Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VI: Phương pháp xác định chi phí xây dựng và dự toán - Đặng Xuân Trường

pdf 35 trang ngocly 24/05/2021 1730
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VI: Phương pháp xác định chi phí xây dựng và dự toán - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kinh_te_xay_dung_chuong_vi_phuong_phap_xac_dinh_ch.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VI: Phương pháp xác định chi phí xây dựng và dự toán - Đặng Xuân Trường

 1. CHƯƠNG VI: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ DỰ TỐN NHỮNG ĐẶC ĐIỂMCỦAVIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XD Xác định chi phí trong xây dựng cĩ mộtsốđặc điểmsau: ‰ Giá cả củasảnphẩmxâydựng cĩ tính chấtcábiệtcao, phảixácđịnh cho từng trường hợptheođơn đặthàngcụ thể. ‰ Trong xây dựng giá dự tốn cơng tác xây lắp đĩng vai trị giá cả củasảnphẩmcủa ngành xây dựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 239
 2. ‰ Giá xây dựng một cơng trình như vậy đượchình thành trước khi cơng trình thựctế ra đời. ‰ Hiệnnaysự hình thành giá cả xây dựng chủ yếu đượcthựchiệnthơngquahìnhthức đấuthầu hay đàm phán khi chọnthầuhoặcchỉđịnh thầu giữachủđầutư và chủ thầuxâydựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 240
 3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁ CỦA DỰ ÁN XD DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ GIÁ ĐƯA CT VÀO SỬ DỤNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT NGHIỆM THU BÀN GIAO DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH TRÌNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG GIÁ THANH TOÁN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔ CHỨC THI CÔNG GIÁ GÓI THẦU DỰ TOÁN THI CÔNG TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THƯƠNG THẢO, KÝ HỢP ĐỒNG GIÁ DỰ THẦU GIÁ HỢP ĐỒNG March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 241
 4. PHƯƠNG PHÁP LÂÄP TÔÅNG MỨC ĐÂÀU TƯ • Tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư ™ Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư ™ Giá ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư được gọi là Tổng mức đầu tư. ™ Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là khái toán chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định trong giai đoạn lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án. ™ Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà Chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 242
 5. − CP XD công trình CHI PHÍ − CP phá và tháo dỡ vật kiến trúc XÂY DỰNG − CP san lấp mặt bằng − CP XD công trình tạm, phụ trợ; nhà tạm CHI PHÍ THIẾT BỊ − CP mua sắm TB công nghệ − CP vận chuyển TB đến công trình, CP lưu TỔNG kho, lưu bãi, CP bảo quản, CP bảo dưỡng. CHI PHÍ BỒI MỨC THƯỜNG − Thuế và phí bảo hiểm thiết bị ĐẦU GPMB, TĐC TƯ − CP bồi thường − CP tổ chức bồi thường . CHI PHÍ − CP tái định cư, XD hạ tầng kỹ thuật QLDA, CHI PHÍ TƯ VẤN − CP quản lý chung của DA ĐTXD − CP khảo sát thiết kế XD . (10%-15%) − CP giám sát, tư vấn thẩm tra. . . CHI PHÍ − Vốn lưu động, lãi vay KHÁC & CHI − CP do khối lượng công việc phát sinh PHÍ DỰ − CP dự phòng do trượt giá PHÒNG March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 243
 6. PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Phương pháp 1: Theo thiết kế cơ sở của DA TMĐT = (GXD+GTB+ GGPMB ) +GQLDA+GTV+GK+GDP TỔNG Phương pháp 2: Theo Chỉ tiêu Suất vốn đầu MỨC tư TMĐT = S . N + G ĐẦU TƯ Phương pháp 3: Gía các công trình tương tự đã được đầu tư xây dựng. TMĐT = Gtt x K1 x K2 x x Kn + GDP March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 244
 7. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THEO THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN Tổng mức đầutư dự án đầutư xây dựng cơng trình được tính theo cơng thức sau: V=GXD +GTB +GGPMB +GQLDA +GTV +GK +GDP Trong đĩ: +V:Tổng mức đầutư củadự án đầutư xây dựng cơng trình. +GXD: Chi phí xây dựng củadự án. +GTB: Chi phí thiếtbị củadự án. +GGPMB: Chi phí bồithường giải phĩng mặtbằng và tái định cư. +GQLDA: Chi phí quảnlýdự án. +GTV: Chi phí tư vấn đầutư xây dựng. +GK: Chi phí khác củadự án. +GDP: Chi phí dự phịng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 245
 8. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ™ Xác định chi phí xây dựng củadự án Chi phí xây dựng củadự án (GXD)bằng tổng chi phí xây dựng của các cơng trình, hạng mục cơng trình thuộcdự án đượcxácđịnh theo. Chi phí xây dựng củacơngtrình,hạng mụccơngtrình (GXDCT) đượcxácđịnh như sau: GXDCT =SXD xN+GCT-SXD Trong đĩ: +SXD:Suất chi phí xây dựng tính cho một đơnvị năng lựcsảnxuất hoặcnăng lựcphụcvụ/hoặc đơngiáxâydựng tổng hợptínhcho một đơnvị diệntíchcủacơngtrình,hạng mục cơng trình thuộcdự án. +GCT-SXD: Các chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng hoặcchưa tính trong đơngiáxâydựng tổng hợp tính cho một đơn vị diện tích của cơng trình, hạng mục cơng trình thuộcdự án. +N:Diện tích hoặc cơng suấtsử dụng của cơng trình, hạng mục cơng trình thuộcdự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 246
 9. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (2) ™ Xác định chi phí thiết bị của dự án Chi phí thiết bị của dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị của các cơng trình thuộc dự án. Chi phí thiết bị của cơng trình (GTBCT) được xác định theo cơng thức sau: GTBCT = STB x N + GCT-STB Trong đĩ: + STB: Suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị năng lực sản xuất hoặc năng lực phục vụ hoặc tính cho một đơn vị diện tích của cơng trình thuộc dự án. + GCT-STB: Các chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị của cơng trình thuộc dự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 247
 10. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THEO SỐ LIỆU CỦA CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CĨ CHỈ TIÊU KINH TẾ -KỸ THUẬT TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN Trường hợpcĩđầy đủ thơng tin, số liệuvề chi phí đầutư xây dựng của cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng cĩ chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuậttương tựđãthựchiệnthìtổng mức đầutưđượcxácđịnh theo cơng thức: n n VGHHG=CTTT ×t × KV ± ∑ i ∑CT− CTTTi Trong đĩ: i=1 i=1 +GCTTTi: Chi phí đầutư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình tương tựđãthựchiệnthứ icủadự án (i=1÷n). +Ht:Hệ số qui đổivề thời điểmlậpdự án. +Hkv:Hệ số qui đổivềđịa điểmxâydựng dự án. +GCT-CTTTi:Những chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầutư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình tương tựđãthựchiệnthứ i. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 248
 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN • Dự toán ở giai đoạn thực hiện đầu tư ™ Dự tốn xây dựng cơng trình đượcxácđịnh theo cơng trình xây dựng cụ thể và là căncứđểchủđầutư quản lý chi phí đầutư xây dựng cơng trình. ™ Dự tốn cơng trình đượclậpcăncứ trên cơ sở khốilượng các cơng việcxácđịnh theo thiếtkế kỹ thuậthoặcthiếtkế bảnvẽ thi cơng, nhiệmvụ cơng việcphảithựchiệncủa cơng trình và đơngiá xây dựng cơng trình, định mức chi phí tính theo tỷ lệ phầntrăm(%) cầnthiết để thựchiệnkhốilượng, nhiệmvụ cơng việc đĩ. Dự toán bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiếtbị, chi phí quảnlý dự án, chi phí tư vấn đầutư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phịng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 249
 12. THÀNH PHẦN CỦA DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Dự tốn XD cơng trình đượcxácđịnh trên cơ sở thiếtkế kỹ thuật hoặcthiếtkế bảnvẽ thi cơng. Dự tốn XD cơng trình bao gồm: • Chi phí xây dựng (GXD); • Chi phí thiếtbị (GTB); • Chi phí quảnlýdự án (GQLDA); • Chi phí tư vấn đầutư xây dựng (GTV); • Chi phí khác (GK) và chi phí dự phịng (GDP). Cơng thức xác định dự tốn cơng trình: GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 250
 13. CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình, bộ phận, phầnviệc, cơng tác bao gồm: chi phí trựctiếp, chi phí chung, thu nhậpchịuthuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạmtạihiệntrường để ở và điều hành thi cơng. ™ Trường hợp chi phí xây dựng lậpchobộ phận, phầnviệc, cơng tác thì chi phí xây dựng trong dự tốn cơng trình, hạng mục cơng trình được tính theo cơng thức sau: n GXD = ∑ i g Trong đĩ: i=1 +gi: chi phí xây dựng sau thuế củabộ phận, phầnviệc, cơng tác thứ i của cơng trình, hạng mục cơng trình (i=1÷n). ™ Đốivới các cơng trình phụ trợ, các cơng trình tạmphụcvụ thi cơng hoặc các cơng trình đơngiản, thơng dụng thì dự tốn chi phí xây dựng cĩ thểđượcxácđịnh bằng suất chi phí xây dựng trong suấtvốn đầutư xây dựng cơng trình hoặcbằng định mứctỷ lệ. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 251
 14. CHI PHÍ THIẾT BỊ ™ Chi phí thiếtbị bao gồm: chi phí mua sắmthiếtbị cơng nghệ (kể cả thiếtbị cơng nghệ phi tiêu chuẩncầnsảnxuất, gia cơng); chi phí đào tạovàchuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặtthiếtbị và thí nghiệm, hiệuchỉnh đượcxácđịnh theo cơng thức sau: GTB =GMS +GĐT +GLĐ Trong đĩ: +GMS: chi phí mua sắmthiếtbị cơng nghệ. +GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao cơng nghệ. +GLĐ: chi phí lắp đặtthiếtbị và thí nghiệm, hiệuchỉnh. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 252
 15. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Chi phí quản lý dự án được tính theo cơng thức sau: GQLDA = T x (GXDtt + GTBtt) Trong đĩ : + T: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án. + GXDtt: chi phí xây dựng trước thuế. + GTBtt: chi phí thiết bị trước thuế. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 253
 16. CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Chi phí tư vấn đầutư xây dựng được tính theo cơng thức sau: n m GTGT− TV GTGT− TV GCTTV=∑ i ×1( +i )+∑DTj × ( 1 +j ) i=1 j=1 Trong đĩ: +Ci: chi phí tư vấn đầutư xây dựng thứ i tính theo định mứctỷ lệ (i=1÷n). +Dj: chi phí tư vấn đầutư xây dựng thứ j tính bằng lậpdự tốn (j=1÷m). GTGT-TV +Ti :mứcthuế suấtthuế GTGT theo quy định hiện hành đốivới khoảnmục chi phí tư vấn đầutư xây dựng thứ i tính theo định mứctỷ lệ. GTGT-TV +Tj :mứcthuế suấtthuế GTGT theo quy định hiện hành đốivới khoảnmục chi phí tư vấn đầutư xây dựng thứ j tính bằng lậpdự tốn. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 254
 17. CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác được tính theo cơng thức sau: n m GTGT− K GTGT− K =GCTK ∑ ×(i 1 +i ) +∑DTj ( × 1j + ) i=1 j=1 Trong đĩ: +Ci: chi phí khác thứ i tính theo định mứctỷ lệ (i=1÷n). +Dj: chi phí khác thứ j tính bằng lậpdự tốn (i=1÷n). GTGT-K +Ti :mứcthuế suấtthuế GTGT theo quy định hiện hành đối vớikhoảnmục chi phí khác thứ i tính theo định mứctỷ lệ. GTGT-K +Tj :mứcthuế suấtthuế GTGT theo quy định hiện hành đối vớikhoảnmục chi phí khác thứ j tính bằng lậpdự tốn. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 255
 18. CHI PHÍ DỰ PHÒNG ™ Đốivới các cơng trình cĩ thờigianthựchiện đến2năm: GDP = 10% x (GXD +GTB +GQLDA +GTV +GK) ™ Chi phí dự phịng đốivớicơngtrìnhcĩthờigianthựchiệntrên 2năm được tính theo cơng thức sau: GDP =GDP1 +GDP2 Trong đĩ: +GDP1: chi phí dự phịng cho yếutố khốilượng cơng việc phát sinh được tính theo cơng thức: GDP1 =5%x(GXD +GTB +GQLDA +GTV +GK) +GDP2: chi phí dự phịng cho yếutố trượtgiáđượctínhtheochỉ số giá xây dựng củatừng loại cơng trình xây dựng, khu vựcvàđộ dài thờigianxâydựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 256
 19. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Dự toán chi phí xây dựng công trình là chi phí cần thiết để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp các hạng mục công trình được tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật. Dự toán xây lắp hạng mục công trình bao gồm: - Chi phí trực tiếp - Chi phí chung - Thu nhập chịu thuế tính trước và - Thuế giá trị gia tăng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 257
 20. CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHI PHÍ VẬT LIỆU CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRỰC TIẾP PHÍ KHÁC March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 258
 21. CHI PHÍ TRỰC TIẾP KHÁC Chi phí trựctiếp khác: là chi phí cho những cơng tác cầnthiết phụcvụ trựctiếpviệc thi cơng xây dựng cơng trình như di chuyển lựclượng lao động trong nộibộ cơng trường, an tồn lao động, bảovệ mơi trường cho ngườilaođộng và mơi trường xung quanh, chi phí bơmnước, vét bùn, thí nghiệmvậtliệu, khơng xác định đượckhốilượng từ thiếtkế. TTP KHÁC = 1,5% (VL + NC + MTC) Riêng các cơng tác xây dựng trong hầm giao thơng, hầmthuỷđiện, hầm lị thì chi phí trựctiếp khác (kể cả chi phí vận hành, chi phí sửachữa thường xuyên hệ thống cấpnước, thốt nước, cấpgiĩ,cấp điệnphụcvụ thi cơng trong hầm) đượctínhbằng 6,5% tổng chi phí vậtliệu, chi phí nhân cơng, chi phí máy thi cơng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 259
 22. CHI PHÍ CHUNG ™ Chi phí chung bao gồm: chi phí quảnlýcủa doanh nghiệp, chi phí điềuhànhsảnxuấttại cơng trường, chi phí phụcvụ cơng nhân, chi phí phụcvụ thi cơng tạicơngtrường và mộtsố chi phí khác. ™ Chi phí chung đượctínhbằng tỷ lệ phầntrăm (%) trên chi phí trựctiếphoặcbằng tỷ lệ phầntrăm (%) trên chi phí nhân cơng trong dự tốn theo quy định đốivớitừng loại cơng trình. CPC = TTP x Tỷ lệ % HOẶC CPC = NC x Tỷ lệ % March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 260
 23. THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ™ Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản thu nhập mà nhà thầu được hưởng theo quy định. ™ Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp và chi phí chung. TNCTTT= (TTP + CPC) x Tỷ lệ % March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 261
 24. CHI PHÍ NHÀ TẠM Nhà tạm dùng để ở và điều hành trong qúa trình tổ chức thi công tại công trường. Chi phí được tính như sau : ™ Đốivới các cơng trình đi theo tuyến ngồi đơthị và vùng dân cư nhưđường dây tải điện, đường dây thơng tin bưu điện, đường giao thơng, kênh mương, đường ống, các cơng trình thi cơng dạng tuyến khác GXDNT = 2%x(TTP + CPC +TNCTTT) ™ Đối với các công trình còn lại: GXDNT = 1%x(TTP + CPC +TNCTTT) March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 262
 25. CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP ™ Báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình và tổng mức đầu tư được duyệt để so sánh kinh phí. ™ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công để tính khối lượng. ™ Thiết kế tổ chức thi công để xác định trình tự công tác, đơn giá xây dựng cơ bản thích hợp. ™ Đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất, giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy thực tế. ™ Các tập định mức dự toán về nhân công, vật liệu, xe máy ™ Các thể lệ, chế độ hiện hành quy định về hướng dẫn lập dự toán, các định mức tỷ lệ quy định về chi phí chung, thuế và lãi, giá khảo sát, giá thiết kế, chi phí giám sát thẩm định March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 263
 26. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP ™ Tìm hiểu tổng quát về công trình ™ Liệt kê các hạng mục công trình và loại công tác phải lập dự toán chi tiết. ™ Liệt kê các bộ phận công trình trong dự toán hạng mục. ™ Liệt kê các công tác chủ yếu của từng bộ phận. ™ Nghiên cứu các định mức dự toán, các bộ đơn giá đã ban hành để đối chiếu nội dung thành phần công việc, các hạng mục công tác đã liệt kê phù hợp với mã hiệu nào trong các bộ đơn giá, định mức. ™ Lập dự toán hạng mục ™ Lập dự toán tổng hợp công trình, tính toán các yêu cầu tổng hợp về vật liệu chủ yếu, ca máy thi công và số công nhân trực tiếp thi công. ™ Viết thuyết minh dự toán. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 264
 27. Chú ý:Trongquátrìnhlậpdựtoánngườilậpcần phải hình dung hết mọi công việc sẽ phải làm của từng hạng mục công trình nếu không sẽ bỏ sót công việc và dẫn đến dự toán không đầy đủ và thiếu kinh phí. Vì vậy người làm dự toán cần phải là người đã trải qua thi công và có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thi công. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 265
 28. PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP ™ Liệt kê tất cả các công tác chủ yếu cần thiết để tạo nên bộ phận, hạng mục công trình. ™ Tính khối lượng các công tác đã được liệt kê thông qua thuyết minh, bản vẽ thiết kế. ™ Căn cứ vào nội dung công tác, điều kiện, biện pháp thi công và phương thức vận chuyển đã được xác định để lựa chọn mã hiệu trong bộ đơn giá, định mức cho phù hợp. Cần chú ý đơn vị đo của đơn giá và đơn vị đo của khối lượng phải phù hợp. Trường hợp có công tác không có trong bộ đơn giá sử dụng cần tiến hành lập đơn giá chi tiết. ™ Lập các bảng dự toán chi tiết; các bảng phân tích và tổng hợp nhân công, vật liệu, ca máy. ™ Lập bảng tổng hợp giá trị dự toán xây lắp March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 266
 29. BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP HMCT TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KÝ HIỆU CÁCH TÍNH I Chi phí trực tiếp 1 Vật liệu VL Σ Qj x Djvl j jnc 2 Nhân công NC Σ Q x D x (1 + Knc) j jm 3 Máy thi công M Σ Q x D x (1 + Kmtc ) 4 Trực tiếp phí khác TT Tỷ lệ x (VL+ NC + M) Cộng chi phí trực tiếp T VL + NC + M + TT II Chi phí chung C T x Tỷ lệ Giá thành dự toán xây dựng Z T + C III Thu nhập chịu thuế tính trước TL (T+C) x Tỷ lệ Chi phí xây dựng trước thuế G T+C+TL IV Thuế giá trị gia tăng GTGT G x TGTGt-XD Chi phí xây dựng sau thuế GXD G + GTGT GTGT-XD V Chi phí xây dựng nhà tạm GXDNT G x Tỷ lệ x (1+ T ) XD TỔNG CỘNG G +GXDNT GXD March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 267
 30. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ĐVT : % Chi phí chung Thu nhập chịu thuế Trên trực Trên chi tính trước TT Loại công trình tiếp phí phí NC 1 Công trình dân dụng 6,0 Riêng CT tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa 10,0 5,5 2 Công trình công nghiệp 5,5 6,0 Riêng CT xây dựng đường hầm, hầm lò 7,0 3 Công trình giao thông 5,3 Riêng công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên 66,0 6,0 4 Công trình thuỷ lợi 5,5 Riêng đào, đắp CT thủy lợi bằng thủ công 51,0 5,5 5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 4,5 5,5 6 Công tác lắp đặt thiết bị, thí nghiệm 65,0 6,0 March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 268
 31. GHI CHÚ 1. Thu nhậpchịuthuế tính trước được tính bằng tỉ lệ (%) so với chi phí trựctiếp và chi phí chung trong dự tốn chi phí xây dựng. 2. Đốivới các cơng trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảothìđịnh mứctỷ lệ chi phí chung sẽđược điều chỉnh vớihệ số từ 1,05 đến1,1doChủđầutư quyết định tuỳđiềukiệncụ thể của cơng trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 269
 32. DỰ TOÁN THI CÔNG ™ Dự toán thi công : Do đơn vị thi công lập để quản lý chi phí. ™ Giá thanh toán công trình là giá trúng thầu cùng các điều kiện được ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng. ™ Nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 270
 33. THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ • Quyết toán vốn đầu tư ở giai đoạn kết thúc xây dựng ™ Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác : ƒ Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình, ƒ Thực hiện kết thúc xây dựng, ƒ Vận hành và hướng dẫn sử dụng công trình, ƒ Quá trình bảo hành công trình, ƒ Lập quyết toán vốn đầu tư và đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. ƒ Đưa công trình vào khai thác sử dụng. ™ Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí theo đúng hợp đồng đã ký và TK, DT được phê duyệt, bảo đảm đúng định mức, đơn giá, chế độ tài chính – kế toán và những quy định hiện hành. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 271
 34. GIÁ ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO KHAI THÁC ™ Giá đưa công trình vào khai thác sử dụng (GSD) được xác định theo công thức: GSD = GQT + CSD Trong đó: -GQT: Giá quyết toán xây dựng công trình -CSD: Chi phí cần thiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 272
 35. QUẢN LÝ GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG Quản lý Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình Quản lý định mức và đơn giá xây dựng Quản lý thanh toán chi phí đầu tư xây dựng công trình March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 273