U1 A2 U2 B1 B2 B3 B4 I /P I /P X2 X3 X1 I/PX2 3 X2 4 X1 I/PX1 X 21/10/2007 30 15
 16. Các phương án trợ cấp „ Dưới góc độ phúc lợi của người tiêu dùng: •Trợ cấp bằng tiền mặt tốt hơn so với trợ cấp qua chiết giá •Trợ cấp bằng tiền mặt tốt hơn so với trợ cấp bằng hiện vật „ Tuy nhiên trên thực tế, hình thức trợ cấp bằng tiền mặt không phải là hình thức trợ cấp phổ biến nhất. 21/10/2007 31 Bài giảng 6 Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn 21/10/2007 32 16
 17. Đo lường mức độ hấp dẫn: Giá trị kì vọng „ Giá trị kỳ vọng của một tình huống là bình quân gia quyền giá trị của các kết cục có thể xảy ra, trong đó trọng số (hay quyền số) là xác suất xảy ra của mỗi kết cục „ Công thức tính giá trị kì vọng: X =+pX11 p 2 X 2 + pX 33 ++ pnn X 21/10/2007 33 Đo lường mức độ mạo hiểm: Phương sai và độ lệch chuẩn 222 2 Var() X=−+−+−++− p( X X) p( X X) p( X X) p( X X ) 12123 3 n n 21/10/2007 34 17
 18. Đo lường thái độ đối với may rủi „ Người ghét may rủi là người, khi được phép chọn giữa một tình huống không chắc chắn và một tình huống chắc chắn có giá trị kỳ vọng tương đương, sẽ chọn tình huống chắc chắn. „ Người thích may rủi thì ngược lại „ Người bàng quan (trung tính) với may rủi chỉ quan tâm tới giá trị kỳ vọng mà không để ý tới mức độ may rủi của tình huống. „ Chúng ta có thể nói gì về hàm thỏa dụng của ba nhóm người này? 21/10/2007 35 Bài giảng 7 Lý thuyết sản xuất 21/10/2007 36 18
 19. Ngắn hạn và dài hạn „ Ngắn hạn: • Là khoảng thời gian trong đó lượng của một hoặc nhiều yếu tố đầu vào không đổi. „ Dài hạn • Là khoảng thời gian cần thiết để tất cả các yếu tố đầu vào đều có thể thay đổi. 21/10/2007 37 SX với một yếu tố đầu vào biến đổi „ Năng suất trung bình của lao động APL = Q/L „ Năng suất biên của lao động MPL = ∆Q/ ∆ L „ Năng suất biên có quy luật giảm dần 21/10/2007 38 19
 20. SX với một yếu tố đầu vào biến đổi Nhaän xeùt: Saûn löôïng/thaùng Beân traùi E: MP > AP & AP taêng daàn Beân phaûi E : MP < AP & AP giaûm daàn 30 Taïi E: MP = AP & AP ñaït cöïc ñaïi Naêng suaát bieân (MPL) E 20 Naêng suaát trung bình (APL) 10 02345679101 8 Lao ñoäng/thaùng 21/10/2007 39 SX với hai yếu tố đầu vào biến đổi „ Đường đồng lượng là tập hợp những kết hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào cùng tạo ra một mức sản lượng như nhau. „ Độ dốc của đường đồng lượng là tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên giữa hai yếu tố đầu vào. MRTSLK = - ∆K/∆L 21/10/2007 40 20
 21. Đường đồng phí „ Đường đồng phí là tập hợp những kết hợp khác nhau của hai yếu tố sản xuất với cùng một mức chi phí đầu tư „ Độ dốc của đường đồng phí là số âm của tỷ giá hai yếu tố sản xuất = -w/r 21/10/2007 41 Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất: Voán/naêm Chi phí cho trước, sản lượng cao nhất K2 Sản lượng cho trước, chi phí thấp nhất A K1 Q2 = Q max K3 C1 min L1 L Lao ñoäng/naêm L2 3 21/10/2007 42 21
 22. Năng suất biên và phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất ƒ Khi các yếu tố sản xuất được kết hợp tối ưu: ƒ MRTSLK = w/r = MPL/MPK hay MPL/w = MPK/r ƒ Nguyên tắc cân bằng biên: Để đạt được sản lượng cao nhất nhà sản xuất phải phân bổ số tiền đầu tư của mình sao cho năng suất biên mỗi đồng đầu tư cho các yếu tố khác nhau phải bằng nhau, 21/10/2007 43 Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT Toái ña hoaù ñoä thoaû duïng MUÏC TIEÂU Toái ña hoaù lôïi nhuaän TOÅNG QUAÙT -Ñöôøng ñaúng ích -Ñöôøng ñoàng löôïng COÂNG CUÏ -Ñöôøng ngaân saùch PHAÂN TÍCH -Ñöôøng ñoàng phí -Haøm thoaû duïng U(X,Y) -Haøm saûn xuaát Q(K,L) THOÂNG TIN - PX, PY BAØI TOAÙN - w , r -I = I0 hoaëc U = U0 -C = C0 hoaëc Q = Q0 21/10/2007 44 22
 23. Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT BAØI TOAÙN THOÂNG THÖÔØNG MAX U = U(X,Y) MUÏC TIEÂU MAX Q = Q(K,L) RAØNG BUOÄC xPX + yPY = I0 wl + rk = C0 BAØI TOAÙN ÑOÁI NGAÃU MIN E = xPx + yPy MUÏC TIEÂU MIN C = wl + rk U(X,Y) = U0 RAØNG BUOÄC Q(K,L) = Q0 21/10/2007 45 Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc * Ñöôøng ñoàng phí tieáp xuùc * ÑIEÀU vôùi ñöôøng ñaúng ích KIEÄN vôùi ñöôøng ñoàng löôïng * Ñoä doác ñöôøng ñaúng ích = TOÁI * Ñoä doác ñöôøng ñoàng löôïng = ñoä doác ñöôøng ngaân saùch ÖU ñoä doác ñöôøng ñoàng phí ∆Y/∆X = - Px/ Py ∆K/∆L = - w/ r ÑIEÀU MRSXY = Px/ Py MRTSLK = w/r KIEÄN MUX/ MUY = Px/ Py TOÁI MPL/ MPK = w/r ÖU MUX/ PX = MUY/ PY MPL/ w = MPK/ r 21/10/2007 46 23
 24. Bài giảng 8 Chi phí sản xuất 21/10/2007 47 Chi phí cơ hội (opportunity cost) Các nhà kinh tế đo lường lợi nhuận dựa vào chi phí cơ hội hay chi phí kinh tế. • Chi phí cơ hội của việc sản xuất một hàng hoá là giá trị cao nhất của tất cả các nguồn lực được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá đó. • Chi phí cơ hội bao gồm „ Chi phí hiện „ Chi phí ẩn. • Chi phí chìm: Là các chi phí đã chi ra trong quá khứ và không thể thu hồi vì vậy không được quan tâm khi ra quyết định 21/10/2007 48 24
 25. Chi phí cơ hội và lợi nhuận kinh tế „ Lợi nhuận kinh tế • Lợi nhuận kinh tế bằng doanh thu trừ chi phí cơ hội của (nguồn lực) sản xuất • Chi phí cơ hội sản xuất của một hãng là tổng chi phí biểu hiện và chi phí ẩn. • Lợi nhuận thông thường là một phần của chi phí cơ hội sản xuất, vì vậy lợi nhuận kinh tế là lợi nhuận không bao gồm lợi nhuận thông thường. • Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán khác nhau như thế nào? 21/10/2007 49 Chi phí trong ngắn hạn Chi phí coá ñònh vaø chi phí bieán ñoåi „ Tổng sản lượng là một hàm gồm các biến đầu vào cố định và đầu vào biến đổi. „ Do đó: TC = TFC + TVC 21/10/2007 50 25
 26. Chi phí trong ngắn hạn „ Chi phí biến đổi trung bình AVC = TVC/Q „ Chi phí cố định trung bình AFC = TFC/Q „ Chi phí trung bình AC = TC/Q = AVC+AFC „ Chi phí biên: MC = ∆TC = ∆TVC ∆Q ∆Q 21/10/2007 51 Các đường tổng chi phí của DN 400 Chi phí TC TVC ($ /naêm) 300 200 100 TFC 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Saûn löôïng 21/10/2007 52 26
 27. Chi phí biên và trung bình của DN 100 Chi phí ($/naêm) MC 75 50 AC AVC 25 AFC Saûn löôïng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21/10/2007 53 Chi phí trong dài hạn Löïa choïn ñaàu vaøo ñeå cöïc tieåu hoùa chi phí „ Các giả định • Hai đầu vào: Lao động (L) & vốn (K) • Giá lao động: mức tiền lương (w) • Giá vốn „ R = tỷ lệ khấu hao + lãi suất 21/10/2007 54 27
 28. Chi phí trong dài hạn Löïa choïn ñaàu vaøo ñeå cöïc tieåu hoùa chi phí „ Bài toán tối ưu: minTC = wl + rk „ Điều kiện tối ưu: MP L = MP K w r „ Có thể viết được phương trình đường chi phí dài hạn LRTC = f(Q) từ hàm sản xuất Q=Q(K,L) 21/10/2007 55 Sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn E Voán/naêm C Ñöôøng phaùt trieån daøi haïn A k 2 Ñöôøng phaùt trieån ngaén haïn P k 1 Q2 Q1 Lao ñoäng/naêm l1 l2 B l3 D F 21/10/2007 56 28
 29. LAC với hiệu suất không đổi theo quy mô Coù nhieàu quy moâ nhaø maùy, vôùi SAC = $10 Chi phí LAC = LMC vaø laø ñöôøng thaúng ($/saûn phaåm) SAC1 SAC2 SAC3 SMC1 SMC2 SMC3 LAC = LMC Q1 Q2 Q3 Saûn löôïng 21/10/2007 57 LAC và LMC với hiệu suất tăng dần rồi giảm dần theo quy mô Chi phí LMC ($/saûn phaåm) LAC A Saûn löôïng 21/10/2007 58 29
 30. Chi phí dài hạn với hiệu suất tăng dần rồi giảm dần theo quy mô SAC1 SAC LAC Chi phí 3 ($/saûn phaåm) SAC2 A $10 $8 B Neáu saûn löôïng Q1 nhaø SMC1 quaûn trò seõ choïn nhaø SMC3 maùy coù quy nhoû SAC1 vaø LMC SAC $8. Ñieåm B thuoäc SMC2 LAC do chi phí xaây döïng nhaø maùy laø ít nhaát ñoái vôùi saûn löôïng ñaõ choïn. Q1 Saûn löôïng 21/10/2007 59 Bài giảng 9 Tối đa hoá lợi nhuận và cung cạnh tranh 21/10/2007 60 30
 31. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo „ Những đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo 1. Sản phẩm đồng nhất 2. Rất nhiều người tham gia 3. Thông tin hoàn hảo 4. Tự do gia nhập và rời khỏi ngành 21/10/2007 61 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 61 Đường cầu trước doanh nghiệp Toaøn ngaønh (Thò tröôøng) Doanh nghieäp P P S d, MR, AR P P ∀t, P : const ? ∀q, P : const ? D q Q Q 21/10/2007 62 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 62 31
 32. Tối đa hoá lợi nhuận „ Dấu hiệu ∃q : TR > TC hay P > AC min „ Nguyên tắc: SX taïi q*: MC = MR = P 21/10/2007 63 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 63 Tối đa hoá lợi nhuận MC 60 Giaù 50 ($/saûn phaåm) D A 40 AR=MR=P AC C B 30 AVC Taïi q*: MC = MR=P 20 vaø P > AC π = (P - AC) x q* 10 hay ABCD o 1234567891011 * Saûn löôïng q0 q 21/10/2007 64 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 64 32
 33. Tối thiểu hoá lỗ ∀q :TR < TC „ Dấu hiệu: hay P < AC min „ Lựa chọn: • Tiếp tục sản xuất • Đóng cửa (ngừng sản xuất) 21/10/2007 65 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 65 Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp Giaù ($/saûn phaåmù) s = MC naèm treân AVC MC AC P2 AVC P1 P = AVCmin * Saûn löôïng q q1 q2 21/10/2007 66 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 66 33
 34. Lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn „ Tóm tắt các quyết định sản xuất • Lợi nhuận tối đa (lỗ tối thiểu) khi MC = MR = P • Nếu P > ACmin doanh nghiệp hoạt động có lãi. • Nếu P = ACmin doanh nghiệp hoạt động hoà vốn. • Nếu AVCmin < P < ACmin doanh nghiệp tiếp tục hoạt động dù bị lỗ. • Nếu P < AVCmin < AC doanh nghiệp đóng cửa 21/10/2007 67 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 67 Tối đa hoá lợi nhuận trong dài hạn LMC Giaù ($/saûn phaåm) LAC SMC SAC D A E P = MR C B G F q1 q0 q3 Saûn löôïng 21/10/2007 68 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 68 34
 35. Tối đa hoá lợi nhuận trong dài hạn LMC Giaù ($/saûn phaåm) LAC D E P P = MR G F P = LACmin q0 q3 Saûn löôïng 21/10/2007 69 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 69 Cân bằng dài hạn $/saûn phaåm $/saûn phaåm Doanh nghieäp Toaøn ngaønh S1 LMC P P 1 LAC 1 S2 P2 P2 D q2 = q0 q1 Saûn löôïng Q1 Q2 Saûn löôïng 21/10/2007 70 24.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh 70 35
 36. Chương trình nửa học kỳ còn lại „ Thất bại thị trường và vai trò của nhà nước • Độc quyền (monopoly/market power) • Thông tin bất cân xứng (asymmetic information) • Ngoại tác (externalities) • Hàng hóa công (public goods) „ Vai trò và thất bại của nhà nước • Công bằng • Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường • Các mục tiêu kinh tế vĩ mô 21/10/2007 71 36