Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp Internet trong TCP/IP - Nguyễn Cao Đạt

pdf 7 trang ngocly 25/05/2021 1340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp Internet trong TCP/IP - Nguyễn Cao Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_chuong_4_lop_internet_trong_tcpip_ng.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp Internet trong TCP/IP - Nguyễn Cao Đạt

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP NETWORK (tieáp theo) CHÖÔNG IV Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 1 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP OSI TCP/IP Application Applications layer Telnet FTP SMTP DNS SNMP Presentation Session Transport layer TCP UDP Transport (host level) ICMP Internet layer Network (gateway level) ARP IP Data link Network Ethernet Token Ring FDDI WANs Physical interface layer Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 2
  2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z Caùc giao thöùc – IP, ARP, ICMP. z Ñòa chæ toaøn cuïc – Ñòa chæ IP : Moãi ñòa chæ laø moät caëp (netid, hostid). Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 3 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z Phaân lôùp ñòa chæ – Xaùc ñònh bôûi nhöõng bit nhaän daïng (Class ID). – Söï töông quan giöõa lôùp vaø kích thöôùc maïng Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 4
  3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z Caùc ñòa chæ IP ñaëc bieät z Caùc vuøngñòa chæ IP daønh rieâng (Private Network) 10.0.0.0 -> 10.255.255.255.255 172.16.0.0 -> 172.31.255.255 192.168.0.0 -> 192.168.255.255 Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 5 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z Kyõ thuaät subnet – Một kỹ thuật cho phép người quản trị phân chia một mạng thành nhiều mạng nhỏ hơn bằng cách sử dụng các chỉ số mạng được gán. z Thuận lợi của việc sử dụng kỹ thuật subnet là : • Đơn giản trong quản trị -Với sự giúp đỡ của các router trên các mạng đã được phân chia thành nhiều subnet nhỏ hơn để quản lý độc lập và hiệu quả hơn. • Cấu trúc lại mạng bên trong mà không ảnh hưởng đến mạng bên ngoài - Một tổ chức có thể tiếp tục dùng các địa chỉ IP được chỉ định mà không cần phải có thêm những vùng địa IP mới. • Cải thiện khả năng bảo mật - Subnet cho phép một tổ chức trở thành nhiều mãng nhỏ hơn độc lập trên kết nối mạng toàn cầu nhưng không thể hiện đến các mạng bên ngoài. • Cô lập lưu thông trên mạng - Với sự giúp đỡ của các router và subnet, lưu thông trên mạng được giữởmức thấp nhất. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 6
  4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z Kyõ thuaät subnet Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 7 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP Class Size of Default Maximum Number Address Host Field of Subnet Bits A2422 B1614 C8 6 Ví duï: Subnet cho moät maïng class C Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 8
  5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z Vì sao phaûi duøng subnet – Giaûm kích thöôùc cuûa moät broadcast domain. z Subnet mask 131.108.1.0/24 Subnet mask: 111111112.111111112.111111112.000000002 (24 bit daønh cho network, 8 bit daønh cho host) Subnet mask: 255.255.255.0 Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 9 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z IP Routing Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 10
  6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP INTERNET TRONG TCP/IP z IP Routing – Static Routing z Enable IP Forwarding z route command z /etc/sysconfig/static-routes (Linux) – Dymamic Routing z RIP (routed, zebra-rip) z OSPF (zebra-ospfd) z BGP – Zebra laø gì ? z Open source TCP/IP routing software. z Gaàn gioáng vôùi Cisco's Internetworking Operating System (IOS) z Hoã trôï BGP-4, BGP-4+, OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, RIPv2, and RIPng. z Coù Zebra-0.93b.rpm vôùi Red Hat Linux 9. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 11 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC PHÖÔNG THÖÙC GAÙN ÑÒA CHÆ IP z Gaùn ñòa chæ tónh z Gaùn ñòa chæ ñoäng – RARP (Reverse Address Resolution Protocol ) Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 12
  7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC PHÖÔNG THÖÙC GAÙN ÑÒA CHÆ IP z Gaùn ñòa chæ ñoäng (tieáp theo) – BOOTP z Bootstrap protocol (RFC 951). z Döïa treân UDP. z Maùy traïm broadcast BOOTP request. 1 BOOTP Server traõ veà vôùi: 1 Host IP address 2 File server address, Boot file name 3 DNS servers, subnet mask, router address 2 Caùc boä ñònh tuyeán coù theå chuyeån BOOTP request. – DHCP z Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 1531) z Cung caáp cuøng dòch vuï vôùi BOOTP nhöng vôùi nhieàu tuøy choïn hôn. z Caùc DHCP Server coù theå cuøng laøm vieäc vôùi DNS Server. Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 13 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC PHÖÔNG THÖÙC GAÙN ÑÒA CHÆ IP ScopeScope 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.5 192.168.1.6 DHCP Server Baûn quyeàn ®2004- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 14